HET ROTTERDAMSCH PARCOL „Kerel, loop naar de Mookerhei weldra geen schrikbeeld meer Twee nieuwe ongelukken H treffen de luchtvaart Souvereiniteitsovergang einde, maar óók begin Atlantische stafchefs zijn gereed met defensieplan 'i. 3» de Kupers schetst taken van Nieuwe Internationale WEST-DUITSLAND Herbewapening Vier en dertig doden in Amerika en Frankrijk Dappere steward redt vele mensenlevens V_. Tsjoengking gevallen Nee tochHeus! v Constructieve mogelijkheden kunnen worden verspeeld door kortzichtigheid CHU en VVD weifelen nog WAT VOOR WEER? Stijging van de temperatuur Militaire uitgaven zullen West-Europa op o a 6 milliard komen te staan Paard betaalt met leven de redding van personentrein Bevrijdingsdag en Koninginnedag samen gevierd Bijenkorf 9e Jaargang, no. 281 Red. en A dm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Aboan.prl|s: per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10. tosse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DÉ Woensdag 30 November 1949 Uitgave NV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeuri 8. de.Vries Hoofdredacteur: w. B. P. Schaper Dit is Tiet wrak van de DC-6, die zich bij de Amerikaanse stad .Daltas in een chemische fabriek boorde. De brand, die daarop ontstond, eiste «iet alleen 29 do den, maar legde bovendien drie gebouwen in as. "Éi Tot de zestien inzittenden van het verongelukte Amerikaanse vliegtuig, die zich uit de vlam menzee wisten te redden, behoort het jonge echtpaar Le Lorier, met zijn 22 maanden oude baby Albert. De foto toont de heer Le Lorier met de kleine Albert, die enige lichte brandwonden op zijn~ gezicht gekregen "heeft. LONDEN. Evert Kupers, oud-voorzitter van het NVV» heeft ter Londense conferentie van de* nlet-communïstische vakverenigingen, ge- rept over dc regionale organisaties, die de Nieuwe Internationale Waar schijnlijk zal oprichten. In een groot deel van de wereld, inet de V.N., strijd tegen dictatuur, zeide Kupers hebben de arbeiders nog niet een stadium bereikt, waarin zij belangrijke economische en sociale verbeteringen door eigen kracht tot stand kunnen brengen De nieuwe organisatie zal de zwak ke vakorganisaties in landen, waar men afkerig was van het commu nisme, te hulp komen. In sommige Aziatische landen wordt het verzet tegen het communisme sterker en de positie van de democratische vakbeweging beter. Het dagelijkse bestuur van de Nieuwe Internationale moet zo spoedig mogelijk het vraagstuk van de in ontwikkeling achtergebleven gebieden in studie nemen, aldus Kupers. De situatie in Amerika is wellicht reeds rijp voor de vesti ging van een regionaal secretariaat om de betrekkingen tussen de vak bewegingen te versterken en om by te dragen tot verbetering van de arbeidsomstandigheden en so ciale wetgeving en de .vorming van vakverenigingen in gebieden waar deze nog niet bestaan. Algemene vraagstukken als so ciale wetgeving, samenwerking Achtereenvolgens hebben de Fran, se minister van Buitenlandse Zaken, Schuman, een ^oordvoerder van het Britse Foieigh Office en ten slotte de Amerikaanse minister van Defen sie,. Louis Johnson, verklaard, dat zij niet in de verste vérte aan een herbewapening van West-Duitsland denken. Bovendien heeft de West- dultse kanselier, dr Adenauer, on langs onomwonden-toegegeven: „Wij wensen geen Duits leger'. De na drukkelijkheid dezer verklaringen schijnt bijna in tegenspraak met haar inhoud te zijn. Wanneer name lijk niemand aan een herbewape ning van West-Duitsland denkt, zelfs de West-Duitsers niet, behoeft het a—tegendeel niet met zovele woor den. te worden ontkend. De waarheid is, dat een eventuele in bet zoeklicht herbewapening- van Duitsland wel degelijk overwogen i3, ook al heeft men een daartoe strekkend besluit niet genomen. Het kan immers niet anders. Er-zit nu eenmaal een'gat in de mankracht van de Westerse de fensie te land, dat moeilijk zonder Duitse bijdrage gevuld kan worden. En het is ondenkbaar, West-Europa onverdedigd te laten. Aan de andere kant is een herbewapening van Duitsland niet wenselijk. De enige uitweg schijnt een Westeuropees leger te zijn, waarin de West-Duitsers zijde aan zijde met de overige West- Europeanen zouden dienen. Maar een Westeuropees leger, wil het meer zijn dan 'n onbetekenende omlijsting van een verzameling nationale le gers, zou loyaliteit aan een We st eur op es e regering verschuldigd moe ten zyn. Maar aan een dergelijke re gering zijn w|j helaas-nog niet toe. DALLAS. Weer is de internationale luchtvaart, de laatste weken reeds zo zwaar beproefd, door twee ernstige ongelukken getroffen. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, vloog gisteren een toestel van de American Airlines, een DC-6, tegen een fabrieksgebouw, waarbij 29 mensen om het leven ztfn gekomen. Enige uren later stortte bij Lyon een Frans passagiersvliegtuig neer, welk ongeluk vijf mensen het leven kostte. In het laatste vliegtuig bevond zich de jonge, veelbelovende Nederlandse pianist, Daniel Wayenberg, die gelukkig slechts licht ge wond werd. Waarschijnlijk kan hij nog heden het ziekenhuis verlaten. Hjj verklaarde: „Het is een wonder; ik kan doorgaan met spelen, alsof er niets gebeurd is," tend. Vliegtuig en fabriek vlogen in brand en binnen enkele secon den laaiden de vlammen hoog op. Hoe het mogelijk is geweest, dat uit deze hel nog mensen ontsnapt zijn, is bijna onbegrijpelijk. Toch is dit aan zestien der inzittenden gelukt. Tot de geredden behoort een baby, de 22 maanden oude Al- bert le Lorier, die door zijn vader uit het moordende vuur werd ge dragen- Minder ernstige vormen heeft het ongeluk met het Franse vlieg tuig, een DC-4 van de Air France aangenomen, hoewel zich aan boord van dit toestel 37 mensen 1 bevondeh; Door öifgunstige atmos ferische omstandigheden, welke het de piloot moeilijk maakte, de hoogte te beoalen, vloog het toe* stel, dat van Parijs naar Tunis on derweg was, bij de poging een tus sen landing te maken op het vlieg veld van Lyon tegen een boomtop, i Het viegtuig stortte neer en vatte onmiddellijk vlam. Gelukkig be-1 vonden zich enige boeren in de omtrek, die met bijlen te hulp sneL den om een gat in de romp van het brandende toestel te hakken. Van binnen uit deed de steward van het vliegveld, Ziegler, hetzelfde. Zo ontstond binnen de kortst moge lijke tijd een uitvalspoort, waar door de inzittenden konden ont snappen. Grote dapperheid werd daarbij aan de dag gelegd door Ziegler, die zo lang mogelijk in bet brandende toestel bleef om de pas sagiers uit de romp te trekken. Het is vooral aan hem te danken, dat een 20 groot aantal inzittenden, namelijk 32, levend uit het wrak zijn gekomen. Dr. Ringers treedt af als president KJ. van I. Eigen bericht) DEN HAAG. Dr. ir. J. A. Rin gers treedt binnenkort af als pre sident van de raad van bestuur van het Koninklijk Instituut van Inge nieurs. Als zijn opvolger is voorge steld oud-minister jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude. thans vice- president Het Amerikaanse vliegtuig was met 40 passagiers en een. beman ning van 5 koppen aan boord on derweg van Washington naar Mexico City en wilde op Love Field, de luchthaven van Dallas, een tussenlanding maken. Door tot dusver onbekend gebleven oor zaak is het toestel eerst tegen een telegraafpaal én daarna tegen een fabriek van chemische materialen gebotst. De gevolgen waren ontzet verheffing van het levenspeil der arbeiders, strijd voor sociale zeker- heid en gerechtigheid zullen in het arbeidsveld van ue nieuwe organi satie moeten liggen. Kupers besloot met een waar schuwing tegen „communistische pogingen om stakingen uit te IolS. ken, die enerzijds gericht waren tegen onze organisatie en ander zijds tegen het economisch her stel." r Spel der minuten Bij de begrotingsdebatten is op de minuut de spreektijd van elke Kamerfractie afgepast. Wanneer meer dan één spreker van een fractie het woord voert, wordt de tijd netjes frissen, de gegadigden verdeeld en nauw keurig wordt toegezien, dat geen der sprekers zich een minuut te veel toeëigent. Toen deheer Schmal van de C.H. Unie zich gistermiddag in de Tweede Ka mer daaraan te buiten ging, kwam zijn fractiegenoot baron Van der Feltz hem met opge heven vinger waarschuwendat zijn tijd om was. Doch de heer Schmal, die «iets belangrijks vertelde, hoort zich zelf graag spreken en trok de registers van zijn welspre kendheid tu^d open. Baron.'Van der Feltz zag de hem toekomen de minuten als sneeuw voor.de zon versmelten en nogmaals verscheen voor het spreekge stoelte zijn manende vinger. Toen de overtreder eindelijk met de onschuld op het gelaat in zijn bankje neerzeeg, sloot zich een kring pan vastberaden christelijk-historischemannen om hem heen. De brede ruggen van de heren De Ruiter en Krol ontnamen ons het gezicht op de strafoefening. Het enige, dat wij konden waarnemen, was dat de heer Schmal zich door de vlucht naar de koffiekamer aan het ge richt onttrok. 'si Monty zegt: Oorlog te voorkomen door sterk te zijn NEW VORK Het onder de voet lopen van West Europa zou het einde betekenen van de Wes terse beschaving en van vele an dere goede zaken. Aldus heeft veldmaarschalk Montgommery verklaard in een te New York ge houden rede voor de Unie van En gels sprekende volken. Ik breng veel tijd door aldus de maarschalk met reizen door Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg. Men moet de gevoe- lens leren kennen van'de mensen die daar wonen. Twee keer binnen 25 jaar zijn die landen door oorlog verwoest. "Wanneer men zich on der hen begeeft, zoals ik doe kan men hun angstcomplexbegrijpen. De angst, dat hetzelfde' opnieuw zou gaar. gebeuren Daar in die landen ligt het ge vaar. West Europa moet beschermd worden tot het zelf sterk genoeg geworden is. Tot zolang is het van vitaal belang, dat er vertrouwen wordt gesteld in het grote gealii eerde beginsel: „Eén voor allen, allen voor één." Onze organisatie is een militaire organisatie en we hebben een ge meenschappelijke defensie in het Westen opgebouwd voor het geval wij tot oorlog zouden worden ge dwongen. Als wü slagen komt er geen oorlog. De oorlog kan voor komen worden door sterk te zijn. HONGKONG. Tsjoenking, de derde hoofdstad van de nationalisten, is vandaag zonder strijd in handen van de communisten gevallen. Dit is medegedeeld door nationalistische ambtenaren, die vandaag per vlieg tuig in Hongkong zijn aangekomen. Zij zeiden voorts, dat de nationalisten begonnen zijn Tsjengtoe te ontrui men, 300 km. ten N.W. van Tsjoen king. Medewerkers van „Odette" voor de rechtbank ROERMOND. - Zes personen, die samen met „La Belle Odette" betrokken zijn geweest bij de affai re van de valse bankbiljetten, heb ben zich voor de Roermondse recht bank te verantwoorden gehad. Zo als men weet is „Odette" zelf reeds veertien dagen geleden veroordeeld. Tegen de verdachten, die thans te recht stonden eiste de officier Vvan justitie straffen^die varieerden-van een jaar met aftrek tot een boete van f 100,subsidiair twintig da gen hechtenis. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. Ninotsjka (Garbo) lacht weer, na 9*/z jaar. Wie, te Potsdam, met haar meelacht, wordt gestraft. Dat er zoveel narigheid voortkomt uit een hartelijke lach! Is humor dan zo iets aparts? Op een volksboerderij In Z. Duitsland hebben de scha pen haar best gedaan; zij heb ben de toeneming met lamme ren bijna verdubbeld. Haar her der loopt nu met haar onder scheiding! Oudste mevrouw ter wereld is Portugese Florinda Dapos- ta te Amedo, die nog noten kan door bijten en nog zonder bril leest Zij telt 123 lenfes Jean Simmons (Ophelia in Hamletis iemand van wie Siamezen houden. „Stuur ons uw foto en u krijgt rijst, teak hout, zoutpeper, tinossen en buffels. Zij laat antwoorden: „Wat moet ik met. de tast? Rijst lust ik niet. Teakhout is veel te zwaar, enz (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Terwijl van enkele zijden In hel voorlopig'verslag lï» zake het wetsontwerp souvereinlteitsoverdracht. betoogd wordt, dat na het aftreden van minster Sassen „het roer gewend" werd, meent men van andere zijde, dat bier sprake is geweest van voortzetting van de oude koers, die tijdelijk onderbroken was. De draagkracht van de besluiten van de RTC acht men geweldig. De bereikte overeenstemming moet beschouwd worden als een einde, maar tevens als een begin. De liquidatie van de Nederlandse souvereinileit vloeit voort uit het emancipatieproces van bet Verre Oosten en is uit dien hoofde een internationale noodzakelijkheid. te moeten afvragen wat tie gevol gen van een verwerping zullen zijn. Die gevolgen zullen wat Indonesië betreft, bij een verwerping wellicht nog ernstiger zijn dan bij een aan vaarding. Bovendien zou de ver houding tot buitenlandse mogend heden bij verwerping zeer veel on gunstiger worden. Voorts vragen zij zich af of bij een eventuele ver werping het wel mogelijk zal zijn in Nederlaud een nieuw kabinet te vorrren met voldoende steun in de Staten-Generaal. Zij wensen voor alsnog geen keuze te doen. „Zij ho pen dat de schriftelijke en monde linge gedachten wisseling ertoe zal leiden dat die keuze hun minder zwaar zal vallen dan thans het ge val is". De Kamerleden, die dit stand punt vertolkten, menen, dat de re gering daaraan in de inleiding on voldoende recht doet, Hoe de ver houding van Indonesië en Neder land in de toekomst zal worden, hangt in hoofdzaak af van de men sen, die hier of in Indonesië aan die toekomst inhoud moeten geven. Zelden waren er zoveel construc tieve mogelijkheden, die kunnen worden aangegrepenof ver- Andere leden, die voorstanders zijn van de overdracht d%r souve- reiniteit, stellen de vraag of de voorgestelde overdracht wel In overeenstemming is met het nieu we hoofdstuk XIV van de grond wet. Zü opperen de gedachte, dat de regering een nieuwe poging zal ondernemen dm met de construc tieve elementen in Indonesië over leg te plegen, ten einde te berei ken, dat de couvereiniteitsover- dracht plaats vindt na vestiging van een ordelijk bestel. Op het ogenblik achten zij dat nog niet aanwezig. Tegen de voorstelling van zaken, door deze leden gegeven, nl. dat Ambon, de Minahasa en Timor zouden worden geprest om deel uit te makeg. van de Ver. Staten van Indonesië, wordt van andere zijde aangevoerd, dat er geen sprake is van een uitspraak der bevolking van deze gebieden, dat zij bij Ne derland willen blijven. Terwijl de oppositie haar oude standpunt van verwerping der overeenkomst handhaaft de heer Weiter heeft zelfs een speciale nota daarover ingediend hebben som mige groepen hun .standpunt nog niet definitief bepaald. Zij vragen zich in het bijzonder af o£ de po sitie Van' de 'krodff in het 'Unie statuut in overeenstemming is met de grondwet. Bij het bepalen van hun defini tief oordeel menen deze leden zich (Van onze weerkundige mede werker Aan de achterkant van de de pressie die Zondag in onze omge ving veel regenval veroorzaakte, stroomde in de a/gelopen 24 uur koude lucht, afkomstig uit Skandi- navië over ons land. Hierdoor kon den de temperaturen op uele plaat sen tol twee d drie graden onder het' vriespunt dalen. Er kwam ech ter spoedig een einde ctan de toe voer van deze koude lucht, daar zich thans belangrijke wijzigingen in de algemene luchtdrukverdeling beginnen te voltrekken. Gistermorgen kwam in de om geving van IJsland een zeer actieve depressie tot ontwikkeling. Deze storing ligt thans boven het zeege bied ten Westen van Noorwegen en voert opnieuw betrekkelijk warme lucht van de Oceaan naar onze om- geving. Het frontensysteem van de depressie naderde hedenmorgen reeds de Britse Eilanden en de be wolking die hiermede samen hangt drong tot onze omgeving door. Ook het regengebied zal ons tand kunnen bereiken, terwijl tengevol ge van de nadering van de storing de wind in Z.W. richting draait en vooral langs de kust /link in kracht zal toenemen. Door de toevoer van ■warmere lucht zal in de komende nach" ook geen vorst meer kunnen optreden. PARIJS. Een verdelingsplan voor de wapenen, de coördinatie van de vgf regionale defensieplannen, de keuze van de commandanten, de rol van Duitsland in de verdediging van W.-Europa en hét gebruik van de atoombom, dat zijn de vijf onderwerpen, waarover is gesproken door de stafchefs van de twaalf landen van het Atlantisch Pact in hun vergadering tc Partfs. Hun voorbereidende besprekingen zijn thans ge ëindigd en zij zijn tot overeenstemming gekomen over een volledig plan voor gemeenschappelijke actie Indien een der Atlantische mogendheden mocht -worden aangevallen. Men acht het ongewenst voor dit doel de Wederopbouw van de West-Duitse strijdkrachten toe te staan. De Verenigde Saten stellen een milliard dollar beschikbaar om de overige Janden van het pact mili tair op de been te helpen. De elf overige landen zullen dan geza menlijk nog vijf zes ^milliard, moeten\ üittrekkë|rvvoor hun.' ver dediging. Nederland neemt op de voor- rangslijst voor wapenzeritiingen uit Amerika aan de West-Európese TILBURG. Nadat do personentrein uit Boxtel, die om 8.08 uur het station Tilburg binnenloopt, Dinsdagochtend de overweg aan de Heuvel gepasseerd was, gingen do bomen weer open. Plotseling kwam eBn goede rentrein aanrazen uit de richting 's-Hertogcnbosch, juist toen een met paard bespannen wagen zich op de spoorweg bevond. Het paard werd gegrepen en over een afstand van ongeveer 50 meter meegesleurd en gedood. De voerman F. Jansen, wonende to Tilburg, be kwam geen letsel, doordat do wagen door het breken van de burry niet werd meegesleurd. De trein kwam eerst na 50 a 60 meter tot stllst&ndr De machinist, J. H.-de L. uit Nij megen moet door een onveilig sig naal gereden zfln en is waarschijn lijk door de aanrijding opmerkzaam geworden op het feit dat de overweg niet gesloten was. Het mag eBn ge luk by een ongeluk genoemd wor den, dat de machinist daarna de trein tot stilstand kon brengen, want de goederentrein snelde voort over hetzelfde spoor van de perso nentrein uit Boxtel, die nog op het 5? Kota Inten vaart thuis DEN HAAG. Met da „Kota In- ten", die 2ö November uit Tand jong Priok is vertrokken, repatri ëren de volgende onderdelen der 1 December-divisie: het derde batal jon van het regiment stoottroepen (3 RS), voorts 3-5 RI en 1—1 AAT. Post, bestemd voor naar Neder land terugkerende militairen aan boord van het troepenschip „Kota Inten", welke in. een der tussen havens zal worden uitgereikt, moet uiterlijk op 8 December a^. in Nederland ter post worden bezorgd. Behalve de gebruikelijke gegevens dient het adres de vermelding te bevatten: „Aan boord van het troe penschip „Kota Inten" op thuisreis naar Nederland". De naam van de vermoedelijke tussenhaven mag dus niet worden vermeld. wensing, die zulk een ave rechtse uitwerking had, diep betreuren. Dit verhaal, dat een droombeeld schijnt, wordt toch werkelijkheid, want btj Mook treden binnen kort schatgravers aan, die, uitgerust met grote baggermolens, van deze noodlijdende gemeente van 2200 inwoners een para dijsje gaan maken. En dan te bedenken, dat dit lustoord, om zo te gen, nog maar een „afval- centrum, want ■nrnrltli-t" -i o iron V»af ol yonmill.,- i C». «nl/^i door dit plan jaarlijks met tien tot twaalf millioen gulden worden verstevigd. Om te beginnen zal men een verbindingskanaal gaan graven van de "Maas naar de te ontginnen ge bieden bij de SL Jansberg en. dc Mookerschans om de baggermolens naar hun' plaats van bestemming te brengen. Dit verbindings- kanaal is tevens, bjj wjjze van spreken, de eerste steen voor het vermaaks- hierdoor lijke project, By Mook liggen grote voorraden Rijn zand. Dit is zeer schaars en onontbeer lijk voor de bouwnijver heid, die dit nodig heeft voor de productie van be ton en mortel, Nederland heeft deze grondstof haast Als we zo een jaar of niet meer en België be- tien verder z&n en er zou- ecSikt er in het geheel den lieden zfln die my niet niet over. welgezind zyn, laat hen. Cijferaars hebben, uifcge- Maas in de meren bQ Mook kunnen komen. Mook, dat z$rt faam dankt aan een ongezellige hel, aan veldslagen tussen zestiende eeuwse Neder landers en Spanjaarden en in een recenter verleden tussen geallieerden en Duitsers, droomt van een gouden toekomst. Geen wonder trouwens, nu er 150 hectare grond die waardeloos scheen wordt afgegraven en er daardoor Y bovendien nog een cen- product' is van het eigen- zullen over enkele jaren de trum voor watersport ont- plezlervaartuigen van de staat. dan de verwensing; „loop naar de Mokerhei" uit spreken. Ik zal er een heerlijke tijd doormaken. Ik zal er kunnen wande len op die voorheen zo be ruchte Mokerhei, zeilen op de ruime meren, die daar dan inmiddels zullen zijn gegraven, en zwemmen in het modernste natuurbad waarover ons land dan zal beschikken. Gebruind zal rekend, dat de omzet van dit project tweehonderd vrjftig mülioen gulden zal zyn. Niet alleen de ge meente Mook zal hiervan de vruchten plukken, maar ook de Nederlandse bin nenscheepvaart, die hier ongeveer 30.000 vrachten vindt. Zelfs Rotterdam, dat voor dit zand en grint de aangewezen overslag haven is, zal er voordeel Ik in myn werkkring terug van hebben. De Neder- kerea en men zal da ver- lands e deviezenpositie zal station stond. Door de aanrijding is voorkomen, dat de goederentrein op de stilstaande trein inreed. fEigen bericht) DEN HAAG De minister van Sociale Zaken heeft de Stichting van de Arbeid verzocht haar oor deel kenbaar te maken over het denkbeeld, de viering van dc be vrijdingsdag in het vervolg op 30 April te dlocn geschieden, om dat met het oog op de zorgelijke positie van ons land de productie van feestdagen zomin mogelijk te lijden mag hebben. Vooral van de werknemersver tegenwoordigers in de Slichting zal thans afhangen of aan dit Plan uitvoering kan worden gegeven. Een besluit is nog niet genomen. Gezinshereniging even drastisch beperkt DEN HAAG. Van officiële zijde wordt bekend gemaakt: In verband met berichten, als zou wórden overwogen de gezins hereniging voorlopig stop te zetten, diene het volgende: Wegens de moeilijke huisves tingssituatie te Batavia, die tijdelijk zal worden verzwaard door bijzon dere maatregelen in verband met de souvereiniteitsoverdracht, zal het noodzakelijk zijn de gezinsher eniging gedurende enige tijd sterk te beperken. Immers, Batavia speelt bij deze materie een over heersende rol, aangezien het over grote deel der gezinshereniging nu eenmaal over Batavia geleid moet worden. Het bovenstaande wil overigens niet zeggen dat in bijzondere geval len gezinshereniging voorlopig niet meer mogelijk zou zijn. Verliezen in Indonesië DEN HAAG. De Regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen de volgende verliezen in In donesië zijn te betreuren: Koninklijke Landmacht: Gesneu veld 16'November 1949: korporaal G. Vermaas, uit Arnhem. Koninklijk Ned. Ind. Leger: 7 Ja nuari 1949: korpL Inf. J. Wlbalda, Leeuwarden. Gesneuveld 13 Uit Maart 1949, na vermissing: res. kapt. P. Scheepers, uit 's-Graven- hage; 13 Juli 1949: mad. sld. inl. Askan; 30 October 1949: Jav, sld. Sipan; 3 November 1949; sld. W. Faath. democratieën de vijfde plaats in. Bovenaan de lijst staat Frankrijk en daarop volgen Engeland, Italië en België, Men heeft het plan tanks, enige artillerie, voertuigen en communi catiemiddelen—ma ar v - ons land -te zenden, alsmede een voograad uit rustingen. De eerste zendingen worden in het vroege voorjaar verwacht. Vandaag komen de -ministers van defensie der Atlantische mo gendheden in Parijs bijeen om het opgestelde defensieplan tot in on derdelen te bespreken. De stafchefs blijven in de Franse hoofdstad zo lang ook de ministers daar beraad slagen. De Amerikaanse minister John son arriveerde Dinsdag uit Londen, waar hij besprekingen heeft ge voerd met Amerikaanse militaire deskundigen en waar hij in een persconferentie heeft verklaard, dat het oorlogsgevaar de laatste maanden tot op zekere .hoogte, is verminderd. Hij voegde daar aan toe, dat Amerika echter op elka eventualiteit voorbereid zal blij ven. Amerika's uitgaven voor de de fensie aldus Johnson zullen niet worden verminderd, voordat de toestand in de wereld zodanig is verbeterd, dat onze vrienden, met de wil om weerstand te bieden, sterk genoeg zullen ajjn, om een deel van de last zelf te dragen- Vol gens hem zou de Am.erikaapSe hulp pm doeltreffend te zijn, drie of vier jaar moeten worden voortgezet. Over Duitsland verklaarde hij:,Wij trachten slechts de vruchten van Duitse inspanning en Duits vernuft een geschikte plaats in de wereld te verzekeren. Eniwetofc zal laatste vernielingswapenen te verduren krijgen WASHINGTON. Washington maakt officieel bekend dat de Vér- enigde Staten voornemens, zijn een nieuwe reeks proefnemingen met atoomwapenen op het Atol Eniwe- tok in de Stille Oceaan uit te voe ren, FRANKFORT. De Amerikaan se Hoge Commissie In Duitsland heeft bekendgemaakt, dat in het vervolg voor het stichten van Duit se politieke partijen in de zöne geen vergunning meer is vereist van de Amerikaanse bezettings autoriteiten. (lngez. Med.) Iedere dag geopend van 9 tot 6 uur (ook Maandagochtend! Weer toenemende wind Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond: Zwaar "-bewolkt met tjj-r delyk enige regen, mqrgen later op de dag enkele verspreide op klaringen en matige tot krachti ge, in de kustprovincies "tilde- Hik harde of stormachtige zuid westelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. 1 Dec.: Zon op 8.25, onder 1B.S3: Maan op 14,36. onder 3.51.t r->,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1