1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Urenlang suisden Hongaarse projectielen Kroatië binnen Medembliks gezin omgekomen in brandend iinis steeds geen rustig hoekje voor de Duce Jubilerende Van Dalsum luisterrijk gebuldigd BELGRADO MELDT: Twee Nederlandse officieren doodgeschoten Pogingen om grensincident te forceren mislukt Milaans blad zou iets ontdekt hébben van - „een steen met eens anders naam" Grote Oosterling begroet kleine Westerling Vrouw met haar kind waagde de reddende sprong niet Drama van enkele minuten Kind verdrinkt onder o^en van publick Nee toch.Heus! Dronkea chauffeur sleurt slachtoffer 4 km mee Twaalf j aar voor Hakkie fcf oldert Met Waterman komt Hamot mee Wrak van „Ivar" in Kotierdam Drie inbrekers gegrepen 9e Jaargang, no. 255 Red -en Adm Lango Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn prijs: per week 0:32, per kwartaal 4.10 losse aummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Maandag 31 October 1949 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur.- B. de Vriei Hoofdredacteur: W. B. Schaper BATAVIA/.'-— ,,De Javabode" meldt, dat de óp 3 Mei jl. in de om. geving van het vacantleoord Pra- pat aan het Tobaméer door de TN1 ontvoerde twee marine-officieren kortgeleden In het kamp, waar zij gevangen zaten, rijn doodgeschoten, naar het heet bij een poging tot ontvluchting. Dit werd door de Overste van de TNT, Kawilarang, aan generaal Scholten medegedeeld, aldus de Ja vabode. Het blad'voegt hieraan toe. dat genoemde overste nipt kon' in gaan op het verzoek van generaal Scholten om de lijken van beide Nederlandse officieren uit te levé ren; de uitlevering werd althans geweigerd. /AMSTERDAM. Een zeeman heeft bij de politie .aangifte gedaan, dat hij is opgelicht door een koop man, aan wie hij 400 paar nylons yoor 2200 gulden bad verkocht. De koper, die is aangehouden maar na verhoor weer vrij gelatéh, vertelde de politie, dat men kwestie'had-ge kregen over. de koopprijs en dat hij de nylons irr het water had gewör- pen: De. zeeman, die beweerde, dat de nylons, waren ingeklaard, gelooft dit verhaal evenmin als de politie. BELGRADO. .«Hongaarse grenswachten hebben op onze mensen g©r schoten. Zjj deden bet met automatische wapenen, nabfl Donjl Mlholjaé in Kroatië", aldus een bericht van de grens- «Daarover In ogenblikkelijk een protest Ingediend. Tito's troepen staan gereed Iedere aanval af, te slaan dit hebben wjj ook bekend gemaakt bU de VN.'Do betrekkingen tussen Belgrado en het aan de Komlnform gehoorzame Boedapest wor den hoe langer hoe scherper." Later werd hieraan toegevoegd, dat het vuren zes uren heeft ge duurd, dat er ook grotere pro jectielen bg waren en dat er bok met handgranaten ig geworpen. De Zuidslavlsche. troepen vuurden niet terug, beheersten zich en bleven in hun stellingen liggen. - ,!:rh De volgende militaire voorzorgs maatregelen zijn genomen.•"/-',/ 1. Reservisten beneden de 30 jaar rijn opgeroepen; 2. de bij de manoeuvres gebruikte troepen rijn niet ontbonden;- 3. uit Zagreb gaan troepen noord- oostwaarts; *4.de grenzen met Roemenië en Bulgarije worden extra versterkt, omdat de Russische vazalstaten daar bijzonder actief zijn. lh./.;/- Men is eerder beducht voor guer rilla-troepen en invallen dan voor de Russen zelf. Albanië'doet. op het ogenblik nog niet met de anderen mede; vermoe delijk wil het, in ruil voor voèdings- ROME. Een legertje verslaggevers heeft op het reusachtige Ro meinse Verano-kerkhof tevergeefs naar het graf van Mussolini gezocht. Een verhaal van het Milanese blad Corriere Lombardo, waarin/ge zegd werd dat een correspondent van het blad het geheime graf van tw. - toehï. 'v Mussolini had gevonden,.was de aanleiding tot de Men gaf het zoeken op, toen het ministerie., van binnenlandse zaken het verhaal „uit .de lucht gegrepen'' noemde. De Corriere. Lombardo: ham ech- lichtingen"; terug, -- „De ontkenning van hét ministe rie van binnenlandse zaken kan nie mand verbazen," echreef het blad. „Een geheim zou geen geheim zijn In het zoeklicht OOST-EUROPA Titoïsme VOOR hét oog van de wereld Is Zuidslavië een eiland vol re bellen, dat wordt omspoeld door de. zee van de Cominform. .Al de satel-- lietstaten. van Moskou, in1 Oost Europa1 schijnen zich zorgvuldig van Tito te hebben gedïstaneieexd en, zonder naar links of naar rechts te kijken, netjes in de pas te. mar cheren over de weg, die hun door het. Kremlin wordt gewezen. Af en toe echter dringen uit post Europa- gesprekken, meningen èn feiten tot het Westen door die aantonen, dat de Cominformlaaden het Titoïsme toch niét zó krachtig verwerpen als wel eens wordt verondersteld. Josip Vidmar, de voorzitter van dé Zuidsla vische Volksraad heeft onthuld; dat wij len de Bulgaarse premiér Geórgi Dimitrof, nog, voor de Cominform met Tito brak, tot'de Zuxdslavïsche generaal Djilas heeft gezegd, dar. Tito, sterk: moést zijn in zijn verzet tegen -Sovjet-Rusland en hét vol moest houden. Stalin had aan.Tito een brief, ge schreven, waarin hij hem gelastte in het gareel te blijven en zijn na tionalistische politiek te laten va ren, Toen Djilas hierover sprak met Dimitrof, zei -de Bulgaar, dat /hij' het met de politiek van Tito eens was. Sindsdien is Dimitrof op zijn beurt met Stalin in.conflict geko men, naar men weet .over de vor- rrüiig vaneen Balkanpact, dat ook door Titö wordt voorgestaan. Dimi- ..trof zelf heeft toen bakzeil gehaald. Maar er zijn maar weinig mensen .in Oost Europa, die geloven, dat ér nu lp Boekarest en 'in Sofia niet meer aan een Balkanpact wordt gedacht Er wordt alleen niet mèer over gesproken.. Maar ook in '/het Kremlin is men er, niet zeker van, dat dit noOit meer tiet geval zal zijn. Want mén weet óók daar, dat Stalinisme voor. de Balkan een kunstmatige, Titoïsme daarentegen een natuurlijkepolitiek, is. Zware nachtvorst Weersverwachting, - geldig, van Maandagavond tot Dinsdag avond. Vannacht" en morgenochtend matige of zware nachtvorst, be halve in de onmiddellijke nabil-, heid van de Noordzeekust. en., slechts hier en daar .mist,. Over-; iag droog en bijna overal zon nig weer,' maar in de mijnstreek iran Zuid-Limburg waarschijn lijk aanhouden van de misttoe- stand. Meest zwakke wind uit Oostelijke richtingen ;enónge-! veer dëzelfde temperatuur -al* vandaag.' 31 act.: Zon op 122. onder 17.25; Maan ,op 15.51, onder 1.20. middelen en allerlei materialen, zich losscheuren uit het Kominformver* band en Tito-istisch- worden. Ook wordt de' verhouding vain Zuidsla vië tot Italië zienderogen beter. Dit alles sluit precies aan btj hét geen ons blad medio verleden week wist te melden onder het hoofd: „Tito wacht aanval van 4 zijden": alleen zyn inmiddels de 4 zyden er drie geworden. Als verschijnsel, dat Italië van houding is veranderd (althans: dat in Italië een groep bezig is propa-. ganda te maken, vóór het Tito-isme) noemt Ass. Press, dat Italiaanse communisten die uit Zuidslavië te rugkeerden van een 10-daaga be zoek, een persconferentiehébben b elegdwaargezegd werd:,,Wy zijn van plan iedereen te bewijzen dat Zuidslavië strijdt voor een pro gressieve democratie en tegen de dreiging van gewapende, Interventie eneconomische blokkade. Wjj .dién den- in de tweede",wereldoorlog i 20 maanden bij een -Italiaanspartisa- nenlëger van 45.000 mari. dat teza men met: dé guerrillero» 'van Tito tégen de nazi's streed.' 1 Onder leiding van- 'de 26-jarige ex-partisanen generaal Giovanni Maras steunen wjj unaniem het Zuidslavischè standpunt ten opzich te: van de Komirifprm. .Wjj voegen' hieraan échter, toësniet van -plan té rijn. in Italië een nieuwe linkse pra- Ti togroep. te stichten, Wg wiflfen onze-kameraden er al leen,van overtuigen, dat Zuidslavië hetby hétirëéhtë eind heeft?' Zo- xuerd déjubi lerende Albert v.- Dalsiim door de erdarnse sta in'' naar i" gedragen indien bij het eerste „lek", openbaar making volgde." Nadat Mussolinie in .1945 - door p.artisanen. ge|xecntegpl ls stoffelijk overschot ter aaide- her steld op een begraaf plaats.; voor. dtf armen van' Miiaan. :Thrl9.46' 'wfefd; het daar gestolen, maar weer terug: gevonden toenhet Italiaanse kdbi- net tot de geheime-begrafenis be sloot, .- Fïetro Nenni, leider van de links georiënteerde socialisten, die inder tijd vice-premier1 was, deelde toen aan verslaggevers mede, dat het kabinet tot een geheime begrafenis besloten had, omdat het. stoffeiyk overschot nog steeds een probleem voor de.openbare, orde vormde. Het nieuwe.graf zou ontdekt zgn door de aanwezigheid - van talrijke politieambtenaren in -burger, die zich op het betrokken gedeelte van de begraafplaats bevonden; de pa pieren van iedereen, .dn3 naar "dat deel van de begraafplaats ging wer den, nauwkeurig door de, poliüë: on derzocht. De grafsteen zóu Mussolini [s naam, geboorte- en.sterfdatum ver melden en'een korte Latijnse zin, waarin om vrede voor zjjn ziel ge vraagd wordt. De steenhouwer, die de steen gereedmaakt,'moet er een gefingeerde naam in houwen, maar deze zal op'het allerlaatste ogen blik in de juiste veranderd worden. Er gaan geruchten, zegt hét blad, dat de ligging-van" het graf op Al lerheiligen bekend gemaakt 'zal worden. AMSTERDAM. Na de opvoering van „De Moord in de Kathedraal"/, Zaterdagavond- In de Amsterdamse Stadsschouwbnrg dóór het Neder lands .Toneel Is Albert van Dalsnm gehuldigd. Hij moest twee uur lang toespraken aanhoren, waarin hem gul - lof, waardering en erkenning werden toegezwaaid. Voórdat de toespraken begonnen, las de directeur van dëéAmstérdamsè Staiéschóuwburg een telegram voor, waarin prin ses Wilheiminade jubilarte gelukwenste.J 7i door de jubilaris „met ztilk. een hartstochtelijke overgave .'ten';to nele zijn gebracht". Hij - schetste: hemalseen „zachtmoedige leeuw Vervolgens' sprak 'wethouder van kunstzaken1 te ^Amsterdam' ihr. A. de Roos.;;, ,;Wy allén. .kennen ;uiw groot ta lent .:zoj. geide; hy,v ,p'eeA ;talentdat slechtszelden vöorkórht. Wy "hul digen u omdat gij- een groot man zijt die gedurende een: lange-reeks van jaren dé hoofdstad en Neder land verrijkt heeft met vruchten van uw,talent. 'V Mr. Van Schaik ig'af Ta- zijn speech- een overzicht van de grote verscheidenheid, 'van personen .die' eh/hoogstaand mens." Toen eindelijk de 60-jarige .ac teur de: sprekers beantwoordde, washet toneel bedolven onder ae: bloemen. Eerst na 1uur in de nacht verlieten de bezoekers de schouwburg! Mimstèr.president dr. W...'Drees woonde de., gehele voorstelling en huldiging met zijn echtgenote bij. MEDEMBLIK. „Spring! Spring dantoóhJ"riepèn flé. ontzette-baren tot de .vrouw van de vishandelaar De Leeuw die te"midden van vlammen en rook voor het raam van de eerste verdieping stónd. Door glasgerinkel in de vroege Zondagmorgen in de Nieuwst^aat, waren: rij opmerkzaam ge worden .en toen zy op .straat keken om te zien wat er gaande was,-zagen ril op de eerste verdieping van nummer 79 de vrouw van-De Leeuw met een kind in haar armen gekneld. Hoewel hei raam niet meer dan drie. en een halve meter boven de begane grond was, waagde de vrouw de sprong niet, hoewel de buren, die üllngs te hulp waren'gesnéld'dékens ophielden om haar op te vangen. Evenmin durfde het kind uit hét raam naar beneden te reiken aan haar overbuurman, die het kind gemakkelijk had kunnen aannemen. ':-V":-v 'i. '.iV'l1;.-.--. i'/ ZAANDAM. Toen Zondagmid dag in Zaandam een 7-jarig. knaap je van. de Prins Hendrikkade, in .bet water van de Zaan viel en zfn twee lingbroertje met zijn zusje, alarm sloegen,, begon het vrij talrijke pu bliek, dat in de buurt wandelde, naar het drenkelingetje te dreggen. Niemand begaf rich echter te wa.- ter. Hét jongetje verdronk, Het duurde 20" minuten voor mén er in slaagde' hem uit hét water té trekken.. Toen was hét echter té laat - Toepassingv an kunstmatige adeihhaling-' leverde geen resultaat meer.:op- vf' l '.Het slachtoffertje was Henny Beyer van de P. J. Troelstralaan: te Zaandam; op: de los-, en-;daadwal aan de kade wilde hy kijken.wat'er in leen .der- veilihgklsten zat, :die langs het water waren-opgesteld, Hij verloor/daarbij:-rijnx évèhédcht v en -yieL M- -het; tyater.- -r iV WAALWÏJK, Waalwijk Zondag vijf jaar bevrijd van de Duit- sers. In tegenwoordigheid yah oma. hét - voltallig gemeciitebestuür. ls een oorlogsmonument onthuld en over- gèdragen aan hét gemeentebestuur. Southern Methodist Üniverst^ ty (Dallas in ,Texa,';> -heéjt. sciienking-uan 5 miUvoen,dollar' geweigerd, omdat schenkende qliemagnaat beschonkenvoor waarde stelde: '„maar geen ..onderricht aan Joden" Seaert Mei dit jaar zyn in Barabanki meer dan* 1.00 kiride- ,rcn door hyena's opoegatpn..: Hyena's sluipen soms nachten lang om dorp. fbyi Calcutta! In lQ45 telde Parijs' straat werkeer'. 180.000 voertuigen per dag. Thans zijn 't er 300.000 p. d. Gevaarlijkste uren: 's Vrij dags van 17 tot 19 uur; niémand "weet waardoor Boiten Florida sprongen 2 pa- t achiitisten uit vliegtuig, haakten elkaar op 175 m. hoog te, tcaardoór een der parachutes scheurde. Ene para gaf andere para eén „lift"; beiden daalden ongedeerd...' 1 ,X> e dingen interesseren mij niet zo bijzonder, het zijn in de eerste plaats de mensen, die mijn belangstelling'hebben", vertelde Pandis Nehroe, premier, van India, en. de. belangrijkste niet-commu- nistische staatsman van 'Azië, aan de verslaggevers bij zijn aankomst in Amerika dat hij vier weken lang bereist om er voor zijn miilicenen- polk, dat gebukt gaat onder een 'naar Westerse begrippen ondraag- lijk lage levensstandaard, hulp'en bijstand tè 'zoeken. Veel gelegen heid om tot de mensen te gaan, kreeg - Nehroe echter aanvanke lijk niet; de Amerikaanse re gering' ontving hem als een vorst, met muziekkorpsen, gala-avonden en officiële ontvang sten. 'Maar niet zo gauwhad de premier Washington eri New York ap zijn grote tocht door.de V.S. en Canada achter ziel, gelaten, of hij onttrok zich aan al het officiële gedoe om zich- zoveel mogelijk, ie kunnen bezighouden .met de „ge wone man". Óp onze fata ziet men Nehroe fin zwartejas)- samen met zijn zuster te midden van een een voudige boerenfamilie in het Wes ten der Verenigde Staten. ROOSENDAAL. Zaterdagmid dag reed de - Roosendaler-K/ op de weg van Kruisland naar Roosendaal met zijn vrachtwagen een drietal aan de rechterkant van de weg fiet sende jongelui aan."Een hunner, da 19-jarige A- de Wit uit Kruisland, bleef aan\de wagen hangen en werd vier kilometer, ver meegesleurd, zon der dat dé'; chauffeur iets 'bemerkte. In de S-bocht»vlak voor de grote weg Roosendaal—"Wouw, wist men de chauffeur te doen stoppen.' De jongeman wps er zeei:ernstig aan toe. Een van :zijn voeten was geheel verbrijzeld én hij had veel. bloed verloren. Hijwerd onmiddellijk naar het ziekenhuis Cbaritas te Roosen daal overgebracht Op het ogenblik is zijn toestand nog zó ernstig, dat men voor zijn leven vreest. De chauffeur van de vrachtwagen is, verdacht van dronkenschap, in ver zekerde bewaring gesteld. Zijn wa gen is door de rijkspolitie in beslag genomen. Het Bijzonder Gerechtshof t» Amsterdam veroordeelde heden morgen de 42-jarige voormalig di recteur; van het dagblad „De .Tele graaf" „Hakkie" Koldert tot een. gevangenisstraf voor de tijd van twaalf jaar met aftrek van de voor-: lopige hechtenis en ontzetting uie het recht -tot: het bekleden van ambten en het dienen bij de gewa pende macht voor de duur, van het Jjtéven. '•In de sententie achtte'het hof be wezen dat verdachte heeft dienst genomen bij de Waffen SS, dat hij als directeur van de N.V. Drukkerij Elsevier en het dagblad ,Pe Tele graaf"' heeft meegewerkt aan de verbreiding van het nationaal so cialisme, en dat hij de hoofdadminL stratsur G. J. van de Linde aan de Sicherheftspolizei heeft verraden, met het gevolg, dat deze vijftien maanden in een concentratiekamp heeft vertoefd. De verdacóle 'kan niet worden ontzet uit het\recht tot verkiezen en verkiesbaarheid, aldus de sen tentie, omdat h$ door zijn dienst- nemen bij de Waffen SS het Ne derlanderschap hèeft verloren en daardoor deze rechten automatisch niet meer bezit ROTTERDAM.Met het troepentransportschlp „Waterman", dat onyporrienèomstandigheden -voorbeb oodeiv-Qinatreek A.5^.Ng.v^naber te Kottordam verwacht wordt, repatrieert 03. 3-9 BJ.: De dienstplichtigen van dit tot de 7-December divisie behorende bataljon kwamen op 6 Mei 1948 in Steemvyk odder de wapenen. Zjj rijn In hoofdzaak afkomstig uit Overijssel, Drente, Friesland en Groningeo, Op 3 October 1946 vertrok men het bataljon afwisselend ruatlge ea De aarzeling van de vrouw, dié blijkbaar door aiigsf bevangen was, heeft dit afschuwelijke drama ver groot.-Het heeft het leven.van vier mensen geëist! Toen de brandweer het huis kon binnendringen,vond zij in de. benedenkamer de lijken van de Leeuw en zijn. vrouw, di^ het jongste kind, een knaapje van vijf-jaar, nog in haar armen-gé-, koeld hield: In haar slaapkamer lag nog het stoffelijk overschot van. de vijftienjarige dochter. De brand duurde slechts kort en ontwikkelde! waarschijnlijk door de aanwezigheid van een betrekke lijk grotehoeveelheil/bakolie me ters hoge vlammen; en een dichte rook, die de blussing zeer bemoei lijkte. Omtrent de oorzaak van de brand heeft d'e justitie zich- nog: geen denkbeeld kunnen-vormen.'. Het gezin van de Leeuw, 'dié ter- plaatse ,;Niek:,de xeus," werd.- ge noemd cm zijn lichaamsafmetin gen, genoot' in de buurt grote ge negenheid. Het ongeluk, dat deze familie hééft getroffen viel -juist op de dag, dat het zijn kóperen bruiloft'zou vieren. In verband hiermede zou men. naar ...Amster dam zijn gegaan, om-deze' dag daar bij verwanten .door te .brengen. Daar de vrouw geheelgekleed voor het raam verscnéèn, vermoedt men, dat zij eri het jongste kind het eer strijn - opgestaan .V Zij zou toen, volgens deze theorie! naar 'beneden zijn' gegaan om theewater op .te zetten, waaróp/de brand zou zijn ontstaan. Ook-hoüdt de justi tie in.verband mét. de!: mogelijke oorzaak van de brand er rekening medé, dat de: Leeuw, enige tijd. op genomen is.'gewéést'jn een - Inrich ting voorgeesteszieken. - De-'verslagenheid-óver-hél huge- I luk is jn 'Medemblik. zeer groot/De plaatselijke; bioscoop ;is' -Zondag- gp- sloten. gebleven'en de caf é's sloten om zes'uör !h'uh deuren. Dé /vrijwillige 'brandweer was spoedigter plaatse - aanwezig/ Bin-: nen het half uur was het, vuur be dwongen, .maar-toen- had het dra ma! zich'reeds voltrokken. - Omstanders! hébben noggezien/ hoe mevrpuw de 'Léeuw hééft ge poogd een aan elkaar geknoopte' deken en laken'-uit hef raam te doen .zakkén,' om 'daarlangs het huis te verlaten.Tóén .zij het raam daartoe op' een kier .schoof laaide het/vuur door de luchttoevoer fel-' Ier op, zódat deken' en.laken vlam vatten,. Daardoor is vermoédelijk de angst van de vrouw zo groot geworden, d at zij niét meer durfde- te .springen, noch haar. kind aan he-huren':aah''té'reiken,- HET. VUUR heeft: zijn. verwoes- tende Werking-gedaan eh 't blüs- singswèrk is achter; tie rug. Van. het' huis in de Nieuwêtraat -te MedembliJc 'is niet.veel meer over dan wat zwartgeblakerde muren - en verkoolde balken.: Op de eer ste .ver diepinhg. staat tussen de uerbrande- binten het ledikant, waarin - het stojfeiyk overschot van de-dochter der huizes werd gevondènj De-enige, ^ie men'üït het bran dende hu^ Heeft kunnen redden, is 'de hond van :de familie-.de Leeuw/ ■Dezestond achter dé voordeur!. te, janken en kon ontkomen-, toen; dei buren er in slaagden deze"" deur. open te trappen. met'de „Tegelberg" naar Indonesië, waar het bataljon op 28 October werd ontscheept; Na een kort ver bluf in Batavia werd de Tjisidane- sector overgenomen van 1-8 R.L, in Maart 1947 -trok. bet bataljon haar Kiender, Oost van Batavia. De Klèndersé periode kenmerkte zich néhalve door het gebruik van ge droogde aardappelen en aardappel- poeder door de strjjd tegen Pa Pandji en z^n bende van ongeveer 2000 Laskers. Na het elimineren van deze groep werd hieruit- een kern van medewerkers gevormd onder de naam Hamot (Hr. Ms..on-; geregelde troepen).. Hun waarde bleek overduideiyk bif de eerste po litionele actie,- tóén de Hamot voor de .verkenningstroepen uit als eer ste, de .demarcatieiyh, overschreed en .waardevolle inlichtingen verza melde. Bij de eerste politionele ac tie rukte 3-9 R.I; op van Bekasi naar Krawang en Tjlkampek/waar- bjj-op de eerste dag de spoorbrug gen.over de Tjitarum veilig wer den gesteld. De snelle opmars was mede te danken aan de z.g. tre'n- óperatle, waardoor reeds op de éer- ;ste dag te lO.ÓÖ uur een sterke ge- ■vechtsgroep de te bezetten bruggen bereikte. Gedurende geruime tjjd bezette .3-9 R.I. het gebied van Wanajasa tot de noordkust en van Krawang tot Soekamandi, waarby ROTTERDAM. Waalhaven 96. Op deze plaast is, na een reis Van. ongeveer twintig uur, het wrak van het Deense ss. „Ivar" aangeko men. .Het schip is, zoals bekend, enige dagen geleden ter hoogte van het lichtschip Terschellingerbank op een mijn gelopen, waarbU vjjf mensen het leven lieten, t Het schipbood een ontredderde aanblik; Irossen, stukken brood, flessen, lagen her en der verspreid. De brug lag bezaaid met zeekaa'r- ten. en op. 'sommige plaatsen had men moeite om op de been te blij ven,, zo glad was het'dék. „(Gistermorgen om ongeveer half acht", aldus de heer. Van Doeksen, chef bergingsdienst - N.V. Rederij Doeksen, „vertrokken we uit Ter schelling. Do sleepboten „Oceaan" en -/Holland'! ervoor./het - bergings vaartuig „Texel" er. achter. Er wa ren op de „Ivar"' acht-pompen op gesteld Waarvan ér drie gedurende de gëhelè reis per uur '500 ton wal ter loosden- Het was wél nodig waht; er;kwam nog steeds water binnen/Om op alle mogelijke ge beurtenissen voorbereid te zijn, hadden we over het achterdek een dekkleed, verzwaard met zandzak ken, gelegen om het water tegen te houden., .- Op onze vraag of men niet wat onverwachtsuit Terschelling ver. trokken was, antwoordde, de heer. Doeksen-!bevestigenü.,I,Maar er was een .-gunstige Oostenwind en er was dik ty af" •- - Nog- steeds is men bezig om: de ;jvar'-, die 38' graden slagzij maakt vanhet binnenkoménde watr, vrij te hóuden.-' - - - spannende periodeh meemaakte. Begin December 1948 volgde ver^ plaatsing naar Koenfngan en om streken, waar by het begin van de 2e politionele actie de onrust door ir.flltratie3 opleefde. Succes onzer- zy'ds werd in dit heuvelachtige ter rein alleen geboekt met gecombi neerde acties, waarvoor veel troe pen samengetrokken moesten wor den op een klein gebied. Eind Juli 1949 werd het bataljon overgeplaatst naar Batavia in het kader van de in voorbereiding zjjn- de repatriëring. AMSTERDAM. Tweo aurveiL lerende rechercheurs van de Cen trale Recherche van de Amster damse politie hebben Zaterdag avond drie inbrekers/op heterdaad betrapt. Heit drietal had zich; meester ge maakt van tafelzilver;gouden- en zilveren voorwerpen en een bedrag aan geld, tot eén totale waarde van ongeveer 2.000. Zij liepen recht ln' de armen van depolitiemensen.; Het drietal zit op het ogenblik góed opgesloten hi het hoofdbureau van politie. Het z|jn drie; Amster dammers, respectievelijk .50, -46 en 22 jaar oud. Een van de béide: oud- aten'geniet een grote bekendheid bij de Amsterdamse pplltie, omdat htj een der „verhuizers" ia geweest in de beruchte „Onnes van Nflenro- i-zaak". /.-... Eén vos verliest wel zijnharen maar niet zjjn streken. Belgische treiler redt mensenlevens r GREAT YARMOUTH, - De' Bel- gische treiler Fran?ois Musin' is. Za terdagavond in Great/Yarmouth aan gekomen met aan boord.de uit:tien ledén bestaande bemanning van-een. Engelse vissersboot, dié gezonken ia na een botsing met de'Belg. De Engelsman was .de 38 ton me tende „Prospect Ahead". - De schepen botsten 45 mijl van Great Yarmouth tegen elkaar. Het ijzige Noordzee-' water stroomde de „Prospect Ahead" binnen en de bemanning klom in allerijl aon boord van de „Francois Musin", die langszij bleef en ook dè netten van het Engelse r"heepje red de, waarin zich 150 kantjes haring Franse trawler verdwenen IJMUIDEN- Aan alle schepen op de Noordzee is radiografisch, zo wel als radiótelefonisch verzocht uit. te kijken naar. de Franse trawler. „Zaine" die'het laatst op, 23 October të 20 uur Gréenwichtijd gesignaleerd is op 54 graden, 45 minuten noo?* .derlengte en 1 graad, oosterlengte, dat ia ter hoógte van de Engelse ha- yëh Grimsby, in de zogenaamde „KléinePit". Het signalement van dè trawler is: 35 meter lang.; girijS met lange witte schoorsteen.Hoe- veel man zich aan boord-bevindeh, is onbekend. ;//-•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1