HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wesi-DuitsIaml krijgt taak in Westerse defensie toebedeeld Nieuwe zet van Tito in strijd tegen Moskou Tegenstrijdige geruchten over mijnbrand in Saksen R otterdam heeft altijd „bewaakte" gewild Kapiteinsvrouw tot het laatste aan boord Hevige storm woedt over Westelijk Canada Ontslagen bij Spoor wegen onveiuiiijcieJijlv r Van harte geluk gewenst, Winston Churchill Stafchefs werken aan de veiligheid Donderdag opent irt Belgrado proces tegen Russische spionnen Bijdrage zal in geen- geval uit Soldaten bestaan OOST EUROPA Geen-kans voor nieuwe Tito's Engeland zal niet afzijdig blijven Nee toch Heus 1 k. Massagraf bij Malang onthult droevige men Vluchtelingenschip Britkon vol Esten aan Zweedse kust vergaan Vier staten moeten het ontgelden; storm wordt door Rocky Mountains gestuit Touivtrekken om de politie Toestand in vervoersbedrijven allerminst rooskleurig Truman - een echte Amerikaan 9e Jaargang, no. 280 Red. en Adm Lange Haven 141. Schiedam Tel. Ó930O Abonn-prI|8: per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers 0:09"- Opgericbi door de Stichting „Het Parool** CE Dinsdag 29 November 1949 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Arasterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de -Vrle» Hoofdredacteur; W. B. P. Schaper Het is in Nederland geen ge- wootite de ■verjaardagen van zijn staatslieden, laat staan die van het buitenlandte vieren. Maar'deson danks zullen velen van ons.de wens koesteren om indien zulks mo gelijk...ware Winston Churchill, die morgen. 75 jaar oud wordt, hun., welgemeende gelukwensen a on te. bieden. Nu in Engeland de alge- mene verkiezingen naderen, zien w\j hem vrijwel uitsluitend in de rot yan partyleider optreden. Maar, zoals h\j eens over zijn vader schreef: „Er is een Engeland, dat ver uitsteekt boven de goed gedisT dp lineerde - ,gnasaa's,-verenigd vin: partijen,- die" gewend zijn. slechts de verrichtingen van'huh eigen po litieke leiders toe te juicheneen Engeland van wijze mannen, die nuchter neerkijken op de.foutenen dwaasheden van beide politieke partyenen het is door dat En- geland, dat.hij rechtvaardig beoor deeld zal toorden" En aan de zoon komt niet slechts de liefde, bewon dering en dankbaarheid van tJdat Engeland" toe. Hij heeft zich, sirids de oorlog, de reputatie, dié hij reeds als groot internationaal staatsman genoot, nog meer waar dig gemaakt,. Zijn redevoeringen in Fulton, Zürieh en Den Haag heb ben historié gemaaktHet politieke concept, dat hij daarin, gaf, zal'nog lang de bestemming en de gedach ten van dè Westerse mens bepalen: Zonder dat journalisten of foto grafen tot hen konden doordringen hebben te 'Parijs de stafchefs der Grote Drie' gisteren vergaderd' over de militairegevolgen van'het Atlantisch'Verdrag. Zij zaten ihhet Franse ministerie van marine en- vermoed' wordt,dat 'zijde 'plannen van' generaal Bradley (Am;V'heb-. ben doorgenomen. Deze laatste waren 'dit tér op frissing gebaseerd op" de vol gende stellingen: a. Dé Verenigde Staten zullen de „strategische bombardementen"' uitvoeren. - - b. de. ter zee te verrichten ope raties zullen -worden uitgevoerd door'de "marine-strijdkrachten van dë Verenigde Staten en van de landen der -Westelijke Unie, terwijl de andere betrokken landen zullen ."BELGRADO. - Twaalf Russen zullen1 zich ..Donderdag voor, een Zuid-Slavisch hof.te Serajewo moeten verantwoorden wegens een tegen lfen ingetllende aanklacht van^spipnnzge tegen 'd# Joegoslavische volks- repnbliek. Dit zal het eerste grote proces zUn dat tegen Russische staatsburgers gevoerd wordt buiten Rusland sinds het einde van de oorlog. De Russen die gedaagd zijn maken allen deèl uit van een groep van 31 gearresteer den. PAKIJS, De Westelijke militaire leiders zullen in Parijs bespraken welke bijdrage West-Duitsland kan leveren tegen de dreigingen van de coinniiinistlsche. agressie, heeft de Amerikaanse minister van. Defensie.' Louis A.' Johnson, gisteren, vóór hij naar Londen vértrok, in Berlijn ver klaard. HÖ «voegde hieraan toe, dat deze ^bijdrage beslist niet zal bestaan uit Duitse troepen, zoals de-Russen beweren. Hij wist, zó zei. hü, weUte. ro! Westduitsland was toebedeeld, maar was niet gemach tigd-hierover Iets' te zeggen. .'1: f;-.-':.7 Johnson's reis naar Duitsland resulteerde tevensin de bekendmaking der Amerikaanse;plannen yoor een Atlantische-Pact-staf. Generaal Tho mas T. Handy, chef van het Europese, commando, is benoemd tot voor naamste Amerikaanse vertegenwoordigerTjsah het militaire hulppror gramma vóór West-Europa.'De Ver. Staten zullen hieraan drieledig deelnemen: het ministerie van Oorlog zal de"wapens leveren, het State Department zorgt voor de politieke besluiten en-de E.C.A. voor „beperk- te" medewerking, aldus heet hèt in een bekendmaking. De kans bestaat dat LOuis Douglas, de Amerikaanse ambassadeur in Engeland de ver tegenwoordiger van het State Department wordt. zorgen voor de verdediging van hun havens, en kusten; c. 'de-Europese landen zullen de. óvaste. kern" léveren van' de land strijdkrachten. De Europese staten zullen door niet-Europese landen worden geholpen, naarmate laatst genoemde hiertoe, na mobilisatie in staat zullen zijn. Stroom van Sowjetcritiek verwacht De arrestaties zijn oorzaak ge worden ,van een reeks opgewonden scherpe nota's van Moskou aan Belgrado, gevolgd' door groot scheepse troepensamentrekkingen langs de Zuid-Slavisch-Hongaarse grens. Het proces, dat voor het publiek toegankelijk zal zijn en waarvoor BERLIJN. Donderdag j.I. zou brand ontstaan z^fn In een uranlum- myn te Jolwam-Georgenatadt in Saksen (Sowjet-zone van Duitsland) en 400 mijnwerkers zouden om het Leven zjjn gekomen. Neen, zei'de „Tele- graf" er~ z\jn 2.300 tot 2,500 mensen om het leven gekomen. De brand Is. overgeslagen naar een hunker met springstoffen!-Doordat de lift ln brand vloog, aldus de Tele- graf, konden slechts enkele mijn- Onlangs zijmin Londen desAme- rikaanse diplomaten,': die -hun standplaats; in. de Oosteuropese lan^ den hebben, bijeengekomen.: om een gezamenlijk rapport luit te brengen "over de' algemene situatie in de;Russische satellietstaten, Zij', zijn" daarbij, naai;thans békend gé worden is, tot deze .verrassende conclusie gekomen: het Titoïsme heeft in landen als Polen, Honga rije, Tsjechpslowakije, Roemenië en Bulgarije geen enkele'kans roeér, zich te - ontplooien. Daarvoor heb ben 'zuiveringsacties, van een om vang, waarvan men zich in het nauwe- werkers zich in. 'veiligheid stellen, reddingsploegen vermochten niets :Uit te" richten, omdat zij geen gas maskers hadden..' ,1 Het OostdUitse persbureau A.D.N. meldt' thana,-dat er geen doden zijn te betreuren: „Een. brandt in een mbn te Jóhann:Georgenstadt,:,tenge volge. van kortsluiting, :is idoor de plaatselijke brandweer tezamen met technische eenheden van:de*rrpjnge- blust; De 'mijnarts behandelde.ne gentien gevallen van lichte rook vergiftiging. Itt geen ehkpl ;.geval was opneming In.-het ziekenhuis noodzakelijk" Een, gemeente-ambtenaar van Jo- hann-GeÖrgenstadt had' tevoren Reuter getelefoneerd, dat drieof vier mijnwerkers om het leven, wa ren gekomen en dat er in da. mfln weer normaal werd gewerkt alle buitenlandse correspondenten uitgenodigd zijn, zal een stroom van "critiek uit: Rusland, opleveren tegen het anti-Comïnforme régime van maarschalk Tito. -In de loop van de laatste maan den werden ook verschillende le den van het Russische diplomatie ke en consulaire corps uit Belgrado uitgewezen, óp grond van het feit dat er, volgens Belgrado spionnage en spionnage-activiteit gepleegd werd dooj niet minder dan zesdui zend Russische staatsburgers die in Zuid-SIav'ië wonen. Dó Rus sische ambassade 'zou de leiding van dat gedoe hebben gehad, aldus Belgrado, Deze zesduizendzijn weer Rus sisch staatsburger geworden toen de rode legers in de tweede we reldoorlog op het tapijt versche nen; ongeveer zesduizend andere Russische vluchtelingen hielden zich strak en bleven liever refu gié;. Het" proces tegen de 'Russen is een antwoord op de processen die de laatste tijd in'de verschillende Cominformlanden gevoerd zijn. waarbij verschillende vooraan staande personen veroordeeld wer den wegens Titoïsme. LONDEN „Europa moet zich verenigen. op straffe van een volle dige mislukking van zijn economie en samenleving als de Amerikaan se hulp. afloopt," zei Winston Chur chill gisteravond op een bijeen komst van de Europese Beweging 'in Londen. Meer'..dan; 1.509 mensen zaten op eengepakt in de Kingway Hall te ;luister,en naar de pleidooien voor grotere Europese samenwerking Ivan Churchill, de Belg Paul Henri Spaak-en dr Geoffey Fisher, de aartsbisschop van Canterbury. Spaak 2ei, „dat het succes van een Europese Unie afhangt van de deelneming van Engeland als tegenwicht van een herrijzend Duitsland." Churchill was het hiermee eens en zei: „Er bestaat geen gevaar dat Engeland afzijdig zal blijven. Wij zien in,.-.dat wij een Integrerend deel van Europa zijn geworden en wij willen onze rol spelen in de herleving van de grootheid van ■het continent." Hij .drong er daar om bij de Brüee minister van -Buitenlandse Zaken, Emest Berin., op aan de kwestie der Europese eenheid te bespreken op de ko mende in Colombo te houden con ferentie van ministers van Buiten landse' Zaken van het Britse ge menebest. Waterman vertrekt morgen ROTTERDAM." ;Het troepen schip „Waterman" zal Woensdag 30 November 1949 uit de haven van Rotterdam naar Indonesië vertrek ken, teneinde aldaar repatriërende troepen aan boord te nemen. Hèt schip, dat normaal 1500 personen kan vervoeren, is op de uitgaande reis slechts tendele bezet. Enkele kleine detachementen zullen de reis naar Indonesië meemaken, .name lijk enig personeel van het K.N.I.L., dat.met verlof, hier te'lande heeft vertoefd,een detachement van" de Koninklijke Marine bestemd voor normale afïossingsdoeleinden, als mede een groep specialisten en in dividuele gevallen der Koninklijke Landmacht. Auto suist langs helling, door schutting, door buitenmuur. in slaapkamer. Auto .smakt sla pend 'echtpaar door de wand.. Echtpaarblijft slapen, - tot-het wakker wordt van. .koude en -aanbellende politie. Zo iets kan alleen in Amerika ..gebeuren Knoffelig oud vrouwtje stérft. Laat na: apothekersflesjes en lucifersdoosjes vol juwelen. Waarde 500.000 dollar. Chicago praat er over, maar, zoiets ge- peurt hier. ook wél eens f Bericht uit A labama wil ons. wijs maken, dat in maag van geopereerde 14 springveren, 1 heft,2 gespen van een overall 'een kroon kurk, 41 kittelstenen, een rrioèr en een schroef zaten. Wij zeiden: „Heus?Nee toch!" P In de dessa Djutis, ten zuiden j ran Magelang woont en 2- jarig jongetje dat verstandige taal spreekt, goed tekent en de 'gave dér voorspelling bezit. Het "huis zijner ouders wordt' platge lopen door wie in wonderen ge loven. Uit verslagen in de pers van een bijeenkomst; waarbij de directie der Nederlandse Spoorwegen me~ delingen heeft gedaan over de be- waking van de overweg in de Xer- xesweg alhier, zou kunnen wor den afgeleid, dat indertijd het ge meentebestuur zelf - zou hebben aangedrongen op het tot stand brengen van een onbewaakte over weg. Zulks zou xnoetéh blijken uit een brief van 10: Juli 1946 aan de Spoorwegen. 'Van de 'zydè van het.gemeente bestuur vernemen wij, 'dat Burge meester- en .Wethouders steeds bi- du minis ter' van Verkeer én Wa terstaat hebben betoogd, dat de overweg, die op kosten van de ge meente zou wordenaangelegd, be waakt moest worden. Tijdens het ambtelijke vooroverleg tussen'tech nici van de Nederlandse Spoorwe gen en. de gemeente, heeft de. di recteur' van 'gemeentewerken, die voorstellen aan burgemeester - en BATAVIA. In de kampong Watugong, drie km ten westen van Malang, is een massagraf gevonden. Reeds twaalf lijken zijn opgegra ven. Verschillende personen waren levend begraven. Het waren slacht offers van de laatste paar maanden. De opgraving geschiedde in tegen woordigheid van Unci-waarnemers en Nederlandse en; republikeinse officieren. Enkele overschotten zijn reeds geïdentificeerd. Het bleken onlangs uit Malang ontvoerde Euro peanen, Chinezen en Indonesiërs te zijn. Hei is te verwachten, dat nog enkele tientallen gedoden zullen worden gevonden. wethouders moest voorbereiden, aande dienst van Weg en Werken gevraagd,, of de hoge kosten ..die de Nederlandse Spoorwegen ten laste van de_ gemeente wilden brengen, niet tot een lager bedrag konden worden teruggebracht en geïnfor meerd of de Spoorwegen bereid zouden zijn, teneinde althans eni ge verbetering te krijgen in de des tijds bestaande slechte toestand van de kruising, een onbewaakte overweg ij* te stellen en wat daar van, de kosten zouden zijn. ..Ter voorbereiding van de beslissing die door de tot beslissen bevoegde autoriteit zou worden genomen, is dus slechts een alternatieve kos tenopgaaf gevraagd. Het gaat niet aan, het te doen voorkomen, dat het gemeentebestuur een onbe waakte overweg begeerd heeft 'Zo als gezegd hebben B. en W. hooit anders dan bij. de Regering als hun mening te kennen gegeven, dat dé Spoorwegen voor bewaking moes ten zorgen. Bonnie Lu Logan, 15 jaar, uit 't dorpje Wert in Ohio, lacht geluk kig, terwijl zij poseert met Haar 600 kilo zware stier ,JUtï Lo», die zo juist op de grote Amerikaanse vee tentoonstelling in Chicago de kam- pioensprijs in de junior-klasse heeft veroverd. Bonnie Lu heeft haar stier zelf opgefokt. Geen hoger reistarief in Engeland LONDEN, De genationaliseer de Britse spoorwegen; staande voor een tekort, dit jaar, van twintig milli oen ...pond sterling, .hebben toe stemming gevraagd voor tariefsver hoging. De minister vanverkeer,, Barnes, heeft echter meegedeeld, dat het passagierstarief niet ver hoogd zal worden. Barnes zeide verdér nog, dat de Britse spoorwe gen vorig jaar vier en driekwart millioen - pond sterlingverlies heb ben geboekt In bet zoeklicht lijks een begrip zal kunnen vor men, gezorgd. In Bulgarije bij-- m voorbeeld-is na de -geheimzinni ge dood van Dimitrow de helft van de leden van'.het toenmalige kabi net, allen communisten, in de ge vangenis geworpen.Hetzelfde lot hebben ■honderden hogere en lage- re. ambtenaren, officieren en zelfs boerenën arbeiders ondergaan. En- in de overige satellietstaten is -hèt- niet 'anders; Het., gevolg daarvan ls: eén_ algehele verlammingop ..alle- gebiedendes levens-irTdeze landen- geweest: Hoe. remmend dit ..moét; werkentep'de ontwikkeling" van- deze staten, behoeft geen betoog. Maar voor hét Kremlin was het belangrijkste: een Onafhankelijke communistische beweging,' zoals deze in Zuid-SIavië bestaat, "on- mogelijk te maken. En daarin schijnt het dóór middel van een onbarmhartige terreur volkomen te zijn geslaagd. - STOCKHOLM. - „Ik wens niet. te gehoorzamen aan de regel van „eerst vrouwen en kinderen; dan de bemanning en de kapitein het laatst", zei de 21-jarigè echtgenote van. de gezagvoerder van de gestrande Britkon en ztf bleef b|j hem tot het laatste. „Omdat zij zo flink was, ontstond er geen paniek aan boord"; zei dé kapitein "toen belden veilig zaten en hij klopte haar, trots op zQ*n;eehtgenote, op de schouder. De Estlandse gezagvoerder van't Britse s.s. „Britkon", dat met een uit Esten bestaande, 33 koppen ster ke bemanning, voor aa Zweedse kust verging, ried de leden van rijn bemanning aan hun identiteit niet in Zweden bekend te maken, daar zij politieke vluchtelingen rijn en de Kussen, indien zij van hun ontsnap, ping uit Estland op de hoogte ko men, mogelijk maatregelen van weerwraak tegen de nog in Estlaüd- verbl0vende familieleden nemen. Tijdens herige, storm-:is bondag- avond;hèt,Britse vrachtschip\^Brit- kon" bij Oskarshamm aan dè'Zweed se oostkust aan degrond ^gelopen. Elf leden der bemanning slaagden er 'in met vh- kléine, reddingslo'ep veilig bij het loodsstatlon van Furon aan land te komen; de 27 overigen brachten de nacht'aan boord van'een motorreddingbootdoor enr werden Maandag door vaartuigen; van de loodsdienst overgenomen. De „Brit- kon" zonk ongeveer een uur, nadat aan de grond was 'gelopen, SEATTLE. Een ongekend hevige storm woedde Zondag in het Pacl- flcgebied, speciaal In Montana, Washington, Oregon en Brits Columbia; in de laatste drie staten kwamen twintig personen om het leven; de schade wordt er op vele mlhloenen dollar geschat. Enige tientallen door de regenval gezwollen rivieren traden bulten haar oevers. Het water vertoont neiging om te zakken, met uitzondering van de Skagit rivier die grote gebieden In de omgeving van Mount Vernon (Washington) met overstroming bedreigt. Te Cut: Bank en Great Falls in Montana- ztfn windsnelheden van 90 tot 110. my 1 geregistreerd, toen de storm 2ijn weg naar het binnenland voortzette; het. machtige Rocky Mountainsmassief bracht de storm tot staan.' In de staten Washington en Brits Columbia liepen duizenden hectaren akkerland onder; honderden gezin nen werden van de buitenwereld af gesneden, doordat tal van bruggen, bezweken en verkeerswegen over stroomden. Li de geïnundeerde ge bieden kwam de kustwacht met pa trouillevaartuigen, „ducks" en heli copters te hulp om de geïsoleerde bevolking de helpende hand te bie den.' Hulpploegen trokken - onverwijld aan het werk om de verbroken ver bindingen te herstellen en spoor lijnen en verkeerswegen van omge vallen bomen en andere obstakels te zuiveren. In Brits Columbia bleken tien bruggen te zijn ingestort, in Washington, rijf. Vancouver, Seattle, Portland en vele-andere steden waren verschei dene uren van electriciteit versto ken en dientengevolge al die tijd. In het duister gehuld. De orkaan ging gepaard met zware regenval. Naar schatting zfjn 800.000 inwoners van het westelijk deel van Brits Columbia tengevolge van de overstromingen, die het ver keer langs de weg en de spoorlijnen volkomen verlamden, geheel van 't overige deel van Canada afgesloten. Spanje in "Vl'Jjiog steeds onbemind LAKE SUCCESS. De uit 50 leden kbestasnde juridische com missie van de V.N, heeft: besloten, dat slechts die niot-leden van de V.N., die reeds, „actieve .leden" van een zogenaamde gespecialiseerde organisatie der V.N. zijn of moge lijk nóg worden, de conventie be treffende volkerenmoord mogen te kenen. De algemene vergadering zal worden verzocht Spanje in ver band hiermede van de conventie üit te sluiten» - T-T ET. rapport over de polltie-orga- Anisatie van de commissie-Lan- gemeyér zal. zo is ons bekend, over enkele dagen aan de ministers Wyers' en Teulings worden aangeboden. En tevens' 'weten wij, dat de commissie, hoewel zij bijna eenjaar tijd voor het opstellen van haar rapport heeft genomen, geen eensluidend antwoord heeft kunnen geven, op dé vraag, die haar gestéld was: namelijk of de politie onder Justitie dan wel on der Binnenlandse Zaken, behoort te ressorteren. "k. In het voorjaar van 1948 leek dé' strijd eigenlijk al.beslist,- Mr.Van; Maarseveen, toennog 'minister van Justitie, had zich een bijzonder Sterk voorstander getoond van de controle der justitie Dp-.de fa its et gestes van1 de politie; „Niemand, kan tegen zijn- wil worden afgetrokken van de rechten, welke de wet hem toekent." zegt de Grondwet. En Jüsitie meent," dat dit beginseleerst krachtig kan worden gehandhaafd,- indien ;'de'' rechter reeds van stónde af aan de politie op het gebruik van haar be voegdheden controleert. Binnenlandse'Zaken op'haar beurt' is tot het óórdeel'gekomen, dat de handhaving van veiligheid, rust. en oi-de in de ruimste" zin des woords een zaak is welke.uitsluitend onder haar bevoegdheden valt.- "En op grond van die overtuiging; gelooft' dit departement, dat de politie als instrument om- die veiligheid,rust en órde "te handhaven, onder haar. bevoegdheden moet worden ge-' bracht-: Het eigenaardige, is nu,; dat de heer Van Maarseveen, die .als minis^ tervan Justitie van geen '.wijken wilde weten en zelfs weigerde., éen nieuwe commissie in te stellen om. de' zaak nog eens te laten onderzoe ken. enige maanden later.-, naar. Bin nenlandse Zaken verhuisd, 'niets srteller wist té doen, dan eó zijn col-;' lega van Justitie; van te overtuigen; dat er tóch bepaald ;een: commissie, moest kómen. Dat,wekt dë ófipret- tige indruk, dat" Het touwtrekken om de politie een kwestie van maebts- usurpaiie is geworden. En daar me nen wij ons krachtig tegen tc móe ten verzetten. Waar het in deze zaak immers om gaat. zijn de beginselen van de rechtsstaat. Wij willen dit gaarne met een voorbeeld toelichten. Op het ogenblik is.de Centrale Veilig heidsdienst bij Binnenlandse Zaken ondergebracht ea reeds thans is dui delijk geworden, dat dit apparaat zijn Inlichtingen meer nieuwsgierig dan sceptisch verzamelt. En geen officier van justitie, geen" réchter- commissaris. die er,.vóór .deze gege vens door overheidsdiensten worden gebruikt, zijn bezadigde, —erotische blik over kan laten gaan.,. Dit geeft er misschien één idee van, wat er zou gebeuren; indien Justitte-diffarvtovloed -op de. politie zou moeten opgeven. Dan zóu alleep op gezag van politie-autoriteiten een verdachte kunnen worden opgepakt.. Verdacbt, door dat zelfde politie apparaat! - - 'j j':, -■ In dat licht mag men slechts wen sen, dat er steeds een rustig 'ambte-, naar van Jusitie zalblijven staan tussen de verdenkende politieman' en de verdachte. De rechtszekerheid 'zal er" slechts mee gebaat zijn. VOORZITTER ST. RAPHAEL MEENT: UTRECHT. Op een vergade ring van de Raad van afgevaardig den van het Katholieke vervoer personeel heelt de heer J. M. Blom- mers, voorzitter van St. Raphael, sombere klanken laten hor en j Hij deelde mede, dat de ontvangsten van de Nederlandse spoorwegen teruglopen, dat het reizigersver- voer sterk is verminderd en dat men op grond van de cijfers, over de eerste tien maanden dit jaar op een belangrijk tekort moet rekenen. Als gevolg daarvan, zo zeïde hij, zullen saneringsmaatre gelen moeten worden genomen, dlc o.a. zullen leiden tot ontslag van personeel. In het begin van dit jaar hadden de spoorwegen 41.000 personen in, dienst. Ruim 50 %- van de gehele exploitatierekening van het bedrijf bestond in 1948 uit personeelsuit gaven. Waar' 1700 man van het per soneel in militaire dienst zijn en binenkort in versneld tempo zullen terugkeren en waar boven- Dat Truman^ een echte Ameri- een van de grootste sportetjcttc- kaan zs, bhjk uit onze foto, mënten "iri de States, waarbij geeri genomen tijdens de jaarlijkse rug- Amerikaan koud blijf took' de bywedstrijd tussen leger en-vloot, president-niet dien de, spoorwegen op. het .ogen blik nog 8000 man'méér iadiénst' hebben dan in 1938Jzal een belang- riik deel van. het personeel moeten afvloeien. De spoorwegen 'aldus de heer Blommers kunnen 'dit gelukkig doen. zónder groot sociaal leed te veroorzaken. Op het congres van zijn- organi satie. kón de heer Blommers/geluk-* kig ook een optimistisch geluid doen klinken. -n •Hü deelde mee, dat zich;-600. -KLM-ers by St. Raphael hadden^ aangesloten en. dat inplaats van'tde' .Kerstgratificatie, dié de laatste ja-, ren bij de spoorwegen niet meer wordt toegekend, een andere grati ficatie-zal; komen. ':L In zUn rede oefende de heer' Blommers voorts scherpe critiek uit op het beginsel van het particuliere initiatief, datde Volksvertegen--; woordiging tot beginsel.schijnt 'te. hebben, verheven en dat hij .om schreef als,.de beunhazerij van' duizend-en-één ondernemertjes'^; Hij betoogde,dat' ook -bil andere vervoersbedrijven, de' toestand al- ■Ierminst rooskleurig is en zei-voorts dat de beEtaande toestanden- een. blok aan het been -waren van- allen; die voor de werkers in de vervoers bedrijven streven haar,een behoor- lijks rechtspositie. Spreker vér- klaarde tenslotte, dat het meer dan- tijd was. dat er in Nederland- wet- teliike maatregelen worden geno men om een einde te maken aan de economische verspilling in dit be-, drijf. Men kan in principe, aldus de heer Blommers, tegenstander;, van nationalisatie zün, maar als dë dn-.' dernemers zelf niet in staat blijken ons vervoersapparaat op verant woorde wijze te hanteren, dan wordt men in die richting :fi'edre- yeni Zachter Matige tot krachtige en later in het Noorden van het „land, wellicht stormachtige -zuidwes telijke tot westelijke wind. Meest zwaar bewolkt met enige regen. Zachter. ':v 3ó Nov.: Zon op 8.23 onder 1633r Maaa op 14.27 onder 2.41.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1