Op Ypenburg heerst grote ver Slechts één overlevende in de neergestorte Dakota HET ROTTEKDAMSCH PARCDL „Een pracht stel kerels'5 zegt piloot Anderson Belgische politie sluit munters om „Carriëre"«dipiomatie in de Kamer afgedroogd „We'et je nog toen Karei BRITSE GEMENEBEST t Rêefes van zorgen Bij toeval ontdekt van 12 jaar twee dagen in wrakstukken geklemd Tot dusver 31 lijken geborgen Benelux-ministers bespreking Fritalux Onze verliezen in Indonesië, Oorzaak van het ongeluk is hem een raadsel Slachtoffers C ;.-v- h Nee toch.IleusI EINDELIJK! Beruchte overweg wordt bewaakt '2500 valse biljetten van 100 gulden ontdekt ritt» lü WAT. ER KAN DE RH-TFA OVERBLEEF. De mannen van het vak'' voelen zich Trygve Lie inag een legertje vormen 9e Jaargang, no, 275 "Woensdag 23 November 1949. Het werk in de kantoren van de luchthaven Ypenburg gaat. door. Normaal geeft de telefoniste dc gesprekken door en de beambten, vullen de dienststaten In op dezelfde manier zoals iedere andere dag. Van tijd tot tijd heft iemand vragend het hoofd op. als de telefoon rinkelt. „Nieuws van de TFA?" Ontkennend schudt degeen, dié het toestel op- neemt echter steeds .Neen". Dan komt' het eeerste bericht door de radio. Het toestel is verongelukt. Het wrak Is gevonden. Als een blik semstraal slaat het bericht in. Iedereen hoopte immers, dat Frouws kans had gezien zijn kist veilig aan de grond te zetten. Heiaas, het is een ij dele hoop geweest. Een half uur later komt een telegram va ade agent van Aero-Hofland uit Oslo, dat het Eeuter-hericht bevestigt. Het werk blijft een ogenblik rusten. Collega's van de bemanning lopen in de gangen heen en weer zonder een .woord te zeggen. Een :Beechcraft;^amt. -.uit,JKrapJ^iilsL binnen, een handdruk van'"het grondpersoneel en een enkele zin ,.Weet. je het al.Het gelaat van de piloot verstart, „Frouws. van der Touw, Westenberg en Stukje- de bemanning?'' De familie leden worden nog niet gewaar, schuwd, zolang er geen bericht binnen is dat de stoffelijke over schotten zijn gevonden. Onophou delijk, rinkelt de. telefoon. Inmid dels is de FH—TFB met gezagvoer der Anderson,die aan het opspo ringswerk heeft deelgenomen, op Schiphol gearriveerd. Telefonisch treedt de piloot met de. directie in contact. Direct met een auto hier heen komen" is de opdracht. De machine; blijft .OP- Schiphol.-Het grondpersoneel dp Ypenhurg is be/ zig een Dakota gereed te maken voor vertrek, Luchtvaartdèskundi- gen en directie van Aero-Holland zullen naar de piek des onheils IN het Britse Gemenebest hebben de laatste; tijd een aantalfami lietwisten' plaats gehad, waar door Groot - Brittannië zich vóór ernstige moeilijkheden ziet' gesteld. - Men maakt ..zich ia Londen be zorgd over de toenadering tussen Paldstan en Rusland, dié begonnen is, onmiddellijk nadat Pandit Nehroe, de premier van India, een uitnodiging had ontvangen om naar Amerika te komen. Verder breekt Groot Brittannië zich het hoofd over' Zuid Afrika's. eis vertrekken om een onderzoeknaar de oorzaak van het ongeluk .in. te stellen. Indien het-te donker wordt om van Ypènb'urg te starten, zal het gezelschap met de machine van Anderson van. Schiphol vertrekken. De. lestoestellen van, de. Rijkslucht vaartschool zoemen: als wespen door de 'lucht.De helicopter maakt '-eerr. .oefenvluch.t,-:„ladévtoop-van de middag' 'komen/ druppelsgewijs, nadere-bijzonderheden binnen. Eén. overlevende, een' kind: Onder de, stoffelijke - resten, die reeds'zijn geborgen, bevinden zich zes vol wassenen. Een taxi brengt de bemanning van de TFB binnen. De heer Diepen wacht hen reeds met ongeduld. Zwijgend komen ze na een lang onderhoud in het restau rant. Collega's drukken hen de hand. Een handdruk, die. meer is dan een -begroeting. Woorden zijn hier overbodig. - Voor een- der vele ramen staat een piloot, een -sigaret tussen de vingers geklemd. Zijn 'cgén prie men in de duisternis, van de avond, die -langzaam de luchthaven Ypen- b'jtrg omhult,; v;". - WH"; v Zacht fluistert een. stem: „Weet je nog toen Karei'...'," Als een klein hoopje mens ligt Isaac Allal in het moderne zie kenhuis van Drammen tussen smetteloos witte lakens, zijn hoofd op één. groot wit Tcussen. Een kleine twee dagen heeft hij moeten doorbrengen tussen de wrakstukken van de PH-TFA. Maar hij voelt zich heel goed en hij schijnt er geen schok van te hebben overgehouden. Dr. Nicö- laysendehaofddökter van het ziekenhuis heeft gezegddat dit een wónder mag worden, ge noemd na de ontberingen die de jongen, heeft doorstaan.\ Maar men wil geen' risico nemen. Isaac moet absolute rust houden en er worden geen vreemden bij ^hem toegelaten. .Kilding Martins en en Thdrolf Hagen, leden van. de Noorse '.natio nale reserve, hebben verteld, dat hét louter toeval was, dat zij het wrak gevonden hebben. Na uren. lang gezocht te hebben, waarbij zij zelfs eenmaal in levensgevaar ver- keerden, doordat rotsblokken van ,4/ a 500; kg.rpet honderend geraas '~n&ar-^éhedeh-'':rÖïaett^ ziften' om' té'- et én:.Plotseling zagen zü op ruim 100 meter. Iéts schitte ren; Dit •'bléek;'ibij;:'onderzoek een deel: van het vliegtuig te zijn. OSLO. r* Vijfendertig personen, ,dièzich aan boord van, de Dakota,PHTFA bévonden, heeft er slechts één het noodlottig ongeval met dit vliegtuig overleefd. Het is de 12-jarige' Isaac Allal, 'die zijn redding hieraan he^t te danken, dat liij helemaal achterin het toestel zat, In het: staartstuk, dat afknapte toen de machine tegen de' grond sloeg en niet;Jn brand vloog toen een 'der motoren, explodeerde, Toen Hilding MarÜnsén en Thoralf Hagen, twee leden-"van de Noorse Heim- weer, die 36 uiirllang onafgebroken en vermoeid in dé dichte'bossen van Zuid Noorwegen aan het zoeken waren geweest, bij toeval bet vlieg tuig vonden zat hij ^vastgeklemd tussen 1 de wrakstukkeïr én kon; hij maar niets anders: Uitbrengen dan „Wij draaien in kringen rond, wU draaien in kringen rond." Hij was overdekt met roet. rook en olie, maar had alleen maar een diepe snij wond boven zün rechteroog en schram men ia zijn gezicht. En toen men hem eenmaal had bevrijd, glimlachte hij tegen rijn redders en accepteerde dankbaar de chocolade, de sinaas appel en het vruchtensap, die Martinsen hem verstrekte. Per,ambulan ce-auto is hij'onmiddellijk naar het ziekenhuis te Drammen vervoerd. Zijn toestand Is zeer bevredigend. Dc verongelukte Dakota ligt op ongevepr vijftig;-kilometer afstand van Oslo in, een dicht bos, in' 'één vrij wei; onbegaanbare "moerassige streek. Men- veronderstelt,, dat -..de,. machine,' bil. de 'wanhopige pogin gen. om in mist en régen liét'vlieg veld Fornebu te: bereiken,, met een punt van de éleügelde hoge boom toppen heeft geraakt, door het bos is geploegd, gekanteld is en ver volgens de neus te pletter heeft ge slagen tegen een. stenige helling, Het eerste wat Martinsen en Hagen zagen, was het lichaam van een klein kind, dat ver,uit het toe stel was geslingerd. Later troffen zij meer lichamen aan. Slechts en kelen waren volkomen verkoold. De gezichten van dé kinderen''wa ren overhetalgemeen onbéscha- digd: De volwassenen .echter .waren erger verminkt en enkelen van hen zijn zelfs volkomen onherkenbaar. Tegen zes uur 's avonds plaatse lijke tijd had men de lijken van 25 kinderen'en zes volwassenen uit de wrakstukken gehaald. Zij wer den allen naar. een nabijgelegen boerderij gebracht en daar in de schuur gelegd. Voor dit karwei hadden de dragers niet minder dan ander half. uur nb.d^g, Behalve de ongü n sti ge^teri&iB um^thnd igh ede cy kwam ook nog een dikke mist. het reddingswerk bemoeilijken en sommige dragers raakten zelfs de weg: kwijt in de nevel. In Bet zoeklicht tot annexatie van dé-Britse 'protec toraten Bètsjoe- naland, Basuto- land en Swzi- lanS^dié économisch van de. Unie afhankelijk zijn, maar waaromtrent Londen hééft beloofd,, ze ..niet aan Zuid Afrika terug te geven zonder toestemming .van.de bevolking; Af wijzing van Zuid Afrika's eis zal echter ongetwijfeld koren op de molen. zijn. dér Zuid Afrikaanse 'ex tremisten, i die uit het Gemenebest widen- treden. Dan zijn ér economische' moei lijkheden met Canada en. met India, dat bovendien afkerig Is van de Britse politiek in. Indochina en Ma- lakha, terwijl' de Britten op hun beurt ontstemd 'zijn óver de' wijze, waarop Nehroe zijn besprekingen met'Truman heeft gevoerd. En dan .zijn'ér wrijvingen met Australië én NJeuw Zeeland, die beiden een. straffer politiek ten. op-, zichte yan Japan verlangen, dan Engeland, dat'. Rians naar Ameri kaans voorbeeld in Japap.een toekomstige .bondgenoot begint te zien; Al deze-moeilijkheden raken onmiddellijk de: gehele Britse--Poli tiek en dc toekomsLvari -het Geme nebest. Tamelijk zacht weer Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond:' Overwegend.' zwaar bewolkt met plaatselijk, enige regen en vannacht hier en daar tijdelijk mist. Meest matige wind aan vankelijk-tussen Zuid en Oost, later uit uiteenlopende richtin gen. Weinig verandering in tem peratuur. 24 Nov;:-" Zon-'op; 8.14' onder 18.39 Maan op I3.C3 onder 20.23. DEN-HAAG. De'ministers van Buitenlandse. Zaken van België. Ne derland én Luxemburg'zullen mor gen in Den Haag bijeenkomen ter bespreking, van de .voorgenomen economische samenwerking tussen-de Benelux en Frankrijk en Italië. Zij zullen geen besluiten .nemen,doch uitsluitend de vooruitzichten, bespe- ken. Kort daarna zullen de'drie mi nisters, in-Parijs met de Franse en Italiaanse ministers van buitenland se zaken besprekingen voeren om trent een regionale samenwerking dier vijf landen. De 'regering maakt bekend dat tal haar leedwezen-da-volgende ver liezen' in Indonesië zijn gerappor teerd: .-v-i-: K.N-I.L. 23 Oct. 194S: Men., sergt. infie H. W. Damapóli; Mad. sergt, 2e kh infie Abdoélrachman; Mal, sold. 2e kl. infie Engkam; Mal. sold. 2e kl. 'infie'Nisan;. Jav. sold, 2e kl, infie Sastro. 26 Oct.IA4B; Mad. sold. 2ekL infie Halil; Jav. korp, infie Soêsenp. allen afkomstig uit Indonesië. CVan een onzer verslaggevers) TPENBTJRG.,Jk heb de jongens van de TFA voor de laatste maal in Tunis gesproken" zegt gezagvoerder Anderson, terwijl. hJJIn gedach ten door zjjn haar strijkt. „Een uur eerder dan de-TFA zijn wij met een stuk of dertig Joodse kinderen gestart. Ik heb de anderen niet meer ge zien". Een. ogenblik zwijgt hü. Dan vertelt hy -verder: „Allebei zonden we in Parijs landen, maar later hoorde ik, dat Frouws Brussel had aange daan In plaats van Le Bourget. Misschien hebben ze gedacht, dat Parijs te druk zou zün en.zijn ze daarom naar Brussel gegaan, Onze voorsprong op:het andere toestel werd steeds groter, want in Brussel bleef#de TFA 2 uur staan. Zonder oponthoud vlieg je van Tunis naar Oslo infongeveer 10 uur en ik maakte mij dan ook helemaal nog niet ongerust. Toen ik echter hoorde, dat het radio-contact met de TFA was verbroken, verdween die gerustheid..Ik nam aan, dat Frouws koers zette naar een ander vlieg veld, in Denemarken Bijvoorbeeld of misschien zelfs naar Nederland zou terugvliegen". Bij hét'invallen van de duister nis moest hét bergen van: de stof felijke resten worden gestaakt. Vandaag'zal men de drie laatste lijken naar de voet van de' helling transporteren. Bij'het wrak heeft' men Dinsdagavond wachtposten geplaatst.' i .Het-officiële.onderzoek, dat in eerste instantieigeschieden zal;dóór. de Noorseluchtvaartautoriiéiten, :yangt heden aan, Alle instrunaen- ten, motoronderdelèn en documen-, ten, dié men gisteren .heeft ge vonden, zijn zorgvuldigingepakt" om .ze niet verloren te doen gaan. Inwoners van Storsand, een plaatsje op 5. km. afstand van de plaats waar de Dakota is gevon den, hebben verklaard, dat' zij Zondagavond de machine om streeks '6 uur zeer laag over de. bergen hebben zien vliegen, maar geen val'hébben gehoord. Op de boerderij „Elgtorngaard", op enkele kilometers afstand van de plek des onheils, heeft' 'men' evenmin iets van het ongeluk be- Toen bekend werd,'dat men de PH/TFA eindelijk; had ontdekt, hebben zich onmiddellijk van alle kanten sterke reddingsploegen op weg- begeven, die al van Zondag avond af zich gereed hadden ge houden, Uit Fornebu en Horten i vertrokken bóten, van-het Oslose vliegveld stegen „Piper. Cubs" op en uit Drammen startten auto's en ambulancewagens. Het kostte'ech ter veel tijd van de dichtstbijzijnde weg tot het wrak van het. vlieg tuig door te dringen. Vele kinderen uit zelfde l gezinnen DEN HAAG. De navolgende volwassenen en kinderen zUn om- kekomen bij hei ongeluk met de Dakota van de Aero-Holland in Zuid-Noorwegen: - Bemanning: L. Frouws. ge zagvoerder; A. v. d. Touw, 2e pi loot; K. Stukje, boardmecauo en M. Westenberg, radiotelegrafist. V e r p I e e gs te r 8Suzette Co- hen Coudar (Frankrijk) ,Myriem Zaionitz (Zwitserland) en Anne Lize Schartz Jenssen (Noorwegen). Kinderen: Chalm Allal. Da niel Allal, RachelAUai, Yvette Besnainou, Janine Besnainou, Jo seph BramlI. Gozlan Domri, Ra chel Diaj, Michel Diai. Pierette Dial, Mart Galula, Robert Galula, Joseph Hattab, Gaston Haltab, Raymond Hattab, LIaou Helal, Winston Louzoun, Ephraim Lou- zoun, Jacqueline Louzoun, Lydl Se- bac, Jacqueline Tubiana, EmHe Tu- biana, William Tubiana, Colette Uzan en Dolly Israel. De naam van een der veronge lukte kinderen is niet precies be kend. Men vermoedt, dat deze Halm luidt. In het vliegtuig bevon den zich niet 29 kinderen, -zoals aanvankelijk werd. gemeld;maar 28. Er waren zevenvolwassenen aan boord.' "'„"Was het slécht weer?" onderbre ken wij Anderson. „Ach, het waër was niet gunstig,: maar ik kan toch ook niet zeggen, dat het uitermate slecht was" zegt de gezagvoerder. „Froiiws was bo vendien goed op de hoogte met d.e situatie in Noorwegen, want hij was er al. verscheidene analen -geweest". Anderson vertelt hoe uur na ,"uur. verstreek zonder dat-ér iets over de TFA bekend werd.Het stond: toen wel vast. dat het toestel' vermist was en de deputatie van het .Noorse Rode Kruis, die de kinderen op wachtte vertrok. Vroeg- ih 'de och tend is 'hij opgestegen om deel te nemen, aan de opsporing, maar het weer was inmiddels nog slechter geworden en de pogingen 'moesten na 3 uur worden gestaakt: Ook an dere machines keerden zonder ..dat zij iets van de TFA hadden gezien, onvemchterzake terug. Wij zijn- tertig - gevlogen naar Nederland en. onderweg hoorden we; radio-grafisch dat het -wrak waa gevonden. De oorzaak vau het ongeluk Is voor -Anderson een raadsel. „Het Was een pracht, stel. bij elkaar" zegt hfj „Frouws kénde Fornebu goed.. Zéven maan den heb ik met hen 'gevlogen.Ik kan het nog niet begrijp en". 'Dan gaat Anderson weg.'Nog,en-, kele uren slechts en' hij vliegt zijn; machine, met de. directië van dé - Aero-Holland en deskundigen aan boord, Aveer tèrug haar. Noorwegen. RADIO MOSKOU.:HEEFT BE KEND GEMAAKT dat maar- schalk Rokcssov}ski, één der lei dende militairen uit dè oorlog, tér beschikking van Polen is 'ge- sfëZ(£ Vólgens deze radio heeft president BoleslfiuoBeirut van Polen om 'Rokossowski:gevraagd, omdathij .in Polen is: geboren en omdat hij bij de Polenzo 'popu lair is. Ten gevolge Van dit'be sluit heeft de Poolse president de Nationale Vergadering - bijeen geroepen, óm goedkeuring er aan te hechten. Tijdens de rede, die de president op de bijeenkomst van 'de NationaleVergadering hield, luisteren v.l.n.r. de eerste ■minister Jozef Cyrunkiewicz, vice-premier Hilary Mine, vice- premier Korzycki en maarschalk Rokossopsskimaarschalk, in hef Poolse leger, toe, - Rita, van zichzelf Hayworth (en de Khan-cancan-rest weet u wel) hoopt binnenkort te Lausanne mama te worden van een prinselijk Khannetje. Nu heeft man Khan meegedeeld Lausanne te zullen verlaten als pers buiten hem om verklapt dat Khannetje er is. Zenuwen. Waarom halen M ohammedaan- se ooievaar en hij niet samen de schouders op? Eens per jaar vinden wij een cfiirurgenschaar in een iizder- tijd-geopereerde terug. Dat hoort bij cms vak. Thans is het weer te Lissabon gebeurd; Chi rurg miste sedert 1947 dure schaar. Dame bleek 'm bewaard te hebben, maar dat zat haar zo dwars, dat nieuwe operatie de. verduistering aan het licht moest brengen Prinses Elizabeth van Enge land, op weg naar Philip-man op Malta at te Nice gebakken zeebaarsgesmoord, rundvlees met doppertjes. Munster se kaas en fruit; zij dronk half glaasje Riesling, dito Bordeauxdito champagne. Maar dat zij mis schien ook 1 sigaret heeft- ge rookt, fcfjk, daarover staat de telex niet stilv Leest u ook zo graag van lek ker eten? Na een eetverhaal slaap je altijd zo lekker. Arme- Truman van Americaheeft reeds 12 kalkoenen cadeau ge kregen, maar hij moet er afblij ven, daar hij 5 pand moet af vallen voor lijfarts. - V Van de Nederlandse Spoorwegen is bij het Gemeentebestuur bericht ontvangen dat mede naar aanlei-; ding van de^door het. College van B. en W. en de Kamer van. Koop handel ingezonden vertogen en als gevolg van een nieuw onderzoek ter plaatse reeds in. September j.L besloten werd, aan-de spoorweg overgang in de Xerxes weg sluit, bomen aan te brengen, -die.bediend zoudenworden vanuit - de zichop 63 meter s afstand bevindende .wachtpost. Opdrachten- daartoe., waren;.reeds gegeven:-.y-.:.N-gr.^gc.yy- Deze voorzieningen kunnen cch- ter niet ..onmiddellijk:; tot stand7 worden; gébracht. Bij wyzé van;; 'tijdelü)«e-w<gllighëitlsmaatregei;-z^ JërifthaHs":'driverwijH';Aufeluitïngen:: .worden aangebracht welke ter plaatse bediend, worden.. „Daarna, zal de bediening op afstand en het aanbrengenvan flikkerlichten als,. waarschuwingssein ter hand.wor- den genomen: waarmee renigè tijd is: gemoeid.' Ook dezë maatregelen worden door.,, deNederlandse Spoorwegen beschouwd als té- zijn van tijdelijke-, aard.:- Deü directie stelt 2ich voor. nader met het ge meentebestuur in overleg té., tre den omtrent een definitieve rege ling. Het was-de tweede grote vangst in ihet kader van de jacht op een bende valae munters, die rich heeft toege legd op vervaardiging van vals Ne derlands papiergeld. Het aantal ge arresteerden bedraagt thans 39. De valse munters behoren: waarschijn lijk allen tot één grotebende, die 'zich. ook heeft beziggehouden met 'vervaardiging van- persoonsbewijzen, paspoorten,-valse Duitse marken, enz. LUIK. Er is weer een drukkerij van valse Nederlandse bankbiljetten ontdekt door een Belgische opsporingsploeg. De. Belgische drukker AJ- phonse Derkenne In Luik is gearresteerd en ruim 2500 biljetten van 100 golden rijn in diens drukkerij bultgezuaakt. De Belgische opsporingsploeg zocht .eigenlijk naar de;Nederlandse schip per Antonius Peters, ,een. oude be- .kende vandéNederlandse politie.' Peters, die.35 jaar oud is en geen .vaste verblijfplaats beeft, .werd in Luik gearresteerd'op een schip, waar hij zich schuil hield. Hij was" ont snapt uit dé Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, waar hij een straf van '10 maanden moest uitzitten.' Op aanwijzingen van Belgische jrijde heeft de Nederlaodse politie 'een zekere „Joop" gearresteerd. Naar verluidt is die „Jdop'K de 32-jarige iMathias Mulders uit Nieuwenhaga. Het onderzoek duurt voort en nieuwe arrestaties zullen-waarschijn lijk spoedig volgem (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Dat militairen ondergeschikt dienen te zijn aan politici, |8 v voor echte1 ijzervreters onaanvaardbaar. Zij laten nooit na om te tonen, dat deze verhouding eigenlijk beneden bim waardigheid, is,.én proberen z|ch er zo veel mogelijk aan te onttrekken. Deze overschatting van eigen betekenis vindt men ook bü dc diplomaten van de oudé stem pel, die zeker in niet mindere mate een aparte kaste vormen dan de r snorrebaarden. Wie niet behoort tot de „carrière" is niet. In tel en al heeft men aan de democratische opvattingen, op het gebied van de In- richting van de buitenlandse dienst In dc laatste Jaren wat terrein ver loren, In de memorie van antwoord van de begroting van buitenlandse zaken heeft de oude Adam zijn aanwezigheid, zo duidelijk gedemon streerd, dat verschillende Tweede Kamerleden hem gisteren volgens de regels der kunst hebben afgedroogd. geheel niet,te spreken over de wij ze waarop het Comité van-Minis-:: térs van" de Raad van Europa zich heeft afgemaakt van de' aanbeve lingen en wensen "Van1 de .'Raadge vende Vergadering, welke déze zo mer in Straatsburg bijeen was. r De mededelingen daarover van minister Stikker vond men zeer onbevredigend en het was niatzon. - der bezorgdheid, dat., de voorzitter van de P.v.d-A.-fractie zichaf vroeg, of het departement van BuL tenlandse Zaken, wel het,-geschikte instrument was om te ijvsren.voor; een internationale gezagsvestlging. Deze spreker sprak er zjjn grote verbaring over uit, dat in;de drie-, ianden-commissie voor de bestude ring van de mogelijkheid, van par lementaire organen in; dé Benelux geen enkel Kamerlid is opgenomen. Ook de heer Bru ins Slot (A. R.) bleek in hoofdzaak dezelfde be zwaren te hebben, tegen hét. beleid van hét departement 'vari minister Stikker, die vandaag zal antwoor- den om - dan Woensdag' schielijk- naar Indonesië te vertrekken." Terwijl vroeger de buitenlandse dienst hi ons staatsbestel een afge schoten hokje was, waarin nooit' veel belangrijks plaats had. omdat Nederland zich angstvallig buiten de internationale politiek bield, is dat na de oorlog geheel anders ge worden. De wijze, waarop de bui tenlandse politiek van Nederland gevoerd wordt, is thans in belang rijke mate: een vraag van te zijn of niet te zijn, en vanzelfsprekend wil de Tweede Kamer daarbij een vinger in de pap hebben, hetgeen haar staatsrechtelijk ook ten volle toekomt. Zij wjl met name van te voren gekend worden in af te sluiten verdragen, en vertegenwoordigd zijn in' Nederlandse delegaties op internationale bijeenkomsten. .Doch dat is zo! weinig naar "dézin van de „carrière", dat het voeren vari de buitenlandse politiek van 'die zijde opgeëist wordtals een bijzon der recht van de Regering, dat wil zeggen van de diplomaten/terwijl met zoveel woorden 'dé Kamerleden ■aan het verstand wordt gebracht, dat zij- zich niet moetenvoorstel len zich wat deskundigheid, talen kennis en begrip vari het interna tionaal milieu te kunnen meten mét de .mannen van het vak." Het is dus te begrijpen, dat de Tweede Kamer de oude Adam nog al stevig onder handen heeft geno men. Vooral de heren S err a- rens (K.V.R.) en Van dér G o e's van N t r s Arb.) heb ben geen blad voor de mond geno men om. de/minister aan hét ver stand .1te, brengén, dat de Kamer dit .niet'..„neemt". Bovendien zijn zij béiden'stérke voorstanders van eèri federalistisch Europa en zijn in het FLUSHING MEADOWS. De Algemene Vergadering der V.N. heeft met 46 tegen 5 stemmen.: (Siavische groep behalve r Zuid-, Slaviè) bij 3 onthoudingen (Saoedi- Arabië,, Egypte en: Iraki Trygve Lie opdracht gegeven, een „veld dienst der VNf' Van. 300 man .sterk te vormen om technische hulp. te verlenen aan de reizende 'missies der V.N, SCHIEDAMMER Red. en Adm. Langs Haven 141/ Schiedam Tel. 493ÖÖ Aboaa-prijs: per week 0.32 per kwartatll 4-10. loese nummers 0.09 Opgericht door de SUchtlng „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwo Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteun B. de Vriei Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1