Apsa "J Wuiidfdm heöen.... BANKETBAKKERIJ „HEI WESTEN" 2 STADSNIEUWS De schooljeugd gaat straks weer wandelmarsen maken .-AGENDA.- Gemeenschap en Cultuur 19 ct. SjSSw™ DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB M* Voor 50 jaar Honderd Welschen-woningen voor Tuindorp-Kelhel Jeugd en natuur Einde van het drama Schiedam houdt beeld, maar zonder inscriptie SAMEN WONEN BALJON Zoekt KAMER TSjederlandsche zMiddenstandsbank n.v. MO. NO POLE THEATER EENAVONTUUR in BERLIJN Spionnen aan de Theems W. VAN NOORTWIJK ZN. wiiiiiffliiiiisiiiiiisiBmiiiiwifflllI Donderdag 15 December 1949 Aantreden geblazen voor de lopers Onder het motto t,De jeugd van de straat, de jeugd ra de natuur'', organiseert hst gemeente tuk schooi- toezicht m samenwerking met de Schiedamse wandeIsport\ crenigtn- gen ook m het komende voorjaar weer wandelmarsen voor de school jeugd. Evenals de voorgaande la ren, zullen deze marsen ook nu weer worden verdeeld over vier Zaterdagen, t.w. 2a Maart. 1 April 22 en 29 April. Voor de jongens on meisjes, die om de een of andere reden een der tochten niet kunnen meemaken, is er op een nader te bepalen dag een. mhaaltocht. De data voor de schoolwandelmarsen zijn zodanig gekozen, dat er twee voor en twee na de Paasvacantie vallen. De deelnemers vorig jaar wa ren het er 1200 worden gesplitst in twee groepen. De eerste omvat de jeugd van 10—34 jaar en in de tweede groep vinden de jongens en meisjes boven de 14 jaar een plaats. De afstanden voor de eerste groep zijn 10, 12. 15 en 18 km- en voor de tweede, 12, 15, 20 en 25 km Het is niet de vreugde van de wandeltocht alleen, die het deel nemen aantrekkelijk zal maken want vqor iedere deelnemer, die de vier_ tochten volbrengt is er een fraaie bennnermgsmedaille en. een diploma. De bedoeling van de or ganisatoren is, dat zoveel mogelijk scholen met een groep zullen deel nemen. Voor deze groepen, die min stens vijftien deelnemers en een leider zullen moeten omvatten, zijn er nog extra-prijzen. Mocht bij een groep een eigen leider ontbreken, dan zal door „De Schiedamse Wan delaar" een volwassen leider wor den toegevoegd De H.K-5.V. „Ex celsior" heeft zich bereid verklaard dergewenst voor leiding te zorgen bri deelnemers van Katholieke scholen. Deze laatsten deden vange jaren niet mee. Om het geheel aantrekkelijk te maken en de voor kinderen uit minder gesitueerde gezinnen de fi nanciële bezwaren weg te nemen is een spaarregeling ontworpen Deze vangt aan na de inschrijving, die deze week wordt gesloten. Het woord is aan de schooljeugd! flngez Med I Zoete aio si van appelen Uw tafeldi-ank Goed, goedkoop, gezond SCHIEDAM: C o r 15 r Uïtv. .Eltheto", Oratorium „Chris- \ert: •ecexnber, Nieuwe Kerk, 8 ti: tus" geboorte" van it, Beintema. Toneel: 17 December, Volksgebouw. 8 u: De Dilettant met „Inkeer". Operette: 15 December, Passage-theater, 8 uur: Kath. Toneelkring. Hoofd stad-operette met „Die Czardas- Fürstin". Films: Passage, 2, 6.3Q, 9J5. Za. en Zo. 1, 3.45, 6,30, 905 (Do. geen voorst.): Jeanne d'Arc (14 jr.). Monopolc. Da. 2, 7, 9 u: Aladdin ia Bagdad (alle leeft). 16 December, Ver. lokaal, 8 uur: Schied. Volksuniversiteit; .School voor gevaari. Bijeenkomsten: 15 December. Chr. Soc. Belangen. L. Haven, 8 uur: Klein Babbers- polder. Joh. Bergsma spr. over; „Volkstuin als sier- en moestuin". RATTENBESTRIJDING 1950 In de eerste week van Januari 1950 zat evenals in 1948, van ge meentewege een bestrijdingscam- pagne tegen de ratten in deze ge meente worden ondernomen, in aansluiting op de in die week plaatsvindende „Streekbestrijding Westland". De bestrijding zaï wor den geleid door de Gemeentelijke Reinigingsdienst. De2e heeft even wel, teneinde snel te kunnen wer ken en verzekerd te zijn van een goed resultaat, de medewerking nodig van de burgerij, evenals in 1948. De directeur van genoemde dienst verzoekt daarom ieder, die zal kunnen medewerken door in of bij een aantal woningen in de buurt van zijn (haar) woning dg door de dienst te verstrekken bestrijdings middelen te plaatsen en/of ieder, die in zijn (baar) woning de aan wezigheid van ratten heeft gecon stateerd, dit vóór 20 December aan de dienst, Buitenhavenweg 154, telefoon 68137, op te geven, met op gave van bijzonderheden (boeveel heid benodigd bestrijdingsmiddel Lvun- de strekte der ratten, adres sen, enz.)- Het geheel zal dan door de Reini gingsdienst worden georganiseerd, de bestrijdingswijze toegelicht en t.z.t. het bestrijdingsmiddel Thuis bezorgd. Het te bezigen middel is ongevaarlijk voor kleine huisdie ren. OF de begroting voor 1Ö50 heeft de gemeente seen bedrag meer beschikbaar gesteld voor het Bu reau Culturele Zaken Per 1 Ja nuari is dit niet meer nodig, zegt heei sober de toelichting hierop. Men laat ons totaal ir. het duister, wat men van die datum af met het Bureau voor heelt. Wij zouden hierbij enkele aan tekeningen willen maken Meerma len hebben wii in het verleden ge wezen op een falen van het Bureau i Culturele Zaker. waar het poogde coördinerend op te treden in het i stedelijke culturele leven. Te wei- j mg kracht ging uit van du gemeen- telfjke bureau om te verwezenlij- ken waarvoor het in het leven was geroepen en aan de andere kant besefte het Schiedamse vereni gingsleven vaak niet genoeg de waarde, die een dergelijke instel ling voor het stedelnk culturele le ven kon hebben. Deze cnuek op het beleid hield echter nimmer een critièk in OP h^t bestaansrecht van het Bureau, waarvan wjj meer dan enig ander vast overtuigd waren en nog zijn. Immers de practyk wiist steeds weer uit van hoe groot belang het kan zijn. wanneer wij hier be schikken over een instelling, die regelmatig voeling houdt met de verenigingen, die on cultureel ge bied werkzaam zijn en door een centrale registratie m staat is te overzien, waar een bepaald mo ment een teveel aan belangstelling wordt opgeëist, waardoor weer. verslapping van de aandacht in de hand zou worden gewerkt. Voor een kleinere culturele gemeenschap als de onze is dit van zeer groot, soms van beslissend belang. Meer nog dan In het verleden zal een Bureau Culturele Zaken in de toekomst nog eer taak hebben te vervullen in Schiedam, vooral waar het er op aankomt iets te mo tiveren of krachten samen te bun delen En nu wil men het blijkbaar laten verdwijnen. Bestaat er een mogelijkheid, dat de Schiedamse Gemeenschap de werkzaamheden van deze dienst tot zich zal trekken? Uit de cijfers van 'öe begroting, zoals ze thans voor liggen. Is dit echter niet op te ma ken. al krugt men wel sterk de in druk. dat zo dit streven bij het gemeentebestuur voorzit, men in deze kring dan van mening is, dat de kosten van het Bureau voortaan zullen moeten worden bestreden uit de subsidie, die de Gemeenschap reeds ontvangt voor de werkzaam heden ten bate van het Schiedamse culturele leven- Het Hikt ons dat de Schiedamse Gemeenschap door een dergelijke politiek ongewild voer een dilem ma zou worden geplaatst, Zedelijk zal men zich verplicht gevoelen de zaak over te nemen, terwijl dit financieel niet mogelijk is door het schrappen van het crediet voor het bureau van de begroting 1950. Hier zal het gemeentebestuur moeten afstappen van een politiek, die zweemt naar Wanneer het de gemeente werke lijk ernst is geweest en nog is om het Bureau Culturele Zaken te zien als een instelling, die het stedelijke culturele leven dringend van node heeft, dan zal men moeten afstap pen van de weg. zoals die thans door de voorliggende begroting wordt aangegeven en beginnen met werkzaamheden en financiële toe zeggingen voor het Bureau officieel over te heveleD naar de Schiedam se Gemeenschap, die er. meer dan in het verleden, een. instelling van kan doen maken, die zijn kosten meer dan -waard is. Juist in het kader van het Gemeenschapswerk ligt hier voor het Bureau de groot ste kans. (Ingez. Mcd.) Niettegenstaande er het vorige jaar !n een beperkte hoeveelheid kerstboom- kaarsjes te koop waren was de kwaliteit nog niet zoals wij die gewenst hadden. Daarom lieten wïj dit jaar, speciaal voor ons een partij kaarsjes maken, die aan merkelijk beter zijn dan die het vorige jaar voor 65 ct verkocht werden. Deze kaarsjes zijn meer waard dan 65 ct. per pakje maar de onkosten van dit jaar zijn toch al verdiend en daarom koopt U vanaf Vrijdag 9 uur pakjes Kerst boomkaarsjes van 30 stuks, niet voor 65 ct. maar voor U kunt nu 20 "Kerst- SBrveUen kopen, geheel bedrukt met kerstmotieven tSiTBENESSERLAAS IDUS»CHÏ> Loop niet teveel naar Bureau Huisvesting Er zijp altyd nog personen, die menen, dat een veelvuldig -feezoek aan het Bureau Huisvesting hen tenslotte wel de veelbegeerde wo ning zal doen bemachtigen. Alles is minder waar. Men verzoekt ons van de zijde van het Bureau Huis vesting nogmaals dringend mede te delen, dat het spreekuur alleen is ingesteld om de persoonlijke om standigheden en wijzigingen daar in naar voren te brengen. Tijdens een spreekuur worden zeker Seen woningen toegewezen. Uitdrukke- dat veelvuldig bezoek geen enkel recht geeft op een woning. Voor hen. die reeds meerdere malen op het spreekuur zijn geweest, beeft een herhaald bezoek in het geheel geen zin. Burgerlijke stand GEBOREN: Emile, z v J. Massing en H. Grunholz; Arnoldus M., z v P. Schenkels en A. H. Minneboo; Marjölijntje, d v G. v. Noordennen en W. G- v. Duijn; Wilhelmina G., d v G. D. de Regt en A. E. Kool mees; Aaltje J., d v M. Adriaanse en J. H. v. Doorn; Theodoor, z v M. F. Holl en H. Catoen. 1153 De „molmannen** zijn er door Lupardi op uitgestuurd om een nieuwe gang te graven en uit.de voorste ma chine spuit een kraebti ge, fel gele vlam, die het harde gesteente doet smelten Maar te- ge hjkertijd vult de gang zich met een ver stikkende rook en Bob en Taaie Toon maken dat ze weg komen Weer dwalen zé een uur lang door dit war net van gangen en tun nels maar dan zien ze in de verte het daglicht weer Ze gaan die rich ting uit en zijn zo blij, dat ze dit doolhof spoe- dig kunnen verlaten, dat ze niet goed opletten. Want opeens wordt de helling niet alleen stei- Ier, maar ook gladder. Steeds sneller en snel i meter naar beneden. En waar komen ze nu te ler glijden ze voort, wel vier. of vijfhonderd rechl? Ze weten het niet... .In de gisteren gehouden raads zitting is ingekomen- een voorstel van de raadsleden Klein, iDicnsfce, van der Vlies, Lagerweg en Man ner lage Grete om. te schrappen art. I8bis der verordening ter handha ving van de opejibare orde en vei ligheid en op de straatpolitie. De strekking van dit voorstel is het verbod van straatschrobben. In hun motivering noemen de voor stellers den toestand onhoudbaar, vooral waar zelfs het schrobben, der straat met grachtwater niet ivordfc toegelaten. Zij erkennen het belang der gemeente-waterleiding, maar meenen, dat het een niet minder groot belang is, het verblyj in onze stad niet te veronaangenamen. Door den cipier van het Huls van Bervaring alhier is hedenmor gen op den zolder van het gebouw een groote kroonniï gevangen. Sport. De rechtbank te Hee- renveen heeft den wielrijder V. al daar, welke 2 October een meisje meisje omverreed, zoadat dit het sleutelbeen kneusdc\ veroordeeld tot 2 dagen hechtenis. Tolstoï is ziek. Zijn toestand boezemt eenigc ongerustheid in. De denker is reeds 71 jaar Musis Sacrum. Transvaal- avondVertooning van lichtbeel den. 1. De voornaamste gezichten uit Transvaal. 2. Een reisje door de Residentie. 3. Het leven van HM. De Koningin. 4. De geschiedenis van het blinde meisje. 5. Beweeg bare platen, draaiende sterrenenz. (AdvJ. Gevraagd tegen Februari een .nette kinder-werkmeid. O v. -y. ,«»yiswwvwiA wa '»'i STADSKRONIEK De reeks dagelijkse ongevallen begon Woensdagmorgen, om negen uur in de Vlaardingenstraat, waar een. paard met een melkwagen op hol sloeg en in botsing kwam met de carrier van T. Veel melk ging vjrlorpn. De carrier werd zwaar beschadigd. Om half elf rukte de brandweer uit voor schoorsteenbrand ten huize van L., in de Beyerlandse- straat. Met de rammonneur is de brand geblust. HONDERD WELSCHEN-WONING Dit zijn de woningen, zoals Rot terdam ze in de Kleipolder te Overschie bouwde volgens het Welschensysteem. B. en W. heb ben aan de gemeenteraad voor gesteld om de tweede honderd montagewoningen, die Schiedam voor Tuindorp Kethel zijn toege wezen, ook te bouwen volgens dtf systeem. J. Hartkoom neemt afscheid van ANMB Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zal de heer J. Hartkoom binnenkort af scheid nemen van de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, waarvan hij sedert lang het voorzitterschap be kleedt. De bondsleden zullen ter gelegenheid van dit afscheid de scheidende functionaris een feest avond aanbieden in het Passage-, theater, Hieraan zullen meewerken bekende artisten, verenigd in Mi nerva's Variété Show. VISSERJJBERICHT SCBEVEN1NGEN, 15 Dec. Binnen van de haringvisserij de logger Sch 297 zonder vangst, motorschade; Sch 97 met 40 kantjes, onderbroken reis wegens zieke opvarenden; Sch H0 met 25 last en 50 kisten verse haring: Sch 20 met 200 Wsten verse haring; Sch 24 met 8 Jast en 160 kisten verse haring; 285 met 70 kisten verse haring; 21 met ISO kis ten; 249 met 100 lusten verse haring; 223 met 20 last; 4 met 20 last; 189 met 21 last haring. Notering verse haring: 16.80—/ 2300 per kist van 50 k.g. Vangstberichten hedenmorgen uit z»e Sch 87 met 5 k.; 200 met 30 k; 159 met 30 k.; 32 met 15 kg 37 5 k.; (KanaalJ 45 25 k-, '250 40 lt: 310 2 k.; 36 17 k. 102 17 k.; 3 4 k. (Kanaal) 6 3 R.; 118 1 k.; 325 geen vangst. Vanwege het slechte weer hebben de meeste schepen niet gevist. Besomming loggers verse vis van 14 Dec.: Sch 352 2730 110 met 1000. Besomming Rust- vissers; Sch 68 540; 67 540; 76 770; 1 930; 2 4B0 10 550 SI 5 470; SL 6 65. Trek er op uit en leer buiten het leven kennen Van de zijde der stichting „Na tuurbescherming Schiedam schrijft men ons: „De jeugd en de natuur" staat er boven deze regels, gelukkig niet: De jeugd in de natuur, want dan zou het een vrij sombere ge schiedenis moeten worden. Als de jeugd al eens in de natuur komt, dan weet ze er vaak niet veel beter te doen dan wat bloemen of takken af te rukken, met stenen en stokken in kastanje- en eikenbomen te gooien, of elkander te bekogelen met paddestoelen. En een aardig eekhoornje, of een wild konijn moe ten maar zien ongemerkt uit de voe ten te komen, willen ze zich niet aan een langdurige achtervolging bloot stellen. Worden de jongelui on danks eigen luidruchtigheid ge troffen door de stilte van een berfst- bos, dan wordt de onwennigheid aan dit voor hen ongewone ver schijnsel spoedig overwonnen met een luid galmende „klok van Arne- muiden". Van de jeugd in de natuur is dus niet zo heel veel verheffens te vermelden. Daarvoor kunnen we voorlopig maar beter de veilige weg kiezen en. het aantal „Natuurwach- ters" zo groot mogelijk maken. Maar nu „de jeugd e n de natuur" In dit geval zijn we er niet mee klaar wat onaangenaams aan het adres van het opgroeiende geslacht te lanceren. Want nu rust de ver antwoordelijkheid bij de ouderen: alleen als ouders, onderwijsmensen en jeugdleiders aan meisjes en jon gens voldoende kennis weten bij te brengen omtrent de natuur, zal er in de jeugd liefde voor alles wat groeit en leeft kunnen ontstaan. Zon der kennis geen Ihifde. Natuurlijk is, voor wat betreft dit aanbrengen van kennis in de eerste plaats een. belangrijke taak weggelegd voor de school omdat deze door alle kinde- den wordt bezocht. Het is daarom van grote betekenis dat de onder wijsvernieuwing ook niet aan het vak „kennis der natuur" voorbijgaat De behandeling van. „levensgemeen schappen" (daaronder verstaan we groepen van planten en dieren, die bij en door elkaar leven) staat zeer zeker heel wat dichtgr bij de werke lijke natuur, dan de oude indeling in planten- cn dierenfamilies. Ook wat de te behandelen stof betreft is dit vak heel wat interessanter ge worden. Ook de ouders hebben de mooie opvoedende taak, liefde aan te kwe ken voor plant en dier. Maar welke vader heeft nog de tijd (en de lust) oip er eens met zijn kinderen op uit te trekken, de bossen in, de weilan den door, het water op? Wie ont vlucht er op een vroege zomermor gen nog wel eens de huizenmassa? Wie heeft op een late wintermiddag met zijn vader wel eens over een stille bosweg geiopen? De moderne jeugd heeft daar im mers „geen tijd" meer voor. Toch zullen we onze kinderen zover zien te brengen, dat ze belangstelling krijgen voor de natuur; dat ze er eens alleen of in kleine groepjes op uit trekken om te genieten van de vreugde van het leven; dat ze de schoonheid leren zien van mens en dier en plant. Zondag worden aan de Laan van Poot in Den Haag districtsoefen wedstrijden gehouden' voor hand ballers. Dames en heren-keur- elftallen zullen elkaar ontmoeten. In de deelnemende ploegen zijn de volgende D.W.S.-ers opgesteld; B. van Woerkom in dames A; M. den Uyl, A. Muller, A van Schalk in dames B; J. van ïfoort en A. Sig- mond in heren-B. -1*, tL Het Schiedamse drama rond het beeld van Pieter Starreveld heeft een einde genomen. Nadat vorige week door het gemeentebestuur op grond van het genomen raadsbesluit om het beeld niet te bestemmen als oorlogsmonument de eis was gesteld dat de inscriptie moest worden ver wijderd, had het comité de bemidde ling ingeroepen van de commissaris der Koningin In Zuid-Holland, oir. L. A. Kesp er. Deze heeft geadviseerd aan het verzoek van het gemeentebestuur te voldoen. De voorzitter van het comi té, de heer W. A. Hoek, heeft hier op medegedeeld dat het comité zich by het besluit van B. en W. van Schiedam zal neerleggen. De verwij dering van de inscriptie zal echter niet geschieden door het comité, doch door de gemeente. Woensdag is dit besluit definitief genomen. Met de verwijdering van de in scriptie;- „Aan allen, die vielen, die streden, die leden- voorhet Vader land", is het laatste beletsel, dat een aanvaarden van het beeld van Star reveld door het Schiedamse gémeen- tebestunr nog in de weg stond, ver dwenen. De drie krachtpatsersHercules, Adelaar eti Condor, waren Woens dagmorgen druk bezig by de werf Gusto de 45 meter lange arm te plaatsen van de 150-tons kraan, die hier gebouwd wordt voor rekening van de stad Antwerpen. Het was geen peuleschilletje, dit karwei, want behalve dat de arm. de lengte had, mocht het gewicht van 120 ton er ook zijn. De regie was echter in uitstekende handen en het duurde dan ook niet lang of de zaak zat stevig op z'n plaats. Wanneer alles meeloopt kan de kraan, waarvan ket casco op 12 Maart tevfater werd gelatennog voor het einde van het jaar worden afgeleverd. JEUGDINDRUK Jongens of meisjes met wie ge als kind gespeeld hebt, of die uw klasgenoten waren op de lagere school, mogen 30 of 40 of 50 jaar geworden zijn, ge zult er meestal het ventje of het wicht van vroe ger enigermate in blijven zien, ook al verloor u ze jaren en jaren uit bet oog. Zo zag ik daar gistermiddag op eens Kees over de Coolsingel wan delen. Het was zeker wel een jaar af dertig geleden dat ik hem ont moet had, maar ik herkende hem direct en hij my ook. Zo, dat Wss dus Kees, wel wel, wat was die jongen dik geworden, dik en oud, bolrond met enorme onderkinnen en geen haar meer op zyn grote rode hoofd. Maar nog vóór We een woord met elkaar gewisseld had den wist ik het weer, ik wist het nog of het gisteren gebeurd was, ik zag het nog zó duidelijk voor me of geen mensenleeftijd tussen toen en. nu lag; tussen dat Keesje; dat roverij e met ons speelde en deze volvette papzak, man in bonus, succesvol zakenheer met een dikke gouden ketting over zijn sterk koe- pelend vest. Ik moest er aan den ken. toen we ernstig aan het infor meren waren naar eikaars doen en laten. Ik moest er aan denken toen Kees me vertelde over zijn grote kinderen, hoe die ook al weer ge trouwd waren en. gezinnen hadden met nieuwe loten. Ik moest er aan denken toen we het over wederzijdse kennissen hadden, en wat er allemaal van hen geworden was. Ik moest er aan denken onder het tappen van. een gewaagde mop, waarin Kees een meester bleek te zijn. Denken moest ik er aan toen we samen even een kopje koffie zaten te drinken en Kees mij trachtte uit te leggen waar hij zyn succes in het leven aan te danken dacht te hebben. De gedachte liet me zelfs niet los toen er een zakenvriend van Kees aan ons tafeltje kwam zitten, die duidelijk uit deed komen, dat men niet min over die grote dikke Kees moest denken, want dat hij in handelskringen een zeer^geafea? en ook wel gevreesde figuur was. Nee, twee uur lang moest ik maar steeds denken aan dat Kees je van zeven jaar, dat jongetje, dat op een morgen bij ons in de tuin kwam spelen, roverije spelen, met dikke touwen, om elkaar op te han gen. (zomaar zeggen dan). Ik moest ter maar steeds aan denken hoe dat knaapje plotseling huilend uit een bosje struiken te voorschijn kwam, huilend, snikkend en jammerend en voetje voor voetje lopend van wege zijn volle broek. Het spijt me, Kees, maar ik zal er nog aan moeten denken al word je tachtig! DESIDERIUS. Toen de autobestuurder K. gis teravond om 6 uur bij de Vijf Slui zen wilde remmen, gleed zijn wa gen door en kwam terecht tegen een RET-bus. Heeft U moeilijkheden met keukenaccommodatie? BALJON zorgt voor t7. zowel UIT als THUIS Telefoon: 67360 CAFETERIA RotterdamsedUk 2 4 1 Jongeman met "pension in Schiedam of R'dam-Wésf. Br. no. 823d aan boekh. J. S. van Leeuwen, Broersvest 44, Schiedam. ET is weckclijk niet moeilijk voor U rekeninghouder te worden. U wordt bij" ons prettig ontvangen, behoeft slechts weinig formaliteiten te vervullen en het xs beus niet noodzakelijk, dat U over een groot kapitaal beschikt. Waarom zoudt niet meteen naar het kancoor,in of nabij Uw woonplaats stappen en U van deze dingen overtuigen? 98 Vestigingen in Nederland. Adverteer regelmatic Vrijdag 16 t/m Maandag 19 December: MARLENE DIETRICH in Een vrouw gaat op inspectie In Berlijn. Mariene Dietrich beter dan anders Toegang 18 jaar Zaterdag en Zondag 3 en 5 uur Toeganr 14 jaar DINSDAG NIEUW PROGRAMMA - BANKETBAKKERIJ M. J. VLUG - Singel 222 Telefoon 69460 Schiedam KERSTKRANSEN 2.85 per stuk (500 gram). (Kwa liteit als van de Boterletters. Roomboter, Bloem. Amandelen, Suiker en Eieren. Opgemaakt met Kersen, Snippers, Fondant enz,). Verder diverse banketstaven, opgemaakt en onopgemaakt KERSTBRODEN, zwaar gevuld met Krenten, Ro zijnen, Sucade, Snippers enz. 1.50 per stuk KRESTROLLEN. Gevuld met spijs. Bestrooid, met poedersuiker. Prima vulling, 1.75 per stuk KERSTROLLEN. (Zonder spijs) 1.25 per stuk KERSTTIMPEN. Vooroorlogs. Een lekkernij bij Uw Kerstontbyt 0.10 per stuk Dozen worden NIET berekend KWALITEIT ZEGEVIERT A.S. Vrjjdag en Zaterdag voor reclame 250 gram PINDAKRANSJES voor 50 ceni 250 gram SPRITSKRANSJES voor 55 cent overheerlijke TOMPOUCEN voor 50 cent BESTEL VROEGTIJDIG UW KERSTKRANSEN KERSTTAARTEN EN KLOKKEN Voor 15.— aan cassabons ontvangt U een overheerlijke taart cadeau ZIE ETALAGES St. LIDUINASTRAAT 49 'BEKROOND TE TELEFOON 67586 'S-GRAVENHAGE Winkel ter overname ge vraagd. Goede 9tand Schie dam Br. no. S 203 bur van dit blad. Gevraagd in klein gezin, meisje voor halve dagen, ben. 20 j. Aanmelden na 7 U. nun. Huysmansstraat 12a. Orgel. Voor zaal gevraagd orgel en 125 klapstoeltjes te gen. billijke prijs. W. Pop-: peliers. Marentakstr. 57 d,. Rotterdam. Te koop: 3 keurige zw. man tels m. 44 a 20.— met bont, m. 38 15.ook met bont, m_ 42 10.~Br. no. S 201 bur. van dit blad. Gevraagd, aankomende en hulp-Electro-Monteurs. Mel den tussen 17—18 uur. Geve- ke, Broersvest 58, Schiedam. Te koop: lederen blauwe da- mesmotorjas. 2 x gedragen. Te bevragen: Anth. Muysstr, 16 a, Schiedam. U Belt 68353 en wij halen eh bezorgen al uw slijpwerk, o.a. tafelmessen, vleesmessen, broodzagen, vleesmolens, scharen, schaatsen enz. In strumenten- en Gereedschap slijperij, Hoofdstraat 239, Schiedam Te koop of te ruil aangebo den 2 lits-jumeaux-spïraleii in zeer goede staat voor een divan-ledikant. Br. no. S 202 bur. van dit blad. Te koop grote Etna-haard met vloerplaat en achter plaat J35.een stofzuiger en Liberty-stoeS. Jan Steen- straat 83, Schiedam. I£0EKT DAN EEN KOERIERSTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2