Nederlands vliegtuig met 29 Joodse kinderen vermist HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aangekondigde landing te Oslo uitgebleven Nederland kan zich wel redden zonder Indonesië paarden in een stal Onherbergzaam terrein bemoeilijkt onderzoek ONGERUSTHEID OVER DAKOTA VAN AERO-HOLLAND Verslagenheid r De bemanning'van de PH-TFA Indonesië heeft alles te verliezen bij Nederlandse onverschilligheid Deskundigen'maken zich iceinig illusies over een geslaagde, noodlanding Radio-Oslo steunde naspeuringen Oost-Indonesië is zeer tevreden over RTG Nijpende voedselschaarste thans de kop ingedrukt Boerenstand gaat het minder goed 4 en 25 December zijn rij-Zondagen SOWJET-UNIE Enige harde feiten 9e Jaargang, no. 273 Bed en Adm Lange Haven 141. Schiedam Tel 49300 Aboon pri|s: per week 0 32 per kwartaal /4.10 losse nummers /0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER .Maandag 21 Novemier 1949. Uitgave NV, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier. Amsterdamsche Bank -te Rotterdam Directeur: B de .Vrje» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper OSLO. Met 29 Joodse kinderen uit Marokko die ln Noorwegen op va cautiezouden 'gaan met twee Zweedse verpleegsters ell met.vfer Neder landse leden van de bemanning'is gisteravond een Dakota van de Aero- HoUand boven Oslo verdwenen. Drie minnten voor zes had radio-telegrafist M Westenberg aan de toren van het vliegveld Fomebu bil Oslo geseind, dat bet vliegveld de landing zou beginnen. Toen verbrak hij het radio contact, Tien minuten verstreken, doch boven het vliegveld werd geen motorgeronk gehoord, dat de komst van de PH-TFA aankondigde. Het eerste kwartier wekte,dit geen verwondering..Op het vliegveld werd ver ondersteld, dat'de, piloot door ;slecbtzicht gedwongen was de manoeuvre nog eens te herhalen. Doch bevreemdend" vond men op het vliegveld toch, dat de telegrafist niet opnieuw radio-contact met de toren zocht. Toen dit te lang duurde heeft men onophoudelijk het vliegtuig opgeroepen, maar van de TFA is geen antwoord meer gekomen. Met man en muls is het vliegtuig in de dónkere kille nacht boven Oslo verdwenen en meer dan vijftien uur later was er nog niet het geringste teken, dat omtrent het lot van de 35 inzittenden iets meer zekerheid gaf, dan de verschrikkelijke vrees, dat allen ;ekomen. L. FROUWS gezagvoerder Tweemaal in de loop van de avond heeft Radio-Oslo gisteren de bevol king vap Zuid-Noorwegen opgeroe pen alle gegevens welke men over het vliegtuig kon verstrekken on middellijk aan het vliegveld te mel den. Het gevolg was een stroom van berichten uit dé meest verschillende gedeelten van die streek, dat men het vliegtuig had horen rondvliegen. Tientallen Noren gaven echter ook door, dat zij explosies hadden ge hoord. Doch ook op deze berichten kon men moeilijk bouwen, omdat zij soms uit gebieden kwamen die wel vijftig kilometer van elkaar waren verwijderd. En het enige dat men tot nu toe zeker weet, is dat het vlieg tuig een minuut of tien voor het zijn landingsbericht doorgaf boven het stadje Moss aan de Oslofjord vloog. Gezagvoerder Frouws, die reeds 5500 vlieguren heeft gemaakt, kende de omgeving van het vliegveld Oslo nauwkeurig. Vorige week Dinsdag was hij er nóg'geweest om een der- tigtal- doodse-kinderen -van het Noot-»; se Relief Committee'fcriEurope uit Noorwegen naar Palestina te'bren gen. Zondagavond zou hij in Oclo terugkeren met 29 andere Joodse kinderen, die hij in- opdracht van hetzelfde comité uit Tunis had ge haald. De kinderen zouden in Noor- 1 wegen een lange vacantie doorbren gen voor ze ook naar Palestina zou- j den gaan. Frouws wistdus, dat' de omgeving van het vliegveld bestaat uit burg- Het verongelukte vliegtuig. achtitf terrein met juist ten noordén van Oslo bergen, tot 514 meter hoog te. Langs de lange Oslo-fjord heeft hu' zijn weg haar de Noorse hoofd stad gezocht, doch' deze keer heeft hij haar niet gevonden. In de regen achtige avond is hjj verdwenen eh hoewel talloze Roode Kruis-colon- nes zijn uitgetrokken om het ver dwenen vliegtuig' op te sporen was vanmorgen'om negen uur nog niets gevonden. Lange tijd heeft men op Ypéqbufg de hoop gekoesterd, dat. de piloot,, toenhij mérkte, dat zijn radio het niet meer deed, er de voorkeur aan had gegeven naar een gemakkelijker luchthaven terug te keren. Zelfs aan de mogelijkheid, dat hij naar Schip hol zou vliegen werd gedacht'en een tijd lang werden alle lijnvliegtuigen van. de KLM ver. uit de omving van Schiphol verbannen. Toen het vlieg tuig bij Oslo was bad 't nóg voor vijf uur benzine aan boord. Daarmee had het Schiphol gemakkelijk kun nen halen. Doch om elf gisteravond toen die vijf uur reservé waren ver streken, was er nog geen enkel be richt. En de hoop werd. steeds klei ner. Toch wilde Frits Diepen, eige naar van de Holding Company van, de Aero Holland de hoop niet op geven: .misschien is hij op Hamburg geland," gaf liij ons met ongeruste stem te kennen. Maar toen ten slot te tegen twee uur 's nachts na ein deloze moeite,'met Hamburg contact, was opgenomen, bleek ook die laat ste hoop vergeefs. „Misschien is hij nog op een stukje, strand geland?"; -Doch 'intussen - bad' Frits Diepen om één uur besloten, dat hR de familie leden niet langer ongewaarschüwd mocht laten. Om drie uur in de nacht tenslotte, toen 'vele leden van het personeël van Ypenburg en de daar zetelende maatschappijen die van het nieuws hadden gehoord naar Ypenburg. waren gekomen, had Diepen zelf alle; hoop opgegeven. Het was een ver slagen man die ons zijn bang -ver- moe den r uitsprak. Tientallen vliegtuigen zoeken de PH-TFA' OSLO. -tv; Tientallen vliegtuigen nemen, tot dusverre zonder succes, deel aan de naspeuringen naar het vermiste vliegtuig van de Aero-Hol- fand. A. Dé. PH-TFB. dié Zondag eveneens met;Joodse kinderen haar Noorwe gen is:-gevlogen, zoekt in de streek .ten Westeii: van Oslo, lahgs.de Oslo fjord. Andere vliegtuigen die zoe- ken,' zijn: twee ..Nederlandse Mit chells, die zijn opgestegen van het vliegveld Valkenburg en de ?route van: Schiphol, haar Gothenburg na zoeken- Voorts .een Deense Dakota èri: èèh Deense Catalina, zes kleine Noorse, vliegtuigen, en een Zweeds jagers-eskader. .Ook heeft Zweden de assistentie aangeboden van heli* copteres. Regenval en zware mist belemmeren bet zicht De Nederlandse marine-lucht vaartdienst heeft maatregelen ge troffen- om op eerste aanvraag, meerdere - vliegtuigen van Valken- burg te laten op stijgen om aan' het; onderzoek ..deel te nemen. YPENBURG. De bemanning van dc Dakota van de Aero-Hol- land. die b0 Oslo wordt vermist en die uit vier personen bestond, is als volgt samengesteld: Gezagvoerder L. Frous. geb. 43 April 1918, wonende te Rtfswük <Z.H.), gehuwd, geen kfndcrpn. De heer Frous trad In April van dit jaar in dienst yan de Aero- Holland. .Vóórdien Uvas h0 mili tair vliegenier, eerst in de twee de wereldoorlog en na 1945 ln In donesië. Hü heeft-5500 vlieguren.. Tweede bestuurder A. van der Touw, geb. 1 Mei 1915 in Den Haag en wonende te Rijswijk (Z. H.1, gehuwd, geen kinderen. Hij kwam in Januari 1948 In dienst van de Aero-Holland en heeft .3700 vlieguren op zijn naam staan. Radietelegrafist M-Westen berg, geb. 11 Juni 1921. te Am- sterdam, wonende aldaar, gehuwd en vader van 1 kind. In Juni. van dit jaar trad h0 in dienst van de Aero-Holland. - Mecanicien K. Stukje, gcb. 3 September 1918 te Dclfz0l,' wo nende te Den' Haag. gehuwd, geen kinderen. H0 was sedert Mei van dit jaar in dienst van de. Aero- Holland.' Vj-.K Namen en bijzonderheden van de Zweedse, verpleegsters, en van de 29 kinderen ontbreken nog. Nederland treedt uit de Intern. Omroeporganisatie BRUSSEL. België. Nederland. Luxemburg, Frankrijk; Italië, Mo naco^ Tunesië, Algerië, Marokko, Egypte en Vatikaanstad zijnZater dag uit <3eInternationale Omroep organisatie getreden. De organisa tie werd na de oorlog ingesteld voor de verdeling der golflengten.Ge noemde landen zijn uitgetreden,, om dat er meningsverschil over het Stemmingsstelsel bestond- De Sow- jet-Unie maakte namelijk .plotse ling aanspraak op atht stemmen -in. plaats van drie,, zoals in de V.NyDe organisatie dreigdo op deze wijze een door de communisten over heerste instelling te worden. Er zijn besprekingen gaande over de instelling van een nieuwe' inter nationale organisatie, waarin geen communistische landen opgenomen zullen worden. BATAVIA. „Hel Cnle-statuut Is goed. Ik geloof aan samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Aan Indonesische z0dc heeft men echter veelal de gedachte, dat Nederland en de Nederlanders die samenwerking tot elke prUs willen voortzetten.omdat Nederland zonder .uitlaat ln Indonesië Zou terugzinken tot derde-rangs mogendheid en dè welvaart van Nederland een onherroepelijke; slag zou krijgen. Ik geloof daarvan niets. Nederland en de Nederlanders kunnen- zich zonder Indonesië wel redden. Niet Nederland maar Indonesië beef! alles te verliezen bij een staking van Nederlands activiteit ln dit land." Dit Is de mening van prof. mr K L. J. Enthoven, secretaris van staat voor staatkundige hervormin gen/die na 37 Jaar In Indonesië te hebben gewerkt, op het punt staat naar Nederland terug te keren, waar hij zich In Den Haag zal vestigen. In eeh onderhoud met Aneta ver klaarde deze uitstekende kenner van Indonesië dat geen ander volk be reid is so veel te doen tegèn zó weinig beloning als de Nederlan ders, die in rndonesië werkzaam z0n „Indonesië beeft geen betere vrienden dan de Nederlanders. Denkt bijvoorbeeld aan de medici, hoogleraren. wetenschappelijke .werkers en bestuursambtenaren- Een vraae moe! nog worden beant- worrd: Zijn de Nederlanders ïn In donesië welkom? Dit antwoord Is nog niet gegeven" aldus prof. Ent hoven ..Voor mij is dit echter geen vraag. Mijn tijdis gekomeu. maar er staan tal van jonge Nederlanders gereed om het moeilijke werk van staatkundige constiructie en con solidatie yoort te zetten." Antwoordend op de vraag waar op hij rijn -mening baseerde, dat Nederland zich zonder Indonesië zal kunnen redden, wees 'prof. Entho ven óp de intensieve industrialisa tie in Nederland;.-;waar müliarden mee gemoeid zijn. „De Nederlandse industrie legt zich toe op speciali teiten In dit. opzicht is zii concur rente van de Verenigde Staten en bet: is imponerend om te zien met welk vernuft en vindingrijkheid koppig Wordt-gewerkt om het allér- beste te fabriceren. Inderdaad richt de Nederlandse .industrie rich op Indonesië, Indonesië is-een afzet gebied, maar het Is slechts een van Nederlands goede klanten," Verder zette prof.'Enthoven uit een; dat het niet denkbeeldig Is, dat Nederlandse werkkrachten voor de nieuwe staat verloren- gaan, wan neer vertrouwen ontbreekt. Het is niet 'vanzelfsprekend, dat 'de bestén vap Nederlands zonen hun taak zul len blijven vervullen, wanneer van Indonesische zijde .uitlatingen in de geest van „wij vinden het,prettig, dat jullie bier blijven" niet worden geboord. Sfasü-t A.vXd.rOUW, ge 'piloot j I K. STUKJE boordmecano OSLO. Vroeg vanmorgen is bjj de politie autoriteiten van Oslo bericht ontvangen, dat op de be boste heuvels van Oppegaard on geveer 5 kilometer ten noorden van Moss een lichtgloed is waar genomen. Men is er nog niét zeker van of dit lichtschijnsel van de Da. kota afkomstig, is of van een an dere patrouille welke op zoek is naar het vliegtuig. Men is nog niet tot dé plek doorgedrongen. Gemeld wordt nog, dat Radio-; Oslo vannacht'tot half driejzijn uit zendingen heeft uitgezet om oproe pen aan de bevolking van Zuid- Noorwegen door te geven. Wat er gebeurd Is, is op dit ogen blik nog een volledig raadsel. In het bergterrein om Oslo zijn inderdaad uitgestrekte onbewoonde streken. Het vliegtuig kan daar aan de grond zijn gekomen, doch het terrein- is van die aard, dat niemand zich de illusie maakt, dat daar een geslaagde noodlandingkan zijn .uitgevoerd. Ook is het zeer wel mogelijk dat het vliegtuig tegen een der wanden .van M. WESTENBERG,- radiotelegrafist Radio-Oslo, dat 7wmnaal om: 22.15. sluit, bleef Zondagavond stemmige gramofoonmuzick uit zenden, afgewisseld door herha lingen van het verzoek om be richten over het toestel ten' spoedigste door te geven.. GRIMMIGE SPELING VAN'HET LOT v (Eigenbërïcht) .;J DEN HAAG. Nu met aan ze-: kerheid grenzende waarschijnlijk heid moet worden aangenomen, dat de PH.TFA is verongelukt moet dit ongeluk worden beschouwd als dg tweede ernstige tegenslag in de ge schiedenis van. de Aeró-Holland. In'het begin van 'het vorige jaar ".verongelukte in1 Denemarken een taxi-vliegtuig van deze maatschap pij. Dit vliegtuig was eveneens op weg naar Oslo. Het vervoerde de voorzitter van dc Party van de Ar beid. Koos Vorrink naar Je Noorse hoofdstad. Het is wel een grimmige speling van het lot, dat dit eerste ernstige ongeval van de Aero-HoUand juist vandaag voor de Raad voor de Luchtvaart zou worden behandeld. De'directie van de Aero-HoUand deelde ons vanmorgen mede, dafzli uitstel van de behandeling zou vra gen in verband met de omstandig heid, dat de directie en. andere le den van de maatschappij, die als getuigen waren gedagvaard, door het ongeluk van gisteravond volledig in beslag zijn genomen. de'Oslofjord is gevlogen en dat het daarna in de fjord zelf is yerdw.ènen. De Aero-HoUand heeft aan -'de tweede Dakota de PH-TFB, welke, enkele uren voor de PH-TFA boven Oslo verscheen reeds geland was met: 30 kinderen aan boord, opdracht gegeven, de gehele omgeving, met in begrip van de fjord van de lucht uit te verkennen. De TFB was reeds voor de andere Dakota Oslo .naderde teruggevlogen naar Gothenburg In Zweden. Vanmorgen is dat toestel weer naar Oslo gevlogen. Het vermiste vliegtuig was Zon dagmorgen uit. Tunis naar Oslo vertrokken, evenals de TBF. die on der commando van de Zweed Ander son stond. Doch op Meisbroek heeft de machine van Frouws óm nog niet bekende, reden velé uren Vertraging gehad. Eerst'tegen twee-uur vertrok: het van de Brusselse luchthaven om dé reis voort te zetten. Weliswaar kón Frouw3 Oslo toen niet meer voor het donker, halen,;doch'hij was bekwaam genoeg als nachtvlieger, om dit' te mogen:doen'.'; y Achttien overlevenden van B-29 van vlot gered TAIVEFA'. De Canadese torpe-, dobootjager „Haida" heeft 'achttien 'Overlevenden' van'de-Woensdag na-, -bij - dé-. Bermuda-eilanden veronge lukte, B-29 van de Amerikaanse luchtmacht aan board genomen. De overlevenden waren tevérzwakt' om nog in'staat té zyn de toedracht1 van het ongeluk te beschrijven. Zij .hadden bil na 80 uur op twee vlot ten rondgezwalkt, vóór zij door een Amerikaans vliegtuig ontdekt wer den. Men; meent,. dat er twee slachtoffers Cde bemanning, was .twintig koppen sterk) 'te betreuren zijn. Zij werden vermoedelijk; ge dood. toen het toestel het water raakte. Vliegtuig stort brandend op Chicago neer DETROIT. Een groot vracht vliegtuig vol Kerstgeschenken is gisteren te Chicago in vlammen ge huld op een - buis neergekomen. De eerste en tweede piloot vsd de ma chine kwamen om ln de vlammen.. Een man, die op het ogenblik van de ramp in het huis vertoefde, over leed naderhand in hét zièkenhuls aan zijn- -verwondingen. =-■ -v: BATAVIA. Elf sprekers heb ben Zaterdag In het parlement van Oost-Indonesië bij de behandeling var) de stukken van de R.T.C. het woord gevoerd. Alle fractiesver klaarden zich Ingenomen met de resultaten van dé R-T.C. De natio nalistische fractie stelde zelfs.voor geen tweedzitting te houden en onmiddellijk tot stemming óver te gaan. -'."•-"1 •- De kwestie Nieuw-Gulnea kreeg veel aandacht. De reacties waren echter op deze eerste sitting niet heftig. Het vermoeden bestaat, dat de kwestie deze week verder zal worden besproken. Babies van minder dan twee pond geboren r VENRAY. In October van het - vorige jaar werd In het gezin van de familie G. aan de Maasheese te Veiiray een baby. geboren, -die. slechts 6.6 ons, dua iets meer dan een pond .woog. Nadat het kind maandenlang ln hot Vcnrayse zie kenhuis was verpleegd en kunstma tige voeding was toegepast, kon het naar de ouderlijke woning te rugkeren. Gisteren is nu ln hetzelf de gezin een baby van 8.6 ons ge boren. DEZE MODERNE .„PAARDEN STAL" siaati om Schiphól en be vat geen edèlèqbolbloeden, maar moderne mechanische paarden, die ingespannen worden voor de' viermotorige KLM-machines. In het dagelijkse leven -heet. déze stal het Motoren-magazijn; hier staan de- de motorenwerk plaats gereviseerde 'motoren te wachten tot er heen motor, die „aan zijn uren", is,, uil èen vlieg tuig wórdt genomen en een. van -dé .motoren uit-het. magazijn in de plaats hiervan in het toestel wordt ingebouwd. Het vermogen rmn een vliegtuigmotor .van het afgeheelde type is ongeveer 1400 pk, zodat op' de foto'ongeveer 50.000 pk zichtbaar is. Relletjes in Nigeria eisen 18 doden LAGOS (Nigeria). Achttien7 mensen zijn gedood en 31 gewond bij ongeregeldheden te Lagos: in. Nigeria. Vrouwen van stakende mijnwerkers staken huizèn van; mhndirecteuren ln brand en vielen, stakingsbrekers aan, waarna de po litie het vuur opende. Een officieel 'communiqué noemt de toestand in deze Britse kolonie „ernstig". Amerikaanse consulaat in Medan geopend MJEDAN. Voor het "eerst na de 'oorlog is een consulaat van de-Ver enigde Staten té Medan geopend. De daar gevestigde vice-consul, de heer Donald Davis, vertegenwoor digt:. dfc belangen van de regering der .Verenigde Staten-in: geheel Su- matrai WASHINGTON. „De oogst van verleden Jaar In het Noordelijk half rond heeft de nijpende voedselschaarste, die: na de oorlog over de hele Wereld heerste, blikbaar opgelost," aldus Inldt do conclnsie: van het verslag over de wereldvoedselloesland, door dé voedsel- en landbouworganisatie van de Ver. Naties (F.A.O.) opgemaaktten bèhoóve van de afgevaardigden óp de vijfde jaah'ergadérlng van dit lichaam, die heden in Washington •begonnen Lb. i7'.'i.y.V-V De F.A.O. verwacht, dat de levens- middelchyoorzlenmg in 1950/51 beter zal zijn dan thans het geval is, en dat de prijzen dsm lager zullen zijn. Van bepaalde levensmiddelen zal er wellicht een overschot zijn'. De Ver. -Staten en Canada hebben ten aanzien yan de pröductie reeds.beperkingen ingevoerd. Daarentegen zijn vele an dere landen vastbesloten alles in het werk te'stellen om hun productie op te voeren. Op basis van hét gemiddelde der dagelijks'do or dé Inwoners van elk land verbruikte calorieën, is de le vensstandaard, vergeleken met die van. 1947—1948, in. de .Europese lan den, de landen van .Noord- én Zuid- Afrika, zomede in die van het nabije Oosten en van Latijns-Amerika, op merkbare wijze gestegen. Daarente gen is hij gedaald in de landen van het Verre Oosten en eveneens ln ze kere mate in. Nieuw-Zceland," Cana da cn de Ver. Staten. De aanzienlijkste verbetering werd in' Duitsland waargenomen. Wat de: prijzen der landbouwproducten be treft; wordt in het verslag vastge steld. dat de voorspoed van- de boe renstand, die zich na de oorlog ont wikkelde, gedurende het afgelopen jaar in de gehele wereld is vermin derd. De. prijzen der landbouv/pro-, du eten zijn in-de landen van de dol- Jarzone en in die van Europa, die de gevolgen van de deflatie hebben-on dergaan, enigszins gedaald.- Veel wind Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond: Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien, voornamelijk in de r. oord west e- Uike shelft .van: het land. Krach tige,- langs de, - kust nognu 1 èh; dan harde of stormachtige Zuid-: Westelijke wind. Weinig veran-! dering in temperatuur. 22.Nov.: Zon op 8.01 onder-16.41 Maan op 11.20 onder 17.51. DEN HAAG. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft be paald, dat op de Zondagen 4 en 25, December gereden mag worden met auto's en motorrijwielen. Geen extra-Kersttoeslag voor ouden van dagen 's-GBAVENHAGE. Het hoofd- bestuur van/de Nederlandse Borid - van Ouden van Dagen ontving van de minister van Sociale Zaken ant woord op een brief waarin ver zocht werd een bijslag van 25 te verlenen aan hen die een uitkering genieten vanwege de Noodwet-Ou derdomsvoorziening, Deze bijslag -was.bedoeld, als een .extra-Kerst- toeslag. De ministerliet 'hd 'berich- 'ten. dat dö -bepalingen van dio noodwet geen vrijheid bieden deze uitkeringen met een kerstbijslag te verhogen. Pakket-posttarleyeh voor de West verlaagd DEN. HAAG. Met Ingang van 21 November heeft de F.T.T. de ta rieven voor pakketpost over zee naar de West, die met ingang van 17 October in verband mét de deva luatie verhoogd moesten worden, weer teruggebracht: op het peil, dat voor die datum gold. Het Westen heeft bepaalde rede nen om de herhaalde vredesbetui- gingen der Russische, machthebbers als geloofwaardig- te beschouwen. Dit on''.eri het echter niet van de plicht, nauwlettend toe te zien, dat een zeker machtsevenwicht be waard blijft. Tot voor-kort. achtte men dit ruimschoots verzekerd door het Amerikaanse monopolie van de atoombom. De ontploffing van de Berla-bom heeft deze illu sie ruw verstoord. En tevens ia men nu tot de overtuiging geko men, dat de Russen ook op andere militaire gebieden, waarop men hun een achterstand toedichte, aanzienlijke vorderingen hebben ge maakt of deze ten - "S minste binnen ln bet 'korte", tijd zullen 1 c r. I behalen. Zo is het zoeklicht j: thana duidelijk geworden, •dat;':'de zwaar getroffen RusMHehc staalindustrie,..welker productie ln 1947 nog geen;vijfde deel van .die der Amerikanenbe- droeg, ;in 1955een capaciteit" van 35 mi Ui oen ton zal bereiken. £>e Duitsers begonnen Wereldoorlog -nr. II met een productie van nog geen 30 miliioen ton per jaar. Hui zen hebben de Amerikaanse, des kundigen gebouwd op de veronder stelling, dat de Russen' niet in staat zouden zijn hu' industrie centra voldoende tegen strategi sche bombardementen te bescher- men omdat *.<.et hun aan een be hoorlijk radarnet zon ontbreken. Maar ook dit blijkt te optimistisch gedacht. De Westerse TnlicKtTngén- :diebstcn,hebben onlangs ,/imahièni gerapporteerd, dat; 'dé Russém-: met - de aanleg" van éehgigantisch waarschuwingsnet begonnen; zijni' Dit zijn stuk'voor stuk - ernstige feiten, die. de milltaire chefs' van z5 aatis chégeméënschap ronge- tw0 feld voor vele nieuwe proble men moeten-stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1