J HET ROTTEEDAMSCH PAROOL tanning en ontroering heerst onder Tweede Kamerleden Storm grijpt schepen en kusten aan Etna biedt ontstelleude 1869 Van draisine tot fiets f949 Mysterie over uit Polen uitgewezen Fransinan aanblik RTC-accoord stel l velen voor 7 gewetensconflicten Nog geen algehele zekerheid omtrent aanvaarding A.MF.TUKA Een magisch^ woord Dubbele tweeling-zorgen Schérpe verhoging prijs varkensvlees Neerstortend puin in Hamburg oorzaak van vele ongevallen Oud-illegalen willen nationale feestdag behouden Nadat zijn lijk aan spoorbaan is gevonden wandelt hij levend Zwitserland binnen Nee toch Heus! Vulcanische uitstorting is (hopelijk over het hoogtepunt heen 9e Jaargang, no. 285 Red. trt» Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week ƒ0.32 per kwartaal 4-10, losse nummers 0.09 Opgericht door. de Stichting „Het Parool" Maandag 5 December 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 .Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vriea Hoofdredacteur: W. IL F.Schaper -- Het blijft waaien Weersverwachting, geldig tot' woensdagavond: Half. tot zwaar ^bewolkt mét op de meeste plaatsen enkele buien. Aan de kust tijdelijk har de of. stormachtige, in tjet bin nenland matige, totkrachtige Westelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. 8 Dee.-:Zon :.op B32, onder1S.30; Maan op 16.29. onder 0.57. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. December 1949 zal in de historie van het Nederlandse volk zeker van niet minder betekenis zijn dan de ons overgeleverde belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. Voor de Unie van TJtrecM van 1581, waardoor de grondslag werd gelegd voor de staatkundige on afhankelijkheid der Nederlanden, doet de be slissing,"'welke deze weèk wordt genomen en die, als alles naar wens verloopt, eindigt in het overgedragen van de souvereiniteit over Indonesië aan de Nieuwe Ver enigde Staten van Indonesië, in "betekenis nauwelijks onder. En daarom is de vraag gewettigd: wat zal het Nederlandse parle. ment, wat zal inzonderheid de Tweede Kamer doen- mei het voorstel van de regering cm de souvereiniteit over te dragen aan de nieuwe staat en met deze een Unie te vormen, waarvan koningin Juliana het hoofd zal zijn? moet houden, zelfs: al zou zij uit enkel anti-revoluüonnairen be staan. De consequentie van de na een verwerping ontstaande situatie zou ongetwijfeld de vorming van een regering zijn, oie van de tegenwoor dige slechts weinig verschilde en in ieder geval dezelfde weg zou moeten gaan, omdat internationaal nu een maal geen andere weg mogelijk is Intussen zou de chaos in Indonesië een feit zijn. Voor de beide kleine regeringspartijen zijn dus niet al leen de mérites van het regerings voorstel van belang, maar misschien nog meer -de negatieve overweging, dat verwerping, het land nationaal en internationaal in dergelijke moeilijkheden zou storten," dat geen staatsman met verantwoordelijk heidsgevoel dit voor zijn rekening zou kunnen nemen en. hetzelfde geldt voor de gevolgen voor Indo nesië. De Anti-Hevolutionnairen. hebben reeds nu niettemin te kennen gege- Een-rekensommetje alleen is niet voldoende, indien men probeert het toekomstig verloop: van de par- lementaire behandeling aan te ge ven. Want bij de beslissing, welke ,de Kamerleden hebbente nemën, een uitermate zware beslissing ook voor hen; die in beginsel ach ter de regering staan speelt niet slechts de kwestie van voor of tegen zoiidér- meer een rol." Het zou voor talrijke Kamerleden veel een voudiger -zij»; wanneer dé beslis sing zou kunnen -worden genomen bij gewone meerderheid van stem- 'men, want dan zouden zij aari hun "gewetensconflicten kunnen ontko men, door eenvoudig de K.V.P. en de P.v.d.A,, die tezamen eén meer derheid hebben, voor de verant woordelijkheid' op te laten draaien. Doch het voordeel van de ver eiste twee derde meerderheid is, dat niet alleen de twee grootste re geringspartijen. maar ook de twee Kleinere, de C.H.-Unie en de V.V.D. zich zul'en moeten .uitspre ken, waardoor de beslissing meer een nationaal karakter krijgt. Deze beide partijen hebben grote interne moeilijkheden, welkein feite het gevolg zijn van het tot en met de Kamerverkiezingen van 1948 con curreren met de anti-revolution- nairen in scherpe veroordeling van het 'regeringsbeleid in zake -Indo nesië. „Het roer moet om," was de leuze, over walker uitvoerbaarheid 'blijkbanr zo weinig- was-riageöacbt; dat deze partijen bij toetreding tot de regering zonder -meer hebben aanvaard, dat het roer in het ge heel niet omging. -Deze groepen, die bet in feite in de hand hebben of de twee-derde meerderheid zal worden bereikt en deze sleutelpositie bewust hebben gebruikt, ten einde in het rege ringskasteel door te dringen, heb ben echter nog met iets anders rekening te houden, dan met het ongenoegen in eigen-kring, Zy zul- 3en zich inoefen afvragen zoals trouwens ieder Kamerlid wat de gevolgen zouden zijni nationaal en internationaal, als de souvereini- teitsoverdracht.niet de voorge schreven grondwettelijke meerder heid zou verwerven. Het is duide lijk genoeg, dat een terug op de weg, welke eenmaal is ingeslagen, niet bestaat, en dat een eventuele nieuwe regeilhg van een' andere samenstelling daarmede rekening Sinds de minister van Buiten landse Zaken Dean Acheson en de E. C. A.-chef Paul Hoffman van hun respectieve bezoeken aan Eu ropa in de V.S. zijn teruggekeerd; is het steeds duidelijker geworden, dat de Amerikaanse politiek, ten aanzien van Europa om één woord draait: „integration". Volgens de dictionnaire betekent „integration" het verenigen van verschillende eenheden tot een vollediger en per fecter geheel. Dit zou er op moeten duiden, dat Amerika streeft naar een spoedige totstandkoming van de Verenigde Staten van Europa. Maar een bestudering van de Ame rikaanse doelstellingen bewijst, dat Washington voor- ven, dat zij Het regeringsvoorstel niet kunnen aanvaardenen de ver wachting" is, dat stellig enkele C-H.- Kamerleden geneigd zullen-zijn om dit voorbeeld te volgen onder het motto ,.-na.- ons de zondvloed". De heren Schmal. en. baron Van der Feltz hebben in dit opzicht een: slechte reputatie. Doch het verlies van hun stemmen, zal' het accoord van de R.T.C. niet in gevaar bren gen. tenzij de V.V.D. met het oog op de interne spanningen in de par-, tij ook enige malcontenten zou heb ben. ?r zijn tot nu toe'in die rich ting weinig aanwijzingen en waar schijnlijk zal de terugkeer uit Lake Success van mevr. Fortarrier-ae "Wit. die zich daar wel overtuigd zal heb- ben van de internationale positie van Nederland in verband met In donesië een uitwerking ten goede kunnen .hebben op eventuele weife laars. Als wij het goed hebben be grepen, behoort daar 'niet toe tnr. Vonk. die jaren lang de verwoede opoosant was tegen het regerings beleid. Thans schijnt hij- oppositie tegenover het regeringsvoorstel vol komen verwerpelijk en nutteloos te vinden. Summa Summarum: de Tweede Kamer zal vermoedelijk de. souve- reiniteitsoverdracht met de vereiste meerderheid aanvaarden al zal het tot het laatst kunnen spannen. Ir. Sukarno uitgenodigd voor bezoek aan India BATAVIA. 'Eerste min. Pandit Nehree van India heeft presSukarno uitgenodigdde herdenking van de stichting der Indiase republiek op 20 Januari te New Dehli te komen bijwonen.' DEN HAAG. Met Ingang van heden gelden, als gevolg van ver mindering der subsidie, voor var kensvlees nieuwe prijzen. Gemid deld bedraagt de prys 44 cent per kilogram meer- - De nieuwe - maximum ver brui kers- prijzen per - kg voor varkensvlees zijn: Fricandeau; magere lappen ƒ3.60, carbonadé ƒ3.30; vers vet spek, kinnèbaklappen, vette lappen, en rauw vet 230. Vees mager spek 2.50, poulet en gehakt f 2.20, poten en staarten ƒ0.80. Voorwaardelijk goedgekeurd var kensvlees mag tegen ten hoogste" 1.95 per kg worden verkocht. Voor vleeswaren,' uitsluitend be reid uit varkensvlees,r gelden de volgende maxim.umverbruikersprij- zen per 100 gram: bacon met zwoerd; 36 et, bacon zonder zwoerd 40 et, blaasham 53 ct„boerenham 46 et.,; gedroogd en gerookt vetspek, vet .pekeJspek 27 ct., gekookt mager spek met zwoerd en gerookt mager spek zonder zwoerd 36 ct:, gerookt mager spek met zwoerd 33 ct., ma ger pekelspék 29ct, procureurspek 42 ct., gekookte achterham 47 ct, gekookte schouderbam 43 ct., ge kookte staartham 52; ct., hampunten: en nootham 44 ct, tauwe staartham j 51 ct., verse worst, uitsluitend be reid uit varkensvlees 30 ct HAMBURG. Noord Duitsland en het Oostelijke gedeelte waren Zondag het centrum van een zware storm, die ook hoven ons land heeft gewoed. In Hamburg, waar veel schade is aangericht bereikte de wind een snelheid van meer dan .110 kilometer. De stad was gehuld in een dichte nevel van het opwaaiende stof uit de ruïnes en velen moesten hun noodwoningen in de bouwvallen van de stad opgeven wegéns Het gevaar van instorting. In totaal werden zes personen onder bet vallende puin bedolven. Vier moesten met zware verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen, twee honner waren Zondagavond nog niet opgegraven. Mén vreest voor hun leven. Het was afkomstig van het 934 ton metende Zweedse stoomschip Sno- frid, dat zich Zaterdagmiddag op 85 mijl noordwestelijk; van Esbjerg voor de Deense kust bevond en 7P: Een Amerikaanse tweeling, die te Mitchel Field zijn militaire plicht vervult, heeft de officie- ren reeds 'heel wat hoofdbrekens bezorgd. Geen van hert heeft ooit j Jeans gezien Edward John van John Edward te onderscheiden en de superieuren vrezen, dat de broers daar vele malen profijt van hebben gehad. Maar nu is het de beurt aan Edward John om op zijn teiley, te -passen. Hij heeft namelijk zojutsfeen twee ling gekregen f loaarv&n de beide hel/ten, fris en,- Eileen, evenveel op elkaar gelijken als hij op John Edward. De foto toont van links haar rechts:, vader Edward John met baby I-ris en, om John Edward met baby Eileen In fcej zoeklicht lopig op iets ge heel anders uit is. Wat Amerika dan wel wenst? De commentator van een New Yorks blad heeft het heel aardig gezegd: „de terugkeer naar 1910 in 1952."; De Verenigde Staten wensen een Europa, welks interne handelsbe trekkingen zo veel "mogelijk gelijken op die, welke voor Wereldoorlog nr, I bestonden. Kortom, hfet voornaam ste doel van-de Amerikaanse - poli tiek in Europa is thans het elimine ren van de devïezencóntróles en dé beperkingen, waaraan in- enuitvoer onderworpen'zyn. Inderdaad schijnt deze wens om de klok naar gelukki ger dagen terug te zetten, gemakke lijker bereikbaar dan het op korte termijn -scheppen van een geheel verenigd Europa.; Ma ar, gezien de poT litieke eh economische toestand in ons werelddeel zal zelfs deze be perkte „integration." nog wel lange tijd een toekomstdroom moeten blij ven. CATANIA, Als een monster achtig vuurwerk, fonteinen van vuur, vonken en vlammen spui tend, doet zich de Etna thans aan de bevolking van de nabij gelegen steden en dorpen voor. Soms Is een diep rommelend geluid waarneem baar en tegen deze onheilspellende achtergrond stroomt een slang van gloeiende lava, van circa driehon derd meter breedte de helling van de vulkaan af. Toch schijnt, dat tie werking van de Etna over haafr hoogtepunt heen is. en dat. het gevaar voor de dorr pen Bronte en Moletto geweken is. De spanning in de vulkaan is verminderd, doordat er eiikele nieuwe kraters zijn geslagen in de wand van .de 1800 meter hoge berg. De lavastroom, die aanvankelijk een snelheid had van anderhalve kilometer per uur, beweegt zich volgens de laatste berichten thans voort met minder dan een kilome ter per 'uur. De hitte van de lava is zo groot, dat bomen reeds vlam vatten bii het naderen van de stroom. Aan boomgaarden is grote schade aan- Adenauer niet afkerig van nieuw Duits leger BONN.- „Ik zou het toejuichen, Indien' een Duits legercontingent zou kunnen, worden opgenomen in een gezamenlijke West-Europese gewapende macht", aldus, de kan selier van West-Duitsland, Konrad Adenauer. De kanselier is niet ge ïnteresseerd bij werving van Duitse troepen om te strijder» in een Wes telijk leger, waarin-Duitsland geen medezeggenschap zou hebben. Hij bestempelde een dergelijke gedach te als het werven van huurlingen. Onderwijzeres aangerand DEDEMSVAABT. Vrijdag avond is een onderwijzeres - uit De- demsvaart door een tot nu toe on bekend gebleven persoon, aangerand nabij,de.rivier de Reest aldaar. De ohderwijzères weerde;.zich dapper en riep om hulp. Dit had tot gevolg, dat de aanrander de vlucht nam. gericht. Persoonlijke ongevallen zijn nog niet gemeld en. zullen zich, naar men hoopt, "niet voordoen. Enkele afgelegen boerderijen zijn door de lava verzwolgen. Het was de bewoners echter mogelijk met hun have tijdig naar elders te ont komen.- Zaterdag en Zondagavond was het- op wegen nabij de vulkaan zeer druk met 'autoverkeer van nieuws gierigen. Er zijn honderden bomen ontwor teld en op het hoogtepunt van de storm begaf de 150 meter hoge zendmast van radio-Hamburg het liet normale telefoonverkeer stag neerde, doordat de lijnen overbe last waren in verband met de red dingswerkzaamheden. Dc scheep vaart heeft betrekkelijk weinig schade opgelopen door de storm, doordat de weerkundige dienst tijdig van de komende storm mel ding kon maken, zodat de schepen schuilplaats, kpn^jivjoekenin de mondingen van dè Weser en de Elbe. Schepen in raoeilykheden Het aantal binnengekomen en ver trokken schepen bleef ver beneden normaal. Zaterdagmorgen om kwart voor acht moest de loods- dienst te Hoek van Holland worden gestaakt. Zaterdagavond om tien voor zes was het weer In zoverre verbeterd, dat het beloodsen weer mogelijk was, doch tegen twaalf uur 's nachts kwam de Noordwes ter weer zo hard door, dat over brengen van Ioodspersoneel. onmo gelijk bleek. Twee schepen zfln door de ruwe zee in moeilijkheden geraakt. Het in 1917 gebouwde en 548 ton bruto metende Deense stoomschip Bess met een. bemanning van 16 koppen aan boord en op weg van Denemar ken naar Duinkerken en Rotterdam, meldde Zaterdagmiddag dat het zich op twee mijlen W.Z.W. van Texelvuurschip bevond en dat water de machinekamer binnendrong, Op het verzoek om hulp van de Deense gezagvoerder voer dé sleepboot Hol land van de Firma Docksen van Terschelling uit. Ook de reddingboot Dorus Rijkers spoedde zich naar het in nood verkerende schip. Later meldde het Nederlandse stoomschip Stad Arnhem, dat op weg is. van Polen naar Rotterdam, dat. zich de reddingboot in de nabijheid van de Bess bevond. De Stad Arnhem zette daarop de reis voort. Om zes uur 's avonds meldde de sleepboot,. Hol land, dat zij een sleeptros op dé Bess had uitgebracht en met het schip koers zette naar Terschelling, waar zij dezelfde avond nog Is aangeko men. Noodsignalen Een ander noodsignaal werd op gevangen door Gothenburg-radio. veel water maakte dat érnstige slagzij was ontstaan. Het Nederlandse stoomschip Gaasterkerk. van de Vereeuigde Ne- derlandsche Scheepvaart Mij. te '8-Gravenhage, dat Zaterdag van Hamburg naar Rotterdam vertrok, heeft Zondagmorgen op dc Noord zee een anker'J?.ertarea; Het.achip keerde naar Hamburg' terugkom een nieuw anker te halen. Blaavandradio ving Zondagavond .noodseinen op van het 1960 ton- me tende Engelse stoomschip Spero.; De Engelsman bevond zich, dicht onder de Deense kust ter hoogte van Esb- jerg, maakte, veel water eu vroeg dringend om hulp. 'Het is me.t een lading kolen onderweg van Blyth naar Aarhuus in/Denemarken. De sleepboot F. J. Mortensen, die ter hulp was uitgevaren, meldde, dat zijtwegens de zeer-ruwe zee de Spe- ro niet eerder dan over vijf uur zou kunnen bereiken, Hedenmorgen werd radiografisch medegedeeld, dat de opvarenden van de Spéro het zinkende schip haddenverlaten.Zeer waarschijnlijk bevinden zij zich aan boord van de sleepboot. KeiWers wagen zich Vanmorgen om: half vijf kwam het bericht: - Het 499 ton bruto metende Neder landse motorschip. Sandbergen* van de rederij Baltica te IJmuiden be vond zich hedenmorgen om vier uur in nood op twee mijl-Noordwestelijk van IJmuiden, De'reddingboot Néel- tje Jacoba is van IJmuiden uitgeva ren om hulp te verlenen. Om zes- uur-was de toestand slech ter geworden; toen verluidde/het: Machinekamer van de Sandbergen is vol water gelopen. Om kwart voor vijf was geen radiocontact meer met het schip mogelijk. De loodsboot Deneb is kórt na de reddingboot naar het in nood ver kerende schip, vertrokken. Even later hebben de reddingboot en de loodsboot Deneb acht opvaren den van -het motorschip aan boord genomen. - Een opvarende was .in zee terecht'gekomen en wordt vermist- v Vertraging Verscheidene schepèn zijn voor de niéuwe' Waterweg aangekomen, doch kunnen wegens hét slechte weer en het gestaakt zijn van de doodsdienst niet naar binnen. Daar onder bevinden zich het motor schip /Blitar van de Koninklijke Rotterdamsche Iiloyd, dat Zondag morgen' van Batavia te Rotterdam had moeten aankomen, doch vóór de Waterweg moest blijven krui sen, het Nederlandse stoomschip Stad Arnhemvan de Haléyonlijn, .komende van Polen en bestemd naar Rotterdam, en het Nederland se motorschip Noordam van de Holland Amerika Lijn, komende van New York. Valse papieren guldens in circulatie DEDEMSVAART. - Te Dedems- vaart zijn enkele valse papieren guldens van /1 in beslag genomen. De, biljetten waren gevouwen, zodat het bedrog eerst later werd ont dekt. De gulden-briefjes warén zeer onnauwkeurig geïmiteerd. T\ EVENTER heeft Zon- iets „criant-moderns"? dag genoten, in weer- het wordt verdrongen, weer "Tan "een Ztoeht beseft, door fJDe Fiets in de laatste 89 iets nóg-modemers. Hou- Jaren", die met muziek ten wielen'worden in een voorop- naar De hoek geworpen, omdat trok. Men stond verstomd, dat onze vaders en groot- rnWerianden beter vol- ouders zich op zulke won- doen, Houten, zitbankjes derlijke vehikels hébben worden lederen zadeltjes voortbewogen! En waf !s d iaatste mr- voelden ate ztch xn die dagen „modem" en wat ziert worden van een En- zagen zij er sportief uit! gelse veer, wel: dan zit je Reeds ten tijde van düi- zoals je thuis in je leun- ':ZïlCh'lf; SÉbel mstantimakassar en stoompaara gaven zij blijk ervan '„te beseffen uitrust. Geweldig, onge- ■wat gewöon-mgnseUjke looflijk'. voortbewegingstechniek behoefde". Van welk een Ventieltjes kwamen, vernuft, gaf de loop- fcaarslanfaarntjes, corbia- fiets (draisine) met hou- lampen, toetertjes, bellen, ter, banden m,1869 reeds kxmraderen...; waar moot bhjk; velocipede heette. dat wandergewrochthet heen met het mens- want wie haar bereed dom? voelde zich een gewiekte snelvoetige. Kuieraars, welaan, dat mensdom wandelaars en spelende schafte de woorden velo- kinderen liepen gevaar cipede en rywiel af en het ..onder de razende wielen woord „fiets aan en wel vergruizeld te wordenmet. ecn ^ch zo snel ver- daarom praattenvroede breidende snelheid, dat de vaderen net zo lang tot geleerden thans van me- negen jaar later het berij- ning verschillen waar, den van loovwielen bin- wanneer en hoe het ont- derwtpl men van optocht, maakt, waar iedereen iets nm de stadipiüen mbo- staan ij. rfeiyenenranieitenBe-.aanhad - den wprd (om tr-Denen- noot, dankbaar dat de Vooral de sportieve ierj 4 Over dit alles heeft de jubilerende firma Burgers .meisjes, uan-.jvr.öegèr. uitgelopen stad- Deventer van haar 80-jarig' bestaan op driewielers, e.d. Maar hoe gaat het .met Zondag gefilosofeerd, on- een mooi feest had ge- hadden- veelbekyks. Moordaanslag op Britse gouverneur van Serawak SINGAPORE. Leden van een geheime organisatie in Serawak, Brits Noord West Borneo, hebben Zaterdag: in Sibu een aanslag ge pleegd op het leven van de gouver neur van dit gebied, de. Brit Dun can George Stewart. De gouverneur werd; niet een mes gewond in de buikstreek, toén hij zich van de aanlegsteiger naar het gouverne mentsgebouw: begaf. De dader van de aanslag is een 16-jarige Maleise -jongen, die uit eén rij schoolkinde ren plotseling naar voren drong. De gouverneur bevond zich eerst sedert 26 September op zijn post. Er wordt in Serawak agitatie ge voerd tegen de overneming door de Britse regering van. dit gebied, dat voorheen selfstandigheid bezat on der een radja van Britse geboorte. Degenen, die 't afgelopen week einde met recht gemopperd, hebben ap het Nederlandse kli maat, mogen zich troosten met de wetenschap, dat ook de bewo ners van zuidelijker gebieden niet eeuwig in een zomerpakje kunnen rondlopen. Slagregens teisteren, reeds weken lang Noord- Italië en hebben het riviertje de Scnsio gemaakttot een woeste stroom, die op vele plaatsen bui ten zijn oevers getreden -is^en talrijke dorpen onder water heeft gezet. De hierbij afgedrukte foto is genomen in het stadje Fusig- nano, 300 km ten Zuid-Westen van Milaan. UTRECHT-: Het plan van dc mi nister van Sociale Zaken om de notiona[^feestdag samen té 'doen 'amllen met dé verjaardag van HJVÏ'. de Koningin vindt jn knngèn van oud-illegale werkers veel critiek. - De Nationale Federatieve Raad van het voormalig verzet in Neder land en de Ned. Vereniging van ex-politieke gevangenen, hebben telegrammen gezonden naar de Koningin,- de minister van Sociale Zaken en de Stichting van de Arbeid, waarin gewezen wordt op het verschil in karakter van beide, gedenkdagen. „De handhaving van de natio nale, feestdag móet in hoge mate. gewenst worden geacht, daar de herrijzenis van onze nationale zelf standigheid gekocht werd door het offer dat millioenen mensen, waar- onder duizenden uit de gelederen van het Nederlandse verzet, heb ben gebracht. Tevens om redenen van paedagogïsche aard, speciaal voor de jeugd De nationale feest dag is door dé regering geprocla meerd en na slechts een paar jaar tot een halve dag teruggebracht. PARIJS- Zes Fransen, die door de Poolse redering zijn uitgewezen, zijn Zondag In Pavys aangekomen, waar zy het verhaal deden van een zeer merkwaardig, nog niet ten volle opgehelderd incident. Z(j reisden met nog een Fransman, die eveneens was uitgewezen, een zekere Auffrey. Tijdens de reis van Helmstedt naar Frankfort verdween. hU plotseling. Nasporingen bleven vruchteloos cn men moest aannemen, dat h(j uit de trein was .gevallen of geduwd. In dit verband dacht'men aan uitlatingen van Anffreyl die enkele malen zou hebben gezegd óf laten doorschemeren, dat hjj. tdet naaf'Frankrijk wenste terug te kereïU De politie werd. van- de vermis sing van)Auffrey in kennis, gesteld en deze stelde een onderzoek langs .de-.spoorlijn in. Inderdaad vond men. nabij Offenbach, ap 15 kilo meter van Frankfort het lijk. van e"en .man. waarvan.men aanvanke lijk meende, dat het de Fransman Auffrey; "was., Een;nadere mededeling van de Franse; nationale veiligheidsdienst .luidt echter, dat Auffrey Zondag ochtend vroeg, behouden is aange komen aan. de Duits-Zwitserse grens. Hij zou in .de loop van Zon dag in Parijs aankomen. Men ver- .keert nu in onzekerheid omtrent de identitèit van het. lijk, dat langs de spoorlijn is aangetroffen. Eyenmin weet irien hoe Auffrey uit de trein is gekomen, en waarom hij zich van het gezelschap, waarmee hij reis de. heeft afgescheiden. Auffrey,was in Polen in dienst bij ,de Poolsehandelsonderneming. De Poolse regering besloot tot zijn uitwijzing, nadat zou zijn komen vast te staan, dat hij zich schuldig maakte aan spionnage. Een andere ontwikkeling tijdens hét weekeinde in de tragi-comedie van de uitwij zing over en weer van Polen uit Frankrijk en Fransen uit Polen, is. dat de Poolse regering een „scherp protest heeft ingediend tegeri mis dadige handelingen^' van de Franse politie tegenover de in Rijssel ge- arrésteerde Poolse vice-consul Szczerbinski. v;- i Het, protest isteunt op vérklarin gen van de Franse advocaat yan Szczerbinski, die een brief heeft ge schreven aan het Franse ministerie van justitie, waarin hét heet,- 'dat deze man met executie i? bedreigd en dat men hem zou hebben mis handeld.; Jack Taylor, steward van eert club in Ipswich houdt zoveel vhn zijn pot f chrysanthemum, dat hij de plant van ieder glas bier dat hij zelf consumeert, een slokje mce-gunt. Laat nu die chrysanthemum al 3 meter hoog zijn geworden. - Stalin krijgt talloze geschen ken met zijn jaardag, van schoenen tot locomotieven toe, maar nit is er ook een opera bij gekomen gebaseerd op de- laag hartige TOssendiscriminatïe^van ons. slechte Westerlingen. V Een dame in Schweiburg uiil niet naar haar -moeder terug, hoewel haar nian haar na een 24-jarige echtverenigingeen schcirisbrief gaf, wantex-man lief wordt haar vader; hij trouwt nl. met haar moeder. Hoe ouder Sibelius de Finse componist wordt, des te meer sigaren krijgt hy. Verleden jaar 83 kistjes omdat )iij 83 werd; dit jaar (8 Dec.) 84 kistjes, omdat hij de 84 haalt D.V. Er is een cfub die ervoor zorgt. Of de Ie- den van muziek houden, is niet békend. yH;r-kz-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1