f I f HET ROTTERDAMSCH PARCOL West-Duitse regering gaat het politieke zaken pad op Hofplein zal jaar gereed einde volgend Ook Uw steun is nodig zig houden met het otaaKt ootiiiaiiteiiiis: Hitiers erfenis v SE Geen risico West Duitsland in raad van Europa In welvarend Indonesië geen bodlem voor communisme „Koningin Wilhelminafonds" doet beroep op het Nederlandse volk V. Nee toch.Heus1 Demobilisatie Vier brede verkeerswegen komen uit op circulatieplein Dappere tuinman redt oppasser uit moordende klauwen Somers geval 9e Jaargang, no. 264 Red en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel 6930° Abonn prljs: per week 0 32 per kwartaal f 4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Donderdag 10 November 1949 Uitgave M.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper waarin T TJA A A van een gemengde commlsie, was iXj\J\- Ij ?,G Verenigde Staten. Groot-Brittannië Frankrijk West-Duitsland als gelijkgerechtigde partner zetting zal hebben, is v 'Orstel nummer één, dat kanselier ör Adenauer aan de Grote Drie gedaan heeft. En deze <301111018516 en dat is voorstel nummer twee dient zich be- O- I*. I vraagstuk van de be- r85 eindiging der ontmanteling en het probleem der geleldelyke overdracht, van de uitvoerenaa macht in West-Duitsland aan de regering van Bonn. MUNCHENHit Iers corioft' kostte Duitsland 452 milliard- guldefi, 'aldus een ruwe schat ting van het Duitse instituut voor economisch onderzoek te Müuchen. sa&»cwpasii Londen^kon ztch gisteren terug- wanen in de dagen van Dtckens. Talrijke populaire figuren uit die toch nog wel schilderachtige tijd, zoals de venter met gepofte kas tanjes, namen deel aan de op tochtdie nu al eeuwenlang ieder jaar op 9 November gehouden wordt, ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van dr nieu we burgemeester. I In bet zoeklicht SOW JET-UNIE De Sowjet-Unïe schijnt ten. minste op het ogenblik tevreden te zijn met haar huidige grenzen en aan te sturen op een lange periode van vrede naar buiten om zich naar binnen te kunnen versterken. De kansen op een gewapend conflict zijn daardoor aanzienlijk kleiner dan een jaar geleden. Deze 'overtui ging, die, na de viering van de 32ste verjaardag -van de bolsjewistische revolutie, in het "Westen vrijwel al gemeen gehuldigd wordt, baseert zich voor een -deel op de rede, waarin Georgi Malenkow verklaar de, dat er geen oorlog in het ver schiet is.-Maar de Westelijke waar nemers hebben nog andere redenen voor hun geloof. Moskou beheerst op het ogenblik een. gebied, dat zïch uitstrekt - van de Zuidgrens vdn China tot de Westgrens van Oost- Duitsland. Het Kremlin heeft deze uitgestrekte territoria echter nog geenszins zo vast aan zich gebon den, dat het op de onverbreke lijkheid der nog zo weinig be proefde banden zelfs onder de spanning ener oorlog zou mogen rekenen. Daarnaast heeft ook de Sowjet-Unie zelve nog genoeg zwakke punten. Dat er van eenheid in haar werkelijke rege ring (het Politburo) een van de eerste vereisten om een buiten landse oorlóg met succes te kunnen voeren geen sprake is, bewijzen de vele mutaties van het afgelopen jaar. Een goede moreel op het in dustriële front, waar men een koortsachtige jacht heeft geopend om Amerika in te halen (jaarlijkse ^taalproductie van de V.S. 90 mil- lioen ton, van Rusland 17 millioen ton) heerst evenmin. De benoeming van een met-partijman, de „staal- koning" Tewosyan, spreekt in dit opzicht boekdelen. En in de agrari sche sector stuiten de Sowj et-lei ders, die van de boer eisen, dat hy met het brood van vandaag ten be hoeve van de melk van morgen zijn koeien in plaats van. zichzelf voedt, op stil verzet. Onder deze omstan digheden zou het inderdaad niet verwonderlijk zijn, indien de voor zichtige politiek, die Stalin inder tijd reeds tegen Trotzky's opvatting hi wist te doen zegevieren, op nieuw tot leiddraad der Russische Politiek is gemaakt. SCHIPHOL. Uitgeleide gedaan door prof. Romme, ir Otten van de N.V. Philips en de directeur van de Deli-spoorwegmaatschappij en vele anderen uit politieke- en handels kringen is Woensdagavond dr Man- sur, hoofd van de staat Oost-Suma- tra. naar Indonesië vertrokken. Hij reist met de „Soerabaja" van de «LM, A A 71 TTi'/~\ T\ ^rees voor nieuwe Duitse agressie, aldus weet /i/i i\t~»( i dr Adenauer, jS de grootste hindernis op de weg nöar Duitsland» opneming als volwaardig lid in. de West-Europese gemeenschap. Daarom biedt hij aan, dat dezelfde ge mengde commissie, die de beslissing moet nemen op de punten, die de Duitsers ingewilligd als gelijkgerechtigden V eiligheidsearantie te kunnen gevoelen, een reeks afdoende veiligheidswaarborgen, die In het bijzonder de Fran sen zullen bevredigen, zal opstellen. Waarschijnlijk zweeft Adenauer daarby de gedachte van een internationale controle op de productie van de gehele Duitse industrie voor de geest, PARIJS. „Onze vorderingen waren bevredigend. Morgen praten we verder". Dat is, kort samenge vat, de inhoud van het communi qué, dat de ministers van buiten landse zaken der Grote Drie giste ren uitgaven. Vandaag komt het overleg tot een. besluit en naar men verwacht zullen er besluiten van verstrekkende betekenis zyn geno men met betrekking tot verdere normalisatie van de relaties met West Duitsland. Hoewel de vermoe dens inhouden, dat er ook gespro ken is, over de inter-Europese sa menwerking, de aanwezigheid van Averell Harriman, de reizende am bassadeur voor het Marshall-plan wijst daarop, over de ontwikkeling in China en over het met Japan te sluiten vredesverdrag, toch is Duits land de grootste kluif, waarmee de conferentie zich heeft moeten bezig houden. parijse waarnemers beschouwen de Duitse voorstellen als een grote schrede in de goede richting, welke ertoe zal bijdragen, dat een gemeen schappelijke behandeling van de voornaamste onopgeloste Duitse problemen mogelijk wordt. De hinderpalen, die op de weg naar meer normale betrekkingen met Duitsland staan, zyn, dat het West-Duitse parlement de regering- Adenauer,,die slechts over een zeer geringe meerderheid beschikt, ten val zal brengen indien deze teveel in de kaart, van vreemde mogend- hedgp zou spelen. f Hetzelfde gevaar loopt de Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman, indien hij te grif zou ingaan op de Duitse voorstellen en daarmede de in Frankrijk laten te anti-Duitse gevoelens tot leven, zou brengen, met als dreigende con sequentie een Franse regerings crisis. Ten slotte is het voor minister Bevin moeilijk terug te komen op het onverbiddelijke standpunt inza ke de ontmanteling van de Duitse oorlogsindustrie, waarin hij zich heeft vast gebeten. Hij zal dit slechts dan kunnen doen, Indien de West-Duitse regering volkomen on aantastbare waarborgen voor de veiligheid Van de geallieerden ver strekt. PARIJS. Eenstemmig heeft de „kleine Assemblee" van de raad van Europa, aan de raad van mi nisters van buitenlandse zaken der tot deze organisatie behorende lan den geadviseerd West-Dpltsland toe te laten als. Hd van de raad. met benerkte bevoegdheden. Deze beperking betekent, dat West-Duitsland niet vertegenwoor digd zal zijn in de raad van mi nisters van buitenlandse zaken. De ..kleine assemblée" is het 28 leden tellende permanente orgaan van de raad van Europa, waartoe 12 lan den behoreiï: Men verwacht dat na dit voor West-Duitsland gunstige advies, de raad van ministers spoe dig een slotbeslissine in deze aan- gelegenheidjzal nemen. Ook het Saargebied zal. naar mag worden verwacht, overeenkomstig het advies van de „kleine assem blée" tot de raad van Europa wor den toegelaten. De stemming hier over was echter niet eenstemmig. De Franse 'socialist Guy Mollet en een Deens socialist onthielden zich van stemming. De houding van Mollet weerspiegelt de oppositie in I de Franse socialistische partij tegen de Franse regerlngspolitïek ten op zichte van het Saargebied. Hatta heeft geen behoefte aan pact-vorming CAIRO. „Azië kac het com- munisme het 'best buiten de deux houden door de economische situa tie te verbeteren. Dat is de ma. nier waarop ook Indonesië hoopt het communisme af te wenden." Hatta, die dit .zeide op een pers conferentie, bevindt zich hier op de doorreis naar Indonesië. Hij hoopt met prominente Egyptenaren van gedachte te kunnen wisselen.. Hatta zeide niet te geloven in de doelmatigheid van een Aziatisch pact, in de geest van het Noord Atlantische verdedigingsverdrag, als een instrument voor de bestrij ding van het communisme. „Wat wij nodig hebben is morele samenwerking der Aziatische lan den en niet de basis van een Noord Atlantisch pact" Op de vraag, of hij meende dat geheel Azië door het communisme wordt bedreigd, antwoordde Hatta: „Wellicht, maar Indonesië is in hoofdzaak mohammedaans en moeilijk door het communisme te infiltreren. Alleen een verbeterde economische situatie kan ons ech ter redden." Ten aanzien van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië zei- de Hatta, dat de unie tussen de beide landen gegrondvest is op het principe der gelijkheid. Toen hem gevraagd werd, of hij de overtuiging had dat Nederland de in Den Haag ondertekende over eenkomst zou nakomen, antwoord de Hatta met klem: „De overeen komst is getekend onder supervisie van de veiligheidsraad, en wij heb ben het vertrouwen dat Nederland haar zal nakomen." Hij zeide verder, dat Indonesië doende is „gemengde ondernemin gen" op te richten ter vervanging van de nutsbedrijven, die thans het eigendom zijn van buitenlanders. De helft van het kapitaal der ge mengde bedrijven zou verschaft worden door de Indonesische rege ring, de andere helft door buiten landse bronnen. De f 25.000 is er uit DEN HAAG In de 50Bste Staatsloterij, vierde klasse, tweede lijst, is de f 25B00 gevallen op 18094 Afrikats merk waardigste al leenheerser kei zer Haile Selas sie I zit sinds enkele jaren weer op zijn troon te Addis Abeba (Nieutoe Bloem). Hij was de eerste door de As verdreven vorst, nadat de Italianen in een zeer wreed gevoerde oorlog ('35 '36; wraak hadden genomen voor hun smadelijke nederlaag bij Adoea vlak voor de eeuw wisseling, maar hij was ook de eerste en een der weinige vor~ sten, die uit de ballingschap (o.m. te JeruzalemFarys en Londen) in zijn land terugkeer de. Naast hem troont zijn gema lin, evenals hij stammend uit het Huis van de oud-testamen- tische koning Salomo ende koningin van Scheba! Op de voorgrond geen leeuw, doch een lievelingshond, een Fenek, een buitengewoon intelligent soort honden uit Noord-AfrikaVoor de fotograaf was dat ook pret tiger, want de huisleeuwen, waarmede Haile Selassié zich gemeenlijk pleegt te omringen doen wel eens onrustig tegen over de ridders van de lens. Aan de tronen kan men zien, dat Haile Selassié meer houdt van e?" krullerig Biedermayer interi .ur met bodewijk-stijlen en Queen Ann-tierlantijnen dan vm zuivere Koptisch-in- heemrs producten; trouwens, daar staat zijn paleis voor be kend. En wie weet wat de Ita lianen tussen 36 en '42 nog uit Addis Abeba weggesleept heb ben. AMSTERDAM. Ieder jaar sterven ruim 12.000 Nederlanders aan kanker en andere kwaadaardige ge zwellen, leder jaar worden 18.000 tot 19.000 nieuwe gevallen geconstateerd, leder jaar moet ruim f 2.500.000,worden uitgegeven voor verpleging van lijders aan kanker en andere kwaadaardige gezwellen in ziekenhuizen. Ieder jaar heerst dos in 18.000 tot 19.000 Neder landse gezinnen vrees en in ruim 12.000 gezinnen diepe droefenis. Dit kwaad moet met krachtige middelen door het Nederlandse volk In al zjjn geledingen worden bestreden. De vereniging het „Koningin Wil helminafonds" doet een beroep op alle Nederlanders en op alle In Ne derland gevestigde ondernemingen om hieraan hun onontbeerlijke stetra te verlenen, door toe te treden als lid der vereniging (minimam con tributie 2.50 per jaar) of door de vereniging schenkingen te doen. De eerste duizend ledeo zijn reeds geboekt, doch wil het doel worden, bereikt, dan zal dit aantal tot meer dan honderdduizend moeten worden opgevoerd. Het kapitaal van het „Koningin Wilhelminafonds" maakt het moge lijk tal van voorzieningen te treffen, welke tot nu toe door gebrek aan geldmiddelen achterwege moesten blijven tot grote schade van de volks gezondheid. Wil dus de direct door prinses Wiihelmina en indirect door het Ne derlandse volk verleende financiële steun voor de kankerbestrijding op den duur effect hebben, dan zal het jaarlijks moéten worden voorzien van nieuwe middelen. Het bureau van het „Koningin Wil helminafonds" is gevestigd Singel 453 te Amsterdam en het gironummer is 26000. WaC 'n baby! Achttien maan den oud valt me dat Jutse wicht uit haar kinderwagen in bagagerijtuig van snelle snel treinrolt 15 meter van boven af in natte stoot, kruipt er uit en lacht tegen moeder, die aan noodrem hing. Plaat-s van het wonder: Juelsminde (Jutland). Oostenrijkse communisten geven Stalin stalen studeer kamer ameublement. In de hoop dat hij nog erts gaat studeren? Bijtend grapje van gisteren deed iemand ons schrijven over Tijger Clemenceau, die, ge vraagd waarom hij zo lelijk deed tegenover Duitsers, ant woordde: „Ik ben nog nooit bij hen op bezoek geweest, maar zij zijn al tweemaal ons huis bin nengedrongendat Is genoeg voor een grijsaard als mij" Einstein (die ene Einstein besloot jongste atoom-lezing met de macabere woorden: „Hoe wereldoorlog III zal aflopen weet ik niet. Maar in wereld oorlog TV zullen de mensen die dan nog over zijn, elkaar weer met rotsblokken be-smijten. Men sla dus nr. Ill over!" Prins Bernhard over DEN HAAG. „Tot nu toe be hoeven wij over da gang van zaken bij de herplaatsing van gedemobili- seerden in het bedrijfsleven niet on tevreden te zijn. Circa negentig pro cent van allen, die tot 1 Juli van dit jaar zijn teruggekeerd vond weer een bestemming. In de eerstvolgende maanden ko men echter verscheidene tienduizen den in een betrekkelijk snel tempo terug, juist in de tijd van het jaar, dat de seizoeninvloeden zich by de werkzaamheden doen gelden. Ook valt er buitendien een lichte kente ring op de arbeidsmarkt waar te nemen, Wrj allen, heel het Neder landse volk, doch in hat byzonder zij, die werk te vergeven hebben, zullen daarby een handje moeten helpen. Zij, die dit doen, zullen er zeker geen. spijt van hebben. De er varingen met degenen, die terug kwamen zyn goed, zelfs heel goed. Daarom durf ik met klem er bij u op aan te dringen, ook uw deel te verrichten van de taak, welke ons aller taak is." Aldus sprak prin3 Bernhard gis teravond in een uitzending voor de NCRV, waarin de aandacht werd gevestigd op het vraagstuk, waar voor ons land zich In de komende maanden ea jaren geplaatst zieti Prins Bernhard naar de West en Zd.-Amerika DEN HAAG. De Prins der Ne derlanden, zal in aansluiting op zijn reeds aangekondigde bezoek aan de Nederlandse Antillen en Suriname in Januari 1950 een officieel bezoek brengen aan Venezuela, Brazilië en Mexico. De regeringen van genoem de landen zyn van dit voornemen In kennis gesteld en hebben hier mede reeds hun'instemming be tuigd. Het Hofplein zal eind 1950 zjjn definitieve vorm hebben, aldus deelde ir J. D. Quak, chef van de afdeling bestratingen, vanmorgen op een persconferentie mee. Het Hofplein wordt een eirculatleplein met een middellijn van 120 meter. Het plein is ten aanzien van de vooroorlogse toestand naar het Westen verschoven, zodat de Cooisingel in rechte lijn uitmondt op het plein. Op het plein komen tevens uit de Schlekade, Pompenburg en het Weena (de nieuwe stationsboulevard). Op deze brede verkeerswegen loopt de trambaan in het midden. Aan weerszijden komen rybanen van 9 meter breedte. De trottoirs op het plein worden 12 a 14 meter breed en zullen geplaveid worden met tegels van 40 b(| 60 col, ongeveer in de klenr van het proef stukje dat by de beurs ls gelegd. De trottoirs van Cooisingel, Weena, Pompenburg en later ook de Blaak zullen eveneens met deze grote mooie tegels worden geplaveid. Het Hof plein zal voorlopig worden bestraat met aangegoten keien, op een onder grond van puinfundering, later door asfalt te vervangen. In het midden van het nieuwe het Hofplein komt een ruitvormig mid denplein, waarop een reserve-ring» baan van de tram wordt aangelegd. Dit middenplein, dat een doorsnee van 60 meter heeft, zal een versie ringselement worden waarschijn lijk met een standbeeld waarvoor de plannen echter nog niet gereed zijn. Aangezien in de toekomst zeker wel 12 tramlijnen op het Hof plein zullen samenkomen, heeft de Met een schop een tijger Er behoort een flinke hoeveelheid moed toe om 'n vol wassen tyger met een schop als enig wapen te lijf te het leven te redden. Duffy was de gang, die toegang tot de kooi geeft, binnengegaan in de overtuiging, dat Sheila, een prachtige Bengaalse tijgerinveilig achter de tralies zat. Dit was echter niet het geval en nog vóór Duffy zijn fout kon herstellen, had het dier zich reeds op hem geworpen en hem met zijn machtige tanden en nagels deerlijk gewond. Het gelukte Innes, door zijn schop als strijdknots te gebruiken, Sheila te dwingen haar slachtoffer los te laten. Het roofdier liep daarop de tuin in, die zich op dat ogenblik juist m een druk bezoek verheugde. Ongetwijfeld zou er meer onheil gesticht zijn, indien de directeur en de hoofdoppasser, gewapend met geweren, niet snel te hulp waren geschoten. Zeven explosieve kogels had den zij nodig om Shcila onschadelijk te maken. De RET op de vier hoofdwegen: Wee- T~w m -g ■--» na, Schiekade, Pompenburg en WA 1 B I 1 Cooisingel, voorzien in de aanleg af van drie trambanen naast elkaar ter hoogte van de plaats, waar deze vier wegen op het Hofplein uitko men, Dit wordt gedaan om b$ het grote aantal tramlijnen het in- en uitstappen te versnellen, zoals op de Vismarkt. Van het Hofplein, zoals het nu is, zal nog ongeveer 20.000 m3 grond worden afgegraven. Het niveau van het plein zal dan circa 3 meter la ger liggen dan voor de oorlog en een halve meter lager dan de Cooi singel. Behalve het Hofplein zal ook de kruising Pompenburg, Goudsesingel en Admiraal de Ruyterweg het vol gend jaar gereed komen. Pompen burg komt bijna in het verlengde van de A. de Ruyterweg te liggen. De RET zal op het Pompenburg binnenkort beginnen met de verleg ging van de trambaan, die dan ook op het Hofplein reeds een gedeelte van zyn nieuwe ligging krygt Het verleggen van de Cooisingel vormt een belangrijk onderdeel van bet Hofplein-plan. De Cooisingel zal van Aert van Nesstraat tot Hof plein circa 10 meter naar het Wes ten worden verschoven. Het ge bouw van Handel en Nijverheid staat daarby wel wat in de weg, maar er zal toch nog vijf meter trottoir voor het gebouw tot de rij weg overbleven. Het grote voordeel van deze profielverandering is, dat het trottoir voor het raadhuis, dat nu een meter of twaalf breed is een breedte krygt van 20 meter. Met de uitvoering van deze Ver lenging wordt nog dit jaar begon nen. Het grondwerk en de ver plaatsing van de vele ondergrond se leidingen vormt de ouverture van het grote werk, dat in Febru ari van 2950 zal beginnen. Van de nieuwe stationsboulevard, ter hoogte van het Hofplein wordt een gedeelte aangelegd. De Doofstommeninrichting zal nog heel wat jaren kunnen blij ven staan. De nieuwe trambaan zal iets voorbij het Doofstommenin- stituut een knik krijgen in de richting van het oude Station D.P. Van de Schiekade wordt een stuk je aangelegd tot de Delft sestraat. Verder kan tnen voorlopig niet gaan, in verband met de afbraak vtn het oude viaduct en de aanleg van het nieuwe. Vader van vijf kinderen onder aarde bedolven BRUNSSUM. Een verzakking in een sleuf, die In het Zald-Lim- bnrgse mijnengebied werd gegra ven ten behoeve van de staatsmij nen. heeft het leven geëist van de arbeider Hamacher. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter. Er deden zich twee verschuivin gen voor. Door de eerste werd een andere arbeider getroffen. H. sprong hem te hulp en op dat mo ment trad een tweede verzakking in. De andere arbeider. Tempel man, is met verwondingen opgeno men in het ziekenhuis te Heerlen. In de streek van het gebeurde neesnb men - aan;--d aVde; y erzakki n g een gevolg is van verzwakking van de bodem door de er onder gesla gen mijngangen van de mijn Em ma. De directie van de staatsmij nen meent echter, dat daarin de oorzaak niet kan ziin gelegen, daar de verzakkingen ten gevolge daar van slechts zeer geleidelijk optre den. Frïtalux, van droom tot werkelijkheid PARIJS. Het ideaal van een Fritalux, een economische unie tus sen Frankryk, Italië, België, Ne derland en Luxemburg, nadert mis.- schien in de tweede helft van No vember iets meer de werkelijkheid. gaan. Deze moed bezit de 60-jarige tuinman Alexan- foto rechts toont de dappere Alexander Innes met de der Innes van de Calderpark-dierentuin in Glas- schopwaarmede hij de tijger verjoeg. Op de foto gow. Toen deze oud-soldaat in het tijgerhok om hulp links ziet men Shella, waarvoor de directie van de hoorde roepen, rende hij, zander een ogenblik aan dierentuin kort tevoren 7000 gulden had betaald, tus- eigen veiligheid te denken, de kooi binnen en slaagde sen de directeur en dehoofdoppasserdie haar neer- erïn, de reeds zwaar gewonde-oppasser-John-Duffy- schoten. Draaglijker herfstweer Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond: Wisselend bewolkt met voor namelijk in de noordelijke helft van het land nog enkele buien. Matige en langs de kust aan vankelijk nog krachtige wind tussen Zuidwest en West. Onge veer dezelfde temperatuur als vandaag. 11 Nov.: Zon op 7.52 onder 10.36 Maan op 20.45 onder 13.40. p URGEROORLOG in Indonesië. u Binnen een half jaar. Chaos van je-weïste. Helemaal verkeerde regeringspolitiek. Accaord tussen het communisme en Djokja. Ver keerde voorlichting van het Neder landse volk over de werkelijke toe stand in Indonesië. Gemiste kansen door dr Van Rooyen om de Federa listen aan onze kant te krijgen. Corruptie in de TNTX, Ziehier een bloemlezing uit do op vattingen die kolonel Somer, het eowezen hoofd van de Inlichtingen- dienst te Batavia, tydena zijn te rugtocht naar Nederland heeft ver kondigd. Het is een voorrecht voor de heeT Somer dat hy dit kan doen en w$ zouden het met graag anders zien, dan dat iedereen vryeiyk zyn me ning kan vertellen. De vraag of het behoorlek is van een man, die 'n positie bekleedde als kolonel So mer^ is iets anders. Het wekt zo'n beetje de indruk van het trappen in de rug, waarvoor men, als er een neutrale scheidsrechter in de huurt is, een penalty krygt. Een bestraf fing dus. En deze komt de heet So- rner dan ook volkomen toe, omdat wij het een onwaardige houding achten. Wanneer men een post heeft be kleed waar alle geheimen, en ge heimste inlichtingen binnenkwa men, dan ig het de bedoeling dat men daarvan zijn opdrachtgeefster, dat is de regering, op de hoogte brengt. Wanneer men verschil van mening heeft met deze regering, dan treedt men af. Het ia ook deze reden die kolonel Somer wereldkun dig maakt voor zijn ontslagaan vraag en wij hebben er geen behoef te aan om deze voorstelling van za ken in discussie te brengen. Maar wn willen erop wijzen, dat alle uit latingen van het gewezen hoofd van de Inlichtingendienst te Batavia duidelijk geschieden in de sfeer van vijandige afkeer van de regerings politiek, en dat er van enige objec tiviteit, Iaat staan van een op brede basis gevestigd oordeel, geen spra ke ia. Zo kolonel Somer al het grond wettelijke recht heeft vrij zijn me ning te verkondigen, wy menen er tegenover de plicht te hebben de uitlatingen van deze gewezen func tionaris van de noodzakelijke ka rakteristiek te voorzien. Overigens behoeft het de regering niet te verwonderen, wanneer zö van haar streven vervreemde ele menten op hoge functies plaatst, dat z'y op crltieke ogenblikken van achteren wordt aangevallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1