3 HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Voorlopige grondwet der RIS in Batavia ondertekend Wrak van de „D0,,°s Miami ontdekt jaar ex-burgemeesterVisser Mr Besier eist doodstraf Op de plaats van proclamatie der onafhankelijkheid Sukarno: Wij willen vriendschap met de Nederlanders FRANKRIJK Waarom verlaging van varkensvlees-subsidie Kostow tot de strop veroordeeld Éis tot onmiddellijke gevangenneming afgewezen Staten-verkiezingen op 26 Maart Ravage in Sioux City in Iowa Meer dan 90 ontploffingsslachtoffers DOODSTRAF VOOR HERDTMANN EN KOEHLER „Massamoordenaar en kwelgeest" A.R.-Kamerlid wi I vergoeding voor landiiigsverbod K.L.M. N.J.G. wil stijlvoller viering der bevrijding Nee toch Heus! 9e Jaargang, no. 294 Eed. en Adin. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn. prijs: per week 0.32 per kwartaal i/4.10. losse: nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Per ooi" DE SCHIEDAMMER Donderdag 15 December 1949 Uitgave N.V. De Nieüwe Pers Postgiro 378644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdrédacteur: W, B. F. Schapet BATAVIA. Vertegenwoordigers van de Republiek D jok ja en van vijftien andere deelstaten hebben gisteravond de voorlopige grondwet van het onafhankelijke Indonesië tijdens een bijeenkomst In bét Republi keinse gebouw aan Pensangaan Oost te Batavia, die twintig minuten duurde, ondertekend. In de inleiding tot de 197 artikelen, die de voorlopige grondwet telt, staat, dat de vrije staat Is gebaseerd op de erkenning van de Goddelijke almaehigheid. menselijkheid, nationaal bewustzijn en sociale rechtvaardigheid. De ondertekening had plaats ouder een spervuur van schijnwerpers, op de zelfde plaats, waar de Indonesiërs op 17 Augustus 1945 hun onafhankelijkheid proclameerden. wacht, dat door de ondernemers re kening zal worden gehouden met de belangen der arbeiders en naar de bepaling in de op de Ronde'Tafel conferentie bereikte overeenkomst, dat geschikte Indonesische krachten in de leiding en de staf zullen wor den geplaatst, zeide Sukarno, dat tegen niet-staatsburgers geen discri minatie zal worden toegepast- Noch de Nederlanders, "die .ons vroeger hebben bestreden, noch degenen-on der hen, die ons steeds vriendschap pelijk gézind zfjn geweest willen wij het. Indonesische staatsburgerschap opdringen.7 President Sukarno herinnerde er. aan. dat hij hiermede niets nieuws zeide. „TT bent verkeerd ingelicht," zo zeide hij en herinnerde aan het ma nifest van November 1945, .waarin onder andere .gezegd wordt: „Wij haten de vreemdelingen niet ook Om dertien minuten over. zeven opende Mohammed Rum. de voor zitter van het Nationale Voorberei dingscomité, de bijeenkomst'. Hij zeide, datde voorlopige grondwet niet volmaakt is, docb zij maakt het bestuur van. de RJ.S. gedurende een jaar mogelijk. In dit tijdsverloop zal op democratische wijze; een Consti tuerende Vergadering, die aan de grondwet haar uiteindelijke vorm zaT geven, worden verkozen. Later op de avond richtte presi dent Sukarno zich In eenradiorede- voering van anderhalf uur tot de 'Nederlanders, deIndo-Europeanen en het KNIL. President Sukarno bé-f gon zijn rede met te/zeggsn,<dai bij hadgehoord van ongerustheid .mdei; de: Nederlandse groepen in indohesië over de komende we Kan. .baét'u— zeide hij -niet meeslepen door on gecontroleerde geruchten" en hij wees er op, dat de RIS een rechts-; staat is, dat sociale rechtvaardigheid en menselijkheid, een' der vijf be ginselen van"de grondwet.; van de staat, geen- onderscheid naar ras en huidskleur kennen en dat de con stitutie het recht op bescherming- aan allen waarborgt. Na te hebben verwezen naar de resultaten van de RTC ten aanzien van het staatsburgerschap, naar het manifest van November 1945. met be trekking 'tot de teruggave van on dernemingen waarbij wordt, ver- Communistische crisis DE Titoistische.crisis, dle?de:"Ftan-: se'cGmmunistische::paftij-heeft ^arraaet^Crié-.In.,' zoverééSiéj#-.nieuws.; dat de opposanten, critici én twijfe laars thans van sympathie voor Tito worden beschuldigd, waar. zij voor heen beschuldigd zouden zyn van van sympathie voor Trotzjd en nog verder terug van sympathie voor Souvarine. Treint of Robert Lou- zon. Aan'de zaak zelf veranderen al deze ten dele al weeri volkomen vergeten j— namen natuurlijk niets. De socialistische „Populaire" heeft er dan ook volkomen terecht op gewe-t zen, d:J r. i bij beschouwingen rwr hetgeen thans in de gelederen van de CPF- voorvalt, niét - over het hoofd mag zien, dat er-een permanente cri sis bestaat in iedere communistische party. De oorzaak ■In het soeblicht is, dat de nationa le partijleiding in elk land zich voortdurend voor de moeilijke taak ziet geplaatst, de door Moskou bevolen koers, in over eenstemming te brengen met de bij- zondere-belangen' van: dé arbeiders klasse, die de .party nog altijd,be weert te 'vertegenwoordigen of- te leiden,. Zoals .men weet is.'t „Titoistische" gevaar geconstateerd door het partij»' congres te Saint Denis. Aan dit con gres -is echter het -een en 'ander voor af gegaan. De resoluties zijn aange nomen op grond van een raoport van Georges Cogniot;en deze Cogniot is de .vertegenwoordiger van de Franse C.P. bij de Cominform te Boekarest, Wie ook maar iets van .de gang .van zaken bij de filialen van Moskou ■wéét, begrijpt, dat de huidige crisis van de C/P/F. niet is ontstaan door het'drijven van een zelfbewuste, op positie, maar. „geconstateerd" is, op bevel van de Cominform, van boven af. De Cominform-,heeft verzamelen geblazen tegen Tito. De„storm" die dientengevolge is opgestoken, waait ook door Frankrijk. Een directe be langrijke verzwakking, van het com munisme in Frankrijk moet, men ér vooral .niet van verwachten. Maar het feit,-dat men weinig moeite had 'op bevel van Moskou en Boekarest zondebokken te'vinden bèwijst, dat het in de communistische gelede ren niet alles botertje tot de boom is. Inderdaad is-deze crisis een symp-. toom. van een. groeiende kloof tussen de arbeiders en. bolsjewieken. Maar deze kloof wordt.- slechts langzaam breder en niet ineens. niet de Nederlanders, Iaat staan de Indo-Europeanen, de Ambonezen, enz. Wij, hebben de wapenen niet op genomen, omdat wij de Nederlan ders haatten, doch omdat wij de vrijheid liefhebben," zo riep bij uit, „De verzekering van de veiligheid is een der voornaamste plichten „van do nationale regering," zeide presi dent Sukarno verder,, om vervolgens een beroep te doen op de Nederlan ders om rustig en onbevreesd te blijven en om vertrouwen te hebben in de maatregelen van de nationale regering. „De TNI," zo zeide de pre sident. „heeft, bewezen, dit vertrou wen waard té zijn en het is de plicht van - de TNI, om niet vijandig, té staan tegenover; wie ook én om ieders eigendommen te beschermen." Zich in het bijzonder .richtend tot de Indo-Europeanen zeide dé 'presi dent: Indonesië is uw vaderland. Tot het KNIL richtte hij een bood-, schap, waarin o.a; wordt gezegd, dat voor degenen, die daartoe" behoren,' gelegenheid bëstaat om toe'te treden tot het Indonesische leger om mede' te werken aan de verdediging van het eigen vaderland en deeigen vlag Sukarno zeide, ieders inner lijke moeilijkbeden té beseffen. Elk keerpunt in de geschiedenis eist geestkracht en thans. Is er een-keer-, punt gekomen. De RIS .zal. uw be-; langen en die wan "uw familie be-l hartigen. Alg ge dienst' wilt némen, zal hetleger ,va"n de v RIS u '.met: open arir.sn ontvangen en zo -niet, dan zuilen uw rechten worden ge ëerbiedigd. MIAMI. Een vliegtuig van de Amerikaanse, kustwacht heeft giste ren het brandend wrak van het Nederlandse m.s. .Doros" ontdekt pal.ten Oosten van Miami en seinde per radio: „Geen overlevenden opgemerkt".! De directie van de KNSM deelt mede, dat de opsporing naar dé ver-, misten van de „Doros" wordt voortgezet door vliegmigen van dé kust wacht en dat zij haar vertegenwoordigers in New York gemachtigd heeft, desgewenst met te huren vliegtuigen nasporingen te doen in gebieden waar de vliegtuigen der kustwacht niet komen, laatste wat wyvan hen gezien hebben."" aldus dé steward. Inmiddels -is de sloèp; met de kok-jen de vijf. mannen, "waarover Amzand 'spreekt opgepikt; door het S.S., Wiliiamsburg" ongéveer vijf tig* kilometer ten noorden" van San Salvador, iets ten zuiden vande plek waar de „Doros" explodeerde en .in brand vloog. Een van. de .zes opvkcenden .van; déze sloep"- bleek, -te' TijJn''Twertedén;:D;ë vnar&étfA^an de vijf o verleven den: - aan boord van de .„Williamsburg" luiden: Charles Durham, Antonio Skippi, Thomas Williams, Lucién Pastera en Franklin Misick, De-gestorvene is de Kok P. H, v. d. Bruyn Ro- senburg. De „Williansbürg" isop weg! naar Philadelphia. Volgens een der overlevenden heet de Kapitein van de „Doros" Kroon. Men weet nog steeds niét wat er met hem isgebeurd. Veertien, overlevenden aan land gebracht Volgens opgave van de directie" van de KNSM heeft de tanker „Sparrowpoint" uit-een op zee drij vende sloep de. volgende; acht op varenden van. do „Doros'.' ,- aan boord;;;, opgenomen: R. Helmers, eersté -machimst '.eh'enige ^Nedèr- lander, K. Amzand, kajuitbédiendér Curapao, L. Imanbaks, bediende in algemene diénst, Curacao, B. A. Dickenson, matroos, Curasao, E. N. Rol, olieman, Curasao. M. M„ Beau mont licht matroos, Curasao. E. K. M. Balai, olieman, Curasao, Butter- field, Curasao. Op Balai ha, die. ernstige brand wonden heeft opgelopen, verkeren, volgens de directie der KNSM, alle geredden in goéde welstand. De bemanning bestond uit 26 kop- pen, van wie 10 Nederlanders en 16 opvarenden uit West-Indië en Zuid-Amerika. Het schip, dat met meel en stukgoederen geladen was, voer op de lijn New York—Haiti van 'de ;New York—Wèst-Indië- dienst. - De acht overlevenden van de „Doros" zijn gisteren door een vliegtuig van de Amerikaanse kustwacht te Miami in Florida aan land* gebracht. Eerste-machinist" Helmers zei, dat alls andere offi cieren om het leven zijn gekomen. Steward Amzand verklaarde, dat zich Maandag om ongeveer 11 uur een ontploffing had voorgedaan. De oorzaak wist hij niet. „Ik ge loof, dat 'de -ontploffing-zich- mid-' schèeps voordeed, maar in enkele seconden stond, het gehele schip'iny vuur en vlam- Ik rende naar een; reddingsboot en hielp bij het.uit zetten. Er waren 26 man aan. boord. Ik weet niet wat er met de anderen gebeurd is. Velen sprongen te water en wij hebben -er enkelen opgepikt. De kok zat alleen in een boot en wij waren ?met z'n dertie nen: Daarom stapte een aantal over in de boot yan de kok en dat is het IN DE MACMILLAN HALL van dé Lcmdense Universiteit heeft de aartsbisscbop'vo» Canterbury thee gedronken met meisjes van India in nationale klederdracht. De aartsbisschop was ere-gast op de Kerstreceptie van -.de Indische studentenvereniging: Er werden Indische dansenuitgevoerd-en 'kerstliederen, gezongen. 1 DEN HAAG. Het .Tweede Ka- merlid Vondeling heeft .dé minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening een aantal..schriftelijke vragen gesteld over de verlaging van het .subsidie* op varkensvlees, nadat eerst een kortstondige verho ging was .-.ingevoerd. Hij wil het waarom weten van' deze koersver andering eb tevens* hoeveel Iri de periode yan-November tot 5-De cember aan.-subsidiésisuitbetaald, In het -bijzonder Is :'hq nieuwsgierig naar het aantal'huisslachtirigen .in, die tijd, voor welke, zoals bekend is, ook het subsidie gold. Om welke re denen, vraagt hij verder,is af ge zien van hetoorspronkelijke, plan om. de prijsverhogingen van var kensvlees op te .-.vangen door èefl prijsverlaging van dé .suiker? En. tenslotte;:wil de regering de gevol gen" van haar- op dit punt-.weinig vaste beleid - in; acht.nemén"bij de beoordeling van "dé -aan haar voor gelegde voorstellen tot loonsverho ging? Nederland b|j W.-Duitse regering BONN. Vicé-admiraal J. M. .de Booy heeft heden zyn geloofs brieven overhandigd op het hoofd kwartier van de geallieerde hoge commissarissen voor West-Duits- land. Hij is de eerste officiële Ne derlandse diplomatieke vertegen-; woordiger in Duitsland sedert de oprichting van de West-Duitse staat. SOFIA Het Bulgaarse opper ste gerechtshof heeft Traitsjo Kos tow. de vroegere vicè-premier van Bulgarije, wegens verraad tot de dood door d? strop veroordeeld. Tot levenslange gevangenisstraf werden veroordeeld: Iwan Stepha- now, oud-minister van Financiën, Nikolas Natsjew* vroeger vice-pre sident van de Economische en Fi nanciële Commissie, van de Staat, Iwan Géwrenow, oud-directeur van-de rubberindustrie, Iwan' Toe- •tew, oud-hoofd van dg; buitenland se" handel en Nikolas Pawlow, oud- minister van Wederopbouw. Tsonioe Tsontsjew, oud-gouver neur van de nationale Bank, Blagni Hadzipanzow, voormalig ambassa deraad van Zuid-Slavië te 0 lia, en Boris Kristow, vroeger handels- raad te Moskou, zijn tot 15 jaar. ge- .vangenisstraf veroordeeld. Wassil Twanovski, oud-president van de Macedonische culturele vereniging :tè Belgrado, kréég 12 jaar en Ilya Baitzaiiew, ©udrambtenaar. 8 jaar. De over Kostow uitgesproken dood straf is in de straten van Sofia gevierd alsof het'een overwinning van een voetbalelftal gold. Zij vormden spreekkoren waarin zij., het doodvonnis toejuichten en zich verheugd toonden over „de-recht vaardige straf voorde'verraders". CVan een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De Officier van Justitie bü dé Haagse Economische Politierechter eiste gisteren zes maanden gevangenisstraf tegen dè ex- burgemeester van Den Haag, mr W. A, J. Visser en tegen diens secretaris, drs VV, Bos, een gevangenisstraf gelijk aan de tijd in voorarrest door gebracht. Tevens eiste de Officier de onmiddellijke gevangenneming van mr Visser, die nimnuer gedetineerd is geweest. Deze els werd echter door de politierechter, mr Eïnkel, afgewezen, omdat zyns inziens geen gevaar bestond dat de verdachte zich "door de vlucht aan de uitvoering van zyn straf zou onttrekken. De tenlastelegging was voor bei den dezelfde.. Drie overtredingen var het deviezenbesluit en tenslotte het ongeoorloofd invoeren in Neder land van 9000 en 5000 dollar. Zo wel Bos: als Visser hadden enkele reizen naar Zwitserland gemaakt en" in Zurich geld opgenomen bij de bank van een zekere Bonté, een po litiek delinquent, die momenteel in Zwitserland verblijft en daar over een groot vermogen beschikt, Drs Bos was 'beheerder over het vermo gen yan Bonté. Als getuigen waren de belasting-ambtenaren en de rijks rechercheur gedagvaard, die het on derzoek in Zwitserland hadden ge leid. Mr Beelaerts van Blokland, de verdediger van Ros, wist niet goed, waarom er, als er een onderzoek in het buitenland was. steeds zoveel opsporingsambtenaren tegelijk .naar toe moesten en. ook de Officier bleef het antwoord hierop schuldig. De yerdachte. Bos beriep zich op zijn werk voor politieke inlichtingen diensten, waarvoor hij een groot deel van de deviezen nodig had. Slechts een klein gedeelte had hij voor eigen gebruik bestemd.' „Een deel van de deviezen waar over ik in Zwitserland beschikte, waren voor „liefdadige doelein den"," zei.- de ex-burgemeester. Mr Visser was er niet toe te bewogen, de betekenis van deze doeleinden nader uiteen te zetten. ,Js het lands belang?" probeerde de Politierech ter nog. „Als U bedoelt Nederlands belang, dan niet," was het korte antwoord. De getuige J. Dekker, inspecteur der recherche te Utrecht, bevestigde, dat drs Bos hem verschillende.malen waardevolle inlichtingen had gege ven. „Uw dienst is toch een inlich tingendienst?" vroeg mr Beelaerts. DEN HAAG.Naar .wijverne men is besloten, de verkiezingen voor de colleges van' Provinciale Staten van-Noord-Hólland; en Zuid-, Holland tehouden op Woensdag 25 April. De candidaatstelling is in alle provincies, krachtens de wet telijke bepalingen, op de tweede Dinsdag. In Maart "gesteld. SIOTJX CITY (Iowa) De stad is Woensdag'opgeschrikt door een hevige ontploffing, gerinkel van glas en het plotseling heen en weer rennen van loeiende brandweerauto's. Een gebouw van de vleesconservenfabriek. Swift and Co. bleek in dc lucht te zyn gevlogen mei al de verschrikkelijke - gevolgen van dien. f; Bijhet' bergingswerk telde men 16 doden en 76 ernstig, gewonden, die in of bij de ruïne van 'het-in gestorte' -gebouw r van1 vijf -verdie pingen', lagen. Van de duizend .ge vluchte arbeiders keerden de meéstenspoedig terug om aan het reddingswerk deel té nemen. Over de oorzaak van het ver schrikkelijk 'ongeluk lopen de me~ ningmyMteeii;.4e brandmeesters zeggen,dat aardgas „tot ontbran ding was gekomen, omdat er een lek in de leiding was ontstaan; anderen geven andere oorzaken op. Versuft door uitstromende'ammo niakgassen -strompelden- vele red ders rond; ook' toeschouwers be zwijmden, waardoor zij de verwar ring "verhoogden. Toen kwam de politie om iedereen achter ver-weg. gespannen touwen te drijven. Van de slachtoffers waren de la boratoriummeisjes en de inpaksters 'er het ergst aan toe,. AMSTERDAM, Zondag IR De cember wordt te Amsterdam de jaarvergadering gehouden van de Nederlandse Roeibond._De voorzitter ir.. Th P Tromp heeft zijn. mandaat ter beschikking gesteld.. Er zyn'geen tegencandidaten gesteld, zodat" de' heer Tromp als voorzitter zal aan blijven.. AMSTERDAM, „Ik voor mjj bezie Aus der Fiinten als de practlsche, feitelijke en dagelijkse leider van de Dïehststelle, die het WiOgeRjk heeft gemaakt, dat de Duitse anti-Joodse maatregelen ten uitvoer werden ge- zie hem als een van de voornaamste organisatoren on leiders van de razzia's. Z|jn optreden in het „Apeldoomse Bos" was zo onmenselijk en afgrijselijk, dat het letterlijk niet onder woorden te brengen is. Ik geloof wel te mogen zeggen, dat deze twee procesdagen hebben uitgewezen, dat Aüs der Fiinten de dood van tienduizenden Joden op r|jn geweten heeft. Ik zie deze: man niet anders dan als een massamoordenaar, een kwel geest, van groot formaat.'»: Na déze felle aanklacht eiste de procureur-fiscaal b|j het. Bijzondere Ge rechtshof In Amsterdam gisteravond tegen Aus der Füntcn, die die dag „Hierop wens ik niet te antwoor den," zei de getuige. Mr Beelaerts vroeg na. een uitvoe rig en kundig pleidooi ontslag vatt rechtsvervolging voor zyn cliënt. De raadsman van mr Visser, ;mr Ny- singh, vroeg een geldboete in plaats, van een vrijheidsstraf. Hij was yan. mening, dat het hier een deviezen- overtreding betrof zonder meer. „Het is van geen belang, dat mijn cliënt burgemeester van Den Haag was, want de overtredingen zijn niet gepleegd in deze kwaliteit,' aldus mr. Nysingh. In beide zaken zal de Politie rechter Woensdag 21 December schriftelijk vonnis wijzen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Julius Herdtmann, de leider van de voormalige Bond van Nationaal Socialistische Ne derlanders in Duitsland en Hubert Koehler, het hoofd van de bonds- afdeling „Sport und Spiel" zijn vanmorgen door het Utrechts Bij zonder Gerechtshof ter dood ver oordeeld". Hun is het recht van cas satie verleend. Herdtmann was er van beschul- -' digd, leden van „Sport und Spiel" door de Nari-spionnagediënst .te hebben doen opleiden om hen handlangersdiensten telaten, ver richten bij de Duitse overval op Nederland in Mei 1940. Koebier was ten,'laste gelegd, hiervoor de mannen to hebben gt* ronseld. Positie van ambtenaren en politie na overdracht juist 40 jaar geworden was, de doodstraf. De verdediger mr. L K. M. Mat- huyzen, schilderde de verdachte als een soort „van vlees geworden pot- een fantasieloos mens, met :ën stel hersenen als een kaart systeem. Mr. Mathuyzen zeiV lk heb getracht achter de denkwijze van dit Duitse, fcreiri te komen. Toen ik hem over zijn houding tegenover de Jo den. vroeg, vertelde hij me: „Ze heb ben het me altijd zo verteld." Wie zyn dat z e vroeg mr. Mat huyzen en zijn antwoord was: „Zij, .die sinds jaar en dag het gif in mijn oren hebben gespoten." Ik heb wel verwacht, mynheer de president, aldus ging de verdediger verder, dat .de procureur-fiscaal de doodstraf zou eisen en ik heb me al afgevraagd: wie gaan we doodschie ten? De mens AU3 der Fünten is al.dood slndi 1931, tóen h|j. toetrad tot de nation aal-socialistische party. Gaan we 'dus doodschieten' wat' ér IN DE BRIMSDOWN ELECTR1- C1TEITS-CENTRALE te Enfield, Middlesexis onder de arbeiders een staking ultgebroken-voorho gere Zonen, Volgens de voorzitter van het 'stdkingscomitê, wasde staking niet doof communistische invloed begonnen. Onmiddellijk nadat de arbeiders het werk neef legden, hébben leden van de ma rine de werkzaamheden överge- nomen. Zij zorgden er voor, dat de boilers gevuld blevenopdat de electriciteitsvoorziening op peil zou blijven. Soldaten, met de^ plunje zakken op de rug, gingen ■naar de centrale om ook een hel pende hand te bieden. De 10.000 is er uit DEN HAAG. In de 50!eStaats- loterij, 5e klasse, 16c l|jst, is op nr. 11613 de f 10.000 gevallen «n op nr: 13086 de f 1000 met een premie van f 30.000. Wisselend bewolkt Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot 'Vrijdag avond: Matige: en in de kuststreken aanvankelijk nog krachtige wind uit-Westelijke richtingen. Zwaar -bewolkt met- opklaringen -en enkele buien. Voornamelijk- in 'de noordwestelijke helft van-het. ■land iets'zachter* 16 Dec.; Zon. op8.42, onder 16^9 Maan op 4.29, onder 13.55. 'i (Vaii: onze parlementaire rédacteur)' DEN_HAAG|;k~ Niet alleen, dat minister Spitzen gisteren het spits had af to bijten voor de regeringsmaatregel "in zake vccrgeldheffing op de Westerschelde, h|j moest ook optornen tegen het verwijt, dat Nederland geen vergoeding had" gevraagd voor de schade, die was veroorzaakt door ■de landingsverboden voor de K.L.M. naar aanleiding van de. tweede poli tionele actie in Indonesië. Men zou zo zeggen, dat dit een kwestie is voor do diplomaten, maar de heer AI g era (A.R.) legde minister Spitzen hierover hét vuür .nar aan dc schenen. Naar zijn mening waren de lan- dlngsverboden In'stryd met het luchtvaartverdrag en dus onrechtmatig. Ergo, was zijn betoog, dient de schade, die daardoor is geleden "door de betrokken lahden dan wel door éen internationale instantie, te'worden vergoed. „Zeer gewichtige redenen"' verhinderen stappen Als hét naar de zin "van de .he^r. -Algera was geweest, zou er onmid dellijk een proces aangespannen moeten, zijn voor liet Internationaal Gerechtshof., Minister ..Spitzen trachtte de verbolgen1 anü-revolu- tionnair te-sussen met de verzeke ring, dat de KLM, 'er.wel ïn zal slagen om het verlóren; terrein ie' herwinnen.. Aanleiding om schade vergoeding te'-vragen v was er zLi- niet; -omdat de grondslag van de- moeilijkheden gelegen wasin-' e^n .verschilvan opvatting in pplitiék opzirht,.r - 'Maar"dat was de heer Algera te gélëerd," Z|jn" Fries -gemoed -ként al leen recht on onrecht en geen tus senstations-en dusattaqueerde h|j opnieuw deminister. Een- verschil van pölitïék inzicht', zei hijr geeft toch gben vrijhéitl om internationale overeenkomsten, te schenden. Dat' is natuurlijk wel zo, zei de bewindsman, maar hierbij liet hy zyn stem tot"een veelbetekenend gé- fluister dalen om zeer gewichtige redenen is in overleg, met de mlniè- .ter van Buitenlandse .-Zaken beslo ten om. geen stappen te ondernemen. „Mag: de. Kamer-, die zeer., gewich tige redenen niet weten?";vroeg dé ohvèxstoorbare- heer Algera- - -En - de-'inipistor kon niét andera dan, toezeggen, dat hy deze rédenen aan de griffie der Kamer zal bekend maken,- opdat .de Kamerleden er vertrouv/elijk kennis van -kunnen nemen. „Oef", zélfde; minister toen. de voorzitter om half zes de hamer liet vallen. overgebleven is? Voor deze man, die oorlog voerde met z|jn-potlood, was de'militaire tucht-en het militaire bevel hét begin en het eindc. Dit is een man geweest, die niet gezien hééft, dat het deporteren der Joden een misdrijf was. Hjj heeft het gezien als een militaire actie, hoewel het Joodse volk geen mili taire eenheid was. Dit is. een man. geweest, die mis^ schien zou zeggen, -wanneer h|j een stad op bevel in:brand had gesto ken: Ik ben geen brandstichter, ik heb alléén maar de woningen ver brand om het-woningprobieem op te lossen. - Mynheer de president aldus be sloot de raadsman toch heb ik ook In deze man met zijn starre, verknoeide Duitse opvattingen iweèr iets menselijks ontdekt Ik heb dat ontdekt, toen ik bij hem kwam in dé gevangenis om weer eens met: hem het. dossierdOor te nemen.'Hij zei toen: „Och laat dat alstublieft liei ver,- het-heeft-toch-geen zin." Kyk, mijnheer de president, ik geloof hier uit te mogen concluderen, dat al het overstèlpende leed,"'dat hem uit dit dossier tegemoetsprong, .hem voor het eerst in zijri' leven heef t doen be seffen, wat hij heeft gedaan en dat zie ik als Iets menselyks. De president -bepaalde de uit spraak op 27 October aanstaande. AMSTERDAM. De gezamen lijke jeugdorganisaties, verenigd in de Nederlandse Jeugd. Gemeen schap, hébben zich beraden over een meer stijlvolle 'viering van dé Bevrijding op 5 Mei. De reden hiervoor is, dat men, naai' de me ning van .het NM.G. wel de kunst verstaat op; 4 'Mei plechtige her denkingen teorganiseren, maar voor een zinvolle én vreugdevolle viering van de Bevrijdingsdag nog naar bepaalde vormen zoekt. De organisaties van de vrije jeugd vorming, aldus de N.J.G. kunnen hiervoor waarschijnlijk een zeer goede bijdrage leveren, omdat zij op het punt van stijl volle feestviering reeds bepaalde resultaten hebben bereikt. Enkele auteurs hébben zich bereid ver klaard voor deze gelegenheid eer. speciaal spel te schrijven. In over leg met sportorganisaties zou een deel van de dag aansportdemon- straties van jongeren kunnen wor den gewijd. Op 4 Februari zal te Amsterdam éen voorbereidende bespreking hieromtrent plaats heb-: ben. BATAVTA. Volgens eenbe- kendxnaking. van het Nationaal Voorbereidingscomité wordéri alle. burgerlijke ambtenaren waar onder de politie die bp het tijd stip van de: sóuverelniteitsover dracht werkzaam zijn bij de voor- loplge federale regering, ambtena- hen van de R.I.S. Burgerlijke ambtenaren onder" wié de poli tie die in dienst staap van rege ringen en besturen /der deelgebie den, blijven hun verantwoordelijk heden uitoefënen in de betrokken deelgebieden. De strijdkrachten der R.LS. zul len optreden in opdracht van de nationale Indonesische regering der R.LS. De politie van de deel gebieden zal_optreden in opdracht van de regeringen en besturen dier deelgebieden. De-Nederlandse troe- - pen van land- en zeemacht zullen niet optreden behoudens op: uit drukkelijk verzoek van de regering dr R.I.S. en met goedkeuring van de regeringen of bestureh - der be trokken deelgebieden, indien hulp nodig mocht zyn ter. verzekering ven de orde en veiligheid; Noodweer teistert Spanje MADRID, Het Iberische schiereiland maakt momenteel het slechtste weer door sedert twintig jaar. Er woeden .zware stormen, de temperaturen zyn er om het vriespunt en öp. vele plaatsen, is sneeuw gevallen. ■Aan de Spaans-Marokkaansekust zijn, vijftien vissersschepen vergaan Men neemt aam dat er tadrtig mensen om het 'leven zyn geko men. De golven, die tot zes meter hoogte opliepen hebben aan de kust zware schade aangericht. Vele huizen zijn weggespoeld. Mogen vrouwen zich mengen in kerkelijke aangelegenhe den?; zeven jaar heeft de synode van Aargaü (Zwl.) hier over nagedacht en nu heeft zij met 122 tegen 47 besloten tot „Ja, vrouwen hebben passief en actief kies- en bemoeiihgs- recht". Hitier, verbood in 1933 het ook te onzent bekende kin derboek Hans Urian van Lisa Tetzner (Zwi.j. In December 1949 verbieden dé Amerikanen het ook, „omdat Russische weeshuizen niet aantrekkelijk kunnen zyn en: omdat Amerüca wel wat anders doet dan oor logstuig maken." Knallend, rokend, sissend en stomejtd maakte Nor man Lawrencein, East Oakland een gaal, omdat door zijn geten lu cifers in zijn broekzak tót ont branding kwanten - en een paar voetzoekers jaanstaken, iets waarvan de vijandelijke doel man in de War faake. Te Bridgeport viel een trom- mei hoekjes van éen keuken- plank, viel op een kraan; die kraan ging lopén, de natte koekjes verstopten de afvoer; de gootsteen stroomde over, hét water, drong door de: vloer, kortsluiting, brand.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1