2 HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Voorlopig geen herbewapening van Öost-Duitsland „De eerste Lady Chatterley" is niet zinnenprikkelend Drie Lucia-meisjes verongelukken K.A.B. eist 5 procent loonsverhoging WISJ1NSKY IN BERLIJN Londense stakers bevreesd voor represailles Receptie - vrij van koude oorlog In Stichting van de Arbeid dreigt crisis Volkspetitie blijkt echter goed bewapen d te zijn r Nee toch. Heus! V- y Trein grijpt auto op onbewaakte overweg WAT VOOR WEER? Regen en wind RUSTAM EFFENDI OVER DE R.I.S.: Indonesische Krachten moe jen worden samengebundeld OFFICIER VAN JUSTITIE ZEGT: Verklaringen van S. Vestdijk en Anton van Duinkerken Bouwplan 1950 vergt f 400 millioen aan deviezen Voor de „kleine man" is geen recht Rechtsvordering als een zeilschip te midden van stoomschepen 9e Jaargang, no. 295 Vrijdag 16 December 1949 Eed en Aden Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers/O09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdarasche Sank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W B. F. Schaper Ieder land heeft zo eens per jaar zijn voornaamste feest, en als dat feest door iets wreed verstoord wordt treft het de inheemsen die per dan alle andere dingen. In Zweden valt het oeroude feest van ded wederkeer van het licht sa men met Kerstmis. Zoals wij'stille, slaande verlichte- kerstboompjes kennen, zo zijn de Zweden gewoon in ieder gezin een Lucia-meisje in een duistere kamer te laten bin nentreden met een brandend kroontje-op het hoofd. Zij zingt het Lichtlied, zij wordt rnet geju- be! begroet. En hoe groter feest, hoe meer in het wit-geklede meis jes hand in hand binnentreden. In schril contrast staan nfize 2 platen tot elkaar: een overweg, ongeluk deed een Luciafeest te Kimstadd bij Novsköping afgelast worden, want drie Lucia-meisjes w werden bij de botsing van de Pa rijsStockholm express en de auto waarin zij zaten, gedood. Do lachende 18-jarige schone., Anne Marie Meiander, die met 8 „hofdametjes" Gothenburg gaat vertegenwoordigen op een Lucia feest te Londen. Eer. feest gaat door, een feest' wordt afgelast Britse hoofdstad nog niet» zeker van strcom LONDEN; Alle 2690 stakende arbeiders van de Londense electri- sehe centrales" hebben gisteren be sloten het werk te hervatte?» in af wachting van de uitslag der verde re onderhandelingen over een bijslag voorvuile arbeid in hoge temperaturen. Gistermiddag hadden i echter slechts de arbeiders- van de Bar- Jking-centrale de grootsevan Europa het werk, inderdaad hervat. In de andere drie centrales weigerden de arbeiders een vér klaring tè tèkenen, dat zij „on voorwaardelijk" weer -aan het werk zouden gaan. De militairen, die naar deze centrales waren' ge- In bet zoeklicht DUITSLAND Politiek vacuum T OEN onlangs, in het Lagerhuis het Duitse probleem tér sprake kwam, constateerde Churchill met voldoening, dat de" regering Ade nauer een.' uiterst rechtse koers Voer. Blijkbaar beschouwde .hij een dergelijkepolitiek als een veiligheidsklep tegen eén com- mustische explosie." Wat hij vol komen. over het-hoof d- zag ls, dat men Duitsland-niet met gewone po litieke maatstaven kanmeten. Het is ongetwijfeld waar, dat Adenauer kabinetsformateur kon' worden, omdat de sociaal-democra- t jn van Kurt Schumacher bij verkiezingen een pover figuur sloegen. Maar dit wil daarom vol strekt niet .zeggen, dat de'huidige Westduitse-regering nu de wil van de meerderheid.der, .West-Duitsers tot uitdrukking bréngt. Ware Duitsland een. staat- met een nor maal politiek-.leven, dan zou er heel misschien.— voor,. Churchllls opvatting enige, grond zijn. Maar dit i3. niet het.geval. De oudere Duitsers zjjn na dein eenstorting -van. het- Derden Rijk te ruggekeerd. tot politieke idealen -uit de tgdrvóör: i933. .De jongeren kun nen dat nlört en zfj kunnen evenmin vooruitzien. Ef .groeit,in'Duitsland7 een generatie' op, die-door dé be staande politieke partijen niet wordt geïmponeerd. Alle leiders zijn men sen van v<5ór de dertiger jaren. Om hen heen is-een politiek vacuum. Dat vacuum is des! te gevaarlijker omdat 14 millioen"vluchtelingen.mlt hét Oostenneerstreken- inj.eèn ge bied" mét- 5-1 verwoeste'steden. Ba- men met de 6 millioen volkomen be* rooide Duitsers in- het Westen.' .vor men inj eenbevolkingslaag van 20 millioen ziëlèn,'. die weliswaar het Russiche communisme haten, maar elk rèspect v^or7 de eigendom ver loren hebben:'. Wanneerj onder hen het communisme in eenniet-Rus- sische vorm gepredikt zou worden,, zou het kansen makei). Tenzijzg gegrepen worden, door éen progres sieve politiek, waartoe juist Ade nauer c-s. niet in staat zijn. dirigeerd, zijn daarom gebleven en de arbeiders verklaren,, dat de sta king-een uitsluiting is geworden. Isaacs, de' Britse minister van Arbeid, heeft in het Lagerhuis ver klaard, dat de arbeiders als voor waarden voor de werkhervatting eisen, dat geen represailles wordep genomen, de troepen te voren de centrales verlaten en dat de onder handelingen over de gevraagde bo nus warden hervat. De- minister vroeg het Huis geen pressie op hem uit te oefenen. „Gisteren verklaar de ik, dat er dynamiet op ons pad' lag. Vandaag,stapelt het zich ech ter op", aldus Isaacs. - Wisjlnsky zou bovenstaande op zienbarende besluiten van het Krem lin, 'die geheel In tegenspraak zgn met de geruchten over' de 'Opstelling UTRECHT.Een loonsverhoging met 5 procent voor volwassenen met een minimum van 2.—.per week, aanpassing van de jeugdlonen van het 18de jaar af aan de nieuwe Ionen voor volwassenen, verhoging van de kinderbijslag van het eerste kind af equivalent aan de loonsver hoging, verhoging met 5 procent van pensioenen, sociale bijstanden, uit keringen krachtens de invaliditeitswet, ouderdomsrenten en de Ionen van de D.IT.W.-arbeiders en verhoging van de loongrens voor de sociale verzekeringswetten van 3750.tot 4500.— per jaar dit alles wenst de verbóndsraad ran de K.AJ5,, die gisteren bijeenkwam om zich met het vraagstuk van Ionen en prijzen bezig te houden, op 1 Januari 1850 verplicht stellen. Uit mededelingen van de ver- bondsvoorzitter - viel op te maker., dat er een crisis in dé Stichting van de Arbeid dreigt. Half No vember kon: worden vastgesteld/, dat het reële loon tot aan. .de* -devaluatie''ar.^mër 1.8V' perc^ht' was gedaald, en dat de verdere da ling, als gevolg van de devaluatie ongeveer 3.5 percent zou bedragen. De K.A.B. gaf op 14 November twee mogelijkheden. Ofwel de lo nen moesten direct met vijf cent per uur worden verhoogd, ofwel er moest een loonsverhoging ko-, men van IC cent per uur, maar dan zouden de prijs-index-cijfers met meer dan 18 percent moeten stij gen, voor de K.A.B. een nieuw voorstel tot verdere loonsverhoging zou doen. Ook het NVV en hét CNV dienden huh voorstellen in. De be sprekingen leidden tot een compro mis met de voorstellen van het NW. Afgesproken werd, dat zou worden gevraagd een verhoging niet met 5. cent per uur,-maar met 5 percent met een minimum van 2.50. In, de Stichting werd met de BERLIJN. Honderden zwart-geimlforroeerda leden van de commu nistische Oostdultse volkspolltie, gewapend met karabjjneh en revolvers en gesecundeerd door verschillende secties Russische soldaten met tommyguns/ hebben gisteren Oostbnrlijns belangrijkste verkeersader, „Unter deri Linden" ontruimd en afgezet, Een half uur, nadat déze strenge veiligheidsmaatregelen genomen waren, suisde dè auto van Wis- jinsky over hot asfalt van Unter den Linden op weg' naar het Huis van de Sowjet-Cultuur, waar een van de schitterendste recepties gegeven werd, dis Berljjn ooit te aanschouwen gekregen heett. Maar. belangrijker dan déze receptie, die blonk van het goud van de unfformén'der talrijke voorname gasten, was een mededeling,'stammend uit'kringen, dié hauW contact onderhouden met de Oostdnitse "regering- volgens'welke Wis- jinsky de Duitse regeerders van de Oosteiyke zone te verstaan zóu hebben gegeven, dat dezelfde volkspolitle, (Ub zo manhaftig Unter den Linden stond opgesteld, In geen geval het karakter van een para-mïHtaire orga nisatie zou 'mogen aannemen. Verder zou WIsjlhsky hebben verklaard, dat Rusland niet zal besluiten tot oprichting van een Oostduits leger, teiizy dé Westelyke geallieerden een Westdults leger bp de been zouderi brengen. :>.v -y,-A r'fe'Vv van "een krachtig» Duits volksleger; welke de laatste .ttfd opgeld -deden, hebben medegedeeldtijdens de lang-, durige conferentie, (dié hij 4 gister^ middag met. Wilhelm JPieckr.en- Wal ter Ulbricht, de twee 'leidende', com munistische figuren jh de póstdultsé regering, heeft gehad. Verderizoiï de Sowjet-irii nister hebben' vérj Waard#Z? -../Vv:',V; 1. ;dat er tn dé tiabye .toekomst geenr opzienbarende vei^ahderingen in de Russisch-Duitse. ibetrëkkingen verwacht mogen worden en 2.dathet nog niet opportuun voori.de Oostduitae regering. is, bra het lidmaatschap van de Kbmlnform te verzoeken.Voor het.öyerjgë zou de ontwikkeling Vap'de gebeurtenis sen in West-Puitiflan.d i.het' /voor naamste ondenveirp .Van dé bespre king zijn geweest? ,l" r 's Avonds», op de receptie in het' Huis van de .Sowjet-Cultuur, ont- moetten. de Westelijke geallieerden voor dé eerste maal officieel de leden van de Oostduitse regering. Een Britse gast,.die;de receptie bij woonde," verklaarde., naderhand te genover de pers, 'dat de atmosfeer zeer vriendschappelijk was. werkgevers echter "geen overeen stemming- bereikt. Daaróm stuur den de vakcentraleri hun voorster aan de regering. Bij de jongste'- besprekingen in de Stichting van de Arbeid deden de vertegenwoordigers van de vak- ccr.lra.en enige concessies. Zij ver minderden het gevraagde mini mum tot-, twoe; gulden1 per wéék. d Bekend is, dat de werkgevers g e e n -verpHch te-/verhogmg - der lonen met vijf percent willen, maar slechts een algemene vergunning om de lonen maximaalömet 5 per cent te verhogen. Zij willen wel de toepassing van deze vergunningen met klem aanbevelen. De beslissing van de regering, zei de verbondsvoorzitter, moet nu worden afgewacht. 'Bij parade te Champaign (Min.) Hep jonge* studente als tambaur-maUre voorop bij de muziek. Bij hét laatste com mand o wierp zij de zware stok hoog op, ving hem nietkreeg er een tik van op haar hoofd, viel buiten' westen en kwam 'een dag later in een ziekenhuis bij: - .- -*> U herinnert zich hooioogst, BijijieX Een'Nee toch, Heus- verslindér: telegrafeert ,*eeeend, Hottentóttensoldatententcnten- toönstelling, en Meikersénpit- tenvèrtriikkerij wedstrijd". Het burgerlijk, Slavisch-me- Hancholisch levenslied is van heden af verboden ih Tsjecho- Slowakije, want Slavische me-, lancholie/ is éen legende met zo'n baarfi ,jinds iedereen in onze volksdemocratie aldoor en volkomen gelukkig is.'* De Deense rechter zal voort aan de te onpas gebruikte woorden „boer" en slagerals strafbare scheldwoorden be- schotitven^ al zijn ze eèn natuur lijk gevolg vanongeoorloofde prijsopdrijvingen tegen de wil van de Deense regering in. Dode en zwaargewonde (Van onze correspondent) NUKERK. De 27-farige chauf feur A. G. uit Voortbuizen werd gedood en de 19-jarige arbeider G, B. O. nit Nijkerk zwaargewond toen de door G- bestuurde, vracht auto van de V.V.M. Donderdag avond op de onbewaakte overweg bij de Jan Plassensteeg te Nijkerk werd gegrepen door de sneltrein ZwolleAmersfoort. Een actieve depressie trekt in N.O. richting langs de Noordzee kust en neemt sterk in betekenis af. Het front gaf hier gisteren tot enige regen aanleiding. Daar de wind aanvankelijk uit Zuidelijke richting bleef waaiert,.werd er nog vrij koude lucht uit Frankrijk aan gevoerd. Gistermiddag werd achter het front zachtere lucht van de oceaan aangevoerd. De tempera tuur steeg, vooral langs de kust, aanzienlijk, Op de oceaan treffen wij een sterk hoge druk-gebied aan. Eert nieuwe storing beweegt zich in de richting van West-Europa. Van morgen lag deze depressie ten Wes ten van Schotland. Een front ervan bereikt tegen de avond ons land en gaat van enige .regen vergezeld. De wind zal vooral langs de kust later opnieuw in kracht gaan toenemen. Daar ons land. voorlopigih een Westelijke stroming blijft, zal de temperatuur overdag aanzienlijk I hoven het vriespunt blijven. In naaste-toekomst- geen. botsing, tussen links en rechts N.V.V. geeft verklaring loon- en prijspolitiek AMSTERDAM. In het N.V.V.- huis te Utrecht zal morgenochtend door het N.V.V. een bijeenkomst worden belegd, waarin dè heer A. Vermeulen, secretaris-van het N.V. V., zal spreken over de ontwikke ling van de loon- en prijspolitiek in de laatste' maanden in verband met de aan de regering gestelde eisen. „Met het tot stand komen van.de RTC-overeenkomst moet de Indo nesische strijd zichnu richten op het wederom samenbundelen ..van alle nationale krachten, welke in de afgelopen jaran verdeeld, zijn geweest. Er mogen geen wry vin gen tussen partyen meer zjjn, het is nu geen tijd, waarin, aan de re gering partijpolitiek moet worden opgedrongen. De: regering moet een nationale politiek volgen. ;zij moet zeer snel een aanvang maken met de economische ophouw, aangezien er anders een nieuwe chaos zal; ontstaan. -Be economische kwestie en de'binnenlandse politiek zullen acuut worden in deeersteperiode van het bestaan der R.I.S." Aldus (Van onze speciale verslaggever) BREDA. „Ik vind de roman „De eerste Lady Chatlcrley" van D. H. Lawrence in de vertaling van Jo Boer wat cru geschreven, maar in het algemeen niet van dien aard, dat de zinnelijkheid er door geprikkeld wordt. Men zóu hoogstens kunnen zeggen, dat het boek gevaarlijk is voor jonge mensen" 4 ,v Tot die conclusie kwam gisteravond Mr Heukcls,;de Officier van Justitie, bij de rechtbank te Den Bosch, in zijn requisitoir tegen een boekhandelaar te Tilburg, die door de "Kantonrechter van zijn woonplaats;was veroordeeld tot twintig gulden boete wegens bét in vooreaad; hebben- van genoemde roman. In hoger beroep eiste de Officier thaiis. vrijspraakI: waardoor de geruchtmakende zaak rondom „Lady Chatterley" voorlopig ëën voor velen onverwachte wending heeft gekregen, - Toen enige tijcL geleden een re chercheurs de betrokken T-ilburgse boekhandel binnen stapte en vroeg of men er'Ook "„De eerste- Lady D. H. LAWRENCE »..niet in Tilburg? :Ghatterley?: thaö/r/-l&TOk;Aer .- één .exemplaar in huis, .dat' de*-bediende .uit eenkast moest opdiepen.. Op grond daarvan .werd .de vervolging ihgésteld.-dié b'êrustté' op een arti kel inude; plaatsèlijke politie-ver- ordening, - dat- rich richt tegen lec tuur,- die „bestemd iS 'de zinnelijk heid te..prikkèlen'*. .V::'. De Kantonrechter- achtte .die zin nenprikkelende werking, dus aan wezig en vhet whs vóöri velen een verrassing, dat de Offjcier_het daar in hoger beroep, niet mee eens was. Wij hebben die conclusie, overi gens niet zelf uit de mond van de Officier mogen vernemen/want wij mochten de zitting niet bijwonen. „Gesloten deuren".,beval dé Presi dent. mr Bisschop Büele. net zoals hii in de middag ha'dr gedaan, toen treinlectuur werd besproken, waar in'dames in'badpak stonden afge beeld. Ookjin-,dit;geval was het ons niet'duidetiik;waarohi bij'zo'n zaak de pers 'geweerd moet. worden. Deverdëcüger van ..de boekhan delaar. de- dichter -ï urist mr H. W. J. M. Keulsiuit Amsterdam, kon zich in zijn pleidooi gedeeltelijk bii de Officier aansluiten, maar hii was er nog niet zeker van. dat de rechtbank diens mening zou delen. Er schijnentrouwens nog al wat opmerkingen van achter de groene tafel gekomen te zjjn,:-öle van "bij' zonder -weimg sympathie: voorihet boek getuigen. Mr :Keuls. was van ;mening, dat de roman niet zinnenprikkelend kan worden genoemd. Mén beeft Uit het '.boek van 266 pagina's slechtsjeen tiental pagina's kunnen halen <o.a. paft 221225) die men deze betiteling wenste te -geven. Trouwens, zei mr. Keuls, het kan wel wenselijk zijn in de maat schappij, dat de zinnen eens ih ze kere mate worden geprikkeld. Twee meningen De verdediger, las- nog. een ver klaring voor van-de ;literator S. Vestdijk, waarin deze betoogde, dat dit boek niet zinnenprikkelend kèn zijn, omdat hier openlijk over be paalde dingen wordt gesproken. Zinnenprikkelend is alleen wat wordt verborgen, oordeelde deze -medicus-letterkundige. 'Verder kon mr Keuls een schrü- wen yan de katholieke professor Anton van Duinkerken overleggén Deze., zegt dat hii het zinnenprik kelend karakter van "het boek niet kan ontkennen. Maar een boekhan delaar kan niet alles, lezen en'moet afgaan op de naam van de schrij ver en de uitgever, oordeelt, hii. Het belangrijkste echter, aldu# Anton var. Duinkerken., isdat een boek van een dergelijke auteur van we reldformaat in iedere stad verkrijg baar moet zijn, omdat eraltijd mensen - zijn. die .er uit hoofde van hun studie of, positiekennis van moeten kunnen nemen. Daarom behoort zo'n boek in de officiële boekhandel verkrijgbaar te zyn- Mr Keuls voerde in zijn pleidooi ook nog aan. dat z.i. de gemeente lijke -verordening, waaróp de. ver oordeling is gebaseerd, z.i. geen rechtskracht heeft. Zij is in strijd met art. 7 van de Grondwet, dat* over dé vrijheid van drukpers han delt. Zij is bovendien in strijd met art. 158 van de Gemeentewet, dat handelt over verordënènde - be- JO BOER zijvertaalde fiet boe}c>. voegdheid van de gemeenten.. - Verder heeft ,rar Keuls betoogd, dat de' verdachte niet veroordeeld kan worden omdat er hier geen sprake kan zijn van schuld. De verdachte had alleen de eerste zes tig bladzijden van het boek gelezen en is verder terecht afgegaan op de goede naam vanrespectievelijk de auteur, de vertaalster en de uit gever. Mogelijkheden De vraag is nu hoe deze. veel be sproken zaak afloopt/Als de recht bank zich aansluit bjj de eis van de Officier is de kous af. Als de recht bank de verdachte veroordeelt brengt deze de zaak'voor "de Hoge Raad om ,üit te maken of de ge meentelijke verordening rechtsgel digheid heeft, Een nieuwe vervolging tegen deze verdachte, en. dan op grond van het feit. dat het boek dè zln- nelijlcheid. van de i e u g d prikkelt, ingevolge art. 451 bis van'het Wet boek van Stralrecht, is. niet mo gelijk. daar de boekhandélaar het boek niet had uitgestald, .hetgeen volgens dit artikel nodig is. - Zal men "nu in het vervolg' ook in Tilburg „Lady Chatterley" mo gen verkopen en zal-mén het dus Qok in de andere plaatsen, van'het jZuiden niet kunnen verbieden? Over veertien dagen zal de .'recht-, ■bank haar uitspraakbekend ma ken. ,_is. iri éeh interview verklaard door ihet vroegere 'Tweede Kamerlid' •Rustam Effèndi, die afgevaardigde 'van dc CPN. iè geweest, later uit 'zijn partij werd gezet en in 1946 naar Indonesië vertrok., „Ik ben er van overtuigd," aldus de heer Rustam, „dat de K.I.S. zich zal ontwikkelen tot een eenheids staat. In de naaste toekomst ver wacht ik geen botsingen tussen de linkse en de nationalistische groe- i pen. Beiden hebben dezelfde belangen, zolang de anti-imperialistische fase nog niet is beëindigd. Indien echter straks de regering van de RIS zich teveel laat beïnvloeden door dé im perialisten, zal. dit'slechts leiden tot een bespoediging van de „clash" tussen beide groepen. Deze „clash" is eigenlijk onvermijdelijk, maar het gaat er nu om, haar zo soepel mogelijk te doen plaats-winden,, met een minimum aan slachtoffers. Dit kan alleen worden bereikt, indien wij' ons houden aan de zuivere de mocratie." Over'"China zei dé heer Rust am -dat de. overwinning van Mao Tse Toeng een morele steun' voog Indo nesië betekent, wegens de verster king van het geloof, dat het kapi talisme uiteindelijk zal wordèn overwonnen door het "socialisme. „Het zou echter verkeerd, zijn te veronderstellen, dat Indonesië 'com munistisch zou wordén, indien Chi na onder' communistische invloed komt te staan. De revolutie zal haar krachten niet baseren op hulp van buiten." DEN HAAG, Voor; het bouw plan 1950 bestaat evenwicht tussen deviezen, materialen en arbeids krachten. beschikbaarstelling van meer deviezen zou spanningen op de arbeidsmarktveroorzaken, ter wijl bij beperking van het gebruik van deviezen het bouwplan kleiner zou worden dan met het beschik bare aantal arbeiders kan worden verwerkt. Van het totaal bedrag, dat aan bouwwerken wordt besteed, vormt het bedrag aan deviezen ongeveer 25 a 30 procent. Het moet gesteld worden op 400 millioen en be treft bijna uitsluitend Europese va luta, in hoofdzaak Belgische (ce ment en walsijzen en Scandina vische (hout). Het evenwicht tussen vraag en- aanbod op de arbeidsmarkt is vrij wel hersteld. Alleen in Rotterdam en Den Haag bleef het aanbod be neden de behoefte. Dat niettemin door de arbeidsbureaux werkloze bouwvakarbeiders vermeld wor den, vloeit hieruit voort, dat daar toe ook gerekend worden arbeiders wier vakbekwaamheid veel te wensen overlaat en die daarom moeilijk aan het werk kunnen ko- men. De behoefte !gan stucadoors is in het algemeen groter dan het aan bod. In Amsterdam. Den Haag cn Rotterdam doet zich dit verschijn sel voor als-gevolg van de laatste staking. Verschillende stucadoors Uit de ze ste'den" "hebben "élders werk ge vonden, waar, aldus minister In 't Veld in zijn Memorie van Ant woord, blijkbaar wel zwarte lonen v orden betaald. Dr Samuels geroyeerd dpor de „Maatschappij" AMSTERDAM. Dr J. Samuels uit Amsterdam, die zoals men weet een nieuwe methode ter bestrijding van kanker beweert te hebben ge vonden, is geschrapt als lid van de Maatschappi! tot Bevordering der Geneeskunst. Dit besluit is geno men ..gezien zijn misdragingen, die in hoge mate in strijd zijn met de waardigheid cn de belangen van de geneeskundige stand", zoals de mo tivering o.m. luidt. Dr. Samuels heeft tegen zijn royering geprotesteerd, maar de Raad van Beroep der Maatschappij heeft dat protest verworpen- De roycring betekent niet. dat dr Sa muels de geneeskunde' niet meer mag uitoefenen. DEN HAAG. Het troepen- transportschip „Zuiderkruis" wordt in de nacht van Vrijdag op Zater dag met repatriërende troepen uit Indonesië in dc haven van Rotter dam verwacht. De ontscheping be gint onvoorziene omstandig heden voorbehouden Zaterdag 17 December des morgens te 9.00 uur. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Zonder er doekjes om te winden hpoft gisteravond In dé Tweede Kamer de heer Burger (Arb.) verklaard, dat er In Neder land voor de gewone burger practisch geen recht te Itrljgen is. l)al nil niet zeggen, dat er geen onpartijdige rechters in Nederland zouden zijn, maar uitsluitend, dat ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de gehele procesgang bepaalt, totaal verouderd is. Processen kunnen daardoor tot In het oneindige worden gerekt, ten nadele van de kleine man, die In de regel belang heeft bU een zo snel mogelijke beslissing. Zelfs een eenvoudige procedure van arbeidsrecht, welke thans op een voudige wOze aanhangig gemaakt kan werden, is niettemin tot een lang dradige en langdurige geschiedenis te maken. In de civiele sector kan oen pro ces jaren lang hangende worden ge houden, De heer Burger herinnerde aan een proces te Den Bosch ge voerd over een verborgen gebrek van' een verkocht paard. Het dier werd zolang gestald, totdat de uit spraak zou zyn gevallen. Toer. dit eindelijk na vele jaren geschiedde, was het paard door het lange ver blijf in de stal voor. beide partijen onbruikbaar geworden. Onze bur gerlijke rechtsvordering, aldus mr. Burger, is als een zeilschip te mid den van stoomschepen. Het kan eenvoudig niet meer meekomen en dat blijft r,o, ook al wordt het nog zo zorgvuldig Opgekalefaterd. Wat is de minister eigenlijk van plan? vroeg spr„ nu" hy het rapport-Dor- hout Mees heeft afgewezen, omdat hem 'dat te vér. gaat. Wat wij nodig hebben is juist oen volledige moder nisering, .een aanpassingby hét thans Inj.de maatschappij, levende rechtsbesef. De heer Bachg (K.V.P.) zei het met enigszins andere woorden: De rechtsverhoudingen moeten niet be paald worden door individualistische principes, maar door het algemeen rechtsbewustzijn, opdat de rechts- voorzicning ook morele voldoening kan geven. Zuid-Weslelijhe wind Weersverwachting geldig van Vrijdagsavond tot Zaterdag avond: Matige tot krachtige en later langs de Waddenkust en de kust van No jrd-Holland harde Zuid-Westelijke wind. Half tot zw*aar bewolkt met af en toe enige regen of motregen.Vrij zacht voor de tijd van het jaar. 17 Dec.; Zon op 8.43. onder 16.29: Maan op 6.02. onder 14.16.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1