HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerika heeft geen plan tot Duitsiasids herbewapening „Voorbereiding pp 't Kerstfeest is geestelijk een noodzaak" Fout in kaart van PHI FA misleidde piloot Frouws Voorstel loonsverhoging met minimaal f 2.50 Europa wordt aan de Rijn of de Elbe verdedigd' A V.. .J Marshallhiilpcontroleiir boos over besteding op Java c <mn\ Amsterdamse tramwegen na botsing omgeslagen Uitslaande brand verwoest zes Adventswoorden van Prinses Wilhelmina H Bij overdracht souvereiniteit legt Loviuk ftinclie neer 9e Jaargang, no. 279 Red en Adm Lang© Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonrx.prils: per week 0.32 .per kwartaal 4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Maandag 28 November 1949". Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurde Vriès Hoofdredacteur: W- B. F. Schaper FRANKRIJK Vriendschapshand T* O ÉN na de eerste - wereldoorlog X Clemenceau, de Tijger, zijn stempel drukte op de Franse poli tiek eh op de politiek der geallieerd de overwinnaar as jegens Duitsland, liet.hij fiet woord vallen, dateer zes tig mdlioen Duitsers teveel' waren. De verde de Carthaagse vrede, zoals men later-zeggen zou die onderzijn leiding tot stand kwam. -was in zekere zin een voortzetting van de oorlog. Van toenadering tot de „Boche" wilde de grijze Franse politicus niet horen en pas in dé. dagen van Stresemann en Briand kwam iets, dat daarop leek, tot stand. Kalde tweede wereldoorlog is het anders. Weliswaar zijn de Fransen - nog altijd even erg op „securité". op „veiligheid" gesteld als voor heen, maai. zij tt—hebben.inmiddels begrepen, dat een totaal vernietigd Duitsland in, wezen geen Europees en geen Frans" belang is. Vandaar dat de Fransen wel dikwijls.' uit vei ligheidsoverwegingen, in dé afgelo pen vier jaar eeri andere politiek jegens Duitsland hebben voorge staan dan de: Amerikanen en de Britten, maar toch geneigd zijn een democratisch Duitsland de vriend schapshand toe te steken. Scbuman, de Franse minister van 'buitenland se -zaken, heeft het dezer dagen in de Franse Kamer uitdrukkelijk ge zegd: „De Europese en- de Franse economie hebben Duitsland nodig". Het-zijn woorden, die men in Duits land uiteraard met vreugde zal heb ben vernomen. Maar die ook de in- stëmming krijgen van alle vrienden van Europa. FRANKFORT. „ErbestaaLgeenvoarnémeii of plan om Duitsland te herbewapenen. Deze verklaring- Is voIledig, ;Zoikler slagen otn de arm, zonder „foefjes". Dit is gisteren op verstoorde toon -verklaard door Louis A. Johnson, de Amerikaanse-minister van Defensie/'tegenover' journalis- ten, die hem op Het vliegveld van Frankfort opwachtten.: Johnson is, ïn gezelschap van generaal Omar NV Bradley, het hoofd der gezamenlijke Amerikaanse stafchefs, naar Duitsland gekomen-om daar met dc Ameri cans» commandanten-te spreken over de toepassing van het Atlantisch Pact, Generaal Bradley is onmiddellijk doorgereisd naar Parijs, waar hjj deelneemt aan do hedenbegonneri besprekingen van de militaire com missie van het Atlantisch Pact. Op dezu-conferentie zal waarschijnlijk een besluit worden genomen lp de belangrijke vraag, of West-Europa in geval van agressie aan de Ejjn da nwél aah Be oostelijker gelegen Elbe verdedigd zal worden. In het- zoeklicbt Russen verslepen 8000 gevangenen oostwaarts BERLIJN. Rusland is bezig zijn concentratjéiraöqpej^ in Ocst-Duits- and uit te-dunner» én het meren deel der gehangenen naar Roland over te brengén. Meer dan SOpü/con centratiekampgevangenen /rijb^ÏB: de afgelopen .week 'S nachts/ pér/trein naar het Oostengebracht. De gevangenen gaan éérst naar Frankfort aan de, Oder, aan/, de Duits-Poolse grens, ea dan verder naar ./Rusland-/y Ln de afgelopen dagen zijn 3800 gevangenen uit het kamp Sachsen- hauscn. 1700 uit het kamp Bautzen en 2200 mannen er* 300 vrouwen uit het kamp Buchenwald Oostwaarts getransporteerd'. De Russen hebben nooit toegege ven, dat zij er in de Oostelijke zone concentratiekampen op na houden, □et feit van hun bestaan is echter algemeen bekend. Sachsenhausea en Buchenwald zijn de yibegérë be ruchte nazi-concentratiekampen; Bautzen bestaat nog niét.zo/Jang én was voor politieke IJsselmeer een ideale. Karpervijver - LEEUWARDEN. Ex worden op het ogènblik inhet IJsselmeer opvallend veel karpers gevangen. Twee vissers te Mirnsvingen, de laatsteweken met Kun sleepnet 2500 kg. en 1800 kg. van deze. vis. Dat is zeer de moeite waard, want Frankrijk neemt- deze vis, mitsfle-' vend, graag, af voor 4.4 tot 50 cent perkg,_ vk>;.\a' Meningsverschillen niet te vrezen Johnson zeide niets te willen, we ten van de pleidooien voor Diiitse herbewapening, zoals zij gehouden zijn door de voormalige militaire gouverneur 'der V.S; in Duitsland, generaal Lucius D.' Clay en Senator Elmer Thomas. „Ik-heb hier' dêV.po- litlek uiteengezet van de geirieeh- schappélijke stafchefs, zoaJs'Zijris- goedgekeurd door de president," zo verklaarde Johnson, die er verder op wees, dat zijn werkzaamheden, in dit gebied .van. de wereld de vrede; en de defensie betroffen. ,,Ik zal air les bespreken wat van invloed is op de verdediging der Verenigde "Sta ten en de vrede in de wereld,"^al dus. de Amerikaanse minister. Met betrekking tot de op 1 De cember te Parijs beginnende confe rentie' van de. ministers van Defen-' sie van het Atlantische Pact, zei Johnson, dat bij geen: bijzondere moeilijkheden verwachtte ten op zichte van de aanvaarding van heL program, dat door de militaire com-' missie is opgesteld. Johnson, die gisteren ïn Frank fort de hoogste Amerikaanse mili taire leiders alsmede de Hoge Com missaris John J;- McCloy ontmoette is heden naar Londen vertrokken, na eerst nog een bezcékraan/West- Berlijn te hebben* getsracMfc/D^Lon- deh ontmoet Johhsoh; mtaisterijire- sident Attlee en' d^scffhister van Fi nanciën- sir. Staffp»U£ripps, terwtjl hij bovendien één '/.informele toe spraak zal houden 'tot hpt: Imperial riel=r„« CoUegre.l - Toestel botste tegen heuvel van 343 meter die niet was aangegeven Bovenstaande mededeling, die ge daanwerd/door 'de directie van de Aero-Holland wordt nog. niet ge dekt door de, resultstén van het of ficiële dn dér^oek. Dit- is. nog niet: af gesloten. Men vertrouwt echter, dat het mogelijk zai zijn het ongeluk/en wat daaraan is voorafgegaan te re construeren, daar de documenten, dié het vliegtuig aan boord had nog vrijwel compleet en in tact zijn. De/directie van de Aero-Holland meent als vaststaand te kunnen aan nemen,, dat de machine, is veronge lukt op. een punt liggende aan de lijn; die het toestel volgens, de in structies moest volgen om hetvlieg veld Fornebu te bereiken. Dit zou dus de veronderstelling, als zou'het vliegtuig de koers zijn kwijtgeraakt en zijn verdwaald, uitsluiten. Voorts is komen vast te staan/ dat de PHTFA vloog op een hoogte van 350 meter. Deze/hoogte iS nog radio-telefonisch doorgegeven aan Oslo. Weliswaar /wijkt deze hoogte af van de voorgeschreven 1 hoogte vóór dit gebied, maar er kunnen nog -niet opgehelderde omstandig heden zïjn geweest die, de piloot er toe hebben bewogen déze hoogte te kiezen/Volgens de topografische kaart "zou deze hoogte geen gevaar hébben opgeleverd. DEN HAAG. Het ond^gaan van de PHTFA van de Aerorflol- land is mogelijk te wijten geweest aan een fout in de topografische kaart, die het vliegtuig aan boord had. Op deze kaart stond als hoog ste pont bij het naderen van het vasteland bjj de Oslo-fjord aange geven een heuvel van 164 meter. In feite echter is de heuvel Gleinaas. waarop het toestel is gevonden, 343 meter hoog. Hierbij is .de hoogte der bomen nog buiten beschouwing ge laten. Dc bU de Aero-Holland ge bruikte kaart Is een „Stanford"-uit gave, een type, dat practisch big alle luchtvaartmaatschappijen met dien sten op Noorwegen in gebruik.-is. Nee toch Heus Russen {hebben, 3 jaar -voor- Daimler, de. benzinemotor uitgevonden.'Hert staat-er weer zwart op Wit.Elke weekkrijgt het achterlijke Westen zo'n poe der. Het Westen, dof niets an ders heeft uitgevonden dan het zwarte garen..:.. Agent te Singapore tot dame: ziet er uit .als.eèn meisje van 22!" Dame naar huis, ver- andert op haar pas iö in 22. Toen: pech. Een aanrijding. Een rechter en 10 dollar boete voor die „22", niet voor aanrijding...,, Titel van president van nu af gepatenteerd eigendom, van staatshoofd. Alle - andere presi denten moetenzich voortaan voorzitter laten noemen Bij Pretoria heeft het vuis ten, golfballen en sinaasap pels gehageld. Aapjes riviertje werd kokende stroom500.000 auto's beschadigd; 78 gewond en, 1 dode; geen ruit meer keel, zelfs hoge bomen werden ont worteld ONREINE DAAD VAN EEN BOLOGNEES CHRISTEN- ROME. Twee Christen-demo cratische senatoren hebben geëist dat onmiddellijk een ondërzoek wordt ingesteld naar de juistheid van een bericht, volgens hetwelk een politie-autoriteit te Bologna twee Mohammedanen zou hebben gedwongen varkensworst te eten. om hen tot bekentenis van een dief stal te brengen. BATAVIA. „Daarvoor was deze hulp niet bedoeld", aldus de Ameri kaanse senator Home Ferguson te Batavia, waar hij de-besteding van de Marshall-hulp controleerde, „de Indonesiërs hebben er hun openbare schold mee verminderd. Dat Is fout?' „Ik heb er bezwaar, tegen, dat Amerikaanse hulp op dergelijke wijze door Nederland. Indonesië of Engeland gebruikt wordt". Hij. verklaarde zich „zeer onvoldaan ever hetr gebrek aaa. inlichtingen", die die missie kon verkrijgen, over de wijze waarop de millioenen van de Marshallhulp in"'Indonesië wer den gebruikt, „Wij hebben hier waakhonden, die. niet toezien op de financiële belangen van het Amerikaanse.'volk. Ons/werd me. degedeeld, dat tachtig procent van de E CA-toe wijzingen, in Indonesië werd gebruikt voor rijst en tex tiel doch wij kunnen van. de Ne derlanders of zelfs van onze eigen mensen geen bijzonderheden kra gen, dié bevestigen, hoeveel pre cies verstrekt werd en hoe dit-be drag-gebruikt werd". .Vader varf 10 kinderen, bij: aanrijding gedood TILBURG. Zondagmiddag omstreeks half een is de. 42-jarige gehuwde A. ten R%ge," wonende té; Udenhout, op de Bossche weg te Tilburg, onder een Deense vracht- atito, waarmede vis vervoerd, werd, geraakt. Een der wielen reed de man. over het hoofd. Hij- was op slag dood. Het slachtoffer, vader van tien kinderen, werd. door de G.G. en G.D. naar het ziekenhuis alhier vervoerd. Zeeman 12 dagen op vlot, Voedde zich met zeewier MANILLA. Een overlevende van de jongste typhoon die de Phi- lippijnen heeft geteisterd, vertelde bij aankomst in Manilla dat hij 12 dagen op een vlot had rondgedre ven en al die tijd zeewier had ge geten, dat zich op de balken van het vlot vastzette. De overlevende is boesman Juan Monde jar van het motorschip Regu- lus; het schip was gezonken. Aan boord waren 36 mensen geweest; bemanning en passagiers. OVer het lot der anderen wist Mondejar niets. De eigenaars van de Rcgulus heb ben een vloot kleine vaartuigen uit gestuurd om in de Soeloezee, waar de vloot verging, naar overlevenden te zoeken. Qost-Duitsland wordt een Russische radarvoorpost BERLIJN.De Russen beginnen, een aantal Radar-stations in Oost- Duitsland te installeren; technici ;van het Duitse communistische po- litieleger zullen deze .stations be mannen. lij" as@6422;-.J?x ZONDAGMIDDAG 12 uur richtte H-K-H. Prinses Wilhelmina .per radio enkele Adventswuardén tot de gehele wereld. Zij sprak als volgt: Men versta mij wel: hier is geen sprake van liefde - A -EVENT w de tijd om ons te bezinnenop' de onbegrensde mogelijk heden die God oris biedt mogelijkheden voor ons, zoals zij ons tegemoet' tre den in de komst van Chris- Iets kouder Zwaarbewolkt met opklarin gen _en hier én .daar nog een buitje.. Matige wind Lissen Noord en West. Vannacht in het "binnenland temperatuur plaat selijk even onder- hét vriespunt. Morgen overdag iets'kouder dan vandaag.^/";: /"/-V:/-. kompas zijn. tus als onze Redder en kwaamt en kracht geeft al- Verlosser. Niet omdat deze voorbe reiding zich ieder jaar her haalt, nietals sleur, want zij is geestelijk een nood zaak dn de-tijd, waarin wij levert. De mens is afgedwaald van 'de gebedsgemeenschap en het wandelen met God, als'ziende de Onzienlijke Als. hij temidden van de groté nood van onze tijd geen oplossing of uitkomst ziet, keert hij tot zichzelf in, en. gaat zijn kleinheid en machteloosheid gevoe len; dan volg t een waar achtig zoeken en trachten grijpen, wat hij nog niet. kind haar plant, en in het donker van deze tijd op. zoek gaan naai- de'kieren, zoa.s ti, is van mens tot „MrdMr die hc( licll, mens, maar nan heilige, op- ^er wereld is, toegang zou- oflerende liefde, die alles dc krijgen tot ons innerltjk aandurft om hel bestwil Iwen, dan zoude ons han van haar of hem die zij bloemen voortbrengen als f ae geramum, wit dankbaar, helpen en redden mil, ja beid, cji die vrede die on zelfs ook in het opleggen uitroeibaar is, die geen van een kruis en beproe- stormen meer kunnen ver- les aan te kunnen, alles watving, omdat zij de kracht jagen, op onslevenspad komt. kent te zijn wat zij is. Hoe £n 'aj5 -;jj dit zeg. sta ik Op deze 'gang kunnen moeten wij daartoe komen? niet alleen in mijn óvertui- denkzn eti verstand niet het Het volgende strekke tot ging, want: „Wij zijn om- blik aanbreekt, dal die weg al hetgeen wij hier noem den beneden 2ich laat en opstijgt tot die hoogten, uaar die vrede heerst die noch onrust, noch onvrede kan verstoren en: ons be- Jivee ernstige geivonaen en paniek onder passagiers AMSTERDAM.- Twee personen zfln ernstig en 37 licht gewond toen Zaterdagmiddag om Oen minuten voor half zes eeti motorwagen van I0li ••-5 ta Amsterdam in volle vaart een bflwaéén van l{jn 3 in de flank ramde. Déze wagen liep uit de rails en aloeg onder hevig geraas en glasgerinkel om. B^t ongeluk gebeurde by de kruising Rcyschstraat- en Wlbautstxaat en stagneerde net tramverkeer, fet/gédeèttelUk: werd «mgelegd tot half acht 's avonds! Me\T*. VV. Th. Schild kamp-Verm eyStalinlaan. 88 ECt, Is ln. het O, Li Vromvegésthuls opgènbniéh mét een hersenschudding en d«5 ,62-j'arige heer R. W., Henunïnga, Van Swindcndvvarsstraat l5 III ligt /met een gecompliceerde beenbreuk in het Wilhelmina gasthuis;/dé "toe stand van beiden is bevredigend, Dc andere gewonden, wier kwetsuren voor het merendeel door glasscherven zyn veroorzaakt konden allen na ;të zyu behandeld op eigen gelegenheid naar huls terugkeren. yóór de kruising moeten stoppen," maar zij reed 'in volle vaart" de hal te voorbij. Vrijwel tegelijkertijd had lijn""-drie, die naar-de Ceintuurbaan reed dé halte Ruiachstraat-Wibaut-' straat/weer verlaten;. na er .te heb ben gestopt. Een passagier maakte de wagenbestuurder/ attent op^de snel naderende wagen vanUftn jETfén de bestuurder poogde het .gevaar voor te zijn door zijn snelheidop te voeren. Deze manoeuvre /mislukte en de motorwagen van Ijn vjf traf de drie aande achterzljda in-de flank. 'Deze schoof zijwaartshit-de rails én kwam óp haar kant/terecht. Alle .glas vah de wagen brakaan schrèvén en onder dé passagiers ontstond een .ware paniek. MevrouwScfiildkamp," wiej:; eclit-: genoot op het achtérbalcon yaii 'de wagen had gestaan", vertelde ons, dat haar echtgenoot/tóet de /wagén mee was., gekapseisd, doordat-zijn arm tussen- de handrem gékndd was geraakt. Hj'had een' ihgë- Groningse brandiueer strijdt twee uur tegen laaiende vuurzee GRONINGEN. Een felle uitslaande brand heeft Zondagavond het ïzes verdiepingen hoge complex van de Groningfie Dekkleden-.en Zeilen; Tfahriek van de firma Waterborg aan het Lage der A te Groningen btjlö' geheel verwoest. Twee uren lang heeft de Groningse brandweer, onder leiding van commandant J. Dijkstra, een vertwijfelde strijd gevoerd tegen de laaiende vlammenzee. De zich voor de vensters bevindende luiken moesten allemaal worden stukgeslagen om de vuurhaard te kunnen be naderen. Bovendien werd het blusrfngswerk bemoeilijkt .door een enorme rookontwikkeling, die zo groot was, dat de brandweerlieden alleen voor zien van gasmaskers en zuurstofapparaten de brandende fabriek^konden binnengaan. Twee hunner, die te dicht b j de vuurhaard .kwamen, kregen hete Incht binnen,, waardoor x\j het bewustzjjn verloren en "naar buiten moesten worden gedragen. Omstreeks half acht werd" de brand ontdekt door de bewoners van de Sledenerstraat, een klein steegje, dat achter de fabriek loopt. ZibzagunTëëii vuurgloed binnen.-het -gebouw en waarschuwden onmiddël- hjk de brandweer, dié, met groot materieel uitrukte. Toen zj echter rbj dé" dekkledenfabriek arriveerde, 'had het vuur al een uitweg /naar buiten gevonden. Alle etages van het gebouw stonden in lichterlaaie dagavond om zes unr/op Schiphol Het ongeluk is veroorzaakt door- 'dat.de électrisehe rem van -lijn; 5 'weigerde. Dezë: tram, die uit de 'richting- Weesperplein .kwam, had Wibautst aan.de- halte Wibautstraat -juist verduidelijking: -t'J AREN geleden werd een wedstrijd voor kin- Alleen het hart kan dit spoor vinden en volgen tot het einddoel is bereikt. Dat deren uitgeschreven, wie de. hart waaraan God. zo'n be- mooiste bloeiende plant tunffr^ke plaats en zo'n .Jcon ktbeJcett. of maar voor een deel bezit, verheven taak .heeft toege- De eerste prijs werd ge- Hieróp 'geeft Kerstmis wezen, en,dat.zo vaak door wonnen door een meisje het antwoord. ons en door het léven wordt uit een donkere steeg die Als ik thans een ogen- miskend en dat geen gele- op een zolderkamer woon- blik tot u wil spreken over genheid krijgt de diepste de mei maar één klein „vrede", dan is het toel roerselen van ons bestaan raam. geven door een grote wolk 'vcn: getuigen", die deze ujaarheid door/alle 'eeuwen heen bevestigenen zij;, zijn het die getuigen van de eenheid en de verbonden heid, van de verbroedering van alle mensen in en docr Christus, ziende op Hem als de opperste leids man en voleinder des ge- .loofs. ET is een verblijdend wer^chynsel, dat er een Rouwtochten voor r _.de PHrTfB: Dinsdag kinderen naar Tunis DEN HAAG. De Dakota :Pn— TFB van de Aero-Holland is Zon- scheurde duim en klaagde .gisteren nog over inwendige p^nen. Evéiiy/el kon opk hij nog Zaterdagavond per ziekenauto naar zijn woning-apn de Scheldestraat worden vervoerd. en de vlammen lekten langs de ge ve L Weinige ogenblikken later stortten acht over' magyrdsladders geleide slangen hun. watermassa's in het brandende perceel. In het gebouw waren vaten mét teer opgeslagen, die men gelukkig spoedig,naar buiten wist te brengen. Hierdoor "slaagde men er in een ca tastrofe. te voorkómen. Tóch duurde het nóg tot. ruim/negen uur eer men de brand zover meester was,, dat voor uitbreiding niet meer behoefde, te worden gevreesd. De aangerichte schade kon nog niet precies - worden vastgesteld; maar is naar het zich "laat aanzien zeer aanzienlijk. Eeirgróqt deel van de inventaris en tal van dekkleden jn. verloren gegaan. Omtrent de. oorzaak is niéts be kend. Omstreeks zes uifr is een cbaüffeur van de fabriek nog in het gebouw geweest. Hj heeft toen. niets bjzonders gemerkt-, In 1946 werd déze fabriek even eens door een. uitslaande brand ge teisterd, die. echter minder hevig was dan die van Zondagavond. Toen kon nóg een'groot deel van de in ventaris worden gered. WASHINGTON. Alhier is Za terdagavond een vliegtuig onver wacht in aanraking gekomen met een electrische leiding, ten gevolge waarvan een groot deel van de-stad in duisternis werd gedompeld. Het toestel, een B 17, zou niet zijn neer gestort. Honderden mensen werden op straat en in de winkels door de duisternis overvallen. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Deze week zal tussen regering en Stichting van de Arbeid het overleg worden geopend, over de voorstellen tot loonsverhoging, welke de Raad van Vakcentrales heeft ingediend bij de Stichting van de Arbeid. In aanslnitingaan hetgeen wU reeds Vrijdag melddenover de door de Stichting voorgestelde algemene loonsverhoging van vijf procent, vernemen wijTthans nader dat als minimum voor deïe verhoging 2.50 zon zijn voor- 'gesceld. ..t, De werkgevers-vertegenwoordigers J..MM 4. A 1- .1. aangekomen met dé stoffelijke ovet- schotten van de leden/'der beman ning van de bR Oslo Verongélnkta Dakota. -/ •'<?-•? A: Zoals bekend is dig PH—TFB Don derdag naar Oslo vertrokken, '-met directieleden van Aero-Holland en de heer L. C. Gosen van 'de Rijks luchtvaartdienst aam boord/ Van dit gezelschap is alléén de Heer feosén te Oslo achtergebleven in verband met het onderzoek dat door "dc; Noorse Luchtvaartdiénst wordt in-__ gesteld. De anderen- keerden Zón-: dag met hetzelfde toestel terug. Het ligt in. de bedoelirig.dat .de PH—TFB// heden opnieuw naa«vOslo vlieigt om Dinsdag de- stoffelijke overschotten/ der verongelukte kinderen naar Lydda en Tunia over/te, brengen. :- In. de synagoge te Oslo is een dienst gehouden' .ten- herdenking van de 27 Joodse kin deren, /die Bij 'L ongeluk met de Dakota op 20 No- vember zijn omgekomen. Mém/ opendemet een begrafenislied in het Hebreeuws. A Vertegenwoordigers van de Ne derlandse commissie, die een on derzoek naar 'dé oorzaak ..van het ongeval instelt,én 'Van-ae Euro pese Kinder- en Jeugdbond bene vens Nederlandse, Franse en Zwit serse diplomaten woonden, de. dienst-bjj.- -> Kerstman gedraagtAcH als eeu ijsbeer GALLIPOLIS (OHIO). Dui- zend kinderen van/het-,Amerikaan-, se plaatsje Gallipclis,. op ;het marktplein samehgéstroohad.' /öm het Kerstmannetje per." parachute te zien neerdalen, kreg/en'een-gró ter sensatie darr waaropzR gere kend hadden, door dat het" Z Kerst mannetje met zijn valscherm Tin het ijskoude water vian de Ohiori- vier daalde. Het Kerstmannetje, dat spoedig tussen dé IJsschotsen opdook, werd door een reddingsploeg op het dro ge gebracht. „Is het kouder dan op de Noordpool (waar de Kerst man heet te wonen)?",/vroeg men hem medele ven d Het- Kerstman netje vond hét in 'de Ohio koud.ér. naar een grotere geestelijke eenheid en naar opheffing van wat ons verdeeld houdt, xoant dtt betékent, dat er een ontwakend be sef komt van wat Christus zeer duidelijk dat ik hier mede uitsluitend op het oog héb de innerlijke vrede bloot te legeren.' Waaróm luisteren taü niét Toen zij geroepen werd €n daaru^ voortvloeiend een waarach- i, u.u.iv,i«-mw«i ci« wij itiKt. om de prijs te ontvangen, naar die stem en waarom vroeg men haar wat zij wel keer naar hem toe, niet y.,T. in sclmri of tn woorden. ipN als ik hierover be- Hf gin, dan daagt vanzelf voor onze' geest een lange weg op,, dia diep door de met haar geranium gedaan had, dat hij zo prachtig bloeide, -Zij vertelde dat zij steeds had uitgezien naar. de zon, door het kleine vertrouwen wij niet op dit kompas? Alleen het hart kan de liefdestralen opvan gen van Het Grote - Hart, hét Har tv an onze Verlos- u.e *un, uoor ner Kieine nifornnnrrtinhoiii mens heengaat, dwars door ser, waarnaar het onze gé- raam, maar ook door alle ffL E zijn spanningen en strijd, schapen is. kieren van de zolder en het ,n de meest volstrekte zin., door heel de geestelijke Liefde is voor Christxis dak, en steeds de.geranium Moge het naderende crisis en de verwarring van de grondslag van heel zijn "had rondgedragen, al naar Kerstfeest öns in die hou- onze tijd heen, 'ln een bestel, en onze wereld is -gelang zij: een zonnestraal ding jsterkeri, want dit roept woord; dwars dóór de ver- het brandpunt van zijnkon opvangen. A ons toe: één Herder, één wording van mens en - liefde, heden, morgen, en. Als wij ons hart souden Kudde, één Liefde en één maatschappij. Totfiet ogen* altijd, willen verzorgen, zoals het Vrede, die allen omvat," hunkering is en toeneemtin de Stichting, van de Arbeid heb- ben hun standpunt nog niet defini tief bepaald, doch uit het feit, dat zü hebben besloten, het oordeel van de regering af te wachten, schijnt wel te mogen worden afgeleid, dat de werkgeversorganisaties in principe bereid, zijn de eisen van de .vakver enigingen'" in té willigen, indien'de re gering loonsverhoging verantwoord acht. Verwacht wordt, dat de /regering zich in de ministerraad van vandaag met dit vraagstuk uitvoerig zat bezig houden. Het lijkt echter wel aanne melijk,, dat het overleg met de Stich ting niet zal worden geopend, vóór ook de raad voor economische aan gelegenheden; uit de /ministerraad, welke Woensdags vergadert, de kwestie heeft" behandeld. in schijn of in woorden, doch van ons gehele inner lijke wezenwant door de. kracht die ons gegeven wordt, zijn wij hiertoe in TRIëST. Alle Albanese officie ren hebben /hun Zuidslavische J de coraties aan 'de regering terugge zonden. O DEN HAAG. De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indo nesië heeft do regering verzocht, hem met ingang van do datum van de aouverelniteltaoverdracht ontslag uit z(jn hoge functie te verlenen. Dit verzoek fs een uitvloeisel van het feit, dat b(j do snuverelniteitsoverdracht het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon vervalt. Het lg békend, dat de regering de ^?.^_^uasBn de positie van_de Hoge grootste waardering heeft voor de eminente en toegewijde wijze/ waar op de heer Lovink onder dc moei lijkste: omstandigheden dit ambt vervult. De regering zou daarom de heer", Lovink gaarne in-de functie van Hoge; Commissaris voor Indo nesië gehandhaafd hebben. Het verschil echter tussen dc oudé, en de nieuwe rechtsorde en het daarmee samenhangend yeir- Vertegenwoordiger van de Kroon en de Hoge Commissaris heeft de re gering doen besluiten ;óm niet de zelfde persoon, "die thans het ambt van Hoge Vertegenwoordiger van dc Kroon bekleedt, voorde'functie van Hoge Commissaris" aan 'to zoe ken. Met de persoonvan..: dè. heer Lo vink. zal dus straks de/laatsië Ne derlandse landvoogd' Indonesië ver laten. •//.•'-//•■•A/A,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1