HET ROTTERDAMSCH PAROOL Acheson weet niets van een ontmoeling Truman-Stalhi Vogelaar Ronaine met Vanavond öm zes uur voor stadhuis van Kopenhagen f r Franse-Duitse toenadering op agenda der Grote Drie Het incident Meyerink Schouten: ongehoord schandaal! G. D. Labots werd niet iaebtie maar viermaal twintig Nieuwe verhouding r Opvallend Pas in 1952 volop stroom Nee tochHeusl v L. ;e moeder ontvoert haar kinderen iu taxi Zachte winter in 'vooruitzicht? Onze verliezen in Indonesië Corruptie vau hoog tot laag, zegt reserve-officier ;\lr Oud vermoordt een illusie Geert nachtwerk K J 9e Jaargang, no. 263 Eed. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abomuprljs: per week 0.32 per kwartaal f410; losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 9 November 1949, Uitgave N.V. Ds Niéuwe Pers Postgiro .398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrie» r Hoofdredacteur: W. B. F. Scheper (Van onze parlèmentaire redacteur) De A At. heer M e y?e r In k krees van minister.Van Maarsevcen nol op het request, toen :hU verlof vroeg; om tn de slotzitting van de Ronde Tafel Conferentie te vertellen, dat hy het niet; «Ie,- overeenkomst niet .ééns .was/ 'n Ongehoord schandaal! noemde sOn fractievoorzitter Scho ut en dit 'gisteren.In-'de'.Tweede'Kamer. De here Meyerink behoorde, n.l. tot de z.g. negenmannen in de dele gatie. En op 17. Augustus-jX had mi nister Van Maarseveen in de Tweede Kamer toegezegd, dat ieder der ne- génmannen het recht, had om zich: in de vergadering der R.T.C. uit te spreken. En toch. had diezelfde mi nister dit aan de. heer Meyerink ge weigerd. Door,deze.schending van 'n in het openbaar gegeven toezegging wordt het vertrouwen in de rege ring niet vergroot, zei de heer Schou- teiu-: Maar. de heer Tilanüsr (C.H.), dok een der negenmannen, zagdit .incident'.' in normaler proporties. In de eerste, plaats was het beroep, van de minister op een artikel van het. reglement yan orde. geréchtvaardïgd. al had misschien de. heer Meyerink de strekking van dat artikel, toen hy het mee goedkeurde, niet begrepen- Maar in de tweede plaats was het niet tactvol om op het Laatste ogen blik verlof te vragen om op de for mele, plechtige slotzitting der R.T.C. een afwijkende mening te verkondi gen' - PARIJS. „Toen vlak voor uw vertrek uit Washington een ont moeting -had met de Russische minister van huitcnlandso zaken Wlsjlnsky,. hee/f deze u toen een Voorstel gedaan voor een ontmoeting tussen Sialic en Truman?" De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Acheson lia'd op het vliegveld Orly bij Parijs nauwelijks een voet aan de grond gezet, toen deze vraag op hem werd afgevuurd. „Het bericht daaromtrent Is; onjuist," luidde zjjn antwoord, „daarover werd niet gesproken." Acheson arriveerde in Parijs met een uitgebreide staf van medewer kers, onder wie tal van; specialisten over Duitsland, daar dit de hoofd schotel^ van de agenda der conferenties, die hjj vandaagen morgen, zal hebben met zöh colle ga's Bevin, voor. Engeland en Schu man, voor Frankrijk. Acheson-wei gerde over de agenda een. defini tieve uitspraak te doen, Hy weerde commentaar af door te zeggen: „Onze plannen staan nog niet vast." Zowel 'Acheson. als. het voorlich tingsbureau van de Franse regering noemen de besprekingen tussen de grote drie een „normale periodieke bijeenkomst". Politieke waarnemers zfln echter van meriing, dat deze besprekingen bijzonder relief zullen hebben, door. een verzoek van de West Duitse re gering van' Adenauer tot verzach ting van het; bczettingsatatuut en yan de ontmanteling van de, Duitse zware industrie. Ook „zuilen dé grote: drië zich bezig hoüden met 't probleem van de toelating- vair •West Duitsland" en het Saargebled totfde Raad van Europa.' Men verwachtte te Paiys -Dins dagavond een spéciale koerier uit Bonn, met voorstellén tot veilig heidsgaranties 'voor Frankrijk op dat de betrekkingen met dit land zullen kunnen worden verbeterd. Zoals bekend is de Franse minis ter Schuman een sterk voorstander Rotterdams kunstenaar gul gehuldigd Neen, men zou hem geen tachtig geven, de Rotterdamse- kunstschilder 80è Vérjaardag., Vele; vrienden; en kunstbroeders van de ondanks zijri hoge leeftijd nog'zo'kwieke en "pro ductieve artist waren in een 'der ex positiezalen van het oude Schièlands- huis - - bijeengekomen, ümvan hun sympathie enbelangstelling blijk te geven. Men had geen passender en tourage voor deze huldiging kun nen bedenken dan deze zaal, waarin „PARIJS" De conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Groot-Brittannia en Frankrijk, die hedenmorgen in Parijs begonnen is, heeft als belang. rijkste onderwerp de toekomstige betrekkingen tussen de .drie grote Westelijke mogendheden en de Duitse Federale Republiek. Alge meen heeft thans de overtuiging postgevat, dat het in het belang van de Westerse wereld is, de vroe gere verhouding van overwinnaar overwonnene te veranderen in een samenwerking van gelijkgerechtig de partners. Het succes van dit pro-, ces, dat langs de weg der geleide lijkheid dient te geschieden, zal in hoge mate af- hangen van de In bet kwöae, waarop. de dingen Wan- het -. doel werkelijk .een xoekBcht unie van leden met gelijke rechten is. zal het bij voorbeeld verkeerd rijn om zelfs gunsten ie „verlenen". Om de juiste atmosfeer te scheppen, zal. het nodig'zijn. iedere concessie het resultaat te doen zijn'van vrije discussies tussen de geallieerde en dé Duitse staatslieden. Het is daar om'jammer.- dat de tijd, die minis ter Acheson voor de Parijse be sprekingen. tot zijn beschikking heeft, te beperkt is om de kanse lier van de Duitse republiek, dr Adenauer, nog naar de Franse hoofdstad te laten komen. Wel is de Duitse minister van Economische Zaken, dr Erhart, in Parijs aan wezig. maar zijn positie stempelt hem meer tot informateur dan tot gelijkgerechtigd partner op deze conferentie. Men mag echter hopen, dat de uitwerking van de-besluiten, die zullen worden genomen, niet zal geschieden in de vorm van decreten, maar in gezamenlijk overleg met de staatslieden in Bonn. Zachter Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond: Gedurende de nacht zwaar bewolkt met tijdelijk regen, ma tige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde Zuidelijke wind, later ruimend naar Zuid-West tot West en flinke stijging van temperatuur. Morgen overdag wisselende bewolking met en-, kele verspreid- optredende buien. Matige tot krachtige, aan de kust later tijdelijk 'wellicht stormachtige wind;-tussen West-. en Zuid-West. 10 Nov.: Zon op 7.50 onder 18.57; Maan op 19.32 onder 13.00. een ere-tentdonstelling van Labots' werken is ingericht; Nadat, mévr.- Labots; een bouquet was aangebèden, "'.richtte allereerst dr.- J. Drost, voorzitter van de Rot- terdamse- Kunstkring, het woord tot dé jarige,. Het .woord .tachtig' zegt ;^r?weinig'V,:^i;.dri.©ro5t;:^bp[U,past' beter- het Franse -..quatre-vingts'. het 4 x 20, want dat verklaart meer om trent Uw.-vitaliteit en werkkracht, die onafgebroken zijn gebléven." Voorts memoreerde hij de belang rijke plaats, die Labots jarenlang-on der de -Rotterdamse kunstenaars heeft ingenomen. „Uw kunst", aldus dr. -Drost, „heeft teer velen plezier gedaan; vele van Uw schilderijen zijn in woningen komen te hangen en daarmee hebt U een belangrijke sociale rol vervuld;" Na ook.te hebben gèwezen op de aanzienlijke steun, ;die Labots steeds gegeven heeft aan de Rotterdamse kunstcnaarssamenleving, besloot de heer Drost zijn toespraak met de wens, dat de heer Labots en diens echtgenote nog véle 'jaren-van ge zondheid zouden mogen beleven. Architect ir. M. C, A. Meischke sprak namens de Rotterdamse Kun stenaars Sociëteit en;.tevens, a Is goed vriend een hartelijke gelukwens uit en insgelijksdeed de heer- E. War- femius; secretaris van de R.K.S. Van bewondering voor ."het velé, dat Labots voor;het verenigingsleven van kunstenaars, heeft" gedaan, ge waagde tot slot de heer J. Seelen, voorzitter van de landelijke beroeps vereniging .voor beeldende kunste naars. Tevens vérklaardê de heer Seelen de éré-tentoonstelling van de ■jubilaris voor"geopend. Na. de huldi ging hebben velen het echtpaar La bots gelukgewenst. Stoomketel ontploft in ledérfatóiek WAALWIJK. —'Vermoedelijk ten gevolge van gasontwikkeling in de rookkanalen ontplofte de stoomketel van de lederfabriék Rosaro te Don gen. Door snel optreden kon brand in dit. grote 'fabrieksgebouw worden voorkomen. Ongelukken deden zich niet voor. - - Het Rijksmuseum KröIIer-Miil- ler te Otterlao werd in. het, derde kwartaal van dit 'jaardoor 44171 personen bezocht,-w.o. vele buiten-, landers. Het museum blijft ook in de wintermaanden; open. van. normalisatie van de Frans- Duitse betrekkingen. De Franse re gering heeft met algemene stem men. het prograprma, dat Schuman voor de heden aangevangen bespre kingen ontvouwde, goedgekeurd. Belgische Ford gaat uitbreiden BRUSSEL.- De' in 1930 opge richte Fordfabriek te Antwerpen wordt belangrijk uitgebreid. De reeds bestaande complexen worden met meer dan de helft'vergroot. Sensationele wending in valse guldens-affaire BRUSSEL. Een nieuwe, zeer sensationele wending in de zaak van Belgische vervalsers van Neder landse guldens en Spaanse peseta's zou dc bewering zijn van een der gearresteerden. Hector Renard, dat de Britse geheime dienst hem had opgedragen zulk een. hoeveelheid valse peseta's te vervaardigen dat deze overeenkwam met een derde gedeelte .yan.de gehele, geldcxnloop in Spanje', Door de invoer van deze enorme hoeveelheid. valsebiljetten moest dan. het Francp-regiem aan; het wan kelen gébracht -worden. Op Reöard die een import- en exportzaak „dreef te Madrid, is een diplomatiek" paspoort gevonden. Dodelijke autobotsing door gebrek aan zicht DALEN, "'-y Door het verbrauden van aardappelloof sloeg rook over de verkeersweg Dalen-Oost Drente en belemmerde, het uitzicht. Een volks wagen, rijdende in de richting Da len en een-.vrachtwagen, komende vandaar,- reden in de dichte, rook tegen elkaaj} op. De bestuurder van de volkswagen, de heer Terpstra uit Gr oningèn, wasop slag "dood. Zij n echtgenoterbekwam inwendige kneu zingen. De volkswagen is zwaar be schadigd/'/ Katholieke fractieleider over samenwerking niet P.v.d.A. DEN HAAG. Wanneer pro(. B o m m b in de Tweede Kamer zo als gisteren zijn welsprekendheid etaleert, maakt hij alt Uil dB indruk yan een jongleur, die door de vaar dige vlugheid van zijn manipulaties <j!e aandacht gespannen houdt. Doch som» is hli een goochelaar, die ons met de bedrieglijke schijn zijner spitsvondige argumentatie handig by de neus neemt. Doch gisteren was. hij de. zoetge vooisde vogelaar, die door zoet ge fluit da P.v,dJ4. trachtte te over tuigen, dat de koorden der politieke samenwerking met de K.V.F. niet zo knellen als de P.v.d.A. voorgeeft. Deze parti] had in het voorlopig verslagover de Staatsbegroting duidelijk getoond dat "ze daarvan veel pijn had en In het. .bijzonder vande achterstelling bij., deburge meestersbenoemingen. En passant werd de; KxV.P; minister Vahi; den Brifik'verweten;; dat hij -niétzo'n, "gehëide:-;gëleLdé"ë'cóüomï^W^ zijn collega. Mansholt, maar, ..een. conservatieve liberaal.- Maar' lieveménsen, floot, prof. Romme, hoe héb lk hét.nou? Jullie zegt, dat je een innige samenwer king met de ICV.P. wilt in een par lementair kabinet en by wijze van liefdesbetuiging schilder je. ons af als baarlijke duivels. Jullie aanzoek is een requisitoir. Jullie pakt dat totaalverkeerdaan, want je weet toch,- dat bel angrijker is wa t bindt dan wat scheidt. En zulke stieke merds zjjn wé helemaal niet Als wc jullie kwijtwillen, zullen we hét wel duidelijk zeggen. Maar ook dan blijven we even vooruitstrevend als we huztjn; Kijk maar eens liever naar Drees en Lieftinck! Die hebben belden de memorie van: antwoord getekend en die keert zich tegen, jullie ver dachtmakingen. Jhr Van der Goes van Naters scheen de ware betekenis van Romme's' gé- fluit naar de P.v.d.A. niet door te hebben, want hij slaakte de ontboe- In een weiland onder IJsselmon- de ligt Heï kerkhof der afgedank te RET-wagens. Ze staan daar .als soldnten in. de rij, een beetje triest, een beetje verlaten. Waar zullen ze hun eindbestemming vinden? (Van onze parlementaire redacteur) Gistermiddag zaten een do zijn Nederlandse ministers ach ter de regeringstaf el in de Twee de Kamer. Zij luisterden, namen althans die houding adn, haar wat de Kamerleden over de Staatsbegroting 1950 hadden op te merken. Afwezig waren mi? nister Van den Brink, het zwar te schaap der P.v.dJl., die dit KVP-ooilam verdenkt van het doorvoeren der onbeperkte on- dernemersvnjheid in liberale - trant, en minister Mansholt, de- trots der PvdA, die door de KVP als de róde weerwolf der geleide economie wordt ge-, brandmerktDeze" uitersten op economisch gebied zijnhuns ondanks de symbolen geworden van de poli'.ieke tegenstellingen tussen PvdA en. KVP én; het was een ware. geruststelling, dat zij niet door hun aanwezigheid de huiselijke onenigheid kondèn aanwakkeren. Toeval of regie? Wie zal het zeggen? Doch op vallend was het wel. zeming, dat zonder de K.V.P. prac-. 'tischgeen? regering mogelijk is. Redelijker.^:<dan deze onderwerping aan een al dertig jaren durende po litieke overheersing .zou de erken ning, zijn, dat het heel goed zonder de K.V.P., kan, op. het ogenblik dat vier andere partijen zich dat be wust worden. GEB gaat uitbreiden In-de electrxciteitsfabriék aan de Galileïstraat rullen twee ketels van respectievelijk: 110 en 130 ton stoom capaciteit worden bijge plaatst en een turbine-turbogene rator van .2500 k.w. Met deze uit breiding hoopt men in September ;of October. 1951 gereed te. zijn. De Capaciteitj vau .de centrale zal dan kunnen--worden opgevoerd tot 180.000 k.W.h. -.' In. 1952.zal nog een zelfde uit breiding van; de; fabriek aan?, dé Galüéïstraat'/'-tbt' stand komenïn tde;-winterlyaïi 195M5JS. zal orige-r •^ér;24Ö."6CT^:^h^gêprbdüceéfd" kunnen worden/ Men neemt aan dat dan'aan de Vraag ruimschoots kan worden voldaan. Ook de centrale aan de Schie- haven-zal enige uitbreiding onder gaan; Dit houdt verband met de stadsverwarming. - I By tend e 'grapj es - neetoch- heuzer is er soms gek op. Hoe vind$ u b.v. het> volgende Russi sche raadseltje?; Op hef toneel een portret van StaZïn, .5 bij 3 meter. Daarvoor een lessenaar met een spreker die het over vadertje Stalin heeft. Zang van een koor: Sta- lin-hymne. Wat is er dan. aan de hand? Antwoord: Een herdenking van Poesjkin, of zo! Waar pompt u uw banden mee op? Met lucht?: da's ouderwets.' Pomp ze op met wa ter, waarin calcium chloride (te gen beuriezingj en u rijdt prins heerlijker dan ooit. Liverpoote- naren die zulks al langer dan 5. .vxaanden doen, hebben alle ..lucht afgezworen. (In elke ach-. térband gaat. 90. Liter!) ,Mainz-Zwarte Woud per Samba-express! Wagon met dansvloer. Argentijns-Brazi liaanse vergetelheid en lucht-: koeling". Om düt laatste zou men zo'n reisje wel eris 'n keer willen meedoen Verleden week zou sterke - Franse stier rode Diesel ge ramd hebben bij Forges. Woord voor woordnauwgezet, -ont leend aan United Prees. ,Jïan niet," schrijft ons hr. ir. de R.\ want stieren 'zijn kleurenblind. Alle klexiren zijn huit' grijs" i.Waarvan acte. Dank Amerikaans kapitaal voor /Britse filmonderneming •LONDEN. De Amerikaanse filmmaatschappij,.. „United artists corporation of America''* heeft zich' geïnteresseerd in een nieuw Brits filmconcern, de „World sereens plays", De United artists' heeft een bedrag van 2-800.000 dollar ^be schikbaar gesteld voor de nieuwe Brits-Amerikaanse filmonderne- ming. Spannende achtervolging „Lichte" les voor °°^tLong" primes Elizabeth Verkeer en, dat is geen overdaad,' want het. enorme verkeer van deze millioenensfad maakt dagelijks slachtoffers in de gelederen1 der tallozendie de regels van het spel' niét kennen. Daarom heeft ge-, noemde vereniging besloten tot het geven van aanschouwelijke lessen op drukke punten en niemand, min-., der dan kroonprinses Elizabeth is een van de eersten geweest, - om pan deze gelegenheid tot het ver werven van nuttige .kennis gebruik te xnaken. Op onze foto ziét men, hoe zij zich door een politic-ser geant de werking der verkeerslich ten laat uitleggen. Naast haar,zit lord Hewellin, de leidervan deze actie voor veilig verkeer. De Bilt: Misschien wel, misschien ook niet DE BILT. Het KNMI te de Bilt ■deelt mede: 'v; Het instituut voor weersver wachtingen op lange termijn te Bad.Homburg .(Duitsland) heeft op 2 October 1949 bekend gemaakt, dat hei verwacht, dat de komende ■winter' in Centraal Europa (waar onder men ook de Benclux-landen rekent) niet streng zal zijn. Behalve deze verwachting zijn elders in de Nederlandse pers ver wachtingen uitgesproken, waarin lot uitdrukking wordt gebracht, dat de komende winter zacht zal zijn. Naar aanleiding uan 't bovenstaan de moge worden opgemerkt, dat critische studies cn verdere onder zoekingen, die op het KNMI zijn verricht, hebben geleid tot de con clusie, dat de mogelijkheid om verwachtigen op langere termijn op te stellen, nog als zeer dubieus •moet worden aangemerkt. Men late zich dus door bovengenoemde pu blicaties niet tot een ongegrond op timisme verleiden. Nieuw handelsaccoord met Zuid-Slavic BELGRADO. Alhier is tussen Nederland en Zuid-Slavic een han delsovereenkomst getekend, welke loopt tot 1 November 1950 en voor riet in een goederenuitwisseling ter- waarde van 106 mtllioen gulden, Nederland zal voornamelijk tin, cokes cn chemische producten le veren cn hout, tabak, hennep ea noc-ferrometalcn. ontvangen. zonder resultaat ROTTERDAM r— Sinds Maan dagmiddag'vier uur zoekt de Rot terdamse politie naar de verblijf plaats van een 29-jarige moeder, die haar kindeken, twee meisjes van anderhalf en twee en een half jaar in een taxi heeft ontvoerd uit heb Kindertehuis „Bergstcyn" aan de Straatweg in Hülegersberg. De beide meisjes waren in het tehuis geplaatst bij beslissing eu onder toezicht van de Kinderrechter, aangezien er telkens ernstige moei lijkheden waren in het gezin waar ze thuishoorden. - Mevrouw A. C. P.de G. heeft reeds herhaalde malen gèprobeerd, haar kinderen uit het tehuis' mee te nemen, ms-ar telkens, kon dit worden verhinderd. Maandagmid., dag echter heeft zij. gebruik kun nen maken van toevallige omstan digheden, Tegen half vier kwam zij per taxi aan voor hét tehuis. Haar verzoek,de kinderen te:'mo gen zien, werd toegestaan. Toen de vrouw zich in het zaaltje bevond, waar haar beide dochtertjes aan wezig waren, werd de directrice weg geroepen. Ook de kinderjuf frouw verwijderde zich even. Mevr. P. zag haar kans schoon. Zij greep haar beide kinderen en snelde er mee de deur. uit, voordat men dit kon verhinderen. Van de ;snel verdwijnende taxi kon „de. directrice „nog het nummer opne men maar later bleek dat zij „zich vermoedelijk in de volgorde van de cijfers heeft vergist. De politie ging per auto de taxi achterna. Het werd een spannende jacht. Tot Dordrecht bleef de poli tie de taxi op het spoor, maar toen .moest zij Je achtervolging staken. Het door de directrice van het Kindertehuis opgegeven nummer van de taxi heeft men nog niet kunnen thuisbrengen. Nader vernemen wij, dat mevr. P„ die in een bar te Rotterdam werkzaam was. waarschijnlijk in een smokkelauto met vals num merbord .naar België is uitgeweken.' DEN. HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de volgende verliezen in In donesië zijn gerapporteerd K.N.I.L.: Gesneuveld 10 October 1949: Amb. soldt L. Adriaansz, Men. sergt. A. C. Borang, Sang, soldt. M. Mambasa, Sang, soldt Z. Mangosa, Soend.- soldt. Soedjono, Soend. korpl. Wardl. Allen afkom stig uit Indonesië. Kon. Landmacht: Geen verliezen. Ontscheping „Empire Brent" Donderdag om 10 uur DBN B^AG. - Hét trbejjjeny schip „Empire Brent"-wordt in de nacht van Woensdag op Donderdag 10 November in de „haven van Am sterdam verwacht- Behoudens onvoorziene omstan digheden-begint, deontscheping op Donderdag des morgens om negen uur. - Britse regering heeft steun van vakverbond LONDEN. De speciale economi sche commissie van de, algemene raad van de T.U.C. het Britse vak verbond, heeft besloten de raad, die heden bijeenkomt, aan te bevelen de economische politiek van de rege ring (grotere productie tegen gerin gere kosten) volledig te steunen. „Oranje" had vertraging AMSTERDAM, De maatschap pij „Nederland" deelt mede, dat'dè Oranje" hedenmorgen eerst tegen zes uur te IJmuIden. zou arriveren; De .ontscheping te. ..Amsterdam zou dan ..eerst tegen tien uur zijn aan- gevangen; Duizenden liiers benzine verkocht aan de Republikeinen DEN HAAG; „Hoe bent D, als officier nog wel, tot uw onwaardig gedrag gekomen", vroeg de jpresldent van het Haags Militair Gerechts hof de 30-jarige reserve eerste luitenant K. uit Amsterdam, Daarop volgde een verhaal van 'chaos en corruptie. K. antwoordde met een schildering van de toestand ën sfeer, waarin hij destöds ia Indonesië leefde. Alles,.zo zei.hü, was bij ons gebaseerd op corruptie. Corrupt gold als een eervolle bijnaam: Hoog en laag deed mee aan de onregelmatigheden. Men vond het prachtig, aldus K., dat de dumps van de Engelsen werden geplunderd. Leiding was er niet. Lult. K. heeft in het tijdvak van Juli tot October 1946 te Tandjong Friok waar hij was ingedeeld bij de eerste compagnie van de dienst kwartiermeester-generaal 14.000 liter benzine verduisterd en aan Republikeinen verkocht. Verder beeft hij; nog enige'onregelmatig- heden- - van minder, ernstige aard :gepieegd>Zij n zaa kdiehdé-Dihsddg." in Den Haag In beroep. Op 12 Au gustus werd hij door de krijgsraad West veroordeeld tot drie j aar ge vangenisstraf, T K. verklaarde, dat hij -psychisch niet in orde was. Gedeprimeerd door de heersende toestanden en onder invloed van een geestelijke depressie was. hij volgens zijn zeg gen in een soort van roes tot de diefstal, gekomen. ;De sergeant J. V". een medeplich tige van Tuit.; Kv die wegens zijn aandeel in deze* affaire, reeds an- derhalf j aar ■gevangenisstraf -heeft uitgezeten,?/ bevestigde als getuige de lezing van luit. K.j. inzake de chaotische toestand In Tandjong Priok in 1946. V. verklaarde, dat zijn onderdeel maandenlang, op wat droog brood/ aardappelpoeder en een handvol gedroogde pruimen had geleefd. De benzine, was gesto len, zo zei bij, omaan geld te komen voor levensmiddelen. Toen het later beter 'werd, hielden de diefstallen vrijwel geheel op. Doch. daarvoor gold' men als- abnormaal, wanneer men er niet aan mee deed Op verzoek van de verdediger mr. Frangois Pauwels, werden daarop twee getuigen-deskundigen gehoord. Beide psychiaters kwamen tot de conclusie dat luit'. K, reeds bij zijn aankomsten Indonesië in een psy chisch labiele toestand verkeerde,.'/ De psychische toestand van ap pellant waarop tijdens de gehele behandeling.van deze zaak de na-- öruk viel, werd ook door de advo caat-fiscaal, mr van Gilse be schouwd als een belangrijke factor bij' hét bepalen 'van 'de. strafmaat. Hij achtte een gevangenisstraf van drié jaar te .zwaar en requireerde anderhalf jaar gevangenisstraf. Mr Francois. Fauweis vroeg vrij spraak. omdat, luit. K. tijdens het plegen van de diéfstal niet toere keningsvatbaar is geweest. Tegenstellingen der k-»--8" partijen natuurlijk verschijnsel (Van onze parlementaire redacteur) In het voorlopig verslag over de staatsbegroting hebben verschillen de Kamerleden met bezorgdheid gewezen op het herleven van de tegenstellingen in het Nederlandse volk. die tijdens de bezetting waren verdwenen. Allen, die het zich toen openbarende streven naar een dracht cn eenheid hebben be schouwd als een belangrijk element naar vernieuwing, zouden cister- avond van mr. Oud (V.V.D.) in de Tweede Kamer hebben kunnen vernemen, dat zij zich schromelijk •vergist hebben. Het was een illusie om te m,enen, dat er in het Nederland se volk een beter inzicht was ontstaan. Het overwinnen der oude tegenstellingen was slechts een tij delijk verschijnsel. Er was niets ahders gebeurd dan wat Troelstra in 1914 aldus had geformuleerd: in tijd van oorlog overheerst de na tionale gedachte de nationale ver schillen. Die nationale verschillen van vóór 1940 waren, aldus mr. Oud, n a t u u r lü k e verschillen; voort vloeiend uit het Nederlands© volks karakter. Het moet dan ook niet als een verrassing worden beschouwd, dat na de bevrijding de partijfor matie van vóór de oorlog weer te rugkwam. Want de verschillen wa ren, blijven bestaan, doch waren tijdelijk onzichtbaar geweest. Z.i. is er. dan ook voor bezorgdheid over he( sterker aan de dag treden der party verschillen geen enkele grond. KJELD LANGBOLLE, PHILIAS FOGG JR. SCHIPHOL. Daar ter", met- gebrujkma- brak, daagde er Dins- zat hjj dan in het sta- king. van. auto's, trel- dagavond toch nog een tionsgebouw van Schip, nen en vliegtuigen, klein kansje óp, dat hg, hol, Kjëld Langboüe, door Duitsland, België, moderne Phtlia©- Fogg een treurende 22-jarige Frankrijk, Italië en zgn reis/zou kunnen Déen, die met zQri Zwitserland gereisd, voltooien binnen de. ge- vrienden in Kopenha- Met ons land, waar .stelde termijn. Beu gen op 17 October een hy Dinsdagavond per N o o r b e particuliere, weddenschap aanging vliegtuig uit Zwitser- luchtvaartmaatschappij, om. uiterlijk Woensdag- land arriveerde, meege- die -Dinsdagavond, naar avond 9 November, ha rekend heeft hy dus Oslo moest starten een een reis door zes Euro- aan-.een der; voorwaar- stukje verder dus dan pese landen om zes uur den? van de wedden- Kopenhagen was bereid 's „avonds terug te zijn schap voldaan. hem mëe.te nemen. HIJ voor het Kopenbaagsev Hfl.hoopte „.op onze heeft het aanbod aan- stadhuis. luchthaven een 'lift te vaard eb nu hangt het Misschien ls het hem krijgen naar Kopenha- helemaal af vande be'- toch nog gelukt op het gen, maar dé comblna- rejdwilligheid op Oslo's tydstip, dat ..Us deze tie van-KLM. èh SAS vlieghaven Fornebii,. krant uit de bua haalt stelde 'zich; op het of hij nog tijdig, voor op - de. afgesproken a standpunt, dat. ztf aan Kopenhagens raadhuis plaats te zijn, maar op; dërgeJyke 'Itfteröniet belandt.. In.-ieder,geval, het tijdstip, dat ,wy-dit konden- meeiverkenuit. heeft htf op het nippër-' gchryven, ziet het. cr vrees voor eventuele tje nog éeri zevende niet naar uit.Voordat navolgingen, land aan zfln zwerf- -Kjeld op. Schlpholvbe. TerwQl de laatste-- tocht'door Europa ver- ïandde, had hy als „lif- schakel - hemdua 1 ent-boliden. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. ,gM dat nacht werk is maar onchristelijk", uond dominee Zandt en sloot daaromgisteravond om - half elf de uergadering uan..,de Tweede Kamer, Dat hy de .macht had. öm dat te doen was. të^ wijten aan. .de, zeer uitzonderlijke toe stand, dat .de eerste, tweede en- derde voorzitter mr Korten- horst, thr Donker en mr Térp- stra uerhinderd waren bnf dé; voorzitterszetél te bezetten. .Volgens hét reglement van orde is dan het oudste lid ih Ja ren gerechtigd öm als voorzitter op te treden en zodoende namén gistera?>and, de griffier en de commies-griffier gezamenlijk de nieuwbakken voorzitter onder hun [hoede. - Onder de Kamerleden wekte; deze gebeurtenis enige beschei den hilariteit, maar 'de heer Zandt trok zich daarvan weinig aanDe vroegere voorzitter, .thdhs -minister, mr van Schaik, had hem. véelbetek enend op de schouder' geklopt,de Kamerle den gedroegen zich keurig, en ZO kon dc heer Zandt, toén hij om half èlf van zijn hoge zetel was neergedaald met recht dè gelukwensen in ontvangst ne men, welke talrijke Kamerleden hem voor het welslagen iJhn zijn tijdelijke ambtsvervulling meen den schuldig te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1