HET ROTTERDAMSCH PAROOL Taxichauffeur slaat dronken autodief knock-out SS- r Onbewaakte overweg eist weer een slachtoffer man gat zich uit voor icier van de RAF r~ Spannende achtervolging op rijksweg Göuda-Rotterdam Nee toch, Heus Göudsmókkeldrama nadert zijn ontknoping; 'AMERIKA Defensie-ruzie Militairen met groot verlof Morgen Holland—België Inbrekers luisteren naar de slem van liet geweten Procureur gelooft niet aan innerlijkestem Nedèrland en Frankrijk hébben nog vele appeltjes met hem tè schillen Vertrouwen niet beschaamd Chinese nationalisten zien.0111 naar nieuwe hoofdstad Slingeraarsdupe vah slim koopman Een stap nader tot Fritaiux Havendouane vindt acht kilo opium Brandende" schilders zijn nu uit de brand N 9e Jaargang, nö. 260 Red. en Adm. Lemge Hcrvèn 141, Sfchièdam Tel. 69300 ,Abonh.'prif8: pèr wëfck ƒ0.32 'per bwürtaal f4,10, lossè nummèrs f 0.Ó9 -Opgericht door dè Stichting „Hët Parool" Zaterdag 5 Navèmbèf 1949 Uitgave N.v, De Nieuwe Pers Postgiro 356644 Bankiers Amsterdamse^!® Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Bei uns ist alles tüchtigèrl Onwillekeurig moesten toy aan dat Schlagwort denken toen we een Reuter.télégróm kregen,. dat burgemeester Hoffman van Frèiburg een pianoconcert van Ha'gdn had gespeeld'ronder een fout, en dat burgemeester Kólb van Frankfort een zwèm- 'merij had gewonnen i. n Bei uns; enz. want in Leipzig is in een volkstuintje een ka lebas gekweekt mét èen mid dellijn van 3 meter en een ge wicht-van meer dan 100 kg. Er zat 'nog eén klein kalebasjein van 50 kg. Altijd kalebas boven kalebas!..'. De 35-iariöe C. £1. Howard heeft zich om der wille van de wetenschap in 3 dagen tijds te Londen door 770 muskieten laten steken en een stukje van zijn levér laten wegnemen, óm aan tè tonendat men door dié kleine operatie vólkernen mala- - ria-vrij kan blijven. Alles ging goed, maar de jeuk was onver draaglijk... Twenthe keek zich gisteren de ogen uit, omdat van Hen gelo naar Almelo één zandzui ger van 40 ton ó$er de wég-ver voerd werd per Canadèsé tahk- cdrrief. Wat niét véren iuil,. moét rijden. ROTTERDAMHier Willem van Oosten; sta aan de Plaszoom, Zo juist dief van mijn auto neergeslagen. Stuur hulp en waarschuw politie! Over!" t Grote consternatie verwekte deze radio-telefonische boodschap gis teravond omstreeks kwart óver negen op de centrale post van dc Rot- terdamsè Taxicentrale. Onmiddellijk, nadat ook het Hoofdbureau van Politie was gewaarschuwd, zettè een taxi van de RTC full speed koers naar dè Plaszoom. Daar aangekomen vond men taxi-chauffeur Willem van Oosten, in dienst bij de RTC, in nerveuze toestand bij zijn taxi, een splinternieuwe Fórd, Uitgerust mét mobilofoon. De spartborden van de antö warén zwaar ingedeukt en naast de wagen lag één bewusteloze man. Dat is 'm, zei Willem. Die vént ging er met mijn auto van door- Maar je ziét, h|j heeft er niét lang plezier van gehad. Inmiddels was ook de politie aangekomen en kón dé 28-jarige Willem van Oosten met zij» vérhaal bèglnneh. In de vroege avond had hij drie mannén naar Nieuwérkerk aan dé IJssel moeten brengén.; Onderwég moest hij echter voor een café stóp pen. Zijn drie passagiers stapten uit en ging Én naar binnen. Enige tijd later kwam een van hen, dè 26-ja rige A. V. uit Oüd-Beyërland uit het café. De man was zo dronken als èen tol,, toen hij weer in dé taxi plaats nam. Hij vroeg Van Óósten of deze ook zijn twèè kameraden PARIJS. Agéntèn der Süreté Natlónaié hebben dè SS-jarigé Frans- iftan Daniël Moraau èearrestéerd, van wie mén gelooft dat hy eén der leiders is van de internationale goudsmokkelaarsbendè. Het la dé dérdé arrestatie dié In déze geruchtmakende zaak wordt verricht. hu totaal zou in de afgélopen maanden ruim twee ton goud clandéBtien door Frank rijk z|]n gevoerd. De Coeta-RIcaanse diplomaat Ri chard Steinworth, die gevat werd toen men ontdekte dat hij in een koffer 26 kilo goud van Nederland naar. Zwitserland trachtte té bren gén, wordt nog. steeds door dé Franse politie vastgehouden in af wachting van verdere maatregelen der Franse regering. Dit goud werd op het Vliegveld.Xe Bourget in be slag genomen. Waarna Steinworth toestemming kréég naar Genève door te reizen voor hét bijwónen Zojuist- is in Washington admi raal Sherman als opperbevelheb ber van de Amerikaanse vloot Ófi- edigd. Een der eerstén; die hém met zijn nieuwe waardigheid gé- lukwenste, was- zijn voorganger, admiraal Denfeld die enige digen eerder door president Truman van: zijn functie ontheven was. Aan deze commando wis seling is één triestehistorié vooraf gegaan. De Amerikaanse marine heeft in We; rèldoorlog nr. II buitengewoon be langrijk werk verricht. Zij was hét in de eerste plaats, dié mét hulp van haar vliegercorps, Japan óp de knieën dwong. Zij kreeg dié taak toebedeeld en zij kón dézé uitvoeren, omdat 1., Japan eén zeemogendheid was; 2. de Japanse luchtmacht faalde. Het is échtèr zeer onwaarschijnlijk, dat ih eén eventuele nieuwe oorlog -weer der gelijke eisen aan. dc. Amerikaanse, marine zouden moetén wórüén gè-' steld. Rusland immers, Arncrika-s enige potentiële tegenstander, is g e en zeemogéndheid. N Dit -brengt dé L_. taak. waarop dé in nei mariné zich moét zoeklicht vóórbetéidèn. te- Jrug tot zijn; na-: 7"tuurlijke propor ties: bescherming der. zeewegen. In plaats nu van zich aan deze' situatie aan te passen, eisten de Amerikaanse marmë-autoriteitën de middelen; welké behoorden bij de rol, die de vloot .in de jarén' 1811—1945 vervulde: slagschepen, „vliegdekschepen en vliegtuigen En toen de regering, voorgelicht door kundige experts als generaaTEisèn-." houwer, hun dit weigerde, reageer den zij daarop op .een wijze, die ernstig voor een vólkomen Vernie tiging van de geest van samenwer king. die tussen de., verschillende defensie-onderdelen van "een staat- behoort te béstaan,. deed. -vrezém Daarom heeft president. Truman- zijn toevlucht genomen tot eéh drastische maatregel zóals een commando-wisseling. (Ingez. Med.) Zachter des nacht s Gedurende de avond en', nacht; zwaar bewolkt mét tijdelijk enige regèn en aanvankelijk krachtige Zuidelijke wind, tijdens frontpas sages ruimend naar Westelijke richtingen en-" iéts afnemend. Zachter dan afgelopen nacht. Mor gen overdag: wisselende "bewol king met nu cn .dan opklaringén en enkele verspreid optredende buien voornamelijk, in de kust- provincies. Krachtige tot matige Westelijke wind. Ongéveèr dé- zelfde midöagtémperaturen -als vandaag.- "-4. van de conferentie der Internatio nale Gezondheldsorganisatié. *Hy beriep zich op zijn diplomatieke on schendbaarheid., Enige-dagen later keerde hij, in Jdé .Veronderstelling dat hij nog Steéds door zyn immu niteit werd bescherród, haar Frank rijk terug; ditmaal $chtër!we*d-hij ,-geariéstéerd en opgesloten. Op" 23 October, volgde een tweede arrestatie. Dè politie légde toen de hand op de Fransman Friedrich Ebèl, naar verluidt de man voor wie het goud. van Steinworth was bestemd. Volgens het mipötprie'Wah bin nenlandse z&kén was Ebel ook in het bezit van éen groot aantal aan delen, die dc Duitsers tydens de oor log uit de bézétte gebieden hebbèn geroofd. Enkele dézer stukken be vinden zich nu In i- de Lcndanse Westminster Bónk, waar zy geblok keerd zyn. Dé waarde van dè ..twéé, ton goud bedraagt in Fréhsè valuta 1.300,000.000 francs. uit. het café wilde halen. Nietsver moedend voldeed de chauffeur aan zijn verzoek. Maar nauwelijks was hij binnen, of hij hoordé dat zijn wagen wegreed. Buiten, gekomen zag hij het achterlicht van zijn mooie.' nieuwe auto snél kleiner worden. De wagen verdween in de richting Rotterdam. Zonder zich lang te bedenken greép Van Oosten een bij bét café geparkeerde motorfiets maar toen die te langzaam bleek -(max. snel heid 45 km.) stapte hij af. Toeval lig stond er ook een zware Mack- vrachtauto bij het café, In eén ogenblik zat Willem achter 't stuur en daar ging het, in razende vaart achter zijn taxi aan. De voorsprong was niet zo groot. Tot zijn schrik én ontsteltenis zag de chauffeur zijn wagen zig-zag ovér'de rijks weg rijden en éérst' n groot vracht auto rakén en kort daarna een kléi ne personenauto van achteren aan rijden. Een band knapte van' hét' wagentje "eh dé achterzijde werd ingedeukt. Van de. taxi wérden de spatborden beschadigd maar. - zij bleef rijden met de dronken dief achter hét stuur. Een grote vracht auto van Van Gend en Loos kon i-óg net bijteds een aanrijding ver mijden door in de berm té sturen. Maar toen was Willem van Oosten de taxi ook' zo dicht genaderd dat hij met een druk op het gaspedaal voor de wagen kwam en .hem zo tot stilstand, bracht Dat gebeurde aan de Plaszoom. De dronken auto dief had echter geen zin de .taxi te vérlaten. Willem wist daar .raad op. "A\ V. móést naar het: Berkweg-zie-r kenh uï s ^worden ver v.óer d^yermoe-1 delijk hóeft Hij eèh lichte 'lïefsën- schudding, in elk gevèl een ge scheurde wenkbrauw. Uit het on derzoek .van de politie is gebleken, dat V. de zoon' (Eigen berichtgeving) DEN HAAG.'.v- Uiterlijk 1 Jan. 1950 zullendpl.-korporaals, solda- tên le klas en soldaten van dè le- gerluchtmacht, ale voor I Januari 1948 ih" werkelijke dienst zijn ge komen met grootverlof worden gezonden. Voorwaarde daarvoor is echter dat zij. tenminste twaalf maanden werkelijke dienst hebben gedaan, wan.neer._zij geen techni sche opleiding nebben genoten en tenminste achttien maanden indien zij wel een technische opleiding hebben gehad. ?-f- Voorts gaan volgens deze rege ling met groot verlof, dpi. onderof ficieren, die .voor 15 September 1946 voor de eerste oefening zijn opgekomen, en sedertdien 24 maan den werkelijke dienst hebben ge daan. -'N' Eveneens is vandaag een leger order verschenen; volgens welke korporaals, soldaten le klas en sol daten van de Kón.. Landmacht, die voor I Januari f948 voor eerste oefening zijn opgekomen, uiterlijk 1 December metngróot verlof moe ten warden gezonden. Dit geldt al leen voor de dxênstplichtigen,die ten minste, twaalf maanden werke lijke dienst hébben.gedaan, binnen het. rijk in Europa. Op 1 October warén zij, dié vópr 1 Juli 1947 wa ren opgekomen,reeds met groot verlof gezonden. Verlies inf Indoi. ^ie Dé regering maakt békend, dat tot baar léedwezen bet volgend ver lies in Indonesië, is gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: gesneuveld 30 October 4949. sergeant W. M. J. J. v. d- Loó uit 's Gravënhage. DEN HAAG „Meneer de pre sident, een Innerlijke stem zei me, dat Ik er mee moest ophouden." Dit waarschuwende woord zou z|jn op geweld uit het gemoed van de 49- jarigo kuiper G. vi d.B., die met zijn collega-Inbreker; de S2-jarige mon teur- C. »T. K;in tioger beroep te recht stond roór ^efc -gerechtshof alhier. Zij waren samen in de nacht van 7 op 8 Maart vah dit jaar uit Rot terdam, .waar zij béiden woonden, naar Katwijk- getrokken, waar zij js van een welge- men, omdat hij de auto van zijn vader „in de. prak" had gereden. Het is dé politïé voor zover bekend nog niet gélukt, zijn twee mede passagiers te pakken, té krijgen. verzekerd zijn van logies óp .kóstén van hét koninkrijk dér Nedérlan- dén èn la Républióue frahsaisé DEN HAAG. SS^man, officier van dé Britse luchtmacht en zoon vati de directeur van de Kèréï I sigarenfabrieken. Ziedaar drie récente vcr- schyningsvonneri van Willém Fredérik Maatman. Alleen de eerste hiervan is écht. Dé beide andere zyn maar namaak, maar meer dan de éérste hebben zü tot zyn .tydelyke wélstand bijgedragen. Het begin van. dit verhaal is, dat Maatman, die gevangen zat in het kamp Kfrijhauwén was opgesloten, hieruit werd vrijgelaten ónder voorwaarde, dat by de PKA behulpzaam zou zijn bij hët oprollen van illegale NSB-organisaties en valse patsen- ecntralés. In bét laatste had hij succes, maar daarvan profitéèrde ,dé PRA niét_ Maatman maakte géén mél ding* van zijn succes, doch liét voor zichzelf een pas makén, waarmede hij naar België uitweek. In de uni form van officier bij de RAF, wéL ke kledij hem aan bet nodige cre- diet hielp; opereerde hij ondér meer in Antwerpen, Charleroi, Doornik en Panne. Toen België hem, door de waakzaamheid, van de politié geen kansen méér bood, week hij uit naar Frankrijk én ver anderde bij hét overschrijden van de grens van Brits officier in zoon van de bovengénoemde sigarenfa brikant." Met de nieuwe creatie boekte hij vooral succesbij Franse en Neder landse RK-gèèsteljjkën. Ook staat op zijn 2ondenregister- de 'oplichting van eén kliniék te Biarritz. Een jonge vrouw uit Eind hoven met wie hij een relatie on derhield verwachtte een baby. M. arrangeerde voor haar een eerste klas behandeling in deze inrichting. Na de geboorte van het kind ver liét zij de- kliniek :zohder betaling en: met achterlating van het kind. Na nog; enige omzwervingen werd M; in België;, gearresteerd. Neder land zowel als Frankrijk vroegen zijn uitlevering. Frankrijk won hét pleit, maar het beleefde hiervan niet veel-plezier, want. tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, slaagde hij erin hieruit te ontsnap pen Hij gaf er de-voorkeur aan in Nedèrland terecht te staan .enbe landde wèer binnen onze lands- grénzén. ,-Nü.is hetjouwtrekken om Maat man opnieuw ;bégonnen. Nederland wil hém opniéuw béréclïtèn als po-, litiék delinquent omdat er nieuwe féitén over zijn politieke onzuiver, hèid 'aan hèt licht zijn gekomen. Frankrijk hééft ook nóg iéts voor hém in'1 hét vèt.-. A - Tenzij' Maatmans sluwheid hém opniéuw aan-.de gréép. vin. justitia dóet .ohtkonièn, kan hij vóorlópig brandkast van het. distributiekah- toor. De eerste aanval op de kast dedén zij met een electrische boor. De. boor weigerde echtér en een her haalde poging met eén handboor bleek'niet bij machte door het staal van de kast heen te dringen. Toén waren ze gaan zitten na denken 'sn tërwyi K. toén inviel, dat zijhadden vergeten de electrische boor te aarden én'dat déze daar door niet had; gefünctionneerd, had in dé stilte v.'d. B.'s beteré ik het woord genomen en die tenslotte zijn slechte hêlft van zijn dwalingen had kunnen doen terugkeren, v. d. B. had rijn metgezel kunnen overtui gen van. de misstap, die zij bezig waren te begaan en daarop waren ze maar blijven zitten in afwachting van de auto, die hén 's niorgens om vijf uur zou köm.èn ophalen. Voor déze echter ter plaatse was, verscheen dé politie, die "hén inJ rekende. pe procureur-géneraalgelóófde, niet aan ..iniiërlgke stëmmén" én! eiste tégen béide verdachten twéé jaar niét aftrek. De verdedigers daarentegen meen den, ;dat de jeugd, dié bij beide mannen uiteindelijk had gezege vierd. diende té wördén beloond met. onmiddellijke invrijheidstelling en onthouding van' straf. Pier Coene zegt: Ik heb geen brand gesticht BRUGGE. Donderdagavond is brand uitgebroken ih; de woning van de.Nederlandse- kaashandelaar Pier Coene te St. Andries, bij Brugge. Pier Coene was tijdens de" brand verdwenen en is later gearresteerd en ter beschikking gesteld van de rechter van. instructie; Coene verklaart onschuldig te. zljn maar- op fzoldec^hBd;^.ipht een .grota': ontploffing- .voorgedaan, waardoor het dak instortte. Hët huis is tot de grond toe afgebrand. Hr ms „Van üpetfk" zal .15 No vember a.s. van Nieuwendiep afva ren om 1. December a.s. té Barbados te arriveren. Op 3 December a.s. vertrekt het schip van Barbados; op 5 December wordt het te Willem stad verwacht. Sportjournalisten van ons blad maakten Donderdag éen autotocht door België om te horen hoe onze Zui derburen dachten over hun kansen in de Holland België-wedstrijd van Zon dag. Zij bezochten ook de laatste trainingsbijeenkomst in het Heysel-stadïon te Brussel, waar zy door spe lers en officials hdrtelyk werden ontvangen. Voor de uitgebreide reportage en ex clusieve foto's van deze tocht verwijzen wij naar pagina 8. Op 'de. fotohier- ifwetste enkel van de aan vankelijk als linksbuiten op gestelde De Herdt, door diens vrienden wordt ge ïnspecteerd. Geheel rechts middenvoor Mermans. E EN; gezelschap van een vèertig- tai Oostenrijkse expediteurs, waarbij ook enkele regérmgsperso- nen speciaal betrokken bij verkeers- aangelegenheden, heeft dézer dagen in Rotterdam vertoefd, zy zijn of ficieel ontvangen op het Raadhuis toegesproken door de burge meester. De Stichting „Havenbe- langen", welke deze Oostenrykse Expediteurs- cn Verkeeradagen or ganiseerde, beeft zich toen verder over het gezelschap ontfermd. De naam Oostenrijk treft ons minder pijnlijk dan Duitsland. Het Oostenrijkse volk bezit trouwens een andere mentaliteit. Maar of het nu Duitsland, dan wel Oostenrijk 5s of een ander land uit het Donau- stroomgebied, deze landen zijn het natuurlyke reservoir, waaruit onze stad de levenssappen trekt. Het stimuleren der handelsbetrekkin gen met dit achterland is voor ons harde noodzaak. Het meer persoon lijk contact, dat door de komst van deze Oostenrijkse expediteurs werd geboren, is er een uitvloeisel van. Het transitoverkeer tussen Oos tenrijk en Rotterdam Is na de oor log een belangrijke plaats gaan in nemen. Het is ook sterk gegroeid en was in 1948 zestien, maal zo groot als in 1938. De In- en uitvoer be reikte reeds het cijfer van vóór de oorlog. Deze ontwikkeling bewijst hoezeer de Oostenrijkse overzeese handel zich oriënteert op Rotter dam. Mr. Beerman, voorzitter van de Stichting „Havenbelangen" heeft er óp gewezen, dat deze vooruitgang tot stand is kunnen komen in weer wil van het feit, dat dé verkeers middelen nog steeds, niet normaé.1 zrjn, want het Rijn-Main-Donau- kanaal heeft nóg slechts een frac- tie van zijn vooroorlogse capaciteit. Des te verheugender is het, dat via de „landbrug" Regensburg—Würz- burg een gecombineerd vervoer övér land en te water is mogelyk geble ken, dat zowel wat tijd als wat kos ten betreft een succes is,geworden. Het mag daarbij eengélukkige omstandigheid héten, dat dé Duit se spoorwegen veel belang hebben bij het transitoverkeer van Middefi- Europa naar Rotterdam en dat rij bereid zijn voor het behoud hiervan zich offers te getroosten. Als er sprake is van offers, ,dan getroost Rotterdam zich dié. reeds lang. De havens werden in een recordtyd.hér- met grote energie, op het handels stelt! en de scheepvaart' hééft zich verkeer geworpen.; Dit alles is ge beurd in het vertrouwen, dat de nar. tuurlrjke ligging van: Rotterdam, zo bijzonder geschikt voor ;dc-..relatie met het achterland, óp de dóur,gé wicht in öe schaal -zou, leggeiu«Het a torat'.-toh-" vexhe«genisi.'.,daf,'g,ezi6n de groei van het J.haridèlsVerkëer met Oostenrijk,dit \yertrouwén niet. beschaamd is géwordén, GELDERMALSEN, Met een hevige klap lièp gisteren in de na middag op de onbéwaakte overweg in Geldermalsen dé electrische trein; die om 15,15 uur uit Utrecht met bestemming Den Bosch ver trókken was, óp een luxe auto, be stuurd door dë 52-jarige heèr G. Schellingérhout, een békende groentehexporteur uit Zwijndrecht De. wagen werdr meer, dan 300 me' ter. meegesleurd, voor de trein tot stüstand kwam. De bestuurder, moet volgens de arts van het zie kenhuis in Tiel op slag gedood zijn; Het duurdë geruime tijd voor men - de géheel in - elkaargedrukte auto van de trein had los gemaakt. Het treinstel was zo zwaar bescha digd dat de trein naar het station Geldermalsen terug moest. Het treinverkeer had een uur vertra ging. Volgens - de Nederlandse Spoor wegen probeerde de heer S; nog óp het laatste moment voor de nade rende electrische trein dé spoor baan oy'er te steken. .-f HONGKONG. De hoofdstad van het nationalistische China, Tsjoen- king, wordt voortdurend érnstiger bedreigd. Op hét ogenblik nadert uit liet Noordoosten een communistische colonne uit de provincie Hoepeh; deze eenheid heeft reeds bezit genomen van de stad Patoeng, op 250 mijl afstand van Tsjoënking, Dé hoofdstad, wordt thans aan drie'zijden, het noorden, oosten én zuidoosten genaderd. Het kabinet heeft besloten de staat van beleg in alle frontgebieden af te kondi-. gen. Ook zijn de verdedigingslinies van Tsjoënking versterkt. Tot com mandant van ;dé verdedigingstróe- pen is generaal Yang Sen benoemd, Waarnemend president Li Tsoeng Jen is voor een driedaags bezoek in Koenming aangekomen; men acht het niét uitgesloten dat hij voorbereidingen wil treffen voor de; verplaatsing der regeringszetel daarheen.' AMSTERDAM Op de Haarlem-, 'merdijk alhier brak 'met luid gërin- kél een ruit, er werd om politie gé- roépén en er klonken verwarde mannenstemmen naar buiten. De buren riepen de politie en deze, die in een ommezien,, dank zij de radio auto, aanwezig was, drong hét huis. binnen,. In een-kamer aan de straat- rijde" trof zy een groep boze lieden, van wie er een een klapperpistool zwaaide. Hét bleken .„slingeraars" te zyn,. lieden, die zich uitgeven voor koop. liedén in .duistere- zaken. Wanneer zij. de wederparty tot een'transactie, hebben kunnen krijgen, verschijnt er' méestaL.een. pseudorpolitieman ten tonele, die de hele zaak in bealag néémt, %vaam& de opbrengst min of meèr broederlijk wordt verdeeld, In dit geval ging het om een partij van 200 Zwitserse sigarettenaanste kers. Hun slachtoffer liet zich.éch ter niet afschrikken door de na- maak-poütieman. Hij sloég eén ruit ln,- riép om hulp en slaagde er zélfs in mét zijn,, vermoedelijk van smok kel afkomstige handel té ontkomen. De slingeraars zijn ingerekend en- nu hopen zij,, dat :de politie dé koop man zal. kunnen 'vindén, die hen' hééft dóen vallèn iri de kuil dié zij' voor hèni dolven,- PARIJS. De Franse minister van Financiën, Maurice Petsche, heeft zich gewend tot zijn collega's in 'Italië, België, Nederland en Lu xemburg om een bijeenkomst imet hem te - hebben voor .èen nauwere samenwerking tussen de vijf lan>. den.- •- r"'- 1 Dit is eemstap ln de richting van de „Fritaiux, een Frans project om de .valuta's van deze: landen- vrfl inwisselbaar, te maken. Oorspronkelijk zoudén de bespre kingen-de vorige, rhaand plaats vin dén.' Zij werdén .echter vertraagd dóóride Franse pólitiéke crisis.: i Fetsche hééft voorgesteld - dat déskundigen. uik.de vijf landen bin-, neri 'acht dagen bijéén, zullen ko men. ROTTERDAM. In dè machine kamer van de Nederlandse tanker ..Ena", die in de Petrólèunihaven ligt. vonden douarie-ambténêren 'n blik cementpoéder. Blijkbaar roken zij' lont naar-smokkel waai1, want resoluut keerden rij hét blik om. en toen bleek dat het in plaats van .ee- men tpoeder acht kilo züivéré opium bevatten. Verscheidene- van. de. .35 - CHihé-. zen die tot de bemanning van het schip behoren zyn ih.. verband.hiér-* mede gearresteerd. Deze opiumvóndst is 'de grootste slag, die de Rotterdamse douane recherche na deoarióg_ heeft gesla gen. De waarde, van de "party opium ligt tussen f 6500 eh f. 9000. De tanker was. binnengelopen uit Ména el-Ahmadi, een havën aan de Perzische Golf. Frankrijk.maakt een einde aan de distributie PARIJS. De -Franse regerinig heeft bekénd - gemaakt, dat de dis- tributiedienst op 31 December1 vah dit jaar zal wordén opgehevén. De Franse distributiedienst - wérd-in 1939 in het leven géroepën. 'f^r' IJ ET fiörlngkaken door Willem Beu- kelszoon Pa» Biervliet uitgevonden, .dat wordt door geen mens betwist. Wat echtér vrijwel alle :verige uitvindingen be treft daarvan wordt de eer door diverse per sonen .opgeëistde eeuwenoude strijd tus sen de bewonderaars van Laurens Jansz. Koster en Güteiiberg te .er een.' tj/ptech voor- bééld van. Hébben mis schien toch dë lieden hét bij hei. rechte eind, diebeweren, dat wan neerüah een bepaalde vinding maar eenmaal dringende behoefte be- cude niet grondig jtaat, de: uitóindérs "er verwijderd. De brand in van de diénst .publieke vrerken .té Amsterdam, als bewoner- van een havenstad, hét meêst ge schrokken van de brand in Rotterdam. Hoe het ook zij, zijbeiden héb ben, tegelijkertijd met een - ingenieus Ltmbar- ger een verfbrandet ontworpen, die ooigens •deskundigen een grote ommekeer teweeg zal brengen pn de techniek van het ^verjafbranden. Beide instrumenten sluiten het brandgevaar volkomen uit. De heer Prenti heeftzijn appa raat reeds voor talrijke brandweer.en politie autoriteiten gedemon streerd. Men ziét hem ook .wel mee. voor de het.Koninklijk Paleis in kier met zyn brander dag komen? Men zou Den Haag in 1948 en de van hèt werk. Zowel het'bijna gaan dénken, brand in de havenlood- hü, als de vernuftige wanneer wé vèrnemën, sén van .Rotterdam in Hagenaar hébben oc- - dat óp drie plaatsen té- de loop van1 dit - jaar, trooi aangevraagd, gelijk; in Den Haag, in alsmede tal van andere AMsterdam eh'ergens inkleine branden, hebben het Limburgse eén echter wel duidelijk be- Of de cctroolraad verfbrandet. is gecon- wèzen, dat het af bran- daardoor vóór eéh puzz- strueerd,- die geen den van oude verflageil 'Jé ztil kómen te staan, brandgevaar meer op- niet zónder, gevaar is. künhèn we niet béoór- leverp 1 Misschien ts de heer déleh. Mocht dit.zo zijn, Dat 2an ding er Joh. Scheepmaker in laat ons dan hopen dat moest komen, daarover Dén Haag het meest ön- onze schilders de nieu- is. iedereen het eens. ..der de indruk gekomen we bfónder!, zullen ge- Onze schilders kunnen van de paleisbrand en brüiken, vóór de puzzle nu eenmaal .geen enkelde heer ;J, Prent, chef is opgelost. Anders zijn gebouw een nieuw jas- van de afdeling ge- wé nóg niet uit de je gèoèn, wanneer het meentewerkplaatsèn brand...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1