- - J fllP BE KLEM mm Tanker voor Argentinië bij P. Smit te water gelaten oKSlf - SCHEEPVAART KOERIERSTERS Maandag 21 November 1949 Eerste van vier stuks Ondanks de mistroostige herfst regen is Zaterdagmiddag de tewa terlating van iet voor Argentijnse rekening op de werf van P. Smit Jr. N.V. aan de Stadion weg te Rot terdam. gebouwde motortankschip „Director Madariaga" een feestelj- ke gebeurtenis geworden. Nadat SenorJta Carmen Madariga Anchorena uit Buenos Aires de doopplechtigheid had verricht, gleed het mooie slanke schip onder *t geloei van scheeps- en fabrieks sirenes, statig in 2ün element. En terwUl het water van de Maas na de tewaterlating van de tanker nog maar-nauwelijks tot rust was geko men werd 05 de werf alweer de de kiel gelegd voor een zusterschip van de ^Director Madariaga". Een tweede schip -van hetzelfde type staat reeds op. stapel de bouw Is al ver gevorderd en nu zal-hog de kiellegging van een vier de tanker volgen. De vier motortankschepen met passagiers-accomodatie werden in Maart 1948 besteld door de Argen tijnse regering ten behoeve van de Yacemientos. Petrcliferos Fiscales in Buenos .Ayres. De opdracht be hoort tot een der .grootste, die na Radioprogramma MAANDAG 21 NOVEMBER HILVERSUM1:19.00 Het tóokjë van zeven uur: 19.05. Radto-filrokrant; 19.30 Inleiding tot muziekbegrip; 19.45: Reg. uitz.; 29.00 Nieuws; 20.05 Liefdesge schiedenis op muziek; 20,40 Radioscoop; 23.00 Nietiws;-23.15 Boksreportage; 23.30 -—24.00 Swing corner. HILVERSUM' IT: 19.00 Nieuws; 19,15 Engelse les; 19.30 Violoncel; 1^40 Van daag; 20.00 Nieuws; 20.05 Noorse 'mu ziek; 21.05 Hoorspel 21.50 Met band en Elaat; 22.10 't Kerkvenster 22.20 Swee- nckkwartet; 22.45 Avondoverdeaking; ■22.00 Nieuws; 23.15 Eastman-Rochester eymph. orkest 23.40—24.00 Residentie- r Orkest-- DINSDAG 22 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nieuws- 7.15 Gr. platen; 7.25 Gram. muziek: .7.308.30 Zendersïüiting; 8,30 Nieuws. 8.40 Radio -tféhtèndfalad: 3;35' 'Vó-dV (fe* vróUW; 'S'.tlO' Weerrappurten;.0.03- Instrumentale so listen; 9.30 Voor -de'fjvrouw,i-.10,00 Mor genwijding; 10.15 Arbeidsvitaminen; 10,50 Kleutertje luister: 11.00 Lyra-trio: 11,30 De Wekker: 12.00 The Rhythm c\ub;12,30- Land. en tuinbouw; 12.33 Voor ons platteland; 12.40 Joop Walvis; 13.00 Nieuws; 13.12 Metropoie orkest:. 13,45 Gr. platen; 14.00'Mei naald *13,15'. Tom Ërich; 18.3D Reg! "uitzending! HILVERSUM I;' 19.00 Klokje van 7 tiür; 19.05 Achter het voetlicht: 19.20 Fanfare-orkest: 19,40 Paris vous parle; 19.40 Violoncel en piano; 20.00 Nieuws; 20.05 In het radio zoeklicht; 20.15 Bon te Dinsdagavondtrein; 21.30 Hammond orgel; 21.45 Buitenlands overzicht;- 22.00 Skymasters; .22.25 Liefdesgeschiedenis op muziek; 23.00 Nieuws; 23.15 Boks wedstrijd; .23,30—24.00 Russische mu ziek. HILVERSUM H: 7.00 Nieuws; 7.15 Morgengebed: .7.30—8.30 Zendersluiting; 8.30 Nieuws: 8.40 Gr. platen; 9,00 Weer- rapporten; 9.03 Mqedërs Wilis wet; 9.30 Waterstanden; 9,35 Lichtbaken:- 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Gr. platen; 10.40 Schoolradio; 11.00 Gr.platen; 11.30 Als de ziele luistert 11.40 Philadelphia ork.; 12.00 Angelus; 12.03 Orkest zonder naam; 12.30 Land- en tuinbouw; 12.33 .14.00 Gr, platen; 14.30 Onder Ons 15.00 Schoolradio; 15,30 Ziekenlof; 16.00 De Zonnebloem: 16.301720 Zenderslui ting; 17.30 Na schooltijd; 17.45 Amuse mentsorkest: - 18.20 Sportpraatje; .18.30 Vrije tijd;.ontspanning en. liefhebbe rijen... HILVERSUM II: 19,00 Nieuws; -19.15 Actualiteiten; 19.25 Dit is leven; 19.40 Haags blaaskwmtet; 20,00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20,12 Radio Philh. ork,; 20.45 Katholiek overleg: 21.05 Ra dio Philh. orkest; 21.35 Kamermuziek concert;":22-20 Sint Caeciltafeest; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15—24.00 Quator Vocal/Husse en piano. Zaterdagmiddag half vier is vort de werf van P. Smit Jr. N.V. de .^Director Madariaga" ie water gelaten. Foto: het schip glijdt van de helling. --l de oorlog aan een Nederlandse werf werden verstrekt. .De „Director Madariaga" heeft evenals haar. zusterschepen een draagvermogen van 13500 ton en een machinevermogen yan, 9300 ap.k., te leveren door twee Smit- Burmeister en Wain enkel werken de tweetactmotóren. Demotoren en de machine-installaties worden eveneens door P. Smit jr. N.V. ver vaardigd. Het schip heeft zeven hoofdladln- tanks en aan ..elke zijde zeven, zij tanks. .Er .zijn twee pomphamérs, een in het voorschic en de andere midscheeps. In het voorschip is verder een ruim voor droge lading, terwijl zich in het achterschip de ruime vries- en koelkamers, pro- viandruim en grote 'bergplaatsen bevinden. Een - kooldioxyde-brand- - blusinstallatie wordt op de lading tanks en ruimen en bergplaatsen aangesloten. Het schip, waarvan de lengte ovèr alles 170 meter, is.- is tevens ingericht voor het vervoer van en naar de olievelden van- 60; passa giers in. 2- en 4-perspönshutten, twee eetsalons, een ban en een rooksalon staan hun -ter beschik king. De vier tankers worden uit gerust met de modernste navigatie middelen, ,w.o,„ radar en fO'rokom- pas met automatische piloot. De, bouw van de schepen geschiedt on der toezicht van Lloyds's Register of Shipping, hoogste klasse. Na de tewaterlating van de „Di rector Madariaga" was. er in de di rectiekamer van de werf een bij- eenkomst van genodigden o.w. de Argentijnse gezant in Nederland, de consul-generaalte Amsterdam en de consul te Rotterdam. Gespro ken werddoorir. F. WH. van Beunirtgen, een 'der directeuren, van de werf. De Senorita mette voor onze,nuchtere"! orer. zo romantisch klinkende naam,'"ontving"!'uit han den van de heer Van Beuningen een herinherihgsgescHenk. Senorita' Carmen is de dochter van wijlen Director Madariaga, de directeur van bovengenoemd bedrijf te Bue nos Ayres, waarvan hij tijdens zijn leven de grote stuwkracht is ge weest. De politie heeft proces-verbaal op gemaakt tegen de 40-jarige hofmees ter C. W., die onbevoegd de genees kunde. uitoefende. Hij .behandelde, patiënten met allerlei kwalen door hen één a twee minuten op de pijn lijke plaats te bestrijken. (Ingez. Med.) N.V. G I IM FA B R E K O V E R S C H l Vechtpartijen tijdens weekeinde Op Kralingseveer werd Zondag middag een voetbalwedstrijd ge speeld tussen de plaatselijke dub en een club uit Zwnijdrecht. De Zwündrechtenaren waren met vijf bussen gekomen. Toen het voor hen niet zo best ging tijdens de match, hebben enige supporters van Zwijndrecht zich moed .ingedron ken in een cafeetje met de bedoe ling, na de wedstrijd de scheids rechterter verantwoording te roe pen voor vermeende foutieve be slissingen. Na de wedstrijd die door Zwijndrecht werd. verloren, pro beerden de Zwijndrechtenaren de scheidsrechter te .molesteren, maar zij werden hierin gehinderd .door de supporters van; de thuisclub. Een 'speler uit Zwühdrecht, diezichal in de kleedkamer, bevond kwam naar buiten 'om er het zijne van te zeggen. Hij kreeg van eén onbe kende met een fles een slag op het hoofd en linkerhand waardoor een kleine wond aan de hand en een buil op het hoofd ontstonden. De politie heeft het .o^pgewónden. pu- bilek moeten verspreiden. In een dancing op .Katendrecht ging het Zaterdagavond, eveneens heet toe. Een 43.-jarige naaister zag daar een 24-jarige collega, van wie zij nog zeven gulden tegoed had en die zij daarover aansprak. Dat! èe- beurde niet zo zoetsappig, want in minimum van i.tijd vlogen, de scheldwoorden, over en weer. De danspartner van de 24-jarige koos haar partij en sjoeg de 43-jarige in het gezicht. Resultaat: een bloeden de bovenlip en beschadigd 'kunstge bit. De beschermer werd enige uren aan het politiehuis gelegen heid gegeven om te kalmeren. Bijna zijn eigen bruiloft -•1 'gemist.: Kapitein Visser, gezagvoerder van de vorige week op een stei ger gelopen Tosari van de Ko ninklijke Rctterdamsche, JAoyd, miste doordit onverwachteop onthoud-bijna zijn eigen zilve ren bruilóft. Kapitein Visser „de witte Visser" genoemd, om dat op de vloot van de Lloyd. nog twee naamgenoten varen, zou de dag na aankomst-yan-de Tosari zijn zilveren, huwélijks- feest vieren. De mist'bemoeilijk te het varen, had voorts tot 'ge volg, dat' de Tosari zoals wij reeds méldden, bij Schiedam in aanvaring kwam. Gelukkig trok de mist op, kon hét schip, wor den vlot getrokken en was. ka pitein Visser in de'gelegenheid naar Den Haag te gaan, waar hij juist op tijd voor de feeste lijkheden arriveerde. KEI Mannenkoor'in de Ilivièrahal Dé opgewekte, stemming," die Za terdag op de jaarlijkse feestavond van het E..E.T. Mannenkoor in de Riyièrehal heerstewerd nog ver hoogd tijdens de spontane huldi ging van voorzitter v„ d, Sanden, die zijn 25-jarig lidmaatschap her dacht. Onder veel enthousiasme werd hem. het gouden insigne van' dé vereniging op de borst gespeld. De stemming zat er dan ook al in voor het programma goed en wel. was begonnen. Een. korte film die het vorig, jaar ter-gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het koor is. gemaakt, verwekte veel hilariteit, dóórdat men tal van vrienden en kennissen op,het wit te doek zag .verschijnen. Het man nenkoor zelf bracht onder 'leiding van de heer K. BÖhne drié liede ren, waarvoor het een welver diend en hartelijk applaus ontving. Kees Manders en zijn geaiel-' schap vonden: een dankbaar pu bliek, Hun? programma was rijk gevarieerd en werd erg. op prijs gesteld." Tbt diep in de nacht werd er nog met ranimo gedanst. Voetbal: Nagekomen uitslagen afd. Bot terdam van de K.N.V.B.: Eerste klassg C: Dillettant—Pech vogels 01. Tweede klasse B: T.O.G.B.—Hur ricanes 03. Tweede klasse C: Vierpolders— S.SA.V.R. 2—1. - door James M. Fox 64 j „Mary! Je moet me geloven. Ik kan, je - niët vertellen," Wat re van plan zijn, "want dan zou je me uit lachen, maar -het is iets vreselijks en -ik ben de enige, die het kan voorkomen. Maak tr,e los. vlug! Je hebt een kans om het land te red den; de hele wereld misschien...." ja? Leuk bedacht hoor." Ik kronkelde me in mijn boeien. „Best," zei Ik ten einde raad schor. „Je hoeft me niet aan te raken. Hij zou trouwens terug zijn voor je ook maer een begin had gemaakt met die knopen. Het hindert niet of ze mij doodschieten. Maar dit kun je veilig doen., zonder Je om mü te be kommeren. Luister goed. Loop naar de dichtstbijzijnde telefoon zodra je hier weg bent en vraag interlocaal aan. Laat je verbinden met Was hington 7777. QXR. Begrijp Je? QXR viermaal 7 Washington. Dat ig het particuliere nummer van mijn baas, brigadier-generaal Foster. Zeg hem dat je spreekt namens kapitein Marshall. Dan geef je hem deze boodschap: „Hyde Park onmiddel lijk, driémaal If. Plan Oost, Twee, driemaal XT'. Snap je? Mary. zeg .me nu alsjeblieft dat je - het begrijpt. Vooruit haast je, BEL OP!" „Schreeuw toch niet zo." zei 2e minachtend en gooide haar mooie krullen, naar achteren. Dé, deur ging open en Eddy kwam binnen voordat ik eenwoord kon antwoorden. Zijn donker, zuidelijk gericht keek somber en argwanen®. 'De kamer was geluiddicbt, maar. hij voelde instinctief dat ik Iets in mijn schild voerde. „Wat voer jullie uit?" vroeg hij en keek ons ouderzoekend aan, -*• Ik. hield mijn adem in, „Niets,- 'Hij lag te hiaten datik die touwen los zou maken," zei Blondje en gooide weer minachtend het hoofd in de nek. Eddy grinnikte' vol leedvermaak, schopte me met rijn laars-in mijn ribben en liet zich weer in de stoel van zijn baas vallen. Hij haalde de grote Mauser uit zijn zak en legde die weer op hét bureau. Het meisje keek schijnbaar verveeld toe. ,Jk zal nu maar gaan," zei ze los weg. „Het wordt laai" .Blijf hier!" zei hij scherp. Ze. keerde bij de deur om en zag. zyn! hand, „Ed! Ben Ie gek?" „Nee! Alleen maar voorzichtig. Waar ga je-heen?" „Wat dacht je? Naar huis, natuur - lijk*' .De -.vermoorde onschuld. Hjj aar- zeld». argwaan en verschillende an dere emoties wisselden elkaar af op zijn gezicht. Eindelijk legde hy de revolver neer en grijnsde. „Ga maar, 't was maar eeT* ri^P-" Nu was het haar beurt om on rustig te worden. Ik haalde moei lijker adem dan me. hoop ik. ooit weer. zal overkomen. Ze deed weer een paar stappen van de deur af.„Even mijn tijd schrift pakken Ik ademde uit met een-zucht van Innige voldoening.: De revolver was inhaar rechterhand: dié -had ze vliegensvlug van de tafel gegrist. De' glimmende blauwe loop wees on zeker- op-zijn jioofd. Hy staarde er maar, stom van verbazing. „Ga wat achteruit," snauwde, ik haar toe. „Duw dat dingetje naar beneden met je duim. Goed zo! Richt niet op hem, houd de revol ver op dc hoogte van je heup en haal voortdurend de trekker over als hij Je wil aanvallen. Laag mik ken. Zo. laat hem nu tegen de muur gaan staan, met zijn handen gevou wen boven zijn- hoofd. „Je: hoort hem,1' zei ze tegen Ed dy, met zachte, toonloze stem. - „Jij bent!*-'! hij snakte naar adem en deed een stapnaar haar toe. maar toen hij de bruinverr "brande huid van haar hand wit caz worden van het duwen, sprong hij haastig terug en liep naar de muur. „Goed to, meisje," zei Ik. lang zaam.! „Luister nu. G.a een-'beetje dichter naar hem toe. .Mooi. Hij heeft een mes. dat hébben lui als hij altijd. Zeg hem dat hij het lang zaam uit zijn zak haalt, met éen hand. Als hij weigert of probeert te ontsnappen, zul'Je moeten schieten. Dat is de enige methode. Je kunt die touwen'niet 'losmaken, en hem tegelijkertijd onder schot houden. Wees maar niet bang. Ik zal zorgen, dat je een medaille en zes contrac ten voor Hollywood krijgt of je hem doodschiet of rilet,*!. „Het mes. Ed," zei ze toonloos. .Natuurlijk laat jij je wat wijs maken door een mof met mooie smoesjes," snauwde hij sidderend van woede. „Ik geloofde -hem eerst niet toen hij met me praatte, maar de manier waarop jij optrad overtuigde me," zei ze kalm, „Vooruit Ed, het mes." Toen ze het had liet'ik haar haar linkerhand gebruiken om de koor den om mijn polsen door te snöden en ik.nam de Mauser .van haar over terwijl zij de andere - touwen los maakte. Mijn horloge liep nog.-Het was 12.46 Mijn lichaam leek' wei óp .Vijfhonderd plaatsen, gebroken en, gekwetst en mün linkerbeen was vo stijf als een paal, maar bet is 'onge looflijk hoeveel res erve-energie je beschikbaar hebt als het werkelijk nodig la. - - (Wordt vervolgd) Veemarkt Rotterdam Aanvoer: totaal 512 stuks, waar van 483 vette koeien, 1 graskalf, 5 nuchtere kalveren, 23 schapen cn lammeren. Dé prijzen waren als volgt; vet te koeien, per kg. 1,80—1,95 1,60— 1,75 1,40—r-1,55. lammèren per kg. 1,801,60—1,40. Lammeren: aan voer klein, handel.matig, prijshou dend;vette koeien:, aanvoer iets korter, bande] aanvankelijk vlot, latér kalm, 'prijzen iets ljogér; De 67-jarige W. A. Zomer Is gistermiddag in zijn woning aan de Zaagmolenstraat van de trap gevallen. Met een gekneusde rib en een wond aan h.et linkeroor werd hij ter observatie In het Bergwegziekenhuis opgenomen.: Aangekomenschepen TECTUS. Curacao van Ommeren Pernis, BPM; HANVEAT, Hamburg Hu. dig en Veder, Vlaarefegen, Nw. Matex, olie- VIENNA. Harwich Hoek van Hol land; HOENDIEF Stettin Splietholf Venlo. bout; MODJOKERTO, motor Ba tavia Ruys Lloydkade. 5tg.; DELPHl- NUS; Karlstad' Ruy£ Rijnhaven, scg.; AUDACIA, motor Skutskar Olle- scheepv. Schiekanaal. hout: SIMPLON. motor Midd3ésyro Wagenborg Merwe- haven. ijzer;- ITALVALLE,. motor Odes- sa Maashaven. graan; NYROCA, Southampton, van E$ Merwehaven,- stg. WALLÖNIA, Gothenburg- Kuyper van Dam - en Smeer Useïahvép, stg.KO NINGIN EMMA, Harwich. Koek - van Holland;. FERKOLAND, motor Narvik Ruys VUardlngen, erts; BORTHWiCK. motor. Now Castie Furness 2e Kat.baven kolen; BUCKLOW,. motor Grange, mouth Burger JJselhaven:-stg.. FRISO» motor Flankenbolm Mublo Jobshaven, hout; PARMA; 1 Heisin giors Vinke Rijnhaven' hout- ARUBA; Southampton Vinke .Wilton'" Schiedam, stopboeien; HEEMSKERK. Sydney en- Aatw. HoU. 'Austr lün Rijnhaven, stg!; HASKER- LANÜ,motor- Leith SSM Merwehaven,- kolen ;MAt{GALOR£r Gothenburg Cor- nelder Lekhaven, stg.; .20 November TARIA. motor Thameshaven v. Om meren boei 7. ledig- LIMBURG, motor Dublin, Vermaas 2e Kathaven, pyrletas LINDEKERK, Calcutta Hon. Bombay Bengalen lijn. Maashaven, stg. NORTHDOWN," Dublin Hudig Veder Merwehaven, vee; JACOBA CATHERI- NA motor. Gdynia, - Ruys Lekhaven, stg.SAGALAND. New Orleans. Spedl, co, Menvehaven, katoen; FREDERIK motor Halmstadt James 2e Kathaven, hout; BNSEIGNE- MARIE St, Germain Nantës -Shenan Waalhaven, erts;'. IS AC Rous an Worms Waalhaven, ledig i 'SAN "W3LFRIDO Punta Cardon v. Ommeren BPM Pernis, olie; ARNHEM Harwich Hoek' van Holland; BALDUIN. Londen Burger Waalhaven, ledïg; CHARLES, Hull, Lenders. Waalhaven, ledig; BO- RELLI. motor Blyth Vuloaan Maasha ven. kolenBATAVIER. Londen Muller Jobshaven. at.DAGFRID, Hernosand NBK Jobshaven; stg.GREENFINCH, motor Londen VAM Merwehaven: st. GERMAAN motor Rochester Wagenborg Zaltbommel, ledig; 5TEVNS. Swansea Erhard en Dekkers "Waalhaven, ledig MATINA Puerto Amilles Muller .Maas haven. bananen; ATLANTIC motor Newcastle Damoo Waalhaven kolen; KALBERDAM V/ilhelmshafen Wam. bersie. Duitsland, stg.;. FIAT. motor Landen, Invotra, Merwehaven. stg.; MELROSE ABBEY. Hull. Ver. Humber Parkhaven, stg.GNOM'motor Lim- tjord, Stinnes Waalhaven, klei: JOHN B. WATERMAN, New York; Runcimah Merwehaven, stg.GALLIÜM. Cagn Rfienan Waalhaven, erts; EMPIRE STATE, Hampton Roads Lenders, Lek. haven, stg.; SPES, motor Saffi Wagen borg Lekhaven,- vismeel; LA- PLATA motor. Buenos. Ayres,MulIer" 'MerWe- haven, 'stg.' graanSOTTEVILLE. DJep. pe Wornrs"-VuTcaanhavén Vlaarditigen, ledig; CITY :OF EVENSVILLE,^ Slnga; pore haven; Hoyman Schuurman Mer wehaven', stg.STAD ARNHEM, Gdy nia Haleycnlïjn Waalhaven, hout; RO- NAN, motor -Huli Furness 2e Kathaven kolen. MECKLENBURG. Harwich Hoek van Holland; BONN. Oslo Burger DseJ- haven, stg.;' STANMORE, Londen, .van üdexi, boeien Schiedam. Wilton, lédig. CONSTANT motor Grangemouth Vermaas Delft klei - 21 November HELVETIA motor' Sunderland Damco Waalhaven, kolen;- FLM.13 Boulogne Worms Waalhaven, ledig; WESTERDAM motor New York Halcyonliin Wilhel- minakade, stg,; ERRDLAND motor Hamburg v. Ommeren BPM. Pernis DESPINA Burntisland Rott, Schéepv. Bedr. Waalhaven', ledig.' EMPIRE WANSBECK. Harwich Hoek van Holland; DELTA, Londen Salomons Merwehaven. Gebr.' Autob. Vertrokken schepen Bremen; SEATTLE,- Hamburg.. ZMFL RE CONRAD, New castle; AHNEUMK, New York; SOUTHPORT (Eng.}. Hull; CASTOR New Castle: NJord, Esbjerg; PRINS ËREDERIK HENDRIK Barce lona. ALMKERK, Bremen en Hamburg; PRINSENGRACHT, Helsingfort DOM- BURGH, Casablanca; STAD -BREDA, Genua: BREE HELLE, New Castle; SANDBEKGEN - AntwerpenLUNGO, Nordénhamn; bOLSTEN. Havre. BIR MINGHAM, Kingslyün; THEEMS, Lon- denSCANDIA,: Hamburg; ALGON QUIN VICTORY. New York: Mr. LINT. HORST HOMAN, Bo'nessDETTIFOSS, Reykjavik. WALENBUHGH, Boston; SAML AND .Boston; REFUGE I Boston; NYENBUHGH,. Middlesbro r CATO, Ply mouth BATAVIER 3. StockholmOS- TROBOTNIA. Helsingfors: OLIVIAN COAST New Caatle- BILL S.. DelfzUI; FUSINUS, StanloW: LOWESTOFT TRA DER, .'Yarmouth: CITY OF CORK, Cork; ORANJEPOLDER, Londen: HODDER, Goole; ALPHARD, Buenos Ayres; FELIXTOWE, Harwich: CHRIS TIAN RUSS. Hamburg; -MARCUS DE CHAVARRIS, Ostende GREBE,- Lon. denHELEN LondenMARTHA, Port Talbot; DUKE OF YORK, Harwich. 20 November, MINDORO. Calcutta via Marseille; JEAN LAFITTE,New York; SAXEN, Gothenburg; HAVMANN, New York via Bremen; INTENDANT J.'PITRIZI. RouaanSOUTHWIND, Charleston via Londen en DublinRABENHAUPT, Bo'ness; KONINGIN EMMA. Harwich; SANDENBURGH. Bordeaux via Ant werpen AMERICAN DEFENDER,New ;York; ORPHEUS Amsterdam: ANT WERP, HarvnchVIENNA. Harwich. 21 November ATT S... Alowa. Wind Z.W. stijve bries, regen. Troepen- en ^mssagiersschépen naar en van Indonesië GROOTEBEER ui tg pass. 20 Gibral- •tar. JOHAN VAN OLDENBARNEt'ELT thuis pass,. 20zi 's nachts Socotra. ORANJE uitg. pass. 20 im. FinJsterre. SIBAJAK uitg. 20 vm. op 660 m. Z. fïi. O, van Kaap St, Mary (Madagas car). -■ TABINTA thuis 20 nra, v. Port Said. WILLEM RUYS n. Singapore 20 vm. op 420 m. W. van Sabang. ZUIDERKRUIS .19 v. PriOk 'n. 'Soera- bala... Gróte Vaart AMSTELDIJK psss. 19 Vlissingen n New York: AGAMEMNON 20 v Cura cao h; Ciudad Trujillo; ALCINOUS n Londen pass. 19 Algiers; ALDEBARAN n Hernosand 20 .vm op 140 m. Z.O.. v. deze haven; ALHENA n. Rio de Janei ro pass. 20 v,m. .FinisterreALMKERK 20 te "Bremen AMSTELDIJK n 'New York pass. 20 Dungeness; AMSTEL. KERK 20 te Port BauetAMSTEL VEEN 20 v Karachi h Aden; ARENDS- DIJK n Vctorla 20 nm dp 120 m, O.N.O, v. Fortcleza; ARIADNE n Amsterdam pass. 20 hm. Lissabon; AKNEDUK 19 v R'dam n New YorkAALSUM 21 te SavonaABBEDIJK Ig t« Victoria: AL- DERA3VIIN 19 v Hamburg n Antwerpen ALMDUK n Everglades 19 op 250 m, n. v. TerceLra (Azoren); ANDIJK" 19 te Ve ra Cruz; ALKAID 20 v Victoria n Ba- hia- AMSTELDIEP 19 v. IJmuldea n. Hamburg; APPINGEDAM pass. 19 Dun. gencss; AALSDIJK n Londen 20 nam- op 840 mijl W. v. d, Scillies s ALCYONE n. Suez 20 vm. op 120 m. N. v. Port Soe dan ALNATl n. Las Palmas 20 nïïl. fip 330 m. Z, ten W, v. KaapVerdiache EÜ.; AMSTELSTAD n. Key West 20 run. op 840 m. W.Z.W. van Florea (Azoren) ANNENKERK n Aden '20 vm. -op' 1320 n:. O ten z, van de Chagos Etl.: AVER- DIJfK n. Antwerpen 20 nra. op 300 m. W. v.'.d, ScUlieg. - ALDEBARAN 20 v. Middlesbro n. Her nosand; ALMDUK n. Evergladea 19 op 250-.mr N. V. Terceira (Azoren); AL PHARD 18 v. H'dam n. Buenos Ayxes; ALWAKI 20 nam, op 1000 m, O. van. New YorkALDERAMIN 21 te Antwer pen A3BEDIJK. 21 te Bahla AK. KRUMDIJK 21 te corpus Christ». BORNEO --20\ v'BonhJay-iv: Bangkok i BAARN 21! te Talcahuano; BLITAR 19 v. Port Said .n- R'cWj. BAUD 19 v-Ma- eassar n. Waingapoe BENGKALIS. 20 v. Amsterdam n. Antwerpen; "BACCHUS n. Puerto Ca- bello IB op 300 m, O.Z.O. v, Kaap Hat- teras! BENNEKOM 20 te Antwerpen: BOSKOOP n. Plymouth pass. 21' Finis terre. DELFT19 v. Cristobal n. .Buenaven tura. DANAE in.Amsterdam pass. 19 nm. Ouessant, DALERDIJK n. Vancouver 20 op 1059 m, O; v. Bermudas; DELFLAND n. Am sterdam 20 op 210 m. Z.Z.W, v. Finis terre, EE ML AND 20 v. Hamburg n. Am sterdam, EENDRACHT n. Antwerpen pass, 20 vm Dover. - Friesland 20 te Priok, GAROET 18 v. Colombo n. Batavia; GROTEKERK 19 nm. v. Port Elizabeth n. East- London; .GOOILAND n. Am sterdam pass. 20 Lissabon. HERSILIA 20 te Barbados: HOOG KERK IB v. Tampa n, R'dam. BE5TTA n Point au Pitre 20 op 1170 m. OZO v. Bermuda'3; HAARLEM -n. Cristobal pass. 18 nm, de Evenaar; HE. Harwich; IRIS, SevHla.OTTO BANCK, RA 21 v, Puerto Lion Cristobal HILVERSUM n. Sas van Gent pass. 20 nam. FimstcrreHYDRA n. Antwerpen pass. 21 Lizard, - JAARSTROOM n. Antwerpen 21 bü VlissingenJUPITER 19 v. VLLssingen n. Grimsby; JOBSHAVEN 19 te La PaL Hce 'A g. .KLIPFONTEIN 20 V. Durbar, n. East London; KEDOE n Lissabon pass. 19 nm, Las Palmas; KALABAH1 19 v. Be- Iawan n. Singapore; KEILEHAVBN-19 v. Cotonau n.' Libreville. KAMERLINGH ONNES n. Java 20 op 100 m. W. v. Kaap Bon; KELBER.GEN n; Sawna pass, 20 Finisterre LEERDAM 19. te Antwerpen; LAREN- BERG 20. v HueJva n, R'dam; LAÜ- RENSKERk 18 v. KoweJt n. Basrah; LUTTERKERK 21 te Madras 5- LAER TES 19 -v. IJmuiden n; -Batavia; LIN- DEkerk 20 te R'dam. LEER SUM ri. Kéy West 20 op 200 m. N-N.O. y. Terceira-.-LAURENSKERK 21 te Basrak. MARKEN 21 te Umuiden; MATARAM- 20 v. Gorny; h. Menado; MOLENKERK 20 v. Kohsichang n- SingaporeMOD- JOKERTO 19 nam. te R'dam; MUIDER- KERK 19 te Takoradi: MAASHAVEN 19 v. Bayres n. Montevideo, MERWEDE n, Antwerpen 20 op 240 m. Z,W. Kaap Palmao; MAPI A 20 v Port Soedvn n. Suez. NOORDWIJK 20 v. Ceuta n. Lisrabon. NIOBE 20 te Amsterdam; NOORDAM 21 te New York. - ORPHEUS 20 te Amsterdam; ORAN JEFONTEIN n. Kaapstad" pass. 20 dc Evenaar; OPHIR 18 te'Semarang. OSSENDRECHT n. Genua pass 20 Wight PRINS .ALEXANDER... n'.- Montreal pass. 19 nani. Kaap Race- PRINS' WIL LEM V 21 te Valencia: FLANCIUS 19- nam. te Singapore; POELAU LAUT 19 v. Fenang n. Colombo; POLYDORUS. 19 v. Belawan n. Palang, POLYPHEMUS 20 v. Aden n. Amsterdam. PRINS WILLEM III, n. Antwerpen 21 op 460mijl west v. Valencia*," PRINS PHILIPS WILLEM, n. Antweepon pass. 21 Landsend. RIJN KERK 20 te Antwerpen; REM. PANG .20 v. Djeddah h. Kamaran RIQUW n. Batavia pass. 20 vm. Malta; REYNEERSZ 19 v, Ternate n, Morotai; RIDDERKERK 19 v. Suez n. Aden; ROEETAH 20 te KhoramsharROTT1 20 tc Balikpapsn. RIJNLAND, n. Buenos Ayres 20 op 720 N.N.O. van Finisterre. STAD BREDA 19 v." R'dam n, Genua; SLOTERDIJK 20 v Semarang n. Soe- rabaja STAD MAASTRICHT 20-nm. v. Gibraltar n. -IJmuiden; .STREEFKERK 20 v. Suez n. Port Soedan-, SLAMAT 18 v, Banjoewangi n- SoerabaJa; STAD ARNHEM 19. y, Brunsbuttel; STAD MAASTRICHT n. Gibraltar 19 nm. dwars van BonaSTRAAT MALAKKA lfl v. Lor. Marques n Durban; SALA- WATI 19-v. Bone n, Alexandriëi "SING- 19 v. Fort Swettenham n. Singa pore.-" STAD ARNHEM, 20 to R'dam; SAK- PEDON, 21 v Maracalbo n. Fort Libre; STUYVESANT. 21 te Laguatra. TALISSE 20 te Batavia-, TERO n. R'dam pass. 20 Frio Seven; TJ1BODAS '20 v. Kohsichang n, Batavia; TERNATE n. Batavia pass 20 nm. Oueaaant; TA- RAKAN 21 te BataviaTASMAN 19 V. Scerabaja -n. Boeleling; TJIPANAS 19 v. Adelaide n, Melbourne. VENUS 21 te AlexandriéVAN HEUTZ 19 v. Boihsu n. Singapore. WAIBELONG 20 v. Palembang. n. Priok; WAINGAPOE 21 te Batavia WESTERDAM 21" te R'dam; WAIWE. RANG 19 op rede BanjoewangiWIN- SUM 19 te Punta Cardon. WESTERDAM, 21 te Rotterdam. ZWIJNDRECHT 20 v, Livomo n. HuelvaZEELAND 20 te Londen. 4 - Korte Vaart ASBO, 19 v, Ameterdam ,i>. Hoorn; AARNESTROOM: 19 v. Amsterdam naar Leith: ARAK," 20 te Hango: ARY SCHETTER,. 19 te Casablanca; ATTS, 20 van Rotterdam naar Lulea. BARENDSZ, 20 te Kotka; BATAVIER, 3. n. Stocholm.pass. 21 Holtenau: BREM, 21 te Oporto;' BERKELSTHOOM, 19 van Amsterdam naar Hull; BRANDARIS. 19 v. Hernosand n. Delfzijl; BERNINA, .te Rouaan.- CONSTANT, 21 tc Dellt; CARPO, Dublin pass .18 Lizard; CRESCENDO,.20 te WiihelmshnfenC DE ruyter, 18 v. Newcastle naar SundsvaU; DIANA V, 20'te Amsterdam-. EEMSTROOM,. 19 v. Plymouth naar Amsterdam; ECHO, 21 te Amsterdam: ESCAUT, 20 te Amsterdam. FRÏSO, 19 te Rotterdam. GAASTERLAND. 19 v, Harlingen naar Leith; GREBBESTHOOM. 20 te Amster- héereNGhAcht, lil v. Amsterdam n. Helsinki; HENRIETTE, 18 te Holding; HOOGLAND, "20 te Biyth; HAGNO. 20 v. Amsterdam, n, Dublin; HOOP, 20 te Amsterdam: HASEWTNT,21 v. Bruns buttel n. H'dam; HAST-1,-19 te Guern sey; HAST HI. IB te Manchester; HEN- RICA, 19 v. Manfred on ia n, Zeebrugge. IMPORT. IS v. Oporto n. Antwerpen; IRENE. 20 te Amsterdam. JAVA, 19 v. Kiel n. de Humber; JUNE, 19 te Kelrush. KUWI. 20 toHelsinki;KEIZERS GRACHT, 10 v. Walken n. Amsterdam. NIJENBUHGH. 20 te Middieabro; NOTTINGHAM, 19 v. Harlingen. n. Goole. ORION, 21 te "R'dam. PATRIA, 20 te Amsterdam. ROELF IS te Oporto; RIJNSTROOM (Ingez. Med.) 'n Maas, dit klaagt, vraagt niet Maar met een maag, die brandt, raakt ge van kwaad tot erger. Blus daarom1 dat zuurbranden op Uw maag! Met Digestif Bennie.Van de ene minuut op de andere, prompt en. zonder' dat afwachten in onzekerheid, dat zo menigeen.er lang van weerhoudt de proef met een medicijn "te nemen. Rermies geven verlichting yan de zwaar ste aanvallen van brandend .maagzuur binnen een of twee minuten. En -.. zo eenvoudig om In te nemen. -Een of twee tabletten laten smelten:op: de tong, zon der water of wat ook. U kunt Kennies nemenzonder' dat het iemand opvalt. Steek een paar Kennies bij U - regel matig - om altijd én overal -op .alles voorbereid te zijn: Ze smaken nog lekker ook! Voorradig bij aUe Apothekers en Drogisten. - Volgens opgave van Dlrkzwa- ger's Scheepsagentuur te Maassluis, kwamen de afgelopen, week 233 stoom- eii motorschepen." metende 250.419 nrt de Nïeuyre Waterweg binnen In hetzelfde tijdvak 1548 kwamen. 200 stoom- en motorschepen binnen, hneten de' 306.815 nrt. Sedert 1 Januari 1949 kwamen 11373 stoom- en motorschepen de Nieuwe .Water weg binnen, metende 15.575.107 nrt; vorig, jaar bedroeg dit aantal 8319 schepen, metende 12.610.546 nrt. 20 Amsterdam 'm Londen :BIKA 19 te Bq ness. STRTJD 19' té" Antwerpen;' SANDEN BURGH 20 te Antwerpen; 5EAHAM 20 te Amsterdam; SPURT n. Koonskar pass. 20 Brunsbuttel. TYRO .pass. 19 Lizard; TEXEL, STROOM pass. 2o Prawlepoint; TROM- PENBURGH 20 v, Stockholm n R'dam; TEMPO t" v R'dam h„ Londen, URMAJO 20 te. Wilhelrashafen. -VIKING 19 te Hudiksvall; VIOLET TE ERICA 21,te Zaandam. WIM. (Vermaas). 19 te Kopmanshol- l Tankvaart AHDETTA 20 te LlverpooL CORYDA n. R'dam pass. 20 vm, St. Vincent- cHAMa m Kaapstad 2c vm. op 650 in. Z. van CeytonCLA'TLLA n Abadan 20 vm op 360 m. Z. v. Guar, dafist: CISTUL Au, Abadan O. v, het Zanzibar Kanaal; DORDRECHT n. Brake 20 nm, op 450 -W. van Kaap Lopez- ERINNA n. Hongkong 2Q ym. btl Sin gaporeETREMA n Alexandrlë 20 nm, bij Algiers. FLANDRIA, 20 te Eastham. GADILA. 'n. Liverpool, .21 in Suez Kanaal.".- -.v?!"-" LUCITA. 20 voor anker bij He>-sham. MARPESSA, 19 v. Curacao n,. Mara calbo; MIJDRECHT, h, Abadan, pass. 20 nm. Dover*, MIHZ-A, 19 v. Fladjoe n. Singapore: MACUBA, n. Montevideo, 20 nm. "bp 210 mijl Z. vaii Porto Alegre, heden te Montevideo verw.: MARCEL- LA, 20 te Gonfrevllle; MIJDRECHT, n. Abadan. pass. 20 nra. Bcaehy Head; MO NICA, 20 te Irvine. r -, NEDERLAND, 20 v. Ras Tsuuira n, Tenerilfc. - - ONDINA. 19 v. Batavia n. Miri; PA- PENDRECHT," n. Suez, pass. 20 nm. Ras Alhadd: PALMA, 21 v. Zwijndrecht n. Antwerpen. STANVAC-BENAKAT, 21 te Belawan Dell: STANVAC DJ IRAK. 19 v. Tjuban n. aoengel Gcrong; SUNETTA, 20 v. Bombay n.'"RasatunthaU "bij Bahrein; SAIDJA, 19 v. Fladjoe n. Miri. TANKHAVEN'2. 20 v.-Singapore n. Palembang; TARIA. 19 te R'dam. WULDRECHT. n. Abadan, 20 vm. op 250 mijl Z.O. v. Rass cl Hadd. Sléepvaart EBRO m.. Kraan 19-v. R'ifem Mar- reiUe,' '-'."v HUDSON 20 v.1 Dakar te R'dam. WITTE ZEE 20 v. Colombo n. Rotter dam. -: - .v-a- WAARNEMINGEN Luchtdruk 1004.4; wind. ZX.O., 3 j temp. 7,0; max. 8.8 (gistermiddag 2.40 uur): min. 5.8 (hedenmorgen 3.45 uur)j weersgeateldheld: regen. VAAR WATERDIEPTEN Fannerden—UMèikop 1.60; Useelko» Malb, Haven 1.30; Malb. Haven—WUk bij Duurstede .1-20; "Wijk bij Duurstede —Vreeswijk 1.43; IJsaelkopDoesburg X-25; Doesburg—Z'utphen 1.33; Zutphen —Deventer 1.50Deventer—Katerveer LBO; Waterh, bij Amhem 6.29—1min ste waterdiepte WaaLSJü. Nov.;'Hoog water te Rotterdam; le til 9.39, 2e tij 17.^8. 1—1® woorden :f^ 2.!~. tedere S woorden meer t 0 50 T«;koop oovrsagd Oude hoge hoeden te.koop vraag d. Na 6 uur; Gord el weg '181A, Rotterdam. Perzen, kleden, lopers, meube len 'te koop gevraagd. C.- F. Berlijn,Heemraadaslngel 106b. Telefoon 32569, Te koop aangeb. Gashaarden 8, .10, 12 staaf», br ónskoperen 12 staaf» gas haard, gasradiators, alles prima staat. - Ploeg, Vijverhofrtraat U3a- Te koop zware bruine demi z.g.aui., maat 46, 5teyne, Wra v. Zuylenstraat 5b, 's avonds,na 17 uur. Thinner per 5 liter 6 gulden. 20 liter 18 gulden, lij nolle -130 ct.. Amer. terpentijn 120 ct. per liter. U belt 24342. wij- bezor gen! „De Regenboog", 'Een- draehtsstraat 143. Aamnaakhout, kurkdroog, hout,, beslist geen afbraak 2,— p. mudz. 'thuisbezorgd. Ook, Zuid. H'berg en Schiedam. J. van Kwawegen, Zijdewln da- straat 116, Tel. 50832. Stoffpnhuis „Suska", winkel in gesloten huis. Specialiteit in wollen en zijden stoffen. Ver koopdagen Dinsdag, Woensdag - en Donderdag van 10 tot 12 en 2 tot 5 uur. Stadhouderiweg 117a, Tel. 48070. Komt U vrij. - bljjvend eens kijken,U slaagt beslist- Te koop prima verende divan of slaapbank t 20,Nieuw] Rietveld, Zwaanshal» 69b <bo- ven). Verbeter Uw figuur door ons speciaal modelcorset ra. «last, buiksleun. Voor moeilijke fi guren kunnen coraetten naar maat ,en elk gewenst model worden gemaakt. Magazijn Pax. Witte'de Withstraat 72, Tel. 26319/ Gemakkelijke betaling. Meube len, tapijten, dekeis enz. - 2QL modelkamers. Lage prijzen. Br. no. 928 Adv. Bur. J. Grijs seis Jr., Nwe Binnenweg I60a, Rot terdam. Golfplaten te kóóp In div. lengten, el!» hoeveelheid. Fijn- ackerpiein ;34, ben. huis. Tel, Meubelen. WIJ leveren u# voorraad moderne aalon-, hula- en slaapkamermeubelen, lc klas afwerking, 'Verlaagde prij zen. Van Oudheuaden, Bedden- en Meubelhuls „Ideaal", Goud- seplein, hoek v. d. Werffstraat, TeL 26157. Knutselaars, bouwt zelf een electrische klok. Het uurwerk met wijzer» koopt IX- voor 35,75, Geveke,Nwe Binnen weg 355. Tel. 33835. Wijnrode Olga haardkachel met vloer- en achterplaat, z.g.a.n. Na 5 uur: Broekhuizen, Assen- delftstraat 10c. Ontvangen: dameswinterman- tels cn japonnen, ook grote ma ten klnderjasies en herenwin terjassen. Baas. Heemraads plein 18, 2 X bellen. Eindpunt lijn 14 en hu» F, Té koop aangeb.; commode, kinderstoel en wandelwagentje,- M. Swart, Stadhouderswcg 125b. Wegens enorme belangstelling wordt de demonstratie-ver koop van het 'nieuwe stop- apparaat nog enkele dagen voortgezet. Naaimachinehandel Fa. A, van Breda, Zwart Jan straat 47, Tel. 80737. Keuken stellen, ruime sortering zinken teiltjes I 3,75, brood trommels I 8,95, prima kolen kitten - f2,98, bazarbakken - 3,60, jeneverglaaajes 28 ct., kpppen en schotela 43 ct. Vos, Zwaanshals 309. 3-gM.ts kookkachel z.g^.n. f &!V—stofzuiger: compleet 25,-- Fabbers, Stadhouders- weg i Mb. *s Avond» na s uur? Aange\ 3 pits gasstel en stof zuiger/ in pr. staat. Velthoen, Math,dijk 120b. N* 7 uur. Weens^h modehuis, Talxnastraat 69, Tel. 48124, gesloten huis, eindpunt lijn 5,- nieuwe sorte ring velours mantels in gekle de en sportieve modellen, grote maten zwarte mantels, nieuwe collectie wollen japonnen. Auto's, Motoren en Rijwielen Gevr. motorrijwiel 500 of cc, Artël of BBA. Br. met om»chr. enprijs Bodegom, Melendaal 17a, Tel. 7B878, Te koop D.K.W. 08 cc, Hcht mo torrijwiel, keurig onderhouden. '350Gouvemestraat Radio on Gramofoons Muziekhandel Tonny Steynen, Goudsesingel 518. Tel. 28171; Zomerhof straat fl. Tel. 47835. Radio, PhilipsWald orpEr res Tevens stofzuigers. Desgewenst betaling in overleg. Radio Soons. Stadhoudersweg 17, Tel. 48352. Philips en Waldorp Radio. VoJle 100 garanbe. Ook 'huur- kesop. Sari», Radio, Bergselaan 380, Tel, 46120. Muziekinstrumenten Orgel gevraagd. Flink örgel voor zaal. OmschA merk, rcg„ prijs. Postbus 9, Maassluis. Te koop 'gevh gebruikte Duitse plano. Brieven met opgaaf merk en prijs no. 5826 Adv, - Bur, Harte, Zaagmolendrift 35.. Plano. Prima studieplanb, mod. eiken ka«t 350,—; eiken orgel 1 250,—Voegt, Vijverhofstraat 143, Vóór zeven uur. Nieuwe accordeons, 32 bassen t 167J0, guitaren 39,30, man doline 32,50, banjo's./ 45,—, blokfluiten 3,95. Gramofoo n- plateri. -rekjes, -naalden. Simo- nis, Béyerlandselaan 29. Tel, 71160 en Dorpsweg 32. Charlois, Tel. 76493. Te huur aangebadanj H.H. Studenten, Te huur voor heer I Dec, kleine gem. zit- alp.kamer. Geen pension; Vaste wastafel. 5 min. vanafHoge- schooL We»tzeedök 82a, o. b, TeL 22099. EU kamer met tel. voor. heer b.b.h.h. met of zortder pension.. Br. no. 646 bur. van dit blad. Te huur gevraagd Per I Januari op goede stand in centrum of Blij dorp goed gem. zonnige zlt-sl.kamer, c.v„ z, pens. door jongedame b.b.ïuh. Br. no, 700 bur, van dit blad. Personeel gevraagd j Gevr. werkster v. Donderdag of Vrijdag. Mevr. Kret, Midden" hoefstraat 2b. bov. béL Mann. administratieve kracht, pi. IS j.,;net handachrift, kunn. typen. Br. no, C2D0 bur, dit blad, Gevr. Ie kapster, goed kunnen de watergolven en onduleren, Mevr. Hirschman—Recourt, Brink 1. Tel. 70508, Nette werkster gevr. voor café, beslist van goede getuigen voorzien. 3: de Bok, Tolhuis- laan 21. Terstond net dagmeisje gevr. voor huish. 85 uur. Loon 10,—, E. Heere., St. Andxies- atrsat 12,.' .winkel, Nette halfwas slagersbedlende gevr. Slagerij Rijnsdorp, Beyer- Iandselaan 147, Nette winkeljuttrouw v. melk en kruldenierabedrijf. 1 Br. no. 643 bur. van dit blad. Net meisje gevr. bóven 20 J, v,d.e.n., goed loori,, meerdere huJp aanw,, genegen mede te gaan naar Amsterdam. Math.- laan 369, Tel. 30353, Zoekt u een goede betrekking? Abonneert U dan op „Vacant", de. betrekkingglas bij -uitne mendheid. bevat vacatures in binnen- én buitenland. Abonri, 1,50 p. mnd,, .4,— p, kwart. Zendt postwissel aan „Vacant", Postbus. 6041. R'dam w. Personeel aaageb. :.a. naaister, ook voor keren vermaken. "Br,- letter 3. bur.- Idn-tean 24. Huwelijk Wenst u kcnalsmaXlng om la ter te huwen, wendt U dan in volste vertrouwen tot Bureau „Search", Dlcrgaardesingel 7fic; Kantooruren 99 u. Wedn., Rijksambtenaar, 55 J„ eigen home, flink postuur, zoekt een hem passende vrottw, geen-kindeer» f. o. Br. do. B199 bur. van dit blad. .-. Léssen Autorijschool H.P. Take, ge- Olpl.K. N. A. C.-lnstructeuri. A. N. W. B. bohdsautorijschooL Jan .Sonjastraat 4 (nabij Mid dellandstraat). Tel. 36777. Muziek onderwijs Genootschap. Lessen op alle. instrumenten. v.a. f 3,50 P. m. Instrumenten op gem,vocew. Math, plein 21o, v. d. Meydéstraat 28b, Spreekuur Dinsdag 7—9 uur. Rijbewijs nodig? Autorijschool Falace zorgt er voor.- GedlpL A.N.W.B .-inatructeur. Prima lesmateriaal. Spec, cursus voor dames, gratt» proefles, - Schled,- singel 133, tel.. 38312. Voor rijles op. nieuwe Kalter. Special A.N.W.BL Bonds-Auto- Motorrijschool Eversteyn. De oude vertrouwde «chool met do bakende gele leswagen»,. Hene gouwerlaan 6, tel. 36668. Vlo- lierrtraat 32, tel. ,73150. Diversen 'n Keürlie Ja» v. 27,50, Indien bH ons gekeerd. Cost, keren 37.50. M. H. Kleyweg. Jac. Lotsstraat 22. Tel. 49624, Prove nierswijk. Laat Uw meubelen en bodden opnieuw overtrekken bij Fa. Rlesmeyer, le Pljnackerstraat 25, Tel. 83341. Slaapkamers in verechlllende houtsoorten, grote drle-deurs kast, toogledlkant, 2 nachtkas ten. tafel. 2 stoelen, compleet t 375.—, 476.50,.,/ 695.—. ,J3a Meubelbeurs". Grote Visserij straat 8—10, Rotterdam. Wat wordt die matrat dun! Da's weer ook 34759 bellen. De Beddenfabrikant. Nwe Bin nenweg 194. 2n 6én dag voor jaren klaar. Javakapok, prima damast. Direct van stoffeerder. Over trekken 2 faut.; 4 atoelen. «tof- leerdoek v. "40,af. beitsen gratis. Molendijk. Boezemsingel "48. Tel. 2S565 (hoek Boezem straat). öchoklandaestraat 2QC. Uw matras slecht? Speciale reparatie-inrichting? ,:Bb1 even op tel. - ^985_: Gebr. Vermaat, Dierenvrienden. 4zindelUko katjes zoeken goëd tehulB. be handeling; ondergaan tegen kal- tenziekte, Glaubltz, Walllsweg 12a, Spangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7