J HET ROTTERDAMSCH PAROOL H is reeds geboren Naar het land van Silvia's dromen Medische Nobelprijs naar Lissabon en Zuerich Brits Lagerhuis keurt de bezuinigingen goed Belgische Senaat besluit tot voïksreferenduin toverij, maar 't is De grootste hersenkundigen van de wereld worden 10 December gehuldigd Frans vliegtuig vermist Bidault vormt nieuw Frans kabinet v Luguber spel Maar zelfs het C.B.S. kan niet aanwijzen Belgen in Januari naar de stembus Weer extra vlees Morgen ratificatie grondwet Indonesië 9e Jaargang, no. 253 Sed en Arim. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn-prija: per week 0.32 per kwartaal 4-10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE .Vrijdag 28 October 1949. Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier! Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrie* Hoofdredacteur: W. 8. F, Schaper Aan de Boven-Yukon is een rtjfc goudveld ontdekt. Van heinde en verre zijn de Sylvia-ridders kennen aanstuiven om hun cfnims uil te zetten. Zelfs per vliegtuig kwamen zij ven Discovers-eiland in Alaska opzetten. STOCKHOLM. Aan twee Europese geleerden is de nobelprijs voor 1949uitgereikt, omdat zij nieuw iiclit gebracht hebben in de belang rijke processen die plaats grijpen in de menselijke en dierlijke hersenen. Dé winnaars zijn: de Zwitser, dr. Waiter Rudolf Hess, professor in de physiologië' te: Zürich én dr.' An- tonin Egas Moniz, professor emèri- tus- in de neurologie aan de mêdi-, sch'erfaculteit van de universiteit: vanLissabon, Deprijs bedraagt voor hen sa men rpiih 100.000 gulden. - Sedert 1901 -.is dit de. veertigste maal, dat. aan personen die zeer grote diensten aan het mensdom' hebben bewezen, door het Caroune Instituut," de" medische universi teit•"ihiötodchdlcv de -onderschei ding werd toegekend. De uitrei kingsplechtigbeld zei 10 December te Stockholm in aanwezigheid van de koninklijke familie, talloze /No belprijswinnaars, het diplomatieke corps' en vooraanstaande mannen DUITSLAND So sind a ir IN de .afgelopen maand hebben de drie westelijke mogendheden, die Duitsland bezetten, in hun ■wens.de Duitsers beter begrip van .democratie bij te brengen, een ne derlaag (hun hoeveelste?) geleden. Ditmaal OP het zo vitale gebied van volksvoorlichting, Je pers. Een inaand is verstreken sedert de kranten uit het nazi-tijdperk, die tot dat tijdstip verbodén waren, weer aan de markt mochten komen. 450 bladen hebben hiervan gebruik gemaakt £n al 'zijn 'de meesten hiervan, streekorganen, die niet als opinieblad kunnen; w'orden aange merkt; de grote nazi-bladen, meren deels onder him oude beruchte leiding,, zijn er ook weer. in de weken, die nu gepasseerd zijn, .hebben zij, bezitters van de druk'-outillage, waarop de door de geallieerden gesteunde bladen wer den gedrukt, zulk een zwaar offen- 'sief tegen deze persorganen ge lanceerd., dat waarnemers het .er.over.eens zijn, dat ;0 het pleit reeds ten nadele der laatst en isV beslecht, Sommige zjjn reeds gesneuveld en de meeste zullénspoedig moeten volgen. Dit offensief 'is,, afgezien van. chicanes met het drukken van. de concurren ten,' gevoerd door abonnementsprij zen te bedingen, die tot 25% lager zijn dan die der democratische bla den. Haar.igrootste zuigkracht ont leent ;dëpers, dieHitier. steunde, echter daaraan, dat zij er op spe culeert, dat het Duitse publiek nog. steeds geen prijs stelt op ob jectieve berichtgeving,maar de voorkeur geeft aan onstuimig na tionalistische kost. Voorts discri mineren de navolgers van Hugen- bèrg-de bladen,-die door de grote drié. ten dele zijn;geïnstitueerd, ten dele...actief, worden, gesteund, van cóUaborjsme; Het meest bedenkelijk bij dit al- les is. misschien wel, dat.de oud- nazi!s bladen overvloedig in hun advertenties zitten, -Zijn de redac- tioheie^ kolommen yan een krant een"rwéérspiégélihg van het doel,, dat ..een opinieblad voorstaat, de omvang van de advertentieruimte weerspiegelt'de mate, waarin de ver-tolkte mening het blad aantrek kelijk' maakt als .advertentieorgaan, In bet seeldidbt van wetenschap 'en cultuur geschiö- den. Tijdens dezelfde plechtigheid zullen de Nobelprijswinnaars voor literatuur, physiek en chemie waarover op 3 November beslist zal worden hun. prijzen, ontvan gen. Dr. Egas, Moniz, een van de meest vooraanstaande neurologen ter wereld, verklaarde, - toen hem meegedeeld werd, dat hij de- No belprijs had verworven. Het is. een grote eer .ivoor Por- fugal en*"','de Portugese medische wetenschap- Maar het is moeilijk over mijn werk te spreken, het is zo'n spe cialistisch vak. Moniz' handen zijn geheel misvormd door de uitwer king yan het radium dat hij ge bruikt bij zijn beroemde experi menten. Antonio Caetano Deabreu Freire j Egas Moniz, dokter,' chirurg, schrij. j ver, diplomaat en politicus werd in Avenca geboren Noord-Fortugaij in,het;jaar. 1874. j De Zwitser is 68 jaar oud. Hij is niet als-de Portugees die „de mis- j daad. -Uft 'iemands hersenen kan i weg-opereren", hij is „cerebraal angiograaf'; hij heeft-de naam „al- les te kunnen .identificeren inde hersenen." Hess komt: uit een .familie van geleerden en zijn beidé kinderen j zijn ook wéér geleerden; zijn 20on, dr. Rudolf Hess, is hoofdgeneesheer van de neuro-chirurgische kliniek té Zurich, en zijn dochter, dr, Ger- trud Hess, geeft'les, in .biologie aan 1 dé meisjes-H.B.5. te Zürich. Cerdan en Ginette Neveu onder passagiers PARUS.De Air France deelt mede, dat zij zich; ernstig ongerust maakt over een van haar .vliegtui gen,- dat met 37 passagiers aan boord én een bemanning van elf koppen op wég is naar de Ver-' enigde Staten. Sinds 3.55 uur he denmorgen (Nederlandse tijd) is niets meer van het toestel verno men. - Gisteravond cm 9 uur vertrok het van het vliegveld Orly met be stemming New York. Tolde passa giers behoren de beroemde Franse violiste- Ginette Neveu en de be roemde Franse bokser Marcel Cer dan. Om. 3-55 uur hedenmorgen ont- ying ir.cn een radiobericht van het vliegtuig, dat het eerste deel van de reis normaal was verlopenen dat men voorbereidingen trof om bij helder weer té landen *Op het-Vlieg veld -.."van Santa. Maria. Daarna TtMe, .marconist '.het stilzwijgen. verbroken." Vliegtuigen én schepem-zyn-;recdk -op -zoek gegaan;- PARIJS. Georges Bidault, lid van de katholiek progressieve M.R.P, beeft gisteravond als pre mier met 367 legen 183 stemmen een motie van vertrouwen gekre gen in de Franse Nationale Ver gadering. Onmiddellijk daarna heeft hij zijn kabinet samengesteld. De voornaamste posten daarin worden bezet door: Henri Queuüle (radicaal) vice-premicr en. minis ter van Staat; Jules Moch (socia list) vice-oremier en minister van Binnenlandse Zaken: Pierre Henri Teitgen (MRP.) minister van Staat; Rer.é Mayer (radicaal) Jus titie; Robert Schuman (M.R.P.) Buitenlandse Zaken: Maunco Pet- sehe (gematigd) Financiën: René Pleven (nagenoeg radicaal) Defen sie en dr. Pierre Segelle I socialist) Arbeid. De nieuwe regering telt 18 minis ters. van wie 6 lid ziin van de re publikeinse volkspartij (MjR R), 5 van de socialistische. 3' van de radicale partii. 2 nagenoeg radica- len en 2 gematigden. WAT VÓÓR WEER? Afnemend buiig Nadat de depressie, die Woens dag in de omgeving storm veroor zaakte in N oord-Ooslelijke richting was weggetrokken, stroomde kou de luchf, a/lcomstig uit de Poolstre ken in de richting tan ons '.and. Hoewel deze lucht bij zijn tochi over het relatief warme zeewater sterk werd-verwarmd, trad toch 'n grote daling u an temperatuur op. In de afgelopen nacht kwam op vele plaatsen, oooral' in - het Óósten var--het land reeds nachtvorst voor. D'è temperatuur daalde b.u. te Eindhoven tot 1 gr. önder nul. Op het vliegveld Twente werd 0 gr. bereikt \r;-. Het weer in onze omgeving staat thuns ander invloed van een rug van hoge luchtdruk, die zich giste ren van de Golf van Biskaye af uitstrekte, over de Britse 'eilanden tot Noord-Groenland. Tengevolge van de nadering van dit hoge druk- gebicd, zijn dc barometers in dé omgeving sinds Woensdagavond zeer sterk gestegey. In de koude lucht, die over .de Noordzee werd aangevoerd, ont wikkelden zich gisteren vrij zware, buien, die vooral in de kustprovin cies, soms van hagel en onweer ver gezeld gingen. Vandaag is deze buiigheid al sterk afgenomen en ■tnorgen zullen- vrijwel -nergens meer buien optreden. Op de oceaan nadert thans een LONDEN. Hel Britse Lagerhuis heeft gisteren met 335 tegen 222 stemmen een conservatieve motie verworpen, waarin de na de devaluatie door de regering getroffen bezuinigingsmaatregelen ten bedrage van 28D mlllioen pond als ontoereikend werden afgewezen. Het steminétital van 222 der oppositie nas bet grootste, ooit in bet huidige parlement uitge bracht. De conservatieven mobiliseerden hun gehele „stemkracht" van 202 en werden gesteund door de ..Liberal Nationals" en de ..Orthodox Liberals" en enige onafhankelijke» Hel Huis nam daarna een-motie aan, waarin de Maandag door Attiee aangekondigde maatregelen goedgekeurd werden. De stemverhouding was 337 tegen 5. De conservatieven onthielden, rich, een gebruikelijke weg, indien de mening van het Huis reeds duidelijk ïs ge worden. Churchill spreekt van' een bankroet De plaatsvervangende premier. Herbert Morrison, verklaarde tij dens het debat, dat de bekend ge maakte lijst der bezuinigingen er duidelijk op wees, dat het de rege ring ernst was. ..Ieder die meent, dat deze lijst hel einde betekent van de pogingen dér regering om te -bezuinigen, zal spoedig uit de droom geholpen worden": aldus Morrison..; Daarna nam .de oppositieleider, Ghurchill. het woord. Hij zeide. dat Engeland in de laatste vier jaar bijna zoveelhad' uitgegeven als gedurende de twintig jaren tussen de beidé oorlogen. Hii vond het een schandaal, dat Engeland aan1 India. Egypte en sommige andere Janden moest betalen voor bevoor rading van legers', die deze landen voor Italiaanse. Japanse of Duitse invasie hadden beschermd. Het socialisme had volgens hem een felle aanval op de kunstmatige economie van een uitgeput Enge land gedaan. Ditmaakte dèel uit van een pogen om :het socialisme in de huidige tiid' in te voeren. -. ;iWii zien ons thans niet.,alleen tegenover 'devaluatie, geplaatst", zo verklaardeChurchill, „maar ook tegenover een bankroet. De rege ring heeft 2ich niet alleen op .finan cieel gebied, doch ook op mentaal en' moreel gebied bankroet ge toond". Toen de oppositieleider weer. plaats nam. -werd hii een mi nuut lang door zijn aanhangers toe gejuicht. nteuiuc storing, die hedenmorgen reeds regenval gaf in Ierland. Het ziel.er echter naar uit, dat het toe er in ons land hierdoor morgen nog ■niet zal worden beïnvloed.- N Nee toch.Heus De technici van Columbia Studio's hebben iets uitge vonden om snijbloemen en plan ten. die snel verflensen onder de schijnwerpers, driemaal zo lang goed te houden als tot dus-' vérre mogelijk was. Het is een kleurloze vloeistof, „plantexi- ne" genaamd, die over de plan ten wordt verstoven en de sap pen conserveert..... Op de top van de 4.000 meter hoge „Paul Robesonberg" in Midden-Azië is een buste van de Amerikaanse neger-bas ge plaatst Woensdag was het de warm ste 26 October in Berlijn se dert 100 jaar. Dc temperatuur liep op tot 52 graden Fahrenheit en het was nel zomer.... Ten gevolge uan de staking van de reinigingsdiensten tig: ie Calcutta reeds 15.000 ton huisa/oa! opgehoojit. Dn autori teiten uoorzien dat die vuilnis, die reeds devergiftiging can. talrijke apen, honden en ratten heeft veroorzaakt, waarvan de stoffelijke overschotten naast de vuilnisbakken Wyuen liggen, ggy aarly fee infectiehaarden kunnen worden, mede door de grote-warmte, Reeds nu hangt over de stad een verpestende stank..:,.: Daar Zweden nog maar 5 ooievaars in het hele land had, zuilenlö stuks uit Noord- Af rika. worden ingevoerd Radio. Moskou gtng. vandaag tceer op een paar Russische „primeurs" prat:'le-dat Stalw? het1 eerst het idee van oprich ting der Verenigde Naties -.te berde heeft gebracht, 2e een Russische geleerde het eerste vaccine voormond- en klauw zeer hééft, geproduceerd. 'Men wacht op de - uitvinding van het buskruit..... Zo'n lauwe waaghals, die zich. 1 meier 80 diep laat begraven en zich dan uit sdn „graf" komt los werken, hoewel hij aan handen en voeten is gebonden, noamt men in Engeland, met oen:mooi "woord „escapologist", een meester in de uitbreekkunst, een soort Gerrit de Stotteraar dus: Donderdag kon Alan Alan té Cobham zeker'--het goede molsgaatje nïe* vinden, want •zijn helpers, die de grond aanstam pen eri hem een karton boven zijn hoofd steken, móesten hem uitgra ven. Na 8 minuten was Alan Alan, blootgelegd, maar... bewusteloos- Dr. WALTER RUDOLF HESS DEN HAAG. Al is een redelijke aanwijzing van de tien-mll- (ioenste Nederlander dan niel mogelijk, wel mag worden aangenomen, dat ónze bevolking in de afgelopen weken de 10 tnillioen heeft over schreden. Op 1 October telde Nederland 9.993.268 zielen en volgens be schikbare voorlopige cijfers en schattingen moet dit thans een 3000 boven de 10' milliofeb zijn. V Dat wil dus-zeggen, dat omstreeks het midden van October 1949 deze nieuwe mijlpaal werd bereikt. Daarmee heeft sinds de eeuwwisseling, toen de 5 millioen juist was overschreden, een verdubbeling, Plaatsge vonden binnen nog geen.50 jaar. In 1911 telde ons land reede" tillioen inwoners, in 1921 7: mlllioeri, In .1931 8 millioen en in 19*' tis de oorlog, werd de 9 millioen gepasseerd. Wat deze vermeerc kent; besefl men. eerst recht bij vergelijking met de ontwikkeling lu nadere West. en Noord-Europese landen. Nam in ons land in deze 50 Jaren de bevolking _toe met, 100%, in deze andere landen, mét uitzondering van Denemarken, bleef de toeneming in dit tijdvak beneden de 40%. Aldus dr. Ph. J. Idenburg, directeur-generaal van de statistiek, In een radiorede, die hij gisterenavond tot ons volk richlte.' WeuiiK wind Wé'érSVCTwachting,gel'dig van Vrijdagavond tót Zaterdag- ^avonj: .j:. /Koude -nacht met weinig, iwiod. hier en daar mist en plaatselijk flinke nachtvorst. 'Morgen', overdag zwakke tot .matige wind uit richtingen- tussen Oost én: Zuid. In de loop "van dedag, toenemende bewol king,, maar óp de meeste plaat-, sen nog droog weer. Weinig ver- an dering ih temperatuur. '23'-Oct:: 'Zón Op' T.2B, onder 17.18 V -Maan?op-15^5; onder neen moéten antwoorden op de vraag; „Zijt gij van oordeel, dat koning Leopold III zijn koninklijke bevoegdheden moet hervatten?',' De stemming zal verplicht zijn en de telling der -stemmen zal regionaal geschieden. De Belgische Senaat heeft gisteren het' wetsvoörstel-Struye tot het houden van een volksraadpleging over de terugkeer van de koning Wei 169 tegen .65 stemmen goedgekeurd. Voor stemden 92 katholieken én 17 .liberalen. Tegen stemden 7 liberalen, 5 communisten en 53 socialisten: Drie socialistische amendementen werden verworpen. -p j - t .-J. leeftijd hebben, zullen-dan ja of ïlu het wetsvcorstel-Stfuye door de Senaat is aangenomen,- wordt in politieke kringen in Brussel ver wacht, dat het voorstel nok. in-da Kamer van Volksvertegenwoordi gers zal worden goedgekeurd.De behandeling van het voorstel in:de Kamer zal, naar verwacht wordt, niét eerder dan in de tweede helft van December geschieden.. De katholieken beschikken .in- de .Ka mer niet over de,absolute meerder heid (er ontbreken twee stemmen), maar het laat zich aanzien, dat verscheidene liberalen, zoals thans in de Senaat is geschied, zich voor' het voorstel-Struye zullenuitspre- kfen.ivDe volksraadpleging zal dart worden gehouden 40 dagen na de afkondiging ervanin het Staats blad, dus in.de maand Januari. Alle. Belgen, die de stemgerechtigde Westerse Unje sluit een sociaal accoord LONDEN. Het eerste punt op de agenda van dè Consultatieve Raad der ondertekenaars van het Pact yan Brussel, die volgende maand in Parijs, bijeen komt,, is de ondertekening door de vijf minis ters van Buitenlandse Zaken van twee multi-later ale conventies over sociale zekerheid en; sociale én medische hulp. Dit is meege deeld in een communique, uitgege ten .door de secretaris-generaal éer Permanente Commissie van het Brussels pact. Het onderwerp „de tien-miliioen- ste Nederlander", zo vertelde dr. Idenburg, is in de loop van ;,dë' laat ste weken in de pers herhaalde lijk aan de orde geweest en in een onïer dagbladen stond zelfs een tekening van deze 10-mi!lipensle Nederlander, Een pasgeboren baby, die het. uitkraaïde: ,J)è statistieken, zeggen, dat ze...geen, raad met me weten." En. inderdaad, deze baby had hét, ondanks zijn prille jeugd;- geheel bij het rechte eind. Het is zelfs voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat, toch voor geen kleintje vervaard is, dat ieder jaar weer de tientallen milliben'en tonnen goederen, weet'té bepalen! die over de grenzen passéren, dat de millioecën runderen, varkens, schapen, enz. weet vast te stellen, die onze veestapel vormen, dat.nog onlangs bij de 12e- volkstelling bet ene millioen Nederlanders -na het andere heeft geteld, een vrijwel on begonnen werk om dié ene tlèn- mlllioenste Nederlander aan te wij zen. '>;r Maar zelfs al^kon men bepalen, -dat èen bepaalde' dag dë 10-millioen werd overschreden, wie van dé 60ö op dié dag geborenen is dan de 10- r.iillioenste? Of .werd de eindstreep bereikt door een der uit Indonesië gerepatrieerden? Dan vertrekt de vólgende dag de Sibajak en neemt TOVERZOLEN" noemt de heer- Vanderbent uit Haarlém zijn uitvinding en u zult moeten tae- geyen.i,dat dit nog zo'n gekke naam niet is vóór een preparaat, dat u in staat/stelt, zélf, binnen een half uur, uw versleten schoeisel'grondig te'repareren..U hoeft er' heus geen: werkplaats voor V pp/na te houden en de hele.., behandeling is, no'gal een- vcudig. Eerst wordt de te repareren zool vèrwarmd. Dan smeert op.,de ma nier waarop u een boter ham met stroop belegt.' het mengsel, dat de uitvinder voor u heeft samengesteld voorzichtig op uw schoen. Even een halfuurtje voor het drogen enu zult verrast staan van het'resul taat. Natuurlijk heeft het alle maal niets met toverij te maken. Het betreft hier weer een van de vele toe passingen van het nieuwe materiaal, waarvan de mo gelijkheden langzamerhand schier onbeperkt schijnen en waarmee we na de oorlog in ons land hebben kennis gemaakt onder naam van plastic. Reeds bezitten we allerlei gebruiksvoorwerpen'van plastic; We dragen al plastic kleding én straks zullén' wemu dus ook op plastic lopen en dat niet aUeen omdat we dan zelf zo gemakkelijk voor schoenmaker kunnen spelen, maar óok omdat plastic-zolen zo ongeveer tien maal blinder: slijten dan zolen van leer én bovendien vochtwerend zijn. En wat de prijs betreft: die is onge veer vier maal goedkoper dan het bedrag, dat u thans voor een paar zolen móet betalen. Is het wonder, dat de buitenlandse vakbladen aan de.uitvinding van onze landgenoot al veel aandacht besteden?- Er komt nog iets bij, dat dé „toverzolen" buitenge woon aantrekkelijk maakt U kunt het- mengsel' in diverse fraaie kleuren krij gen en bovendien dë dikte van uw zólèn zélf. bepalen naar/ uw. eigen smaak. ..Al naar gelang u liet mengsel dikker of: dunner op uw schoen smeert krijgt .zo- len.van verschillend model. Op ortzè foto ziét ude uit vinder, die op zijn vinding ai octrooi heeftaangevraagd, met zijn mengsel aan het werk. Het ziét er niet naar uit alsof hij een heksenwerk verricht en hij is ér ook van overtuigd, dat u dit evenmin zult doen, wanneer u zover mocht komen, 'dat u "de stoute schoe- nen aarttrëkt 'en hét" eens' met zijn „to-Jerzolen" gaat proberen. -700 Nederlanders mee. naar Zuld- Afrika, hun nieuwe vaderland en de wedloop neemt opnieuw, een aanvang. -U kunt er echter van verzekerd zijn, dat wij in deze maand de tien-millioenste Neder lander hebben gekregen. Talrijke problemen Dè leeftijdsopbouw onzer bevolking vertoom ihhns, wat de jongste ieei- •tyden aangaat, een zeer belang rijke uitstulping, die met het ouder worden dezer kinderen, van jaar op jaar zal verschuiven. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal nieuwe leerlingen bij het lager, onderwijs, dat thans en in de eerstvolgende jaren van 180.000 tot 200.000 zal bedragen, in 1952 óp- eens tot 270.000 zal oplopen, Deze ontwikkeling zal zich voort-, zetten en reeds thans valt te bere kenen,, dat in 1963 het productieve deel onzer bevolking, d.w^z. de Jó- tot en met 64-jarigen, met ruim 20% zal zijn vermeerderd, terwijl in de ons omringende landen, dit bevolkingsdeel vnjwel stabiel zaï zijn gebleven, DEN HAAG, In verband met de verwachting, dat in de komende weken op de door het bedrijfschap voor vee en-vlees Ingestelde slacht- veemarkten zeer veel vee zal wor den aangevoerd, zal het bedrijfschap de overneming van slachtrnnderen beperken. In dc week van 31 Octo ber tot en met 5 November zal het bedrijfschap alleen slachtrundercn in dc beste kwaliteitsklassen overne men. Deze beperking Is noodzakelijk óndanks het feit; dat ook voor "de komende week de gedistribueerde hoeveelheid vlees met 50"/» zal wor den verhoogd door aanwijzing van een nieuwe extra vlccsbon voor hou ders van A en B kaarten (volwasse nen'en kinderen van vijf jaar en ouder). Bon 367 Algemeen geeft met ingang van hedon reoht op het ko pen van honderd gram vlees. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. In verband met het doorvergaderen van -de cen trale commissie waren de delega ties van de republiek en het B.F.O. genoodzaaktde vergadering over de vaststelling van de grondwet van Indonesië te verschuiven van hedenmorgen naar gisteravond. Tot vannacht ?twee uur zijn, de be sprekingen over dit lijvige stuk voortgezet.Toenmen uitéén ging was er nog slechts een punt van verschil, namelijk de vraag of Zuid-Asahan bij het republikeinse gebiëd zal' worden gevoegd. Over deze vraag is vanmiddag om drie uur'de laatste bespreking begon nen. Indien in deze bespreking overeenstemming wordt bereikt, zal morgenochtend om tien uur in het Kurhaus te Den Haag. door de delegaties'van de republiek, en het. B.F.O. de voorlopige grondwet van Indonesië worden geratificeerd. A tan in tie kuil der dwaasheid De heIpers schoffelen hem' onder het kwade geweten begintrte' sprekenomdat Alan niet. pp- V'duiktc M'et brandewijn luordt dè, waag hals bijgebracht. f Het vijfde .plaatje,, waarop bet. stel „een pak voor de bröek'. krijgt", is er helaas niet bij Zuurkoolprijs zal weldra, dalen (Van pnze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Dat de zuürkooi- prijs die voor dë oorlog 5 cent pér pond bedroeg, momenteel gestegen is tot 23 cent per pond, tegen 18 cent per pond 'in; 1948,„..noopte de heer N e d e r h 0 r s t (Arb'.j "gistè- ren, om in de Tweede Kamer vra- gen aan minister M ansholt te - stel len. Uit het' antwoord van de bë-,; windsman klonk de verwachting, dat de zuurkoolprijs wel spoedig tot 18 cent zal dalen, aangezien ook de prijs, van witte kool is gedaald. V.S. gaan 13 milliard voor defensie uitgeven WASHINGTON:De Ameri kaanse federale begroting voor het vólgende begrotingsjaar zal 40 tót 45 milliard dollar bedragen; 'aldus is officieel medegedeeld. Verklaard werd, dat het maximum vóór de militaire uitgaven voor hét volgen de begrotingsjaar óp;, 13 milliard;'is gesteld, waarin niét begrepen zijn de, uitgavenvoor .bet aanleggen van-strategische voorraden.en voor de wapenlevering aan het buiten land.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1