J: HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zaandamse brandweer meer dan een etmaal in actie .-BB: :l Trein stort in 25 meter diep ravijn in Transvaal er als smol ontmaskerd Vuurzee bij Bruynzeel laait opnieuw op r Kemmen weigeren: 6 doden Opneming van Wést- Duitsland nodig geacht AMERIKA Welfare-industry" Ontvoerde kinderen lereclit ~V Vele passagiers verdrinken in sterk gezwollen Krokodillenrivier Bel Ie Odetle krijgt ach) maanden Albert van Ualsum ridder in de Nederlandse Leeuw Londen in dikke mist gehuld Heel hei toneel is in hem onderscheiden Sloffen bevatten turfmolm in plaats van sigaretten Moeilijk onderzoek f. lêidf s I m Nep toch.Hpu: J 9e Jaargang, no. 269 Red en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prtfs: pet week ƒ0.32 per kwartaal ƒ410, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Woensdag 16 November 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 390644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper EEN VONK SPRINGT UIT EEN LASAPPARAAT Zware rookwolken hangen /bo ven de twee enorme loodsen van de Bruynzeel-fabriek. BATAVIA. Een vrachtauto met voetballer en supporters is in do omgeving van Sémarang in een ravijn gestort, doordat de remmen weigerden. .Alle 78 inzittenden werden, gewond, van wie circa 50 ernstig. In het ziekenhuis iii Ken- dal zijn inmiddels zes slachtoffers overleden en in het ziekenhuis in Sémarang 2; de chauffeur en de naast hem zittende knecht konden tijdig uit de auto springen, toen zij bemerkten dat de remmen wei gerden; zij liepen slechts schaaf, wonden op. Zij beiden bevinden zich thans in arrest op de politie-: post te Kendal. De auto kwam van Kaliwungu en reed naar Bodja. Frïfcalux te klein '-®ïgen \bericlrt)..AN. 'r£ 1 'DEN' HAAG.De uitnodiging van. de Franse regering voor de con ferentie tussen Frankrijk, Italië en de Benelux-Ianden over een mone taire unie plan Petsche tussen deze landen is nog steeds niet ont vangen. hoewel zij reeds enkele da gen geleden werd verwacht. Intus sen houden deskundigen in Neder land zich bezig met de vraag, of een monetaire unie tussen deze vijf landen, wel; een reëele basis zou hebben. In de eerste plaats menen experts in Den Haag, dat een mone taire unie, welke gericht is op de inwisselbaarheid van de betrokken valuta, niet goed mogelijk schijnt zonder een complement van econo mische afspraken. En in de tweede plaats constateren deze zelfde ex perts, dat tussen genoemde vjjf lan den de gemeenschappelijke belan gen te beperkt schijnen. Tegen de achtergrond van deze overwegingen geeft men hier toe, dat het betrek ken van West-Duitsland in deze plan nen er een bredere en vastere basis aan ten grondslag zou leggen. Het is daarom geenszins uitgesloten, dat de Benelux-landen Parijs voorstel len in die richting zullen doen. DE staking in de Amerikaanse staal is geëindigd met een: écla tante overwinning der arbeiders. Ook de machtigste werkgevers de United Steel en de Bethlehem Steel, hebben het principe moeten aanvaarden, dat hun arbeiders recht .hebben op roya le pensioenen (minimum: 100 dollar per maand) en uitkeringen tijdens .ziekte. Maar omdat de Amerikanen nu eenmaal bijzon- f -> der wantrouwend In IWt J zijn tegenover staatsbemoeiing is het de "industrieen' niet de staat, die in ..-,u. x .hoofdzaak, met de uitvoering van deze .sociale voorzie ningen is belast. In Amerika is men dus bezig met de schepping van iets. dat men in- tegenstelling met de „welfare state", die doorn in het Amerikaanse oog, de „welfare-in dustry" zou kunnen noemen. Het moet interessant zijn gade .te slaan, welk systeem op" den duur het best iunctionneert. Misschien zal dan zelfs blijken, dat de landen tot'hun voordeel uit. beide systemen bepaalde ideeën kunnen lichten. ZAANDAM. Een enorme brand, die'de gehele dag duurde en In de avonduren weer met nieuwe felheid oplaaide, heeft gisteren ge woed in de Nederlandse potlood industrie van de fa. Bruynzeel, die is ondergebracht In de schaverjj van deze firma aan de Pieter Ghy- senlaan te Zaandam. Hoewel de vrijwillige brandweer, geassisteerd door de fabriekshrandweer, 'de ge hele morgen in actie was en met vier auto- en twee motorspuiten en liefst met tien stralen de strfld te. gen de vlammen aanbond, was men. tegen het middaguur liet vuur nog niet volkomen meester, 's Middags en ook 's avonds hebben de vlam men weer verscheidene malen om zich. heen gegrepen en om half acht Dinsdagavond bleek het noodzake lijk, dat al het spuitmateriaal, waarvan, een gedeelte al was inge rukt, opnfèuw Jn bedrjjf kwam. De 240© liter-spuit moest wederom op volle kracht gaan werken en pas om negen uur 'g avonds meer dan twaalf uur na het uitbreken van de brand was men zover, dat niet langer de aanwezigheid van alle blusmiddelen werd, vereist. De brand Is omstreeks acht-uur s morgens uitgebroken, vermoede lijk doordat van een lasapparaat een vonk ts weggesprongen. 'Voorraden inr-.-Amerika .gekocht. ..potloadhout vatten vlam; waarop de fabriaks- brandweer van Bruynzeel onmiddel lijk ingreep. Even later kwam de vrijwillige brandweer, die terstond werd gealarmeerd.' versterking bie den. In de loop van Dinsdagmorgen nam de brand zeer ernstige afme tingen aan. Enorme rookwolken maakten het onmogelijk door de normale ingang in de loods te ko men, zodat men, om het vuur goed te kunnen bestrijden,, eerst gaten in de muren moest hakken. Omstreeks elf uur In de morgen was men zover, dat voor uitbreiding of overslaan van het vuur naar an dere loodsen geen gevaar meer be stond. Het bleef echter j smeulen, tussen de houtstapels en men be-: greep al terstond, dat het nablus- singswérk nog geruime tjjd zou vorderen. Laat in de avond was men nég. aan het nablussen, ja eigenlek kon men pas toen van nablussings- werk spreken en het zag er toen nog steeds niet naar uit, dat het spoedig, gedaan zou zijn. De machines voor de potlood-: industrie zijn, naar het schijnt, gro tendeels gespaard gebleven. De voorraden potloodhout echter, een aanzienlijk kwantum van het ver vaardigde, product, en een grote hoeveelheid ^verpakkingsmateriaal, zijn verloren gegaan. Het bedrijf, waar door vijfender tig man wordt gewerkt, leed be hoorlijk veel waterschade. Twee enorme loodsen werden verwoest. De bedrijfsschade is van die aard, dat nien zeker enige dagen zal moetan sluiten. Uiteraard trok de brand vele nieuwsgierigen. Tot hen, die op het terrein aanwezig waren behoorde ook de burgemeester van Zaandam, de heer W. Thomassen. De Loden Verrader weer op weg naar de West DEN HELDER. Honderden in. woners van Den Helder warén Dinsdag, getuige, van het vertrek van Hr Ms kanonneerboot „Van Speyk" uit de haven van Nieuwe- diep.naar de Nederlandse Antillen. Het schip staat onder commando van luitenant ter zee eerste klasse E. Dankmeyer. Even voor het ver trek kwam mr.'ar." R. H. Post, ver tegenwoordiger van Suriname ïn Nederland, onverwacht aan boord om commandant en opvarenden 'n voorspoedige overtocht toe" te wen sen. Ook de commandant zeemacht Nederland, schout bij nacht J. J. L Willinge, was in de haven aanwe zig, evenals de .commandant van de te Den Helder gelegerde marine- onderdelen. Enkelen opvarenden van de „Van; Speyk" wisten kort voor de thuisreis in November 1947 de bekend e „Loden Verrader", het lelijke beeldje, dat eigendom is yan de familie Maduro op Curacao, in handen te. krijgen en naar Neder land te ontvoeren; Of deze Loden Verrader oj>. het „ogenblik wederom aan. bóord is. om, ;zoals dat in ma rinekringen gewoonte, is, de reis naar Curacao mee-.te maken, is niet tot de buitenwereld doorgedron gen, doch' de hardnekkigheid/ waar mede de opvarenden hun bezoekers van enkele compartimenten weer den, geeft de familie Maduro op Curacao goede hoop, dat het eigen dom op 5 December a.s. voor de zoveelste maal in "Willemstad zal arriveren. De 80-jarige landbouwer R. Woudenberg uit Beekbergen, die op onvoorzichtige wijze de Arnhemse- weg overstak, is door een auto ge grepen. Hij liep een ernstige hoofd wonde op en is enige uren later in een ziekenhuis te Apeldoorn over leden. Chauffeur met familie over de grens ROTTERDAM. De twee ont voerde kinderen uit het Uinderto huis Bergsteyn zijn terécht. Gister avond meldde de moeder zich met haar twee spruiten aan het hoofd bureau van politie eri. vandaag zal er over worden beslist wat er met de kinderen gaat gebeuren. De chauffeur van de auto, waarmee de kinderen ontvoerd zijn, de 25-jarIge fitter C- L- H. zal morgen voor Officier van Justitie worden leid. De chauffeur beweerde de vrouw en de kinderen, naar Breda gebracht .te hebben. Avaar hij.ze had. afgezet voor een warenhuis. Daarna zou hij teruggegaan zijn naar huis. Maar uit het .onderzoek, dat te Breda werd ingesteld, bleek, dat de man gelogen had. Hij was met de vrouw en de kinderen ook in het waren huis geweest en later nog bij een familielid van hem. Men kwam al speurende te weten, dat de pijpfitter hen enkele dagen daarna over de grens had gesmokkeld naar Ant werpen, waar de vrouw een relatie had, die haar aan geld hielp. De fit ter ging weer terug naar Holland werd Zaterdag bij zijn thuis komst te Rotterdam gearresteerd. Omdat .het voor de politie niet AMSTERDAM. Blijkens door. de Nederlandse Bank verstrekte' gegevens bedroeg de totale hoe veelheid vrij geld eind September j,l. (in millioenen. guldens) 7322 te gen 7272 eind/Augustus jj.l. en -7331' eind September 1948. Van het to tale bedrag was 3077 chartaal geld en 4245 giraal geld. Meer wind Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond. Over het algemeen veel be wolking met plaatselijk mist en hier en daar wat motregen. Zwakke tot; matige Oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 17 Nov.: Zon op 8,02 onder 18.47}' Maan op 3.54 onder 15.21. JOHANNESBURG. Een van de ergste treinongelukken ïn de ge schiedenis van Zuld-Afriba heeft in de vroege morgenuren van Dingdag plaats gehad toen. de wagons van een door twee locomotieven, ge trokken trein ïn het ongeveer vijfentwintig meter diepe ravjjn van-de Krokodlllenrivier stortten. Vijfentachtig personen, kwamen om het leven en meer dan 175 passagiers werden ernstig gewond. De bewoners van het plaatsje Waterval Boven in Oost Transvaal, tussen Johannesburg en het Portugese Lorenzo Marques, snelden de ongelukkige reizigers onmid dellijk te hulp, maar konden niet voorkomen, dat velen van hen in de duisternis verdronken in de sterk gezwollen stroom. Detrein was op weg naar Loren zo Marques en ...vervoerde onder meer 500 inlandse arbeiders die van de goudmijnen van de Rand op we; naar huis waren. Het ongeluk ha< plaats om half twee -in de morgen. De twee locomotieven waren de brug juist gepasseerd. Doordat 'de tegenoverliggende oever ondermijnd, was, tuimelden zij óp dat moment naar beneden,- zeven- rijtuigen in hun val meeslepende. Sommige wa gens bleven op de randvan debrug; hangen, maar de Inzittenden vielen er uit en velen van. hen vonden eveneens dedood. Een lid van het-treinpersoneel, dat niet gewond was 'holde onge-, veer vijf kilometer terug om hulp te halen. De eerste reddingsploegen verschenen half aangekleed op de plaats des onheils. Nadat het licht was geworden onderhielden drie Dakota's van de Zuidafrikaanse luchtmacht een pendeldienst naar Pretoria om de zwaar gewonden weg te brengen. De licht gewonden werden naar ziekenhuizen in de buurt van Waterval Boven ver voerd.' Het reddingswerk was buitenge woon moeilijk. Af en toe moest men de deuren uit de omlaaggestorte wagons breken om bq dc slacht offers te kunnen komen. In een, stromende regen begaven zich ziekenauto's, dokters en ver pleegsters uit zes omliggende ge meenten naar de plaats van het on geluk. Dit is het tweede grote spoor wegongeluk, dat dit jaar in Zuid- Afrika heeft plaats gehad. Het eerste geschiedde in de buurt van Johannesburg en eiste eveneens vele doden en gewonden, In verband daarmee stellen het departement van justitie en de directie der spoorwegen een speciaal onder zoek in. mogelijk was, de vrouw in België te arresteren, sneed mén de hulpbron nen voor haar af. Ze had gerekend op de steun van een Hollandse vrouw in België, maar die werd het onmogelijk gemaakt óm haar te hel pen en door het'gebrek was ze ge noodzaakt naar Holland terug 'te keren. De 'kinderen hebben van deze rondzwervingen, we! te lijden gehad, het ene kind had kinkhoest opgelopen en het .andere inge- wandsstodrnisson. ROERMOND. De Rocrmondse rechtbank heeft uitspraak gedaan i;zaak>.tèga? - -V^f van dé elf-: verdachten, die betrokken zijn bü een valse muntersaffaire, die van Blerick uit ia 'Nederland, Frankrijk en Duitsland was opgebouwd.- De 20-jarige O.B. (alias La belle Odette), huisvrouw van A. y H. te Venlo werd conform de eis tot acht maanden gevangenisstraf met af trek. veroordeeld. De 50-jarige koopman'G. van H. te Venlo kreeg overeenkomstig de eis een* jaar ge vangenisstraf met aftrek. De 26- jarige rijwielhersteller A. van H. uit Venlo, tegen wie een jaar met aftrek was geëist, werd vrijgespro ken. De 35-jarige Venlose wielren ner F. M., tegen wie anderhalf jaar met aftrek was geëist, werd tot een jaar met aftrek veroordeeld. De eveneens uit Venlo afkomstige, 35- jarige koopman H. N. kreeg zeven maanden met aftrek. Er was tien maanden mei aftrek tegen hem ge ëist. Op 29 November zullen de zes andere verdachten in deze zaak voor de Roermondse rechtbank te recht staan. 1 Onder de talrijken, die gister morgen vroeg al in Den Haag winkelden, bevond zich Prinses Wilhebnina, die vergezeld van een hofdame te voet een tocht langs de speciale Sinterklaas- etalages ïn de binnenstad maak te. Onze fotograaf nam deze foto, even vóór de Prinses, na het winkelen, het paleis op het Lange Voorhout' weer betrad. (Exclusieve foto Minister Mansholt naar FAO-conferenlie DEN HAAG. Op 17 November a.s. zal minister S. L, Mansholt als hoofd van de Nederlandse delegatie naar de algemene conferentie van de voedsel- en landbouworganisatie der Verenigde Volkeren te "Was- vangend. voorzitter van de delega te ington vertrekken. Als plaatsyer- tie zal optreden prof. dr E. de Vries, hoogleraar te "Wageningen. VLISSINGEN. In Vlissingen is een bijeenkomst gehouden, waar in de herontsluiting van Zeeland voor dc luchtvaart mogelijk is ge noemd, dank zij de belangrijke door het rijk toegezegde steun; de uitvoering van een drie-vliegvel- denplan met bescheiden eisen kan kans van slagen hebben Pracdsch iedereen 'n uur te laat op inwerk LONDEN. De dikste mist die Londen dit Jaar gekend keelt ver- oorzaakte grote vertraging In het vlieg- en treinverkeer. Maandag avond kwam de mist opzetten. H|j nam gedurende de nacht geleidelijk toe en Dinsdagmorgen kon tam slechts enkele yards voor zich uit zien. Tengevolge van het slechte zicht ontspoorde een treinwagon, waar door het verkeer werd gestremd juist op het tijdstip dat iedereen zich naar zijn werk spoedde in do stad. De vliegtuigen kreger. geen per missie om te landen en in de stra ten'reden de auto's niet harder dan vijf kilometer. Practisch iedereen was Dinsdag een uur te Iaat op zijn werk. Tot nu toe hebben zich een paar lichte botsingen, maar geen ernstige on gevallen voorgedaan. Het scheep vaartverkeer in Het Kanaal lag ook stil tengevolge van de dikke mist, die in de loop van Dinsdag wat op trok, maar tegen bet invallen yaa de duisternis weer met onvermin derde hevigheid terugkwam. Te Warschau gelooft men, dat een redevoering van de Poolse pre sident Bierut de voorbereiding heeft ingeluid van verraadprocessen, die waarschijnlijk aan het eind vaa dit jaar zullen worden gehouden. DEN HAAG. Dat een acteur benoemd wordt tot ridder ïn de 'or. de van de Nederl. Leeuw is 'n grote uitzondering. Tot nu toe waren slechts twee acteurs die eer deel achtig geworden. Louis Bouwmees. ter en Willem Royaards. Maar se dert gisteravond minister Kutten In dt Haagse Kon. Schouwburg op de creavond van Albert van, Dal- sum bekend maakte, dat de Ko ningin de jubilaris had benoemd tot ridder in de orde Tan de Neder- landse Leenw, rust het toneel in Nederland op drie Pjjlers van bij zondere erkenning. De mededeling van minister Rut ten had een dusdanige ovatie van Rokershoopmrookverylo»cii_ ROTTERDAM in Juli van dit jaar werd in de Rotterdamse haven, bü een der grote vemen, een partij van 492000 import-sigaretten gelost uit de schuit van de 21-jarige schipper G. R. Bij liet lossen ging een van de dozen stuk. Tot ieders verbazing kwamen er geen sigaretten uit maar turfmolm. Een onderzoek wees uit, dat alle sloffen sigaretten van deze partij met turfmolm waren gevuld. De schipper deed alsof hij van de prins geen kwaad wist. Vier maanden heeft de Rotterdamse douane recherche nodig gehad om de schipper als een geraffineerde bedrieger te ontmaskeren. Bovendien bleek hij op verscheidene reizen met zün schip zilverplaten én zilvérkorrels, auto-onderdelen, vulpennen en -pot loden te hebhen gesmokkeld. Behalve de schipper zün als mededaders ïn Rotterdam opgesloten de 29-jarige A. N. en de 29-jarige P. B. (bij genaamd Pietje Bel), beide uit Amsterdam. Drie medeplichtigen, even eens Arasterdammers, zyn met een proces-verbaal naar huis gestuurd. Na de ontdékking van het bedrog verklaarde schipper G, E. aan de douane-recherche dat hij de partij sigaretten, die voor doorvoer naar Duitsland was bestemd, in Antwer pen had geladen. De Nederlandse douane had de partij verzegeld, en de zegels waren niet verbroken. De. recherche vertrouwde de zaak. niet. -C. A -'.A 'V,; »78»'3Ï$ - e '£iS tv '••5 V i'vi ""'"f'/'K. fi Uitvoerig werd nagegaan, onder welke omstandigheden het trans port van de partij met het schip van G. R. via Hansweert naar Rot terdam had plaats gehad. Bij dit onderzoek kwam men tof de ont dekking, dat in Hansweert ook een zekere A. N- aan boord was ge weest, die zich voor. schipper had uitgegeven en getracht had bü de inklaring van de sigaretten, de par tij te verdonkeremanen voor de douane. Ditwekte de achterdocht van de recherche, G. R. werd in October aangehouden. Zijn com pagnon A. N., die zich. schuil, hield, een maand later. .Hij werd in Am sterdam gearresteerd., toen hij zich onder het bed van zijn verloofde had verstopt. Beide arrestanten werden tegen elkaar uitgespeeld. Tenslotte légden de twee mannen één 'bekentenis' af. Op 'nstilolékje. even boven Dordrecht, hadden zij geholpen door de schippersvrouw en het 14-jarige knechtje., alle sloffen sigaretten van hun inhoud ontdaan zonder de zegelloden od de verpak king te verbreken. Hoe zij dat klaargespeeld hebben wilde recher che om begrijpelijke redenen liever niet zeggen, De lege sloffen werden gevuld met turfmolm, maar aange zien de sloffen tevens op het juiste gewicht moesten worden gebracht, hadden de schipper en zijn trawan ten hulp nodig. Voor het karweitje kwamen drie Amsterdammersfa milie van dc schipper naar Dor drecht over. Het waren F. J. I., H, H. B. en, C ,de G. Zij zijn na aan houding met een procesverbaal naar huis gestuurd. B|j het verhoorvan de schipper G._ R. kwam ook aan het licht, dat hij in een geheime bergplaats, van zijn schip, zilveren platen enz. had gesmokkeld. Behalve voor dit feit, zal hü vervolgd worden wegens overtreding van het deviezenbesluit. Vonnis tegen Grammens is bevestigd BRUSSEL. Het vonnis, waarbij Florimond Grammens, Belgisch collaborateur, bekend door zijn actie tegen de Franstalige opschrif ten in Vlaanderen, werd veroor deeld tot zes jaar gevangenisstraf en een boete van fr. 500.000,is door de Raad van Cassatie te Brus sel bevestigd. het publiek tengevolge, dat het duidelijk was, dat deze niet aReea de geridderde gold, do&h ook 'de vorstin voor haar beau geste tegen over de toneelspeelkunst en de re-, gering voor haar voordracht. En gelijk Paul Huf zei,, toen hij Van Dalsum gelukwenste, in zijn per soon is het gehele toneel in Neder land onderscheiden. De jubilaris zelf waardeerde in het verlenen, van du onderscheiding ook in hefc- bijzonder, dat de koningin daar mede de betekenis en dé culturele waarde van het toneel had erkend. De versierselen van de orde wer-' den Van Dalsum opgespeld door de voorzitter van de Stichting Am sterdams Toneelgezelschap, de heer Van Schalk. Van vele zijden is Albert-van Dalsum lof ■'toegezwaaid: door mi nister Rutten, door. loco-Burge meester Feber, die eeri zekére te-' rughouding indacht naöï omdat de overheid niet over "kunst; mag oor delen, door de schrijver A den Hertog namens het gemoderniseer de Ned. Toneelverbond, door Cees Laseur namens de Haagse Come- die, door de verleden jaar. ko ninklijk onderscheiden Haagse "to neelspeelster Fie Carelsen en door de heer. Hulsker, die een enveloppe met inhoud kon - overhandigen,; zonder dat' er een officieel comité was geweest. Van Dalsum was diep onder de indruk door alle eer- en: huldebe-^ toon, dat door het publiek met ovaties en applauswas onder-v streept Slijkhuis is toch in België geweest DEN HAAG. Hoewel. Wim Slijkhuis van de K.NA.U geen toestemming had gekregen om deel te nemen aan de cross-country te Niel in België op Zondag j.l., ook niet zonder mededinging, is de Haagse athleet dié dag toch naar België geweest, omdat de- Belgen de' wens te kennen hadden gege ven, in ieder geval de Nederlan der bij -hun wedstrijd te - zien. Slijkhuis viel een zeer hartelijke ontvangst ten deel. Hij werd dooc de burgemeester van Niel ontvan gen en samen met. zijn beroemde Belgische collega Gaston Reiff ge huldigd Hierna volgde hij roet veel belangstelling de wedstrijd, hoewel hij ongetwijfeld, heeft zit ten. popelen om de afstand mee te lopen. Wij zijn dol op Gennep en op alias wat Genneps is, want pro-: centsgewijze brengt Gennep meer vermakelijkheidsbelasting op dan enig ander vlek, dorp of ommuur- de stad in dc. Lage Landen. Dit uitgaandersoord btj uitstek telt bovendien het grootste aan tal beoefenaars van huis-, tuin en kenkenmuziek. Wie aan Gen nep en de Gennepsen komt, komt aan ons!... In True, een Am. blad dat zich daartoe leent, uerscbeen foto uan weduwe Haesster uit Frank fort: „Ik wil trouwen" (dat was w.aax), „ik ben lief van aard" (niet altijd), „roodbruin" (als ik by de kapper' wegkom), enz.; men kent die bekoorlyke jokkentjes om bestwil. Laat ze nu 4383 aanzoe ken hebben gekregen en reeds 7789- cadeautjes op voorhand!, waarmede zij een toko kan be ginnen.. In 1318 gesneuveld doch in werkelijkheid gevangen geno men en in Siberië beland, afge zakt. naar Moekden, opgejaagd door communisten, is Johan Het- linger teruggekeerd te Neunkir- cfren (Oost). Nu is fry boos, omdat zijn vrouw en zijn zoon niet met het ai'ondeten op hem zaten te wachten, want 35 jaar betekenen immers niets in de eeuwigheid Fred Cnra, Engelsman, klimt iedere dag bij Winchetsea, Sus sex, om te spieden naar Franse piraten. Hij is reeds 33-ste spieder van deze soort, want in 1380 kwa men er lelijke Fransen om Win- cfrelsea te plunderen en dat mag niet nog eris gebeuren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1