HET ROTTERDAMSCH PARCDL 1 Rusland zet deuren open voor atoomcontroleurs Prof. Romme is tevreden over resultaat der R.T.C. HATTA: Mariniers blazen taptoe Merbouwplan Westen in gemeenteraad Klokken niet in pas met VaderTijd Amerika zal Oost- Duitse staat niet erkennen „Vooruitzicht Uitslaande brand in botanisch laboratorium te Groningen WISJINSKY VERRAST DE WERELD: Toezicht mag volstrekt geen beheerbetekenen Collegezaal geheel verwoest spaans schip door brand vergaan Vijf hoge woon flats en 1300 woningen geprojecteerd KVP staat volledig achter de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Nee toch.Heus v. 9e Jaargang, no. 267 Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300Abonn prl|s; per week 0.32 per kwartaal f 4.10. losse nummers fO.09 Opgericht daar de Stichting ..Het Parool" BATAVIA.„De vooruitzichten op vriendschap tussen Nederlan ders en Indonesiërs goed" zei de Republikeinse, premier Moham med Hatta, toen hU hedenmorgen arriveerde op het vliegveld van Ba tavia." Hy voegde er aan toe: „ïk hoop, dat wy spoedig een bevredi gende regeling voor Nieuw Guinea ziillen vinden". Br .was een menigte van 5000 personen op het vliegveld Kemaja- ran samengestroomd. Onder hen bevonden zich vele kinderen, die nationalistische liederen zongen „en zwaaiden met rood-wittevlagge tjes. Twee personen werden ernstig fewond, doordat zy tengevolge van e drukte door de ruiten van. de sta tionsrestauratie werden gedrukt. Er ontstond enige spanning toen Nederlandse MP's probeerden de menigte tegen te houden. Aan het verzoek van dr Hatta aan de aan wezigen om de kalmte te bewaren werd echter gevolg gegeven. Dr Hatta deed een beroep op Zijn land genoten om hem te steunen bij de ten uitvoer legging van da over eenstemming der R;T.C. GRONINGEN. Een grote uitslaande brand heeft Zaterdagavond de collegezaal van het biologisch-botanisch. laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen veranderd in een troosteloze ruïne. De naast de collegezaal, gelegen demonstratiezaal en 'projectiekamer leden grote waterschade, evenals tal van kostbare boekwerken, De blussingswerkzaamheden werden ten zeerste belemmerd door een enorme rookontwikkeling, die zo hevig was, dat een der hrandlieden onwel werd. ofschoon hg een rookmaskër droeg. Htf werd door de G.GJ" naar een ziekenhuis gebracht, waar men hem zuurstof beeft toegediend. Omstreeks half elf was men het -vuur meester en kon men beginnen met het nablussen van hét smeulende Jaboratoriumdak. 4. f1*. T'-' een volslagen raadselis.Een-begro ting van de schade valt nog niet lep té maken. In hetgebouw, .wérden dagelijks colleges .gegeven vem bóta-; nische proeven genomen. Voor de colleges van. deze wéék 'zal- In. nood- - -0' LAKE SUCCESS. De Sowjetunie is bereid haar gebied open te stellen voor toezicht op atoominstallaties, zo deelde de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Wisjinsky, Zaterdag mee. zy zal echter nimmer dulden.dat enig Internationaal orgaan SoivjetruSsische. ondernemingen in eigendom heeft of beheerst. wy willen onze deuren ontsluiten voor controle, zo voegde hy hieraan toe, maar gy hebt de betekenis van het woord controle verdraaid. Voor ons betekent het verificatie en toetsing, maar voor u betekent het bebeér. De Sowjetunie zal échter nooit of te nimmer buitenlands bezit van haar grond ;®f bedryven gedogen en daarmee basta. Het Westen wil in werkelijkheid fabriekemin de Sowjetunie exploiteren en de kwestie, waar alles om draait, is niet de Inspectie, want, het door de Russen voorgestelde controle-orgaan zou in staat zijn z'n werk op Russische grondgebied te doen. Wisjinsky sprak in de speciale politieke commissie der Verenigde Naties, waar hij deelnam aan het,,debat over de atoomenergie. Op felle wijze keerde hij zich tegen de plaatsvervangend Amerikaanse minister van buiten landse zaken. John. D. Hickerson, die Vrijdag j.L beweerd heeft, dat de Sowjetunie weigert zijn grenzen voor toezicht op de atoomenergie te openen, Wisjinsky zeide, dat niets de verklaring van Hickerson rechtvaardigde en dat het tegendeel ai bleek uit het Russische voorstel van II Juni 1947. Hij verklaarde voorts, dat de Russen bereid waren controle te aanvaarden, indien hun souvereiniteit werd erkend. De Amerikanen, aldus Wisjinsky, willen overal ter wereld eigen a toom insta Daties bezitten, net zoals zij overal op de aardbol militaire bases hebben. De behoeften van de Sowjetunie aan atoomenergie zijn geweldig en nemen voortdurend toe. Ondanks een boycot van anderen, heeft Rusland het atoom-geheim door eigen inspanning ontdekt. Twee jaar geleden bebben wy u verteld van de Russische vorderingen op atoomgebied, maar u geloofde ons toen niet.. Wisjinsky kwam vervolgens nog eens terug op zijn reeds Donderdag jX aan de commissie gedane mede delingen over het vreedzame karak ter Van het Russische atoomonder zoek. dat-dienen zóu.om het slech ten .van bergen, het' irrigeren van woestijnen én dergelijke 'arbeid mo gelijk te maken. In antwoord op de beschuldigin gen van Hickerson betoogde de Sowjetrussische woordvoerder, dat de Russische voorstellen een volle dig conirólc-systeem behelsden, als mede de uitwerking vanreglemen ten voor technologische contróle. De brand Js uitgebroken tussen het plafondvan de collegezaal en de bultenbekatting. De langs .het plafond lekkende vuurtongen von den gretig voedsel omdat de fraaie ruimte bijna geheel van hout was opgetrokken. Weldra stond ook de bultenbekatting in lichterlaaie. De rector-ma enificus van de Gro ningse universiteit, prof. Arisz, die evenals burgemeester mr P. W. J. H. Cort van der Linden, op het ter rein van dc brand aanwezig was, is da£ even gewerkt en is toen weggegaan. Hij had op dat tijdstip niets bijzon ders gemerkt. De Groningse brandweer is bij het eerste alarm raet groot materieel uitgerukt, waarondfer de Magirus- 1 adder. Van een op het laboratorium, gebouwd torentje uit werd hét vuur bestreden. Onmiddellijk na het bekend wor den van de brand zijn de Groningse studenten opgeroepen om diverse kostbare instrumenten uit hét bran-' dende gebouw in veiligheid te bren gen- Zij slaagden er in nog tijdig een kweekfnstallatie te redden. De Groningse recherche stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand, die op het ogenblik nog NABIJE OOSTEN Dreigend gevaar GEWOON routinewerk 20 verklaart het State Depart ment de conferentie van -Ameri kaanse diplomaten uit tien landen van het Nabije Oosten, die 28 No vember in Istanboel zal beginnen. Een- buitengewoon belangrijke be spreking. waarop de middelen tot versterking van de Defensie van het Nabije Oosten, met het oog op eën eventuele agressiein de toe komst, zullen' worden overwogen zo zeggen de insiders. En inderdaad, er moet in de Arabische wereld iets bijzonders aan de handzijn.' Want hoe anders is .het besluit van de sjah van Perzie, oro hals over kop een bezoek aan Washington j té brengen..tè: verklaren? Verder wijst 'ook het onderhoud, dat de belang rijkste Arabische vertegenwoordi gers in de Amerikaanse hoofdstad heden op hun verzoek met de waarnemend mi- "N nister van Buiten lij bet iandse' Zaken I James Webb had- zoeklicnt J den, op onver en wacht grote span ningen in het Arabische gebied. Waarschijnlijk vinden déze hun oorzaak' in de vrees, dat de Sowjets op.korte.,ter mijn een actie zullen inzetten, om het gehele Nabije Oosten ondear hun invloed-te brengen. De hernieuwde activiteit, die het Rode Leger na een periode van betrekkelijke rust aan de Perzische noordgrens ont wikkelt, wordt in dit opzichtin de gehele Oosterse - wereld als een. on heilspellend voortéken beschouwd. Het Nabije .Oosten heeft alle rede nen om een dergelijk, drijven van het Kremlin te vrezen. Het is slecht, bewapend en de armoede, waarin de Arabische en Perzische volken. in schrille tegenstelling met de rijkdom van hun heersers leven,; is een uitstekende voedingsbodem voor het communisme. Daar komt nog bij. dat het Kremlin, nu het zich klaarblijkelijk hééft neerge legd bij een consolidering yan de; huidige toestand In Europa, de handen vrij krijgt voor een poging tot machtsontplooiing in andere gebieden. G,een wonder, dat onder deze omstandigheden de regeringen in het Nabije Oosten zich; om hulp wenden tot de mogendheid, die hun deze kan verschaffen en daartoe om voor de hand liggende redenen ook bereid zal zijn: de Verenigde Stat au tttllinrailMIMBMBIBH! fliiitayuuiiniiiimuiiiiuiinnimii Zaterdagmiddag omstreeks' drie uur brak door oververhitting brand uit in een moffeloven van de Ver-; enigde Dlikfabrieken aan de. Phi-: lips "Willemstraat te: Rotterdam.. De; brandweer was er gauw bif én heeft oplossing gevonden moeten worden, het vuur met. twee .stralen-geblust. r- LONDEN. Het 3554 ton me, tende,uit Bilbao afkomstige s.s. •„Monte Gurugu" is b'ij de Noord kust van het Zuid-Engelse graaf- - schap Devonshire Sn brand gevlo gen en gezonken tijdeais.een van de zwaarste stormen, .öiër. hier sinds jaren, heeft gewoed..Zés van de 37 leden dëri ;bemanriirig zijn om het leven iékphïén,. De opvarenden van de „Monte Gurugu" moesten hun schip zo snel verlaten, dat. zijslechts broeken en zwemvesten konden aantrekken. Zij hebben hevig van de kou. te lijden.'gehad,Juist nadat zij van boord waren gegaan sprongen de de stoomketels uit elkaar, waarop het schip in de golven verdween. Aan het reddingswerk is deelge nomen door plaatselijke reddings boten en door het Zweedse s.s. „Lappland". Bahasa Indonesia op Nederlandse scholen? -DEN HAAG. De regering heeft een-commissie-ingesteld ter'bestu dering van. het vraagstuk van het. onerwijsrin de Bahasa -Indonesia: aan de in Nederland gevestigde an- dcrwijsinstcllingcnV Als voorzitter dezer commissie zal optreden dr J. H. WesseLings, raad-adviseur in al gemene dienst bij het ministerie van onderwijs, kunsten en weten schappen.' V De Koninklijke Harmonie" te'Den Bosch iri het goud. Za terdag heeft de ^Koninklijke Harmonie" te Den Bosch onder grote belangstelling haar gou~. den jubileum., dat feitelijk in. de oorlogsjaren viel, gevierd. Het hoogtepunt van de vie ring was de huldiging op het Paradeplein, waar de heer J. •can de Mortel de directeur en de honderd muzikanten namens de Bossche burgerij een com pleet stel nieuwe uniformen aanbood. Toen de leden van de Konink lijke Harmonie in hun nieuwe uniformen aangetreden stonden, verwekte het grote vreugde toen de oud-gedienden van het corps in hun oude unifor men ook „een mopje kwamen blazen", en de beide Tambours mattres zich aan elkaar presen teerden. Links in de oude Uni form, recht in het nieuwe ge waad. LOODSDIENSTEN «GESTAAKT HOEK VAN HÓLLAND.We gens de zware westerstorm heeft men Zaterdagavond de -loodsdiën- sten buitengaats Vlissingen, zowel in de Wielingen als in het Oostgat, alsmede de loodsdiensten te Hoek van Holland en te IJmuiden moe ten staken. „Oslofjord" is thuishaven binnengevaren OSLO,—. Het. niéuwe, te Am sterdam gebouwde, Noorse ss. „Os lofjord" is Zondag met tweehon derd gasten aan boord de thuisha ven Oslo binnengevaren. Het schip werd geestdriftig begroet dóór tal rijke inwonersvan de Noorse hoofdstad, die koude en regen trot seerden om do aankomst van het schip bij te wone.i Dienstplicht in Oost- Duitsland, zegt „Sie" BERLIJN, Vóór het eind van' het jaar zal in de Oost-Duitse Volksrepubliek een wet op dé dienstplicht worden, ingevoerd. Al dus is overeengekomen tussen dr. Karl Steinhqff, de minister van bin-, nenlandse zaken en de Sowjetrussi sche geheime politie. Alle Duitsers tussen 17: en-.39 jaar zulleri: twee jaar dienst moeten doen bij de „Volkspolitie". Positie KLM-vliegiuigen DEN HAAG Uitreis. Ph/tdg „Gouda", gezagvoerder Kooper, vanmorgen-vroeg te Caïro aangekomen uit Amsterdam, BH/ TDI „Enschede", gezagvoerder Vis, gisteravond'uit Karatsji'. vertrok ken, PH./TDB" „Batavia"; gezag voerder Roösenburg,- gistermorgen te Batavia aangekomen, PH/TDL „Groningen'^ vanmorgen in Fasra aangekomen'." Thuisreis:? - PH/TDK „Amsterdam". gezag voerder Risseeuw, komt vanmid dag; om. half een. op.Schiphol bin nen.' In Batavia staat-dë FH/TDH „Holland", gezagvoerder. Houba. De Nederlandse gezant in Finland heeft het grootkruis van' de arde van Oranje Nassau over handigd aan de heer Antti Tulen-* heimo, president van de Finse kunstacademie. Prof. Mauna Rau- ramo,' voorzittervan de Fins-Ne derlandse vereniging, ontving de: versierselen van commandeur in dezelfde orde. Uyeinig verandering Vannacht ïn het binnenland hiér en daar weinig; bewolking, overigens, half tot zwaar be wolkt met plaatselijk rïog enkele buien, voornamelijk ih de kust gebieden. Matige en langs de Waddenkust tijdelijk nog_ krach tige of harde wind tussen West en Noord. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 15 Nov.: Zon op 7.59 onder 16.50; Maan op 0,59 onder 14.57. Zaterdagavond, voor een feeste lijk verlicht'stadhuis, hebben de mariners'taptoe geblazen, omdat Vrijdag het tienduizendste schip, van ,di£ jaar in de Rotterdamse haven is mngekomen. PARI JS Twaalfduizend-Bre tonse boeren hebben geprotesteerd tegen de invoer van aardappelen en in-het bijzonder tegen een kort geleden met Nederland geslo ten overeenkomst voor de invoer van vijftigduizend ton. De troosteloos kale vlakte'tussen .Schledamseweg en Mathenuserweg, tL£t_repoliaat yan een' ongetaKk) g 'gerlcbtfbombardementjjp 31 Maart .1943, zal nn elndelflk worden voigêbouWd.';iHet wederopbouwplan, dat B. en W. aan dé raad voorleggen, voorriet in de bouw,van 1300 woningen of de helft van het aantal, dat vóór 1943 In de verwoeste stadswijk stond. Hierdoor is ruimte gewonnen voor een schoolsportveld, kinderspeelterreinen, 'n over dekt zwembad, plantsoen en openbare gebouwen voor sociale, culturele en medische doeleinden (wijkcentrum) Maandag 14 November 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644' Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de .Vries Hooldredacteur: W. B. P. Schaper Falende Europese samenwerking in electriciteits productie Toegegeven. Toen ik gisteravond na de bioscoop naar huis fietste, blies de bolle wind mü vlak in de rog. Toch is dat er geen verklaring voor, dat ik vroeger de huisdeur achter mij dicht trok, dan ik de fiets uit de rijwielstalling haalde- Er zijn gisteren en vandaag meer vreemde gevolgen geweest van de chaos met electrische klokken, waarvan de wijzers er plotseling de benen inzetten en ver voor liepen op de meer conventionele uurwerken. Het verschijnsel deed zich voor in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en de verklaring ervoor is. gelegen in een nog hier en daar falende Europese samenwerking op het gebied der electriciteltsproductie. Nederland ontvangt bij voorbeeld overdag stroom uit Zwitserland, omdat wij daarvan dan tekort komen. In de nachte lijke uren daarentegen leveren wij stroom aan Zwitserland. De geforceerde tijdsvoorsprong van de electrische klokken van gisteren herinnert aan 't negatieve verschil dat de electrische klokken direct na de bevrijding vertoonden, toen 2y, in Zuid-Holland althans, op zekere dag 'plotseling twintig mi nuten achter liepen. Naar aanleiding van dit voorval, heeft Nederland zich toen gewend tot de veroorzaker van dit euvel, Duitsland, dat beloofde, dat wan neer wij weer stroom vandaar zou den ontvangen er voor zou worden gezorgd, dat de klokken met Vader Tijd in de pas zouden blijven. Deze 'keer zijn onze leveranciers uit angst om de klokken te laten achterlopen in het andere uiterste overgeslagen. Zaterdagmiddag is het euvel be gonnen. Per uur vergroten de elec trische klokken hun voorsprong met een minuut en twaalf secon den. Zij deden dit niet alleen jrx ons land, maar ook in België, Duitsland en Zwitserland. Hier in Nederland kan men tegen dit ver schijnsel niets doen, zolang wij aangewezen zijn op inter-Euxopese uitwisseling van electrische ener_ gie. Wel. is er eën klacht ingediend. Wat de uitwerking hiervan zal zijn is nog niet bekend. Men zou proberen de klokken nu weey "zoveel langzamertelaten Iö- pen,? datzijvanzelf weer. ;geHjk komen. -Lukt dit niét; dan -zal- men, aldus -het centraal bureau, van de samenwerkende clectriciteitsbedrij - ven In ons land, wéér gescheiden .éjectriciteit gaan pr oducer en- om. er op'dié "maniervóór?' té: zorgen,' "dat de.' klokken, .weer 'gelijk"? komen;''" ACHESON VERKLAART IN BONN: BONN. Dean Acheson, dc Amerikaanse minister van buitenlandse raken, heeft Zondag gezegd, dat het Berlijnse vraagstuk niet door de Duitsers alleen kan worden opgelost, maar slechte met hulp én steun van de geaRieerden. Hij zei voorts, dat de Britse, Franse en Amerikaan se ministers ran buitenlandse zakèn de Hoge Commissarissen hunner, landen-in Duitsland „verstrekkendebevoegdheden" hebben verleend, dat de drie westelyke ministers uitvoerig van gedachten hebben gewis- ëeld over het vraagstuk der ontmanteling, doch dat .zij niet hebben ge spróken over de problemen van een Duitse defensie of over Duitse deelneming aan een westelijk verdedigïngsstelseJL Hij sprak daarmee officiéél de ook in sommige Duitse bladen ber sproken gerüchtéh tegen, als zou den de geallieerden een West-Duits leger uit de grond willen stampen. Acheson legde deze verklaring af te Bonn op .een persconferentie na zijn bezoek aan- de West Duitse president dr, Heuss en de West Duitse kanselier dr Adenauer. De ontmoeting tussen - hen was de eersteofficiële samenkomst na de oorlog; van een vooraanstaand ge allieerd'.'staatsman met de hoogste West Duitse leiders. Over de. Duitse eenheid zei Acheson, dat West Duitsland de basis daarvoor zou kunnen wor den, 'maar dat dit zou afhangen, van de houding van dé Sowjet unie. Erkenning van de Oost-Duit se regering ligt niet in het Voor nemen van de Ver.' Staten. De Amerikaanse regering is voornemens de West Duitse rege ring op alle mogelijke manleren te helpen haar moeilijke problemen op te lossen. De werkelijke inspan ning zal echter moeten komen van het Duits volk/ UTRECHT. Het hoogtepunt van het congres der Katholieke Volks partij, dat Zaterdag en Zondag te Utrecht is gehouden, was de rede van prof. Romme over het parlementaire werk van de'Katholieke Tweede Kamer-fractie. Hij betoogde daarin, 'dat de KVP weliswaar liever een parlementaire regering had zien optreden, maar toch gemeend bad ia! de huidige moeilijke omstandigheden de voorkeur te moeten geven aan de brede basis. Hij betreurde het, dat de rijpwording voor een maat-: schappelijke opbouw op de grondslag van publiekrechtelijke bedrijfs organisatie niet een wat sneller verloop heeft gehad en dat we op dit ogenblik nog niet verder zijn dan dat de Tweede Kamer, onlange de raamwet op de P.B.O. heeft aangenomen en deze zelf nog geen maat schappelijke werkelijkheid, is. wel het uiterste was berefkt. Próï. Romme deelde mede, dat over het Indonesische beleid een bijzondere zitting van de. Partij raad zou worden belegd, om;dis cussie mogelijk te maken. Hij al leen droeg voor de gevolgde poli- liek de verantwoordelijkheid. Hij zou niet anders gehandeld willen hebben dan hij gedaan heeft. Voor: een party, die de liquidatie van de koloniale verhoudingen in haar program voert is devrijheiö1 voor- Indonesië historisch onomkoom- baar. „We hebben niet bereikt wat we. wilden, maar ikben methet Unie-statuut én de andere- resulta-. ten der-KTC toch niet :ontevre- Hartewens: kinderbijslag voor zelfstandigen Het wetsontwerp heeft onze vol ledige instemming, aldus prof. Romme, maar we kunnen niet te vreden zijn, voordat het ook in de practijk verwezenlijkt is. Wat de oorlogsschade betreft, de 'KVP stond op het standpunt van vergoeding, op basis der vervan gingswaarde, waarvoor de regering terugschrok. Nadat van KVP-zijde met tegenstemmen was gedreigd, zijn in het wetsontwerp wijzigin gen aangebracht, die -aanvaarding rechtvaardigde,.- omdat hiermee den". Spreker hield voorts een pleidooi voor de -spoedige verwe zenlijking van de kinderbijslag voor zelfstandigen. - Wat het kabinet Drees aangaat, prof; Romme meénde, dat men «het bepaald onrecht zou doen, wan-' neer men zou ontuennen, dat het een samenhangend gemeenschap pelijk beleid voerde. Het KVP-congres werd geheel of gedeeltelijkbijgewoond ,door tal van vooraanstaande gasten, We zagen er o.a- de.;,ministers Van Schaik en Maarseveen, de - staats secretaris Van de Grinten, de Tweede Kamer-voorzitter, mr Kor- tenhorst, hoofdaalmoezenier Ver stra el en, deken Wiegerink van Utrecht vertegenwoordigers van de Franse M.R.P., de ItaliaanseChris telijke Democratische Partig de Belgische Christelijke Volkspartij, de Duitse Christelijke Democra tische Unie- en de Oostenrijkse Christelijke Volkspartij.Verschei dene buitenlanders hebben er het woord gewerd,, o.a. de heer Van Olstande uit België, 'dië over het binnenkort te sluiten Behelux- huwebik sprak en verklaarde, dat de -KVt ende Belgische CVP1 tót* taak hebben^ er voor -te zorgen, dat de Lage Landen Christelijk- zullen zijn,. Van deze recreatiegelegenheden en centrale voorzieningen, was vrij- wel niets aanwezig in het in 1943 verwoeste stadsgebied tussen Schie- damseweg en Mathenesserweg. Bo yendien was de wijk veel te dicht bebouwden voldeed de bebouwing niet. aan -de moderne eisen op hét gebied van de volkshuisvesting." Volgens hetwederopbouwplan ko men er aan de Schie damseweg vijf ■woninggebouwen-van mar. 31 meter hoogte. Ze zijn een tikje schuin op de as vën de Schiedamseweg gepro jecteerd én zodanig, dat ér plaats is voor een aanééngesloten lage voor bouw (aan dé weg) van winkels. De gemeenschappelijke' tuinen tussen-de hoge woongebouwen sluiten aan op eèn brede groenstrook tot aan de RÓsener Manzstraat voor recreatie als in bovengenoemde zin.„Onmid dellijk tèri Dosten, van .de groen-; strook is het wijkcentrum gedacht. De scholen komen gedeeltelijk weer op.de oude plaats, terwijl voor de. verwoeste„kerkep, terreinen zijn aangewezen resp, ten Oosten van het wijkcentrum eri op de hoek >ën Schiedamseweg .en Schippersstraat. Nabij het -Marconiplein 'is ruimte gereserveerd voor ëeri. overdekte bad- en zweminrichting, waaraan in Rotterdam-West-sinds lang behoefte bestaat. Oófc met de bouw van 'n' postkantoor en politiebureau is re kening gehouden ïn. het plan. Marconiplein wordt groter Hoewel het beloop' van deSchië- damsewég'en de Mathenesserweg is gehandhaafd, blèek het in 't. belang' van hét verkeer noodzakelijk, het Marconiplein te vérgroten. Dgarto~is in het bouwplan de uitmonding van de Kuipersstraat op de Schiedamse weg in Oostelijke richting verscho ven, De Zeilmakersstraat zal op de plaats waar ziLuitkcmt op de Schie damseweg, worden overbouwd. Het aantal winkels en werkplaat sen in het herbouwplan voor het ver woeste Westen ial ongeveer de helft kleiner .zyh.. dan vroeger. Winkels komen voornamelijk aan Schiedam seweg en. Grote Visserijstraat, werk plaatseri, aan de 'Blokmakerstraat eri aan een gedeelte van de Rosenveld- staaat.'1 Volkstuindersbond wordt gèréorgauiséerd Op het élfidé bijzondere, congres .van hetAlgemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Neder land, dat Zaterdag ml de - Blauwe Zaal te Rotterdam werd gehouden, wérden ..de reorganisatievoorstellen betrefendé dit Verbond besproken. Nederlands - hoekey-elftal naar Zwitserland ZCEICK. Op 29 Mei 1950 ral in een nader aaii te wijzenZwitserse stad een landenwedstrjjd hovkey ZwitserlandNederland werden gc speeld, '...t -—.Twee bandieten hebben' ïn New York eert revolver-gevecht geleverd met twaalfpolitie-mari- nen. - Dè misdadigers gebruikten een voorbijganger als schild. Een kindje van tien maanden; dat met ziiir ouders in een ..woon schuit te Foxham bijHoogeiand verbleef, is overleden aan de ge volgen van kolendampvergiftiging. De vader en de moeder, werden in bewusteloze toestand asngetrof- fen. In alle ernst: Ava (het ïcari r ook Aya zijn) Gardnerfilm ster, draagt in Carriage Entran ce aan hoepelrokken'met toebe horen 18 pond meer beneden de taille dan erbooèn. En boven de taille draagt zij voor 112 gram. Te Melbourne ontsnapt' een bauiaan iüteen circrus, luan-v delt een bar binnen en neemt twee glazen pórtaan, die de- barkeeper hem - kalm aanbiedt; Hy slaat ze naar binnen én schuif e It bedremme ld naar de deur. Barkeeper vertelt aan ;,&e pers": „Hij keek ;me aan .of hij zeggen wou „Te. Zit liever in m'n drcushok" Moeder Schoville en olieven ter' Schaville te Soldiers Gor ge (W isconsin)zij 39 énhij 43 jaar,-hebben sa-men. hun 20-ste Schovillettje gekregen inhet-.. 2S-ste jaar van hun echtverbin tenis. Om diep respect voor té hebbenIn ieder geval peel dieper respect dan voorv Mevrouw Browne, te Ottowa R eed, dievan een proefritje met haar nieuwe, wagen terug komt en tegen de garagehouder zegt:.„'k Geloof dat'ik een on derdeel verloren Heb, 'k: Heb het opgeraapt en in; de. koffer-. bak .gelegd". De mon kijkt. Het is. een rióoldeksel van Publieke Werken... Janette Scott, John Buli's jongste filmsterretje, begroet Roberto Benzi, Italië's jongste'. dirigent met een kus. Samen nog geen twintig jaar oud we ten zij reeds waarop de sensa tie-zieke masse belust is.....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1