In de Ridderzaal tekenen Oost en West hét accoord HET ROTTERDAMSCH PAROOL r~ Vertrouwen basis voor de Unie, die Nederland en Indonesië verbindt Meyerink neemt on JAPAN Vredesverdrag tussen kerk en staat in Slowakije smeult verder üavosër patiënten moeten gered worden Tropische storm vernielt Cebu Nee toch. Heus Liquidatie van het ("DK gaat snel KoIIumer arts hoort 12 jaar tegen zich eisen Er wordt een scheidsgerecht voor óorlogsschaae iirgesteld Het nieuwe jaar zal aandacht vragen voor de verhouding Oost en Wést te Berlijn Tegen Blumenthal 20 jaar geëist Bon 386 Algemeen voor 125 gram koffie 9e Jaargang, no. 258 Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn prljo: per weak 0.32 për kwartaal f 4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" ÓEN HAAG. „Voor ons, volk van Indonesia, ligt die betekenis, dé zin, Van de Neder landsIndonesische Unie In bet bijzonder in de samenwerking tussen Oost en West. Wij zien in deze Unie een schepping van ctlltnur-idealis me". Met deze woorden gaf de 'minister-presi dent van de Republiek Indonesië. Mohammed Hatta, in de slotvergaderingvan dé Ronde Tafel Conferentie, gistermiddag bHjk van zijn geloof in de hechtheid en tevens in de opportuniteit van deze Unie. Zyn rede, evenals die der andere afgevaardigden, werd in beheerste termen uit gesproken. Geen overmatige hartelijkheid, maar wel vertrouwen, geen grote spontanieteit, eer der een onwennigheid beheerste deze vergadering, waarin officieus aan Indonesië de sonve- relniteit gewerd. Onwennigheid, toen na het tekenen van de mantelresolutie Van Maatse- veen. Uatta en Hamid, van hun stoelen opstonden, om plaats te maken voor de leden van de UNCI, en zij zich enigszins verrast toonden toen deze UNCJ-leden hen gelukwensten met het succes van de besprekingen. Toen stond ook minister Drees op uit zQn voorrittersstocl en drukte hU lang de handen van Hatla cn van de sultan. Dit was eigenlijk het enige ogen blik waarop er in de Ridderzaal eni ge ontroering werd gevoeld: Styfdef- tig hebben afgevaardigden en gasten urenlang de distorische, maar uiter mate vervelende vergadering ge volgd. Zo stijf, dat er zelfs geen.twee handen op elkaar ging na de rede voeringen van de vyf sprekers! Hatta, Hamid, "Herreman en Drees. Mis schien kwam datomdat-, men xüei precies wist -of men na -de - originele redevoering moest applaudiseren,of na de vertalingen. Toch sprak er uit de woorden van al deze sprekers vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen dat zijn basis vond ondanks alle conflicten van de laatste Jaren in een gevoel van een lotsverbondenheid, van een ge voel toch by elkaar te horen, en te willen blijven. v'.- -■ Dat is: voor'de. Unie welke nü ge boren staat :te worden, eigenlijk wel de beste garantie. Nederland' en In donesië hebben beide anderen no dig, en zij kennen elkaar goed ge noeg om in elkaar de enige anderen te zien, waarmede men het van harte aandurft Dat heeft vooral dr Willem Drees nog eens "willen betogen In zijn overzicht van de geschiedenis welke deze volkeren -meer dan /3j4- eeuw heeft verbonden. In het begin van de vergadering - heeft- dEvDrees.mla»..voorzittcri.mpde-v gedeeld.' dat' dc - heren- Schij'fsma, Blaauw en Verboom, vertegenwoor- tn bet zoeklicht TIJDENS hun recente kingen in New York, waarby alle grote internationale problemen, de revue passeerden, zfn de minis-, ters Acheson en Bevin tot de slot som gekomen, dat een vredesver drag voor Japan niet lang meer kan worden-uitgesteld. De overwegin gen, die tot deze overtuiging geleid hebben, zijn niet onbekend. Berich ten van' objectieve waarnemers uit Tokio hebben duidelijk- gemaakt, dat het militaire bestuur zo lang zamerhand tot een starre bureau cratie verworden is, die zich zelfs met zulke nietige zaken als de aan leg van een stadspark en de In." richting van-een. wasgelegenheid in een fabrieki bezig houdt. "Men kan de Amerikanen daar nauwelijks een - verwijt van maken. Elke mi litaire bezetting sticht op de duur meer kwaad dan goed en ia ge doemd zich zelve te overleven. Dat weet men in,. Washington ook wel* maar er liggen op ldé weg naar een Japans "vredesverdrag twee hinder nissen: de'Sowjet Unie'en de Ariglo- AmerlkaanEe militairen. De Russen willen wel - over zo'n verdrag: pra ten, ecKtèr-"slechts: in'een onderons je der grote mogendheden, met het recht van veto. Washington en Lon den door: de ervaring - wtfs gewor den, wensen dat alle landen, die de oorlog tegen Japan voerden, dU3 ook Nederland, aan de conferentie tafel zullen plaatsnemen en dat geen recht van veto zal gelden. De militairen zfln'tegen een. vredesver drag, omdat dit Amerika zou ver plichten ztfn troepen uit Japan te rug te trekken, "wat'zij, in het bij zonder met het oog op de ontwik keling In. China, uiterst gevaarlek achten. Thanë schijnen Acheson en Bevin bereid te zjjn deze hindernis sen met-:twée, kloeke sprongen té overwinnen,;Blijvende Russen hals starrig dan zal, aldus mag men. aan nemen, ih>hetbegin 'van 1950 een vredesconferentie zonder de Sowjet Unie werden/gehouden.;-De; militai ren- denkt'men tevreden te -kunnen stellen met de totstandkoming van een accoord, waarbij Japan aan de Amerikaanse troepen voor een be paald aantal jaren steunpunten af staat. Zonnig Weersverwacbting, medegedeeld door het KNMI te De Bilt, gel-: dig van Donderdagavond tot Vrijdagavond (Opgemaakt te 10 uur).* Droog en overdag'meest zonnig weer,; maar.- in de..Noordelijke provincies nu. en daui overdrij vende wolkenvelden. Langs de Waddenkust matige, tijdelijk krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid, elders zwakke tot ma tige zuidelijke wind. Vannacht en jmorgè no chten d opnieuw nachtvorst, .die- vooral - in het Zuidoosten van het land zwaar zal. zijn. Ongeveer dezelfde mid- dag^emperatörèn als vandaag. digers der Nederlandse minderheid, niet aan de slotzitting hebben wil len deelnemen. Uiihun brief bleek, dat deze -vertegenwoordigers van oerdeel zijn dat. Zij,! niet voldoende gehoord :!zijn. Dr Drees betreurde deze opvatting, omdat, naar hij zei- de, aan hun opvattingen alle 'aan dacht is besteed,::welke, zij ver dienen..'"' Dat was eigenlijk het enige Inci-r dent. Er - 2ou er nog eenzija ge weest. indien niet: dr? Dreesvan oordeel was geweest, dat het ver zoek van het lid der: negenmannen, Meijer ink (AR) om een verklaring af te leggen, buiten de orde was ge weest. De héér -.;>Ieijerink:. heeft- daarin aanleiding"gezien, ontslag te nemen. Verschillende punten van de overeenkomst achtte hij namelijk in strijd met de gedachten van de grondwetgever. - - - - DE R.T.C. IS. TEN EINDE. De minister-president, ontlast van veel zorgen, betreedt met me vrouw Drees de Ridderzaal. (Eigen foto) Woallv evpn trouw Wool!y h?u(lLv^? '"ï12 cn Djina >Y vuuy even irouiv houdt var, Woolly, En op dc2c rrle norvtnnrlitr liefde heeft Woolly, de Franse poedel, ook alle Utó versiunaif, rcch( Want hj, js njet ajjeen 'n pracht van 'n beest, maar bovendien trouw en verstandig. Gisteren trouwd<rDana in Lon den met kapitein Chandos Bruce, en natuurlijk wilde Woolly bij deze belangrijke gebeurtenis in het leven van zijn meesteres niet ontbre ken. Helaas.... bij de ingang van het Godshuis kteeg Woolly te horen, dat honden in kerken r.iet welkom zijn. En daarom wachtte Woolly twee uren lang voor de deur om toch in ieder geval een van de eersten -te zijn, die Dana kon gelukwensen- ii VATICAANSTAD. De Vaticaanse radio heeft de benoeming rloor de L%m van de derde bisschop voor Tsjechoslpwakjje sedert de strijd tussen kerk en staat daar begon, bekend gemaakt.r De nieuwe bisschop is mgr. Stefan Barnas, de 50-jartge directeur van het seminarium to Spta in Slowakije; hy is benoemd tot adjutor voor de zleko bisschop van Spis, John Voltassak, By het bekend maken van da be noeming wenste de Vaticaanse radio 'de nieuwe bisschop „kracht, zelfs tegen godsdienstvervolging". 'De Vaticaanse radio maakte ook nieuwe communistische stappen te gen de katholieke geestelijkheid in Tsjechoalówakjje bekend" Gezegd 'werd - dat functionarissen van "het communistische Tsjechische natio nale comitéallopriesters bezoeken die/dm/; Juni" dè^erdeSpkef brieven hëfebéhyöórg^ Irëitr-cM 6?tre4-ïa van-de kerk tégen":dè"i5taa.tL,iHet" comité vertelt" aan ..'dé 'priesters."dat zij een "verklaring-moetentékenen, dat het hen spQt deze documenten tegen dewil van depolitie in te hebben voorgelezen". De TsjechosLowaakse regering heeft een .uitbréiding aangekondigd van: de amnestie "voor geestelijken én andere personen, die in verband "mét kerkelijke, aangelegenheden zijn beschuldigd. AMSTERDAM. Hoe zeer de devaluatie van de gruldcn sommigen onzer landgenoten in financieel opzicht hoofdpijn mag hebben bezorgd, niemand zal zijn moeilijkheden willen rullen voor die der"330 Neder landse longlijders, die kosten noch moeite hebben gespaard om zich een plaatsje te verwerven in het prachtige Nederlandse Sanatorium te Da vos en die, daar thans vernomen hebben,; dat de verlenging van hun ver pleging in 1950 én daarmee het herwinnen van hun gezondheid aan een zijden draadje is komen te hangen. Tweehonderd zullen worden teruggezonden De kosten,per,zieke.per dag sfce-; gen door de devaluatie van- 9.02 tot-12.86, niet alleen voor de 130 patiënten in het Sanatorium zelf* doch ook 'Voor. de 200-in- de bijge bouwen. Het, gevolg was, dat de in gezamelde 'gelden per 1 Januari zullen.zijn 'opgebruikt"Een nieuwe actie, waaryoor de richtlijnen reeds waren vastgesteld, moet thans met de grootste spoed worden doorge voerd en vruchtenafwerpen. Anders zal aan.de verpleging der 200 zieken een abrupt einde ko men'. - i Lukt zij niet of slechts voor .een zeer-gering deel, dan zullen de pa tiënten naar hun familie in Neder" land moeten worden "teruggezon den met alle gevaren die aan ver pleging thuis verbonden" zijn. Want in Nederland zijn in de sanatoria alle beschikbare bedden bezet. Het gaat hier om mensenlevens.., De VN gemengd in een bloedige partijstrijd in Columbia Bogota, Columbia. De troepen in de hoofdstad zijn in do kazernes; geconsigneerd en bij de officieren is er met klem op aange drongen .-rich;r bjj hun eenheden tè voegen.,r;-"L". Intussen maken de kranten mel ding. van nieuwe gevechten, tussen liberalen 'en conservatieven in de provincie, waarbij wederom doden- zijn gévallen. 'v'"'V'" De liberale leiders hebben aange kondigd van plan te rijn een heroep op dc Verenigde Naties te doen te- fen „vervolgingen" door conserva- leve plaatselijke autoriteiten In talrijke plaatsen. Het beroep talge- rwht worden tot de Commissie voor de Menselijke Rechten enhetzal ondertekend worden-door vler vroe- gere Colombiaanse presidenten, en door het gehele bestuur van' dé li berale party; MANILLA. Een aantal eilan- "den"dn'het midden'/der/Rhilipp ijnen 'is' Dinsdag doori^n 'hevige tropl- tpén^ vCTlbr,èh:jhgM^^"'ënïdèi.^ö^ë- richte?:<sch ade^'bejdraagt i|ea-J-mih'ste Stiëni' fn amigéfiéilahd" :;,wbr at% gènüéiS:: aét 'ösiar riiiin vijftig huizen "zijn inge stort en dat de gegalvaniseerd IJze ren daken van sommige huizen hon derden meters mee worden genomen door de.'felle wind. In; Cebu, de op een na gtóotste stad' der Philippijnen, Is de stroorn- levering gestoord, zijn telefoon- en telegraaflijnen stuk gerukt, zijn de "scholen gesloten 'en' verschijnen geen kranten^ Quxrino, de président der Phili'p- pljnen; heeft het Rode'v'Kruis' - ver zocht zich gereed te houden om dé helpende hand te bieden. Het cen trum vköj dg storm .bevond zich Woensdag ten westen van'Ilbilb op het eiland Fanay én verplaatste zich In de'rfchting van "Zuid China. Koffie is nog op de bon.: Be~ ioaar dus uw kaart, waarop nog .3 x 9 bonnen Algemeen, dat is dusvoor vijf-en-een-half ■jaar koffteverstrekking Sterke stier ramde by Fargas Frankryjk'een Dieseltrein. Eerste rijtuig uit de rails; trein bestuurder gewond; stier dood. Het was een rode Diesel Een fles rhum uitgegooid ouer baal hooi bracht on- vangbare koe ergens in Jutland tot eten, 24 uur slaap enge vangenschap. Wat cowboys niet vermochten, had thum bewerk stelligd Churchill heeft Engelse let terkundeprijs vart 1000 pond sterling gekregen„Ik sehryj ïfoals ik een avontuur begirt', zei hij, maak er spel van, tot de tyrannie van het onderwerp mij zó woedend krijgt, dat ik het als <-een draak te Wf ga en dood- Het Kremlin is schoonge- maakt en gezuiverd. Uitwen dig, wel te verstaan. De tsaristi sche torens schitteren als waren zijgisteren voltooid. Inwendig blijft alles by het jonge, sedert 1917 DEN HAAG. - Bij het Centraal Distributiekantoor en zijn buiten diensten (inspecties, enz.) zijn thans nog ongeveer 200 personen, nL on geveer 60 vasten en 140 tijdelijk aangestelden. I nét. zich laat aanzien zullen d?arvan op X Januari a.s.; nog 70 a 80 in Junctie zup. Bi] de gemeentelij) ^e distributiediénsten zijn in totaal uog ongeveer 850 per sonen werkzaam. De afwikkelings sterkte zal vermoedelijk enkele hen derden be^ragën. Door de samen voeging van vele gemeentelijke dis- tri butiediensten zijd er nu nog on? geveer 90 distributichringen. Een deel' van het vaste personeel van CDK en gemeentelijke diensten zal overgaan naar andere rijks resp. gemeentediensten, waar zij dééls ook voor het begin dé£ distributie reeds werkzaam waren; Zoals reeds meegedeeld zal de koffiedistrïbütie deze maand wor den overgenomen door het bedrijf schap, voor graben, zaden en peul vruchten. Het is mogelijk,, dat de kolendistribütie zal, ovei'gaan uaar het Rijkskolenbureau. Voor hét CDK en, de gemeentelijke distributiedien sten blijft: dannog slechts dé taak over zich zelf; te liquideren. Wan néér deze liquidatie1 voltooid zal"zijn is thans nog niet bekend. Donderdag 3 November 1949, Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 3966*4 Bankier, Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur B..,.de: Vrle» Hooldredacteur: W. B. F. Schaper DE MOORD OP DE VER PLEEGSTER: LEEUWARDEN. De Officier van' Justitie by de Leeuwarder Recht bank beeft tegen een 48-jarige arts ut? Kollum 12 jaar gevangenisstraf met aftrek geëist en onzetting nit bet recht om zgn praktyk .ult te oefenen gedurende 15 Jaar. Verdachte heeft anderhalf jaar geleden een kraamverpleegster na een woordenwisseling In het water geduwd, ten gevolge waarvan afl verdronk. De arts vertrok de dag na de moord naar Indonesië, maar werd b|j ztfn aankomst aldaar gearresteerd én per vlieg tuig, naar Nederland teruggebracht. De president merkte oy het ver hoor op. dat verdachte eerder hééft verklaard, het meisje een duw te hebben gegeven. Verdachte ontken de dit nu ten stelligste, Ik was destyds het; aanhoudend verhoor beu en om van de zaak af te zijn heb ik maar bekend; wetende dat mijn leven toch verwoest was", zei- dé hij.' Daarna ging de zitting met ge sloten deuren verder, In de middagzitting werd de be handeling weder openbaar. Weder om werd verdachte ondervraagd, maar de rechtbank kon, hoe de pre sident ook op verdachte's gemoed werkte, niet de verklaring uit hem krijgen, dat hij het meisje te water had geduwd. De verdediger, mr. Okma, bracht naar voren, dat verdachte op het punt stond in Indonesië ;een hieuw leven- te beginnen, dat door het laatste onderhoud met Riemke, de kraamverpleegster, reeds "direct dreigde ineen te storten. Toen hij op de Wggeesterbrug voor de volle 100 door het meisje voor de moeilijkheden werd geplaatst en zij wilde dat hjj van zÖn vrouw ging scheiden, heeft hy geen oplossing kunnen, vinden. Pleiter drong aan op de meest mogelijke clementie en verzocht de rechtbank hem..niet het recht te ontzeggen het ambt van arts. Uit te oefenen. Dé rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. DEN HAAG. De Tweede Ka mer -heeft gisteren zonder discussie of Stemming aangenomen twee wij zigingen van de oüfïroting vao Bin nenlandse Zaken, resp. voor 1948 en 1949. De eerste begroting werd ver hoogd met 27 millioeri en de twee de met 30 mülioen wegens uit gaven, voortvloeiende uit de - ver schillende maatregelen ter verbete ring van de salarissen van het, bur gerlijk Rijkspersoneel. Als nieuw lidwerd geïnstalleerd de heer C. J. van der Tioeg (KVP) in de - vacatur e-Steinmetz. (Van onze parlementaire: redacteur)-:- Het overleg tussen de regering __i de commissie van .voorbereiding in zake het wetsontwerpmateriële oorlogsschaden, heeft 'ertoe' geleid, dat -de" minister van financiën tal rijke 'amendementen van:de com missie van voorbereiding: heeft, over genomen. Aan het principe van het. wetsontwerp is,, wat de;.rechtsgrond betreft, niets gewijzigd, Een van., de belangrijkste wijzigingen,welke in het ontwerp is aangebracht, is de instelling van een scheidsgerecht voor. -'"oorlogsschaden.dat", uit ver schillende kamers van drie leden zal bestaan, In. dit scheidsgerecht zullen ambtenaren van; het Depar tement van Wederopbouw en Volks huisvesting en van het-departement van Landbouw, Visserij.en Voedsel voorziening niet alslid of plaats vervangend lid kunnen worden be-: noemd. Deze uitsluiting" geldt niet voor hoogleraren aan de Landbouw hogeschool. te Wageningen. Ook de artikelen, betrekking heb-. bende op het verlenen van credieteia; en van ganvullende bijdragen "voor dé "herbouw van onroerende goede ren. hebben eenbelangrijke wijzi ging ondergaan. Gelijk"'Teéds bij de Algemene Beschouwingen, werd t%5- gezegd, is de.. regeringL accoord ge- gaan met de opneming/Van de. voor naamste bepalingen betreffende de buisraadschade.in de wet. BERLIJN. Er Jb reden om aan te nemen, dat de vorming van een Duitse regering In de Spwjetzonê" overleg tUBSen de drie westeiyke be zettende mogendheden en de Bnneluxlanden nodig maakt óver; de vraag, hoe de betrekkingen mét dit gebied in de toekomst geregeld moeten worden, 'r De lopende zaken, worden behan deld met dezelfde instanties als vroeger. De contacten-, met Duitse instanties betreffen, sedert lang voor de regeringsvorming, in hoofd zaak. economische bijzonderheden moeilijkheden zullen hierinvoor eerst niet optreden. "Het. met de Sowjetzone gesloten handelsverdrag is geldig tot Augus tus 1950, zodat tot dat tijdstip niet meer dan tussentijdse .routinebe sprekingen nodig zullen zgn, De Zuiderburen Tot Augustus 1950 „routine-werk" De Benelüx-landen hebbenln 1948 de overeenkomst van Londen ondertekend, waarbij tot de vor ming van een West-Duitse staat besloten werd. Het optreden van een tegenregering zal het nodig maken een gemeenschappelijkej. houding ten opzichte van deze regering vast te leggen. Van Nederlandse zijde Is alles vermeden wat op zulk een gemeen schappelijke houding zou kunnen vooruitlopen. Alles wordt dus .ver meden, wat zóu kunnen worden Uit gelegd als een de facto'erkenning van de oostelijke Duitse regering. Voor... de Belgisch-Luxemburgse Unia is dé.kwestie van de:houding tegenover de regering van. Grote- wohl van Iets dringender aard, aan gezien binnenkort de handelsover eenkomst der Unie met de Sowjet zone afloopt en nieuwe handelsbe sprekingen nodig zullen, rijn, die uiteraard in betekenis uitgaan bo ven'routine-overleg. Er Isgeen verandering të ver wachten, in de status van de'mill4 taire missies te Berlijn. Déze zul len,1 ook wanneer de betrokkenlan den een' bijzondere vertegenwoordi ging. krijgen bü de boge-commissa- rissen in Bonn, geaccrediteerd 'blijL ven- hij de geallieerde controieraad, die 'de jure blijft voortbestaan. Koningin ontving Mohammed Hatta SOESTDIJK. De Koningin heeft hedenochtend de voorzitter der republikeinse delegatie ter ron de-Tafelconferentie. drs. Moham med Hatta, in audiëntie ontvangen. Gunstige verklaring van profWaterink AMSTERDAM. Bij de voort zetting van bet proces tegen Lages" adjudant Blumenthal. vertelde .prof David Cohen, destijds voorzitter van de Joodse Raad. dat verdachte op een gegeven momentweigerde bericht naar Westerbork te zenden, dat voor:vier zich daar bevindende mensen"- onder wie -.een rabbi van de Portugese' gemeente, iti Den Haag vrijstelling was verkregen. Aus der Fünten legde voor Blu menthal eveneens, bezwarende ver klaringen af. vooral "ovér dè ver houdingen in de Eutërpestraat, die Blumenthal zelf „ideaal" noemde. Na hem kwamen er getuigen voor hét hekje; die positief beweerden, dat. Blumenthal: zelf zich aan mis handelingen had schuldig gemaakt. Een prominent Nederlander ech ter. prof. J. Waterink legde voor Blumenthal gunstige verklaringen af. Zo gunstig als tot op heden van een getuige a décharge ..in"'de bij zondere rechtspleging zelden „zijn gehoord. Hij noemde hem een zeer correct mens en zei.'dat hij "feitelijk een V-man was van prof; Oranje en" van hem zelf. De weduwe van prof. Oranje kwam getuigen, dat dit óók de mening was van haar man. Tijdens het proces gaf .Blumen thal toe. betrokken te zijn geweest bij Silbertanne-actïes.; o.a. .bij de moord op de schrijver A- de •Jong. v De. advocaat-fiscaal, die in zijn requisitoir met geen woord repte oyer de verklaringen van prof. Wa- termkv e'iste/20 jaar gevangenisstraf. DEN ;HAAG. Hoewel dé beëin diging der vleesdistributie met in gang van 6 Novembera.s. tenge volge heeft, dat tal van thans gel dende 'voorschriften worden inge trokken of gewijzigd, wijtft het Mi nisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening er op, dat de verplichting tót verzekering van voor de slacht bestemde runderen, schapenen varkensohverminderd gehandhaafd blijft 1 Toeristenboekjes voor vacantiereizen DEN; HAAG, Tn 195D zal" een ge heel nieuwe regeling gelden voor hen" die een. of meer vacantiereizen naar! het buitenland willen maken. Iedèr,) die deviezen aanvraagt voor: een: reis naar een der Scandinavische landen,, België; Frankrijk en Engeland zal een toeristënboekje Worden uitge reikt, waarop een bedrag van f 350.-: aan deviezen beschikbaariwordt ge-- steld. De houder van zulk een boek- jé kan deviezen verkrijgen voor elk der genoemde landen tot "het "totaal van 350.-—hetgeen dus .wil zéggen dat men niet meer gebonden is het gehele bedrag .in één land en yopr één reis uit te geven Automobilisten zullen voor het gebruik van hun auto een extra bedrag van 100.— krijgen. Bewaar vooral uw bonkaarten DEN HAAG. Voor de distribu tie van koffie, yoor welk artikel dë rantsoenering niet h opgeheven, zal gebruik worden gemaakt van de thans In omloop zijnde door de diS- tributiedienster uitgereikte levens middelenkaart. Deze kaarten {zo wel A, B, als D-kaarten) moeten dus bewaard worden, aangezien men anders het risico loopt zichzelf blij vend van de distributie Sun koffie uit te sluiten. Bijzondere verstrekkingen van koffie aan particulieren, overheids instellingen enz. zullen niet meer plaats hebben. In verband met dé opheffing van de distributie van textiel, vlees, kaas en rijst zullen de werkzaam heden van het Centraal Distributie kantoor en. de plaatseltfke distrlbu- tiediensten een einde nemen. „Willem Barend sz" weer op walvisvaart AMSTERDAM.Gisteren om. half acht is de „jyillem Barendsz", de traanfabriek vér* de Nederland- sche Maatschappii voor de Walvis vaart, voor de vierde, maal naar het Zuidpoolgebied vertrokken. Evenals, op de vorige expeditie is ook ditmaal kapitein K. Visser met de leiding belast, 4 MINISTER-PRESIDENT DR W. DREES parafeert ]de slotovereen- komst van de Ronde Tafel Con ferentie. Links de algemene se cretaris van de RTC mr. Prinsen, achter hem. staat f de heer J. A. Romanos, lid van de UNCI. (Eigen foto) Voor het tijdvak van 6 t.m. 19 November 1949 is bón 386: Alge meen van, de voedingsmiddelen- kaart 909 aangewezen :vóor het kopen van 125 gram koffie.De bon kan op Vrijdag'4 November, worden besteed. De volgende bon- aanwijzing zal plaats hebben .over vier wekenL "-v"-' Inlevering van eerder aangewe- zen coupures voor koffie kan'tot 26 November 1949 geschieden bij de plaatselijke, distributiediensten. Zo spoedig mógelijk zullen aanwij zingen voor de handel en industrie worden gegeven, hoe niet dë nieuw aangewezen bonnen moet wórden gehandeld. Tot zolang dient .elke Inlevering bij plaatselijke ofcen trale dis&ibutïediensten, hét be- drijfsschap yoor granen, grossier of brander achterwege te blijven. Bedrijven moeten bij- j dragen in verhoogde j •kosten, "der-warenkeuring DEN HAAG. De kosten van de keuringsdiensten variwaren"zijn ten gevolge van.de stijging van "het, algemene lóón- "en prijspeil .zeer gestegen. Deze kostenwórden voor dé. helft betaald door dé gemeenten. De andere helft wordt betaald, door hetrijk en de bedrijven" tezainen. Het is billijk, dat ook de bedrijven, by dragen in de verhoogde kosten; Daartoe dienen het minimum én het maximum van het recht,;,dat. jaarlijks van ieder bedrijf-doorliet gemeentebestuur wórdt geheven, te worden.. ..verhoogd,Als maatstaf voor dè voorgestelde verhoging1:- is aangehouden bet indexcijfer van de kosten van levensonderhoud •ten opzichte'van 1935 in ,welk"-j&ar het bedoelde minimum en maxi mum werden vastgesteld, ingevol ge het in deze .zin ingediende.'wets ontwerp'.tot wijziging van?de'/;Wa- rènwët zal de hogere opfcrengstivan de heffingen geheel ten "goedé ?ko-' men van het rijk. - - Odette B. komt er genadig af voor haar gesmöldcel met vals geld ROERMOND.De Officier.:van Justitie bij'de Roërmohdse recht bank eiste Woensdag B maanden ge vangenisstraf met "aftrek van zes. maanden voorarrest - tegende 20- iarige Francaise Odette r echt genote van H. uit Venlo, wegens manipulaties met. valse Amerikaan se en; Duitse bankbiljetten.; A: Op grond van haar- jeugd,, hsar weinige levenservaring"" en haar blanco strafregister.vroeg 1 de offi cier slechts z'o weinig.' Odette bé kende vlot weg. het" haar- ten laste gelegde en" volgens 'de officier klop- te haar relaas voor.. 95 'met .het politie-ond.er.zoek. Als .zestien-jarige beleefde 'de Farisiennè. de bevrijding van Parijs en maakte met de 25- jarigè Venloënaar Van H„ die deze expeditie als militair med'emankte, kennis. Naderhand, "huwdezy met hem en kwam haar' ono land. waar zy in een ongelukkig milieu van. zwarthan delaxexi'. belandde: - Uitspraak' over 14 dagerh De zaak tegen- de chauffeur S. werd aangehouden. Tegen Van H.. sr en Van H; jr werd een jaargevangenisstraf .ge- eist met aftrek. Van H. .sr is de echt genoot vaQ.de Francaise Odette. B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1