HET ROTTERDAMSCH PAROOL Snelle repatrieëring schept tal van complicaties Maatregelen gevraagd tegen „onwaardige reclame Sowjet maarschalk wordt chëf \rair Poolse leger Hoogspanning op de ministeries Indonesië herkrijgt zijn Marshall-hulp V.S. eisen meer eenheid van Europa Enorme drukte op arbeidsmarkt Geen troepen meer naar Indonesië SHde Nee toch.Heus NA DE R.T.C. Tot Januari 1950 40 millioen dollar Tienduizendste schip wordt Donderdag; verwacht AANSTAANDE TANDARTSEN BIJ MINISTER .99 Speculatie op onwetendheid van publiek, zeggen zij Volksgezondheid zou in gevaar zijn Van Klef fens wijst Acheson op Nederlands belang bij „Parijs" Uiterst gevaarlijk 9e Jaargang, no. 262 Bed en Adm Lange Haven 141, Schiedams Tel 69300 At)oan.prtj«: per week 032 per kwartaal 410. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door'de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 8 November-1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdcansche Bank te Rotterdam Directeari B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Bij de handhaving van het repatriërmgssehema voor de Koninklijke Landmacht zoals dat op het ogenblik ïn werking Is, zullen de laatste troepen In Augustus van het volgend jaar uit Indonesië naar Nederland terugkeren. Behalve de Nederlandse schepen welke aan het transport -van de ongeveer 80.000 man die thans no& In Indonesië vertoeven medew'erken, zün thans reeds negen buitenlandse schepen voor dit doel gecharterd. De kans is echter groot, dat nog meer schapen van vreemde nationaliteit gehuurd zulten worden, omdat in de RTC-over eenkomsten Is bepaald, dat de Nederlandse strijdkrachten vóór het einde van Juhi reeds moeten zijn teruggetrokken. Zoals het zich thans laat aanzien, is te verwachten, dat de dienst plichtige militairen van de lichting DEN HAAG. De uitzending van troepencontingenten naar In donesië is thans voltooid. Uitzen ding van organieke troepenonder delen zal voorshands en ook later, wanneer de resultaten der Ronde Tafel Conferentie zÜn bekrachtigd, niet meer plaats hebben. Het schema voor uitzending van Nederlandse troepen naar Indo nesië in de loop van 195b. waarin nog wordt voorzien in de ontwerp begroting voor 1950, werd opge steld lang voor de Ronde Tafel Conferentie; - Dientengevolge kon geen rekening worden gehouden me tde vooruitzichten, welke door deze conferentie worden geopend. Aldus heeft de minister van over zeese gebiedsdelen geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid F. Goedhart (P.v.d.A.) btreffendfc de opschorting van troepenzendin gen totdat de resultaten van de B.T.C:' bekend zouden zijn. 1949 I, van wie.de la at sten nog geen vier weken weg zijn, niet an der de wapenen zullen worden ge houden, wanneer zij eenmaal ge repatrieerd zijn. Want hoewel de regering besloten heeft de lichting 1950 I niet op te roepen en. met uitzondering van een aantal specia listen. alle mannen van die lich ting tot buitengewoon dienstplich tigen te maken, toch zou men hier onmiddellijk met een öfaverkome- Iijk ruimte-tekort te kampen krij gen. Door de ontwikkeling cfer ee- beurtemssen kon de lichting 1949 II, welke voor Indonesië bestemd was, niet meer worden uitgezon den. Wanneer men de in eind Sep tember uitgekomen begroting be kijkt, dan is dat feit op zichzelf reeds een volledige verrassing voor de regering geweest, want in de Memorie van Toelichting wordt nog altfjd aangenomen, dat 1949 II zou vertrekken. Deze lichting 1949 II zal nu echter onmiddellijk wor den gebezigd voor de eerste wer kelijke legervorming in Nederland na de oorlog. De grote moeilijkheid is echter, datlaUe plannen er op gericht wa ren, dat de ïegerorganisatie in de eerste helft van 1950, nadat de lich ting 1949 II eenmaal vertrokken zou zijn. een beetje schoon schip had willen maken om de handen vrij te krijgen voor een efficiente voorbereiding van de nieuwe le gerorganisatie. De lichting 1950 I mocht om dezelfde reden al thuis blijven. En nu zit de legerleiding dan ineens met een flinke 20.000 man in haar maag. Twintigduizend man. die niet slechts het reorgani satie- en opbouwprogramma enorm WARSCHAU Het Poolse léger zal in het vervolg onder be vel staan van-de Russische maar schalk Rokossofsky. De Poolse op perbevelhebber tot desverre, Zymfersky heeft ontslag verzocht, hetgeen hem inmiddels ls verleend, in verband met de aanvaarding bel Soekiicht WEST-DUITSLAND Beloond geduld Duitsland is weer eens voor de zoveelste maal sinds het einde van de oorlog hett middelpunt van een grote politieke activiteit En de kans is groot dat ten minste West-Duits- land daar zij do bij zal spinnen. Gis teren heeft Wisjinsky in Washington een nieuw contact met zijn Ameri kaanse collega Acheson gelegd. Zo genaamd was het een beleefdheids bezoek, maar er bestaat geen twij fel aan, dat daarbij de Duitse kwes tie terfsprake Is gekomen. Of men er veel succes van verwachten mag? De Russen wilden'op de (mislukte) Parijs-conferentie der Grote Vier terug naar Yalta en Potsdam en sindsdien zyn zij van deze starre houding niet afge weken. Het meest voor de hand ligt, dat zij na de vcr- mlng van de Oostduitse staat stre ven naar een soort stabilisering van de toestand. Een bevestiging daarvan zou men kunnen zien in de berichten uit Oost-Duitsland, die gewagen van een volledige aanpassing in dit ge bied van leven en stijl aan'de Sow- jet-sfeer, Positiever gevolgen dan van het onderhoud tussen Wisjinsky en Acheson mag .men ongetwijfeld van de morgen, beginnende Parijse conferentie, waaraan door Acheson, Bevin en Schuman wordt deelgeno men, tegemoet zien. Het is duidelijk, dat het Westen op de Sowjettisering van Oost-Duitsland wenst te reage ren met een versnelde inschakeling van West-Duitsland in de Atlanti sche gemeenschap. Het "Westen past daarbij een 'nieüwe tactiek toe, die een groot psychologisch succes be looft: Duitsland wordt niet langer als object behandeld, maar krijgt volop gelegenheid zelf zijn zienswijze in kwesties als ontmanteling, Roersta tuut en bezettingsstatuut kenbaar te maken. Heiaas doet het dit soms op een voor het buitenland ietwat irri terende manier en betracht het niet altijd het geduld, dat kanselier Ade nauer preekt. De Parijse conferentie is er thans om de Duitsers te bewij zen, dat geduld wel degelijk beloond wordt. t van andere functies. Tegelijk met het aanvaarden van bet opperbe- veJhebbersctap over de Poolse troepen is Rokossofsky belast met de functie van Pools minister van defensie. „Dis is een uiterst belangrijke ontwikkeling in de steeds verder om zich heen grijpende onderwer ping var Polen," aldus het com mentaar dat het Britse ministerie van buitenlandse zagen gaf op bo venstaand verrassend besluit. De woordvoerder voegde er spottend aan toe: „Het is een bericht, dat het duidelijkste antwoord is op de Russische beschuldigingen aan het Westen van imperialistische in menging in de aangelegenheden van vreemde mogendheden." Het nieuws van de benoeming van Rokossofsky kwam voor de Poolse pers als een volkomen ver rassing. Er verschenen extra-edi ties en bulletins, die de deugden van Konstanty Rokossofsky luide prezen. Rokossofsky was in de tweede wereldoorlog aanvoerder van de Russische troepen, die door Polen westwaarts oprukten. Van geboorte is hij een Pool, maar zijn gehele militaire carrière heeft zich in het rode leger van de Sowjet Unie afgespeeld, In het officiële communique over zijn benoeming wordt gezegd: „Maarschalk Rokossofsky is in Polen zeer populair, daarom heeft de Poolse regering een verzoek ge richt tot de Sowjet Unie hem ter beschikking van Polen te stellen. In de bekendmaking wordt hieraan toegevoegd, dat dit verzoek door de Russische regering welwillend is ontvangen. Afnemend buiig Weersverwachting geldig .tot Woensdagavond: Gedurende de nacht vooral in ide kustprovincies-nu en dan nog 'buien. Matige tot zwakke wind tussen West en Noord-West Tij' •dens opklaringen in 't binnenland ^plaatselijk nachtvorst en hier en 'daar mist. Morgen overdag wis selende bewolking en afnemend buiig, In de loop van de dag weer *tot matige en aan de kust tot vrjj krachtig toenemende naar Zuid- West krimpende wind. Ongeveer J T" temperatuur als van- 9 NOV.; Zon op 7.« onder 18JJ3; Maan op' 18.32 'onder 13J3S," Winston Churchill (zonder si- paar) en zijn echtgenote, Cle mentine, hebben in de fraaie 13e eeuwse jeerk van Ftetching de doop bijpemoond van hun klein dochter, de twee maanden oude Emma Mary. Emma Mary is een dochter van kapitein Christopher Soames en de vroegere miss Ma ry Churchill. Op de foto staan v.l.n.r. Winston Churchillmevr Clementine Churchill, een onbe kende vrouw, mevrouw Soames met haar baby, een onbekende man. De vader, kapitein Soames is op de achtergrond te zien. veel Ingewikkelder maken, doch die tevens een zware extra druk op de begroting voor 1950 zullen uitoefenen. Want bij de becijferin gen was er op gerekend, dat deze halve lichting nog in hoofdzaak voor rekening van de Indonesische begroting,zou komen. In' het licht van dit alles is het dus nog helemaal niet uitgesloten "te achten,-dab het gros van de lich ting 1949 II op een bijzonder vroeg tijdstip* zal afzwaaien. Tenzii de le gerleiding in staat is een radicale wijziging van haar plannen door te voeren. En tenzij voorts de heer Lieftinck bereid is, aan. een verho ging van de oorlogsbegroting zün medewerking te verlenen. In dit verband is natuurlijk ook van be lang, of de Westelijke Unie en de Atlantische verdragspartners aan Nederland nieuwe eisen zullen stellen, alsook hoe zij aan de uit voering van dergelijke eisen tege moet zouden denken te komen. Arbeidsproblemen Intussen is duidelijk, dat, ook zonder een vervroegd afzwaaien van de lichting 1949 II, de demobi lisatie 'van 10.000 man in tien maanden tijds een enorme belas ting van de arbeidsmarkt zal ver oorzaken. Het spreekt vanzelf dat het demobilisatie-apparaat er voor alles naar zal streven, dat de man nen die nu gaan terugkomen, in Nederland zo spoedig mogelijk in het arbeidsproces worden inge schakeld. Volgende maand komt het nieuwe demobilisatie-kamp in Amersfoort gereed. Maar met de inrichting van dergelijke demobi lisatie-centra, waar de afzwaaien de militairen alle mogelijke soor ten hulp zullen ontvangen, is men er niet. Er is hier immers een dui delijke verzadiging van de ar beidsmarkt te constateren. Ook door de neiging van werkgevers, door personeelsbezuiniging hun productiekosten te verminderen. ms Joil an van Oldenharne- velt heeft vertraging Het motorschip Johan van Olden- barnevelt, dat met militairen van In donesië naar Amsterdam is bestemd, is Zaterdag bij het vertrek uit Soe- fÉbaja ln lichte aanvaring met de kade gekomen, waardoor de bak- boordschroef licht werd beschadigd en een deuk ontstond in de beplating van het achterschip. - Het,-schipT-. werd- weejv;, gemeerd, waarna onmiddellijk' een aanvang werd gemaakt met de herstelwerk zaamheden. De reparatie zal naar schatting drie dagen duren, zodat vandaag het schip opnieuw zal kun nen vertrekken en op 6 December in Amsterdam wordt verwacht. f Dominee Grove te Long Beach (Cal.) riep tijdens preek de hulp m van gemeente- monteurs, daar installatie voor hardhorende kerkgangers ver keerd werkte: men hoorde niet hem, doch allerlei vervelend po litienieuws Straatventer Wolft werd te Milwaukee de stad uitgezet. omdat hij „lopende speelgoed beesten" verkocht, hetgeen een verk' -sopstopping verwekte. Vóór Wolft Mrltuaufcee verliet smeerde hij de politierechter 3 waggelende pmgulnnetjes aant Stroper Van Schaak in Gree ley IColoverdedigdezich, „voor zign schieten' op overvlie gende vliegtuigen'^ aldus: ,+la maar, zy joegen de eenden weg die ik op de korrel kad, en ik leef van stropen/" Mevrouto Washington te Texarkana (Ark,) keek de rechter stomverbaasd aan, toen deze gestrengeiijk zeide: „U moogt uw man met met een broodmes beteer ken.'", en zy stamelde: „Maar dat doe ik al. zolang wij getrouwd zijn en hij vindt het bestl VJ DEN HAAG. Aan de voorbereiding van de par lementaire behandeling van de door de Ronde Talel Conferentie bereikte overeenstemming werken thans diverse departementen van de Nederlandse regering onder hoogspanning, Men is thans bezig aan de opstelling van de memorie van toelichting, waaraan door niet minder dan zeven ministeries wordt meegewerkt, te weten: overzeese gebiedsdelen, financiën, economische zaken, oorlog, marine, sociale zaken, en onderwas kunsten en weten schappen. Reeds is het fmandeel-economische gedeelte, dat door de ministeries van financiën en economische za ken in samenwerking met de financieel-economische afdeling van overzeese gebiedsdelen werd samenge steld, geheel gereed. Verwacht wordt, dat mBn midden volgende week zover is, dat met de samenbundeling van al deze docu menten kan worden begonnen, waarna zg, gehecht aan het wetsontwerp, de normale weg zal bewandelen alvorens naar schatting in de eerste week van December voor openbare be handeling m di Tweede Kamer ge reed te zgn. DEN HAAG.De succesvolle beëindiging van dfe Ronde Tafel Conferentie en de daardoor ontstane omstandigheden maken het moge tijk de Marshall-hulp aan Indonesië onmiddellijk to hervatten, dit maak te de ECA, de Marshall-missie he den ln Den Haag bekend. Volgens de aanbevelingen voor de hulp aan Indonesië oVer het boekjaar 1949- 1950 zal deze huip tot 1 Januari 1950 nog een bedrag van 40 millioen dollar, 150 millioen gulden, bedra gen. Naar de mening van de ECA zal de hulp, welke Indonesië thans ge boden kan worden, In hoge mate bij dragen tot devolvoering van het Europees herstelprogramma als geheel. Evenals gedurende de eerste pha se van de hulp aan Indonesië zullen oolc thans, de toewijzingen ten be hoeve van JCndongejM. aan, Nederland gedaan worden. Deze bjjstand zal beschikbaar worden gesteld in de vorm van schenkingen en door de ECA te verstrekken aanvullende leningen. De fondsen zullen worden aange wend voor de financiering van voor namelijk in de V,S. te verrichten aankopen van voedingsmiddelen, textielproducten en andere dringend benodigde verbruiksgoederen, wel ker aflevering aan Indonesië zo spoedig mogelijk zai plaats hebben. De mogelijkheid bestaat echter, dat de levering van sommige goe deren eerst np de datum van de souvereiniteitsoverdracht zal kun nen geschieden, zulks tengevolge van de tyd, welke benodigd is voor de fabricage en verscheping van be doelde goederen. Met de sluiting van de Ronde Tafelconferen tie is voor de Indonesische afgevaardigden 't tijdstip aan- gebroken, waarop zij afscheid moeten nemen van hun Neder landse gastheren en terugkeren naar hun vaderland. Zo ver trokken gisteren met de Con stellation „Edam" de Republi keinse minister-president Mo hammed Hatta en zyn echtge note van Schiphol, -uitgeleide gedaan door talrijke Nederland se en Indonesische autoriteiten. VLISSINGEN De kerktoren van de middeleeuwse kerk van Groede in. Zeeuws-Vlaanderen is de prooi ge worden van een onweer, dat 2ich Maandagavond boven deze gemeente ontlastte. VLAGGEN urr IN ROTTERDAM! Naar wij van officiële zijde ver nemen, wordt dezer dagen voor het eerst na de oorlog het 10.000ste schip in de haven van Rotterdam .verwacht. Schattineen^'ijzqn als -waarschijnlijke datum aan'Donder dag 10 November. De gezagvoerder zal, volgens de traditie, door de Stichting „Havenbelangen"'worden verwelkomd aan de grens der ge meente, waar de havenloods aan boord komt. Het bestuur van dc tandheelkundige studenten vereniging .John Tomes" en van de Tandheelkundige Studenten Faculteit, beide te Utrecht, heb ben Maandag een uitvoerig request overhandigd aan de minister van Sociale Zaken, waarin zij verzoeken maatregelen te nemen tegen adver tenties, die in de grote dagbladen en de gewestelijke en periodieke pers verschijnen van „zogenaamde tand heelkundige inrichtingen", waarin behandelingen worden aangeprezen voor het plaatsen van gebitten, welke aankondigingen, zo zeggen de studenten „door hun onwaardige en misleidende vorm en Inhoud aan de waardigheid van hun toekomstig beroep ernstig afbreuk doen," „Deze inrichtingen toch", zo le zen wij verder in het request, „spe culeren op de onwetendheid van het publiek. Zij prijzen behandelingen aan. welker resultaten en mogelijk heden in werkelijkheid niet be staan", hetgeen de studenten door hun studie aan de Tandheelkundige Faculteit te Utrecht uit eigen we tenschap bekend is. De door deze advertenties opge wekte verwachtingen en de op de behandeling in deze inrichtingen noodzakelijk volgende teleurstellen de ervaringen moeten het publiek aanleiding geven iedere tandheel kundige verzorging, ook door bona fjzf'jjjgx i fide tandartsen, te wantrouwen, me nen de Utrechtse studenten, „Dit gevaar is te groter, daar er artsen en tandartsen, bereid blijken om in beroepsonwaardige samen werking met onbevoegden praktijk uit te oefenen, zonder rekening te houden met de werkelijke belangen van de volksgezondheid of de alge mene regelen van beroepsfatsoen cn beroepswaardigheid". Dit vervult de studenten met verontwaardiging: „Commerciële instelling" Dat in deze tijd, waarin de tand heelkundige studie aanmerkelijk is verzwaard, door „minderwaardige en leugenachtige aanprijzingen en niet van gevaar ontblote handelwij zen" de tandheelkundige praktijk wordt gedegradeerd tot een louter commerciële instelling, daardoor zijn de studenten pijnlijk getroffen. Door vermelding van bijzonder heden. omtrent de behandelingswijze en de beweerde voordelen daarvan geven de studenten zich rekenschap van de „doelbewuste en onverant woordelijke verminkingen, waaraan het argeloze publiek in die inrich tingen onder het mom van tandheel kundige noodzaak wordt overgele verd". Dat het oogmerk slechts is het le veren, van kunstgebitten, zonder dat rekening wordt gehouden met het werkelijk tandheelkundig belang van de cliënten, dat blijkt volgens de studenten onmiskenbaar. Zy hebben zich daarom tot de mi nister gewend, ln de hoop, dat deze Spel met munitie oorzaak van Apeldoornse explosie APELDOORN. Het onderzoek Inzake de ontploffing te Apeldoorn waarbij een 14-jarige jongen werd gedood heeft aan het licht gebracht, dat niet de benzinebran der. doch een klein kaliber gra naat de explosie heeft veroorzaakt. De jongen was met een vriendje ïn de schuur bezig geweest met enkele projectielen. Even nadat het vriendje was weggegaan, geschied de de ontploffing, welke grote ravage aanrichtte. ïn hun argumenten aanleiding mag vinden tot het nemen van maatrege len, die aan deze „voor de volksge zondheid en bet toekomstig beroep van requestranten zo beschamende toestand een einde kunnen maken!" Afschriften van dit request zijn verzonden, aan het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen, de geneeskundig hoofdinspec teur van de Volksgezondheid, de Koninklijke Maatschappij tot Be vordering van de Geneeskunde, de Ned. Maatschappij tot Bevordering van de Tandheelkunde, het Centraal Medisch Tucht College, het Cen traal Overleg Ziekenfondsen en de medische faculteit te Utrecht, Onafhankelijk van de dag van aankomst, zal de verschijning van het 10.^oóste-schip van gemeente wege ofïicieel worden gevierd op Zaterdag 12 November. Dan zullen '3 avonds muziekcorpsen Optrekken naar de "Coolsingel en de burge meester zal voor genodigden een rede houden, die ook buiten ge hoord zal kunnen worden. De avond wordt besloten met een tap toe door de kapel van de Koninklij ke Marine. Namens de burgemees ter zal aan de burgerij het verzoek worden gedaan dis dag de vlag t^it te steken. De komst van het lÖ.ODOste schip is ongetwijfeld een reden voor ver heugenis in Rotterdam, Vóór de oorlog gebeurde dit voor het eerst op 29 December 1935; in 1939 was dit reeds op 23 Augustus, toen het Duitse 5-s. „Vogesen" met een erts lading uit Huelva arriveerde. Wel dient men er rekening mee te hou den, dat door het toenemende aan tal kleine schepen een lagere ge middelde tonnage wordt bereikt, hetgeen natuurlek ook op de goe- derenomzet van invloed is. Zo bedroeg de gemiddelde groot te per schip m het tijdvak I935/'39: 1515 NRT; in het tijdvak lB45/'48 1501 NRT, terwijl dit van Januari t/m Sept. 1949 bedroeg 1327 en over dezelfde maanden van het vo rige jaar 1513 NRT. Hieruit blijkt duidelijk het teruglopen van de ge middelde tonnage, waaraan voor namelijk het groeiende kustver- keer niet vreemd is. Het binnenlopen van 't 19.000ste schip blijft desondanks een feit van grote betekenis, waarover iedere Rotterdammer zicli oprecht 2aï verheugen. De haven leeft weer opt PARIJS. „Good lock" riep president Truman zün minister van Buiten landse Zaken, Dean Acheson, gisteravond toe cn deze stapte daarop in het vliegtuig, dat hem van Washington naar Parijs brengt, waar hij morgen met z(jn collega's Bevin en Schuman uiterst belangrijke besprekingen over de verdere unificatie van Europa en het Duitse vraagstuk zal hebben. Kort voor 2ijn vertrek, kreeg hy bezoek van de Rus Wisjibaky, met wie htf een onderhoud van een half uur had. Over de inhoud van dit gesprek doen talrijke geruchten de ronde. Het Franse blad „l'Aurore" meldt ïn grote opmaak op zün voorpagina, dat Wisjinsky heelt voorgesteld, dat Truman en Stalin elkaar nog voor het einde van dit Jaar zouden ontmoeten en wel in Berlijn. De minister-presidenten van Groot-Brittannië en Frankrijk zouden eveneens voor deze conferentie worden uitgenodigd. Kort nadat minister Wisjinsky afscheid genomen bad, meldden zich de drie ambassadeurs van de Beneiux-landen, dn E. van Kleffens voor Neder land, bü Acheson, om nog eens met nadruk te wijzen op het belang, dat de Lage Landen bjj de Parijse besprekingen hebben. President Truman heeft, naar uit Lenden verzekerd wordt, Acheson niet slechts een „good luck", maar bovendien twee persoonlijke brieven aan de minister Bevin en Schuman medegegeven, waarin er bij hen op aangedrongen wordt, West-Europa, West-Duitsland Inbegrepen, met de meeste spoed onder te brengen in een krachtige unie, die niet slechts van politiek, maar ook van fman- cieel-econormsch karakter zou moe ten zijn. Het uitblijven daarvan, al dus moet Truman hebban geschre ven, zou op de bevolking van de Verenigde Staten een uiterst slechte indruk maken en er zelfs toe kun nen lelden, dat men de handen van Europa zou aftrekken. Parijs is op het ogenblik-wel het centrum van een buitengewone poli tieke activiteit De ministers van De fensie van Engeland, Frankrijk en Italië spreken er over de totstand brenging van de Zuidelijke verdedi- gingsgroep van het Atlantische Pact, De vijf ministers van Buiten landse Zaken der Westelijke Unie, die reedF een belangrijk accoord op sociaal gebied hebben ondertekend, hebben hun besprekingen voortgezet over onderwerpen van militair be lang. En het ministeriele comité van de Raad van Europa heelt zo juist het belangrijke besluit geno men, dat West-Duitsland en het Saargebied zullen worden uitgeno digd, zich in de Raad te doen ver tegenwoordigen. ZE HEBBEN niets vergeten en nog nunder geleerd, die man nen van Elsevier, Gerbrandy, Trouw en kranten als het Kot- terdamsch Nieuwsblad (die zich zo gaarne de neutrale pers ver- verbeelden te zijn). Met de oog kleppen nog eens stevig aange gespt gaan zy voort met zich blind te staren op het verleden toen er een andere verhouding tussen Ne derland en Indonesië bestond. En zij blijven jammeren over het feitj dat het merendeel van Nederland een regering koos, die met besei van het verleden in de toekomst kan zien, r Het i s ook moeilijk voor hen om verlies te nemen. Om m te zien dat men het aan het verkeerde emd heeft gehad. Om die groot heid van hart op te brengen die eigenlijk van hen als goede Ne derlanders geeist zou mogen wor den; zo al geen hartelijke steun aan de resultaten van de R.T.C. dan toch tenminste de onthouding van die soort critiek, waaraan men evenmin.iets.heeft als.aan kiespijn.- Ze hebben niets vergeten. En nog minder geleerd. Ze hebben b|f voorbeeld niet geleerd uit het drama der afgelopen jaren dat het de schuld van de eeuwige nee-zeg- gers was dat Nederland, om in hun terminologie te spreken, „meer moest geven dan noodzakelijk was". Ze hebben, door steeds weer de sfeer te bederven, een verkeerd, koopmanschap getoond en de prijs voor de kans oo een vredige toe komst voor Nederland omhoog ge jaagd. En wanneer wij nu spotprenten zien met Hatta en Van Rooyen, Van Maarsseveen en de anderen uitgelaten dansend langs de graven der gevallenen, dan komt ons een walgelijke smaak in de mond. Is het zo, dat wij onze mannen die sneuvelden en de Indonesiërs die stierven nu eensklaps vergeten zijn? Omdat er een overeenkomst is gevonden, die de kans op strijd kan wegnemen? En geeft het pas om de positie van H. M. de Konin gin als hoofd der Unie telkenmale weer te schetsen als die der ïn- vloedloze machteloze? Heeft het zin om op het moment dat wij met alle zorgen hebben te waken tegen elementen die de sfeer opnieuw vertroebelen, ge ringschattend te spreken over hen, die het merendeel van ons volk als partners heeft aanvaard? Let wel: het is te danken aan hen, die de geest van de tijd niet begrepen, dat Nederland en Indo nesië zwaar-hebben moeten bloe den, en dat door ons een prijs werd betaald, die niet gering is. Nog zijn wij er niet en hierbij doelen wij niet op de status van Nieuw Gui nea. Maar wel op al die geestesar beid, die verzet moet worden om de schade der afgelopen vier jaren te verminderen en de vorm te vlh- den voor een heilzame samenwerk king. Het is, zoals onzs minister-presi dent zeide, voor een vruchtbare samenwerking noodzakelijk dat wij het accoord naar de geest ten uit voer leggen. Zulk een geest wordt niet gediend door voort te gaan met jammeren en weeklagen. Wan neer men niet die staat van hoofd en hart heeft bereikt waardoor men een positieve bijdrage kan leveren aan de nieuwe Nederlandse-Indo nesische samenwerking, late men dan zijn mond houden. Dit gedoe van hen die niet ver gaten en nog minder leerden, is uiterst gevaarlijk. Deel Republikeinse missie ter RTC naar Engeland LONDEN. De Engelse rege ring heeft zeven leden van de Re publikeinse delegatie ter R.T.C, uit genodigd om zes dagen in Engeland door te brengen. Zij zullen Woensdag aankomen en waarschijnlijk informele bespre kingen voeren met Engelse minis ters en andere autoriteiten. Unci-leden heden ten Hove SOESTDIJK 'H M. de Koningin heeft heden te 11.00 uur ten paleize Soestdijk de heren Coehran, Crïtch- ley en Herremans, leden van de Commissie der Verenigde, Naties voor Indonesië, in audiëntie ontvan gen. De heer Cochran vertrekt heden middag te 15.00 uur van Schiphol naar Parijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1