Nederland en Indonesië gaan zij aan zij naar nieuwe verten HET ROTTERDAMSCH PAROOL Dramatisch vliegongeluk eist leven van 55 personen Ronde Tafel Conferentievoor het laatst hijeen in Ridderzaal, bezegelt resultaten Weer 'n Interim regeling voor Suriname ingediend Textiel, vlees, kaas en rijst van de bon V_ Klassenstrijd Wij juichen vandaag... Nee toch.Heus Reële bases geschapen de haven landt Een scheepje ui LETTER en Aanwijzingen van verkeerstoren niet nagekomen P-38 kaatste terug als billardbal GEEST Stak ingsgevolgen in de VS worden duidelijk voelbaar 9e Jaargang, no. 257 Red- en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aboim.prljs; per week ƒ0 32 per kwartaal f 4.10. losse nummers 0.09 "Opgericht door de Stichting „Het Parool" Woensdag 2 November 1949 Uitgave N V De.Nieuwe Pets Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs Éi. de Vrlef Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper (Van onze speciale Verslaggever) DEN HAAG. Onder doodse stilte heeft vanmiddag, even over twee minister-president dr. Willem Drees, als voorzitter, de tweede plenaire vergadering van de Ronde Tafel Conferentie geopend. Aan zijn zijden, en .tegenover -hem,' de vermoeide gedelegeerden, 'achter hem de grauwe mannen van het secretariaat-generaal, van wie de meesten de laatste .72 uur vrijwel onafgebroken hebben doorgewerkt Voor hem op tafel het dikke pak witte stukken met de tienduizenden woorden, waarin de NederlandsIndonesische samenwerking voor de toekomst in haarfijne nuances is geformuleerd. En ergens ver weg buiten deze oude zaal, vermoedelijk in diepe slaap, diegenen, die de laatste dagen in een uitzinnig tempo hebben moeten werken om alles nog op tijd gereed te krijgen. Meer dan twee millioen vellen papier z\jn er deze laatste dagen uit de stencilmachines gekomen, en men moet maar niet vragen wat de staatsdrukkerij nog heeft moeten verzetten. Maar nu was dan deze ontzaglijke, geconcentreerde krachtsinspanning voorbij en de enorme spanning zakte weg op het ogenblik dat dr. Drees met koele stem het woord nam om van het succes van deze Ronde Tafel Conferentie te ge tuigen. Mantelresolutie, Char ter van sóuvereiniteitsover- dracht, Uniestatuut, even zo vele bewijsstukken, van de im mense pogingen van alle dele gaties, om dwars over alle te genstellingen heen iets - te be reiken, dat aangepast was aan nieuwe toestanden en toch ge schikt om heel oude banden te bewaren. DEN HAAG. Met in gang van Donderdag 3 No vember is de rantsoenering van t e x t i e I-producten op geheven. Textielgoederen kunnen met ingang van deze datum zonder bonnen, pun ten of vergunningen worden* gekocht* De rantsoeneringv van vlees, kaas en rijst eindigt officieel op 6 Novem ber. Met ingang van Don derdag 3 November echter kunnen ook deze artikelen reeds worden vérstrekt, zonder dat daarvoor Jbönnën wórden ingeleverd. Hierme de is een einde gekomen aan een tien-jarige periode van Ievensmiddelendistribu- tie, die begon op 14r October 1939 met aanwijzing van de eerste suikerbon. Van de voedings- en ge notmiddelen blijft alleen koffie nog op de bon en ook de distributie van brand stoffen blijft voorlopig ge handhaafd. Voor verdere .bijzonderheden zie men pag. i in dit blad. Mr. Fock secr.-geaeraal van „Algeméne Zaken" DEN HAAG Mr. O. L. W. Fock, raad-adviseur in algemene dienst bij het departement van. Algemene Zaken Is met ingang van. I November beno^jnd tot secreta ris-generaal van dat departement. De „Empire Brent". waarmee o.a. het personeel van 3-1-R.I. uit In donesië repatrieert, wordt om streeks 9 November te. Amsterdam verwacht. Isjechoslowakije HET grimmige proces der uitroei ing van de Tsjechoslowaakse middenstand is in de laatste dagen scherp belicht door enige officiële mededelingen van de „volksrepu bliek". Na de wereld in kennis te hebben gesteld van haar strijd te gen „desperate spionnen en terro risten", verkondigt de communisti sche regering, dat alle Tsjechoslo- ■waken, die in verband met deze ac tie zijn gearresteerd, tot de.midden stand en geen van hen tot de „wer kende klasse" behoren. Aldus zijn, in de Marxistischs terminologie, „duidelijk de klasse-belangen van de vijanden der volksdemocratie, die tezamen met de imperialisten in een van haat vervuld front tegen het eigen volk staan", bewezen. Op deze wijze zijn de massa-arrestaties van de laatste weken en de arresta- m' ties, die in de toe komst in; het "ka der der liquidatie van, de midderi- stand verricht i - zullen worden— verklaard en „gerechtvaardigd". Het ia zeer goed mogelijk, dat. er com plotten bestaan tegen de regering, die door een revolutiormaire minderheid, steunende op de., Russische bajonet ten, op de rujnes van het vrije Tsje choslo wakije .is geïnstalleerd- Maar de communisten richten zich niet, zozeer tégen de' samenzweerders, als; tegen da bodem, waaruit de krach tigste oppositie tegen het commu nisme ontspringt. Het doel, dat wordt nagejaagd is niet de vervolging van de enkeling, die zich inderdaad met alle middelen verzet, of de sociale /rechtvaardigheid, maar het bezit van de totale macht De nadruk wondt gelegd op de klassetegensteUingen,' ten dele omdat dit in de communis - tische kraam 'past, maar veel meer nog, wijl zij de breedste basis bie den voor de vernietigingvan alle tegénstanders van het regiem. In het zoekHcht en we denken niet aan de dubbeltjes ÖE RADIO zendt geen f eest marsen uit, dé derde No vember is, voor zover op dit ogen blik bekend, nog niettof nationale feestdag verklaard! En toch; mor gen komt er een einde aan een tienjarige periode van levensmid- delendistrlbutie, doordat kaas, vlees en rijst van de bon gaan. Morgen kunnen we ook onze tex tielpunten in de kachel gooien, ba re:; i cl': C7'jhr:iciet of steenkool mot fco/fic de enige artikelen die nog gedistribueerd 6 lijv en. Watons betrtft, wij eten morgen ■rijstschotel met ham en kaas. Of we voor die gelegenheid ook een zo- broodnodig, nieuw tafellaken zullen kopen, weten we niet. ..Het 'geld, nimmer gedistribueerd, is schaarser dan ootï. Maar misschien heeft de radio vanavond nog wel een prettige mededeling: over prijsverlaging of zo. In ie der geval zulten we niet, als vijf jaar gele den, bij kaarslicht aan tafel zit ten. Wél zullen we denken aan het ver sleten pak en de verschoten jurk van toen, het griezelig grote etens bord waarop wat korreltjes gort, een piezeltje kaaskorst en een half haverrhoutlapje. We zullen de ru zies vergeten om dé textielpunten, die toe van elkaar' gebruikten en om de laatste hap, die we elkaar misgunden. En we zullen vurig ho pen, dat toe zoiets nooit meer be leven. Tsa, wat een vreugde zal het zijnal is dan de koffie nog op de bon en kunnen we de kachel nog niet gloeiend rood stoken. Warm zullen we vanzelf wel worden.... als-we vanavond ook aan de prij zen denken. Rijkste vrijgezel der aarde hij houdt dat vrijgezellen- schap pas 42 jaar nol Cana dees dr J. Th. Williamson, komt herwaarts gevlogen in eigen machine. -Hij is yan zijn vak' vinder-en-verkoper van record- grote diamanten. M aar e en vrouw vindt hij nergens. En dat, zijn de ware diamanten Nederland kent geen rust; het springt naar. de eïfmiüioénste toe, want te Kaalte is eert .drie ling geboren. Móeder én zoons maken het best... Kaiser is' dood, 32 jaar. oud.' Hij heeft in twee wereldoor logen eervol gediend, zowel on der Duitsers'als onder geallieer den. Hij heeft zelfs kleinzoons in de 5de graad mee afgericht voor frontdienst P.S. Kaiser was 'n postduif. Hij wordt opgezet te Washington. Een atoomontplofflng op zeer grote hoogte, bijt?, door mid del van hoogte-raket, zou alle leven op aarde kunnen doden, als de daar aanwezige'zuurstof- moleculenlaag tot breken wordt gebracht. Allen en alles zouden zen „ultraviolette strdlendood" sterven. Aldus de kerstbood schap van prof. Kaplan, Los An geles. Wel bedankt! v Op eender laatste .dagen van dit jaar, misschien wel "tussen Kerst mis en Nieuwjaar, zullen de Indo nesische vertegenwoordigers teza men komen, in Amsterdam, om uit 'handen van de Koningin, de.sóuve- 'rémltëit' over Indonesië over te pemen. -Met deze daad-van voor dewe- reldgeschiede nis enorme betekenis sluiten Nederland en Indonesië dan de eerste helft van de twintigste eeuw af, Daartoe noopt'de eerste bepa ling van het charter. De tweede maakt echter een voorbehoud. Nieuw Guinea blijft n.l, voorlopig nog een jaar onder Nederland. In 'die tussentijd praat men verder. Doch dit punt zal waarachtig niet het enige zijn waarover Nederland en Indonesië in de volgende maan den de koppen bijeen zullen steken. Er is immers onmiddellijk een Ne derlands-Indonesische Unie aan de orde, en uit het statuut voor deze Unie blijkt, dat in ieder geval twee maal per jaar de ministerconferen tie van de Unie bijeen komt, nog afgezien van het contact der com missies door deze conferentie inge steld. Voor eind Augustus zullen de parlementen van. Nederland en Indonesië elkaar ontmoeten, ver moedelijk door middel van eomi- té's. In bet eerste kwartaal reeds zullen de maritieme deskundigen van beide naties overeenstemming zoeken over de semi-permanente hulp, welke de Koninklijke marine .Indonesië zal bieden en hetzelfde waarmee zijn. Indonesië gebaat kan Op de kortstehermijn zullen hoge commissarissen, met uc rang van ambassadeur door Nederland en de R.I.S. worden -ültgewisscïd. En aan hun staven zullen handels- en financiële adviseurs worden ver bonden. Want ook op dit gebied zijn, nadat de twee landen elkaar hebben gevonden, innige contacten nodig om de .zaken goed te laten draaien en om te bevorderen, dat behalve de regeringen vooral ook de ganse naties bij deze Unie nauw betrokken blijven. Voor de Nederlandse onderne mers in Indonesië zijn er zeer be vredigende voorwaarden gescha pen om hun activiteit met volle .werkkracht te kunnen blijven ont wikkelen. En-voor.het Nederlandse kapitaal zijn eh in Indonesië ze kerheden geschapen' waarop een vertrouwen in Indonesië mag wor den gesteld. Van hun kant moeten de Nederlandse'ondernemers voor waarden vervulleii. De voorwaar den bijvoorbeeld,' dat zij zullen doen wat in hun; macht ligt, om met hun ondernemingsgeest niet slechts him onderneming, doch gans Indonesië op een hechte basis te stellen. Niet in" de allereerste plaats misschien door verdiensten van materiële aard, doch vooral door te zorgen, dat het Indonesi sche volk geschoold wordt voor de enorme taken wélke het op econo misch gebied te vervullen heeft. Aan het einde van de plenaire vergadering hebben de voorzitters van de delegaties de mantelresolu tie op plechtige wijze ondertekend. Aldus enkele punten uit de stort vloed van woorden, welke dr. Drees vanmiddag in de Ridderzaal met zijn openingswoord ontketen de. Elders in dit blad 'hébben wij de lijnen nauwkeuriger getekend. „AH the fiicc pirls love a sailor" (Alle lieve meisjes houden van een zeeman) schalde over het taaier, de sirenes der schepen in de haven loeiden, de vlaggen en wimpels stonden strak in de wind en uit de kelen der duizenden aan de fca.de klonk gejuich, geroep en gezang. Dat was het welkom dat Ply mouth, de 72 officieren en man- scl oppen van. de „Amethyst" be reidde, toen dit schip gisteren na een reis van 10.000 myl sedert de ontsnapping van de Jangste uit de communistische blokkade, binnen- liep. Dat Was een gebeurtenis, die het hart van Albion en de gehele zee varende wereld siieller deed klop pen. Er waren een dozijn toespraken voor de mannén, een officieel ban ket, waaraan hun hoogste chef, de eerste lord van de admiraliteit, hen prees en een speciaal voor hen ge slagen onderscheiding. Sommigen, onder wie Jack Leo nard French (foto), die zich extra hadden onderscheiden, kregen bo vendien nog andere onderschetdin- gen. Jacfc, die telegrafist is, hield gedurende de avontuurlijke langs de Jangste de buitenwereld op de hoogte van de belevenissen van de „Amethyst". Het mooiste moment voor hem was echter, toen al dat officiële ge doe achter de rug was en hij weer met vader en moeder samen was. Gevaarlijke poging lot smokkel verijdeld FRANKFORT. Dé Amerikaan se douane in Keulen heeft 35 ton Duitse legermachinegereedschap- pen in beslag genomen. Men ge looft dat dit materiaal voor de smokkel naar Oost-Europa bestemd was. Het was de grootste en poten tieel gevaarlijkste partij die sedert de oorlog ontdekt is. De party zat in 251 kisten die in een garage te Keulen verborgen waren. Drie Duitsers en een Oostenrijker zijn' in verband met deze affaire gearres teerd. Het betrof de completeuit rusting voor vervaardiging van het Duitse M.G.-2 machinepistool, de len en uitrusting voor gepantserde voertuigen, enz., alles in de oor spronkelijke Wehrmacht-verpak king. De totale waarde wordt op 650.000 dollar geschat. /Van onze parlementaire redacteur) Nadat- op 22. Juli j.l. de Tweede Kamer de interimregeling voor Suriname met algemene- stemmen had aangenomen. bleek zij voor dit landsdeel niet te-aanvaarden. Dit vond vxijp-: .<i^zar^''i^.'hoöfd^.ku>»üj. de aahriëmingY'van-f Ml 'amé'ri/de- mcnt-De Kort, waardoor, in afwij king van de tussen .Nederland .en Suriname tot stand; gekomen over eenstemming, aan Suriname de financiële gelijkstelling voor het kweeksehoolonderwijs bindend werd opgelegd. Verder was ook een amendement-Schermerhorn in zake: het huwelijksrecht voor Ma- homédanen aangenomen, in afwij king van de overeenkomst. In de nu wederom ingediende interim-regeling is voor wat het laatste punt betreft teruggekeerd tot de tekst van de tegenwoordige staatsregeling. Zowel hét amende ment-Schermerhorn als de in het oorspronkelijk regeringsontwerp opgenomen régelïng zijn daarmede van de baan. Voor de kwestie der financiële gelijkstelling van het kweekschool- onderwijs is een oplossing gevon den, waarbij het amendement-De Kort is gehandhaafd, doch niette min aan de bezwaren van Surina me is tegemoet gekomen. In een toevoeging aan het betreffende ar tikel is neergelegd, dat het bij landsverordening in dier voege kan worden gewijzigd, dat de lezing van het'oorspronkelijk regerings ontwerp weer is hersteld. Ia deze oplossing, zegt de memorie van geld voor de luchtstrijdkrachten toelichting, is enerzijds de beslis sing der kamer géëerbiedigd, an derzijds aan Suriname de gele genheid geboden om terug "te val len op de door de Règering bij het mondeling overleg aanvaarde re geling. Minstens twee.decde vati het aantal leden- - 'dér Staten zal cjaart^e .^oeteji'j^dewerken,, Bovenleiding defect op station Arnhem UTRECHT. Hedenmorgen om even over half zes is op 'het sta tion Arnhem een draad van de electrische bovenleiding gebroken, waardoor het electrische net op dit station stroomloos werd. De door. electrische locomotieven getrokken treinen werden zoveel mogelijk door stoomlocomotieven getrokken. Men kon echter niet voorkomen, dat het spoorverkeer tussen Arn hem en Utrecht enige vertraging ondervond. Om even over acht was de toestand weer normaal. Aardbeien en frambozen in November DOETINCHEM. De heer J. B. Rietman te Zelhem (Geld.) Achter hoek) trof dezer dagen in ziin tuin heerlijke verse aardbeien aan. De plantjes hebben dit jaar tweemaal gebloeid en vrucht gezet. Zondag plukte de heer Rietman ondanks, het feit dat het al knapjes gevro ren had cr nog een achttal. Een unicum in deze tijd van het jaar. In een andere tuin te Doetinchem kan men frambozen eten. WASHINGTON Dinsdagmiddag is het personeel van het vliegveld van Washington getuige geweest van het meest dramatische, tevens het grootste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van het Amerikaanse vlicg- tuïgverkeer. Een Douglas DC-4 van de Amerikaanse Eastern Airlines, met 55 personen aan boord is bij de landingsoperatie in botsing gekomen met cn gevechtsvliegtuig, bij welke/ botsing alle inzittenden van het passagiersvliegtuig, 51 passagiers en een bemanning van 4 personen om het leven rijn gekomen. De Inzittende van het F-38 gevechtsvliegtuig de Coluinbiaan_ Robert Bridanx, is de enige overlevende. Z|]n toestand Is echter van dien aard, dat men voor zUn leven vreest. landen, maar in pijlsnelle vaart vloog het kleine vliegtuig op d* grote machine toe. Op 100 meter hoogte vond de botsing plaats. Op het tijdstip, dat de verkeers toren van het vliegveld de piloot van do DC-4 opdracht gaf tot dalen, en dit vliegtuig reeds koers zette naar de landingsbaan, naderde met grote snelheid het jachttoestel be stuurd door de directeur-generaal van de Colombiaanse burgerlucht vaart, Robert Bridaux. De mannen van de verkeerstoren deelden hem op zijn verzoek te mo gen landen mede, dat hij moest wachten, en in tussentijd moest blijven cirkelen om de verkeersto ren. Aan deze opdracht voldeed Bridaux, "om nog onopgehelderde redenen, niet. Voor hun ogen zagen de mannen in de verkeerstoren zich toen hét drama voltrekken. De P-38 nader de steeds meer het verkeersvlieg tuig. Het verkeexsstation herhaalde de order aan de P-38 om niet te Ooggetuigen vertellen: „Als een billardbal stootte de P-38 te gen de Douglas. Het kleine vlieg tuig kaatste terug en we hoorder» het geluid als van een heldere gongslag. Het kleine vliegtuig stortte daarop neer. Het grot? toestel veranderde in een vuur bol, met een. dikke staart van rook. Het vloog nog even door, er volgde een explosie en daarop boorde het zich in een kreek van de rivier de Potomac", Ook het vliegtuig van Bridaux kwam eveneens in de rivier heer. Reddingsploegen, die onmiddellijk uitrukten, konden van.' de DC-4 slechts de zwaar verminkte lijken bergen. Sommige waren uit het vliegtuig geslingerd, andere bevon den zich nog in de cabine. De ste wardess vond men in het gangpad, nabij ds deur, waarnaar zij haar hand had uitgestrekt, Bridaux was dc enige overleven de van de botsing. Men haalde hem op uit de rivier. De mededelingen, die hij kon doen waren zeer onsa menhangend. Een kortverhoor in het ziekenhuis zou als enig resul taat hebben opgeleverd, datde stroom zou zijn uitgevallen. Ver moedelijk bedoelde hij hiermede de stroom voor zijn radio-apparaat. Dit zou verklaren, waarom hij aan de'aanwijzingen van de luchthaven geen gehoor heeft gegeven. De P-38 dië het ongeluk veroor zaakte. Was een van dó twee toe stellen die de Colombiaanse lucht macht heeft overgenomen van de uit 'de voorraden van de V.S. Het zou heden naar Columbia zijn ge vlogen. Tot de slachtoffers van de DC-4 behoren het. republikeinse lid- van het Amerikaanse congres. George Bates en <}e in de. V,S.* zeer .gevier de tekenares. HelenHopkïnson._ die veel medewerkte "aan het satirieke weekblad de „New" Yorker", Alle inzittenden van de DC-4 waren Amerikanen. Drie maanden geleden op 30 Juli vond bij Fort Dix, in de staat New Jersey een .soortgelijk ongeluk plaats. Ook tbën betrof het 'n vlieg tuig van de "Eastern" Airlines. Bij die gelegenheid;kwamen 16 perso nen om het levér». De botsing, die gisteren -plaats had, is het ernstigste die het Ame rikaanse verkeer met vliegtuigen ooit heeft getroffen. Andere grote vliegtuigongelukken in Amerika waren Pórt Deposit in Maryland op 30 Mei 1947, 53 doden; Columbia in Zuid-Amerika óp 15 Februari 1949, 53 doden en San Juan Puerto Rico op 7 Juni 1949, eveneens 53 doden. Symbolische vrije zetel te Cairo voor Joden CAÏRO. Koning Faroek van Egypte heeft de hoofdafgevaardig- den bij de Raad van de Arabische Liga een lunch aangeboden. Bij zijn welkomstwoord wees hij op een lege zetel aan de tafel zeggend: „dat is dc plaats van Palestina". „Ik hoop dat ge er aan zult denken, dat voor-Palestina, steeds, eenplaats ou- der ons gérèsèfveerd''zal blijven. Ik hoop, dat er zo spoedig mogelijk overeenkomst bereikt 2al worden óver dé collectieve veiligheid. De vorm van de overeenkomst is van minder belang dan de geest, welke er bij voorzit. Ik hoop dus, dat ge de hogere belangen van de Arabi sche gemeenschap boven andere overwegingen zult stéllen," \/ANDAAG staan wij aan het begin van wat kan zijn een gloednieuwe periode. De periode waarin Nederland en Indonesië eindelijk en ten lange leste dié overeenkomst hebben gesloten, d;e tot in lengte van dagen de weder zijdse betrekkingen moet regelen. Er zijn veel letters aan deze overeenkomst gewijd, want er viel ook veel te formuleren. Zij zijn za kelijk gegroepeerd deze letters en paragrafen en bepalingen en men vindt er in de volledige afdoe ning van vrijwel alle geschilpun ten. Vrijwel, want helaas bleef de kwestie Nieuw Guinea hangende en wij betreuren het dat aldus de mogelijkheid bestaan blijft van een geschilpunt ook al spreekt men af, dat binnen een jaar te zullen op lossen. Maar de vreugde om de rege ling die bereikt is, om het feit d at er een overeenkomst tot stand kwam, overheerst. Want wanneer men uit eigen aanschouwing kent de wanorde die bestond toen de Japanse capitulatie een feit werd, kan men •zich slechts oprecht ver heugen over elke mogelijkheid, die kansen biedt voor een geregelder samenleving, temeer wanneer deze mogelijkheid de lijn doortrekt die vrije naties onder vreemde druk afspraken in een der belangrijkste documenten der wereldgeschiede nis: het Atlantic Charter. Em ook wanneer zulk een afspraak blijk geeft van een juist inzicht van dat gene wat zich in het Oosten ont wikkelt, meestal met schokken, slechts zelden geleidelijk: de zelf beschikking. XXIANNEER men nu leest wat v v overeengekomen werd, dan •betekent dit voor velen en lang niet uitsluitend voor hen, die men als conservatief zou willen, bestempe len. een schok. Zwart op wit slaat voor ogen dat het afgelopen is met de voogd-ver houding tussen Nederland en Indo nesië. Zwart op wit staan de conse quenties te lezen waarbij het voor al de militaire bepalingen zijn, die ons duidelijk maken hoe zeer de verhoudingen gewijzigd zijn. Met een schok zullen velen dit ervaren en nu de kogel door de kerk is zul len cr velen zijn die, steeds ijverend voor een vredige oplossing van wat totnogtoe heette „het Indonesisch probleem", zich toch afvragen of het goed geweest is zö vér te gaan. Er behoort moed toe otn dit vol mondig met „ja" te beantwoorden. ,,Ee^.P8^iag..4ift,beknibbelend zou wélken; «zau geen'Oplossing zijn geweest; Een - overeenkomst mét. slagen om de arm zonder algehele afdoening tot in uiterste conse quenties van het gegeven vraagstuk zou de zekere bron zijn. van nieuwe moeilijkheden. Uit deze rationele overwegingen zou men dus reeds met volmondige instemming de nieuwe regeling- moeten begroeten. IN DE INTERNATIONALE JOÜRNALISTEN-CLUB in Hay- market te Londen werd Maan dagavond de „Hollandse week" geopend door de chef persdienst van de Nederlandse ambassade, de heer D. F. J. de Ma?i. De be langstellenden zullen kennis kun nen maken met- karakteristieke Nederlandse producten, waaron der Edammer kaas, bloemen en bier fdat toeer best is). Op de openingsavond poseerde mevrouw Ches Gudenian, wier man secre taris van de Internationale Jour- 7ialisipnclub is, in Volcndams costuum tegen een achtergrond - van Nederlandse kranten. TV/TAAR er is meer. Want behalve letters, waar aan deze overeenkomst zo rijk is, moet zij neergeschreven zijn uit de geest waarin ook,, behalve het Atlantic Charier, nog veel eerder een Act of Independance werd ge boren. Een geest, bij'de Indonesiërs, om te tonen dat vele eeuwen ontwik keling hen in staat zijn gaan stel len naast en niet onder an deren te staan. Een geest, bij de Nederlanders, die hebben begre pen dat na een wereld worsteling om vrijheid,-dit begrip niet geogra fisch beperkt kon blijven. En wan neer men op verstandelijke gron den reeds ecu overeenkomst tot in uiterste consequenties moet accep teren, het feit dat nu ook weder zijds de geestelijke belemmeringen zijn weggenomen voor een juiste samenwerking, telt tenminste even sterk. Nu wij, Nederland en Indo nesië, als gelijke partners samen gebonden door H.M. de Koningin, naast elkander staan, is het mo ment aangebroken dat, afgezien van alle letters, nu moet blijken hoezeer alle woorden over saam horigheid werkelijkheid worden. Hoezeer het vertrouwen in een op rechte uitvoering en in een waar lijk samengaan verwerkelijkt zal worden. Dit is een zwaardere en belang rijkere opgaaf dan het samenstel len van de best-sluitende overeen komst. Dit is een zaak van de geest. NEW YORK. De Amerikaanse Spoorwegen hebben Dinsdag 600 dagelijkse diensten voor passagiersvervoer gestaakt, tcrwyi de auto- Industrir, voorspelt, dat. tegen het midden van, de maand vele fabrieken zullen sluiten in verband met de staking van meer dan 800.000 mijn werkers cn staalarbeider». Hoewel gisteravond in de staal- Industrie een keer ten goede is ge komen door de regeling van de sta king van tiö.000 arbeiders van de Bethlehem 'Steel-maatsehappij, 2jjn er nog geea tekenen die wijzen op een spoedig', einde van de staking van 360.000 arbeiders in de steen koolindustrie. Vele duizenden onafhankelijke industrieën beginnen de uitwerking van deze. stakingen te voelen, die een terugslag dreigen teweeg te brebgen in afhankelijke industrieën die machinerieën, .schepen, bruggen, spoorwagons c.d. vervaardigen. Senator Robert Taft heeft een beroep gedaan op president Tru-. man om een einde te maken, aan de. mjjnwerkersstaklng, die de alge mene gezondheidstoestand bedreigt, want velen kunnen geen huisbrand meer-krijgen, zo zeide l»tj. Het bureau voor de/statistiek te Washington. - heeft het totaal aan-. tal werklozen ln de V.S. óp 3.576,000 voor de week eindigende 8 Octo ber vastgesteld, vergeleken met 3.351.000 een maand terug en 1,642.000 in October van het vorig jaar. Ajnamende nachtvorst Weersverwachting geldig van Woensdagavond totDonderdag-, avond:.' Over het algemeen, tamelijk veel bewolking, maar slechts op enkele plaatsen wat lichte regen. Aanvankelijk/weinig wind, later voornamelijk ngs de kust ma tige zuidwestelijke wind. Van nacht in het zuiden van het land' nog plaatselijk nachtvorst, over dag ongevéer dezelfde tempera tuur als Vandaag. 2 NOV.: Zon op 7,36 ónder TUI Maan op 16.00 onfler 3-43. o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1