i I m r I: K C I Schiedams natuurleven In de avonduren vliegen de spreeuwen naar hun „slaapkamer" bij Wilton autorijschool VfALOO AGENDA Tracteer de kinderen ...en Uzelf! Voor korf ballend Schiedem was het een zwarte Alle twaalftallen verloren DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Een merkwaardig eum Scheepsbrand bij Wilton Aan de slag l SCHIEDAM MONOPOLE THEATER Maandag 21 November 1949. m Vv.' i November—Slachtmaand. Het loopt al weer hard naar de winter. Behaaglijk nestelen we ons 's avonds bij do kachel nu de herfst stormen komen opzetten met hun vervaarlijke kracht en de regen door de straten zwiept Van het bui tenleven bemerken we niet zoveel als in de zomer, maar dat wil niet zeggen, dat er ook niets te beleven valt Wie er een gezonde wandeling of een fietstocht voor over heeft weet wel beter, We behoeven het dan ook in onze eigen stad en omgeving niet zo ver te zoeken. In perk en plantsoen valt ook heel wat te ob serveren. De meeste bomen zijn al van een deel van hun bladertooi berooid en als we twee weken verder zijn, zul len we vrijwel alleen kale takken zien. In onze tuinen bloeien alleen nog de laatste chrysantemums. doch als regen, storm en vorst elkaar zul len afwisselen, is het ook met deze late bloeiers gedaan. Zolang de vorst achterwege blijft, vinden we nog vrij veel paddenstoelen, zoals geschubde inktzwammen (die als jonge exem plaren heel goed te eten zijn), voorts paarse en witte ridderzwammen en als men veel geluk heeft, parasol- zwammen. Zelfs vonden we heel kort geleden enkele grote reuzenbovisten met een doorsnee van niet minder dan 40 cm. In de weilanden is, dank zij de re gens van de laatste weken, weer vol op gras en als het niet al tc koud en te nat wordt, kunnen de koeien tot in December nog buiten blijven tot groot genoegen van de boer, want het voer is duur! Veel vertier bren gen thans nog de vogels, die vergele ken bij de zorher. zeer korte dagen maken. De meest actieve vogel is wel de spreeuw, die onder alle om standigheden optimist blijft. Het weer kan niet zo slecht zijn of wc horen er hier of daar wel een schet teren. In de middaguren verzamelen de spreeuwen zich tot min of meer grote troepen en gaan dan eerst nog wat azen in de weilanden in de buurt. Tegen zonsond. gang vliegen ze in grote wolken naar de gezamen lijke slaapplaats, waar dan duizenden cn nog eens duizenden vogels uit alle windstreken, samen komen. 1° onze omgeving vinden we zo'n spreeuwen slaapkamer in het griend tussen Wil ton en het Vulcaanterrein aan de Vlaardingerdijk en bet is de moeite waard om dit gedoe vanaf de dijk eens gade te slaan. Zoveel vogels bij elkaar maken een kabaal van je wel- ste, doch als we het geluk hebben, dat eon onschuldig torenvalkje in de 5buurt verschijnt, dan is allo herrie ineens verstomd, In de vroege mor genuren zien we het omgekeerd evenredige van 's avonds en kort daarop zitten ze weer op dakgoot of heiningof in de pereboom. Te gen zonsondergang horen we ook weer het „snikkerekik" van de tal rijke roodborstjes, die zich sedert (Ingez. Med.) ■crcuoEUu-cinotu k kmjX. "N SEDERT geruime tijd kent Schiedam nuook een Stichting Natuurbescherming, diezich.de zorg voor het behoud van de nar tuur, in de ruimste zin van het woord, tottaak heeft gesteld-. Hierbij rékent zij ook het in 8a- der contact brengen met het na tuurleven van zoveel mogelijk leden van de Schiedamse ge meenschap. Het was daarom, dat zij de bekende Schiedams^ na tuurkenner, de heer A. de Jong, het verzoekdeed om. iedere maand een korte beschouwing te willen geven van het natuurle ven in Schiedam, De eerste pu blicatie van de heer De Jong over flora en fauna in onze om geving in de maand November, geven wij vandaag. October, de trekmaand te onzent hebben gevestigd en die van plan zijn de wintermaanden hier door te brengen. Deze weinig schuwe diertjes met hun grote zwarte kraalogen. zingen een buitengewoon aardig liedje, dat te vergelijken is met het klingelen van kleine zilveren klokjes. Dit zijn vogels, die in Scandinavië of de Bal- tische landen het eerste levenslicht zagen, doch het in hun geboorteland in de wintermaanden wel wat al te bar vinden. Er zijn trouwens nog meer vogels die er zo over denken, zoals b.v. koperwieken, kransvogels en niet te vergeten de bonte kraaien en enkele roofvogels als sperwer en slechtvalk. Ze zijn beschermd, mo gen dus onder geen voorwaarde ge schoten worden, A. de Jong. Oio, zeiden de kinderen van D.B.O. in Musis Zondagmiddag hebben Üe kinde ren van de Rotterdamse amuse ments- en ontwikkeUngsvereniging B.B.O. in Musis Sacrum in Schie dam een jeugdrevue gebracht, die tot titel had „O.Z.0." De vastbera denheid, die uit dit korte woord sprak, kenmerkte de gehele revue. De kinderen lieten er geen twijfel ever bestaan er is maar één D.B.O In vlotte opeenvolging kre gen dé talrijke vaders en moeders die met verdere familieleden de zaal bezetten, de meest uiteenlo pende attracties voorgezet. Zo was er te genieten van zang, dans, to neel, gymnastiek. Ook de aardige conference van twee jonge D.B.O.- ers viel ten zeerste in de smaak. Het is een gezellig familiefeest ge worden. dat yoor D.B.O. zeker ook grote propagandistische waarde zal hebben gehad DAV.S.-heren sloegen Hermes met dubbele cijfers De Schiedamse handballers heb ben er geen gras over laten groeien en Hennes flink aangepakt. Met 103 werden de Hagenaars naar huis gezonden. De eerste helft was het beste deel van de wedstrijd. Hermes bood in deze periode goed tegenstand. Toch wisten de D.W.S.- ers een technisch overwicht aan de dag te leggen, waardoor zü met de rust een 51 voorsprong ver kregen. In de tweede helft van de strijd werd Hermes vrijwel over speeld, waardoor de Hagenaars uit. hun evenwicht geraakten en min der sportief gingen spelen. Door goed combineren der D.W.S.-voor hoede werd de stand tenslotte tot 103 opgevoerd. De D.WB.-dames hebben ;'ven- eens weer een keurige prestatie ge leverd door het ditmaal sterk spe lende Olympia met 52 klop te geven. Ook hier was het de tegen partij, die in de eerste helft zeer goed spel Het zien- De Oto*napia- voorboede met Jos Ermers aan net hoofd, (een speelster uit het Ne derlands dameselftal) vuurde ver schillende kogels on het D.W.S.- doel af, doch de D.W.S.-keepster Truus Amoureus wist van geen -wijken. In de tweede speelhelft kwamen de D.W.S.-dames sterk op zetten en wisten de 11 ruststand spoedig in hun voordeel om te zet ten. D/W.S. gooide er alles op. zo dat Olympia tegen de goede ver dediging van D.W.S. niet veel meer had in te brengen. Door nog enkele keurige doelpunten van Annie van Dijk werd de stand tenslotte 52 voor D.W.S. D.W.S. 2 (dames) won met de kleinst mogelijke djfers 2—1 van h€D.W°s!de2' (heren)-Hermes 2 bracht zowaar een 81 overwin ning op voor de reserves. D.W.S. 3Donar 2 8-1. een keurige prestatie. XJrsus verloor ook tegen Papendrecht %^iVöor de derde maal heeft U^us zijn aanhangers een. teleurstellende Zondagmiddag bezorgd. Oakvae wedstriid' tegenPapendrecht werd m, ei eer. terrein onnodig verloren. In dère .wedstrijd werdwaer te veel aan het korte spel vastgehou den. met het gevolg, dat de eigen verdédiging 'onder;hoge druk kwam tGHerbegin was goed, maar nadat een 1—0 voorsprong was bereftt., Hacht de voorhoede van: de rooo- wi&n het «Me k-onner Wjtgg kortgehbuden spel. Het is ■hoodjh om iet te zeggen, maar waimeer Ursus in ilete het roer met .om gooit, kan het wei eens zUn, dathet derde klasserschap van '.orte "^Papendrecht ging Zondagmiddag met een verdiende _infl naar- huis terug-De Óverige S^' 5» de Hrsus-elftaller. waren gisteren:- ,.i Fortuna 4-Drsus 2 ij 7Ursus 4 v&rsus 5—R-K.Wik 4, 5—1 JOHAN KAART VOOR DE SCHHED. TONEELKRING Het gezelschapDe Komedianten, waarvan Johan Kaart de' leider is, zal' Donderdag 1 December, in het Passage-theater een opvoering ge ven van „De, Model .Echtgenoot", Deze toneelvoorstelling wordt ge organiseerd door de- Schiedamse .Toncelkrmgr Burgerlijke stand Geboren: Marianne A. d. van W-. de Nijs en A. C. van Wagenlngen. Hendricus F. J, z. van J. H. Pols en H. J. M. Landsbergen. Jozef F. M-, z. van H. J. Hoozemans en C. M. Tuinder. Overleden: A. W. Steijger 65 j., J. F. Koeken, 60 j. (Ingez, Med.) TIMCO1 BROERSVEST 56 l rnloonitellingen: 22 October27 November. Sted. Museum. Da. 105.u„ Zo, 25 u: Wo. en Za. ook van 7-3D—9.30 u: Tentooast schilderijen van Jan Sluyters. 28October27 November. Li. n. Archief. Math. Laan, R'dara Da. 124 uur. Zond; 104 uur; tentoonst. „Oud-Schiedam", teke ningen van Herman C Paradies X o n e l,* C a b a r e t e n z. 23 November, Musis Sacrum, 8 u: Kath. Cult. Genootschap- Optre den van Georgette Hagedoorn met begel van Pierre Verdonck. Films: Passage, 2, 7, 9-30, Za. en Zo, 1.15 4.15, 7, 9.30 u: Kennismaking ge zocht (18 j.). Monopole. Da. 2, 7, 9, Za. 7. 3, Zo. 7, 9 u: Black Angel (18 j.). Bijeenkomsten: 22 November, Volksgebouw, 8 u: Vrouwengr. P. v. d. Arbeid. Prop. bijeenkomst t-g.v. Vrouwendag. F t e s t a.v ouden; 21 November, Corner House 8 u; voetbal- en honkbalcluub „Schie dam". Lezln;en: 22 November, Tivoli, Nwe Haven, 8 uur: P, v. De Blauwe Doffer. Dhr/L. Donders spr. over post duiven". Sport: 24 November, Sportfondsenbad, 7 uur: Afzwemfeest. Trouwen in de aula van het Sted. Museum. Het ligt reeds lang in de bedoeling de bovengang van het stadhuis een beter aanzien te geven. Daartoe zal het wltwerk grondig onderhan den worden genomen. De aard van deze werkzaamheden brengt mede, dat gedurende korte tijd ongeveer een week in hét begin van Decem ber van.de raadzaal geen ge bruik zal kunnen worden gemaakt, zodat het sluiten van huwelijken el ders zal 'moeten, plaats hebben. Evenals voorheen (bij' de verbou- ".wing van het stadhuis in 1923) zal dit kunnen geschieden in de tegen woordige aula van het Stedelijk Mu- seuin aan de Hoogstraat., Een formeel raadsbesluit om deze aula aan te wijzen als deel Van bet huis der Gemeente is echter nodig. Vrijdag a3. komt dit aan dé orde. De bewoordingen van dit. besluit zijn zo gekozen, dat van de aula niet alleen thans gebruik kan worden gemaakt, doch ook later in geval de raadzaal tengevolge van het hou den van een raadsvergadering of anderszins niet voor het voltrekken van huwelijken kan worden ge bruikt (Inger. Med.) LEMCO lÜIKERWEftkFAÓRIEJC ROTTERDAM Dat Succes voor een moeilijke opgave stond voorspelden we reeds. De nederlaag, die deze ploeg heeft geleden, komt ons dan ook niet zo verwonderlijk voer,, al; is hierdoor de kans op een kampioenschap wel verkeken. De nederlagen van Schie dam en'Avanti, vooral van - eerst genoemde. zijn echter teleurstel lender.. ^v.' Succes heeft de kracht van Zui derkwartier weer aan den lijve on dervonden. Dit twaalftal strijdt werkelijk met alle energie van be gin tct eind voor. de. overwinning. In de eerste helft maakten de gast heren de belde eerste punten. Na de hervatting trad weliswaar een korte periode van Schiedams over wicht op en werd', dit'uitgedruktin een doelpunt van mej. A; E. Kaüff- man, maar Zuiderkwartier liet zich niet verschalken. Met een/ver. schot brachten de Leidenaars de stand' op 3—1 cm daarmee' een verdiende overwinning té beveiligen. Theo retisch bestaat er voor - de blauw- - witten nog altijd: een kans op de eretitel, maar practisch is de jnoge- liikheid niet groot. Men behoeft hierom niet te treuren,want al be hoort Succes tot de sterkere derde klassers, de ploeg is te weinig homogeen en vertoont te 'J veel zwakke plekken om een redelijk figuur in de tweede klasse te slaan. In een zeer snelle, wat forse, maar toch. prettiggespeelde wéd- strijd heeft Schiedam ;de tweede nederlaag in successie.gèleden. Dit maal heeltmen Raven de punten moeten laten. De resulteten van de rdodzwarten van. dë /laatste we- 1132' De tocht In de met atoomkracht gedre. ven machine duurt vele weken Tientallen kilo. meters onder de aard korst kruipt de machine van Lupardi voort, dwars door de ingewan den der aarde. Het Sta len mnnstèr zakt niet weg in de bodem, wan! het rolt voort over la- lag van het harde Pam- paieozoïcumgesteente. De feile koplampen werpen hun witte schijnsel vet vooruit; dan rijdt de machine Langs gapende afgron den of voorbij onder grondse waterstromen t ende rivieren van gloeiende lava. Waarheen machine voort, hellingen op," hellingen af, stuurt Lupardi zijn machine? Rijdt hij doel-1 steeds verder doordrj-.:/e'nd in de ^aardkorst loos door deze spelonken, waar dé eeuwige! v ,-T-v; gr kindse waterstromen en brede, traag vloei-j duisternis heerst? Neen, bewust stuurt .bij de Hij isop Weg .naar het ■Uraniumkwlkmeér, Hlmtiirnrfa' 1r.tr—, WTinrhönn 1 morViim twnrf Viollinaron -nnhc*ll intrwn af. waaj. Jjij materiaal: in ÖVefVloed'^Zal VihdeU voor zijn niéuwe,"'duivelse;,plan&ènj V'S (Iny Curatorium Gymnasium bestaat 350 jaar Het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium kan bogen op een eerbiedwaardige ouderdom. Zaterdag bestond dit college pre cies "350 jaar-, wanneer we tenminste de Latijnse school, die vroeger hier bestond, als voorloopster willen zien van het huidige gymnasium. Nadat in de loop van 1589 in de Lange Kerkstraat, waarschijnlijk in de voormalige parochieschool, de La tijnse schooi de deuren- had geopend, vond tien jaar later voor het eerst de benoeming van curatoren plaats. Het waren de predikant Nathanael Maerland, Matthijs Wiïlemsz van Muilwijck en Jan Wiïlemsz van Haerlem, beiden vroedschappen van Schiedam. Tot: 1640 was een College van Cu ratoren regelmatig werkzaam, doch het verdwijnt plotseling dan van het toneel om eerst in 1682 weer te ke ren. De Franse tijd bracht ook in deze gelederen verandering, want niet alleen werden enkele Oranje gezinde curatoren verwijderd, docb in 1808 deed ook de eerste katho liek in de persoon van pastoor Tho mas van Beekom zijn Intrede in h"et College. Toen hij in 1818 vertrok, was er geen katholiek Schiedammer die hem opvolgde! pit was eerst veel later het geval. Er.kelejaren na het vertrek van pastoor Van Beekom verdween ook de Hervorm de predikant. Ds. Van Herwerden werd vervangen door mr. Pieter LoopuJjt. Het gymnasium was toen reeds lang overgebracht naar het Oude Kerkhof en stond op de plaats waar thans een schoolgebouw van. h.et B. L. O. ondergebracht is. Korte tijd werd les gegeven in de nieuwe HBS, doch in 1879 trok de. school in het gebouw, dat tegenwoordig het ge meente-archief huisvest. In 1897 kwam het voorgoed terecht in het voormalige Blauwhuisaande Lange Nieuwstraat. Het v tegenwoordige Collége' van Curatoren van het Stedelijk Gym nasium bestaat, uit' de heren- mr; M. ;M. E. van Velzen. voormtter,' ihr. IL -B. Engelsman, dr. R. H. M. Geerdes en ds.-A. Hoffman. ken wijzen er toch wel op, dat er in de ploeg wat veranderd is. Men is toch de tegenstanders niet gaan onderschatten? Al vrij spoedig nam Raven, in deze wedstrijd de leiding, prompt gevolgd door de gelijkma ker van de hand van L. v, d. Kraan. Na een periode van wisselende kansen nam Raven nog voor- de rust ;op een wat geforceerde wijze de leiding. Hoe de Schiedammers hun overmacht in de tweede helft ook demonstreerden, de aanval kon niet tot doelpunten leiden. Raven deed het beter door kort voor tijd nog een derde .bal door de mand te werpen. (3—1). Het gaat met Avanti. niet goed. De uitslag van gisteren geeft hier van wederom het bewijs. Sperwers is toch één van de middelmatige twaalftallen uit de afdeling. Zo ooit. dan had deze ontmoeting ten minste een gelijk spel moeten op leveren. Het heeft niét zo mogen 2|1n. Om beurten namen beide par tijen het initiatief, doch als steeds bewees .Avanti haar onmacht yoor dekorf. Al spoedig was het 2—0, beide'punten gescoord tegen een invaller in de verdediging, die ove rigens nietonverdienstelijk speel de. Deze stand bleef gehandhaafd tot een kwartier voor tijd, dank zij goed spel van de tweede verdedi ging. Toen was Avanti's tegenstand gebroken én in enkele minuten bracht Sperwers de stand op 40. Jammer voor onze stadgenoten, dat de scheidsrechter net het sein tot inrukken had gegeven, want het laatste schot trof juist na het fluit signaal ;doel. De eer zou hiermede tenminste nog, gered;zijn- Succes 2 bereikte een verdienste lijk resultaat tegen het sterke Charlois door slechts met 20 te verliezen. De Junioruitslagen lui den: Avanti aRozenburg a 08; Sperwers aSucces a 20. Onderscheidingen Bfl KB! Is toegekend deere-medallle verbonden, aan de Orde van Oranje Nassau: In goud: aan de heren K. Llebeek, ehel van de afdeling scheepsbouw en aan W,F, de Vos (wonende te Rotter dam), chef van de baggerafdellng, bet den bij de firma A. F. Smulders, werf Gusto, te Schiedam. In zilver; aan de héren Tb. A.van Horssen en J. de Lange. resp. baas van de afdeling bruggenbouw en assistent- bedrijfsleider van de afdeling machine bouw, van de fa, .Smulders. In brons: aan de heren J; C. de Groot, wonende te R'dam, -boekbinder bij. de. N.V. Exploitatie My. Scheveningen te 's-Gravenhage; F. Schoei, expeditie- knecht by de .firma Wambersie cn Zoon C.V., o.a. cargadoors te Rotterdam; ,J.: Vogelezang; stoker. JL K, C. Karssebóom. M„ van Vliet; J! Pordon en Gr. Bakker,- bankwerkers, P. Immerzeel en J. H. Maat, boorders,. S; W. Ouwens, fraiser, H., J, Kaning.' J. Valk. H. Bokhorst. A M, Aalsma, C.iA. Kruse, C. W.-J. Col-, lignon, A. Meyer, wonende te Rotter dam en N. v. d.-Brink, canEtructlewer- kers. L. A. de Groot/ voorman-construc tie, B, Wiegel, voorman-brander A.- Valk, Timmerman,' C. Lissenterg,. draaier, H. Polak,"kraanrljder, J. V., Steens el en B, van Helden, smeden,C. van Nielen en L. de Jong, opruimers. P, .Molenaar, nagelteller. W. de Bree, vormer, J, P van Diggelen en A: Oh-: derdellnden, yzerwerkers, P. Lamens.en C. Onderdelinde, magazijnbedienden, -Oy Ussenberg, revolverdraaier, A. Fran-, ken metaaldraaier, en P. V. d. Glessen. schilder, allen werkzaam bij de firma A. F. Smulders, werf Gusto, te Schiedam. SFG-DJS 2—1 S.F!c. begint vlot en na 10 minu ten weet de Jong met een pracht schot S JT.C. de leiding te geven. D.J.S. komt nu geweldig opzet ten, maar vindt een parate verde-" diging, waarin de S.F.C. doelman zich bijzonder onderscheidde. Na.. 25 minuten weet de D.J.S! spil een strafschop te benutten waarmede de stand gelyk werd. Na de rust is S.F.C. voortdurend in de aanval. Na een kwartier plaatst de Jong voor doel, de bal wordt slecht weggewerkt en B_. Buitenbek is er als de kippen bij om S.F.C., wederom de leiding te' geven. De SJF.C, verdediging ge holpen door haar binnepspelers, krjjgt het nu zwaar te 'verantwoor den, doch men staat pal en de stand blijft 2—1.. Verdere uitslagen waren: SF.C 2—Hollandiaan 3 2—3, SB.C. 4— V.D.L. 5 0—2. In Brussel, kochien wij deze luxe damestas. Wij hadden dit model al eerder ontdekt op de Jaar beurs (hij stond geprijsd voor f 14.50, misschien heeft U hem daar ook gezien) waar hfj met kop en schouders uitstak boven alles wat daar werd aangeboden. Het, is een moderne tas met beklede beugel gevoerd met moiré zijde en van. een bijzonder geslaagde kalfsplastic. Wij - gaan door> met onze speciale verkoop Belgische tassen en vanaf Dinsdag ,9 uur koopt U deze tas in zwart en bruin niet' voor f A4&3 maar voor Als li met de Sint temand een dames of /i«reopprte* monnafe wf/t gaven, geef er, dan een met een dub- fie/a waarde, want.L/. fcurit ze hü kopen va'rirundtedcr met, geldporfïfaiidiet •- voor' 2.95' i .MATHENE5SËRLAAN (PIJKZICHT)" Vonken vari lasapparaat de oorzaak Zaterdagmorgen" om half twaalf rukte de Schiedamse brandweer met groot materiaal uit vóór een scheeps brand op de werf Wilyton-Fyenoord, Bij werkzaamheden met een lasap paraat in ruim drie Van hét Griekse schip Alfios, dat gelegen is in. dok I, waren vonken terecht gekomen cp een pas geverfdhouten schot. De aanwezige brandwacht had getracht het snel. aanwakkerende vuur te blussen, doch hij mocht hierin niet tijdig genoeg slagen. Op het sein „groot alarm" rukte de bedrijfs brandweer uit. Deze bestreed het vuiir met drie stralen, even laten versterkt met twee. stralen van de Schiedamse brandweer, die met twee motorspuiten, de magirusladder en materiaalwagen op het terrein van de brand arriveerde. De brand, die' aanvankelijk gé- paard ging met een grote rookont- wikeling, kon gevaar opleveren voor een dicht" in -de nabijheid staande olietank, Door het nathouden van de scheepswand wist mén erger te voorkomen. Toen de rook wat min der was geworden zfjn .brandweer lieden met rookmaskars en zuur stofapparaten in het ruim afgedaald om het vuur. van dichterbij, tè be strijden. Nog voor één uur was men de brand geheel meester. Persoon lijke ongevallen hebben zich niet voorgedaan. De materiële schade be perkte zich tot verbrand hout in het ruim van het schip. Benoemingen aan de Nijverheidsavondschool De Schiedamse gemeenteraad zal Vrij dag a.s., "s avonds half acht, bijeen komen voor de gewone maandelijkse vergadering. Op de agenda komt o,a, de volgende voordracht voor benoemin gen van leerkrachten aan de Gemeente lijke Nijverheidsavondschool voor: met ingang van 1 October 1949 en voortdu rende tot de aanvang van de cursussen 1950/1651 (berbenoeming)A. van Beek, vaktekenen en vaktheorie aan scheeps bouwers; Ji, H. Deüs, vaktekenen.-, «n vaktheorie aan metaalbewerkers; J. van Die jen, wvaktekeneh en.Vaklbeoxie .pan ^heepstJmrrièfHcdèhVTP': Droppert. vak^ tekenen en vaktheorie aan metaalbewer kers, M. J. vair DJjk, practljk électro- techniek enr reontage; A, J. van der Gaag, meubel-tekenen en vaktheorie; S, van Hoog, .natuur- en werktuigkunde; A. J. Lammers, natuur- en werktuig kunde; C. T- Markesteln. électrotech- nisch vaktekenen en vaktheorie; J. Nleswaag, natuur- en werktuigkunde; J. Otterj bouwkundig tekenen .en vak- theorie; H, Panis, natuur- en werktuig kunde; J, van Rijn electrotechnisch tekenen en vaktheorie; P. H. Sneek, ca lorische werktuigen; J, van der Touw, werktuigkundig tekenen en vaktheorie; C. den XJyi, natuur, en werktuigkunde; J. H. van WIeringen,electro-technisch tekenen en vaktheorie; Th, van Woer- kom, stel- en'meetkunde, Met ingang van I October 1949 en voortdurende tot de aanvang van de cursus 1050/1951 (benoeming): J. Eoe- iracty k^ vaktekenen en vaktheorie Voetbal in Frankryk PARUS. Uitslagen Franse ere-tüvi- sie; Reims—St. Etienne 0—0, SUdeFran- saisSochaux 21; NiceMarseille fi4 'Riissel—Houbaix 2—1;- Sete^-Bqrdeaux Z-r2; Metz—Montpellier 5—2;' Lens— Rerines 3^-3; Raring—Straatsburg! S—0; Toulouse-éNancy 2—0. ri Alle clubs hebben thans ;.12-wedstrij den gespeeld en nog/steeds hééft Rijssel dé leiding met 22punten, gevolgd door Bordeaux met dS punten. Iers; H. Breurman. Ned; Taal, reke nen en wiskunde; A. Th., du Crocq, handtekenen; D. J. Hartland, vaktheorie automonteurs; W. A. Hulsman> vak tekenen erfwaktheoxie metaalbewerkers; De Jong, Ned. Taal, rekenen en wis kunde; F. J. Klapwijk, idem; H. C. Klop pers, electrotecïmïscb tekenen en vak- théorie; G, A. Peters, mótorrütuigher- stellen; F. J. M. Pogthuma, natuur- cn werktuigkunde;- B.- van. der Ree, idem; "W. Scherpenisse, vaktheorie houtbewer kers; C. den Uijl, practljk motor- en rijwielherstellenTb, Speelpenning, Ned. Taal, rekenen en wiskunde; A, Vering- meler. idem, Met ingang van I October 1049 in vaste dienst: S. van Hoog, calorische .werktuigen, technisch schetsen en vak- tekenen aan bankwerkers; C, den. Uijl, calorische werktuigen en - technisch schetsen aan bankwerkers-modelmaker; M. Vane, bouwkundig tekenen en vak theorie., -- Met Ingang van 1 October 1949, uiter lijk voor de cursus 1949/1950: W. Dege- link, bouwkundig tekenen en vak theorie. - Met ingang van'1 September 1949 en voortdurende tot de aanvang van de cursus 1950/1951 aan de cursus VJd.T.O.; p Dubbeldam, Ned. Taal, natuur- en werktuigkunde; T, Bos, Ned. Taal. reke. nen en wiskunde: G. A, Meeuse; Ned Taal, rekenen, wis-, natuur en werk tuigkunde, Bü het .kantoor. Schiedamvan het Gewestelijk Arbeidsbureau - staan- mo menteel de volgende aangeboden én ge vraagde arbeidskrachten éèhotécrct" - AANGEBODEN ARBEID SkRACHTÏIN: Bouwbedrijven: Mandenmaker, uit voerder^ timmerlieden, schilders, grond werkers/ 'i- Metaalbedrljvrn; Chauffeurs, land- machinist, aank. Diesel-monteur, mo tordrijver, Alg. Bedrijven: Boekhouders, kan toorbedienden. correspondent.: incas seerder. musici, magazijnbedienden,, portiers, vertegenwoordigers, onge schoolde arbeiders, verkopers, colpor teur. kelnners, brood- en banketbak ker,tuinman, boekbinder, glasblazers, filiaalhouder gedistilleerd, filiaalhou der slagerij, schoenmaker. Jeugd: Jongste' bedienden, "U. labo rant chemie, 11. banketbakker,- 11. auto monteurs, 11. elec: monteurs, bijrijders, halfwas timmerman. ■■■t Vrouwen: Verkoopsters, kentoorper- soneei. naaisters maatwerk, 'kapsters, telefoniste.. GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN; Bouwbedrijven: Prima fineerder, meubelmakers, meubelspuiters. Metaalbedrijven;. Precisiebankwer- kera. elec lassers (N.V.L.), constructie monteurs, koperslagers, vormers, me. taaidraaiers, f raisers geschoold, ^plaat werkers, pijpenmonteurs, loodgieters, rondsltjper.-tevólverdraaier.' AJg. Bedrijven: Boekdrukkers, fa brieksarbeiders, veehoudersknecht,- sla gersknecht, 2e kappersbediende, /ban ketbakker 3e bediende, kleermakers en schoenmaker^ leeftijd 25—22 jaar en ziekenverplegers leeftijd 19—24 jaar voor Kon. Marine, inlichtingen bij het Arbeidsbureau Schiedam. - In de Limburgse, mijneh"kunnen flin ke ongehuwde arbeiders geplaatst wor den, leeftijd 1630 jaar; Jeugd; Borstelmakers,cartonnage- werkers, koperslagers, - kopergieters.' vormes. H loodgieters, hulphsoleerScr. halfwas slager; loopknecht voor slagerij II, voor glasindustrie," ""11. lakspuiter, constr. werkers, 11. lijstenmakers; 11. gereedschapmakers. H. 'distillateurs- knechts leeftijd 14—16 jaar.; ,11. glas In loodramenzetter, b zot g «t -w ir. kei b e- diende vóór kruldeniersbedrijf, 1L béit- sers, 11. drukkers. 11.. zetter, hulp met selaar, II, instrumentmakers, hulp met selaar. II instrumentmakers.hulpver- warmingsmonteur.- halfwas schilder, U» meubelmakers. - Vrouwen: Dagmeisjes. fabrieksmeis. jes, strijksters, 11, verkoopster, voor Groenten- en Fruitzaak, bekwame ver koopster voor fijne vleeswaren,, aank. verkoopster pamescon Eectie,11!ver pleegster voor inrichting, kinderjuf frouw. lampekappennaaister, 11 pediii cuursteri. j?.- Hei;oepfkeuzevaorijchtlngtj.Ouders „van kinderen, Hoofden van Scholen en be langhebbenden worden eraan herinnerd dat iedere Dinsdagmiddag, (behalve de 5e Dinsdag der maand)„de afdeling Be roepskeuzevoorlichting van 14 tot 10 uur zitting houdt in het Arbledsbureau Schiedam. Emigratie: Landbouwers en landar beiders, die zijn aangesloten.bij een. or ganisatie. dienen rich uitsluitend yoor emigratie té wenden tot hunne organt. satie voor 31 Dec, 1948. Niet gebrgani- seerden wenden zich uitsluitend tot het Arbeidsbureau, uiterlijk tot31 De cember. 1949; - Emigratie naar Australië..eri -Nieuw Zeeland;" Landbouwers, en arbeiders, in vrijwel alle beroepen .^kantoorpersoneel wordt niet gevraagd) kunnen worden geplaatst, Voor 'emigratie naar Canada en Zuid-Amerika bestaat nog steeds ge legenheid. Hoewel voor alsnog -geen binnendo. toezegging kan worden gedaan,wordt ter kennis van belanghebbenden ge bracht, dit voor personen, bij voorkeur ongehuwden. die naar Australië, willen emigreren en geen uitgesproken _vak- man'zön, de mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor eeh. Rijkssubsidie in de kosten daarvan. - Spoedige aanmelding is zeer gewenst. Op de grens vanRotterdam, tegen Schiedams grondgebied, aan, ia een; dragline vorige toeek begonnen met. het graven van eenbouwput uoorj het nieuioe tTansformatorstation van het G.E.B., dat hier zal verrijzen. Het wordt èen voedingsstation voor] het transjortnatorhuis Sdhïedam-Oost aan de SingelTot dusver betrekt Schieddf^i, de stroom van het trans- format'orhuis aan de Vïerhaven- s(raat, dat echter te klein is gewor den. Het"nieuwe station wordt een van de grootste in deze omgeving. Bijzondere Raad van Cassatie Uitspraak doende in de zaak,van K.21, uit Rotterdam, .vernietigde de Raad van Cassatie de. sententie van het Bijzónder Gerechtshof en ver oordeelde R. tot een gevangenis straf van 11. jaren, R. was door het Bijzonder Gerechtshof tot een gevangenisstraf van vijftien jaren, veroordeeld. R verleende in de bezettingstijd medewerking aan' de „Sicherheits- polizei" endeed op vrij ;-' grote schaal Inkopen.voor het Duitse leger. Viering van jubileum .- Havenkerk Het 125-jarig bestaan van de Ha venkerk iskerkelijk gevierd met een plechtig Tribuun, dat Donder dagavond aanving, met een plechtig Lof,"dat werd gecelebreerd door Pater L, -D, Oorsprong. Zondag was de hoogtijdag, die werd- ingezet met een Koogtftis, opgedragen door Pater liOrentsius Teeuwen, Prov. der paters Dominicanen. Onder da 'aanwezigen in de prachtig vérsier- de Havenkerk bevond, zich onder anderen ook burgemeester Peek, 's Middags was" er receptie in het Parochiehuis aan de Lange Haven. Zondagavond is de viering besloten met' een plechtig Lof, dat wérd op gedragen door Deken R. J; Rèynen. /Hierbij! is uitgevoerd, i het /Ta Deum/van Hubert,Cuypers. - De politie heeftaangehouden de, 51-jarige P. J. T. wegens hét ple gen van ontucht met een 15-jarige jcngeh. '-.,.t Mej. P. deed aangifte van dief stal, van haar rijwiel,".' dat zij zonder slot in de Van Ostadelaan bad neer gezet. Vanaf Dinsdag 22 t/mDonderdag 24 November FRED SCOXT in DE GEMASKERDE TROUBADOUR Een spannende-Wild-Wést' en GENE AÜTRY in DE PELSROVERS Cowboy-avonturen.- Toegang 14 jaar. Glasplaten v. ronde tafels, en theemeubelen. Glas in lood; verzilveren; v, verweerde spiegels éh- moderniseren. Autoruiten .enz. Advies gra tis, y. Laopik's Glasindustrie, Boterstraat 39, Schiedam, Tel. JUIST NU ADVERTEREN!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2