a Wfllif Nijverheidsonderwijs moet dezelfde kansen bieden ais ULO er HBS Kamer neemt genoegen met een half ei „Kracht en Vlugheid in de Schouwburg MOEILIJKHEDEN? Wij geven raad PIANO'S In Rotterdam wil men experimenteren met nieuwe schoolvormen Tour de France in 1950 HOEST Veertarieven op de Westerschelde niet van d.e baan Verdeelde gevoelens in Eerste Kamer over P.B.O. VRIJ NEDERLAND Donderdag 15 December 1949 3 Of de voorgenomen industrialisatie van Nederland zal slagen moet wor den afgewacht. In ieder geVal bestaat het voornemen en zal men, om het doel te bereiken tijdig die voorwaarden moeten scheppen, die een sterke uitbreiding van ons industrieel potentieel kunnen mogelijk maken. Er is zeer veel kapitaal nodig voor nieuwe investeringen maar daarnaast zal ons land de kwantiteit en de kwaliteit van zjjn industriearbelders cn technici belangrijk moeten opvoeren. Er is nu reeds een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Steeds meer komt men tot het inzicht, dat hieraan de onvoldoende opleiding schuld is. Ons nijverheidsonderwijs schiet "tekort en is onvolwaardig ten aanzien van de andere takken van onderwijs. gen, waarvan verwacht kan worden, dat zij tot de categorie van de onge schoolde arbeiders zullen gaan beho ren ^volgen de twee-jarige cursus ge- De leerlingen, die na het eerste jaar naar de ambachtsschool gaan, zullen daar een tweejarige uitge— breïd-technische cursus moeten kun nen volgen, die hen als gespeciali seerde vakman zal afleveren. Maar tevens dient deze tweejarige opleiding direct toegang te geven tot de Middelbaar Technische school. Eerst wanneer deze mogelijkheid be staat, zal het Nijverheidsonderwijs dezelfde kansen bieden als ULO of HBS. Ook aan het avond-onderwijs is door de Nijverheidsschoolraad aan dacht besteed. Men is van oordeel, dat dit meer aan de behoeften moet worden aangepast. De praetyk heeft uitgewezen, dat de avondscholen in de regel door oudere mensen worden bezocht, dan waarvoor ze zijn be stemd. Men wil nu dit avond-onder- wys splitsen in cursussen voor oude re arbeiders (tussen 20 en 30 jaar) en voor de 16- en 17-jarigen. Voor deze laatsten wil men het aantal avondèö per week van vier op drie of twee brengen, aangevuld met één middag cursus in dc week. Hierover zal over eenstemming met de vakbeweging en het bedrijfsleven moeten worden be reikt. Het programma van dit avond-on derwijs moet zo aantrekkelijk zijn, dat het niet langer nodig heeft, de zgn. „ongrijpbare' jeugd op te van gen en op alle mogelijke manieren zoet te houden. Nieuw type ULO In het kader van de plannen voor hervorming van ons Nijverheidson derwijs is ook gedacht aan de stich ting van een nieuw type ULO-schoo! die sterk is gericht op het Nijver heidsonderwijs. Minder onderwijs ia talen en handelskennis maar meer aandacht voor de activiteit, de tech nisch werktuigelijke begaafdheid van de leerling. Plannen voor een Rotterdamse plannen Enige tijd geleden werd in Rotter dam een Raad voor het Nijverheids onderwijs in het leven geroepen, waarin niet alleen onderwïjs-mensen maar ook het bedrijfsleven, de Ka mer van Koophandel en de gemeente zitting hebben genomen. Deze raad kreeg tot taak de pro blemen van ons Nijverheidsonder wijs te bestuderen en wegen aan te geven, die tot een verbetering van deze tak van onderwijs zouden kun nen leiden. De raad blijkt voortvaren^ tewerk te zijn gegaan want nu reeds heeft de voorzitter, wethouder A. J. van der Vlerk, ons verslag kunnen doen van de suggestie, die uit deze Nijver- heidsschool-raad naar voren zijn ge komen. De bevindingen zyn, dat het tegen woordige Nijverheidsonderwijs te weinig aansluiting biedt voor verdere studie en de mogelijkheid elimiijeert, om de hogere posten in de maat schappij te bereiken. Deze omstan digheid heeft er toe geleid, dat vele ouders hun -kinderen liever geen am bacht laten leren. Wie weet, hoeveel pientere knapen, daardoor-de kans hebben gemist, om hun aanleg te vol gen. Dit dikwijls tot schade van hun levensvreugd, maar eveneens van on ze maatschappij. Hoe kan deze toestand worden ver anderd, hoe moet ons Nijverheidson derwijs worden opdat ook de goedt leerlingen het willen volgen? Want is het niet vaak zo, dat de ambachts- sriiool do bestemming is van de jon gens. die .geen studiekop' hebben. Een tussenschool Bovengenoemde raad is van oor deel. dat het Nijverheidsonderwijs dezelfde kansen moet bieden als het - ULO en middelbaar onderwijs. Er bestaat weliswaar de mogelijkheid via avondcursussen van de ambachts school naar de M.T.S, over te gaan, maar deze weg is lang en moeizaam. De keuze van en de geschiktheid voor een bepaalde onderwijsrichting moet eerder kunnen worden bepaald, m.a.w., de selectie rtioet zo vroeg mo gelijk beginnen Indien de regering haar medewer king wil verlenen, dan wil men in Rotterdam een tweejarige tussen school stichten, die direct aansluit op de lagere school Op deze tussen school is het onderwijs voor 55% al gemeen vormend en voor 45% een testen op en oefenen in handvaardig heid Na het eerste jaar is reeds ean selectie mogelijk-De.leej^ingen -met technische aanleg kunnen een be stemming krijgen naar de am bachtsschool, anderen, met studie- aanleg naar ULO of HBS. De leerlin- Vakbekwame chauffeurs gediplomeerd Bedrijfschauffeurs zijn niet op de weg om werk te geven aan be grafenisondernemers. Dit was een van de opmerkingen van. dr H. Molhuysen, hoofdbestuurslid van de Algemene verladers- en eigen vervoerders organisatie tijdens een uitreiking van niet minder dan 126 diploma's van vakbekwaamheid aan bedrijfschauffeurs uit geheel Zuid-Holland, welke uitreiking gis teravond plaats had in het ont spanningsgebouw van Van Nelle. Spreker wees er op, dat men het belang van de cursussen, die voor het behalen van deze diploma's door de EVO worden gegeven, meer en meer inziet. Dit blijkt wel uit het feit, dat zich voor de nieu we landelijke cursus reeds meer dan 2000 cursisten hebben opge geven. De heer J. Ph. Schneider, dis trictssecretaris van de E V.O., sprak woorden' van dank tot de instruc teurs en examinatoren, die belan geloos hun werk hebben verricht en wees er op, dat ook in andere grote steden op deze avond diplo ma's van vakbekwaamheid wer den uitgereikt, in totaal 546 stuks. Hoofdinspecteur K. J. Muller Cdt. van de Rotterdamse verkeers politie releveerde in een geestig speechje. dat de politie zo weinig mogelijk oponthoud op de weg wenst, wat mogelijk is door een deskundig weggebruik. Hij prees het werk van de E.V.O. en sprak de hoop uit. dat de gediplomeerde chauffeurs zo weinig mogelijk met de verkeerspolitie in aanraking zouden komen Namens de examinatoren wenste de heer P. J. H. Gardeniexs de ge slaagden geluk met het behalen van de diploma's. Na de feestelijke uitreiking van de diploma's sprak nog de heer H. M. "W. Westerlaken landelijk voor zitter van de Unie van chauffeurs en de heer D. Kooyman, één der gediplomeerden. De heer De Jong, commissaris van politie en verscheidene andere genodigden, onder meer uit het transportbdrijf, gaven van hun be langstelling blijk. UIT DE OMTREK OVERSCHIE Bij de kolenhandelaar Suyker aan ds Achterdijk ls ingebroken In de ko- lenopslagpiaate. Een hoeveelheid kolen wordt vermist. ïn een consumptietentje aan de rijksweg is door middel van „onder- graving" ingebroken. Bij een ander tentje mislukte een poging daartoe. Na bijwoning van een demonstra tie met een kleine baggermachine over wegen de polderbesturen van Schie- veen en Zestienhoven de gezamenlijke aankoop van zo'n machine. dergelijke school zijn in voorberei ding. De gedachte, nieuwe industrieën naar Rotterdam te lokken heeft voor gezeten bij de plannen tot stichting van een horlogemakersschool en een school voor opleiding van arbeiders in de fijn-industrie, b.v. instrument makers. Aan deze laatsten bestaat een groot tekort. De enige horloge makersschool in Schoonhoven ligt minder gunstig. De heer J. A. Noote- boom, inspecteur bij het Nijverheids onderwijs en wethouder van der Vlerk hebben verschillende fabrieks scholen in België en Zwitserland be zocht. De opleiding tot vakbekwame arbeiders staat daar op hoog peil. De algemene indruk was, dat Nederland met zyn Nijverheidsonderwijs ten achter is. Misschien, dat de Rotter damse plannen een stoot in de goede richting kunnen geven! 1 (Ingez. Med.) Gelukkig It da Ujd van de groud- itoffemchaarste voorbij en kunt U weer vofopWybertkrijgen. Steed* heelt Wybert zijn kwaliteit gehandhaafd. Het beste voor Uw keel! Alléén in originele dozen. Ook wederom verkrijgbaar: V/yteri mêt'menthol PARIJS. De Tour de France zal in 1950, van 13 Juli tot 6 Au gustus, volgens dezelfde formule worden georganiseerd als in 1949, dus met nationale, Frans-regionale en buitenlandse ploegen. Het to taal aantal deelnemers is vastge steld op 116, verdeeld over dne na tionale ploegen (Italië, Bejsjë en Frankryk) van. elk 10 man. vijf Frans-regionale teams eveneens van 10 man en zes buitenlandse ploegen (Nederland, Luxemburg, Zwitserland. Italië B. België B en vermoedelijk een internationale équipe met Spanjaarden) van elk 6 man. De tour zal in'dezelfde richting als in 1940 worden gereden, dus om de West, en er komen twee ritten tegen het uurwerk, een voor de Py- reneeen en een na de Alpen. Het parcours gaat ook ditmaal buiten de Franse grenzen. Zowel België, Zwitserland als Italië zullen worden aangedaan. Zeiler Peder Lunde heeft sympathiek plan KOFENHAGEN. De Konink lijke Deense Jachtclub heeft mede gedeeld, dat zy voor de internatio nale drakenwedstrijden te Velje, die 15 Juli 1950 beginnen, en waarvoor deelneming wordt venvacht Uit Groot-Brittannië, Noorwegen, Zwe den en Nederland, een voldoende aantal draken-jachten beschikbaar wil stellen. Dit uitleenplan, dat ten doel- heeft de buitenlandse deelne ming, nu deviezenmoellijkheden en kosten van het vervoer van jach ten extra groot zyn, toch zo volle dig mogelijk te 8oen zijn* ontwor pen door de bekende Noorse zeiler Peder Lunde. {Ingez. Medl) Eén van de Tingnummerswaar bij de toeschouwers dikwijls be angst toekeken Binnenspeler Quigley kost kwart millioen LONDEN. De nieuwste aan koop van de tweede divisieclub Preston North End heeft een record transfer-bedrag opgeleverd. Voor de binnenspeler Eddie Quigley van Sheffield Wednesday werd maar liefst een som van by na 27.000 pond sterling neergeteld. Het hoogste gedrag dat tot dus ver was betaald, was de 25.000 pond waarvoor Derby County in April Johnny Moris van Manchester United overnam. Binnen twee dagen heeft Preston North End 44.000 pond sterling voor de aankoop van nieuwe spelers be steed. Hiertoe behoort ook Willy Forbes van Wolverhampton Wande- Ingez. Rode Hoestpoeders van Mijnharde Doos 4h et (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het gehakketak tussen de regering en het parlement over de veertarieven op de Westerschelde is gisteren in de Tweede Ka mer voortgezet, maar tot een overtuigend succes van de tegenstanders van het heffen dezer tarieven heeft het niet geleid. De heer Van der Feltz (C.H.) had met enige andere Kamerleden een amendement inge diend, waarvan de strekking was, om de f 800 000, welke de in te stel len tarieven moesten opbrengen, uit de begroting te doen verdwijnen. Minister Spitzen, zat erg met het geval verlegen. Het vorige jaar heeft hy erin berust, om de heffing der veergelden nog een jaar uit te stellen, maar de minister van Fi nanciën verscheen als een dreigen de schaduw^op de wand en er bleef de bewindsman mets anders over dan te zeggen, dat hij deze zaak diende te beschouwen als een Rijksaangelegenheid, Er had over dit punt voldoende vooroverleg plaats gehad, en hij voelde er blijkbaar weinig voor om wederom met lege handen bij de beheerder der schatkist terug te komen. Maar de oppositie tegen het voor nemen om veergelden te heffen scheen sterk en onverbiddelijk EXAMENS Aan de Economische Hogeschool slaagden voor het candldaatsexamen in de economische wetenschappen de he ren P. J. W. Friso en J. Knoester. uit Rotterdam. Voor het doctoraal examen econo mische wetenschappen slaagde de heer J. A. van der Stok, uit Rotterdam, Vernieuwing blijkt in deze wereld toch nog steeds mogelijk. Snelwande len hebben we al een hele poos, laatst hoorde ik van Amerikaanse moeders, die snel-kruip wedstrijden organiseerden tussen hun kroost, „snel-weg" kennen we al weer enige jaren als speedway en nu komt het snel-dammen. Niets geen gepieker meer, geen halve uren nadenken over éen zet. De klok bij het dam men wordt op snelheid gezet! Deden we tot nu toe desnoods veertien da gen af langer over een tournooï, bin nenkort zal dat binnen een dag zijn afgewerkt. De damsport gaat mee met de moderne wereld van raket vliegtuigen en bliksemtreinen. Zij heeft zich ontworsteld aan de greep van het trekschuittijdperk en wil zich een dynamische, een echt be weeglijke hedendaagse sport tonen. Het is het genootschap „Damas", dat hiertoe de stoot heeft gegeven en van de zes dammers, die straks deze revolutie in de damsport gaan be werkstelligen kunnen de meesten kampioen voor of achter hun naam zetten. Het zit n.l. zo: Damas orga niseert op Tweede Kerstdag in eén der bovenzalen van café-restaurant De Kroon te Amsterdam een dam- toumooi, waaraan deelnemen: Piet Roozenburg, R. C. Keller, D. v. d. Staay, H. de Jongh, W. Rustenburg en B. Dukel, allen spelers wier naam in de damwereid en daarbuiten klinkt als een zilveren kerstklok. Deze zes heren gaan wedstrijden spelen, die niet langer dan een half uur mogen duren en het doel ervan is de snelheid van visie van deze kop stukken te testen. Door deze korte speeltijd wordt bet mogelijk het hele to urnooi in één dag af te werken en voor de toeschouwers zal het er zeker aantrekkelijker op worden. Als deze proefneming slaagt zullen er nog meer van dergelijke tournooien warden georganiseerd. Voor de li af heb hers van snelheid zal de mede deling, dat „Damas" met dit tour- nooit niet beoogt het wedstrijdtempo te wijzigen, ongetwijfeld als een koude douche werken. Het wil al leen ter afwisseling van de zware tournooien en de competitie-wedstrij den, de spelers en de toeschouwers een tournooi aanbieden, dat als spe ciale atttractie geldt en waarbij -alles gaat om parate kennis, snelle visie en slagvaardigheid. Maar misschien bevalt het wel zo goed, dat de dam mers straks niet "anders meer wil len! In het internationale basketball leven gaat Nederland straks ook van zich laten horen. Het Nederlands basketball-teamvertrekt op 31 De cember naar Nice om daar deel te nemen aan een tournooi tussen zes landen. Vier van deze landen uiteraard de vier hoogst geplaatsten in het komende tournooi kunnen deelnemen aan de wereldkampioen schappen, die m October 1950 te Mon tevideo zullen worden gehouden. In Zeeland is de slrafcommxssie van de KNVB resoluut opgetreden. Enige weken geleden werd in Bres- kens bij een. voetbalwedstrijd de scheidsrechter op ergerlijke wijze gemolesteerd en het resultaat daar van is au: de speler, die een drei gende houding tegenover de scheids rechter aannam en uit het veld werd gestuurd, is geschorst tot 15 Augus tus van het volgende jaar en hem is het recht ontzegd aanvoerder van een voetbalclub té zyn. Hot bestuur van de V.V. Breskens heeft opdracht gekregen om de bezoeker, die de scheidsrechter molesteerde, voorgoed de toegang tot het terrein en tot het clublokaal van de vereniging te ont zeggen, de andere bezoekers, die zich hebben misdragen zullen tot 15 Augustus 3951 geen thuiswedstrijd mogen bijwonen en de vereniging Breskens zelf zal de eerste thuis wedstrijd zonder publiek moeten spelen, terwijl zij nog een voorwaar delijke straf heeft gekregen van twee wedstrijden zonder publiek met een proeftijd van twee jaar. H#t is een fikse straf, maar het blijkt inderdaad nodig te zyn, want de incidenten, tijdens wedstrijden''hebben zich ge durende deze, competitie weer aan zienlijk veelvuldiger voorgedaan, dan we gewend waren. Een wijs be sluit van de KNVB om mat deze uit spraak meteen duidelijk te kennen te geven, waar men aan toe is, als men. zich misdraagt tijdens de wed strijd. Of echter de zaak en ik be doel daarmee het gehele verschijnsel van dergelijke verruwingen met straffen op den duur verholpen zal kunnen worden meen ik te moeten betwijfelen. Dc kem van deze kwes tie ligt mi. in het gebrek aan opvoe ding van spelers en toeschouwers en £aar kan men slechts door redelijk praten en niet door straffen veran dering in brengen. Amateur-bokswedstrijden in Odeon De Rotterdamse amateur-boksers krijgen Maandagavond in Odeon te genstanders uit het Oosten van het land en met name uit Almelo en Enschede. Het programma, dat pro motor Huizenaar voor deze avond heeft opgesteld ziet er als volgt uit: Leen JansenL. Lucas; J. Sehreu- telkampJ. Welmïnk; P. Voorwin de—J. Veldhuis; J. den HaanM- Eleveld, A. w. d/.MeerenH. v,. d. Berg; W. Christen—G. Stulen; G. Snoeck;—J. Bakker, J. v. d. Most—A Bouwmeester; N, v.' d. Murmik—H. Eggengoor; D. Baan~H.Diever; P. MohrS. de Jonge, H. v, d, Berge A. Nieuwenhoven. Terwijl de minister meende, dat het niet heffen van veergelden na de bevrijding geen rechten had geschapen, waren verschillende Kamerleden een geheel andere mening toegedaan. Opnieuw werd de lijn van de minste weerstand gezocht. Voet gangers en wielrijders zouden wor- den vrijgesteld, behalve dan dat er misschien een eerste klasse zou worden gemaakt, waarin zou moe ter worden betaald. En voor de voertuigen zou, dacht de minister, misschien een gedifferentieerd ta rief te ontwerpen zyn, waardoor aan de ergste bezwaren, vooral van Zeeuws-Vlaanderen, enigszins zou zijn tegemoet gekomen. De heer Van der Feltz bleek be reid om zich hieidoor te laten ver murwen. maar hij stelde een voor waarde: als de nieuwe tarieven zijn vastgesteld, zullen ze aan de Kamer moeten worden overgelegd. De minister zegde zulks haastig- lijk toe, blij, dat hij er zonder ernstige scheuren in zijn kleren afkwam en opgelucht, dat hij niet met lege handen bij papa Iieftinck behoefde terug te keren. Dames zijn favoriet By gymnastiek ^uitvoeringen, zoals we gisteravond in de Schouwburg van „Kracht eii Vlugheid" zagen, moéten we het steeds weer waar deren, dat de verenigingen niet op het toneel' komen met het beste wat zij hebben, maar dat zij zich ronduit vertonen met alles wat zy om het lelyke woord eens te gebruiken aan mensenmaten aal bezitten. Goed en slecht komt daarbij voor het voet licht en de prestaties zijn daarmee evenredig. Van heel hoog schieten we naar heel laag en omgekeerd. Zo zagen we gisteravond bij nummer vier van het programma (een spnngnummer voor jongens) knapen, die alle beloften ia zich dragen om j me^tert3Jd te kunnen scharen by de uitgelezen groep van keurtur- ners. zagen er ook, waarvan „men zegt, dat ze het nooit leren, we zagen er „recht van lijf en leden", maar er waren er ook met afgezakte schouders en kromme ruggen. En toch deden die laatsten ook mee, toch mochten ook zij hun nummertje mee springen, en In hen zagen wij het levende bewy's van het streven der gymnastiek-verenigingen: niet alleen Lichamelijke opvoeding voor hen, die dat van nature ligt, maar ook voor nen, die met een plank ic hun rug lopen. 't Was overigens heel aantrekke lijk, wat „Kracht en Vlugheid" de' (Van onze parlementaire redactenr) .DEN HAAG. Bij de behande ling van de Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie in de Tweede Ka- mer heeft de tegenstelling tussen ,en.p ^£-A- zekere zin het debat beheerst De Kamerfractie van de laatste partij heeft niet zon- r succes gepoogd om-de invloed DaS/^e °ver^eid in de organen der P.B.O. te versterken, zonder dat men met zoveel woorden kan zeg gen, dat de K.V.P^voor de P.v.d.A. gebukt heeft. Naar de mening van de protestantscbristelijke fracties In de Eerste Kamer is dit echter wel het geval en in het Voorlopig Verslag van het onderzoek der P.B. de afdelingen wordt dit de j°P bittere toon verweten. En zij, die het ondernemersinitiatief liever in het geheel niet door de overheid beperkt zien, gooien er nog een schepje op. Overigens vinden wij in 't Voorlo pig Verslag dezelfde standpunten terug, welke zich reeds bij de be handeling in eerste aanleg hebben doen gelden. Met enige zekerheid kan dan ook wel voorspeld worden, dat het debat over de jP.B.O. in de Eerste Kamer niet zal uitmunten door de manifestatie van nieuwe inzichten. De voorafgaande behan deling in woord en schrift is zo uit voerig geweest, dat dit ook niet mocht worden verlangd. toeschouwers bood Reeds de ope ning met het tableau de la troupe, maakte een goede en verzorgde in druk, de volksdansjes, die uitgevoerd werden door meisjes van zes tot ne gen jaar waren leuk en beloofden iets voor de Imtoefening, die de meisjes tot twaalf jaar daarna gin gen uitvoeren. De oudere dames toonden zich bij de knots-oefening een waardige en nog niet „oude" garde, maar voor de heren kunnen we ondanks de cle mentie, die gevraagd is, weinig waar dering vinden. De fijne kanten wa ren niet te vinden en het zou ons meer bevredigd hebben minder moei lijke nummers te zien, maar beter af gewerkt De dames lieten zich in het jaar- getydenummer van hun beste kant zien, alle lof voor de meisjes^ die de zomer en de winter vertolkten. In elk geval ere wie ere toekomt, zy zorgden voor het beste, wat op deze over het algemeen zeer goed ge slaagde avond san de toeschouwer is geboden. Competitie-uitslagen der RB KB Ere-sfdeling Jansse—VB Oranjeb,—Verbllfa Dread.Shell Eerste klasse, Afd. A GEB—MFB TedirnDebee Galak—H. Elec. Eerste klasse, Afd, B ViesTJnltas Cats—DWU PON—HW DRBv G L Eerste klasse, Afd. C InsullndePTT Stokvis—RET 2 NASM—ERMAF SS VARNEC EerBte klasse, Aid. D PHM—Allan J amln—GLZ V BerkeJNKI RET 3Sozaro Tweede klasse, Aid. A Herman dad—Waco HWK2 Bergweg v DükNep ar of a Tweede klasse, Aid, "B De Korting—PCK OS—J1CS Tweede klasse, Afd. C RET 4Cleco Contact—Hagei o Vooruitg.—DWL Tweede klasse, Afd. D. Wllmcta—3-IBM RET 5Robur LnfamoWflmeta Res. Eerste klasse, Afd. StokvisZ—RET 6 NASM 2—ERMAF 2 SSAVR 2-NRC 2 Res, Eerste klasse. Afd. B Nelle 2—VB 2 18491—18399 WEK 2—Allan 2 19283—10409 Insul. 2—v Berkel 2 18628—1B362 Res. Eerste klasse, Aid. C Dreadn. 2—Galak 2 17280—18D96 Res. Tweede klasse, Aid. A Jam In 2—GLZ 3 17701—19721 v Barkel 3—NKX 2 20248—17148 RET 7—Vooruitg. 2 19097—17851 Hes. Tweede klasse, Aid. B v Nelle 3—VB 3 1744517549 Contact 2—Hagero 2 1704119643 H, Elec. 2—WEK 3 14631—19503 Res. Tweede klasse, Afd. C PHM 3—De Mass 2 18003—17264 HW 2—Vooruitg, 3 17530—18272 DWL 2PHM 3 18873—17723 Res. Derde klasse, Aid. A Vooruitg. 4—Wilmeta 2 1524418952 ERMAF 3—Ervlro 2 16935—17785 16445—19619 19296—17092 17642—1769B 17508—18787 18175—16201 19072—18090 15516—18412 16330—19310 19122—17446 19119—18071 19095—16848 38220—184DD 1B788—19561 18728—16196 17807—18092 18931—18431 17809—19722 19279—15707 192G9—17097 1797020037 1B24B—10706 19345—18335 186B5—17904 17350—18478 17705—16939 13018—17388 17098—10568 yan deze week is weer uw volle aandacht wasrd. Oa. Drs B. W. Schaper: Stalin 70 jaar P. Krug: Tering naar de nering fn Sowjet-Eusland. Camiel Huysmans e a over: Henr. Roland Holst. H. M van Randwijk: Nieuwe beschouwingen over Rooms-Rooi. Toezending volgt: a. Na ontvangst van 25 cents aan postzegel*, of b. gratis na ontvangst vaa een briefkaart;, waarmede u een proefabonnement bestelt tot en met 31 Maart 1950, terwijl u ons ƒ2,50 doet toekomen per postwissel of per postgiro nr 6280 ten name van De Twent- sche Bank met vermelding rekening „Vrij Nederland". Nieuwe abonné's ontvangen de nog in 1949 te verschijnen num mers RTRttS. Administratie „Vrij Nederland": Raamgracht 4 - Amsterdam. Vincent van Gogh, Over een tot nu toe verwaarloosd hoofdstuk uit Vincent van Gogh's leven, zyn Antwerpse pe riode schreef Dr. M, E. Tfalbaut een grondige studie, die als een voorbeeld mag gelden van consciëntieus kunsthis torisch onderzoek: Met enthousiasme en vasthoudendheid heeft* de schrijver elk gegeven onderzocht, elke mededeling aan de feiten getoetst cn daarbh waar devolle ontdekkingen gedaan en afge rekend met vele foute veronderstellin gen, Ais reactie tegen de vroegere ver onachtzaming legt Dr. Tralbaut mis schien wel Iets te véél nadruk op dB invloed die het verblfcf van enkelo maanden in de Seheldestad op Vincent'» ontwikkeling gehad heeft. Trouwens In zijn conclusies en in rijn kritische be schouwingen over net werk van Van Gogh is de schrijver het minst ge slaagd, hetgeen niet wegneemt, dat het door hem bijeengebrachte en geordende feitenmateriaal uitermate nuttig is voor het begrip van Van Gogh's kunstenaars leven. Het boek werd door Strengholt'a 'f Uitgevers Mij. typografisch keurig ver zorgd en geïllustreerd met reproducties naar schilderijen en tekeningen die in. Antwerpen ontstonden w.o. 4 kleur- reproducties. Een bijzonder boek is de Geschieden nis van de Muziek in de Nederlanden, waarvan het eerste omvangrijke deel in het voorjaar van dit jaar de We- reldbibhutheek verscheen en het tweede deel gaat verschijnen. De Belgische mu sicoloog Prof. Dr. Ch, van dea B o r r e n heeft in dit. in 't Nederlands het eerst, daarna in 't Frans uit te ge ven werk met zorg en grote kunde de pen gehanteerd. Een dergelijke moderne uitgebreide geschiedenis bestond niet tot nog toe. Men moet het aangeduldde gebied ruim penten, n.l, dat der lage kustgebieden van West-Europa, die door ligging en geschiedenis (Bourgondische hertogen. Karei V) een. zekere eenheid vormden Het ia hier njet de plaats om dieper op het werk in te gaan, doch waar wij ook lazen, hetzij over het Gre goriaans, over de bloeiUJd van volks lied en koormuziek' ofuver de luit- cn clavecymbelkunst, dit eerste deel al thans stelt als raadpleegwerk nergens teleur er. behoort In ieder geval In de boekenkast van Iedere serieuze dilet tant en musicus. Wij missen alleen een alphabetised namenregister, dat echter misschien het tweede deel besluiten gaat? Planobouw. De ïirma Rijken en De Lange (Rotterdam! gaf een vijfde her ziene druk de eerste na de oorlog van het boekie nat ieder die een mu- ziekexamen doet. gewoon la te bestu deren. Een helder geschreven en mooi verlucht boekje. Jijbileum A. M. Bout' Op het hoofdkantoor van defaak- kenjen J. Jansse Wz. is Woensdag de heer A. M. Bout magazijnmeester van de bakkerij aan de Maashaven, gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij dc firma Jans se. De jubilaris werd door directie en afdelingschefs hartelijk toege sproken. Behalve cadeaux ontving de heer Bout ook de zilveren me daille van de vereniging van werk gevers in het bakkersbedrijf. (Ingez. Med.) MATHENESSERLAAIV 21 ROTTERDAM Huurkwestle* rentezegels ouderdomspensioen Invaliditeitswet civiele procedures arbeidswet enz. Vraag: Mej. B. S., die onge veer 60 jaar is en wellicht zonder werk komt, vraagt oi ze op steun van de Overheid aanspraak kan makent Anfwoord: Opnemen in de overbruggings steunregeling zal uiterst moeilijk gaan. omdat in het algemeen voor vrouwen veel werk aanwezig is. De Minister van So- cigle Zaken moet in voorkomende .gevallen beslissen of er reden is tot opname Vraag; W. P. v. N. heeft be zwaren tegen de wijze, waarop de dokter van het Ziekenfonds, nu de vragensteller bepaalde moeilijkhe den heef^jhem niet wil helpen, Antwoord:4Het1 is natuurlijk voor een geneesheer wanneer hij bemerkt, dat men buiten het fonds om elders raadïis gaan zoeken, vervelend om „achteraf worden ingeschakeld Toch zijn naar onze mening hier wel goede argumen ten aan te voeren, dat de dokter over zijn overigens wellicht ge rechtvaardigde bezwaren moet heenstappen, weshalve wij advise ren'met het bestuur van het Zie kenfonds te gaan praten. Vraag: M. vermoedt, dat hij binnenkort in verband met komen de onteigening zijn huis zal moe. ten verlaten en vraagt of daarte gen iets te doen is. Antwoord: Wanneer uitein delijk, na gerechtelijk vonnis tot huisuitzetting wordt besloten, dan zal hierin moeten worden berust, omdat in tijden als deze een ge meente slechts in uiterste nood zaak tot uitzetting en afbraak van woningen overgaat. Als uit een en ander bijzondere moeilijkheden voortvloeien, dan zal men zich met het gemeentebe stuur moeten verstaan om zoveel als mogelijk is deze moeilijkheden ook geldelijk te ondervangen. V r a a g: A. v d, B. meent dat hij een bepaalde huur kan beëin digen door een aangetekend schrij ven te zenden, temeer waar hij tot nu toe op bepaalde brieven geen antwoord kreeg. Antwoord: Hoewel het hier met gaat om het verlaten van een woning, doch. van een bergruimte, moet men zich altijd afvragen of er geen belangen worden geschaad, vooral wanneer het in de bedoe- line ligt de ruimte weer aan een ander te verhuren. Indien de huur der op brieven geen antwoord geeft, d&n is het beste een deur- waarde* te vragen het nodige te doen om op den duur tot uitzet ting te kunnen komen. Vraag: E v. L. te R. vraagt, of iemand, die invaliditeitsrente trekt en weer gaaf werken, nog recht heeft op deze rente. Antwoord Dit is niet het ge val wanneer betrokkene in staat blijkt tenminste 1/3 gedeelte te kunnen verdienen van het loon van een soortgelijke gezonde ar. beidskracht. Hierbij wordt rekening gehou den met de school, en vakoplei ding, die de betrokkene heeft ge noten, zijn leeftijd, welk beroep of welk& beroepen hjj tevoren heeft uitgeoefend, enz. In ieder individueel geval zal moeten worden uitgemaakt, of bij eventuele werkhervatting nog lan ger gesproken kan worden van invaliditeit in de zin der Invalidi teitswet. Men dient di^ ter beoor- delingover te laten aan de be trokken Raad van Arbeid en geve daarom by hervatting van de ar beid daarvan zo spoedig mogelijk kennis aart die Raad. Mocht de ren- Union Amicale des consuls a Rotterdam Het bestuur van de „Union Ami cale de$ Consuls" te Rotterdam is thans als volgt samengesteld: E. J, H. P. van de Pitte; consul-geneTaal van België, voorzitter; P. C Béchet, consul-generaal van Frankrijk; Dar- rell Wilson, consul-generaal van Groot-Brittannië; B. P. Gordon, consul van de Verenigde Staten van Amerika; W. N. H. van der Vorm, consul-generaal van Denemarken, vice-voorzitter; Mr A. J. H. Hairkes Drielsma, consul-generaal van Mo naco, secretaris; Mr M. Mees, con sul van Zweden, penningmeester; H. de Monchy, consul van Costa Hica. (Jnoez Itypdj VERHUUR., INKOOP, KEP. enz. Sedert 1904 H. VOOGT. Bergweg 341, Telefoon 40109 te worden ingetrokken, omdat men met langer als invalide wordt aan gemerkt. en is betrokkene het daarmede niet eens, dan is de mo gelijkheid geopend van deze bè- siLssinng in beroep te gaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3