HET ROTTERDAMSCH PAECDL Na 36 uren zoeken nog spoor van vermiste Dakota Defecte antenne oorzaak van vertraging Vorrink's piloot schuldig aan ongeluk met Cessna Secretaris van „Revag" dreigt met hongerstaking Verzet blaast op de bazuin Luchtnmchten van vier landen nemen aan nasporingen deel Inzittenden: 35 Plaats voor: 21 Olievlekken in' de Oslofjord ontdekt Hoogtemeter foutief ingesteld, weer te slecht "West-Duitsland krijgt geen leger Noors schip gezonken negen doden Cripps gaat de twijfel te lijf Nee toch... Heus! Ministers Stikker en •Van Schaik naar Batavia In de gezinnen der gebrekkigen heerst schrijnende armoede J Montgomery .ziet geen direct oorlogsgevaar Regen en vrij veel wind Italiaans imperium definitief verdeeld Kangoeroes springen over de Oceaan 9e Jaargang, no. 274 Red. en Adm Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn-prt|s: per week 0 32 per kwartaal ƒ4,10. losse nummerB ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 22 November 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe. Pers Postgiro 393644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directearr 8. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F, Schaper Noorse vrijwilligers zijn bij duizenden aan het zoeken (ge weest) naar het uermiste Aero Rollandvliegtuig dat Zondag avond in Oslo had behoren te' landen. OSLO. Ondanks een onafgebroken zoeken te land, te water en In de lucht, waaraan duizenden militairen, politieagenten, burgers en grote aan tallen vliegtuigen, schepen en zelfs enige Zweedse helicoptères deel* namen, is bet nog steeds niet gelukt een spoor van de. vermiste Dakota van de Aero-HoUand te vinden. De speurtochten werden en worden ten zeerste bemoeilijkt door de bijzonder ongunstige weersomstandigheden. Een laag hangend wolkendek en mist verhindert de vliegtuigen door te dringen tot de hoger en eenzamer gelegen districten in do omgeving van Oslo. Gisteravond werd het zoeken In het gebied van Opgegaard opge geven, toen bekend werd, dat het vliegtuig daar wel passeerde, maar In noordoostelijke richting verder vloog. Op het ogenblik zijn de nasporin gen daarom hoofdzakelijk gericht op bet gebied ten Noord-Oosten van Oslo. Overigens houdt men er steeds meer rekening méé, dat de Dakota in zee is gestort. Een verkenningsvliegtuig heeft namelijk in de Oslofjord naby Vestby olievlekken ontdekt en de bemanning van;een boot, die daarna naar deze plek trok, bevond, dat hier olie naar d« waterspiegel opborrelde. Duikers staan nu op het punt een onderzoek; In te stellen. DE LANDING IN MELSBROE.. BRUSSEL. Een defect aan de antenne van de vermiste Dakota van de Aero-Holland was de oorzaak van de 'vertraging, welke het toestel op het Belgische vliegveld Meisbroek had. De directeur van de vliegdlenst van Mclsbroek deelt ons daaromtrent het volgende mede: Toen het toe stel op Meisbroek arriveerde, bleek de Antenne S.B.A. (Standard Beam Approach) niet In orde en deze is door het personeel van de Sabena ge repareerd. Bet vliegtuig had een vlieg duur opgegeven van 4 uur en 15 minuten om Oslo te bereiken. Het defect aan de antenne was de reden van de koerswijziging van het toestel, dat oorspconkelUk Welschap zou aandoen. Het vliegtuig had van Turns af een tussenlanding gemaakt in Marseille. Het vliegtuig had b|j vertrek 3.000 liter benzine aan boord. De gezagvoerder gaf als volgende bestemming Oslo op met als noodhaven Christiansand. Het vliegtuig kon negen uur in de luciit blijven en had een vlieghoogte van 11.000 voet opgekregen. Op Ypenburg werd aan. een onzer verslaggevers verteld, dat het ver miste toestel normaal slechts een- en-twintig' inzittenden kan bevat ten. Toch bevonden er. zich vijf-en- dertig mensen aan, „boord.. Het was opYpenburjr^-rüet-./ bekëhd,'/.welke speciale voorzieningen- waren ge troffen om niettemin zo'n groot aan tal passagiers te herbergen In een toestel, dat hiervoor niet voldoende zitplaatsen bood. In de Dakota's van Aero-Holland dus ook in het ver miste toestel zijn een-en-twintig fauteuiltjes gebouwd, alls, voorzien van veiligheidsriemen. -Het -was op' Ypenburg niet bekend dat zoals het A.N.P. meldde dé vermiste Dakota zou zijn toegerust met ban ken en nietmet de gebruikelijke zitplaatsen. Het'is echter mogelijk, dat het hier een' speciale maatre gel betrof. Deze maatregel was ech ter niet genomen bij het vertrek van Ypenburg. DUITSLAND De Nauheimer Kring EEN politieke beweging, die in Oost en West Duitsland sterk de aandacht trekt, is de z.g. Nau- heimer Kring, die geleid wordt door de 50-jarige dr. Ulrich Noack, /professor in de geschiedenis aan de universiteit van W^ierzburg, Wat Hij/wil k?n het best in de volgende punten worden -samengevat; 1. te rugtrekking der bezettingstroepen -en eem vredesverdrag; 2. een vier mogendheden-commïssie om Duits land een positie te garanderen als volledig gedemilitariseerd „neu traal" land in de koude oorlog tus sen oost en west"; '3. Russische toe stemming niet te zullen intervenië-' ren in vrije verkiezingen voor een Al-Duitse federale regering, die plaats zou hebben na de terugtrek- king; der Russische troepen; 4. de- centralisatie van de „Volkspetitie" en Russische toestemming, dat het Westen even grote politiecorpsen vormt als in het oosten bestaan 5. goedkeuring der westelij ke geallieerden, dat Duitsland zich niet bij West Europese organisaties aansluit. Dr. Noack zeigt De luchtmachten van vier landen, namelijk van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland, nemen aan het zoeken deel. Twee Mitchells van Valkenburg een derde kon door de dichte mist niet opstegen hebben gisteren een groot deel van de routeSchipholOslo afge zocht. Vanmorgen vroeg heeft men het tragische werk voortgezet. Daarbij is nu ook de Noorse „Burr gerweer" betrokken, die, daartoe gisteren door radio-Oslo werd op geroepen en onmiddellijk 1500 man' ter beschikking stelde. Gisteren werd in Nordmarka, het onbewoonde bosgebied ten Noorden van Oslo, de parachute van een lïchtkogel gevonden, die afkomstig zou kunnen zijn van het vermiste vliegtuig. Deskundigen van het vliegveld Fomebu onderzoeken de vondst nader. Een vertegenwoordiger van de „Jeugd-emigratie naar Israel", welke, organisatie de tocht vande kinderen naar Noorwegen georgani seerd had, heeft de vrees uitgespro ken, dat, zo enkele kinderen een eventuele val van het vliegtuig zouden hebben overleefd, zij/toch de ontberingen niet zouden kunnen verdragen, indien het vliegtuig niet spoedig ontdekt wordt. De. kinderen z|jn lang verwaarloosd.en hebben' een moeilijk leven geleid. Z$j 'allen verkeerden, in pre-tuberculeuze toe stand en /Waren onderweg naar Noorwegen dm daar tijdens een halfjaarlijks verbiflf op krachten te komen en na die rustkuur naar Is raël te reizen. De gemiddelde leef tijd der kinderen lag tussen 10 en 12 jaar. .Volgens Oslo Evenihger Dagbja. det bevonden zich in het vliegtuig de Noorse verpleegsters Anna-Lise Jensen, oud twintig jaar en de Zwitserse verpleegster Marian Zalontz, adres en leeftijd onbekend, en voorts twee volwassen Joodse personen, wier namen door de Jood se organisatie te'Par|js niet bekend gemaakt zullen worden, vóór de familie op de hoogte gesteld is. Zoeken naar Dakota heden voortgezet OSLO. Hedenmorgen is, onder iets betere weersomstandigheden, het zoeken naar de vermiste Dakota van de Aero-Holland hervat. Men concentreert de nasporingen thans op de bosgebieden ten Noorden en ten Oosten van Oslo, waar men het vliegtuig nog heeft gehoord kort nadat het radiocontact met Fornebu verbroken was. Men acht het mogelijk, dat bet vliegtuig koers gezet heeft naar'het vliegveld van Gardermoen, veertig kilometer ten Noorden van Oslo, omdateen landing op Fomebu na het invallen van de duisternis te riskant geacht werd. Aan de nasporingen wordt weder om deelgenomen door Nederlandse Mitchells van de- marine luchtbasis Valkenburg. Ookis vandaag een helicoptere uit Zweden ingescha keld. In totaal zijn heden twintig vlieg tuigen in het afzoeken van het ge bied waar het ongeluk zich ver moedelijk heeft voltrokken, inge schakeld. Vijftien honderd personen nemen deel aan het zoeken op de begane grond. Er hangt nog steeds een ta melijk dichte mist boven dit deel van Noorwegen. Langzaam trekt hét wolkendek op. In bet zoeklicht te streven naar een neutraal Duitsland tussen Oost en West. l— Hij drijft de neutraliteit zover door, dat bij het middelpunt is geworden van een allerzonderlingst politiek gezel schap, waaronder zich" .bevinden: communistische ministers uit Oost Duitsland, rechtse politieke leiders hit de Russische, zóne, industriëlen hit Oost en West Duitsland en agenten van de edelfascist Otto Strasser In V?est Duitsland beschouwt men deze beweging met het groot, ste wantrouwen ën men vreest er, dat het program van dr. Noack de Russische zaak helpt. Dit was de. reden, dat mén hem onlangs ver bood een z.g. Al-Duits vredescon gres te organiseren. Dergelijke ver boden plegen echter niet over het lot van een beweging te beslissen. Het is,onbetwistbaar, dat Noack's program voor grote delen van het Duitse volk aantrekkelijkheid be zit. Daarom wacht men belangstel lend af, hoeveel steun hij krijgt in Oost en West. Depressie in aantocht Weersverwachting tot Woens dagavond: Meest zwaar bewolkt met nu en dan regen, Aanvankelijk ma tige, .later krachtige tot harde en langs de kust wellicht tijde lijk tot-_storm toenemende zuide lijke wind. Aanhoudend zacht voor de t|jd van het jaar. 23 Nov.: Zcri op 8.13 onder 18.40; Maan op 12.25 onder 19.02; CONCLUSIE VOOR LUCHTVAARTRAAD DEN HAAG. Het ondernemen van een lange vlocht hij slecht weer met een onvoldoend uitgerust vliegtuig, is de grondoorzaak geweest van het ongeval met de PHNAZ, een Cessna van de Aèro Holland op 17 Januari van dit jaar op het Deense eiland Falstar, waarbij twee van dé drie inzittenden, de piloot Frotiva èn de 2e bestuurder De Jong om het leven kwamen, en de enige passagier, de heer. Koos Vorrink, voorzitter van de Partij van de Arbeid, in leven bleef. Dit is de conclusie van de vervanger van de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, ir Falkenhagen, uitgesproken tijdens de gisteren gehouden zitting van de Raad voor de luchtvaart. Een andere oorzaak van het ongeluk noem de ir Falkenhagen een onjuiste afstelling van de hoogtemeter. Zön eindconclusie was. dat hij de piloot Proiïva, wanneer deze nog in leven was, verantwoordelijk gesteld zou hebben willen zien voor het ongeluk. De Raad doet op 9 Januari om twee uur uitspraak. Aari het - begin van de zitting sprakde voorzitter, mr J. E. van der Meuleri, woorden van deelne ming met betrekking tot 't nieuwe ongeval die de Aero Holland is over komen. Vervolgens ging hij over tot het voorlezen van enkele con clusies van een inDenemarken uitgebracht rapport, waaruit bleek, dat het toestel belangrijk van de normale koers is afgeweken, de. hoogtemeter verkeerd stond afge steld waardoor .de'meter zeventig meter te veel aangaf en dat de piloot, waarschijnlijk laag is gaan vliegen om 'grondzicht te krijgen toen hij bemerkte de koers kwijt te zijn. en .daarbij tegen de bomen fs gevlogen. Van een motorstoring of gebrek aan benzine is. niets geble ken. Dit Deense rapport noemde de weersomstandigheden te slecht om een-dergelijke vlucht te onderne men. De lage vlieghoogte werd door de heer Vorrink, als getuige gehoord, bevestigd. Het bleek dat de eerste bestuur der van de Cessna, de Tsjech Froti va, bij de KLM als gezagvoerder was ontslagen wegens ongeschikt heid. De KLM achtte hem slechts geschikt voor korte vluchten met goed weer en licht materiaal. De heer Diapen verklaarde hierover, dat hij de ongeschiktheid van de piloot, slechts weet aan karakter eigenschappen. -Frotiva was ander half jaar bij hem in dienst zonder dat er klachten over, hem waren binnengekomen. Voorts bleek, dat men de vlucht eerst aan een andete piloot had opgedragen, maar deze 'verklaarde „het liever niet te doen met het oog op de zeer slechte weersomstandigheden". Toenhad men: Protiva gevraagd die echter wel de verantwoordelijkheid wilde nemen. Uit het getuigenverhoor kwam voorts vast te Staan, dat de ver- keersbeveiliging van Schiphol met de na het ongeluk uitgevaardigde instructies een dergelijke vlucht onder de zelfde weersomstandig heden geen toestemming zou verle nen, gezien de onvoldoende radio, uitrusting van de Cessna. LONDEN, Een woordvoerder van-Buitenlandse Zaken heeft met klem de berichten van de hand ge wezen, volgens welke de Verenigde Stftfen en Engeland de oprichting van „een soort van Duits leger" overwogen zouden hebben. De woordvoerder zeide: „De Britse regering beeft niet overwogen, en is niet van plan te overwegen machtiging te verlenen tot eniger lei soort van Duits leger en even min hebben met de Verenigde Sta ten besprekingen over dit onder werp plaats gehad". De woordvoerder zei verder, dat hij ook:niet op de hoogte was van welk plan ook om het huidige type der Duitse politiemacht' te- veran deren. OSLO. Zeven mannen en twee vrouwen1 verloren gisteren het le ven, tóen.' het '293 ton metende Noorse stoomschip „Trigon" ter hoogte van Kristiansand bij zware zee lek'raakte en zonk. Vier over levenden, die in de middag Kris tiansand bereikten, vertelden, hoe de opvarenden naar de enige red dingboot zwommen, die In zee ge spoeld was en met de kiel naar boven lag. Telkens en telkens sloeg: deze om. Ten slotte slaagden de vier èrin aan boord te klauteren, maar moesten machteloos toezien, hoe de anderen wegdreven. LONDEN. Sir Stafford Cripps, de Engelse minister van Financiën, heeft gisteren in een speciale radio uitzending voor Europa een rede gehouaen, waarin hij verklaarde, dat Engeland bereid en in staat Is met andere landen van West-Euro pa samen te werken om de bestaan de economie in West-Europa op te bouwen. -Engelands positie in het sterlïnggebiéd verhindert ons in geen enkei opzicht om ten volle deel te nemen aan de economische integratie van West-Europa", zo zei- de nij. Als het fundamentele doel, waarnaar wij, allen streven, noemde hij een ruime markt, toenemende productie en voldoende werkgele genheid. Hij herhaalde voorts zijn onlangs in Parijs afgelegde verklaring» dat de Britse regering zo nauw moge lijk wenst samen te werken met groepen van landen, die streven naar grotere economische eenheid. Wij tekenen hierbij aan, dat Cripps rede klaarblijkelijk bedoeld is om de twijfel,, die sinds enige tijd in West-Europa, in het bijzonder in Frankrijk, gerezen is ten aanzien van Engelands bereidwilligheid om aan de vestiging van meer econo mische eenheid mede te werken, weg te nemen. Omstanders ontroerden 8 toe kan geleden, zoals op Berlijns vliegveld jonge vrouw op uit Siberië teruggekeerde krijgsge vangene toestormde en, hem omhelzend, met hem verdween. Maar nu is de echte echtgenoot ook teruggekeerd. Vrouwtje had zich vergist. Koekoek kreeg 6 maanden. Eigenlijke man stelt zich op royaal standpunt; hij acht vergissingen menselijk DEN HAAG. De ministers Stik ker en Van Schaik zullen zich bin nenkort naar Batavia begeven, ten einde een aantal vraagstukken te bespreken, welke zich ten aanzien van de voorgenomen souvereinitclts- overdracht voordoen, De minister van OverzeesB Ge biedsdelen kan deze reis niet mede maken, omdat de voorbereiding van de behandeling in de Staten Gene raal, alsmede dezebehandeling zelf. van de ter Ronde Tafel-Conferentie bereikte overeenkomsten, zijn aan wezigheid te Den Haag noodzakelijk maken. BRUNSWIJK.Bijna 20.000 ar beiders van de voormalige He> mann-Goeringwerke voor ijzer- en stsalfabricage in Watenstedt-Salz- gitter zijn heden uit protest tegen de ontmanteling van de fabriek in sta king gegaan. De winkeliers hebben als teken van sympathie met de sta kers hun winkels in de namiddag gesloten. Ieder land en zelfs .ieder tijd vak heeft een circus, waarvan het publiek zegt „En dat is nu het van hetV* Voor Amerika was dat vroeger Bamum en Bai ley, voor Enge land is dat te genwoordig Ber tram Mills, thans te AscotWie maar kan gaat «oor, met, of na Kerstmis naar Bertram Mills in het Londense Olympic. Sterk is Mills in z'n clowns en z'n olifanten. Als deze laatsten hun entree ma ken, juicht heel het huisgezin, want het is een moot gezicht: die schommelende kolossen die met hun slurf een touw ophouden, waarop acroba ten op hun beurt schommelen tfi&Sli'SZmiSUSXk HILVERSUM. Tegelijk met een adres van het hoofdbestuur van do landelijke vereniging „Recht voor alle Gebrekkigen", waarin wordt aan gedrongen op een spoedige wettelijke bestaanszekerheid voor deze groep van landgenoten, heeft de secretaris van dat hoofdbestuur, de Hilver sum se violist J. U Grooters aan de Ministerraad een schrijven gericht, waarin h|j mededeelt met Kerstmis In hongerstaking te zullen gaan, In dien dan geen wet bestaat, welke de gebrekkigen deze bestaanszeker heid verschaft. In de brief schrjjffc de heer Grooters de ministers: „Het offeren van m|jn leven heb Ik gaarne over voor het bereiken van. wette lijke bestaanszekerheid ten bate van alle gebrekkigen: blinden, doof stommen, zwakzinnigen, t-b.c.- en kanker lijders". „De heersende schrijnende ar moede In de gezinnen van blinden, doofstommen, zwakzinnigen en lichamelijk gebrekkigen is een te ken van een anti-Christelijk, anti. democratisch en anti-sociaal econo misch stelsel. Het Nederlandse volk, dat in collectief verband deze gebrekkigen ter wereld heeft ge bracht, is moreel en zedelijk ver plicht deze groepen mensen be staanszekerheid te geven. Deze mensen z|jn nog steeds overgele verd aan een willekeurig liefdadig heidsstelsel, dat door kerkelijke en particuliere verenigingen georgani seerd wordt", aldus wordt ge zegd in het adres van de „Revag". Dringend wordt aan de minister raad verzocht vóór 25 December een wet van kracht te doen worden, waarbjj, evenals aan de ouden van dagen In de noodsvet-Dreès, be staanszekerheid wordt gegaran deerd aan alle gebrekkigen van de wieg tot het graf. De gebrekkigen, die nog voor het arbeidsproces in aanmerking komen, kunnen door de Nederlandse Vereniging voor Scholing van Onvolwaardigen wor den geholpen. Je .moet ér maar op komen Om ulug te kunnen landen, op kort baantje, wel: gaoi, jelucht- -rrén^vitLMefczb'n bolle zak pchr ter jé dan raak jé in een oog wenk al je vaart kwijt. Sacha Guitfy, Marianne's to- neelberoemdheidkómt van daag niet onder Kunst, want hij trouwt, voor de vijfde maal. Yvonne Printemps was indertijd vrouw. 3, Geneviève de Sereville was vrouw 4, Lana Marconi .wordt 5, tenminste als wij de tel niet zijn verloren. Sacha is nog (toneel) jong, nog lang geen 70 - In Londense mist heeft grap jas een politiehelm gezet bo-. ven op S0M meter hoge midden toren van Lagérhuisgebouw. "Werklieden hadden 5 uur nodig om bobbyhelm van spits af te wippen. M.edisch student schijnt waaghals-toer verricht te heb ben. Als dat zijn Engelse pa te weten komt! Ilse Koch, Buchenwalds lugu bere beroemdheid, zit in ca chot te Aichach. Zij blijkt fan mail te ontvangen, uit hele we reld. Is nu stokje voor gestoken; er zijn ernstiger dingen voor haar, om. aan te denken. Boven dien is zij 43-jarige weduwe met nog 'n proces, voor de boeg Dus: noa evên opzouten Oostenrijkse schilling gedevalueerd WENEN. Het Oostenrijkse mi nisterie' van Financiën heeft hekend gemaakt, dat de schilling is gedeva lueerd. De nieuwe basLskoers van de dollar is thans 14.40 schilling en het pond 40,32 schilling.. Voorts is er een gemengde koers vastgesteld van 21,36 voor de dollar en 59,80 voor het pond en een speciale'koers van schilling voor de dollar en 72,80 voor het pond. NEW TOKK, „Ik 'de geen on middellijke oorlogsdreiging in Euro pa. Ala er onmiddellijk gevaar was, zou ik hier niet dju," aldus ant woordde maarschalk Lord Montgo mery aan nieuwsgierige Ameri kaanse Journalisten, dia hem In New York, waarbeen h|j per Queen Mary gereisd is, opwachtten. Mont gomery reisde onmiddellijk door naar Washington. - Officieel heeft Montgomery's reis een toespraak, die de maarschalk voor de English-Speaking Union" zal houden, ten doel. Insiders heb ben échter verklaard, dat Lord Montgomery in hoofdzaak naar Washington gekomen is, om de vele problemen, waartegenover h|j zich als hoofd van het Westeuropese de fensiesysteem gesteld ziet, met de Amerikaanse autoriteiten te be spreken. Een van deze problemen zou bestaan uit een meningsver schil tussen de maarschalk en de Franse generaal De Lattre de Tas- signy, het andere uit een tekort aan Amerikaanse strijdkrachten in Europa.- Het weer in ons land staat thans geheel onder invloed van depres sies, die van Noord-Amerïka uit met grote snelheid de oceaan over steken:.Een dergelijke storing lag v gisteren bij Schotland en veroor zaakte hi een uitgestrekt gebied rondom het centrum zware storin gen. Langs onze kust nam de wind gedurende korte tijd tot storm kracht toe. De fronten, van deze depressies, die van een breed regengebied ver gezeld gingen, trokken in de loop ottn gisteravond, en vanmorgen ouer ons land. waarna de wind spoedig in kracht afnam. De lucht, die nu over onze om geving stroomtheeft een lange weg over de oceaan afgelegd en is daardoor vochtig en betrekkelijk zacht, zodat aan de perioden met nachtvorst tijdelijk 'n einde kwam. Een volgende actieve storing be- weegt zich in de richting van de Britse eilanden en deze zal èen meer zuidelijke baan volgen dan de voorgaande depressie, zodat het centrum op een kleinere afstand pan ons land voorbij zal trekken. In verband hiermede, kan men rékenen op aanhouden van het wisselende weer met af en toe re gen en vrij veel vrind. NEW YORK. Libye zal zo spoedig mogelijk eo niet later'dan, 1 Januari 1952 onafhankelijk wor den. Somaliland zal nog tien iaar onder Italiaans beheer blijven' en een besluit over de toekomst van Eritrea zal het volgend jaar geno men worden aldus heeft de Al gemene Vergadering van de Ver enigde Naties gisteren beslist. Het was de eerste bindende beslissing van dit orgaan in zijn geschiedenis. Gewoonlijk hebben de besluiten van de V.N.-Assem blée slechts de waarde van een morele aanbeve ling, Het Italiaanse vredesverdrag echter instrueert uitdrukkelijk de Assemblee te beslissen over de toe komst van het vroegere Italiaanse imperium. 1 SCHIPHOL. Dank zij hun lange krachtig ontwikkelde achterpoten zijn kangoeroes in staat om bijzon- der grote sprongen te maken. Maar de. sprong, die zojuist door dertien. :kangoëróesCls;'gemaakt, zal/wel alle. records' overtroffen hebben. Zij sprongen namelijk zo maar .de/At lantische Oceaan over. Er, dient .ech ter bij verteld te wordem dat de K.L.M. de dieren de "helpende hand geboden heeft door ze. een plaats, .te geven aan boord van een van haar vracht-skymasters. Onder het personeel van de.vracht- af deling op Schiphol heerste tegen het mament, dat de machine zou landen, een nerveuze spanning. Om te weten, hoe zij met deze ongewone 'diersoort moesten omgaan, haddén de mannen tevoren hun K.LJVI.- handleiding voor hét vervoer/ van Ie-/ vende dieren opgeslagen en daar stond letterlijk het volgende te le zen: .Kangoeroes trappen naar de buik, dus oppassen. De dieren bij'de staart grijpen, daarna neerdrukken, en.ito.'de nek grijpen." Een zucht van verlichting ontsnap te hen; onwillekeurig» toen zij bij aarkomst van het vliegtuig "consta teerden, dat alle dertien kangoeroes keurig in stevige kisten .verpakt za ten, zodat het voor. hen gewoon rou tinewerk 'werd om de dieren uit te laden. Vv Er komt geen ministerie van, buitenlandse handel DEN HAAG. Er Is geen sprake van, dat er een departement voor de buitenlandse handel in het leven geroepen zal worden, zo verklaart het. ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bepaalde persberichten. Bij de voorgenomen reorganisatie van het ministerie van Buitenland se Zaken zullen de problemen zo veel mogelijk regionaal en niet functioneel worden onderverdeeld, waardoor de bestaande directie van Economische Zaken van het: depar tement van Buitenlandse Zaken zal verdwijnen,zonder dat daardoor overigensenigerlei verandering komt in de aangelegenheden, waar mede het departement Van Buiten landse Zaken als zodapig al dan niet bemoeienis heeft. De Belgische illegali teit cn de Belgische verzetslieden hebben iets tegen de toneel speler Jan Cammans van de KoninfclyJce Nederlandse Schouw burg te Antwerpen. Zij verwijten hem, dat hij gedurende de bezetting met de Duitsers heeft samengewerkt en zy achten het een groot schandaal, dat juist hij en niemand anders de rol vervult van een ondergronds strijder in Ben van Eyssel- stem's toneelstuk „Ba zuinen om Jericho", dat de Koninklijke Ne derlandse Schouwburg op het repertoire heeft gezet. 'Dé Belgische uerzefcs-' strijders'z|jn van me- ningfdat al degenen onder,hun landgenoten die het meespelen van Jan Cammans niet zo erg vinden of die het standpunt inne men, dat men hier geen principiële kioes- tie uan moet maken, nog altijd gevahgen zitten achter de hoge muren van zelfgenoeg zaamheid, lauwheid en bckrompenhe:idt dte in het werleden 'al. zo dik- wijls een ernstige hin derpaal op de weg naar eèn nieuwe toe komst zijn geweest. Daarom zijn de ex- illegalen vastbesloten ook hwmerzijds op de bazuin te blazen om deze muren, ineen te doen storten. Bij de schouwburg in Ostende, waar het stuk van onze landge noot Van Eysselstein zou wórden opgevoerd, is het tot een betoging gekomen. Niet minder dan veertien vader landse verenigingen hadden zich- met hun vaandels bij de ingang van het theater opge steld en gewezen poli tieke gevangenen wa ren komen opdagen in de kleding, die zij droegen in het concen tratiekamp. Zij, die aanstalten maakten de voorstelling bü te wo nen teerden uitge- jouiüd. Zij, dte terug keerden op. hun schre den en van hun dwa lingen werden met ge juich begroet. Tenslot- te speelde Jan Cam mans slechts voor der tig mensen Voor hoeveel of liever voor hoe izjeinïg zal Hij' optreden wanneer - de Belgen „Bazuinen om. Jericho" in Nederland komen spelen, hetgeen zij be gin 1950 van. plan zyn te doen?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1