HET ROTTERDAMSCH PAROOL 1 Britse regering wil een vrije wereld scheppen r Vertel de generaal dat 't leuk is Trein veruaorzell auto op onbewaakte overweg Herdtmann organiseerde Duitse vijfde colonne Vrijdag 18 November 194-9 "Th Heusl J Twee Superforten' in botsing Brand op Zweeds m.s. Seattle m volle zee Vuur na veel moëite in Rotterdam geblust Churchill oefent scherpe critiek op de dntmantelingspolitiek Prins Bernhard heeft bronchitis Twee doden, een zwaar gewonde B. en W. dringen aan op bewaking Smokkelwaar van de vergane „Katowice" Trein grijpt jeep chauffeur gedooil Weinig kans op regen Haarlemmermeer rep en roer WISSELSLAG Mooiste ogen van de wereld r-oJlsrint,si°.is ai twee ke"ccrdcr lop"»,. 9e Jaargang, no. 271 Eed. en Adm. Lange Hoven 141. Schiedam Tel! 69300'Abonn.pri}s: per week 0.32 S per kwartaal f 4.10. losse nummers Ö.Ó9 Opgerlcht door de Stichting «Het Paro61*V Uitgave N.V. D» Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdarasche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper 'Ademt de sfeer van deze foto niet een en al''vriendschap?. Generaal Wassily Tsjoeikaw, hoofd van de Russische controle-commissie in Duitsland, heeft zojuist een goe de grap verteld, dié tiu door een tolk vertaald wordt vóo.r;de har telijk lachende Amerikaanse mi- hister van BuitenlandseZaken, Dean Achescn (links). Inderdaad, or deze receptiegegeven door de Amerikaanse 'Hoge Commissaris, 'John McCloy, in Berlijn ter ge legenheid van Acheson's bezoek aan 'deze' stad, is de stemming heel wat aangenamer,' dan in Lake Succes,-waar Wisjinsky en Warren Austin elkaar in sarcds- men trachten te overtreffeh. Klaarblijkelijk is de,vrede meer gediend met'een vrolijk feestje aan -met. een ernstige cohferentlè. /V:'i Nee toch.. Sedert 1900 is Néérlands be volking 'ihet 92 toegeno men; tweede is. Denemarken met 71 - derde. Noorwegen met.43 Toen ons:laagste ge boortecijfer19.8 was; ston den wij nog bovenaan Dene marken 17.3 en ons hoog ste geboortecijfer, 30.2 over trof het Deense nog rriet 6.8 Laat ons trots -zijn..,. Amerika.'s: oudste; «tticersiteit, de Harvard Law.. School, 132 jaar oud. zal de intrede van. Kei •J 33-sfie vieren J.niet moderns; dat"' men zijn" liarf vasthoudt hoe het zal aflopen. Er zullen nl. meisjes tot .'de col leges worden toegelaten. En dat waar de Leidse. WSL haar 50- - jarig bestaan viert in 1950!... - Een warenhuiste Bremen kondigde Woensdag uitver koop aan met gebruikelijke raambiljet Alles Moet. Weg. Donderdagochtend bleken ra men én propvolle etalages vol komen verwijderd te zijn; van de biljetten hing er nog één, ge corrigeerd: .Alles Is Weg Zeep, tandpasta en tanden borstels vallen voortaan in Birma ónder de weeldebelasting. In de toelichting staatu„Dttzijn luxe-artikelen; het volk. heeft ze niet nodig." Tito's lievelingszangeres, Zin- kd Milanóv, is40 en niet '50 jaar, zoals rMoscóvische bladen beweren... Toen Stalin en Tito nog goed met elkaar waren, schreve?i dezelfde bladen dat ZinkagO jaar was. Ziet men nu,., dat de waarheid ook nu weer in het midden lag. STC3CKTON (Calilorniê). Twee Superfartcn vande Amerikaanse Iuchtmacbtzijn in een dichte mist bij. Stockton-inCalifornië/tegen'-el- kaar gevlogen en omlaag, gestort. Het ene vliegtuig kwam terecht op lipt MacDonaldeil and, het andere viel te pletter op hét. Kings-eiland,' Beide eilanden liggen in hèfc; .delta- gebied van de- rivier 'San Joaquin. cEr. zijn. vier overlevenden! De bot sing geschiedde oi een hoogte van 8000 meter. rr op een' ChristeljjkéKleuter school te. Santpoort, zijn twee geval- lea/yan diphtheric geconstateerd!'Op advies van dé gemeentelijke genees kundige dienst is.de school gesloten, -Een der-patiëntjes -is;overleden'; Moer beivoltiing y Veranderlijke bewolking met m het Westen van. -het land plaatselijk enige neerslag! Zwak ke tot matige wind. hoofdzake lijk tutrichtingen tussen Oost en Zuid. In het Westen van het land_vannacht iets .min.iier koud, overigens weinig verandering in temperatuur. -.v,:V 15 Nov.: Zon op B.0S onder IS.44 Maan op 7,00 onder 15.54. BOmKDAM. Heb' tarni in ruimen een en twee, verzoek om assistentie. Op rlit radiografisch be richt van het circa 7000 ton' meten de. Zweedse m.s. Seattle voer on middellijk een blusboot uit van de Rotterdamse havendienst. Op de Niéuwe Waterweg, tussen Hoek van Holland en Rotterdam, kon de blusboot het Zweedse schip enteren. Al varende werd begonnenmet de blussing van dé brand in een lading katoen, die een verstikkende rook ontwikkelde. Nadat het schip in dé Merwehaven was gemeerd, heeft de Rotterdamse brandweer de gehele nacht nodig gehad om dezo hard- nekkige brand, die reeds op zee, tussen Antwerpen en Rotterdam, wa$ ontstaan, do haas te worden. •Nadat de Seattle buitengaats voor Hoek- yahHolland., vódr.ianker ;was; .■gegaan,viwer(tV^trathxt;:('héti:öruu.r'. met eigén :middëlétPtê blussen". Tocfi het er haar,! uitzag, dat de brand wag bedwongen, gaf de kapitèin oï- der op te stomen naar Rotterdam. Maar onderweg op de Nieuwe Wa- terweEf nam de rookontwikkeling opnieuw toe. De Rotterdamse brandweer werd om hulp verzocht! Die was. 's morgens reeds gewaar schuwd, zodat de blusboot HavenT dienst ÓI onmiddellijk kon uitvaren. Om drie uur in de middag werd' het brandende schip gemeerd hij loods 4 van de firma Muller en Co aan de Merwèhaven. Hier .stónden autospuit zeven en gereedschaps wagen twee al gereed om bij' de blussing te assisteren.., Met'zuurstofmaskers op daalden, de brandweerlieden, in. het. ruim af. Van de op hét tussendek .opgesla gen brandende balen katoen kon nog een deel-worden gelost, maar dit bleek niet mogelijk met de balen die zich in het onderrulm be vonden, aangezien 'deze warén ge stort en niet gestuwd. Toen lossing onmogelijk was, ook door de verstikkendfe rook, werd het onderruim met vijf - stralen van de motorspuit en drie van de blusboot, in drie uur tijdg onder water gezet. Nadat de brand was geblust, werd het ruim weer.'leeggepompt en kon met de lossing worden, begonnen. De firma Mtlllér heeft voor dit kar wei extra ploegen, opgeroepen die de!hele nacht .bezig zijn geweest met de', lossing van. dejongey'eer 1200 balqn katoen.'. Met'de nablussing en hét uit elkaar, trekken van de nog smeulende balen op de kade heeft dé brandweer tot zeven uur van morgen wérk gehad. LAGERHUISDEBAT OVER BUITENLANDSE ZAKEN: LONDEN. —"Voor een overvol Lagerhuis heeft Ernest Bevin, de Britse minister van buitenlandse zaken, er gisteren op aangedrongen „zeer bezadigd" té werk te gaan bfj dé behandeling van de kwestie.van DnitslanöLs wederopneming In de Europese volkerenfamilie. „Wij bebfyen". ïo zeide bfl," „bittere herinneringen aan de oorlog'van 1914 en aan wat daarna is gebeurd en in Frankrijk rit dit gevoel nog dieper". Sprekende over de Parjjse conferentie der.Grote Drie verklaarde Bevin: .;Wij hebben ver klaard^ dat wij de ontmanteling in sommige fabrieken zullén vertragen, maar een groot-aarttal andere fabrieken wordt nog ontmanteld én ik hoop, dat het Huis ons zal steunen, waar het de oorlogsindustrieën betreft. Wjj willen onze veiligheid verzekerd, zien." Voorts zei hij, dat het bezettings- statuut niét" zal worden herzien, totdat het afloopt. Bevin sprak ook terloops over eco nomische problemen. Het gebrek aan. evenwicht op /financieelen econo- jnisch gebied, „tussen dollar- en ster- 'linggebieden noemde hij het meest jiorgbarend, daar het er töe neigde 'alle politieke vredespogingen te on der mijoen als het niet wérd opgelost. Deze. oplossing, zo voegde hij hieraan toe, moet gemeenschappelijk gevon den worden. „Wij willen een ge zonde verhouding.i tot stand brengen tussen Europa,-het Gemenebest en de Verenigde Statén en één vrije wereld scheppen.". Het samenbrengen van de minis ters van buitenlandse zaken van de twaalf vrije parlementaire democra tieën in het. ministerscomité van de Raad van Europa achtte Bevin van •vitaal belang vóór de eenheid van dit werelddeel. DEN. HAAG De griepaanval, die ZiKH. dezer „dagen noodzaakte het bed „te .houdén, heeft zich ontwikkeld tot bronchitis..ZJC.H. zal zïch.in ver band hiermee voorlopig niet aan dé door hem gemaakte .afspraken kun nen hóuden. -1 ROTTERDAM. Ondanks het feit, dat de beruchte onbewaakte overweg aan de Scherp en drechtsekade in Schiebroek, nog niet lang geleden enige honderden meters werd verplaatst, waardoor een beter uitzicht op de spoorlijn werd verkregen, ls er Donderdagavond omstreeks half tién opnieuw een ernstig ongeluk gebeurd op deze .onbewaakte'. Een vierper- soons Citroen werd door een elcctrische trein gegrepen en 140 meter mee gesleurd. Van de drie inzittenden, die direct na het ongeluk uit de totaal vernielde auto werden bevrijd, was dé 36-jarige mevr. Van NnsKuizenaar reeds overleden. Haar echtgenoot, de 36-jarige heer C. J. van N'us, onder directeur van N.V. Thomsens', Havenbedrijf te Rotterdam en bestuurslid van VOC was zo zwaar gewond, dat hjj vanmorgen vroeg in het ziekenhuis Bergweg Is overleden. Van hét derde slachtoffer, de 35-jarige heer K. van Rèeawjjk, directeur van de MJj. voor Woninginrichting F. van Reeuwijk, was de toestand vanmorgen hoogst ernstig. De Citroen na het ongeval. Dc auto kwam van het: terrein van de voetbalclub VOC. aan de Kleiweg, waar beide -heren er. mevr. Van Nus een'training-had den bijgewoond. Teer. de Citroen bij de goed/ver lichte, maar onbewaakte overweg kwam, naderde uit de richting sta tion D P. een leeg electrisch trein stel. De bestuurder gaf signalen.' In; dc-veronderstelling, dat de. heer Van Nus, die de auto bestuurde, deze had-gehoord do auto scheen' zelfs te stoppen liet de treinbe stuurder de trein doorrijden met een snelheid van 55 km. Tot zijn grote schrik kwam de auto echter op. de rails tot staan, vlak,voor de aansnellende-trein; Een botsing was onvermijdelijk. De auto werd door de buffer in' het midden ge. troffen er. over een afstand van 140 meter meegesleurd, waarna de trein tóf stilstand lr.vam.yPas na-' dat de totaal vernjplde auto van dé trein was losgetrokken,;:konden! do inzittenden-eruit.' gehaald -"wor den. Het bleek datde-trein -de wa gen' was binnengedrongen juist op de plaats waar mevr. "Van Nus was gezeten. rij De auto is met een kraanwagen. weggesleept. Het treinvèrkeërop: de Ceintuurbaan was tot -midder nacht gestoofd. ."r'.-C Hetis wel één eigenaardige sa menloop van omstauidighéder. dat juist Donderdagmiddag in de ge meenteraad van Rotterdamde on- bewaakte overweg in Schiebroek ter sprake is gekomen. Het raadslid, de heer Van Doorn drong aan op .bewaking van dezo overweg; Burgemeester Oud merk te indit verband op, dat de ver antwoordelijkheid, geheel bij de Spoorwegen ligt. i Het gemeentebestuur van Rotter dam heeft naar aanleiding van het dodelijk ongeval op de spoorweg overgang aan de Xerxesweg-Scher- pendrechtsekade de volgende tele- granimen verzonrièn. Aan de Nederlandse Spoorwegen: Met verwijzing tiaar brief- wisseling drinet gemeentebc- stuur van Rotterdam, gezien dodelijk ongeval gisteravond, nogmaals met "klem aan op be waking overweg over Cein- tuurbaan in Xerxesweg nabij Kleiweg. Verzoeke omgaande beslissing. Aan ce Minister van Verkeer en "Waterstaat: Heden aan Nederlandse Spoorwegen volgend telegram verzonden: „Met verwijzing naar briefwisseling dringt ge meentebestuur van Rotterdam, gezien dodelijk ongeval :gSster- avond, nogmaals met klem aan op_ bewaking overweg over Ceintuurbaan in Xérxesweg nabO Kleiweg. "Verzoeke om gaande beslissing." Verzoek aan Uwe Excellentie Spoorwe- gén.thans onverwijld tot bewa king overweg te verplichten. De C.G.T., het onder commu nistische leiding staande Franse, al gemene' vakverbond heeft besloten, de staking van 24 uur, die,door "de niet-conjmunistïsche vakbond „For ce Ouvrlère" voor 25 November is afgekondigd, te steunen. Recherche komt handel in Nylons op het spoor DEN HELDER. Het is geble ken, 'dat de. Poolse vrachtboot, „Ka_ towice", die op 1 Maart van dit jaar bij Terschelling verging, een grote hoeveelheid smokkelwaar aan boord had. Enkele dagen na de ondergang, van het schip, zag een visser uit Den Helder een sloep, van de „Katowice" "in het Marsdiep' drijven. Met een collega uit Har- lingen, die bij hem aan boord was, ontdekte hy," dat dé voedsel-én watertanks van deze sloep gevuld wgren met ruim 150 paar Nylon. kousen en andere waardevolle voorwerpen. Hy. brachtde sloep naar de havendienst in Den Hei dér en streek daar het gebruike lijke bergingsloon op. Dé Nylons echter behield hij voor. zichzelf. Hij dreef er een handeltje mee Den Helder, Harlingen en Am sterdam totdat de "politie er ach: ter/kwam door de loslippigheid van een tussenpersoon. De visser is in verzekerde bewaring gesteld, even. als zijn collega in Harlingen. Tegen een aantal tussenpersonen en han delaren in Der Helder en de hoofdstad is proces-verba al opge maakt. De recherche vermoedt, dat 2ich ook in de overige reddir.g- sloepen, die niet zijn teruggevon- "en, smokkelwaar heeft bevonden. KAALTE. Een jeep, die be stuurd werd door de loodgieter K. uit Nijverdal is Donderdagavond omstreeks kwart voor tien op een onbewaakte overweg te Marien- heem onder Raalte in botsing geko men met een personentrein, die van Almelo op weg was naar Zwolle. K. werd op slag gedood. Op het ogen blik dat het ongeluk gebeurde, was het ter plaatse mistig. Detrein kwam'met een uur vertraging in Raalte aan. DEN HAAG Naar het ANP verneemt, is" het wetsontwerp ter goedkeuring van de resultaten der Ronde Tafel-Conferentie Donder dag bij de Raad van State ontvan gen. Verwacht wordt, dat deze reeds heden een aanvang zal ma ken met de behandeling hiervan. Aan het slot van zijn réde zei hij: „Wij" hebben sinds 1947 moeilijke..pro- blemen voor de boeg gehad. Ik ben m: echter blij te kunnen zeggen, dat tengevolge van de door- ons geno men stappen, het mensdom vrijer en met groter vertrouwen kan levèn aan tevoren." Met deze toespraak opende de mi nister, voor de regering het debat óver de Britse buitenlandse politiek. Terstond na hem sprak de. leider van de oppositie, Winston Churchill, die Bevins rede „een zwanenzang" noem-, de en zei, dat de minister van buiten landse zaken door. zijn beleid een grote kans verloren .heeft laten gaan- Toen hij als minister in 'functiè trad, aldus Churchill, Was Engeland' het meest gerespecteerde land ter vé-' reld. Nu was Engeland, wat de bui-1 tenlandse politiekbetreft. c- ranglijst gedaald. Onmiddellijk tot de aanval over gaande oefende Churchill scherpe critiek uit op het oiitmantelingsbe- leid. Hij achtte het onmogelijk Be- vin's aandringen op verlate, ontman teling in overeenstemming té- bren gen met het doen .houden van vrije verkiezingen in West-Duitsland_ „Sommige van Bevïn's fouten hebben gunstige resultaten gehad", zo zeide Churchill, „Ik geloof dat wij het aan hem té danken hebben, dat de'huidi-, ge West-Duitsë regering rechts ge tint is." j.-..- Sprekend Pver Straatsburg en een verenigd Europa,, zei''Churchill, dat Bevin- door de openbare mening -in Europa eh door' zijn eigén partij was gedwongen grote concessies te doen aan de federalistische idee, „doch hij heeft zataltijd;-gedaan in ds gering- mate, op h'et laatsteogenblik én W-de regering.op aan alles m het Werk te stellen: opdat' gèéh iijA' ver loren zou gaan bij de opneming van Duitsland in de Assemblee van de Europese. Raad. Churchill oeféndé ec- verder critiek op-,uit, dat de Britse regerint.' de candidatuur van Tsjecho- SJowakiJe als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad had ge- steund Het centrum uart hét' hogedruk- gebied, dat ïit het begin van de week bonen West-Europa ontstond, verplaatst zich over Scandinavië naar -Noord-Rusland, waar thans zeer hoge barometerstanden voor komen. In de afgelopen 24 uur be gonnen de barometers over de Brit se eilanden, snel te dalen onder in- v loed van de nadering van een ac tieve depressie. Deze storingen treffen wij op de weerkaarten van hedenmorgen aan boven Zuid-En- geland. Het front, dat.met de de press ie samenhangt beweegt zich hoewel langzaam in oostelijke richting en onder inuloed hiérvan begon vanochtend de bewolking in hef Zuid-Wésten van ons land tóe te nemen. De depressie neemt, echter gelei delijk in betekenis af, zodat even tuele neerslag tot het Westen van het land beperkt zal blijven. Daar er in de afgelopen nachtmeer be wolking was, kan de temperatuur flink dalen en kwam er plaatselijk lichte vorst voor. In de kustprovincies zal echter in dé komende nacht de tempera tuur iets hoger zijn. In het Oosten van het land kan nog plaatselijk nachtvorst optreden.' in AMSTERDAM. De gehele Haarlemmermeer is gisteravond in rep en roer geweest. Uit Aalsmeer, Bennebroek en van. Schiphol af rukten brandweerploegen. EHBO.- wagens en - rijkspolitie-auto's uit. om ie zoeken naar een vliegtuig, dat een noodlanding zou hebben gemaakt. „Rij zo snel mogelijk naar Schip hol om de daar aanwezige redding- on brandweerploegen te waarschu wen". zeiden kort na acht uur enige wandelaars op de rijksstraatweg Amsterdam—Den Haag tot een*au- tobestuurder. Zij hadden hem aan-: gehouden, omdat, zij gezien meen den te hebben, dat een vliegma chine. zich iri de buurt van de .Ben- nebroekseweg in moeilijkheden be vond, en.-pamen het zekere voor het onzekere. Anderhalf uur lang heeft men daarop nasporingen verricht'zonder resultaat. Toen kreeg men contact met de wandelaars, die vertelden, dat zij twee lichten over het land hadden zien hobbelen en daaruit hun. conclusies hadden getrokken. De lichten werden inderdaad ge vonden. Zij zaten vast aan een tractor, die voor overwerk wérd ge bruikt. Britse verkiezingen eind Februari of begin Maart LONDEN. In kringen, die In nauw contact staan met de Britse 'regering, acht men .het, waarschijn-, lijk, dat de verkiezingen voor het Lagerhuis in de laatste weck van Februari of de eerste week van Maart volgend Jaar rullen worden gehouden. Hét Amerikaanse eiland Guam waar een militaire basis is gevestigd, is geteisterd door winden, die een snelheid van 230 km pér uur bereik ten. De verbindingenmet hét eiland kijn verbroken. Dit is Louisette Fleuret, eens. door de Fransen gevierd als eén van hun beste zwemstersK kam- pioene op de 400 meter vrije slag, maar nu als verraadster veracht; Zij Wordt ervan beschuldigd ge- durènde de bezetting vier leden .van de verzetsbeweging t aan/ dé Duitsers te hebben uitgeleverde :s-yoor een. militair tribunaal 'staat, 'i zij op het ogenblik voor-- deze misdaad terecht. UTRECHT. Zelfs zuiveringsprocessen worden op flé dnnr eentonig. De man echter, die Donderdag voor de Uirechtse Kamer van het Amsterdamse Bijzondere Hof terécht stond, slaagde er met zjjn nftzondëriyk laag ver raad in, de monotonie te verbreken, Herdtmann, Julius Herdtmann, is zijn naam, 66 Jaar oud. Hjj schiep de vjjfde colonne, die vermond in uniformen. van Nederlandse marechanssee's en soldaten met het Dultsélegër de grena overtrok. ZU deden dat, om kt hun verwrongen terminologie te spreken om het vaderland, Nederland, te bevrijden, Herdtmann Is het type van de profiteur, de man. d! op baantjes jaagt, daaraan „kleine mannetjes" op offert om hen dan tjjdcns het proces te latén vallen met de woorden: „Och, het was allemaal "niet-zo.belangrijk." V'. .V Herdtmann senior.-was Neder-, lands consul in Dusseiöorp, zijn. zoon ambieert ook de diplomatieke- dienst, maar brengt hét noótt vér-' der dan - consul voor ons land in Kleef; In 1924 verkrijgthij door naturalisering 't Nederlanderschap; Desondanks lukt het hem niet door déze stap hoger Te stiigen od de di plomatieke ladder qp bijna wet matig is dan ook., dat -.hijzich Vin 1933 aansluit by de NSB, Mussèrt ziét iets in hem en benoemd hem tót gewestelijk inspecteur der. NSB. in West Duitsland en: chef .van-de nationaal socialistische bond van Nederland in Duitsland-, Zijn mèèsr. terstuk, tevens ziin vaUuik. wordt, de organisatie „Sport en :Spél" Daarna vinden de „elite" van in die dagen verboden WA; onderdak. Zji worden onder het mom van snortotrfenirgen militair afgericht cn samen met de Duitsers zullen zij Nederland gaan bevrijden, wan neer dit wordt overvallen door de Westelijke geallieerden. Tijdens de rechtzitting houdt Herdtmann nog vol, dat wat hij deed r.iets te maken had met land verraad. De Duitsers zouden hem hebben bedrogen. Getuige Kohier, eens zijn adjudant, geeft echter na enig. gedraal toe,! dat Herdtmann ter dege wist waarom hetging. „Irene heeft alle eigenschappén, die ik zo in een vrouw be wonder. Zij is ernstig, zij heeft gevoel voor humor en de hélderste blauwe ogen dieik ooit zag." Zè staat altijd klaar om binnen haar vermogen anderen te helpen. Kortom zij "is naar innerlijk en uiter_ wacht men doortasten de besluiten, zeide dé gevierde man: „Ik zou wel willen, maar de prinses zit erg slecht in haar kleren en moet nog allerlei, kopen." De foto van het paar is Donderdag in Lon den gemaakt, waar.de de gala-première ging van. Flynns laatste gehuwd /gewéést, de" eerste keer rr.et de Franse actrice Lili Da- mita en- de tweede keer met Nora Ed- dingloo. Dat baardje van Flynn betekent niet, dat hij in Parijs aJs zo vele volgelingen van het Sartriaanse exis- - - -- tensialisme. tot deze precies de vrouw die film „The Forsyte Sa- kintooi is bekeerd, ik zoek." ga". Erroel en Irene maar het is een nood- De 39-jarige ffln- ;hcbbcn rT somen ?.**- zakeljjk ingrediënt da- Fmi n™ S. lovirgsrir.gen tntge- voor zyn cerstvolgtm- SSdiïïwSSrta l°?~ Voor I'lJnD wSs d- 'il» -..Kim", tneknSgë éclSmo- 5? do.€,6rste 79®! «- 'e d« twlntë „riL d:e hjJ -■<och,■ want h'J man van Rudyard Irene Ghica beschreef, voegde er nog aan toe, dat zij .financieel onaf- :hankélijk is, „Mijn verloving zal veel opzien baren in Hollywood, maar Pa rijs is al over de ver- bazing heen. Wij heb-, ben elkaar hier bij vrienden ontmoet en over een paar maan den gaan wij tróu wen". Gevraagd, waarom het huwelijk niet eer der plaats vindt, want van een bravour-ac- teur als Flynn - ver- Zelfs zou hij hebben verklaard; dat ook wanneer .de geallieerden Ne derland niet binnenvfelehi.de jon gens. van „Sport en;:Spél" met7de Duitse .kameradén zouden I opruk- kenr Herdtmann beloófdé hen;, gop- - de betrèkkingeh bii^eipoHtié. als ■Nederland- eeiiiha^:!i;beyi^fd^i?(i^ zijn.Daarvan:fsnooit iveel-''- geko men. rij- Zijn legioen van/hpnderdjinan is als zan d vu it 'elkaar';: gevallen! jVélen •zijn in de SS verzeild geraakt" en !zijn op de slagvelden van Europa gesneuveld. Anderen zijn in leven gebleven. Een- paar getuigen nu tegen Herdtmann, die zij thans een „Streber" een „grove egoist" en een .profiteur" noemen. - Herdtmanjj speelt nu; de .belaag de de man uit „betere kringen" waaraan kleine mannetjes -hun woede willen koelen. „IkiwJst'hiet, dat „Sport en Spel" een mili taire aangelegenheid was", zegt hij. Dan beschuldigd de president hem ervan, dat hij met opzet de leden van deze organisatie in de SS,heeft gedreven om zich van heh.te be vrijden. „U wilde die mensen weg hebben, omdat ze voer.-U .gevaar lijk zouden kunnen praten.". Nonchalant antwóbrd-Hérdtraann. a.Och, ik was -miin ambtjinpe.; De kerels interesseerden' mij:r niet meer."-• Donderdag aanstaande zal ;de zaak worden voortgezet. Dah'.'zuLlen. de advocaat -fiscaal, en de. verdedi- ger Het woord, nemén, de laatste om. te 'trachten nog -lets ten gunste vatt déze yerachteliike: figuur aan te voeren. Garry Davis vrijgesproken .PARIJS. -- Garry Davis, dié zich zélf tot wereldburger'heeft be noemd en die/in September:-;vier maal vóór een Parijse gevangenis gepost heeft, wear'een- principiële dienstweigeraar /was opgesloten, is door 'een Parijse 'rechtbank vrijge sproken.- Bij zijn protestactie was' Davis tot vier maal toedoor de politia gearresteerd, maar als hij de .vol gende dag weer werd' vrijgelaten, nam hy opnieuw zijn plaats voor de gevangenis in.- Terreur op "West Java van Darul Islam BATAVIA Bijna 'honderd ,dessabewoners in de buurt :Vah Cheribon (Noord-West-Java) .-.zijn door de«Darul Islam, 'n'ïbénde van. fanatieke Mohammedaanse terro risten gedood, aldus.ieèn medede ling van Nederlandse militaire zijde. Zij .deden, nog één.; aanval, op een tweede dessa in Wést-Java en. legden .45 /woningen in de asA^N:: De Nederlandse' en (Indonesische strijdkrachten h'ëbbenrn de afgelo- pén drie maan den; - tezamen ge- i tracht- éën einde aan. dezeterreur I in West-Java: te makeri, maar te oordelen naar ,de; berichten/ridie Batavia bereikten, is de activiteit I van de Darul Islam aan het toene men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1