HET ROTTERDAMSCH PAROOL Franse Constellation stort neer 48 inzittenden omgekomen Batavia wordt hoofdstad van de republiek Indonesia Drie onderministers in Polen gearresteerd Ginette Neveu en a fg^KELE UREN VOOR HET ^VLIEGONGELUK Marcel Cërdan zijr. beiden ENGELAND en voor ministers ontmoesten bezwaar Echtelijk drama in Den Haag Geen radio tijdens de spitsuren WAT VOOR WEER? Veel bewolking maar geen regen Nee toch.Heus Tweede Kamer ontevreden over het Beheersinstituut Delegaties van republiek en BFO para foren hun grondwet Kruip door, sluip door Onze verliezen in Indonesië Waarheid Mr van Lanschot overleden 9e Jaargang, no, 254 Red. en Adra. Lange Haven 141, Schiedam.. Tel. 693Ö0 Abonn.prijs: pèr week 0.32 per kwartaal, 4.10,. losse nummers. 0.09 Opgericht door de Stichting „Hét; Parool" Zaterdag 29 October 194$ Uitgave N.V.^è"Niéuw* Perè Postgiro 3$8ö44 Bankier; Amsterdamsche. Bank té, Rotterdam Directeurs ;B. de Vries Hoóidredaetéur: - W Bi F. Schaper PARIJS. De bange o. zekerheid, waarin de Air Frar. ce gisteren, heeft verkeerd om trent een harer vliegtuigen, 'i in de loop van de dag verkeer< in dxepe verslagenheid. D Constellation, die Donderdag avond om 9 uur van het vlieg veld Órly was, opgestegen me bestemming New York e; waarvan na 3.55 uur Neder landse tgd.niets meer was ver nomen, blijkt te zijn neerge stort op de hoogste berg van het tot de Azoren behorende eiland Sao- Miguel.' Had men aanvankelijk nog de hoop, dat het hier een noodlanding be trof en dat er overlevenden zouden zQn> later kwam de verpletterende tijding binnen, dat geen enkele van'de 48 in zittenden hetongeluk heeft overleefd. Eén reddingsploeg, die laat in de middag bij het wrak van de machine arriveer de, rapporteerde, dat men eën totaal vernield en uitgebrand wrak had aangetroffen en dat de lijken der- slachtoffers in een omtrek van 600 meter la gen verspreid. De reddingsmanschappén, dié ter- wille van de communicatie, met hun. basis, waren uitgerust met draag bare zenders, moesten zich door wind, mist en regen moeizaam een weg banen om de smeulende over blijfselen van. de .Constellation te bereiken. Men hoopte nog enkele Ier: venden aan te treffen, omdat een piloot, die enige tijd. boven het wrak had gecirkeld, had meegedeeld eni ge personen naar hem. te hebben zien wuiven. Wanneé^ dit-inderdaad juist is, móeten zij overleden ztfn,: vóórdat de hulp kwam opdagen. Het verongelukte toestel ligt óp de top van de betg Algaryia; die 3600. voet''hhog^JsenNoor d"r; oostelijke punt van het eiland ligt. Op het'moment, dat het ongeluk ge- beurde was de top van deze berg- in nevelen gehuld. Inwoners van het dorp Algarvia n de voet van de berg beweren vlammen en rook te hebben opgemerkt toen het toestel om 3 uur 's morgens tegen de hel ling opvloog. 10 Minuten tevoren had de piloot aanhet vliegveld Santa Maria laten weten, dat hjj wenste te landen en daarop had men .hem ge antwoord, dat alles vooi 'de landing in orde was. Dit is het laatste con tact, dat men met de machine heeft gehad. Het toestel was op dat tijd- Conscriptie EEN van de kwesties, die tijdens het jongste Lagerhuisaebat de meningen verdeeld - hield, was de conscriptie, en de vraag of zij niet beter kon worden afgeschaft. Us lijn, die voor- en tegenstanders scheid de, kwam allerminst overeen met de scheidingslijn tussen de partijen Nog altijd wordt de in 1939 ingevoer de dienstplicht door een groot aantal Engelsen als iets on-Engels be schouwd envóór opheffing van de 'dienstplicht verklaarden zich. in de debatten niet alleen, velé La- bourafgevaardigden, m'aar ooktal van Liberalen en. Conservatieven. Tegen opheffing van de dienst plicht sprak Churchill, die betoog de dat.'afschaffing der.conscriptie en dat was zijn beste- argument - fc. een slag in het ge zicht zou 'zijn van al die mogendhe den, met wie En geland kort gele- leden het Atlan tisch .pact had gesloten. Dat' was in wezen, ook het standpunt van het kabinet, niet echter dat van de Ar beiderspartij als zodanig, die-in deze juist met de regering van opinie ver schilde. In hel zoeklicht Sommige tegenstanders van con scriptie hebben opgemerkt, 'dat men de afschaffing van dedienstplicht vooral moet losmaken van de verso bering. De dienstplicht was al lang voor de huidige crisis een probleem. Zij moet wórden opgeheven en door een ander systeem worden.vervan: gen ómdat Engeland :juistbij; een ander systeem aan, kracht kan win nen. De huidige wijze van opbouw van het leger, en luchtmacht isjuif* voor legérén luchtmacht -ruïneus. En zo zien. we het merkwaardige schouwspel, dat in de twee grootste "Westerse mogendheden op het ogen blik vrijwel tegelijkertijd openlijk in de discussie de felste critiek-. op de verdediging wordt geleverd op een tijdstip, dat „versterking der verde diging" het algemene wachtwoord is. Weinig wind Weersverwachting, medegedeeld door hét-KNMI te De Bilt,-gel dig van Zaterdagavond tot Zon- ïagavond (opgemaakt te 10 u.) Vannacht weinig wind. op. en kele plaatsen mist en sléchts hier en daar in het binnenland lichte nachtvorst. Vrij veel be volking. maar overwegend droog weer. Overdag meest zwakke wind'hoofdzakelijk uit richtin gen tussen Oost en Zuid. "Weinig verandering in temperatuur. stip zeven: minuten over de vastge stelde tijd. Tot "'de passagiers van de ver nielde machine behoorden, behalve de wereldberoemde violiste Ginette Neveu en haar broer,-', de pianist Jean Neveu en de Franse bokskam pioen Marcel Cerdan, wier namen wy gisteren reeds meldden, ook de heer Kay.Kamen uit New York, met zijn echtgenote. De heer 'Kamen is de zakelijke leider van Walt Dis. ne^s filmbedrijf mevrouw Kamen trad op als publiciteitsagente. Voorts hoort tot de omgekomenen da heer Guy Jasmin, hoofdredacteur van het in Montreal verschijnende blad „Canada". Aan ,de reddingspogingen is deel genomen door vliegtuigen van ..dé Amerikaanse basis óp de Azoren, Portugese toestellen en véle sche pen. Enige vliegtuigenWierpen, voordat :de reddingsploegen het wrak - bef èikten,medicamenten en radio-installaties uit óp dé plek van het ongeluk. Een vrachtautochauffeur heeft dè reddingsploegen hét eerst op dè Enkele uren voor hun dood wer den Ginette Neveu (links), de beroemde violiste en Marcel Cer- dan (rechts), de niet minder'be roemde bokser, gefotografeerd op het vliegveld van vertrék, Orly, bij Parijs. Dat toas.2,7 October j.l. om 22 uur. De 28ste October, om 5 -minuten, voor 3 verongelukte hun Constellation tegen ae Al garvia op het Azoreneiland Sao Miguel. Op de foto zijn Cer dan en Ginette in gesprek ovér haar prachtige Stradivarius. hoogte gebracht van de plek waar de Franse machine was neergestort. De reddingsploegen óntmóéttén hem op 100 meter hoogte, Hjj sprak over éen ontploffing, die. hij zou hebben gehoofd,. Volgens herders is. het vliegtuig brandend neergestort. De piloot zou op dat ogenblik twee kir: lometer buiten zijn normale' koers hebben gevlogen. o/V-- 1 i% De plaats van het wrak ligt drié uur lopen van de. plaats Fonta Del- gade. Er zijn gèea communicatie, middelen. Hógere salarissen gewenst voor top-ambtenaren (Van onze parlementaire redacteur In dé begroting voor 1950 zyn voor het eerst opgenomen represent tatie-toelagen voor ministers, se cretarissen-generaal en commissaris sen der Koningin, Bij zeer vele Ka merléden blijken daartegen over wegende bezwaren, te bestaan. Vele leden kunnen zich zelfs niet aan de indruk onttrekken, dat de hiervoor uitgetrokken 5000 per jaar het karakter draagt van een 'belasting vrije salarisverhoging. Men is be reid te erkennen, dat het salaris voor een minister hier te lande, vergeleken bij het buitenland, laag is,- doch dan moet daarin voorzien worden. Het zonder meer aan alle secre tarissen-generaal toekennen van een vergoeding voor representatie ontmoet allenvege bezwaar. Nog Man doodt zijn vróuw en pleegt zelfmoord (Van onze speciale verslaggever) DEN HAAG Gistermiddag tussen twaalf en twee heeft zich in de Wolmaraustraat een drama af gespeeld, dat twee jonge mensen het leven kostte. De 24-jarige Johan den Duik schoot, na een. heftige ruzie, zijn 21-jarige vrouw, door hét hoofd, en beroofde ver volgens zich zelf van het leven. Hun elf ma lilden oude zoontje blijft ouderloos achter. Om tien. minuten voor twee ontdekte Den Dulks moeder het tragisch gebeu ren. "r: De familie Den Duik wordt wel zwaar door het noodlot achter volgd, want kórt na de bevrijding werd de Evader- van het gezin, die als ..lifter op een wagen aardappels meèreèd, door een revolverschot van een C.C.D.'er, die de wagen wilde aanhouden, gedood. Op 19 November van, het vorig jaar trouwden de.23-jarige Jacobus - Johannes"'den Dulk'én de 20-jarigè Et, Goözèn. tn het, huis.: van zijn moeder in de.Wesselstraat vonden, ky tondérdak. Het huwelijk ging in het begin uitstekend.:- G Na enkele maanden-kwamen er moeilijkheden. Ongeveer zes weken geleden was een van deze ruzies - oorzaak; dat het echtpaar Den Duik besloqt te verhuizen. In de Wolmaranstraat no. 71, waar alleen de oude heer Goozen, die al geruime tijd weduwnaar is, met,zijn dochtertje woont, kreeg het echtpaar een kamer. Alle moei lijkheden schenen uit de weg ge ruimd en niemand vermoedde een drama. Om ongeveer 12 uur. hoor den de buren een hevige woorden wisseling. Bijna twee uur later, om tien voor twee, ontdekte de móé der van Den Duik, die ongerust geworden was over het lange weg blijven van haar zoon, de licha men van hem en zijn vrouw. De. vrouw was gedood' door een schot in het hoofd en lag in de keuken aan de achterzij de van het huis. Den Duik zelf lag, eveneens dóór het hoofd geschoten, op de drem pel van de keuken en de slaap kamer. daargelaten, dat dit' niet gebéurt met ambtenaren, dis ln rang en re presentatie met hen gelijk te stel len zgny. is dit een precedent, waar aan men niet wil medewerken. Dit wil in het geheel niet zeggen, dat de Kamerleden hoge ambtena ren niet behoorlijk zouden willen honoreren, In het voorlopig verslag over de begroting van Binnenlandse Zaken, waaraan het vorenstaands Is ontleend, wordt op een andere plaats gezegd, dat zeer vele.Ka. merleden de bezoldiging der hogere en hoogste landsdienaren te laag vinden. Aangedrongen wordt op een herziening, welke niet gebaseerd is op de hogere kosten van levenson derhoud, maar afgestemd op wat voor arbeid op een. hoog organisa torisch en geestelijk niveau in de vrije maatschappij wordt betaald. Doet de Overheid dit niet, dan lo pen haar beste dienaren weg, met alle gevolgen van dien. Want in Öe top is het Overheidsapparaat toch al niet bijzonder sterk bezet.. Voor wat de Commissarissen der Koningin betreft staat naar. de me ning van zeer vele leden de zaak echter andera dan ten opzichte van ministers en secretarissen-géneraal, zodat zij zich met dè representatie- toelage aan deze functionarissen wel. konden verenigingen. 7 NOVEMBER Vlees van de bon (Eigen bericht) Van zeer bevoegde züde verne men wij, dat definitief besloten is de vleesdistribntïe vóór 7; Novem ber a.s. op te heffen, De levéringè- markten zullen verdwijnen en. de slagers kunnen weer ïn vröe han del hun vee en vlees gaan kopen. De prijzen hiervan zyn thans nog niet te beramen, doch vaBt staat, dat door opheffing der toe slag, het rundvlees ongeveer 50 cent pér kg. duurder zal warden; Het varkensvlees zal daarente gen wel ongeveer 35 cent per kg. goedkoper worden, omdat men dr toeslag hiervan tijdelök heeft vei hoogd. Juist het prijzen vraagstuk vormde een belemmering tot bet opheffen der distributie, want vér- schillende instanties, oa. dp, Stich ting voor de Arbeid, konden op dit punt niet tot een accoord geraken. Thans is de knoop dus definitief doórgéhakt. G -..-. DEN HAAG. Het bestuur van de Nederlandse -Radio-unie heeft be sloten, dat de beide zenderé voor de binnenlandse omroep in de. perio de van 15 November tot 15 Janua ri op de werkdagen van 7.30 uur tot 8.80 uur ere van 16-30 uur tot 17.30 ztollén worden 'stilgelegd met uitzondering van de Zaterdagmid dagen. Trura an tekent de wet op wapeninilp WASHINGTON. -. President Tra- man beeft de wet ondertekend, waar in toewijzingen zijn vastgesteld voor de bewapening van. de landen van het Noord-Atlantisch Pact en zes an dere landen tot een bedrag van J.SI4.000.000 dollar. 19 October ward deze wet door hét Congres aangeno men én ter ondértékening naar Tru man gezonden. WARSCHAU. Ten minste drie Poolse onderministers zijn onlangs gearresteerd in het bader van een grote zuivèriug. aldus meldt .Reuters correspondent uit Warschau Verder is een groot aantal ambtenaren van alle rangen ontslagen. Strenge veiligheidsmaatregelen zün in alle staats departementen genomen en to het bijzonder wordt er nauwlettend op toegezien, dat het departement van Buitenlandse Handel de grootste geheimzinnigheid in acht neemt over de industriële productie en de econorqische vooruitgang. Post vooi troepenscHepen DEN HAAG. Post bestemd voor militairen, aan boord van de ..Zuiderkruis" en ..Kota Inten", bei de op weg naar Indonesië., wélke in een' der tussenhavens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op 31 Oc tober in Nederland wórden tér post bezorgd. Post bestemd voor uitrei king in de haven van aankomst, respectievelijk op il en 15 Novem ber. De brieven moeten alle wor den gezoden aan het veldpostkan toor te Batavia mét vermelding van de naam van het troepenschip. Westelijke piloten oefenen in Frankrijk PARIJS. Gisteren zijn bij Fontainebteau gecombineerde ma noeuvres met straalvliegtuigen vart de Franse, Belgische. Nederlandse en Britse luchtmacht gehouden. De oefeningen bestonden uit schijn- aanvailen op geringe en op grote hoogte. Het was da eerste maai dat straalvliegtuigen van de mogend heden van het Pact van Brussel (Van onze weer kundige medewerker) Het weer in ons iand werd gis teren geheel beheerst door, een langgerekt gebied van hoge lucht druk, dat zich over Westev.ropa in de richting van Groenland uit strek te. Het. punt met de-\hoogste: barometerstanden lag juis^J: ten Zuiden^van Nederland.' Afèrt^cér^- trum verplaatste zich echter gelei delijk naar het Oosten, en bevond zich vanmorgen boven Noord- Duitsland. Onder invloed hiervan is de u>ind naar Z.O. richting ge draaid. In de afgelopen nacht toas het in het binnenland nagenoeg windstil cn fcon de temperatuur op vele plaatsen weer tot het vriespunt dalen. De bewolking begon echter reeds gisteravond toe te nemen, aanvankelijk alleen in dc hogere niveau's. Dit gebeurde onder in vloed vende nadering van een front, dat zich over de Bntse eilan den langzaam naar het Oosten be weegt. Vanmorgen had het smalle regengebied van deze storing de wesikw.i van Engeland bereikt. Op de Oceaan treffen we verder naar het Westen een zeer diepe de pressie aan, die over een uitge strekt gebied zwarë stormen ver- Oorzaakt. Het centrum hiervan be- weegt zich in de richting van IJs land. Het weer voor Zondag wordt, ge heel bepaald door de;nadering van het front over Engeland. Dit zal wel tot tamelijk veel bewolking aanleiding geven, maar hét is vrij wel zéker, dat het regengebied nog niet tot onze omgeving zal door dringen: Deze maatregelen volgen op het proces-Rajk, waarin beweerd wérd, dat over. geheel Oost-Europa een spionnagenet ligt, eri op de dood straf, die onlangs is uitgesproken over twee Poolse importeurs, die voor Zweedse exportfirma's werk ten. Zij zouden détails over de pro ductie van 60 Poolse staatsonder nemingen naar het buitenland ge zonden hebben, Volgens een gewoonlijk betrouw bare bron in Londen zün de drie gearresteerde onderministers Ko- wazewski van Landbouw, Borout van Bosbeheer en Kochanowicz, de onderminister van Arbeid. Zij wa ren alle drie voormalige leden van de Poolse socialistische partij, die een fusie met de communisten heeft aangegaan. Een jaar geleden werd de minister van Voedselvoor ziening. Lochowicz gearresteerd. Men neemt verder aan, dat de on derminister van Buitenlandse Han del, Kulin, heeft moeten aftreden; De slachtoffers van de nieuwste zuivering zijn in hoofdzaak lieden, die. lange tijd in Westelijke landen vertoefd hebben en geacht worden, sympathiek te staan tegenover de nationalistische houding van de vroegere vice-premier GomuLka, die vorige zomer is afgezet we gens meningsverschil met dè Ko- minform over de kwestie-Ti to. De zuivering wordt uitgevoerd met de gebruikelijke Poolse doel matigheid en zonder dat éen at mosfeer van geweld of onrust wordt geschapen. Nader wórdt uit Londen gemeld, dat de voormalige minister van Herwonnen Gebieden wélk de partement is ook opgehèven Du- biel, in het beginvan deze maand is gearresteerd. Dubiel. was communist en afge vaardigde, in de Sejm, hét. Poolse parlement. ft Edwin Johnson (Londen), ualt in diépe volle kuip ka- lium-cyanide, houdt mond en ogëh stijf dicht, kruipt ér uit, gorgelt en springt in bad. Kle ren verteerd. Johnson behou den! ft Na Shirley Tempte" en Bétte Davis ook Deanna DurbiK Q wéét wel,. watujjHy" heeft. ,mij'\ ktoaudwillig verlaten! zei zij de rechter. ,Jloe is 't mogelijk!'"* riep deze uitHetgeen éen. com pliment was i: - V' ft Maagtcericing van koe - te' Pdllmnn (DSAI is goed tè zien! daar raampje van 12 by 4, twee jaar geleden aangebracht; .goed „gehouden" hééft. Elke dag stu denten die door dit spionnetje loeren ft Communistische naaimachi nes naaien 50 sneller dan kapitalistische en democrdtlsch- socialistische. Radio Moskou zegt het en Radio Moskóu kan. het weten... -- ft Loods uit be Havre bracht. Caronia buitengaats; kon, we gens ruwe zee, niet weer aan\ boord van loodsboot en keert nu per Caronia terug maarvia New York DEN HAAG. In Staatsblad 1463 is afgekondigd een besluit, waarin is bepaald, dat het Kon. Besluit van '6 September 1949, tot nadere wijziging van het Rijkstelefoccreglement 1929, in wecking zal treden op 1 November. Het betreft hier de nieu we tarifiëringvoor de inter-com- nvunale telefoongesprekken. SUHABAJABlijkens uit Sura- baja ontvangen berichten, welke van. Nederlandse, zijde werden beves tigd, zijn de moeder en de getrouw de zuster van-president Sukarno enige dagen geleden door een Ne derlandse instantie in hun woon plaats Biitar gearresteerd en na on derzoek door de- plaatselijke autori teiten inmiddels weer. in vrijheid ge- steld. Kamer wil schrappen op de begroting (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG^— De T.weede Ka mer heeft verl'edén jaar dé conclu sies van de commissie voor de rijksuitgaven aanvaard, waarin was gesteld, dat aan de Tweede Kamer behoorlijke periodieke verslagen moeten worden overgelegd over de werkzaamheid van het Beheers instituut, benevens de rapporten de Rijksaccountantsdienst. Eveneens werd,,in aansluiting aan de wens van de Algemene Reken kamer, verlangd, dat hét geheel van rekeningen en verantwoordin gen van het Beheersinstituut bij een aparte wet zou 'worden vast gesteld. Nu. zonder dat aan de wensen 1 van. de Kamér, gevolg is gegeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN. Iri éen klein zaaltje: van het Kurhaiis, .met uitzicht over het verlaten Noord-' zeestrand,", hébben- vanmorgen "de afgevaardigden .van dé Republiek Indonesia en van het Bijzonder Fe deraal Overleg hun. paraaf gezet onder de voorlopige grondwet van de Republiek Indonesia. Hoewel de.souvereinitëitsover- dracht ..nog- enkele wéken op ,zich laat wachten heeft het' nieuwe- In donesia thans dus. reeds een grond wet waaruit kan blijken, dat de In donesische volken hun nieuwe vrij heid Ondeelbaar willen verbinden aan de democratische beginselen. Het was na een zakelijke, enigs zins rommelige laatste besloten ver gadering, dat voorzitter Hatta plot seling opstond om de. openbare bij eenkomst te openen, waarin de voorzitters van de Indonesische vertegenwoordigers, hun' paraaf zouden gaart zetten. Hatta en sultan 'Hamid spraken bij deze gelegenheid enkele woor den om dc betekenis van dit ogen blik nog eens te releveren. Daarna' kwamen de vulpenhouders voor de 'dag en voorzover wij konden, zien,- zetten de meeste afgevaardigden in hun enthousiasme niet slechts hun paraaf doch'hun volle handteke-' ning, Allen, met ^uitzondering van-een.. Aan het einde van de tafel waar de zestien voorzitters hadden plaats génomen, bleef de voorzitter van de delegatie van OOst-Sumatra, radja 'ICaliaipsjah Sinaga roerloos zitten. Dat vond zijn oorzaak in het feit, dat de besprekingen over de status van Zuid-Asahan, welke gistermid dag nog werden voortgezet, niet tot een resultaat hebben gexeid, waar mede deze afgevaardigde, zich kon verenigen. Besloten werd over de status van Zuid-Asahan waarover tussen de Republiek en Oost-Su- matra verschil van méning bestond eerst op een later tijdstip te beslis sen. Nadat de parafen en handteke ningen eenmaal waren gezet ston den alle Indonesische afgevaardig den die in Den Haag vertegen woordigd zijn, op en gezamenlijk zongen daar de belangrijkste figu ren uit het nieuwe Indonesië aan de boorden van de Noordzee hun .volkslied, het Indonesia Raja. Na afloop werden de voorzitters van de delegaties door velen' gefe liciteerd. In verband met het feit, dat de plechtigheid van de parafe ring een interne Indonesische zaak was, waren géén Nederlandse ver tegenwoordigers ^aanwezig. Uit de grondwet van de- Répu- blik Indonesia Serikat, dié wij tien tallen pagina's dik vanmorgen oi onze tafel kregenmogen, -wij' tol onze spijt nóg niets mededelen voor Woensdag, de dag waarop volgens OVERIJSEL heeft gisteren Z, K. H. Prins Bemhard 'op be zoek gehad, die tussen negen uur 's morgens en het eind van de mid dag grote belang stelling heeft ge toond voor open bare werken er industrieën in dit deel van ons land.' In alle plaatsen en plaatsjes waar hij voor een kort op onthoud ver scheen, is hij hartelijk door de enthousiaste be volking toége- juicht en zelfs toen het tegen het einde van zijn tocht al don ker was gewor den, stonden de mensen nog. in dichte rijen langs de weg om hem te begroeten. In Deventer werd de hoge gast ontvangen in de raadszaal, waar divérse sprekers zijn aandacht kwamen vragen voor specifiek Ovërijselse problemen als de be vaarbaarheid van de Gelderse IJsel, de plannen voor een nieuwe haven van Deventer en de nood zaak van industrialisatie. Dé Prins stelde tal van vragen en bezichtig de daarna, onder leiding van ir. W. G. Wittevcen, de ontwerper, de sluis werken, die straks IJsel. è,n haven met elkaar zullen verbin den. Het werd een klauterpartij over balken en rails. Na eerst de grote massieve deuren te hebben bekeken, maakte de Prins tenslot te een „Kruip-door-slulp-door" tocht langs de in aanbouw zijnde sluis, om daarna zijn rondreis voort te zetten. De foto toont prins Bernhard in gezelschap van de bouwmeester van de sluiswerkén. inde wét op de middelen inkom sten en op de begroting van het Beheersinstituut uitgaven voor hét instituut zijn opgenomen, achten verscheidene Kamerleden dit, on juist Ook Inlichtingen, welke door de Kamer waren gevraagd zijn achterwege gebleven. Naar hun mening, uitgedrukt in het voorlo pig verslag van de bij da-Staatsbe groting 1950 behorendc .wet;pp de middelen,behoren de óp^fcet Be heersinstituut betrekking hébberu dc posten uit de middelenwet en, uit de justitiebegroting te -worden geschrapt, terwijl de regering nog- vóór Kerstmis een wetsontwerp zal moeten indienen met een toelich ting, waarin alle door de Kamér gevraagde gegevens en verdere documentatienopens het Beheers* instituut te vinden :zün. Dit wets ontwerp zal moeten worden verge, zeld ,'van een. verslag van .de Re. .kenkatóer, over^haarr.; bèvindi,ngèti: ten 'opzichtè' van-hét - Beheersinsti-; tuut l a",:,V :.- Alléén op deze wijze kan de zeer ernstige ontevredenheid, waartóa naar de mening van déze leden hét Beheersinstituut aanleiding heeft gegeven, worden weggenomen De geheimzinnigheid, welke daarom trent heerst, is nóch goed voor de regering, noch voor de; daarbij be trokkenen nader besluit de pienaire slotzitting zal word én. gehouden. .Niettemin kunnen wij uit de mond van eén der belangrijkste vertegenwoordigers ter conferentie mededelen, dat Batavia de hoofd stad van de RIS zal zijn. Dit in ver band met de enorme kosten, welke aan de overplaatsing naar andere niet over voldoende ruimte be- schigkende steden verbanden zün. Later zal in verband met het kli maat wellicht aan Bandung of Ma- lang de voorkeur worden gegeven. In een informele bijeenkomst kre gen wij de indruk; dat hoewel de gedachten in de eerste plaats naar de Ridderzaal uitgaan, nog niet geheel 'uitgesloten is dat de souvereiniteits- overdracht In de troonzaal in Am sterdam zal geschieden. Wij'vernemen, dat in de finan- cieel-cconomische besprekingen gis teren alle punten op een na zijn ge regeld. De schuldhoogte zou volgens onze informaties gefixeerd zijn op 4.3 milliard. Het oude Nederlandse voorstel was 5.8 milliard, het Indo nesische tegenvoorstel 3-4 milliard. 1 Vandaag komt eindelijk de kwes tie Nieuw Guinea aan de orde. Even als de laatste punten, van militaire aard. Daarbij zou dan ook definitief over de status van het KNIL worden Ongecorrlgeera DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de volgende verliezen in In donesië zijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: 9 October 1949,- soïdt. N. A. de Korte uit Léidschen- dam; soldt. J. A. Scholten uit Di-. dam: soldt. H. A. Selie uit Amster dam. KJST.I.L.: geen verliezen. PRAAG. De correspondent van Telepress meldt «it Den Haag, aldus het Sowjet-Russi- sche nieuwsbureau Tass, dat „duizenden soldaten, die niet bereid zijn te vechten voor de belangen der. Nederlandse im perialisten in Indonesië, in Ne derland in concentratiekampen zitten. Tweehonderd soldaten, die te Schoonhoven bij" Utrecht gestationeerd waren, vielen de officieren aan, vernieldende barakken en maakten hun wa pens onklaarKort daarna wei gerden .52. soldaten, die in eén kamp te Nieuwersluis werden zmstgehouden, eveneens naar Indonesië te worden gezonden. De kampleider riep de mare chaussee te hulp. Een bloedige botsing volgde en de gewond soldaten toerden in de gevange nis geworpen", aldus déze cor respondent. De heren dr. P. J. Idenburg en mr. K. Verboelcet zullen Zondag a.s, naar Indonesië vertrekken4 tan einde. de regering van Indonesië in te lichten- over de stand van zaken ter R.T.C. en de daaruit voort vloeiende spoedige souvereihiteits- over dracht. DEN HAAG.. Op het. kasteel Zwijnsdrecht, gemeente Hélvofrt, to Vrijdagavond op 74-jarige leeftijd overleden mx. Frans Johan van Lanschot, die van 1917 tot 1941 ais burgemeester van 's-HertogenbOEch bekend stond de meest populaire burgemeester van ons land te zijn, Hij werd op 16 September 1875 in Brabants hoofdstad, waar óok zijn vader burgemeestér was, geboren. De ambtsperiode van burgemees ter Van Lanschot is voor Brabants hoofdstad een zegenrijke tijd ge worden. Dit niet alleen door de gro te bestuurskwaliteiten,die. hij be zat, maar vooral door de wifza waarop hij met iedereen wist om tel gaan. Als hoofd zijner gemeente, die hij tot over de 50.000 inwoner^ zag uitgroeien,- toonde hy grotó, belangstelling voor kunstj landbouw? en sport. Hy. Was een kenner van de stad uit alle eeuwen, van haaï bestaan en het was vooral de basi liek van St. Jan, de trots van Dea Bosch, die zijn volle aandacht trok* AJb gids heeft hij duizenden hy hun rondgang door de kathedraal,-waar^ van hij alle details besprak, bege- leid. Burgemeester Van Lanschot. leg de een buitengewone activiteitaait de dag ais propagandist voor het vreemdelingenverkeer.Wie met hem in contact kwam genoot van zfla sprankelénde geest en. tintelende hit mor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1