Van Steenbergen tikt Kraak op zijn vingers Schiedammer Twente geeft Bond splóeg handen vol werk Slijkhuis start op hef voetbalveld v - Brutale v. Dalsu m brengt Peter van zijn stuk weer spelbreker op talrijke velden Wat"; Zondag a.s, wordt gespeeld Rotterdams elftal wint de Gouden Beker Van Geen weer in productieve bui y. De Athleet maakt twee doelpunten J Van Meegeren buit spit van Van Siuol uit Liverpool dicht bij een nieuw record in eerste divisie Het gaat slecht met Wolverhamptor SPORTBIJLAGE Wat deden de eerste klassers? voetbal EERSTE KLASSE Het eerste doelpunt voor de Rot terdammers. De bal gaat net aan de neus van Kraak voorbij.Trou wens Schijvenaar en Van Tuyl kunnen ook niets anders meer doen dan kijken: i r West 1 V Eerste klasse:1, HaarlemZeeburgia H.D.V.S.—DOS VSV—ADÓ SpartaBlauw Wit KFC—Feijenoard y. 1 2e klasse A Uyv~Voiendam Rapidi tas—Vriendenschaar De SpartaanAFC HV.C—DWV ZaandijkAicm. Vlctrlx 2e klasse B HerculesWatergraafsmeer ZFC—WFC WA—OS" VeloxStormvogels West-Frisia—TOG West II: Eersteklasse De VoleWijckers—'EDO Xerxes—'t Gooi DWS—Neptunus HBS-RCH AJax^-SyV 2e klasse A EBÖH—CVV Overmaast>F i) Leerdam—DCV Scheveningen—Unltas VXJC—uvs 2e klasse B Emma—DHC Quick—Gouda ExcelsiorODS RFO^-HW Coal—Fortuna ROTTERDAM,: Zaterdagmiddag. In een wedstrijd, die. vooral.na de rust talrijke aantrekkelijke ogenblikken opleverde, heeft hetRotterdams elftal met 2—1 gewonnen van hét Bond3elftal. De twee ploegen wogen goed tegen telkaar op en een geifjk spel (1—1) had ongetwijfeld de krachtsvèrhouding beter weergegeven; maar voor dat éne winnende puntje van de Rotterdammers zorgde Kraak zelf, aL.was het dan pok" dat Van Steenbergen met. een- bijzonder goed schot de fout van" onze nationale doeiman afstrafte. Het gebeurde kort na de rust en de stand was toen nog 10 voor; Rotterdam. Kraak had een voorzet van Schrumpf onderschept, hij trapte de bal uit naar de wat teruggekomen Van de Bogert,: maar zü kwam precies voor de voeten,van .Van Steenbergen te recht; Deze schoot met een hard en hoog schot terug en Kraak -zijn fout inziende kon niet zo hard terugrennen naar zijn doel of de bal was hem voor. Dat was eigenlijk wek de grootste Bensatie van de wed-, strijd. - yy. Overigens vertoonde Kraak, steeds hetzelfde -solide spel, dat' wij Van hem gewend syn te zien en aan de andere kant werd hg geëvenaard door Landman, 'die met Terlouw als onverbeterlijke - aanvalbreker" voor hem, de scoringskansen, voor de ge vaarlijke linkervleugel Van de Bondsploeg tot eén minimum terug bracht. Clavan was daar de anima- tor, hard werkend en de bal des noods adriér; ophalend,; wat nogal eens een due] met 'f Schrumpf mee bracht, wist hij technisch vrjj goed (Van een onzer verslaggevers) HENGELO. De avond was al bUna gevallen over bet nog ïn aanbonw stfnde stadion „Veldwijk" toen scheidsrechter Van der Spek met zijn eind signaal de Bondsploeg de overwinning op bet Twentse elftal toewees. Dat. er tot dat moment nog enige onzekerheid bestond over de einduitslag kwam'niet, door het eminente spel van de Twentenaren, doch door het feit, dat zU op vrtf fortninlyke wjjze aan twee doelpunten' waxen-geko men, dieomdat de Twentse voetballers juist tegen het einde nog flink kwamen opzetten de mogelijkheid van een gelijk'spel inhield. Zover liet.de Bondsploeg, die een Interessant en levendig spel te, zien gaf, het echter ,niet komen, zodat de spelers met een overwinning naar bet Westen kónden terugkeren. t' rische aanval van de Twentenaren, die waarschijnlijk; niet tot resul taat .zou hebben geleid, .meende Huybregts het beste te1 kunnen af slaan door zijn tegenstanders in hot doelgebied- van de bal af te duwen, zo fors, dat deze over "de. lijn rolde. De scheidsrechter bleef hier maar: één beslissing over: 'eén strafschop- Invaller Van de Kuylen gaf Saris daarbij geen kans (1-2). Sterte tegenstand Dat gaf de Oostelijken nieuwe moed na de rust. Hun aanvallen werden, tets minder doorzichtig. Maar .de Bondsplóeg kon bet altijd nog beter en dat was dan ook de reden, .dat Van de Gijp (Emma), een snelle en-actieve buiten speler, weer eens geheel vrij kwam. Zijn voorzet aan Drager, die op dat mo ment mid voor stond - was op ds meter nauwkeurig. Toen Guus -maar even ferm met zijn hoofd had geknikt was het doelpunt reeds een feit (1—3), Naarmate het donkerder werd. wer den de Twentenaren vuriger, De Jóng moest alle zeilen bijzetten om zich, de aalvlugge doch te kleine Enschede-mid- voor: Moddejonge Jr. van het lijf- te houden. Sarfs moest- in. alle hoeken springen eft duiken om harde, goed ge richte schoten onschadelijk te maken, en Kir moest ztjn stoere boddy dikwijls inzetten In de strijd 'om de. bal. Eén keer werd de activiteit van Mod dejonge. een der beste Twentse, voet ballers, de Bondsploeg noodlottig.. Het was tijdens een van de keren, dat de verdedigers elkaar niet begrepen. Huy- bregts speelde de ba! als nood-oplOS- sing terug op KU. Deze had er geen no tie van, dat dit zou gebeuren. Wèl ech ter Moddejonge. die, er erg snel bh waa, na 'n korte worsteling voor Saris kwam en deze kansloos sloeg (23). Maar al zetten de Twentenaren alles op. alles Kxommertwerd zelfs even gewond in een duel om de bal.; waar naar zowel hij als een Oosterling tege lijk kopten een gelijk spel konden Zt1 toch met. forceren. In he. begih zag bet er naar uit, dat-da Bondsploeg een vx|j ge makkelijk partijtje zou krijgen; DeADO-back De Jong, in goede vorm, had niet. veel moeite met de Twentse rechtsbuiten, +erwijl Huy- bregts CBW> de invaUer.-Unksbui- ten gemakkelijk de baas kon blij ven; En-zo er toch nog gevaar kwam voor Saris' heiligdom was ex altijd ook nog .de goed spelende zowelaanvallend als verdedi gend - Verbeek van Sparta. Zodoende - kon de- Bondsploeg aanvankelijk alles op de aanval zetten en met succes. Dat succes kwam in dé eersteplaats door het werk van Timmermans, die overal zwierf enMöring -dikwijls rade loos deed staan, en door het ver beten doorzetten van Van Geen. Achttien minuten na de aftrap kreeg Van Hoüwelmgen (Vole- wijekers) na een corner de bal in gunstige positie vrij. Een pracht voorzet was het resultaat van dat teveel aan vrijheid. Het schot be landde bÖ Van Geen, die een zeer harde kopbal uit moeilijke positie inzond, "waarnaar de Twentse doel man, al viel hij goed uit, alleen maar droevig kon kijken (0-1). Dat'deed de Twentenaren ont waken. De voorhoede bracht wat, meer vuur in het spel en flat liet tevens zien, dat de Bonds-verdedi ging' geen voldoende eenheid vorm de dm- resoluut 'op- te treden. Het was'soms een systeemloos gekrioel^ daar voor het doel van de briljant- te Saris .en het was slechts aan de vriéndelijke gezindheid van Vrou we Fortuna te danken, dat dit geen ernstige gevolgen- had, de eerst-, volgende tien minuten, Van Geen scoort Tóen was'het Guus Drager, tot dat mbment nog niet "al te actief,, die de-bal handig opbracht, naar Theo -Timmermans plaatste,, die op, zijnbeurt- vele Twentenaren voor bij dribbelde tot.vlak door doelen, een pracht kans kréég om te sco ren. Er was echter altijd nog een. theoretische kans, cUt het schot zqü mislukken door de aanwezig heid- van Möring. Daarom gaf Timmermans dè bal onbaatzuchtig naar Van Geen door, die nog gun stiger stond en dit bewees met een twèede doelpunt (0-2). - Er-kwam nog -een stormloop Op het Twentse doel, waarbijwij nog een gevaarlijke schuiver 'van de Utrechter Krómmert, die- Vander Tuyn verdienstelijk, doch niet," op vallend -verving, noteerden, die even; goed vin het doel als in de handen van de keeper had kunnen belandem Een incident vlak voor de rust bracht een kentering, ;Een' proviso- Nel Hermsen verliest thuis in Spanje--- Zaterdagavondspraken wij :cn\ze tenniskampioene Nel Hermsen, die even uit Amster dam was overgewipt om een kijkje: te nemen bij Nederland— België op Marlot. Wij vroegen-; vhaar hóe ztj het gemaakt had. in -Spanje, waar zij .immers pn-:. Matigs aan èen tournöoi in •Bar celona had deelgenomenTen minste, wij kregen enige tijd geleden een bericht uit het land nan Franco nan een buitenlands .persbericht dat melding maakte :..van een - nederïaag van mej. VHermsen tegen de Deense mej. Andersen en nog toet met 1—6, :Nel deelde ons echter me de, dat zij in het geheel niet in Spanje was geweest, omdat haar moeder reeds eeri tijd ziek is. 'Zij vèronderstelt dat haar naam ■'mei op de spelerslijst is. door ge streept, waardoor het misver stand móet zyn ontstaan. spetend, talrijke - kansente schep pen voor mede-voorwaartsen en voor zichzelf. Éénmaal was h$ Everse en Landman te vlug af. Hij ontfutselde de Spartaan de bal en wilde haar, juist het laatstebeslis sende tikje over de doeliyrr gaan geven toen- Héy jtwam aangesneld 'enmet een hard schot"de:bal,óver. de zyign schoot,, Roosenburg zagen we deze mid dag een heel- goede .party ripelen; waarin talloze duels met Terlouw voorkwamenmaar. waarin de stoe re nationale spil toch -geen kans kreeg^l.zgm^Cgepatander-.:helemaal uit te schakelen,"''iétswat dé 'lange E indhovénaar,.Vari^Tüyl-iwefegel uk- ts - met Henk den*BSër; die1' tijdens de gehele wedstrijd hééft lopen zoeken naar een mogelijkheid om langs zijn. tegenstander te komen. Roosenburg, wist 'hoe hjj Terlouw moest aanpakken en vermeed zo veel mogelijk de directe nabijheid van de Spartaan. Van deze vleugel zou het enige doelpunt van de Bondsploeg ook komen. Clavan had de ba] na een duel met-Schrumpf, naar- voren ge bracht -L 't-was kort na de rust en gaf b|j-de zijlijn ter hoogte van het strafschopgebied een vqorzet. Roosenburg was -TerJouw dezekeer te- vlug' af en schoot de bal, die vlak voor zijn voeten terecht kwam, zonder aarzelen hard en laag In. Onhoudbaar voor, Landman. Het was ongetwijfeld het mooiste doel punt van de wedstrijd, hoewel het eerste Rotterdamse doelpunt, ont staan door een 'schot van Schrumpf ook veel aantrekkelijks bood, door het mooie combinerende werk, wat eraan voorafging- Goed gesteund door de twee hatf- spclers waren de Rotterdammers in staat om hun aanvallen grondiger af te werken.Heyster, die aan Schijvenaar niet Z07n lastige tegen stander had als Schrumpf aan de resolute en hard werkende Van der Sluis, bracht de bal op. Z|j kwam na de voorzet by de zichzelf over treffende Van Steenbergen terecht, die er handig een paar tegenstan ders mee omspeelde, maar niet in de gelegenheid kwam. om te schie ten en overgaf naar Schrumpf. Een onhoudbaar schot voor Kraak, in de linkerhoek bezegelde déze a&nvaL Was het tempo by het begin van de wedstrijd flink hoog, opgejaagd als hetwerd door de Rotterdamse aanvallen,langzamerhand begon het terug te lopen en het laatste kwartier van de eerste helft, gaf. daardoor een vrij mattB vertoning te zien. Na de rust veranderde dit aanzienlijk, cr kwam meer leven en spanning In, de voorhoede van de bondsploeg, waarin Van der Tuyn, die Lenstra verving, een heel'zwak ke party' speelde,begon meer in gespeeld te.geraken en.het peilyan het spél steeg daardoor aanzien lijk. DoRotterdamse, verdediging, mét Terlouw als middelpunt, speel de een onverdeeld, solide party. Bij de Bondsploeg moest Schijvenaar er eerst nog even inkomen, maar Van Tuyl voelde zich al direct kiplekker voor het doel. van Kraak, Hrj speel de. een goede wedstrijd, hoewel hij altyd in hét nadeel blijft als we vergelijkingen gaan maken met Terlouw. Niettemin wist hy Den Boer'geheel uit. te schakelen en gaf hij een indruk van rust;en betrouw baarheid, waardoor hij na de rust Stoffelen en Van der Hart in de ge- Wim Landman speelde Zaterdag middag voor de 25ste maal in liet Rotterdams elftal eh Arie de Vroethmg hem daarom deze reusachtige krefns om de hals. (Van een onze verslaggevers) In het middelpunt der belang stelling stond Zondag in de Haagse sportwereld een voetbalwedstrijd derde klas uit <j|e aftL Den Haag, n.L die tussenWassenaar - 5 en Cromvïiet 6, waarin op de riechls- bhmenplaats van de Wasscnaarders een beroemdheid opereerde. Iemand die zijn roem ln de sport wereld verwierf, maar niét met voetballen:de - athleet Wlm Slijk huis, die zÜn spikes thuis, op Duin- digtjliet en ervoor in dc plaats een paar fikse ..kicks" meebracht. Wassenaar 5 heeft nog nooit zo-, veel publiek getrokken als op deze mistigeZondagachtend. De belang- stellenden stonden zes.i zevenrijen dik achter., .y één doel, .nd. dat waar Slijkhuis haar toe speelde, Cromvliet's lange doelman werd ér zenuwachtig van. vooral van het legertje - persfotografendat naast .zijn, doel stond omdeze episode uit de, sporiloopbaan van Slijkhuis vast te leggen. De (voormalige) athleet had zich in een' splinternieuw voet- balcostuum - gestoken en, begrijpe lijk. zijn benen („Hij hep tóch. echr te voetbalbenen", vond iemand in het publiek) met dikke scheenbe schermers afgedekt. Al spoedig bleek dat "Wim er meer van kon dan de toeschouwers gedacht hadden. Eu zoals bij een wedstrijd van het Nederlands elftal de kreet „Abe". Abe" van de tri bune klinkt, riep men hier telkens om „Wim, Wim!". vooral als de bal een harde trap naar voren kreeg en geen enkele Wassenaarder zich de moeite getroostte er achteraan te rennen, Wim was (of is) immers lange afstandloper en dus vond het publiek dat hij er het-meest voor in aanmerking kwam. Slijkhuis trok zich er -weinig van aan. Hij lachte maar eens vooral als hij een bal miste, wat nogal eens voor kwam want het valt niet mee zo maar van de sintelbaan naar eén voetbalvéld over te schakelen. Wim bleek geen snelle start te hebben hij is dan ook geen sprinter maar wel een flink uithoudingsver mogen. zodat hij nu eens in fle ach terhoede, en dan weer in de voor hoede .opereerde:y Wim raakt op sckot De rust ging In met geiyke stand Na 'n gevaarlijke doorbraak van Clavan, diï Landman reeds ge passeerd toos, kon Hey de ba-I nor net voor de doelhjn weg trappen. Iegenheid kon stellen de voorhoede meer té steunen- Van öe Rotterdamse halflinie zouden we niets anders kunnen zeg gen dan dat Van Schrjndel, Terlouw en DeVroet speelden zoals wij ge wend Zijn hente zien spelen. In de voorhoede van de Bondsploeg wa ren Clavan en Roosenburg de uit blinkers, Clavan, die hu eens hele maal niet aan het switchen was en het ook helemaal niet' mooier wilde doen dan noodzakelijk was. Van de Bogert en Mich els speelden een goede party, maar waren niet di rect een openbaring op deze plaat sen. In de Rotterdamse voorhoede speelde Van Steenbergen de party van zijn leven, Schrumpf en Heys ter voldeden goed als vleugelspe ters en van Beun zagen we bulten strakke harde schoten ook goed combinerend werk. WEST I Haarlem—Blauw Wit 1—5 VSV—KFC 1—2 WEST n RCH—HBS 3—1 OOST Zwolse BoysA.G.O.V V. 1—3 NOOP.D HSC—Achilles -. 4—2 Be QuickVelócïtas 2 ZUID I Kerkrade—RiB.C. 2—1 R'dams elftaJ-^BondspIoeg 2—1 Twen te—B ondself tal 2—3 LONDEN, Op de jaarvergade- ring van de Britse Wielerbond werd besloten de reorganisatie van de wereldkampioenschappen vo.or 1951 aan te vragen. NederlandBelgië -15 (Van onze sportredacteur) - NederlandBelgië tennis, m het afgelopen weekénd op de overdekte baan op Marlot by Den Haag gespeeld, is niet de ont moeting geworden, welke men had verwacht. Ivo Kinkel ont brak aan Nederlandse zijde, hoewel buiten zijn wil. Hy hield ver blijf in Engeland en kon door de mist niet tijdig aanwezig zijn. Bovendien was Van Swol niet geheel fit hy had Jast van spit zodat Van Meegeren hem Zondagmiddag in de party tegen de zwaargebouwde Brichant moest vervangen. Dit was geen na deel, want de jeugdige Belg had maar weinig in te brengen t deel, want de jeugdige Belg had maar weinig in te brengen té gen de Hagenaar, die in een vermetele bui verkeerde, zodat wjj er sterk aan twijfelen of Van Swol het er heter zou hebben afge bracht dan 6—1, 61 met welke cijfers Van Meegeren won. De Belgen moesten het zonder hun eerste man, Washer doen en ook Geelhand liet verstek gaan. Ondanks dat werd het een zege van 45 voor de Belgen, doch deze overwinning heeft op het laatste moment aan een zijden draad gehangen. Aan het einde van de eerste dag zag het er niet zo rooskleurig uit voor de Nederlandse ploeg, die thans bestond uit Van Swol, Van Meege ren, dc jeugdige. Van Dalsum, Wil ton, D. Rinkel en de Belgische gast- speler Moreau, een oude rot in dit „vak". Onze zuiderburen .leidden toen met 24, doch Zondag werd liet 44, zodat de laatste partij - de be slissing moest brengen en de span ning er dus ln bleef. Het was de ontmoeting tussen Wilton—Van Mee geren en Betenv. d. Eynde. Van OVERZICHT ENGELSE LEAGUE LONDEN. De Engrelsen hebben Zaterdag wéer eens op oen ouder wets Engelse manier met do mist te kampen gehad. Ook devoetballers hadden er behoorlijk last van. Blf sommige wedstrijden verliet het publiek ad, tribunes en eiste aan de kassa's z|Jn geld terug, omdat de wedstrijden absoluut niet te volgen waren, 't Is voorgekomen, dat toen de scheidsrech ter een beetje lang floot, alle spelers het veld verlieten, omdat zo dach- «- 5. erW!®t rust geblazen was. De"arbiter hhd de grootste moeite, zyn twee en twintig mannetjes plus de grensrechters weer bil elkaar te trommelen. Blackpool, dat een uitwedstrijd speelde tegen West-Bromwlch Al bion, had niet veel geluk toen de wedstrijd een kwartiervoor. hét ein de, de stand was 2—^1 vonr Black-, pool, wegens dikke mist werd ge-, staakt. Spelers van Blackpool pro testeerden maar dearbiter bleef bij zijn beslissing. Eenzelfde lot onder ging Derby County; dat met 1—0 op Newcastle voorstond,, toen de scheidsrechter de zaak opgaf. Wanneer -Liverpool er a.s. Zater dag in slaagt een nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers te. ver- myden, zal een nieuwe record ln dé eerste divisie zijn gevestigd. Met de overwinning van Zaterdag, 2—1 op Aston Villa, werd de prestatie van Arsenal, dat twee jaar geleden on geslagen bleef in de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen geëve naard. Liverpool heeft thans de leiding met 3 punten voorsprong op "Man chester United, dat Arsenal en "Wol verhampton gepasseerd is. (1—1), maar nadien, toen Slijk huis ®cn beetje ingespeeld was, veroorzaakte hfl menig gevaarlijk moment voor Cromvliet's doel. Twee maal achtereen scoorde de atblctiekcrack een mooi doelpunt. Het eerste was een kopbal uit een voorzet van links, waarbij hjj de bal keihard onder de lat deponeer de, het tweede een vliegend schot waar de magere Cromvliet-doel- man niet bij kon. Hét werd zelfs 4-^-1 en ln het vijfde Wassenaarse doelpunt had; Wim weer een groot aandeel. De bal kwam van links. Slijkhuis wil de een schat lossen, maar hjj maai de over de bal en deze rolde naar de vrijstaande rechtsbuiten die déi totaal verraste Cromvliet-doelman kansloos passeerde. De Wassersaar- adspirantjes vonden het enorm tactisch gezien van Wim Het bleef 5—1 en Slijkhuis was ongetwijfeld opgelucht toen de scheidsrechter het einde aankon digde want zo'n eerste wedstrijd valt toch niet mee. De secretaris van Wassenaal-. de heer Remmers waal. die zelf meespeelde, had het; nog hijgend van het harde lopen, bij de elubtent druk met het weg werken van Wassenaar-adspiran- tjes, die hun niéuwe clubgenoot wel eens van dicht bij wilden bekijken; Wim trok er zich niet veel van aan en stapte onder.de douche, - Het enige commentaar van Slijkhuis voor hij; onder de douche stapte was „ik zal morgen wel flink stijf zijn". Over de toekomst geen woord. De overwinning van Charlton op Highbury maakte --m einü aau de reeks van 12 ongeslagen wedstrijden van Ar» aen«L Dit Was de eerste overwinning van Charlton op Highbury sedert 1036. Bobby Langton, de internationale links buiten. die gisteren voor 20.000 pond sterling door Bolton Wanderers werd overgenomen;-speelde een belangrijke rol in' de 3-^0 overwinning oh:~ifan- chester City. De debuterende doelman van de City. de Duitser Trautmanra, spoelde een uitstekende wedstrijd. Wolves zakken af Manchester United sloeg Middles- brought met twee. doelpunten ln de tweede helft, respectievelijk van Row ley en Pearson. Dit la da .zesde wed strijd in successie waarin 'dédoelman van Manchester United geen onkete maal de ba) uit het doel behoefde te halen. Wolverhampton blijkt wel volkomen uit vorm te zijn. Nadat het de compe titie inzette mot een reeks overwinnin gen. werd van do laatste acht wed strijden slechts één gewonnen. De 3-2 nederlaag welke tegen Sunderland werd geleden, deed de wolves op de vierde plaats belanden. De uitslagen Uitslagen van de eerste divisie; Arsenal—Chnrlton Athletic 2-3- Bir mingham City—:Fulham 1—1, Bolton WanderersManchester City 3—0. Bum, ley—Portsmouth 2—1. Chelsea—Ever+on 3—2. Derby County—Newcastle United 1—0 gestaakt. Liverpool—Aston Villa 21, Manchester United—Mldfllesbo- rough 2—0, Stoke City—Huddersfteid Town 0—0. SunderlandWolverhamp ton Wanderers 3—1, West Bromwicb Albion—Blackpool 1—2 gestaakt Tweede divisie: Sarnslcy—Brentford 0—1, Coventry City—Sheffield Wednes day 1—0 gestaakt. Grimsby Town—Tot tenham Hotspur 2—3. Leeds United— Chesterfield 0—0. Luton Town—Hull City 0—3. Preston North End—Leices ter City 2—1. - Queens ParkRangers- Bury 1—0. Sheffield United—Cardiff City 2—0, Southampton—Plymouth Ar- gyle 3—3, Swansea Town—Bradford 2—0. West Ham UnitedBlackburn Ro- verg-0>2M,G.L. Meegeren was nog geen kwartier eerder van da baan gekomen met de stevige overwinning op de potige Brichant, waarmede hij nogal in.zijn sas wns omdat hij wist dat. h|j- voor treffelijk hadgespeeld. .Hij begon derhalve met de grootste animo aan da beslissende partij, hanteerde zijn racket met zwier en veel: bravour en stak Wilton:-met zijn enthousiasme aan. Deze maakte nu envdan echter, ldeine inzinkingen door enrflit kostte Nederland juist de partij en- een gelijk speL Intussen was deze partij een waar dig slot vandeze tweedaagse, welke tussen tWee haakjes wel wat meer publiek bad mogen trekken. In de eerste set kwamen onze land genoten met 1—3 achter te staan, doch hierna kregen de Belgen, -hopfdzakelijk ;door ^uitstekend'; spel vanVan'Meegeren, geen Voet meer aan dc grónd: 6—3. Door onnauw keurig spel van Wilton, die meer malen de bal te laat nam, ging de tweede set" met 2—verloren. Er werd over en weer gedurfd gespeeld in hoog tempo, met hevige strijd om de positie aan het net Want wie hier opereerde beheerste het veld. Dit bleek vooral in de laatste set toen het via lr-3 voor de Belgen, 4—A was geworden. Meermalen recht streeks scorend was dc service van Van Meegeren, zijn volleren was be ter dan anders. Het werd 5—5 en 400 voor Nederland, maar de Bel gen wonnen toch nog. hun service: 5—0. Hierna werd aan beide zijden voortdurende de service gewonnen, tot 89, toen sloegen Peten en v. d, Ejtode door het „geven"van Van Meegeren, heen;. Van Swol moest het Zaterdag avond in het dubbelspel ;b|j, afwe zigheid van Rinkel dóén met .Van Dalsum., De, jeugdige Hagenaar was echter te 'veel. doordrongen van. hét feit dat hij 'de békende partner van Van Swol moest .vervangen,, zodat "hij onzuiver speelde en dit" óver- bracht op zijn medespeler.-Toch wis-: ten beiden nog eén set te winnen tegen Destremau en Brichant: 3—6, 6—4, 06. Beter speelde Van Dalsiim samen met Moreau tegen Lacruix en Da Barman in een felle partij, dis zij wonnen met 3—0, 1, 64, Hét spel van Wilton Zaterdag tel gen v, d. Eynde was bepaald teleur stellend. De Belgkon gemakkelijk winnen dank zij de vele fouten van •zijn tegenstander.' - v De uitslagen luiden: Moreau (I c Ned.j'sl. Lacrolx -(i c België). 62 26 G—-1. Van Dalsum (Ned. sl. Peten CB.) 7—5, 3—6, 6—2. D. Rinkel (Ned.) verl. van Wiele- mans 5—7. 36, Van Meegeren verl. van Destremau 2—0, 3—B. Wilton (Ned.) verl. van Van den Eynde (B.) 3—6. i0. Van Swol en Van Dalsum (Ned.)1 verh van Dcstrem.au en Bri- chant 3—6, 6—4,.0^-6.' Zondag: Van Meegeren (N.) sl. Bri chant 61, 64. Moreau en Van Dal- sum (N.) sl, Lacroix en" de Borman 3—6» 8—1, 8—4. Wilton en Van Meegeren verl. van Peten en Van den Eynde 6—3, 2^—6, 3—10 Een belangrijk öndérdeèl (ook bij, tenniswedstrijden)de inwendige mens verzorgen. Dr. van- Siuol (staande) raadt Brichant aan de appel niet helemaal in zijn mond te steken, hoewel hij ervan over tuigd is, dat de jeugdige Belgi sche reus heel wat kan gebrui ken. Moreau kijkt öfzijn land genoot het wel meent. Maandag 21 November 1949 WEKELIJKSE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3