HET ROTTERDAMSCH PAROOL Verenigde Stalen gereed tot steun aan Indonesië a F eestdag ont hult m utatie in Sowjet Poiitbureau AtoomexpSosie bakt hap uit Oeralgebergte Sterke stijging der productie van Archipel verwacht Wellicht invitatie aan Sukarno tot bezoek Malenkof slingert banbliksems naar ,.s pi o n n age -bende van Tito" Pieckbtan's Volkslied Nog geen vrede Eindelijk wonnen de Belgen Slechts landbouw staat tussen Nederland en de honger Sicilië i' ..koningin-moeder" n ra Gigantisch plan om woestijn in bloeiende tuin le veranderen vernielt winkelpui aan Ooslkousdijk Van Lent:90°/o. Frans prof f Weinig verandering Weersverwachting, geldig van? Maandagavond tot Dinsdag avond:.; Wisselende bewolking met vooral in'de kustprovincies nu en dan buien. Plaatselijk met hagel en- sommige met onweer; Gedurende de. nacht tijdens'op klaringen .hier en daar nacht vorst, overdag ongeveer; dezelfde temperatuur als vandaag. Zwak ke tot matige wind tussen Zuid sn West. r "-:, 0Nov.": Zon op 7.46 ander 17.D0 Maan op17.48 onder 10.59. SCHIEDAMMER Maandag 7 November 1949 Üitgovë N V. De Nieuwe Pérs r-Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdcm Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper EXTRA BOUWVOLUME Niet voor Den Haag en Rotterdam (Eigen berichtgeving1 DEN HAAG. Minister in. 't Veld heeft Zaterdag tijdens- eert reis door Noord-Brabant- medege deeld, dat. voor ëén Januari extra bouwvolume zal' worden toegewe zen aan steden met verwoeste stadskernen. De bedoeling van deze maatregel is, dat in deze kernen met grote spoed'aan een herbouw van zakenpanden kan worden ge werkt. V/ij. vernemen in dit verband, dat deze regeling niet van toepassing zal zijn voor Rotterdam en Den Haag. In de eerste plaats'niet, om dat deze beide steden onder een afzonderlijke regeling vallen, waar bij zij onder, meer"de mogelijkheid hebben op eigen gezag goedkeuring te verleenen voorobjecten tot een bedrag van 150.000 gulden en voorts voor Den Haag oók al niet, omdat deverwoestingen in de Re sidentie buiten de werkelijke stads kern liggen. HOORN. Inbrekers, die bin nendrongen in een kolenpakhuis van de firma Ligthart te Hoorn, troffen de sleutel van dekluis naast de deur aan: Zij openden de kluis eh vertrokken met het daar in aanwezige geld in totaal f .2100. WASHINGTON. - De Verenigde Staten treffen voorbereidingen om de nieuwe Indonesische staat in de vorm van dollars en'spoedige diplomatieke erkenning krachtig te steunen. Diplomatieke autoriteiten hebben aan een correspondent van Associated Press medegedeeld, dat de V."S. ,oni de jonge republiek te helpen, van plan zijn de volgende definitieve stappen te doen: 1. Zodra bet nieuwe. Indonesische bewind in overeenstemming met bet accoord van Den Haag, op 31 December in werking treedt, zal-dit door de V.S. formeel erkend worden. 2 Hernieuwing van de Marshall-hulp via de E.C.A.en de Nederlandse regering. Beschikbaar is een bedrag van 40 millioen dollar. AA- (Zoals bekend wérd de E.C,A.-hnlp aan Indonesië elf maanden geleden, toen de tweede politionele actie begon, stopgezet.) Genoemde diplomatieke autoritei ten vertelden verder, dat de Ver, St. opnieuw In overweging zullen nemen de door Indonesië informeel gedane verzoeken om leningen van de ex port-import bank, te gebruiken voor het weer op gang -brengen van, de productie. Ten slotte zullen de Ver. Staten waarschijnlijk president Sukarno of een andere hooggeplaatste Indonesiër uitnodigen om de Ver. Statente-bet zoeken, zoals de premier van India. Pandit" Nehroe. heeft gedaan! De. Amerikaanse politiek t.0.v. In donesië is gebaseerd op de overtul- MOSKOU. Georgl Malenkow, de secretaris-generaal van de Russische communistische partij, in de Sowjet-Unie algemeen „de: leeuw van het Kremlin" genoemd, n i e t Molotow heeft de feestrede Ier gelegenheid van de 32ste verjaardag Van de bolsjewistische! revolutie uitgesproken. Waar nemers iri de Sowjet-hoofdstad concluderen daaruit; dat de vroegere minis ter van Buitenlandse Zaken, die eens beschouwd werd als Stalin's opvolger, thans definitief naar hef tweede plan is geschoven en dat niemand meer dan Malenkow aanspraak op de titgl van „kroonprins" kan maken. Dltjhe- tekent tevens, zo? gelooft men, dat! Stalin's*!- overwinning op' de■■•„'ö'prlogs- groep"jrinttet; Eolitburo than» defintttet.iSi vNpe; een ding onthullen jde?j-- feesten, op hei ógcnbfllFïff flë uitboekehvan de SowjetUhie gëviertr" g worden; Het<portret van Kaganowitsj hangt niet meer In dé sfratén van i m.AKma M4T1 Ib riTTQ Bunn I1K 'tiaW h'pt PMiL Moskou en buro. BALKAN in'bet zoeklicht deze eens zo machtige man ls dus geen UÖ meer van hét Folit- De Sowjet-Unie dóet alles om oorlog te voorkomen dit was de belangrijkste mededeling uit de; rede, die Malenkow volgens, de traditie tot „de Raad van de- stad- Moskou richtte. Donderend applaüs van de toehoor ders onderstreepte de volgende pas sage' uit, Malènków's toespraak; „Het Sowjet Russische volk deinst voor een vreedzame wedijver met dë ka pitalistische wereld niet terug. Het is échter volkomen overtuigd van zijn macht en het weet zeer goéd, dat elk oorlogsavontuur eén rampzalige afloop voor de imperialisten" zou heb ben" Omtrent Zuid-Slavië verklaarde Malenkow dat de Westelijke mogend heden „voortdurend bezig zijn met ondergrondse bedrijvigheid in de volksdemocratische staten"; -hieraan toevoegend dat zij „hier.voor in eer ste,instantie? dé spionnage-bende van Tito gebruiken." :-„Het proces tegen Eajk c.s, te Boe dapest". aldus de spreker, ..heeft aangetoond dat alle pogingen der im perialisten tot mislukken- zijp ge doemd. Nu de Zuid-Slavische huur lingen definitief zijn" ontmaskerd, zijn zij hun meesters van geen nut ■meer." •- Sprekend over de- Verenigde Sta ten, zeide Malenkow dat' er in 'dat land steeds meer aanwijzingen, zijn voor een op handen zijnde economi sche crisis. Na afloop, van de vergadering is een gelukwensboodschap gezonden aan Maarschalk Stalin? .die de bij eenkomst niét bijwoonde. In de boodschap" heet het onder meer; „Wij. wensen U, basteJozef Wissarionowitsj,nog vele levens jaren toe. Ere zij U,. de grote leider der volkéren,- de bezieler en organi sator van al onze overwinningen, onze geliefde. Stalin";- ging, dat_' de Indonesiërs -zich zelf kunnen besturen en het land kunnen herstellen in zijn vroegere positie als een van de grootste producties-gebie den der wereld. Het State Department schat, dat de Indonesische productie van tin, suiker, specerijen en thee op 't ogen blik ongeveer 35 procent bedraagt van het peil van 1939. Maar nu het conflict voorbij is, hoopt men. dat Indonesië -weer spoedig zijn grote bij drage zal" gaan leveren aan de wel vaart voor dé gehele wereld. - Russisch-Duitsland heeft een volkslied: „Bonn" nog niet. Eén nul. Met minister-president Grotewohl als dirigent "heeft eerst het Russïsch- Duitse kabinet van de Oost-Duitse democratische republiek de tekst in gestudeerd en de melodie geneuried. Met het kabinet als geoefend par- Jementskoor voorop heeft daarna de volksvertegenwoordiging het uit haar hoofdgeleerd; van heden af moet heel liet volk eraan. Het heeft een tikje' van „Lily-Marleen", een tikje van „TJnd wir fa-ha-ren", een tikje van „Du, schönes Wester land" (want'daar ligt concurrent Bonn), en haast niets meer van „Dheutsch- land. Dheutschland hüber Halles hin dher Wbelt". Het ruit niet op en het doet niet gemakkelijk marcheren, want het looft vr ede-en-arbeid. De Horst Wesselpsalm is er niets bij, hoor maar:! Auferstand'eh aus Ruinen - Dé Griekse rebellen hebben liét einde-rvan de .burgeroorlog afge kondigd. Tegelijk echter hebben.2ö verklaard -dat zii hun wapens niet uit handen zullen geven. Dat klinkt als een verklaring uit een'kinder spel. maar het is geen spel. Het was een bittere!: oorlog, die ruim .drie jaren gewoed: heeft en, ware de Anglo-Amérikaanse hulp er niet geweest, Griekenland wellicht reeds lang geleden onder het Sow jet-juk zou hebben - gebracht. Twee dingen zijn geschied, die^ een verandering in de Sowiet-stratégie nodig maak ten. De éne ".".is," dat de guerilla's in Griekenland vernietigend zijn ver slagen. De andere is. dat de recal citrante maarschalk Tito een .af straffing verdient in de ogen van Moskou Het is heel moeilijk, voor de Russen, getraind in het aan vaarden van dogma's, om zich een nieuwe techniek éigen te maken; Wij hebben eén en dezelfde tech niek bü herhaling in Oost-Europa zien toepassen., tot 'zij faalde in Finland.Het was de méthode 'der r? - infiltratie, van ccalitie-regerin- gen de com munisten legden beslag op de ministeries van Binnenlandse Za ken ('politie j' én Justitie. In hét be zit van deze sleutelposten waren ziv in staat alle overtuigde democraten te' liquideren. ?Eèn andere techniek werd in Griekenland te baat. geno men. Men werkte met guerilla- benden. die in het buitenland (Al banië, Bulgarije en oorspronkelijk ook Zuid-Sla vië) werden uitgerust en werden voorgesteld als vader landslievende Grieken, die zich verzetten tegen de „fascistische" regering in,"Athene. Daarna werd eenveroverde stad binnen de Griekse grenzen tót? hoofdstad van „Vrij Griekenland" geproclameerd en hét einddoel was Athene door de „democratische" Griekse legers te laten „bevrijden". Dit plan is in Griekenland mislukt. De meest voor de hand liggende veronderstel ling is.' dat hét thans in Zuid-Slar vië zal worden beproefd. Het feit, dat - de communistische guerilla's zich achter de grenzen van Albanië en Bulgarije hebben teruggetrok ken, alleen betekent, geen vréde op de Balkan.. Clementis naar Praag ontboden LONDEN, Dr. Wladimir Cle- mentis de Tsjechoslowaakse minis ter van buitenlandse zaken,, is uit Lake Success naar Praag, ontboden, aldus 'het Londense Zondagsblad, de „Observer". Clementis heeft te- Lake Success de algemene verga dering der V.N. bijgewoond. Zijn aanwezigheid te Praag zougewenst zijn in verband "iet de arrestatie van een aantal leden van Clemen tis* personeel in het kader vmn de zuivering, aldus het blad. Explosie van benzinelamp doodt jongen APELDOORN. Zaterdagmid dag 6 uur was -de 14-jarige Mi "Wijnbergen, wonende te Apeldoorn bezig met het verrichten van.werk zaamheden in een schuur achter de ouderlijke woning, waarbij hij een' brandende benzinelamp gebrüikte. Plotseling hoorden "de huisgenoten een ontploffing en toen zij gingen kijken, kwam dejohgën ernstig .gey wond wankelend naar buiten.';En- kele ogenblikken laterstierf hij. Eer. onderzoek heeft de oorzaak van de ontploffing nog niet met.ze- "kerheid kunnen vaststellen. X|nd dcr Zukunftzugewandt j- z"üm: Guten:.dienen;v Dëütsclüédd, ;einig!st 'Vaterland; Daarna' krijgen .broederhanden, ploegers, werkers, jeugd, en de zon een beurt.-Enter staan drie regels in, die, als. zij' eerlijk-gemeend zijn, van "waarde kunnen worden:.... „vrede, - opdat nimmermeer een moeder moet wenen om' haar (in de oorlog gesneefde) zoon". Hedenochtendklonk het uit de radio. .Opdat' allen er aan-zouden wennen, want het klonk nog zo on Duits.. ?-;! P.S. Dichter: Becher. Componist: Eislèr (een broer van de onlangs uit An\erika,' ontsnapte Eisler) Deens vliegtuig strandt met Schiphol in zicht AMSTERDAM.' „Zaterdagmiddag heeft een eenmbtorig Deeos vliegtuig, een geslaagde noodlandinggemaakt óp een weiland in .de IJpoIder achter de Fordfabriek 'te 'Amsterdam.Het toestel kreeg metSchiphol in zicht te-kampen met bénzinegebrek. De. pi loot slaagde" er in zijn toestel, een Miles-Hawk aan dé grónd 'te zétten, zonderénige schade op te lopèn. Na dat -van Schiphol benzine was ge bracht lukte het hem bovendien weer op te-stijgen en naar de'Amstcrdam- se luchthaven.door te vliegen. Zo werd het Nederlands elftal verslagen; Schijvenaar (links) Heeft zo juist honds gemaakt1,. maar scheidsrechter Ellis floot niet, omdat dit in het nadeel van de Belgen zou zijn geweestHij had goed gezien, vnint rechtsbin nen Govard scoorde direct hier na. V.Ln.r.: Schijvenaar, Chaves, Govard, Schaap, Van Schijndel, beVroetenKradk. JNadruKkeHjKer aan ooii usvoren neett minister S, 1 Mansöolt tqciens het afgelopen weekeinde de noodzakelijkheid naar. voren gebracht van een intensivering van onze land- en tuinbouw.-De,beste, bedrijven van de op hoog niveau staande Nederlandse landbouw kunnen nauwelijks meer him productie verhogen. De grote massa van middelmatige en slechte bedrij ven moet zich echter de taak stellen ieder jaar de productie met andcrhauf procent .te vermeerderen. Dat Is een gigantische, tanX Maar aldus de minister het is niet dë vraag of het kan, doch het is een feit, dat het moet. Want het gaat om ons kale bestaan. nadëlige Vsaldo van de handelsba lans zestig procent voor hun reke ning moeten nemen. Slagen zij daarin niet, dan zal eeii drastische beperking van ons verbruik aan voedingsmiddelen Jioodzakelijk; zijn.'T' Aldus betoogde minister Mans- holt met grote 'ernst in •een studie bijeenkomst! yah de Nederlandse dag/en„Zbhdag ih 'de Valkshogè-* school te Valkenburg. is gehoudem Boeren ztillën het schier onmogelijke moeten .v presteren! De landbouw, die toch ree'ds zo'n aanmerkelijk' aandeel levert bij het kweken van deviezen,- zal het schier, onmogelijke, moeten preste len-,-wil. .Nederland niet aan. ax^ moede ten prooi vallen. De hulp volgens bet plan Marshall loopt af. Tussen Nederland en dë honger zei stréks als énige barrière de1 landbouw staan; Ondanks alle in spanning zulleirhandel, verkeer, en. industrie over .twee jaar slechts veertig procent van het tekort'aan deviezen kunnen overbruggen. De Nederlandse boeren zullen, van" Het Historisch keerpunt Frans-Duitse entente deze week in Parijs ter sprake PARUS. Woensdag en Don derdag, zo staat thans: vast, komen in de Franse hoofdstad de minis ters van Buitenlandse Zaken der Westelijke Grote Drie, Achesun, Bevin en Schuman, bijeen, om ten aanzien van enige belangrijke in ternationale problemen, het Duitse in de eerste plaats, een gemeen schappelijke politiek uit te stippe len. Morgenavond wordt Acheson per vliegtuig in Parijs verwacht. Bevin is daar al ter bijwoning van: de zittingen van het ministeriële comité van de Raad van Europa- Volgens goed ingelichte Franse zegslieden zal de mogelijke slui ting van een Frans-Duitse entente nummer een zijn op de agenda van de conferentie. Franse woordvoerders verklaren, de kansen op een beëindiging .van de vijandigheid tussen Frankrijk en Duitsland thans beter-staan dan ooit tevoren. De mededeling van de Duitse kanselier, dr. Adenauer, dat Duitsland het Franse standpunt in studie heeft, wordt als een uiting van: deze stemming aangehaald. De drie ministers zijn voorne mens alle aspecten van deze moge lijkheid gedurende hun bijeenkom sten te onderzoeken. Een dergelijke ontwikkeling zou een keerpunt' zijn in de huidige Europese geschiedenis. Een ander voornaam onderwerp van bespreking zal het- ontmante len gs vraagstuk rijn. Klaarblijkelijk is. aldus Reuter, een aanzienlijk - gedeelte 'van. de Fransen, die goed op de hoogte zijn van de huidige ontwikkelingen in Duitsland, er van overtuigd dat'nièt met de ontmanteling in West- Duitsland moet worden voortge- gaar.. Honderden gedood door typhoon op Plrlippijnen MANILLA. Volgens de laat ste berichten zijn tussen de 600 en 700 personen dood of vermist ten gevolge van de typhoon.'die Maan dag boven de Visoyen-cilanden in het Zuidelijk deel van de Philippij- nen heeft gewoed. Alleen op het eiland Egros zouden 500.personen verdronken zijn. 450.000 personen zouden dakloos geworden zlin. OP DE VLASAKKERS'te.-A-iners- foort werd Zaterdag de traditiq-1 nele St. Hubertiisjacht rgehdudéTii i wdaraan. ook door ZJ£,ll..;,Prinw Bernhard werd deël^e^oT^njj ling de verrichtingen def deeine-} rners. Z.K.H. Prins. Bernhard tè paard met de-meute. M BERLIJN. De Beriynse .Nacht Express" en. „Neues Deutsch- and" geven een sensatione-"' .Ang van dè atoomexplosie, dit 'onlangs in Siberië is~ waargenomena^resident Truman tot de erkenning hoopte, dat ook de Sowjet-Unie over de atoombom beschikt. Door een serie atoom explosies, aldus genoemde bladen, is een grote hap uit het Ocralgébergte weggeslagenom de loop van de rivieren Ob en jenissci te veranderen. Een officiële bevestiging van de juistheid dezer mededeling is niet te verkrijgen, maar het bericht moet, daar beide bladen onder Russisch toezicht ver schijnen, in ieder geval duor de Sowjets zyn goedgekeurd. Na er op gewezen fe hebben, dat „dit de eerste maal in de geschiede nis der mensheid" was. dat atoom energie voor vredelievende doel einden-gebruikt •vrerd, geven de, 2-Berlijnse bladen de volgende bii-: zonderhedenEen:Russisch.' inge-\ nieur. Dawydow geheten, .heeft een; gigantisch plan;uitgewerkt om een' uitgestrektwoestij ngehied.;. dat, tus sen de Kaspische Zee en'het Aral-! méérligt' en _'3Ö - millioen hectaren groot is, door irrigatiein korenvel den en bloeiende tuinen, .té 'hér-; sehepperu! Daarvoor was .het 'nodig de:stroÖhi:yan;de Ob en. de Jenissei te .verleggen. Dit'is. thans mét hulp: van; atoomenergie gebeurd. Het-vol- gendë .project omvat de bouw - van. twee .stuwdammenmet de bijbëho- rénde hydro-elecirische t; centrales, die jaarlijks 82; milliard kilowattuur zullen,levéren. PALERMO. Kun- té hébben gehouden en bandietenleider te van nen-, wij, de zoon ;-hiet ook op andere wijzen gen, evenzeer zal tnis- pakken.-dan'zetten'- wij hulp. aan haar zoon én lukken als alle in het de -moeder maar in het zyn volgelingen te heb- verleden ondernomen gevang zo_ moet de "ben verleend. Maar al- acties. Italiaanse politie, die nu gemeen wordt de mede- ^-5 oiuliano is oo- altmaanden -Jm, met deling, dat Maria's zaak ii," d? «evanae- en macht :ta ver- .met zal werden behan- ®LÏLS'ÏÏ geefs jacht op de „on- deld. vdór men Salva- SLSrl vSwiid/rd gekroonde koninr' van tere achter slat. cn gren- feï"? iachtgröndS" Sioilië, de bandietenlel- del zal hebben, uitge- „m- der Salvatore Giulianb, legd als. een poging dar haar te mttet maakt. Natuurlijk is dat autoriteiten, om zoon- FfJ t, ma niet de verklaring, die bef te bewegen ziéh onm°Seluk te ma- men officieel aan.de ar-- ter bevrijding -vanzijn - - -. restatie en., opsluiting moeder vrijwillig aan te De foto laat de„onge- van de 50-jarige ;hlaria melden. kroonde koningin-moe- Giuliano geeft.. Zij— Sisilianen echter, die der— van Sicilië, zien wordtervan beschul- Salvatore kennen, zijn tijdens een verhoor,'dat digd, leden van Salva- er van overtuigd, dat een politie-autoriteit tore's bende .verborgen deze methode om de haar. afneemt. Oorzaak: dronken man wil Gesneuvelden Iierdaclit in Amsterdams Nieuwe Kerk 'AMSTERDAM. Qp'. indruk-, wekkende 'Wljzè zijn ook dit jaar weer ih de Nieuwe Kerk te Am sterdam - de'soldaten herdacht, die ih delaatste twee Wereldoorlogen het levén' lieten! De plechtigheid werd. onder anderen bijgewoond door de minister van oorlog én marine, mr "W. F. Schokking, De geallieerde landen waren verte genwoordigd door hun ambassa deurs, gezanten en zaakgelastig den. - Terreur van bende op Zuid-Celebes BATAVIA Een bende,. ÖÏe ter reur uitoefent lh het nóorüéltjk .déél van Zuid-Celebes,.heeft 2 .November de27-jarige'InspecteurVéh .de.: F&- roka-fabrieken, de heer Th.' Fluyter, vermoord. H(j vertoefde,'tóevaJliè- te Paloppó, toen de;.bende daar? ëén politiepost overviel én met de buit gemaakte wapens hem aanhield en in gijzeling nam. stuur van. chauffeur overnemen Opnieuw is eeri Rotterdamse taxi chauffeur het slachtoffer geworden van dronken passagiers. Een totaal vernielde winkelpui aan de Oost- kousdijk en een zwaar beschadigde auto zijn het resultaat van hun on verantwoord optreden. Zondagavond omstreeks' elf uur bestéldèn! drie mannen een taxi iri een'café aan de Oostkousdljk. Even later kwam een. taxi? een nieuwe zes 'persoons Oldsmobilè. van: een taxi-ondernemer, de heer. Brouwer uit de Dahliastraat, vóór' de deur van het café en de drie mannen stapten in.'Zij hadden kennelijk, te diep in het glaasje gekeken. De heer Brouwer draaide zijn auto. om het pleintje voor liet cai'è, toen plotseling de naast hem zit tende passagier het stuur van hem wilde overnemen. Uit alle macht verzette de heer B. zich tegen'de pogingen van de dronken man, hem het stuur uit handen te slaan; Door deze manoeuvres raakte de taixi uit de koers.. Dë wagen schoot over het pleintje heen, raakte een boom! én reëd vervolgens, meteen stevige klap tegen de pui van de kappers winkel van de heer' Haverhoek. De gh>te spiegelruit viel aan scherven terwij 1de - puien de etalage zo zwaar .werden beschadigd dat het leek alsof er een bom was ontploft.: De kapper- die door het lawaai, uit. zyn slaap was gewekt, stond? even later voor een ruïne. De autg. was aan de voorzijde zwaar bescha- digd. De driebeschonken, mannen, heb ben tijdens de consternatie kans ge zien aan 'dé haal te gaan.. De poli-i tie zal hen wel wétenop te sporen en dan zal het de vraag zijn:. Wie dat grapje" zal betalen. Uit het onderzoek van 'dé. politie is_gebleken dat de 40-jarige kaste lein C. v.. d. M. de.schade aan de winkelpui en taxi heeft veroor zaakt. -v Twee proef wedstrijden r Wim van Lent,: middenvoor' van Hermes DVS, die onlangs- onder handelingen aanknoopte met de Franse club -Lillè Olympique over een prof-contract! heeft zijn vijf dagen proef trainen achter de rug. Over. het resultaat zijn béide par tijen tevreden. Vac Lent spéélde twee proefwedstrijden en maakte de trainings-ochtenden mee, waar schijnlijk naar .alle tevredenheid van directéuren én mede-spelers, gezien het feit dat.hém. Donderdag avond aangeboden werd? eèn'con tract te tekenen, nadat m,en over zijn .voorstellen beraadslaagd had. Van Lent ging er niet op.in,-maar hij vertelde ónshedenmorgèn. dat het voor. negentig procent vaststaat,, dat hij als prof. iri Frankrijkrgaét voetballen.. Zaterdag, gaat? hij .weer .terug.-én dan zal hij: hoogstwaar schijnlijk, maar hij zelf zegt, het contract tekenen. Vanavond, zal h« de kwestie met het bestuur, van Her mes DVS bespreken.; 9e jaargang, no. 261 Rad en Adm Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Aboon prijs: per W9ek 0,32 pei kwartaal 4,10. losse nummers f 0.ÓP Opgericht door de Stichting „Het Parool" Nee toch. Heus in Rio deJaneiro zou slaper Merinho: terechtstaan- wegens verkoop van ttoeedercngs-u.ees tegen eer ster angsprijs,. maar men liet hem vrij, omdat de kat van ae rechter er met hei be- wijss.uk (een taaie bxdvan doorging en utcji later spinnend en rolrond terugkeerde In Detroit is ijdel motorrij der in cachot gestopt, omdat. hij door hoofdstraten xondknet- ierde, sturende met zijn. knieën en met zijn vrije handen kam-. mende 'zijn acTobatenlokken In Hamilton, Ontario, belde dief mw Frank op: .JJees me daar in krant, dat u een golj- uitrusting ter waarde van 50 dollar is ontstolen. Ik ben de dief. Ik bezorg u alles weer thuis' tegen cemprys'van 25 dol-.. Iw.iiousUm^fr^nstHf^inirte^r' tje). worden. 123 kleine Liej- linckjes'officieel getraind tri glimlachen, babbeltje maken en prettig-aandoendé: beleéfctheid- jes, „opdat de beloEtingbp.lu.leTs het'nakomen hunnerverplich-. tingeh een prettig iets 'gaan. vinden"a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1