HET ROTTERDAMSCH PAROOL De Toorn vliet ging, na slagzij, bij Dover onder Laboiir-nederlaag in Australië na bewind van acht jaar ■1 Sprake van „krapheid" en reserves Ambtenaren in ïndonesië komen in dienst van KIS r Republikeinse voorhoede is Batavia binnengerukt Waarschijnlijk 6 leden bemanning omgekomen Schip slaat om in roetzwarte nacht VERENIGDE NATIES Bevredigende zitting omvliet II vergaan i.v. Garantiewet voor wachtgelden en pensioenen Nee tochHeus! Europa verdenkt Amerika van baatzucht Nederland op de hoogte tè zijn Vredesparade'van Indonesiërs en Nederlanders Liberaal-agrarische coalitie verovert riiimë meerderheid Doodvonnis voor de communisten,: Wij zullen Janhees leren kennen Wèderom trein ontspoord 9e Jaargang, no. 291 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prifs: per week 0-32 per kwartaal f 4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting .diet Parool" DE Maandag 12 December 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankien Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B F. Schaper ROTTERDAM. In de nacht van Zaterdag op Zondag tijdens pikdonker weer en een ruwe zee heeft zich aan de noordööke ingang van de Straat van Daver een scheepsdrama afgespeeldflat. naar bijna met ze kerheid moet wórden aangenomen, het leven heeft gekost van zes'Nederlandse zeelieden. Hun schip, het kustvaortcigToornvliet van Soetermeer en Fekkes' Cargadoorskantoor, N.V. te Rotterdam, is, na te zijn gekapseisd, gezonken. Drie opvarenden werden door het Deense stoomschip Oimbria opgepikt, de zes overi ge léden van de bemanning worden echter vermist. Urenlang zoeken op de plaats van het ongeluk leverde geen resultaat op, zodat de hoop,'dat zij nog gered kunnen worden, uiterst klein is. De vermisten zfln kapitein I. F. Thomasse uit Rotterdam, stuurman H. Sissingl) uit. Den Haag, eerste machinist C. den Heyer uit Voorburg, tweede machinist N. Aarsen uit Rotterdam, de kok E. Hoekveld uit Rotter dam en de matroos M„ Kuyt uit Scheveningen. 1 i kwartier later kwam inderdaad dit 'Zaterdagmiddag: om half-- vier passeerde de Toornvliet, een degelijk gebouwd en met moderné n.avigatiè- en" reddingmiddelen uitgerust mo torschip van 338 ton bruto, dat eerst deze zomer, in dienst werd; gesteld, Hoek van Holland op,weg van Rot terdam haar de Oost-Ierse haven- Drogheda, geladen met Itfnzaad in bulk. Tien uren later, Zondagmorgen om 2.40 uur Nederlandse tijd, toen het- vaartuig negentig/mijl-naar zijn bestemmingshaven had afgelegd en het zich even zuidelijk van North Foreland aan de ingang yan de Straat, van Do vér bevond, liet ge zagvoerder Thomasse via zijn radio- telefönische installatie weten, dat zijn schip zware slagzij maakte; Hg vroeg dringend om assistentie. en riep onder meer de hulp in van de reddingboten van Margate en North Foreland. Ook dc sleepboot Schelde van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst voer uit Enorme slagzij Om kwart voor vier Engelse tyd meldde de Toornvliet, dat de «lagzy enorm was geworden en-dat men al les in hét werk stelde/het schip he behouden. Een half twr later dèeklë; men mede, het niet tengq^tólmn- nen «ithduden^ d^: jyk het laatste hêrlcHc zot la het zoeklicht Voor'de vierde.maal'inhaar be staan is de Algemene Vergadering dér Verenigde Naties bijeen ge weest en wannéér men de resulta-. ten vergelijkt met die van vorige zittingen, is er reden tot tevreden heid. Bleven op dé zitUrig van ver leden. jaar niet minder dan twintig punten onafgedaan, dit jaar wikt keldè de Vergadering in drie maan den haar gehelè agenda af.--En daarop stond bijvoorbeeld een zo belangrijk onderwerp als de kwes tie der voormalige-Italiaanse kolo niën, die thans geregeld is op een' wijze, die algemeen als.redelijk ■wordt gekenschetst. Het fungerend hoofd der Nederlandse delegatie, de heer Van Heuven Goedhart, heeft voor het bevredigend verloop- van de ze zitting een belangwek kende 'verklaring gegeven: de po- sitïe van de Sow- jet-staten in de Verenigde Naties is sterk in aan zien gedaald, waardoor deze staten vereenzaamd zijn. Veel.minder dan vroeger werd door de andere delegaties moeite- gedaan. de uiteenlopende stand punten der Westerse en Sowjei- staten te overbruggen. Daardoor werd veel tijd .gewonnen. Helaas ligt in de vaststelling van het-feit, dat het Westen van de vruchteloze politiek van het sussen is afgestapt, anderzffds de erkenning opgesloten, dat het. idéaal van een., wereld" verder van ons verwijderd'is dan ooit. Zeer gestegen in de Verenigde Naties;zijn tijdens de zojuist geslo ten, zitting van de Algemene Verga dering'het'aanzien en de invloed- van Nederland.-zulks- niet in bet. minst door het succes van de R.T.G. Delegaties van verschillende Azia tische landen,- dié; ten deze sleutel posities innemen, hebbende Neder-, landers, laten weten van mening te zijn, dat de VS. van Indonesië er bijzonder .verstandig aan zullen doen. indien zij bij de opbouw van hetstaatsapparaat zowel impolitie- ke als in .economische zin heel nauw met NédérJand samenwerken- Vermoedelijk zijn de communisti sche gevaren in Azië aan deze op vatting niet geheel .vreemd. Maar wat daarvan, waar moge zijn. het staat wel vast.- -dat .er geen sprake van is, dat bedoelde Aziatische lan den thans nog zouden trachten In donesië' van Nederland .ie ver vreemden. laatste bericht, dat meldde, dat men bezig" was het schip te verlaten. Intussen waren de kuststations gealarmeerd, was, de reddingboot van Walmer uitgevaren, de Engelse sleepboot Rumania van Dover ver trokken en had zich hetDeense stoomschip Clmbria, dat. zich in de buurt bëvond naar de plaats van het ongeluk gespoed. Tegen vyf uur ar riveerde het Déense schip bij de.zin kende Toornvliet. Met veel moeite slaagden de Denen' er in,' drie dren kelingen aan "boord te krijgen. Het waren de lichtmatroos H. de Wilde uit Rotterdam, de matroos onder gage A. C. Dijkhuizen uit Scbéve- ningen en de matroos J, M. Bal eveneens uit Scheveningen. Zijj be vonden -zich niet in een boot,: doch lagen ih het water. De Cimbria heeft na de redding en zoeken naar overlevenden de reis .naar .een Engelse hav.en, vermoedelijk Folke stone voortgezet. De Cimbria meldde nog, dat de Toornvliet om kwart voor zes was gezonken op 51 gr.'.11 min. Noor derbreedte en 1 gr. 49 min. Ooster lengte, daarbij aan andere passereru 'de schepen verzoekend scherp naar drenkelingen uit te zien. Sloepen en wrakhout Enkele uren na het vergaan J^an dc Toornvliet telegrafeerde het ÏTrse stoomschip Lanahrone, dat het op driekwart mijl - West ten Zuidea-yan do';Sandéttie-lichthbei;'twee-:ploepen,, drijvend, had aangetroffen, alsmede een verspreide hoeveelheid wrak hout.. Er werden geen tekenen van overlevenden waargenomen; De Lanahrone bleef nog in de omgeving zoeken. Andere schepen waren toen niet in de buurt. Uit Londen werd Zondagavond gemeld,, dat dé Engelse reddingbo ten, die, deelnamen aan de opspo ringen van de zes vermisten van de Toornvliet naar hun bases zijn te ruggekeerd. De kapiteins verklaren, dat alle hoop de schipbreukelingen;;, terug tc vinden, dient te worden op- gegeven. r Oit is het motor- schip „Toorn vliet" pan Soéter- ■xieer en Fekkes Cargadoors kan toor N.V.. varend op de rivierte Rotterdam. Het verongelukte schip werd in het voorjaar 1S49 dooi de werf te Tjams- 'rueer aan de Rot terdamse rederij afgeleverd, ge bouwd volgens de beproefde metho den van de Gro ningse scheeps bouwers. Voor de oorlog bezat Soe- rtermeer en. Fek kes ook 'n Toorn vliet dat in Mei 2940 toen het naar Engeland trachtte uit te toeken. op de Noordzee verging. Onderwijzerstekort grensgetalien der 1c trlingenschaai. Dc minister' leidt hieruit af, dat de toestand van thans tot., en met 1953 ongeveer hetzelfde zal blij-. ven, d.w ,z.geen tekort, maar een onvoldoende (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Minister Hutten Is niet bang voor een onderwjj- zerstekort, ook niét in de toekomst. Dat er op het ogenblik 'èeri tekortzekere krapheid zou bestaan, kan hü niet toegeven, reserve. - Hoogstens, zégt hij in zijn memorie Aan.éen- voorspèlnng van wat van antwoord, is er sprake van er na 1953 gaat gebeuren, waagt de krapheid en niet voldoende res er- minister zich niet, naar zyn zeg gen. Niettemin staat het volgens hem vast, dat na 1958 het aantal Wat de te verwachten groter toe. jeerijngen der lagere- school vrij sttommg, van leerlingen betreft j „g dalcn Daarom dient bij duze wordt door dc minister met het namen .van maatrejelen voor ontkend. Inderdaad is, te b^Ëinnen de topjaren met de nodige voor- föoSf^f»ge'S?d.derdog5, worden opgetreden, dat is voor een belangrijk deel een tijdelijk verschijnsel, al mag 'niet bit het oog worden verloren,, 'dat. de geboortecijfers thans liggen bo ven, die van vopr de oorlog. Bij een gemiddelde klasse-beiet- ting van 35 leèrlingen zullen bij het lager onderivijs in de jaren 1952,en Ï953.\reipectie,v.elijk 4400 hri' 6Ö30óndeFwyzèr"mèer ra"ariv?e - zig fcnoeten zijn f dan ia 1949 aan wezig zijn; Maar in de jaren van 1950 tot en met .1952 zal echter een ongeveer even groot aantal jongelieden de onderwijzersakte, behalen. Bij deze cijfers is geen. rekening gehouden met de z.g. slijtage. Er zal dus inderdaad een tekort aan- onderwijzers ontstaan, maar dat zal, aldus de minister, voor-een belangrijk gedeelte kun nen -vworden opgevangen binnen de (Van onze parlementaire redacteur) Bij de behandeling van hét wetsontwerp' inzake-de souyereiniteitsóver-, dracht in de Tweede Kamer blbek een dér ernstige grieven gelegen te zijs: in de wijze, waarop ambténarèh-Nederlanders er by bét fiihctlonaéren van de Verenigde Staten van Thddneslë.'komen voor te; staaru In déGarantie- wét, welke nu verschencn 'is. wijst de Regeringer op. evenals minister Joekes de vorige week. dat de niéuwe staat, onmiddellijk .behoorlijk hjóef kunnen werken. Daarom. Is.";tér Rónde TafelconteréntiE besloten -zonder óverleg met dé ambtenaren, wérd de .Regering verweten dat alle amb tenaren in^ principe zullen' overgaan in dieDst van het nieuwe gemenebest, waarbij: dit voor. .een tyd van tweë jaren de thans bestaande arbeids voorwaarden garandeert. s- Uiteraard is met; deze garantie de, positie der ambtenaren niet'volA deende gerégeld en daarom i'? thans, de wet ingediend, v/aarln Neder land ten opzichte- van de. ambtem"' ren-Nederlanders bepaalde ver-, plichtingeii op zich neemt. Deze beperken zich tot het waarborgen - van dê uitbetaling, van wachtgel den of pensioenen, indjen daarop door eervol ontslag óf het verlaten van de dienst binnen vijf jaar na' de' souvéreiniteitso ver drachtaan spraak wordt gemaakt. De ambte naren-Nederlanders, die eventueel deze rechten kunnen.laten gelden, moeten vóór 5"Augustus jX in vas te dienst zijn gekomen, df1 daarna en vóór de souvereiniteitsóverdracht met bijzondere machtiging van üe minister var Overzeese Gebiedsde len. Voor tijdelijke ambtenaren geldt, dat zij van vóór; 1; Maart 4042 in dienst waren, terwyl onder dé' regeling ook vallen de z-g. kortver- banders, mits aan hun.verband vrye overtocht naar Nederland, is verbonden. i a", Het is de bedoeling, dat wacht-' gelden of pensioenen alleen bij ver blijf in Nederland uitbetaaldwor den, doch ;by wijze van overgang wordt voor de vestiging jn Neder- land na de souvereiniteitsóver dracht twee jaren tijd gegeven. Be halve in geval van ontslag .pp nor male wijze, zal de- garantieregeling ook kunnen werken in 'géval van voortijdig ontslag, lrjdien dit niét aan eigen schuld of toedoen is te wijten, óf indien er, vóór de..betrok kene redelijke motieyen .aanwezig waren om de. dienstbetrekking voor tijdig te beëindigen. Een speciale, commissie zal dit geval voor geval hébben te beoordelen; tevens toetst. 2 j ook de normale ontslagen aan de 'daarvoor bestaande voorschrif ten. - j: Ambtenaren-Nederlanders, die de Indonesische nationaliteit aannemen .vallen buiten deze regeling. .De ga ranties vervallen, indien het ver band van 'een ambtenaar met de' V. I. S. binnen de termijn van vyf ja-, ren een einde neemt, doch hij daar na opnieuw in dienst der V. L S.' tgeêdt. Robinson is dood, 71 jaren oud. Anderhalf miUtoen Ha(a)rlemmers bewenen hem. Hij ligt opgebaard m de Ar- mory50.000 mensen - per dag langs zijn baar. Omdat hy zo mooi dansen kon, tap-4kmsen nl. „So long, Bill" staat er op de begrafenisvaandels. Graaf Felix von Luckner, groot Duits kaperkapitein uit wereldoorlog nr. 1, vermaakt thans te New York vrienden en kennissen met het verscheuren van telefoonboeken, niet blaad je voor blaadje, doch ineens. John Ncgley uit Butler in Pennsylvania zat welgemoed achter het stuur, kreeg brand lucht in zijn neus. stopte, kroop onder zyn wagen, hoorde een slag, keek op en lag 16 meter verder onder een andere wagen ongedeerd. Eigen wagen zag er lelijk uit. Heer doet aangifte van dief stal van zijn auto, gaat met de politie op zoek. Zij moeten stoppen voor lijkstoet. trHoera," roept de bestolene, „daar, wa gen nr. 5, is mijn wagen en dan ineens: „Ach ja. het is waar ook, 'k had 'm uitgeleend aan een vriend, die uit begraven moest!" v Communistische opstandelin gen hebben te Pahang bij Singapo-, re:een'passagierstrein doen ontep.o- 'ren-vDe-chef van:het treinpersoneel; en driereizigers werden gedood, verscheidene anderen 'zijn gewond,. TERNEUZENv-—-'Gisteren vierde" het'echtpaar P. Oppeneer'Beeros zijn 65-jarig huwelijksfeest. Bruid en bruidegom zijn respectievelijk 86 en 39 jaar oud. Fibenel zet opnieuw een stap vooruit PARIJS.,;De". minister ..van Bui- tenLandse Zaken,; Financiën/en Eco nomische Zaken van Frankrijk, Italië' .en de Beneluxlanden .zullen waarschijnlijk tegen hét eiiide van déze maand bijeenkomen. De mi nisters van Buitenlandse Zaken zullen hoofdzakelijk de toelating van Duitsland tot de Fibenel be- sprëkfen," terwijl de -andere mini?- - v, ___v ters >ieh zullen - berig- houdvm tnót- gebreverr,--de/ „ge,wone--nianu. '-in de vrijmakdcg van de handel tussen de vijf landen, Engeland zal van al deze besprekingen op de hoogte ge houden worden. V'? SCHOK VOOR DE E.C.A. PARUS. De E.C.A. heeft een onderzoek ingesteld naar de publieke opinie in Europa omtrent het Marshall-plan cn daaruit is gebleken, dat de mensen In Europa nog steeds verdenking koesteren ten aanzien van de Amerikaanse motieven bU de hulpverlening. Deze mensen, aldos wordt vanwege E.C.A.-autoriteiten in een samenvatting van de enquête verklaard, kunnen zich niet losmaken van de gedachte, dat ér „wel iets aqhter dat mooie Amerikaanse gebaar zal steken". De enquête is in de afgelopen twee maanden gehouden in Frankrijk, Oostenrijk, Denemar ken. Nederland en Noorwegen. Het was de eerste keer, dat het Marshall-plan zichzelf in de spiegel van de Europese openbare mening heeft bekeken, en de Autoriteiten zijn. geschrokken van hetgeen zij zagen. In Frankrijk bijv. waren er maar vier personen óp dé honderd, die het Marshall-plan als factor.'in het na-oorlogse herstel van hun land beschouwden. Slechte 38 procent van de ondervraagde Fransen was van oordeel, dat de hulp goed voor het land was. - tussen de Ver. Staten en elk der. Marshall-landen komt een-bepaling .voor, dathet betrokken .land pas- sende publldtéit aan het.plan .moet ven..Dat de2e landen 'deze be- ingmiet-voldoende hébben nage- heeft - nu opze scherpe aan- a'cht, aldus verklaarde een E.C;A.- v Reeds is er-scherpe.'.critiek 'ge weest Óp - dé-V&ttïoritèilens. van, de MarshaU-landeh - te - vertellen wal de Marshall-dollars voor hunland betekenen.': In de bilaterale overeenkomst BATAVIA Als eerste stap tot het maken van Batavia tot de hoofd stad van de onafhankelijke yerenigde Staten van Indonesië zijn zojuist voorhoeden van het Republikeinse leger de stad binnen getrokken. Zij zollen de verantwoordelijkheid voor orde en wet overnemen. Een detache ment van het hoofdkwartier van dc Indonesische militaire politie kwam Zaterdag per vliegtuig uit Djokja aan. Tweehonderd andere politiemannen deden de reis per trein. Een voorhoede van ongeveer 100 soldaten van de bekende Sïlïwangi-divisie is int West-Java per konvooi de. stad hlnnen- fetrokken. In, totaal zullen ongeveer zes bataljons deelnemen aan dé be zetting van de stad, Mogelijk enige sneeuw Weersverwachting, van.Maan- '1 dagavond tot; Dinsdagavond: Geleidelijk toenemende be-^ wolking met plaatselijk wat re-' gen óf motregen.' hier en daar wellicht voorafgegaan öoojr ern- ge sneeuw, Aanvankeliik - weihig- windj. later meest 'matige .wind tussen West en Zuidwest. Voor-, namelijk' in Tiet zuiden en - mid- den van: het land vannacht en morgenochtend lichte vorst. Overdag- geleidelijke'.stijging van temperatuur. 13 Dee.* zon op B.40, ónder 16.28: Maan op 0.08, onder 13..16.- Nederlandse en Republikeinse troepen, die vijf maandengeleden nog in bloedige gevechten gewik keld waren, zullen gezamenlijk een vredesparade hóuden,'heeft de staf chef van het Republikeinse leger, kolonel Bambang Sugong Zaterdag in Djokja bekend gemaakt, Deze gemeenschappelijke démon stratie 'die zal plaats.hebben/wan neer de souvereiniteit overgedragen is zal - de vastbeslotenheid van beide landen om samen te werken, aantonen', zei de koloneL Kolonel Sukong vertrouwde er op, dat de Indonesiërs de orde in.'hub land kunnen handhaven. Hij erken-, de - echter, dat -het land aan grote;. problemen het hoofd zal moeten bie-, den. Hij vreesde, dat ;de plaats,; waar de meeste moeilijkheden - zullen ont staan, het bergachtige gebied in West-Java 'zóu zijn,' waarde Mo hammedaanse -D»cul Islam opereert. Een regime 'van terreur wordt daar: tégen "Nederlanders 'eri Republikei nen1 gevoerd, zei de kolonel- Hij verklaarde verder, dat Indo nesiërs volgens- de bestaande plan nen na 15 December volledig belast zullen zijn met de veïligheidsmaat- Nationalistisch China bijna van de kaart HONGKONG. Het Nètionalls- tische China heeft zijn. laatste provin cie in Zuid-China" verloren. Bericht is, datYoennan, aan de -grens van Frans Indo-Chma en Birma, geheel na ar'de~ communisten' is' overgegaan, nadat, dè 40.000 man nationalistische troepen in de hoofdstad Koenming waren overlopen. De nationalisten hebben nu nog slechts eén "smalle strook'langs dc kust van Zuid-China en een beperkt gebied in de provin cies Jsesjewah en Sinkang. RHENEN. Enkele dagen gele den werd zoals bekend, de miHioen- ste Cent voor het monument aan dé Rhenensé burgemeester,, overhan digd. De afgelopen twee dagen kwa men, er zoveel zendingen binnen, dat nu reeds de helft van.het tweede millioen-is overschreden. regelen in de -Républiek. De Neder landers zullen in bepaalde ontschë- pingsgebieden" geconcentreerd wor den, voegde hij hieraan toe. In een poging, om tot vrede té ge raken heeft,de -Republiek indirect contact gemaakt met de "leiders vap de Darul Islam, maar direct is - er nog nie,t met hen -onderhandeld. haar verkiezingsbelofte ,tot uit sta ting der communisten zou nako men. Dé regeringsdeparteinehten, regeringsbedrijven en geregistreer de. vakverenigingen zullen van CANBERRA. Australië heeft bij de verkiezingen Nieuw-Zeeland j gevolgd op de Zaterdag gehouden algemene stemmingen voor bet j k Huis van Afgevaardigden en een deel >van dé Senaat heeft ten coalitie van liberalen en agrariërs aan de Labourparty, die acht jaren lang aan het bewind is geweest, de nederlaag toegebracht. Premier Joseph Chifley, de leider van de socialistische party, heeft het ontslag van zijn regering aan de gouverneur-generaal Lie MeKell aangeboden. Deze laatste heeft de leider der liberalen, Robert" Gordon Menzics, verzocht een nieuwe regering te vormen. Van de 123 zetels, die hét nieuwe Huis telt, zfjn er 75 aan de liberalen cn agrariërs en 44 aan Labour toegewezen. Over de bezetting van de 4 resterende zetels is nog niet beslist. Het oude Huls had slechts 75 leden, van wie er 43 tot de socialistische party behoorden. Voor de Senaat zijn nog slechts weinig stemmen geteld. Deze had 36 zetels (Labour 33 en liberalen 3), maar wordt uitgebreid tot 60 leden. Daar de helft van de oude Senaat eerst in 1952 aftreedt, zijn" thans 42 'nieuwe Senatorenrgekozen. Vast staat reeds, dat •"Labour in de Senaat de meerderheid "zal behou den. Voor de regering van Menzies, die .-al in 1939'premier-is geweest, l een grote moeilijkheid. Sei betekent d&t De Australische Senaat heeft name lijk de' bevoegdheid alle wetten, met uitzondering van die betreffen de de financiën, .te verwerpen. Wanneer de Senaat'in drie maan den tïjds tweewetsontwerpen ver werpt, zal de nieuwe premier de gouverneur-generaal om ontbinding van' de béide :Kamers" kunnen ver zoeken ;in welk-geval nieuwe "ver kiezingen moeten wordengehou den. Zodra-de uitslag vaststond, légde Menzies'een poli ücke A-er klaring af," waairin hy -2eide, dat - de^coélitie ide wet herroepen op de nationali satie van de Australische banken. In het dun-bevolkte Noordelijke Territorium vormde' de1 stemming eer waar probleem, omdat vele stemmen per post worden uitge bracht. Koeriers, kano's, kamelen, paarden, .vrachtwagens,, vliegtuigen en' motorboten werden; gebruikt om de „post-stemmen" in' te zame len, Het Noordelijke .Territorium is misschien het grootste kiesdistrict ter wereld, 1,250.000 vierkante kilo** meter met slechts 4X26 mannen eh 2.165 vrouwen op de kiezerslijsten. In Engelan'd, waar de Australi sche verkiezingen met veel - aan dacht gevolgd ..zijn, hébben conser vatieve politici:als hun mening uit gesproken, dat' de .uitslag 'van. .in vloed zal.zijn op' de algemene vëré kiezingen, die volgend japr, in Groot-Brittannië worden gehóuden.: In. Labourkringen zei men daarènr' tegen, 'dat er geen: ^werkelijke grondslag a&rwezig is voor een vergelijking:vr tv de politjeke, situa ties in Erigelan i en Australië. i Met een bezwaard hart tónen wij hier-de verwezenlijking van een Ie- gende, die nog taaier, is dart het ;£fe- T.ucht, dat .alleHollandersop klompenZopen. weet van' dat fiere Hollandse knaapje, dat, toen liet stormwater van kruin tot kruin stond, bemerkte, dat dc dijk waar aan1 hij woonde; begoh door te siepelen? Hij vond het gaatje én stak er zijn duim. in, om het tod ter te k.eren, - En. toen het, gaatje groter werd.: zijn arm. En toen ook dat niet afdoendebteefc, heeft 'Hét jongetje zichzelf in het doorbraak-" gat geworpen en'de overstroming' van zij land, verhoed. Wij, die toch wel iets te maken hebben mét dij-, ken én watervloeden, wij toeten niet,' hoe dat legendarische jonge- 'tje heet, maar in Anierika weten ze' het wel; in dé Amerikaanse school boeken staat hy nu oen vermeld als Nans BrinZcers; ddn ioeér als Jan- Mees 'Vandénbrink. Dc" beeldhouw ster Gra Rueb Is in haaf 'liaagse studio bezig aan de „Held vdn de TJ-polder": t Het beeldje wordt een Ameri kaans geschenk aan Nederland. iROME. Naar' verluidt ïuRen; Rome, en 'Milaan.' zich candidaat, étellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in1980. Zoals bekend krijgt Helsinki de'Spelen van 1952 en Melbourne die van 1956. Ze zjjn totduaver nog jiiet in Itallè ge houden. Of Tüiheid,' welke de "oorzaak'is van de geringe publiciteit, maar de positieve wil om het niet te doem Alle West-Europese landen vinden het onaangenaam om hun burgers van. de Marshall-hulp te vertellen. Frankrijk bijv. aarzelt óm de Fran sen te verkondigen,:dat slechts een; klein deel van de •Gin., te: voeren, levensmiddelen door - de r- Franse export betaald wordt, en dat de rest van hulp van buiten moet-komen. Noorwegen daarentegen -is, een. van de best ingelichte landen. Van de bevolking wist 94 procent van. de hulp af én '74 procent gaf juiste antwoorden op vragen over de werkwijze ervan, .jv Hierna volgen énige cijfers .ten aaQZien van de voorstanders van het plan: Nederland 82 proceht; Noorwegen 67 procent; Frankrijk 38 procent. Wat betreft de 'voornaamste vra gen zoals: „Heeft u van het plan gehoord," antwoordde men „ja" in Nederland 86 procent, Noorwegen 94 procent, Frankrijk: 87 -procent. Nederland nam :-een voorname plaats in in,;de enquête. Slechts;1.4 procent van de mensen wist zo weinig, van het plan af, dat zj] niet verder ondervraagd konden wor den. i MAARSSEN". Door een nog onbekende oorzaak ontspoorde he denmorgen, even vóór 8 unr, by do botonfabrlek Brederode de sneltrein UtrechtAmsterdam van 7 uur 41. Het laatste truckstèl liep met 1 ft» uit dc rails. Doordat de apoorlqn hier éénspo- rig is, werd de treinenloop Utircht- Amsterdam geheel geblokkeerd. De doorgaande treinen werden over Hilversum geleid' én dé stoptreinen van en naar Amsterdam kregen Maarsgen als eindpunt. De verbinding Maarasen—Utrecht v.v. werd met busaen 'verzorgd. Peröooniykë ongevallen kwamen niet .voor, _V L- ;y,. In'.de ioop van de dag werd-vda storing opgeheven. Duitse exportwoede aclit zich door Holland geremd i WIESBADEN. „Holland, belem- mert de Nederlands-Duitse handel door een bureaucratische: liberale handelspolitiek", 'aldus een woord voerder van het 'Hessteche ministe rie van Arbeid, Dandbouw én Han del, in een- gesprek met United Press,:.. Hy zeide, datr dé Duitse èxpor- teurs hun beat deden èxportcontrac- ten af te sluiten, doch dat door heb uitreiken van te weinig importver gunningen door de Nederlanders, een werkelijke handelsstroom"-ge blokkeerd wordt. ,De Duitse import bedroeg ruim' 100 millioen dollarIn de afgelopen paar weken, terwijl de Duitse -ex porteurs nog steeds op Hóllands© importvergunningen voor hun eind-, fabrikaten: wachten/' alduS'ïde woordvoerder.. Hij; voegde er aan toe, 'dat'dè N©- derl andse imp otteurs 'groté móglt© hebben vergunningen te krijgéh^én dat wanneer dié verleend worden;»ze maximaal -gelden: voor 6-procent van de öorspronkeiyk gevraagde som;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1