3 HET ROTTEKDAMSCH PAROOL consumeren te groot deel van nationaal product m Russen versterken hun oorlogsvloot L\liflïoeiiste cent komt uit Bergweg-ziekenhuis veiligheid, in de maak Japon van Margaret Rose moest veranderd worden Jarige Churchill luncht met Deens koningspaar Noorse Kerstboom, in New Yorh- centrum Er blijft te weinig over voor investering, zegt minister Gezonde economische gr. n< r i- Nee tochIIcus! Nieuw,.Zeeland om; Labour verslagen Nederlands elftal tegen de Denen Zr Willems hartelijk toegesproken Instructie-Bataljon opgeheven De f 15.000.- er uit Bertdeleidster met schaamtegevoel J Eoquete Commissie gereed met financiële ontlëding Scheepvaartbeleid opgehelderd PALESTINA Kwestie Jeruzalem 9e Jaargang, no. 282 Red en Adta. Lange Haven .141, Schiedam Tel 69300 Aboon.prl|s: per week 0 32 per kwartaal f410. losse nummers O 09 Opgericht door de Stichting „Het Parool- DE SCHIEDAMMER Donderdag 1 December 1949 Uitgave N V. De Nieuwe Pars Fostgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries t— Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van <mze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Wij zijn er nog lang niet, betoogde gister avond minister Van den Brink in de Tweede Kamer. Wij gaan in de goede richting, maar van het nationale product Gonsu- meren wij nog een te groot gedeelte. In 1947 bedroeg dat 08% in 1948 92% en in 1949 88%. Dit betekent, dat er in deze jareh voonuitbreiding en verbetering van de ondernemingen resp. 2, 8 en 12% overbleef. Dat er niettemin in deze'jaren resp. 16,16 en 17% is geïnvesteerd, is mogelijk geworden door buitenlandse hulp en door leningen. Ieder ia ar wordt In Rockefel- Ier Center in New York een revsachtige'kerstboom opgericht. Ditmaal heeft de uit Noorwegen geïmporteerde woudreus een lengte van pl.tn- 2f m. Hij is van tcp tot teen bespoten met een vuurvaste „wittè verf.'Op 9 December hoopt men gereed, te zijn met de versiering, Me,ér dan vijfhonderd*plastic bollefi wor den :als decoratie inïzijn takken aangebracht. Voorts zullen er 7500 lampjes in de. boom .bran den, waarvoor, zeven myV elec- trisch draad wordt verwerkt. Doch voor het verkrijgen van een goed geoutilleerd industrieel appa raat zijn deze investeringen nog te gering en ;methet oog op het ver dwijnen1 :van de Marshall-hulp zal dus het verbruik van het nationale product sterk moeten worden be perkt. "De minister-heeft nog eens herin nerd'aan zijn rede bij de behande ling van het ..wetsontwerp Publiek rechtelijke Bedrijfs-organisatie, waarr in hij heeft ontkend, dat hij een li berale koers vaart- Weliswaar moe ten de ondernemers de.'mogelijkheid hebben om hun taak Juist te ver richten, maar het beleid van de re gering mag niet uitsluitend econo misch gerichtzijn. Vergeter} mag echter niet gorden dat voor de op lossing van sociale problemen een ge zonde economische grondslag nood zakelijk 'is. Daarom moet men zijn1 BERLIJN. De Russen zflè koortsachtig bezig langs de Duitse Oost-* zeekust de zeehavens ln Ku6sischo marinebascs t© veranderen, waarbU' z|j de voormalig© Duitse werven gebruiken om Russisch© oorlogsschepen te bouwen. - Sinds; de Russische' scheepswer ven de toenemende vraag naar oor- logs- „en koopvaardijschepen niet kunnen verwerken,heeft de Rus sische;1-admiraliteit opdracht1 gege ven alle Duitse werven aanjdetOost- houwen. - Verder komen er Russische mari- nevliegvelden ïangs de hele .kust. van Mecklenburg. Duitse .werven produ ceren -reeds Russische torpedaboot- jagers van de Narvikklasse, onder zeeërs en torpedobotep. Het schiereiland Wustrow in Mecklenburg is een Russische ma rinebasis van grote sterkte gewor den, tëp. gebruike van kleine vloot- eenheden. De werven in Wis mar en Warne- muende zijn ingeschakeld in het bouwprogramma van de Sowjet- vloot. De havens van Rostóek, War- nemuende, Wlsmar en Stralsund worden vergroot. Men werkt er dag en nacht aan, om ze toegankelijk te. maken vöor schepen van meer. dan. 20.000 ton. Op de Neptun-werven ih Rostock zullen Russische oorlogs- Wij groeien naar Stenotaai toe. Wie uwer;en onzer!-r weet,precies ipai Unesco,. Shaèf, Fïbene l, Unrrh, Amgot, Cra log, Crowgas, Fao, leaoItu, Ito en Whj betekenen? En wat de Stuuftfon zat zyn?- In:1944 leende Amerika Rus land ijsbrekers. In '46 vroeg Amerika ze terug. „Kom ze maar halen", antwoordt Mos kou 3 jaar later, ,fze zitten er gens in het ijs vast!" Nee, dat is niet vlot Churchin, 755jaar, is 22 maal aan wisse dood ontsnapt, heeft adelstandverheffing ge weigerd net als Kousenband- orde eh was als .kind'ziekelijk Huwelijksaankondigingen, bruidsboeketten, auto's, cor sages, ja zelfstrouwfoto's en bruilo/tsmaal zullen voortaan in Tsjechoslowakije van staats- wepe verzorgd worden. Wat blijft er. dan nog.voor de jon ge paren zelf 'oner2... Amerikaanse neger-trompet tist bues IOC uur achtereen op zijn instrument.. Heinz Ku- bitzky in Berlijn uindt.dat maar schepen gerepareerd en gemoderni seerd worden. Reeds geschiedde dat' daar met de kruiser Komintern ehj de mtfnenlegger Martin. t WELLINGTON, kieuw Zeeland, Aan -veertien jaar Labourbewind is een einde gekomen. De Labonr- partlj moet toegeven, dat zU bij de verkiezingen van gisteren een ne derlaag heeft geleden; "zij heeft vier zetels verloren aan de natio nalistische partij. Dit heeft een. wijziging gebracht in de situatie in het Huis van Af gevaardigden, dat voor de Kamer ontbinding bestond uit 42 Labour- léden eh 38 nationalisten. :i De nationalistische ï?artij, die '18 jaar. geleden werd opgericht, pro pageert de vrije onderneming en sta at afwij zend.- tegen het staats socialisme; zij ondersteunt de pr-: ganisatie. der yerenigde Volken maar "voelf zich .egelykertijd sterk verbonden met het Britse Gemene best. Sydney. Holland, d« leider derj nationalisten die vermoedelijk der nieuwe minister-president van Nieuw Zeeland zal zijn, is zelf, ook. met een grote meerderheid in het parlement teruggekeerd, j DEN HAAG. Het Nederlands elftal, dat Zondag IX December a.s. in het Olympisch Stadion te Amster dam tegen Denemarken,speelt, Is als volgt samengesteld: doel: Kraak (Stormvogels); achter. Everse (Nep- tunus) en Van der Sluis (BW) midden: Van Sch|jndel (SW), Ter- loaw (Sparta) en De Vroet (Fe|J- ©noord) j aanvoerder; voor: Lenstra (Heérenveen), Schaap (Gooi), Roo- zenburg (Sneek), Timmermans (AD O) en Clavan (ADO). Reserves: Saris (BW), Schyve- naar (EDO), 2toffelen (AJ.ix) en Van der Tuyn (HDVS). idealen in overeenstemming brengen met de realiteit. N Met de heer Nederhorst bleek de minister van meriing dat in ons klei ne land geen stabiliteit is te berei ken door middel van een uitsluitend nationale oplossing. Gelukkig" is de nodige internationale., samenwerking groeiende. De samenwerking in ;Pa- rijs heeft geleid tot vrijmaking'van 50% van de handel In het'komende jaar zal zich dit procés nog verder. uitbreiden. Al- juicht het bedrijfsle ren deze gang van zaken niet onver deeld toe,. toch zal de regering een politiek moeten volgen, wélke voor. het gehele land, hetvoordeligst is. Met nadruk wees de. minister er op. dat West-Duitsland "niet buiten de Europese' Samenwerking gelaten kan 'worden.' r- Hij gaf de heer-Néderhorst ook toe, •dahrnat invésteringen in de. publieke sector) niet' teroyaal, moest wórden .omgesprongen. Het ïab'etër om met verbetering van- stationsgebouwen-— de- h'eër Nederhorst had speciaal het HS-station in Den Haag .genoemd' te wachten, tot. de tijd, dat -verrui ming 'van; werkgelegenheidnoodza kelijk- 3£. t' Of er door de overheid-op de con sumptie bespaard kan worden, moet aldus de bewindsman, aan het initia tief dér onderscheiden ministers warden overgelaten.. Al kreeg de heer Nederhorst, die de overheid het Oorbeeld wilde doengeven bij de beperking van het verbruik, hierin niet-zijn zin, de wolken van con te genstelling tussen KVP. en -P. v. d. A. op het gebied van' het economisch beleid der regering blijken, tamelijk wel te zijn weggetrokken. Alleen, wat het mijnbedrijf betreft bestaat jnog aftni- duidelijk verschil van-mening. De. P.: v^.d. A.; by- mdndg .van de heer van .Lieriden, wenst' na tion al isa tie, maar de' KVP wil daar van, niets weteh en-staat stérk; om dat'het gunstig gëtü'lvpór nationali-' satie der mijnen, dat'vlak na de be vrijding bestónd; -v.erlópgjï l'-vvk- H. M. Koningin. Juliana is voornemens de -gala1, voorstelling in de Stadsschouwburg te Amsterdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Toneelschool, óp Za terdagavond a.s. bijtje wonen. Het publiek wordt 'verzocht vóór kwart voor negen in. de zaal aanwezig te zijn. VOOR HET GREB BE-MONUMENT Rotterdam, dat zich altoos heeft geïnteresseerd en Inge spannen voor de kopeken cen- ten-actie ten bate van bet Oor logsmonument op d© Gr ebbe- b'érg, heeft de millióenste.cent opgeleverd. fr- Na-veel'getel cn gcciifer heeft het comité vastgesteld.' dat' deze milüoenstc cent afkomstig was van eén zécdirig. van het Bergweg-zie kenhuis. waar onder 'leiding van zuster H. G. WiUerrft, adjunct-di rectrice, koperen centen voor dit sympathieke doel bijeen worden vergaard.. In besloten kring heeft zr. Wil lems Woensdagmiddag od symboli sche wijze de millioenste cent aan het comité overhandigd. Aanwezig waren de burgemees ter van Rhenen, jhr mr L. H. N. F. M. Boschrridder van Rosenthal, de burgemeester van Rotterdam mr P. J. Oud en wethouder,A. Hoge- weg, de voorzitter van de Stich- ting nahonaal Legermonument 1 Grebbeberg jhr T. W. M. van Gro- j tenhuis van Onstein met enige be- I stuursleden van die Stichting, de 1 ontwerper van het Monument: ar- chitect J. J. P. Oud en bestuursle- jaen van het Kon.Mannenkoor „Die, Hcighe.sanghers'\ welks over leden voorzitter, de héér. W- K. Poülus, de> -initiatiefnemerisge- wéest"vdor;de bronzen centenactié, Er zijn' korte, treffende redévoe- ringen gehouden, -om te memorise ren wat Nederlanders 'n Mexicd en zieke kinderen uit de provincie hadden gedaan vóóf de actie. Ook het werk van de oud-Rhenér, de heer Baars te Rotterdam, werd niet vergeten, evenmin - als al.- de moeite dié de heer Jcngerhans te RheDen zich nog voortdurend ge troost. Zuster Willems kreeg een Cune- ra-becldje als aardig, kunstzinnig aandenken. 7:r. Willems overhandigt de mil- liocnste koperen .-«ent voor het Crebbe-monunièht aan de bur gemeester van Rhenen, jhr, mr. L>. H. N. F. M. Bosch, Ridder van Rosenthal. In het midden' burge- meester Oud. (Eigen .bericht) DEN' HAAG. Met ingang"; van vandaag heeft de minister van oor log het Instructie 'Bataljon voor Indonesië, onderdeel van het. Ko ninklijk Nederlands-Indonesisch le ger in Nederland. opgeheven. Ook de bji dit bataljon ingedeelde' de monstratie-compagnie vóór de In dische gevechtsopleiding is opge- :heven..:"J V"."'1 - :k r; DEN HAAG. In de 508st^ staatsloterij vijfde klasse, 8ste Hjst is de f 15 000. gevallen op nr. 959',:. Van morgen t'rn Oudejaar: op 384 Alg. lA pond koffie DEN HAAG. SO Nov. Bon 384 Algemeen van de voedingsmidde- lenkaart 909 Is aangewezen voor 't kopen van 250 gram koffie. Deze verstrekking geldt voor een tijdvak van acht weken. De eerstvolgende bonaanwijzing zal eerst Der 26 Ja nuari 1950 geschieden. De geldigheidsdunr van bon 384 Algemeen .is voor het kopen bjj de winkelier óp vier weken gesteld (31 December de laatste dag). t:v De vereenvoudiging van de uit voering van - de koffie-distributie maakt' het niet: meer mogelijkon derscheid in de leeftijdsgroepen te maken, zodat thans alle groepen in deze distributie delen. Hiertegen over staat dat het evenmin moge lijk is nieuwe bönkaaxten of bon-, nen uit te reiken voor nieuw^ebo- renèn, of voor bepaalde familie- feestén en dergelijke extra bonnen ter beschikking te stellen. De rant- soënv.'óarde van de in omloop, zijn de rantsoenbonnen ,JI 16" en ,3D een. rantsoen" blijft onveranderd- 125 gram koffie per bon, Boycot van Nederlandse schepen opgeheven SYDNEY. De 17 zeeliedenbon den in Sydney hebben de vijf jaar oude boycot van Nederlandse sche pen opgeheven. De boycot werd in gesteld tijdens de eerste acties tus sen Nederlanders en Indonesiërs. Biljetten van 7 Mei 1945 worden ingetrokken AMSTERDAM, Hebt u noï oude „tientjes" of oude „honderd jes" uit Mei 1945? Kijk uw Sinter- kiaasportemonnaie goed na, want u kunt niet weten; het zün de leeu- wcr.biljetten met de fiere spreuk „<He tyrannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt" De Nederlandsche Bank maakt bekend: „Overeenkomstig artikel 14 van de Bankwct 1948 roept de Neder landsche Bank N. V. krachtens machtiging, haar verleend <b|j Ko ninklijk Besluit van 25 October 1949. nr. IB, mits dezen.de houders der door haar in omloop gebrachte bankbiljetten van 10 gn .ƒ100, model 1945,- - waarvanNdènitgifte aangekondigd en een uitvoerige be schrijving gegeven werd in de Ne derlandse Staatscourant van. 28 September 1945, nr. 76 op, om -deze biljetten voor 1 Juni 1950 ter ver wisseling aan te bieden bij haar hoofdbank, haar bijbank te Rotter dam, haar agentschappen of haar correspondentschappen. Bovenbedoelde bankbiljetten z|jn alle gedateerd 7 Mei 1945. Op. het biljet van ID is aan de voorzijde de Nederlandse Leeuw afgebeeld, omgeven door de dichtregels: ,31e tyrannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt". Het biljet, va.n 100 is niet van een afbeelding voorzien, doch is kenbaar aan een bruine rechtopstaande band in het midden der voorzijde en een groene rechtopstaande band aan de achter zijde." Dit is Leontine Bohl, ih d'e Fran se onderwereld beter bekend; als „Arlette", Zij is ..de. chef van een bende, die juwelen .ter waardè van meer, dan 50 ndllioen francs -: heeft gestolen. Zonder schaamte- gevoel schijnt zy echter niette zijn, want doen zij het-Parijse hoofdbureau van politie werd.; binnengebracht en daar een ge hele batterij fototoestellen', op zich gericht zag, bond zijsite! 'n doek voor haar gezicht De juffrouw van de vestiaire in het Franseministerie van Mari ne, zag zich omringd door deze schone collectie vaninternationa le militaire hoofddeksels, toen de stafchefs van de twaalf - landen van het. Atlantische Pact elkaar in de Franse hoofdstad ontmoet ten voor de opstelling van een Westers, de feiisieplan. een peixieschiiletje en zat wel eens even een aanval doen op record. Maar zyn uiterlijk mag daar niet onder lijden. En dus gaat Heinz blazend-onder 't De Engelse prinses Margaret Rose is in een slecht humeuromdat haar moeder zich be- moeid heeft met een ge durfde nieuwe Parljse jurk van de prinses en opdracht heeft gegeven de hals hoger te maken. Margaretbestelde de japon by Christian Dior te Parijs, zonder kpnin- gin Elisabeth daarover in te lichten. Toen de prinses in de niertwe jurk voor de eerste maal tijdens een dinertje onder de ogen van de koningin kwam, was die ten zeerste ont daan en stuurde^ haar dochter meteen naar de koninklijke kleermake rij óm de jurk te laten veranderen. Een zegsman van de kleermakerij" vertelt: Het was maar goed dat wij de hals optrokken. Het was een heel mooie jurk, en het was geen gemakkelijke tq.dk een creatie, van Dior zomaar ineens te moeten ver anderen." Intussen tuordt Lori- den overstroomd mei foto's van de japon.. Margaret, die gewoon- ItfkP met haar moeder owerlegt vóór zij een nieuwe jurk bestelt, had ditmaal een hofdame overgehaald de Dior- creatie per brief te be stellen. - Toen de platen van drie'uitgezochte jurken' per post op Buckingham arris eerden, trokken de prinses' en haar hofda me -zich terug en de prinses, die eens gezegd heeft dat haar enige am bitie was de best gekle de vrouw ter wereld te zijtirkoo8 eert1 Dior van witte tule. Infde crino line werd achttien meter tule verwerkt en de ceintuur werd vervaar digd van' vier en halve meter witte saty-n, Toen een verkoópste* van - Dior haar Londen vloog met de jurk ontr~ ving Margaret haar. in haar eigen kamer. Even later trippelde de prin ses als een volslagen manneqltin voor haar spiegel hèen en weer en zij jubelde, dat'zij opge togen was over haar nieuwe aamoinstde eerste Franse jurk die door een lid van de Britse koninklijke fa milie .in lange, tijdin Parijs bèsteid is. Zij verzocht dè jurk te mogen houden bene vens.' de twee platen van de anderejurken die Dior haar had gezonden. (Eigen bericht) DEN HAAG- Over ongeveer twee weken zal het derde deel van het verslag van de parlementaire enquête commissie verschijnen, het verslag over het financieel en eco nomisch beleid van de Londcnse re gering. Zeven van de 24 hoofdstuk ken in dit boekwerk, dat. 1600 pagi na's in beslag neemt, rijn gew|jd aan het optreden van^de Nederland se koopvaardijvloot in het gealli eerde verband. De soms fel aange vochten beslissingen van de Lon- dense regering met betrekking tot Iets kouder Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond: Zwaar bewolkt met en kele verspreide opklaringen. Overwegend- droog weer, Langs de Waddeneilandenaanvanke lijk nóg vr|j krachtige, overi gens matige tot zwakke wind tussen Zuid-Oost en/Zuid. Iets kouder met in het zuidoosten van. het land op enkele plaatsen in de nacht en vrqege ochtend temperaturen even. onder het vriespunt, en hier en daar mist; 2 Dec.: Zon op B.25, onder 16.32: Maan op 14.48, onder 5.03. inschakeling van onze - vloot bö de zeetransporten worden door: véle verhoren In een duldel|fk daglicht gesteld. Voorts wcirdt depolitiek van de aankoopcommissies die vooral in Noord- en Zuid-Amerika bun werk zaamheden verrichten, zeer tot mis noegen van velen in ..Nederland zia de oorlog, uitvoerig behandeld.. Tevens heeft de commissie zich in dit verslag bezig gehouden mét het algemeen financieel beleid, waartoe hEt onderzoek zich buk uitstrekte naar de faits en gestes van het mili tair gezag; Oók de gélüsanering is niet vergeten,. L1" V'., Jammerslechts dat d© prijs van dit deel nog een rijksdaalder hoger is geworden dan die der vorige uit1- gaven.V' Columbia verlaat het pad der democratie y BOGOTA. Volgens de laatste officiële telling in 808 van de 823 gemeenten is bij de presidentsver kiezingen in Columbia een totaal van 846.248 stemmen uitgebracht; Er was slechts .een candidaat: de conservatief. Laureano Gomez, zodat al deze stemmen blijkbaar, voor hem 'zijn. Gomez kreeg het r|jk alleen, voordat de liberaal-conser lieve candidaat Roberto Echandia zich teruggetrokken en: zijn partij opge dragen had1 de verkiezingen tg boy cotten. LONDEN. De mogelijkheid van een bezoek van Winston Churchill aan Denemarken ls Informeel besproken, toen h|j gisteren het noenmaal gebruikte met koning Frederik en koningin Ingrld van Denemarken op de Deense ambassade to Londen. Veel Lopdenaars wachtten buiten ae ambassade om de komst gade te slaan van. de gasten o.w. premier Attlee voor. het noenmaal, dat door graaf Reventlow, de Deense ambassadeur werd gegeven, Churchill vierde z|jn 75ste ver jaardag en werd door de Deense koning en koningin gefeliciteerd Na het noenmaal .begaf het gezel schap zich naar de vertrékken van de ambassadeur voor het voeren van informele besprekingen. Tijdens de lunch werden twéé; korte toe spraken gehouden, waarhij de Deen se koning en Churchill een toast op elkaar uitbrachten., Terwijl de gasten opstonden, zei- de Churchill terzhdu:,;„En natuur lijk zullen, we niet meer bobs denken aan koning Alfred". (Koning. Alfred was een Engelse koning uit de ne gende eeuw,- die. de strijd aanbond tegen Deense invallers). Toen Churchill bij het verlaten van de ambassade wéér op het bor des verscheen, werd hg toegejuicht door de menigte, waaronder1 zich ook vele in Londen wonende Denen bevonden. De ;qude staatsman; lach te en gaf'het békende V-teken. Na'deze lunch Is Churchill in het Lagerhuis door Attlee hartelijk toe gesproken. -„a Churchill antwoordde: „Hoe veel groter zijn al die gevoelens, die ons verenigen dan de; overigens be langrijke kwesties,welke dikwijls zowel in het lagerhuis als' daarbui ten aanleiding geven tot twistge sprek';.,'.." Odst-Borneo vraagt óm TNI-troepen BATAVIA. - De raad van Oost- Boreno heeft éeri motie aangeno men, waarin het zenden van .TNI- troepen naar Qost-Borneo verzocht wordt voor de zuivering van de in dat gebied geïnfiltreerde gewapen de benden- en voor de-handhaving van rust en orde. Dit zqu uiterlijk 10 December moeten geschieden. In bet zoeklicht Juist twee jaren geleden, aan vaardden de Verenigde Naties een plan tot verdeling van Palestina. Die verdeling is er gekomen.... .door., geweld van wapenen. Tegelijk ac cepteer den ,de V.N. toen het prin cipe der internationalisatie van Je ruzalem. Deze kwestie is thans op nieuw' in de Assemblée ter sprake, maar de toestand in dc Heilige Stad leent zich op het ogenblik, waar schijnlijk nog minder dan twee ja ren geleden, weinig voor een ver wezenlijking van deze idee. Zélfs indien de Arabische en Joodse rege ringen bereid zouden zijn, het.plan. te aanvaarden, wat niet hetgeval is, zou toch de verdeelde-bevolking.; van de stad een- voortdurende bron. van onrust eh oor logspropaganda -. zijn. Zij hebben te verbitterd; voor bun respectieve wijken gevochten- en de. nationale geest is te hoog op- gelaaid om een ordelijk bestuur door' een VJS.-lichaam kans van, slagën te; geven. Inderdaad zou internationa lisatie op dit ogenblik het grote doel, dat men voor ogen heeft, vol-- komen onbereikbaar maken:hét. handhaven van de vrede op .de hei- ligc plaatsen van Christenen,Joden en Mohammedanen. Indiendaaren- tegen het probleem van het burger lijke bestuur, niet. op. de spits wordt gedreven én de V.N, in dit opzicht de -status quo erkennen, zal. dit in-1 •.ternationale lichaam zich in .-.een uitstekende positie bevinden om de krachtigste, garanties.voor, de, veilig- held van de heilige plaatsen; te eisen. Bovendien zom een toezicht van de V.N. op de heilige plaatsen,) zeer goed passen in het kader, van een algemeen accoord over Palestl-';. na hetwelk ten slotte de1 enige?-, gezonde, basis is voor. de zekerheid, dat het land, dat voor-hrAhdérdeni - millloeneh - mensen hè$ïig; iör vrij- "zal z|jn van strijd en beschermd door de wet^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1