HET ROTTERDAMSCH PAROOL Duikende Spit fire rami gebouw op vliegveld Twente Monaco krijgt een nieuwe Grimaldï De agent verliest er z'n helm hij r Van het B1NV via de CVU naar Vrijheid in gebondenheid Diamantsmokkel kost dé Britten 6ÖÖ;ÖÖ0 dollar Vier dóden te betreuren Optrekmanoeuvre mislukt r 5 n Nee toch. Heus V 'AMERIKA Goed boven goud Een naam verandert maar de reputatie niet Regering wil wel inkrimping, geen opheffing van controle op onze economie Onze verliezen in Indonesië Rainier, man met moderne opvattingen r~- 9e Jaargang, no. 272 Red en Aden. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn prijs: per week ƒ0 32 per kwartaal ƒ4.10. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Zaterdag 19 November 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39B644 Bankleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur! B. de Vrlee Hooldredadeur: W. B. P. Schaper IN HET GEBÖUW. óp hei vlieg veld Twentedat gistermiddag door een duikende Spitfire werd geramd.,, brak brand uitdfe door militairen en de Enschedese brandweer is geblust. ;j ENSCHEDE, Een Nederlandse Spitfire is gistermiddag mn kwart over twaalf, na een mislukte duikvlucht op het vliegveld Twente, mét grote snelheid tegen een stenen gebouw gevlogen, waarin ter plaats© deïLL.M. en de Rijksluchtvaartdienst zijn gehuisvest. De piloot, de eerste lultenant- vlieger Huisstee, die de enige inzittende was, kwam daarbij óm het leven. De heer Schurer, een. van de leden van het personeel van dé Rijkslucht vaartdienst, werd eveneens op slag gedood, toen het toestel ih het gebouw drong. Twee andere perspoen, de heren Engbers uit Lonneker en Schey- gxond uit Enschede, werden iWaar 'gewond, zy zijn vannacht eveneens overleden- In het gebouw bralt brand uit, die terstond door militairen met schuimblusapparatcn werd bestreden, waarbij later de Enschedese brandweer assistentie verleende; v V de gewonden vrijwel, direct hulp kon .worden vétléend. 'Eén/van' hen, de heer Scheygrond/ sprong nadat hij gekwetst was, uit,, d€V bovenverdie ping; vab het beschadigde gebouw. Hij werd door ivree .aanwezigen op gevangen, In het' gebouw bevonden zich ook. nog drie militairen van de luchtstrijdkrachten/ dje licht werden gewond- Zij behoorden tot de Meteo rologische dienst. De om het leven gekomen, bestuur der, eerste lt; vlieger J, van Huisstee. is afkomstig uit Gïlze Rijen. De weersomstandigheden, waren op het moment dat hij ..-zijn duikvlucht maakte, buitengewoon gunstig. Deenseen "Westduitse verte genwoordigers zijn overeengeko men; dat tot eind 1950 18.000 ton Deense boter- in West-Duitsïand zal worden ingevoerd. De verongelukte Spitfire behóórde tot de jachtschóól van de luchtmacht: Nederland, die op het vliegveld Twente is gestationnèerd. Vrijdag morgen was het toestel, tezamen met! een andere Spitfire opgestegen voor het uitvoeren .van enkele „duikaan- vallen" op het vliegveld/Deze duik- aan vallen worden, regelmatig onder nomen en zij vormen een onderdeel van het lesprogramma van de iacht- vïlegschool. Het verongelukte vliegtuig, is van grote hoogte op het doel'gedoken en daarbij te ver gegaan. Even voor de duik had de vlieger verscheidene malen de verkeerstoren opgeroepen, hetgeen er wellicht een. aanwijzing voor is, dat er met de machine iets niet in orde was. De piloot heeft op het antwoord van de toren, niet ge reageerd. Dicht bij de grond gekomen heeft hij uit alle macht geprobeerd de Spitfire uit de duik op te trekken, hetgeen hem echter niet.is mogen ge -lukken. Het vliegtuig heeft de grond geraakt, is met grotesnelheid door geschoten en daarna uit .elkaar ge sprongen, nadat eerst het gebouw van de R.L..M. en de. Rijksluchtvaart dienst werd geraakt. De brandweer en de geneeskundi ge dienst, van het vliegveld :waren onmiddellijk: ter plaatse, zodat aan s Van de bovenste verdieping hebpen we een uitzicht van 40 km, over. de Oceaan en bij helder weer var, 140 km over land," aldus een opgewonden brief .uit Boston, waar men ge lukkig is niet een- nièutdógra- nieten wolkenkrabber van' 25" verdiepingeti - niet 0.000 licht punten. Wijf in orts benedenhuis, Voederuw oesters 'met ra-' dioactief plankton;" aldus be veelt ons een buitenlands pros pectus. Zitten we nu in Bikini of lerseke?; -kijk maar uit!, je zal zelf ook radioactief worden tengevolge van een buitenlands oesteruurtje. Nee toch Heuser U3Ö13 oscnnoBZ fiq ipzz fpnoy. teelt. ls hier iets bij voor onze plat- - telanders?: in- Amerika bloeien de 4-H-clubs, welker devies luidt: „Helder Hoofd, loyaal Hart, en nijvere Handen voor een gezonder mereld, een voor namer land en een dorp om trots op te zijn" Vol verwachting klopt het hart der Warrenezen in Ar kansas, want'rtog een dag of wat en uit het .ruim van de Axeldijk komen de Borculose stoeten (40), tafels en lampen, die de meelijdende AcMerhoe- kers voor de houtstad Warren hebben gemaakt na de wervel^ stormramp van dit voorjaar. HET tegenspreken van geruch- ten is een vrij nutteloos be drijf, maar waar geen gerucht te dwaas-is om onzekere geesten :va». streek .te'brengén, zijn wij'blij,'dat president Truman dezer dagen verklaard heeft, dat de prijs-van het goud niet verhoogd zal wor den, zolang'hij in functie is. Het gerucht werd in de zomer gelan ceerd en won in .-kracht na. de de valuatie-golf van September, De goudproduceren de landen, in:, het bijzonder - Zuid-Afrika, drongen san op een verhoging van de goud prijs door de V.S. Zij bepleitten, in het kort. een devaluatie-yan de dollar, Nu 'is het zeker, dateen devaluatie van de dollar de hou ders yan'; aandelen-in-goudmijnen zou helpen, maareveneens staat- .vast, dat!zfj-vrii- 1 wél- ieder' ander, -zou schaden; In dien de Ameri kanen meer, dol-' "'.laïs "Voör-;:Het goud zouden geven, zouden zij het gewenste effect vande .Britse, de Franse de Nederlandse en alle an- dere devaluaties onmogelijk ma ken. Zij zouden da buitpmandse goederen op de Amerikaanse, markten duurder, maken. Zij zou den dè Europese pogingen om hun handel met de V.S. in evenwicht te brengen tot; mislukking doe men, De monetaire politiek heeft •vele 'kanten, die-boven het begrip van de economisch ongeschoolde gaan, maar het vraagstuk van'eèn' devaluatie van. de' dollar- behoort daar niet toe. De Amerikanen kun nen niet wensen, het .economisch herstel van Europa te saboteren; zij kunnen niet wensen, dat 's men sen werkkracht in plaats van' op- het produceren van nuttige goe der ew op het delven van onproduc tief goud wordt geconcentreerd, De goudprijs mag niet veranderd worden. - De hoofden van de Ameri kaanse Marshall-missies in Enge land, Frankrijk, België en-Neder land zullen Zaterdag a.s. in Den Haag bijeen komen, - In bet zoekfidit (Van onze parlementaire, redacteur.) DEN HAAG. /Het Bureau Na tionale Veiligheid, dat zich na de bevryding prübeerdé op te blazen tot een staat In de staat, heeft zyn slechte reputatie behouden, ondanks dat het twe© keer van naam is ge-, wisseld. Eerst werd het Centrale Veiligheids-Dienst en ten slotte Binnenlandse Veiligheids-Dienst. De leiding en de methoden zijn echter zo weinig veranderd, dat men .er, geljjk Xlj» soms toe komt om de oude naam te gebruiken, welke bü de reputatie past. Toen het Tweede Kamerlid Goedhart gisteren het doopceel van de B.V.D. lichtte, zjjn wfl, dit vermeldende, onwillekeurig in de oude aanduiding vervallen. De nieuwe naam gaat ér nog niet goed in, evenmin 'als de methoden van deze, naar dè woorden van .de heer Goedhart, zonderlingste instel-; ling, die in ons staatsbestel bestaat. Terwijl zij officieel de taak heeft om de binnenlandse veiligheid te beschermen tegen, ondemocratische invloeden, ook van buiten af, onder scheidt zjj zich -door een absoluut gebrek aan politiek begrip. Doch het zonderlingste van alles was, dat de minister van Binnen landse Zaken, de heer Teulings, volstaan moest met de verklaring, dat do B.V.D. geen geheime politie was, doch, dat hg verder van het instituut niets afwist, omdat hy nog, geen gelegenheid had gehad zich in' te werken. Hit' de - aard. der,zaak kan men'van een minister, die nog geen,twee weken in. functie.is, niet verwachten, dat „hij van alle détails, zijn departement betreffende, op de hoogte is. Maar de heer Teulings !s een ervaren parlementariër, die weet, wat er, over .dit instituut on der zyn verschillende namen in het parlement te dóen Is geweest. Hg kon dua zeker zijn van critiek op Tweede Kamer, "wier"" spuvérefne rechten hy vroeger krach tig heeft verdedigd, 'niét meer dan behoorlijk geweest/ indien hij zich op het debat over dit punt behoorjyk had gepre pareerd. u - KNAC vraagt opheffing van Zondagsrijverbod DEN HAAG. De KNAC. heeft er in een adres aan de minister van verkeer en waterstaat op'nxéuw op aangedrongen, te willen bevorde ren, dat het .Zondagsrijverbod niet zal worden verlengd. Zoals men weet vervalt de wettelijke grond slag waarop dit verbod berust per 31 December a.s. DEN HAAG. Liberalisatie van het economische leven is het van het begin af aan het streven geweest van de huidige minister van eco nomische zaken. Hij heeft, zoals hij zegt in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer zóveel mogelijk de detail-bemoeienis van de regering met 'het economische leven willen verminderen. Vele leden van deze Kamer hebben heni naar aanleiding hiervan doen weten, dat zij vervuld zijn van ernstige bezorgdheid. Hiervan heeft de minister, zo zegt hu verder in zijn memorie, met leedwezen kennis genomen. Hij put er echter troost uit, dat vele andere ledèn over dit streven hun waar dering; hebben uitgesproken; Hij vat daarop zijn. politieke be. ginselen andermaal samen en doet; dit met deze woorden: „Het tot. stand bréngeneri handhaven van een economisch/stelsel, dat aange past. .aan de omstandigheden van tijd en plaats in staat'is een zo goed mogelijke welva arts verzor ging van het Nederlandse volk;..nu en voór ''dc tóbkómsv'tè \WaarBm-- fien." Hij voegt er aan toe,, dat dit stelsel is gebaseerd op twee aan elkaar tegengestelde beginselen Enerzijds het beginsel van de eco nomische zelfverantwoordelijkheid en anderzijds het beginsel van de economische gemeenschapsverant- woordelijkheid. Als men het ene zou willen noemen een econo misch" gerichte economische poli- tiek en het andere een meer „so ciaal" gerichteconomisch beleid, dan meent de minister, dat zij el- kaars onmisbaar complement vor men. Zo ligt het bij voorbeeld ze ker niet in de bedoeling van de regering alle instellingen, die zijn geschapen in de tijd vanschaarste économie op te heffen. Slechts de distributie- diensten, zullen binnenkort geheel 'worden opgeheven.. Voor de o vórige o verheids- diensten: zal worden volstaan met concentratie en inkrim ping. Dn: opheffing van mnximumr prijsvoorseliriften, waarover de minister van sommige Kamerleden weinig goeds te horen heeft gekre gen, verdedigt bij met op te mer ken, dat'in-sommige gevallen de vastgestelde maximumprijzen de onderlinge concurrentie smoorde, omdat de verkopers geneigd waren maximumprijzen te blijven vragen, zolang deze prijzen bestonden. Tot de onontkoombare gfcvolgcn van de devaluatie rekent de minis ter, :'dat de prijzen van verschillen de voor het levensonderhoud be nodigde goederen een zekere ver boging zullen ondèrgaan. Het is thans échter nog niet tezeggen hoe groot de uiteindelijke invloed hiervan zal zijn op het huishoud budget. (Zie verder pap. 4} DEN HAAG. De regering: maakt bekend, dat tot haar leed wezen dé volgende 'verliezen in In donesië -zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: soldaat, D. Brouwer uit Hask'érland (Fr.):' korporaal G; V. d. Ei.jnden uit Val- kensv^aard <N.Br.)- soldaat A. Hoot- sen Uit'Veenendaal. Kon. Néd, Ind. Leger: geen ver liezen. Acrobaat Jan Vogel in Kansas City verongelukt KANSAS CITY: De Arnster- damse acrobaat Jan Vogel, die reeds een jaar in de Verenigde Sta ten-optrad met- een .sensationeel programma", is gisteravond te-Kan sas City van een hoogte van 30 me ter naar beneden gestort. Hijwerd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij ls overleden. Jan Vogel, die 37 jaaroud was, was bekend om zijn schhnval van een hoogte van 30 meter. Halver wege greep hij dan een vóór de tóeschouwers onzichtbaar .-koord, dat aan zijn enkel bevestigd was. Vrijdagavond viel 'hij echter tot; op de grond, zonder dat' hfj in zijn val werdgestuit. Het .publiek .ge loofde tot het einde toe in een. schijnvertoning. Het is nïet>bekend, waaraan het-ongeluk te'wijten is. (Speciale correspondentie) Geheel onopvallend aanvaardt 19 Novem ber een jong monarch de souvereinitcit over 4, 2yn vaderlandje. 1 Het is prins Rainier IH, kleinzoon van de op 9 Mei 194D overleden vorst Louis II var. Monaco. Zonder veel uiterlijk vertoon of fes tiviteiten, zonder pracht en praal in het vor stelijk paleis, do oude vesting op de rots Monaco zal de jonge vorst de regering aanvaarden uit handen van Monaco's inne mende mede in het Franse leger? Voor zgn vele verdiensten werd hem la ter de rang van generaal verleend: tevens ontving hy van de Franse Republiek het Legioen van Eer en de militaire medaille. Sedert de tweede helft van de vo- rlgc eeuw was Frankrijk een zeer vriendschappelijke nabuur gewor den, en nog altijd bestaan er tal van overeenkomsten, vooral wat betreft., verkeers-eo muntwezen, pose en telegrafie, e.d. tussen beide Jar.den. Ook de nieuwe vorst nam in de jongste wereldbrand vrywillig dienst In hot Franse leger en streed onder generaal Delattre de Tassig- ny in een Algerijns tlrailleursrcgi- ment. Geluksoord Rainier IH is zeer sportief eh een. groot liefhebbervan cl e watersport. In de haven van Monte -.Carlo heeft hij zijn eigen jacht 'liggen, Hy zowel ..Antoinette van Monaco, AJ is Monaco nog-zo klein, heden zal Rainier vorst er ®Un. Een speciale medewerkster is voor ons naar Monaco getogen, om foto's te némén en indruk ken'op te doen, want Monaco is een oud vorstendom en al 700 jaren-lang zitten er Grimaldi's op;de'troori. Tot 9 uur winkelen vlak voor de feestdagen vrien delijke burgerva der, de heer Pal- maro. Als Ral- uier de sleutels Monaco s nieuwe vorsi, der stad heeft "00 overgenomen is het zo ver. Rfs'anht waaruit deze jonge man a]s 2"yn zustér. Prinses Antoinette, «'seen der vorstcr huizen van houden cr democratische en moder- o^otl '"iraftrs* de T1?,! s, ?Ün bet die ne opvattingen op na; ze hebben, de staat Monaco ..gemaakt" hebben; zij z.jn overr.1 hun vrienden, cok in nlet- 1 VflJ1 het r,n^ van de 13de ccuw afl hofkringer;. Prinses Antoinette voor Monaco gestreden en geleden hebben, wijdt zich voel aan sociaal werk; zn Onder de vorsten Charles III en Albert I. is voorzitster van vele comité'a en SÏÏ» de c.eu"'' bereikte het een organisaties, en heeft in het paleis vr bloei op socjaal en cultureel gebied- ecti- soort kinderbewaarplaats op- jvien zegt dat Monaco gesticht zou zijn gericht, voor kinderen tusschen 2-7 üoor Hercules! Vandaar dc naam „Herculis jaar van akerlei nationaliteiten. l ortus Volgens geloofwaardiger bronnen Het palcis staat nog steeds op is Monaco ontdekt en gesticht door de Phoe- dpzelfde plaats waar eens de Genue- mciers, het zeevarende volk hij uitnemend- zen in 3215 dc eerste steen legden neia, die er handelsaanknoping zochten met voor het hechte bolwerk, dat op het V deJn^eemse bevolking. eind van die eeuw overging in han- Toen in fTnnim de t„.j Toen in Genua de strijd losbarst- den der Grimaldi's, f •n fflWHtam, - Albert I. de beroemde 'natuurvor- e,en Sl eede 3? "fT s« diepzee-onderioeker, is de' sten te Rome en de bondgenoten cfrondle'y<yer vaii het"'-wereldvér- „"eeïveëU°n°- WM«aS.- co een veelbegeerd object. ElatiK en 1?5irecht uit zee op- Het was de Welf Frangois Gri- rgst, én van hétAnthropologi- maldi, genaamd Malizia. die door sche Museum, waar vele vondsten middel van een list, n„i, vermomd in samengebracht werden' uit praehia- ;monnikskledy, in 1297 voor 1 het torische tijdperken, eerst bézit nam van de rots; toen Monaco is een. klein sprookjes- volgden er Gibellyiten. Dé Grimal- land aan de Azuren Kust. dromend di's muntten uit in vermetelheid, temidden van. palmen, ceders en ondernemingsgeest en strijdvaar- bloeiende bougainvillea's, een on- digheid. Herhaaldelijk stelden zij volprezen oord van zon en "warmte, DEN HAAG. Op I, 2, 3, 22 en deze ten dienste van vreemde vor- van fleurige strandkleding, bïous- 23 December, m.a.w. vlak voor Sint sten.'Dit is ook in later tijden zo ge- jes en jurken, shirts en shorts, doör Nicolaas en Kerstmis, zullen, de bleven. Streed niet dévih dit voor- Moeder Natuur bevoorrecht, een winkels tot 's avonds 9 uur geopend jaar overleden vorst - - - - - zyn. Louis H, In do vorig wddMrlos 1 7~\ E grote vetera- JL/ nen van de filminütrsMe Cecil B. de Mille, Samuel Goldwyn en John Ford meenden on langs te moeien unststellefi, dat de filmster nis per soon op het grote publiek heel wat minderaantrek kingskracht uit oefent dan vroeger het geval was. Wie kan het in deze da gen in icerkeïyke glorie nog opnemen tegen een Mary Pickford en' Dou glas Fairbanks sr., een RudolphVa lentino, .vroegen zij bedroefd. Misschien; zouden zij hun jammerklacht voor zich gehouden héb ben, indien zij ge weten hadden, wat' «t enige weken la ter in Londen-te ge beuren stondDaar werd'in. het .Odeon- theater'- de prémière fgègèvéd'dy vdnf :de film '„Thé Forsyte Saga", welke voor stelling een bijzon der aspect kreeg door de aanwezig heid van de ko ninklijke familie. Maar. niet orh. hun vorst té zien, had den tienduizenden Landenaars zich voor het theater opgesteld. Hun belangstelling ging in de eerste plaats uit naar de Ameri kaanse en Britse filmsterren, die als medewerkers aan de film de pre mière mochten bijwonen. En so groot bleek de aantrekkingskracht van .dé sterren toch. nog te zijn, dat 500 Lon- dense politie-agenten nauwelijks in staat waren de fanatieke menigte.in bedwang te 'houden. Nog een incident, overigens ook van onschuldige aard, speelde zich. tijdens de première van- „The .For syte Saga" af. De zevenjarige Vic toria Hutchinson was uitverkoren óm de koningin voor het begin van. de voorstelling bloemen aan te bieden. Dagenlang oefende zij thuis om de daarbij verschuldigde révérence feil loos te kunnen uitvoeren. Maar, zOr als de foto laat zien, gebeurde op het grote ogenblik het ergste. Victoria verloor haar evenwicht en kwam voor de koningin'te zitten in plaats van te kdielen. Arme Victoria.:. Vier doden en 4 gewonden bij vliegongeluk TAMPA (FLORIDA). Eau Amerikaans Superfort B 20,' dat In Florida was opgestegen om- te^zoé- kem'naar de B 29, - die iu :de "buurt van de Bermuda's wordt vermist, ia neergestort. r .Vier inzittenden,- wér den gedood - en vier gewond. Vier andere inzittenden kwamen met .de schrik vrij. Eén 'inzittende wordt vermist. '.W/ DEN HAAG Naar.het..f ANP verneemt,*is".het wetsontwerp, tgr. goedkeuring van':-de, resultaten: der Ronde Tafel Conferentie Donder dag bij de Raad van/State'ontyan,- gen. Verwacht wordt;dat deze reeds heden een/ aanvang zal, ma ken met de behandeling.kiervan.; LONDEN. Een Londens ge rechtshof is begonnen met het be handelen van 4-7 aanklachten tegen drie maatschappijen, een bank, een directeur en ècn procuratiehouder» die er van worden beschuldigd be trokken te zijn by een grootscheep se diamantsmokkel van Engeland naar de Verenigde StAtén. En to taal werd door-de beldaagden een hoeveelheid: ruwe diamant van 19.451 karaat uit Groot-Brlttanhië verzonden/ ivaarbU s^j do bepalingen van de deviezen wet opzettelijk ont doken, Volgens de openbare aan klager'heeft de Britse regering door dezo clandestiene diaman t uitvoer reeds een bedrag van zeshonderd duizend dollar verloren. Waren de diamanten rechtstreeks naar Amerika verkocht, clan zou: Engeland cr dollars voor hebben ontvangen. Zij maakter. echter de omweg over Tangcr, waar een stro- man zorg droeg voor dc wederver koop aan Amerikaanse diamant handelaren. s De koersvan het pond sterling bedroeg destyds nog 4.3 dollar voor een pond, doch de notering bedroeg te Tanger sléchts om en naby 3.2 dollar. Door op listige wjjze ge bruik te maken van ditkoersver schil wisten de Amerikaanse, dia manthandelaren een 'a— onwettige extra-winst van 20 a 25 procent te maken, terwyiEngeland de -zo zeer benodigde dollars ontgingen. Het had reeds lang de aandacht der douane-autoriteiten getrokken, dat. zich een-grote uitvoer van dia- .mantenuit geen der Londense diamant-deskun digen iets wist van een markt;voor diamanten in deze Noordafrikaanse haven. Het complot kwam uit doordat op het hoofdpostkantoor te Lohdèn drie postpakketten 'werden.geopend, die diamanten y. ter waarde' - van 75.254 pórid -steriing'hèyattén. Na het voorlezen van dé acte van beschuldiging werd de' 'zitting van het hof verdaagd. V y - (Ingez: Medj Hier" en daar een regentje Weersverwachting geldig tot; Zondagavond: r Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte regen- Zwakke tot matige wind, aan vankelijk tussen oost en. zuid, later uit 'uiteenlopende richtin gen. Weinig verandering, van temperatuur. -0 Nov.; Zon op .6.08; onder 16.43; BJ3T One :-a -K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1