HET ROTTERDAMSCH PAROOL Controle R.L.D. zeer streng zegt Aero-Holland Spoedige beslissing over onze vliegtuigindustrie Dakota niet te zwaar belast geweest De „onbewaakte aan de Commissie zou Ypenburg hebben gekozen Bidault steviger in het zadel; staking mislukt Hand in hand... ,.H Grote geheimzinnigheid over on en onvermi4 Reorganisatie bij Fokker mede bepalend Twee kinderen tellen voor een Zuid-Slavië stuurt zijn soldaten naar huis WAT VOOR* WEER? Tijdelijk opklaring en minder regen Boycot op Nederlandse schepen in Australië wordt opgeheven Lord Pakenham krijgt Guus, Francoise en Marlaïne geen sma Ou ri t Hf Staking in haven van Tandjong Priok Directie NS. geeft haar lezing Nee toch... Heus! 9e Jaargang, no. 278 Red en Adm Lcrnge Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prtls: per week 0.S2 per kwartaal f4 10. losse nummers f 0.09 Opgericht door do Stichting'„Het Parool" Zaterdag 26 November 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 390644 Bankiert Amsterdamscho Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Naar aanleiding van het ongeluk dat de Dakota-van de Aero-Holland vorige week bö Oslo trof, is van socialistische zijde de wens geuit, dat het'luchtverkeer in Nederland, vooral ook de wilde luchtvaart, genationaliseerd zal worden, opdat aan de veiligheid groter aandacht kan worden besteed. De heer J. A. G.~ Jonckheer, directeur van de Aero- Holland, heeft daar vanmorgen op geantwoord, dat zelfs in een socialistisch geregeerd Engeland de regering heeft erkend, dat er voor charter-maat schappijen in particuliere exploitatie, een belangrijk terrein naast.dat van de lijnmaatschappijen braak ligt. Mits deze charter-maatschappijen maar onder,zeer strenge controle staan van de organen die met het toezicht.op de veiligheid van de luchtvaart zijn belast. hebben tot op dit ogenblik' blijk baar-nog geen enkele aanwijzing, waaruitde juistheid van deze ver onderstelling zou kunnen blijken. In de persconferentiewaarin de' 1 Hand In hand lopen Alben'Bark- Icy, de vice-president van de Verenigde Staten en zijn jonge vrouw de vroegere Jane Had- ley over 'het strand van Sea Island in Georgia, waar zij hun wittebroodsweken doorbrengen, gelijk Sarah Churchill en de so- ciety-fotograaAnthöny Beau- champ voor hen hebben gedaan. Wij, als - Nederlandse charter maatschappij, verheugen ons in èen •uiterst strenge en minitieuze con- trólè van 'dé Rijks Luchtvaart Dienst, zeide de beer Jonckheer, „en voor personeel zowel als voor materieel worden aan ons dezelfde eisen gesteld als ten opzichte van, de K.L.M. door de Nederlandse autoriteiten gesteld zijn". Over het ongeluk van de Dako ta, deelde de heer Jonckheer mee, dat aan de Aero-Holland nog geen gegevens ter beschikking staan, •waaruit zou blijken, of het vlieg tuig nadat het radiacontact ïs ver broken, nog heeft gevlogen. Er zijn berichten uit particuliere - bron, waaruit dit zou kunnen .worden" opgemaakt, doch de deskundigen DEN RAAG. Het fs de regering ^ïlct bekend, dat ain personeel, werkzaam bjj de constructie-afdeling van de Fokkerfabrieken, ontslag zou zjjn gegeven als gevolg van een inkrimping van deze afdeling, aldus hebben de ministers van VerkBer en Waterstaat en van Economische Zaken geantwoord op een desbetreffende vraag van het Tweede Kamer lid de heer G. Nederhorst (Arb.). De regering heeft de mogelijkheden van de zelf ontwikkelende Nederlandse vliegtuigindustrie opnieuw doen onderzoeken. Een beslissing ten aanzien van het in deze zaak. definitjef in te nemen standpunt Is nog niet genomen. Deze kan echter binnenkort worden tegemoet gezien. 'De ministers erkennen in„bun antwoord,'dat zij deelnemen aamde' interne reorganisatie der Fokkerfa- In bet zoeklicht FRANKRIJK Krachtproef DE algemene.staking van 24 uur, die gisteren in Frankrijk heeft plaats gevonden is in dubbel op zicht een krachtproef geweest. In de eerste plaats zij het dan in ge-.. ringe mate tussen deFranse ar beidersklasse en de regering Bidault, die botweg geweigerd heeft de lo nen op grote schaal te 'hemen- Dit is de directe aanleiding tot de actie geweest, die echter de tegenstelling tussen geregeerden-i en regeerders geenszins op de^spits wilde drijven. Een etmaal lang loonden dè Franse arbeiders aan* Bidault c.s. welk ge wicht zij event,ueel in de sohaal zou den kunnen werpen. Zij gromden en lieten hun tanden zien. De rege ring kon dat voor 9 kennisgeving aan- nemen en daarna overgaan tot de orde van de dag. Feitelijk stond er ;n het parlement, waar het debat over de buitenlandse politiek begon voor de regering meer op bet spel, dan bij de protestactie van de loontrekkers, t Zou geen sta king worden totdat een der beide par tijen was uitgeput Was niet de duur van te voren precies bepaald? Daar om zeiden wij zoëven, dat het slechts „in geringe mate" een krachtproef V/03. Deze staking was echter niet al leen ecu krachtmeting tussen de ar beiders en de regering, maar ook tussen socialisten en communisten,, tussen „Force Ouvrière" en C.G.T. Het is de Force Ouvrière geweest, die het spits heeft afgebeten. Het zijn de communisten geweest, die uit angst voor hun invloed na-lang aarzelen zich achter de parolen der socialisten hebben geschaard. Dat-be tekent een moreel succes voor de socialistischs F.O. Dat dit voor de Franse politiek zijn gevolgen zal- hebben staat als een paal-boven wa ter. Al kan nu nog niet'precies wor den voorspeld welke. OSLO. De veronderstelling, dat de verongelukte Dakota van de. Aero-Holland meer mensen .vervoerde, dan volgens de voorschriften van dè internationale luchtvaartorganisatie, de LC.A.O., is toegestaan, is lm do Noorse hoofdstad onjuist genoemd. Het toestel telde weliswaar 23 plaatsen en vervoert in normale gevallen ook niet meer dan 23 passagiers en een stewardess, terwijl er op de laatste vlucht 31 passagiers (28 kin deren en S volwassenen) waren, maar de gewoonte is, dat twee kleine kinderen steeds voor één gelden. Nog geen officiële verklaring Is gegeven, naar. aanleiding van een" andere in de pers geuite veronder stelling, namelijk dat de bemanning een- te lange afstand had afgelegd, zonder voldoende rust. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, is ook gisteren voortgezet: De Nederlandse delega tie bezocht de plaats, waarhet wrak ligt. De officiële Noorse com missie van onderzoek zette de on dervraging voort van de getuigen, die het vliegtuig géhoord hebben, ;kort voordat het neerstortte. brieken. Het regeringsstandpunt ten aanzien van. een zelf scheppende Ne derlandse vliegtuigindustrie zal mede worden bepaald door de aan vankelijke resultaten van deze re organisatie. ri: De ministers zijn .bqreid, Indien zij na afweging van allé factoren tot de conclusie moeten komen, dat voor dc zelföntwlkkelende vliegtuigin dustrie niet voldoende levenskansen bestaan, de Kamer volledig van de gronden, waarop hun standpunt he-' rust,- in kennis te stellen, alvorens zodanige maatregelen te nemen, waardoor de genomen beslissing on herroepelijk zou worden. In dat ge. val zjjn zjj mede bereid de rappor ten, welke over. de. reorganisatie van dè Nederlandse vliegtuigindus- trie verschenen zijn, ter kennis van de Kamer te brengen. Overigens geven zij de verzeke ring,'dat bij dg bepaling van'hun beleid ten deze de betekenis van de zelföntwlkkelende vliegtuigindustrie voor het Nederlandse economische levensmet uit het oog verloren zal worden. - heer Jonckheer deze mededelingen deed, werd critiek geoefend cp de wijze van voorlichting over vlieg tuigongelukken. Uit de -behande ling van de zaken door de Raad van de luchtvaart blijkt, telkens dat uiterst positieve gegevens 'ter beschikking staan, terwijl deze ge gevens aan het publiek, dat om een vérklaring vraagt, lange tijd worden onthouden. Met,.de publi catie van dergelijke gegevens, waarin de oorzaak van- het. onge luk vaak zeer duidelijk- is aange geven. wordt vaak meer dan een jaar gewacht. De heer Jonckheer antwoordde daarop, dat in overleg met de R.V.D. niets wordt 'gepu bliceerd over de bevindingen zon der de toestemming van die dienst Hij erkende, dat het - gevolg van het uitblijven van officiële verkla ringen automatisch moest zijn. dat verder ongegronde berichten in gang kunnen vinden. De maat schappijen, kunnen echter daaraan weinig veranderen. BELGRADO. Zuid-slavische militairen, die maanden overlijd in het' leger werden gehouden 'in ver band met de gespannen toestand aan de grens in deze zomer en in het begin van do herfst, worden thans uit dc dienst ontslagen, aldus blijkt uit persberichten uit Belgrado. Groe pen jonge mannen met ransels zijn in de 'straten yan Belgrado verscho nen; vermoedelijk op-weg near de-, rr.obilisatio-centra. Belgische socialisten beramen verzet BRUSSEL. Honderden socialis ten onder wie oud-premier. Spaak zijn in. Brussel in besloten, vergade ring bijeengekomen;- om te spreken, over een plan de -campagne,..ten ein de de terugkeer van koning Leopold te verhinderen. De gedelegeerden vertegenwoordigden actiè-comlté's van socialisten en socialistische vak bonden. Eerder deze maand beeft het congres van de socialistische partij een oproep tot de arbeiders gericht om „met alle kracht, waar-: over. zij beschikken", de terugkeer van koning Leopold te verhinderen. !2P5?£225i»7Sria!5»?B-^a (Van onze weerKuiiCige medewerker Op de oceaan ontwikkelde 2icrt in de afgelopen 24 uur een krach tig hoge druk gebied, dat zich lang zaam in de richting van West- Europa beweegt. Bet wordt echter gevolgd door een actieve depressie, die zich thans ouer dc Oostkust van Noord-Amerika bevindt. In onze omgeving blijft dc lucht druk nog steeds vrij laag. De de pressie boven Frankrijk, die in dc afgelopen dagen het weer in ons land beïnvloedde neemt nu verder in betekenis af. Om dit lage druk- gebied bewegen zich echter ehkelt* storingen, waarvan er thans één boven Zuid-Italië ligt. Deze de-1 pressie breidt zich geleidelijk in Noordelijke richting uit, zodat ook het weer in onze» omgeving hier door kan worden bémuloed. Tijdc- lijk kan men hier enkele opklarin gen verwachten, maar het algeme tie weerbeeld toont nog weinig ver andering. De regenkansen vemen échter geleidelijk verder af. SYDNEY, De „Australian Water side Workers Federation" heeft aan de andere vakbonden van zeelieden en havenarbeiders voorgesteld de boycot op Nederlandse schepen op" te heffen. Verwacht wordt, dat de volgende week een beslissing zal vallen. De boycot werd in September 1945 ingesteld na het uitbreken van. de vijandelijkheden in Indonesië tussen Nederland en de Republiek. De sleepboten kunnen Nederlandse schepen pas weer Australische ha vens binnenbrengen, nadat allé be-, trokken bonden hebben ingestemd met opheffing van de boycot. Minder bewolkt: In.de ochtend hier en ••daar;, mist overigens half tot zwaar bewolkt met later in de Zuide lijke helft van het land kans op enige regen. Zwakke tot matige- wind overwegend uit Oostelijke richtingen. Vannacht plaatselijk lichte nachtvorst, morgen over dag ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. 27 Nov.: Zon op 8.19 onder 16,36; Maan op 13.58 onder 28 Nov.: Zon op 8.2Q onder 1533; Maan op 14.08 onder 0.19, Ze zijn weer verenigd, „onze" Guus Hermus, de bekende acteur, zijn vrouw, de revue-ster Frangoise Flofes, die in -de Lcmdercse show van de Folies Bergères optreedt en hun 21 maanden, oude dochtertje Marjolainej dat per vliegtuig van Amsterdam naar haar ouders in Londen reisde, waar de gelukkige Francoise haar op het vliegveld Heath Row in de armen sloot LONDON. Volgens welingelich te kringen te Londen heeft Attlee be sloten de minister van Burgerlucht vaart, Lord Pakenham, niet te ont slaan wegens zijn tegenspraak op de bevindingen van het hof, dat een on derzoek naar-de oorzaken van het .ongeluk met de Nijmegen had inge steld. -- -~:-A T -•-«-«-<-.- Attlee had Lord Pakenham giste ren voor de tweede maal in zijn ambtswoning ontboden, waar Hij in bijzijn van andere ministers, onder- wie de minister van Justitie, Iord- schatkistbewaarder Jowitt, een on derhoud met Pakenham had. :Men gelooft; dat Attlee en de andere mi nisters gesproken hebben over dé tekst van een verklaring, die de re- gering in het Lagerhuis over het in cident zal afleggen. löBM! :'c. i BATAVIA. Er is een staking uit gebroken onder het slëepbootperso- neel in de haven van Tandjong Priok, waar het sleepbedrijf onder, directie slaat van de N.L Steenkolen Handelmaatschappij. De kapiteins, stuurlieden, machinisten en. lager personeel van dc sleepboten eisen loonsverhogingen ter grootte van ongeveer 50 pet. De N.LS.H.M. heeft- de looneisen afgewezen. Ten gevolge van de. staking nfoest de „Willem- Ruys" eergisteren 'op eigen kracht in de -haven van Tandjong Priok meren, hetgeen zonder ongevallen geschiedde, en verliet het troepen schip „Zuiderkruis" gisteren eigen kracht de haven. - (Eigenbericht j Naar aanleiding van de berichten over een vermeend conflict tussen de Spoorwegen en de gemeente Rot terdam, dat zich zoa hebben toege spitst na het dodeRjk ongeval op de onbewaakte overweg aan de xer xesweg te Schlcbroek, heeft do Pre sident-directeur van de N.S/, Ir F. Q. den Hollander, gemeend enige misverstanden te moeten recht zet ten- ,ylk wil geen ruzie met de gér\ meente," zegt hij- „Wij moeten el kaar slechts goed begrijpen en daar toe acht ik het'nodigdé geschiede nis van deze onbewaakte overweg aan de Xerxesweg nog eëns té-.re capituléren. Hij is in de oorlog door dc Duitsers aangelegd en was voor het. publiek ontoegankelijk. Na dé bevrijding wérd de overweg door de N.S. afgesloten en werden zelfs op I greppels gegraven om het clandes tien overschrijden tegen te gaan. KWESTIE SCHIEVEEN—YPENBURG zijn gelegd. Het. was ons niét mb-. (Eigen bericht) pEN HAAG. Zeer binnenkort sommige berichten spreken van enkele dagen, andere van" enkele weken zal de commissie-Ringers aan minister Spitzen rapport uit brengen over haar onderzoek naar de plaats van de tweede Neder landse: luchthaven; Dit rapport zal vermoedelijk beslissend zijn voor de strijd tussen Rotterdam en Den Haag om de aanleg van Schïeveen, respectievelijk de uitbreiding van Ypenburg.: Indien dé berichten welke ons bereiken juist zijn, dah.zou,de coin- missie na rüp beraad hebben beslo-, ten de minister te adviseren - het vraagstuk op te lossen door uitbrei ding en verbetering van hét be staande vliegveld'Ypenburg; waar aan reeds grote sommen- ten koste PAKIJS. De communistische en andere Franse vakverenigingen in casseerden Vrijdag een gevoelige klap, toen hun met veel klaroengeschal aangekondigde algemene staking niet in staat bleek te zijn het Franse bedrijfsleven stil te leggen. Noch het ministerie van binnen landse zaken, noch de vakbonden wensten een slag,te slaan naar het aantal arbeiders dat gestaakt had, maar particulieren- meenden dat- ongeveer twee en •een 'half drie mülioen mensen .het - wérk had neergelegd, in 'plaats van 8: 9, De Franse Nationale Vergadering heeft hedenmorgen, na een debat van drié dagen, met 334 tegen 248 stemmen een door de leiders van de regeringspartijenopgestelde mp- tie van vertrouwen in de regering aanvaard. gelijk bevestiging van deze berich ten te krijgen; niettemin j hebben wij reden om aan te nemen,'dat-zij juist zijn. De commissie zou tot deze cón-: clusie vooral: zijn gekomen óp grond van.de overweging, dat in de eerstvolgende jaren uiterste zuinig heid zal moeten, worden betracht bii het doen van1 rijksuitgaven. De kosten welke aan uitbreiding, aan leg van een tweede startbaan en verbetering van de. inrichtingen van Ypenburg zijn verbonden, wor den, belangrijk lager geraamd, dan die welke aande opbouw van de grond af "van- Schieveén móeten worden besteed. Het is de commissie blijkbaar niet aannemelijk geworden, dat de voordelen welke ongetwijfeld aan Schieveen vastzitten :in dit tijdsge wricht opwegen tegen de belang rijke- extra-uitgaven. De overwe ging. dat de afstand tussen de plaats waar het vliegveld Schie veen was geprojecteerd en Ypen burg betrekkelijk gering'is. en dat Ypenburg wel degelijk zal kunnen funetionneren -als Rotterdams vlieg veld. beeft uiteraard sterk meege speeld. :';'- Bij navraag op het Rotterdamse Raadhuis bleek men van. een be sluit niets af, te weten. Men deel de ons mede, dat het op zijn minst voorbarig was deze conclusie te aanvaarden, omdat de commissie Ringers haar werk nog niet .heeft beëindigd; Men. stelde hef zelfs scherper door te zeggen, dat het bericht als positief onjuist moest worden beschouwd. - Begin 1946 werd zowel van de zyde van. dé gemeente Rotterdam' door K.viKriën. A.N.W.B, grote aan drang op de N.S. /uitgeoefend de overweg ophieuw aan te leggen. Da Spoorwegen hebben toen ge antwoord, dat; wanneer er opnieuw een overweg, zóu moéten komen, deze baan'bewaakt moest zjjn. De gemeente Rotterdam heeft echter bewaking geweigerd. Dit stel ik- metna druk vast, zegt ir Den Hollander. Dekosten van de bewaking zouden nl. voor reke ning van. Rotterdam komen. Het ministerie van Verkeer hëeft de N.S. daarna' ontheffing verleend van bewaking van deze overweg. Dé onbewaakte overweg, die toen aan de Xerxesweg werd .aangelegd werd, na voltooiing, door het mi nisterie van Verkeer goedgekeurd. In September' van dit jaar was men echter van oordeel, dat de overweg bewaakt moest worden. De kosten van de bewaking zou den latér geregeld worden. De be doeling was een spüorwegpost óp 63 meter afstand van de overweg met de bewaking door middel van slagbomen te belasten. Omdat deze afstand van 63 meter te groot is, zouden bij de slagbomen flikker lichten worden aangebracht ter waarschuwing vanhet verkeer wanneer de bomen zoudön worden gesloten. Toen het dodelijk ongeval- op 17 November jl. gebeurde had de NsS. de constructie van de overweg reeds, bpgedr'gen. 'Na-Ontvangst van het bewuste te legram van de gemeente Rotterdam werd besloten.de overweg zo snel mogelijk te doen bewaken. r Ir. Den Hollander stelt zich echter op, het standpunt dat ook een be waakteoverweg aan dc Xerxesweg uit den boze Is, Hier mag geen. krui sing a niveau komen, want de Cein tuurbaan wordt later een hoofdlijn met zeer druk verkeer van en naar dé richting Utrecht. De overweg zal moeten worden vervangen door een overbrugging of een tunnel, mét an dere woorden; of de N.S. gaan over de weg heen of de gemeente Rot terdam gaat onder de spoorweg door. jr. Dén Hollander besloot met te zeggen dat hij spijt heeft niet te heb ben beslist dat er helemaal géén overweg zou komen aan dc Xcrxcs-, weg, dan zou bet verkeer wat heb ben moeten omrijden, maar dat acht hij niet zo belangrijk. DEN HAAG. De gezondheids, toestand van Prins Bernhard. is vooruitgaande. De Prins is echter dog niet geheel hersteld en zal zich in': de eerstkomende dagen nog in acht moeten nemen, zo /vernemen Wij. 1 Li". S -.'..V. SOESTDIJK. - Tot particulier secretaris van H.M., dé Kóningin is- met; ingang van .15'Januari aan- staande naast mevrouw, Smitt Avis, die de functie van particulier se cretaresse vervult, benoemd de heer W. J. Baron van Heeckeren van Molecaten. Isaac AUal, de entge ouerleueude van het ongeluk met de PH/TFA Mgt'inrdiet^ziekenhuw -tel 'Dram- 'men en'-lacht weer tegen het lc- ven,, na de .verschrikkelijke emo- ties, die hij kreeg jte doorstaan. Hij 'voelt zich uitstekend, maar hij magtóch zijn bedje niet ver laten vóór de doktoren-daartoe hun toestemming, geven, Af en toe komt een journalist hem in terviewen (rechts boven)maar als die af leiding,ontbreekt .amu seert Kij zich, doof pentekeningen te vervaardigen (boven links). Beneden: een paar proeven van zijn krabbers, die hij naar zijn ouders in Tunis heeft gestuurd. West-Berüjnse kappers zijn boos op alle Berlijnse- dameSj want, de Oost-Bertijnse. dames komen niet haar Berljjn en de. meeste West-Berlijnsë dames gaan allen naar Oóst-Beriyn «iét hóór iets bijzonders, neen: om zich te laten permanenten.: De eeuwige golf is „bij de: Rus sen" goedkoper:...,' ,r- Bij navraag is gebleken, dat 48 procent der 'Amerikaanse mannen gaarne een vrouw als staatshoofd zouden lotllén sfem- men: Eleanor, Greta, Dorothy: grijpt uw katts.'-A. Ieder Parijs katje of katertje, dat verder dan 200 meter van zijn huis wórdt .aangetroffen, gaat achter politic-slot en gren del! let's, óm tegen .të:- protes teren (al helpt-dat Jullie willen Avtx Gardher liever dan mij 'voor Carriage Entrance", zei' Ann Sheridan tot de R.K.O Radio Pictures „goed! maar dan. 35D.00Ó dollar schadevergoeding om, 1950 zui nigjes door .te komen", én aldus heeft, 'zij een, eis ingediend bij: hett hof te Hollywood...... Amerikaan verorberde 60 éieren in 30 minuien: kam pioen. Egyptenaar Moh. Riad, adspirant-rccordbrelcer,. gaf het gisteren op in de 24ste minuut na 43ste harde ei en 2 Coca Co la's.':..... Afschaffing paspoort in de Beneluxlanden BRUSSEL. Het Belgische Be- peluxcomlté verneemt, in tegenstel ling tot in de Belgische pers ver schenen berichten, dat de betrokken Nederlandse Instanties op het ogen blik overwegen het paspoort, in het inter-Beneluxverkeèr af té schaf- fen. Deze, maatregel zou In/het eer ste kwartaal Van 1950 haar beslag." krijgen. Hoofdhaar uitgerukt door machine ALMELO —-In de textielfabriek ,J5elana" te Dedemsvaart is Het meisje Poolman uit Dedemsvaart met het hoofdbnar in eën spoelmachine geraakt. Mede-arbeidsters zetten de machine terstond stil maar intussen waren cr reeds zoveel haren uit gerukt, dat de toestand vdn het meisje ernstig was. Thans heeft de directie gelast, dat de meisjes mut sen in de fabriek moeten dragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1