HET ROTTERMMSCH PAROOL Door storm opgezwiepte zee eist wederom mensenlevens NVV wijst verlaging van levenspeil af President Sukarno wijst vier formateurs a^n Prins en vloot varen na Nieuwjaar naar de West Twee opvarenden van redding boot Koningin Wilhelmina verdronken Verschrikkelijkenacht voor de bemanning Mr Van Schalk optimist na reis r Nee tochHeus! -J Per 1 Januari loonsverhoging verlangd met vijf procent R.I.S. streeft naar politièke grootheid Een ingewikkeld programma van bezoeken en oefeningen Hevige aardbeving treft Chili Storm over ons land Auto rijdt in kanaal Verplichle loonsverhoging niet dispensatie-clausule verwacht 9è Jaargang, no. 297 Red on Adm Lange Haven !4l, Schiedam Tel 69300 r- Abónn-prlls: per wéék 0.32 per kwartaal 4.10. lasse nummers /0.G9 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER •Maandag 19 December 1949 Uitgorvo N.V. De Nieuwe Pers —Postgiro 398644 Bankier* Amsterdamscho Bank te Rotterdam Directeur* B. de~ Vrie» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper „We wisten dat het een waag- stuk was, maar ja, er waren men sen in nood, dus zQn we toch ge gaan," zo .vertelde^één der opvaren den ons, toen het scheepje Zondag morgen om kwart voor. twa&lf-' de Berghaven te Hoek van, Holland binnenliep en .de mannen doodmoe en verkleumd aan wal stapten. Om ongeveer kwart voor négen Zaterdagavond - voeren we uit, om dat een Zweed dwars vam Domburg in. moeilijkheden zat en op .de Zeeuwse banken dreigde: te gera ken. We waren zo'n twee uurtjes op zee, teen het gebeurde. Ter hoogte van het Goereese West- hoofd kregen we een zWare grondzee, waardoor onze boot bijkans kapseisde. De top van de mast raakte het water. In het stuurhuis stonden op, dat ogenblik de dienstdoende schip per Bas de Blok, diéns zoon; stuurman Soest en Hulb Groo- tebroer. De rest van de beman ning .was onderin. Toen de boot zich weer oprichtte, misten we schipper De Blok en Groote- broer. Ze. waren overboord gé- slagen. "5 We zijn direct aan het zoe ken gegaan, maar dat is in de nacht onbegonnen werk. Nadat we orengezocht hadden, heb ben we het dan ook maar bp- gegeven. Omdat de orkaan nóg steeds mét c nve rm Inderü kracht, mdo brwo e"dd e '4tohden we- nlet-'tó'rugkerrir naar •Stellendammen zo hebbén we de hélé nacht op zee doorgebracht Een verschrikkelijke nacht is het ge weest. Toen het eindelijk' een- beetje .licht begon te worden; hebben wc koers gezet naar Hoek van Holland, besloot de zeeman. Groot w&3 de verslagenheid van de 2(j.jarige zoon van schipper Blók. „Niets, te kunnen doen om je. vader te redden Is lets ontzettends," izei hf. „Wanneer je uitvaart en er ge beurt niets, dan zeg je, wij hebben een kwade nacht gehad, maar dit is wel het ergste wat ons kon over komen." Behalve deze zoon. laat schipper Dé Blok, een man van 45' jagr,. nog drie kinderen achter en de 44-jarige Huib Grootebroer was vader van 5 kinderen. - Per auto zijn de vijf ^overlevenden naar hun woonplaats 'teruggekeerd, omdat de boot enige avérij heeft Twee weken geleden ging voor Handden de kustvaarder Sand- bergen in vliegende storm ten onder, waarbjj een Amsterdamse zée- inan het leven Hét. Verleden week verging de Rotterdamse kust vaarder Toornvliet met een verlies aan zes mensenlevens en de storm, die thans gedurende een derde weekeind in successie over de Noordzeè raasde heeft het leven* geëist van twee dappere redders van de reddingboot Koningin Wilhelmina uit Stellendam. Twee op varenden van de met zeven koppen bemande motorreddingboot, die Zaterdagavond de felle storm trotseerde, en de haven van Stéllen- dam verliet om'het Zweedse stoomschip Aslog hulp te verlenen, zijn over boord geslagen en verdronken. 'opgelopen ec voorlopig in de haven van Hoek: van Holland zal blfc'vén liggen, om beter wéér af te wach ten. Zweeds schip ln nood Des te tragischer is het! ongeluk, omdat het Zweedse stoomschip As- log, dat weliswaar in ernstige moei lijkheden verkeerde, per slot van re kening geen hulp nodig had en Zon dagmorgen begeleid door de' sleep. bóót Goliath op eigen kracht de Schelde-kon bereiken op weg naar haar bestemmingshaven Gent. Za terdagavond om zes uur seinde de Zweed, dat nien óp anderhalve mijl zuidwestelijk van routeboei H.K. 6 zat, het schip niet - Van de banken kon houden en sleepboothulp drin gend gewenst was. Anderhalf uur Later kwam een- tweede noodsig naal, dat, meldde, dat, één van. de twéé ankers was gebroken, men zich één - mijl 'van - Noordsteenbank be vond en nu onmiddellijk gevaar dreigde. -Op dit noodsignaal is be halve de reddingboot van Stellen dam, ook de boot Maria Blanken heim uit Veere naar zee gegaan'en voer dé reddingboot President J. v. Wierdsma van Breskens uit. De Maria Blankenheim bereikte om streeks middernacht de Aslog, doch de toestand van het schip was niet zodanig, -. dat debemanning moest worden overgenomen. Wel rukte, het 1400 ton in Stockholm' thuisbe horende schip hevig aan de ene overgebleven ankerketting en- sloe gen soms zware zeeën over het achterschip. Tegen de, morgen éch ter nam-de wind iets in kracht-af en wérd het bovendien laag "water: Zowel de Maria Blankenheim als 'de 'AUSTRALIË Veranderde houding HET heeft êr de sehyn van óf met het aan het bewind komen van de nieuwe regering Menzies in Aus tralië ook» een ander tijdperk aan breekt in de betrekkingen tussen Australië- en-Nederland. Men ver wacht in Canberra, datspoedig de overeenkomst betreffende de massa- immigratie van gedemobiliseerde Nederlandss soldaten uit Indonesië tot stand zal komen, waarmee minis ter Calweil bezig was, doch die door hem steeds weer op de lange baan werd geschoven. Men verwacht voorts van het nieuwe kabinet èen wat soepeler houding tégenover eventuele plannen van onze KLM en voorts, dat zij haar -invloed aan zal wenden om de vervolging van mevrouw O'Keefe te doen staken. Hét zou echter A verkeerd zijn de- In net 1 20 en dergelijke veranderingen al- ZOekllCllt i leen maar af, te S leiden uit het lelt, - dat Robert Men zies, de nieuwe premier als een oud vriend van Nederland bekend staat. De oorzaak "van de vrij koêle ver standhouding tussenAustralië én Nederland in de:laatste jaren-is,ge legen in het Indonesische probleem. Nu er nieuwe betrekkingen tussen Nederland, en Indonesië .zijn,ontstaan- is het niet moeilijk: té, voorspellen^ dat ér-ook een ömmékeer in de. Aus tralische' politiek jegens ons land zal .komen. ,Zü .zou óók gekomen zijn, wanneer bet Labotir-bewind van Evatt was gecontinueerd. Het Australische standpunt jegens Nederland sproot voortuit Austra- liës vrees voor politieke onrust- in 'h gebied, waar zijn strategische belan gen liggen. Wanneer die vrees thans minder schijnt "te worden, moet de oorzaak daarvan niet iri de eerste plaats in 'Australië, worden gezocht, maar bijvoorbeeld in' het resultaat' van de R.T.C. Slets kouder Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond: Langs de Waddenkust krach tige tot stormachtige; elders krachtige .en tijdelijke harde wind tussen ZuidWest en West. Vrij;veeLbewolking met enkele buien. Jets kouder. 3t0 Dec.: Zon op'8.45. onder 16.30; Maan op 10.09. onder 16.36. SCHIPÏÏOL. Mr Van Sciialk Is Zondagmiddag van zjjn bezoek aan Indonesië per vliegtuig op Schiphol teruggekeerd. HQ werd begroet door minister.presldeiit W. Drees. „Ik kom beslist niét pessimistisch terug,", zei de minister bfl zQn aan komst. „Bepaalde moeilijkheden met betrekking tot de souverelniteits- overdracht heb ik niet kunnen ont dekken." De minister zeidé, dat er in Indo nesië geen noemenswaardige onrust heerst. Ook van Indonesische zijde wordt alles gedaan om. orde en rust te handhaven. De sultan van Djok ja, die optreedt: als beveiligings-co- ordinator en mét wie de heer Van Schalk contact heeft gehad, be steedt er. veel aandacht aan. „Na tuurlijk" aldus mr Van Schaik „heerst by zo'n belangrijk feit als de souvereiniteitsoverdracht altijd een zekere nervositeit, vooral ook onder deambtenaren. Sukarno hééft echter te kénnen gegeven, dat- met hem zal worden.samengewerkt, hetgeen een kalmerende .uitwerking heeft gehad."' De minister bevestigde, datde benoeming van dr Hirschfeld gun stig in Indonesië is; ontvangen. Wie behalve Hatta deel zullen uit maken van de Indonesisch# delega tie, die zich aan het eind van deze maand voor de souvereiniteitsover dracht naar Amsterdam zal bege- yen, is. nog niet te. zeggen. j President J. v. Wierdsma keerden idaarop naar hun thuishaven terug. De Aslog kon zonder hulp te heb ben. aangenomen het .anker lichten en zette, begeleid door de sleepboot Goliath, de reis voort. De hevige Noordwester bracht ook nog andere schepen in moei lijkheden. De Rotterdamse kust vaarder Blue Boy, die Zaterdagmid dag om twee uur uit de Nieuwe Wa terweg vertrok op weg naar Lpn-, den, seinde om halfnegen- 's avonds dat op 15 MQ1. W.N.YV. van de Wa terweg de stuurinrichting gebroken was en hulp werd gewenst. Om elf uur kwam het bericht, dat het stuurgerel met eigen middelen was hersteld en de reis kon Worden voortgezet. - Om half elf Zaterdagavond sein de' de Engelse motorvrachtboot Roxton, 500 torn metend, zich .in moeilijkheden te- bevinden óp tien mijl Westelijk van Petten. Het in ballast varende schip was daar'voor anker gegaan en vroeg dringend om 3leepboothulp,.omdat de machi ne niet werkte.* v'.' De sleepboot' Holland van de Fir ma Doeksen, die van Terschelling was uitgevaren, bereikte, de Engel se-coaster in de loop van de nacht en nam haar óp sleeptouw. Om half vier Zondagmiddag voer de Holland met de Roxton, die ernstige machi- neschade had, de haven van Den Helder'binnen. 7 Het- van - Antwerpen komende Noorse stoomschip Ogna is Zater dagmiddag tfldens de stórm op'dé Schelde op de Hooge' Plaat aan de grond gevaren. Sleepboten slaagden ér niet - in het schip te- bereiken.- Zondagmorgen was de positie van het schip nog onveranderd. De sleepboot Blankenburg en^een sleep boot -uit 'Temeuzen-zouden in de loop van de dag proberen de Ogna los te trekken. Ook de binnenvaart Een ebeurtvaarder vari ongeveer SO ton, die onderweg was van IJmuiden naar Haarlem is Zater dagmiddag door een zware, wind stoot opj het Noordzeekanaalover vallen. Een grote golf sloeg over bet dek. en zowel ruim .al's voorka juit, liepen onder water. Be vrouw van de kapitein kon ternauwernood uit d#, kajuit worden gered en het scheepje moést aan dé zuidelijke .oever -van het -kanaal in zinkende toestant^-aani-de.grond-worden Vge- zet. - Ten gevolge van het stormachtige weer is 15 km'ten zuidah wan Urk het .749 ton grote sleeps chip „Dll- les", schipper I. H. van Duynen uit Rotterdam, van de sleep los gesla gen. Het schip, dat geladen was met kunstmest en op weg van Amster dam naar Schokkerhaven, maakte spoedig water en zonk binnen en kele minuten- De bemanning kon nog juist op tyd van boord worden gehaald en, is door de sleepboot in] de Sehokkerhaven aan land gezet. r Hoe ouder hoe InhaKper, denkt beroemdheid Shaw en hu beantwoordt iedere vraag om interview o] mening met briefkaart volTi. tarieven! 1,300 woorden voor 100.000 -pond ster ling, en beneden de 20 woorden geen handel". Of is gefortuneerd de Shaw op rustgeste ld? 1 Antwerpse studenten, aange- stoken doorÏTiollandse Loden Verrader-grappen, hebben in Mecheleh 400 jaar oude mu seumpop, de jonas-pop, „ver overd", in triomf rondgevoerd en aan het gemeentebestuur aangeboden. Meckclaars woe dend. Beide steden zinnen op „teat n«?J" Om stii van te wordenop zoek naar, het ware geluk gaat 67-jarige heer Wifliams te Ceder Rapids schelden uan zijn zestiende vrouw. Eerste huwe lijk duurde van'04 tot '28; de 15 volgende pan '29 tot nu. Te Kempennu kómt' er iéts wrangs!had boeren-: vrouwtje, reeds 4 jaar lang graf van .onbekende soldaat in haar tuin verzorgd met bloemen. De gemeentelijke:, waterleiding kwamopende het graf: er zaten 4 kisten munitie in.. UTRECHT. „Het N.V.V staat als oplossing- voor de moeilijkheden, waarin Nederland economisch verkeert, een oplossing voor, die In hét kórt neerkomt op handhaving van het huidige levenspeil en verhoging, der productie. Scherp wijzen wij:de oplossing van de hand, die onder .meer door dr. Holtrop, directeur van de Nederlandse Bank, Is gesuggereerd en die neerkomt op verlaging van het cónsumpticpeil over de gehele linie, Eenmaal beland op het door de heer Holtrop gesuggereerde lagere nivean, komt de arbeiders daar in vele Jaren iilet meer vanaE'. Na deze woorden waarmede cp een kaderbijeenkomst van het N.V,V. in het NV-Huls alhier de heer Vermeulen, secretaris van hef N.V.V., de situatie schilderde waarin wy ons bevinden en.de uit- w'eg, die het N.V.V. hieruit ziét. pré. ciseerde hfi de eisen, die hét Vak verbond, per 1 Januari aanstaande als bindende voorschriften gesteld wil zien aan het bedrijfsleven: De lonen van alle mannelijke, werknemers van 23 jaar en ouder moeten met vijf procent worden verhoogd, met een. minimum van twee'gulden pér week. Deze verhoging zal ook moeten gelden voor: vrouwelijke werk krachten van bovenbedoelde cate gorie. .7.: "C--;,7_ Arbeiders tupéen 18 en '23 jaar zullen zodanige verhogingen moe- BATA.VIA. President Sukarno heefi vier in;plaats van jdrié kabi" netsformateürs tzoals in de grondwet is aktigègevenV benoemd, omdat hij „een feilloze overeenstemming" wil. Naast, Moh. Hatta, Anak<Agung en de sultan van Djokja is ook sultan Hamid van Pontianak, wiens naam in dit verhand nimmer genoemd is, aangewezen. Moh. Hatta is door de formateurs als eerste premier benoemd. Hoewel de sultan van DjoVja heden in. zijn functie van coördinator voor de veiligheid éen reis, die hem naar. Oost-Indohésië,-Borneo en Madoera zal brengèii, begonnen is, gelooft men, dat morgen een kabinet gevormd zal zijn. Inmiddels zijn- vérdere 'maatrege len genomen ter -handhaving van dé veiligheid iri Batavia in de ko- mende spannende dagen. Nederlandse autoriteiten -hebben bekend gemaakt, dat 500 leden van de Republikeinse politie uit Djokja én 200 onder Nederlands comman- DEN HAAG. Prins Bernhards reis naar de West én naar Venezuela is thans tot In onderdelen uitgewerkt, Hjj gaat met de vloot mee die voor Oudejaar te Rotterdam verzamelt en de 2de Januari vertrekt. Het smal deel zelf kan einde April, na afloop van de manoeuvres in de West thuis gevaren-zijn. De Prins komt veel eerder terug. Onder commando van schout bjj nacht J. J- L. WHUnge zullen het vliegkampschip Karei, Doorman, de kruiser Jacob van Heemskerck en het fregat Johan Maurits van Nas sau 29 December a-s. te Rotterdam' verzamelen.Op 2 Januari embar- keert Prins Bernhard een klein ge volg aan-boord van de Karei Door man; in de namiddag van die dag zal het smaldeel zee kiezen. De smaldeelcommandant, schout bQ nacht. J, J% L. WilÜnge, zal tijdens, öe overtocht naar de Nederlandse Antillen aan boord zjjn van de „Ja. cob van Heemskerck". Op de uitreis zullen de Jacob van, Heemskerck én de Johan Mauritsi van" Nassau Ponta Delgada op de Azoren aandoen om brandstof in te nemen. De Karei Doorman zal later een' kort bezoek brengen aan San- Juan (Puerto Rlco). Het ligt in de "bedoeling, dat K.K.H, aan boord van de Johan. Maurits van- Nassau ifle: St. Annabaai- (Curacao) -binnen vaart en te Willemstad debarkeert. Van, dit tydsüp. af zal de .smaldeel- commandant zyn vlag voeren aan boord van de Karei. Doorman. De schepen zullen oefenen in- de Caraibi8che wateren, zowel afzon derlek.als in verband. Tijdens .deze periode zal -Prins Bernhard te St. Maarten embarke- ren aan boord van de Jacob van Heemskerck, teneinde .zich via St. Eustatius - en Saba naar Venezuela! te begeven. ,;T Na aankomst'te La:Ouayra de barkeert Z.K.H., waarna de Jacob van Heemskerck het oefenpro gramma voortzet Het ligt-in het voornemen om de 'kanonneerboot' Van Speyk, die in de Nederlandse Antillen is gestationneerd, gezamen lijk met de schepen van het smal deel, te oefénen. Medio April zsl het 'smaldeel thuisvaren. Het wórdt-tegch. het einde - diét maand in' Nedérlarid!-: te rugverwacht -/'• -do staande Jédén van; de Indonesi, sche politie uit andere gebieden zullen komen, ten einde .behulp- zaam té zijn bij het handhaven van de orde in het district-Batavia bij de viering van de .souvereiniteits overdracht op 27 December. Voorts zullen 6.000 Republikeinse soldaten naar Bataviatrekken ter- verster- kine van de 3.000 man omvattende politie 'in Batavia. Betrouwbare militaire kringen-schatten, dat bo vendien' ongeveér 30.000 Neder landse soldaten in .het 1 gebied van Batavia geconcentreerd zijn. De eedsafleggingvan president Sukarno in het met goud en rood "versierde paviljoen van het paleis vande sultan van Djokja had een, rustig -verloop. Nade plechtigheid werdén 21 saluutschoten afgevuurd en hield Sukarno .iri- de pendopö voor 3000 mensen een toespraak. Hij verklaarde; „Zoals ik herhaal delijk héb gezegd, béhoren wij tot eén- volk, dat nog de glorierijke littekens draagt van de wónden, die'hét heeft opgelopen in de strijd. Het volk heeft -ontzaglijk geleden. Laat óns derhalve, mijne vrienden, dit volk helpen en steunen en de minderheidsgroepen beschermen. Dj't is een-onafwijsbare voorwaarde óm het vacuum van onze vrijhéid op te vullen." Sukarno deed verder een beroep op- de-goodwi!l vari de tveréld en hield de Indonesiërs voor,: 'dat zij dynamisch moeten denken en- handelen. ,Jn de, stroom des tiids moét onze: strijd worden voortgezet. Zij, die passief willen blijven, zuil en'ter ziïde .worden ge- schoven .door de golf van de vooi5"- uitgang.- Wil streven in de wereld naar' strategische, politieke en eco nomische grootheid, Wii- moeten die grootheid beteiken,Wij zijn niet tevreden met hetgeen wil thans hebben bereikt: de sfichtinc van de Ver. Staten van Indonesië." Specerij enprijzen vrij DEN 'HAAG. Blijkens publica tie in het Voédselvoorzieningsblad nr;;S7 zijn de- pryzenbeschikkingen voor" specerijen ingétr'okkeh, zodat' met Ingang van Zaterdag,voor spe cerijen' geen maximumverkoopprtf-, zen meer-kunnen gelden. Nog altijd drijft de ,Üoros*Jstuur loos in de Atlantische oceaan. Enkele dagen geleden vorid op dit Nederlandse, motorschip een he vige explosie, plaats, die gevolgd werd door een brand. Dé beman ning sprong overboord of bègaf zich in de bóten, - Eén vliegtuig van de - Antcrifcaarise kustwacht fotografeerde 'hét d&chip - enige honderden mijlen mt de kust vari Miami;" PUKTA ARENAS. Hevto aardschokken, vernietigden in de Zuid-Chileense stad Punta Arenas vele gebouwen en woonhuizen. Doordat vele mensen' hun huizen verlieten na de eerste lichté aard schokken, is gelukkig niemand ge dood en zijn er slechts éen gering aantal gewonden. Het was een dér hevigste aardschokken, dié ooit in Chili zijn geregistreerd.. In de om géving van Straat Magelhaens heb ben zich' oók aardbevingen voorge daan. Vliegongeluk bij Parijs acht doden PARIJS Een vliegtuig van de Sabena is Zondagavond bjj Parijs neergestort. Het toestel .was kort té voren van Lé Bourget opgestègen en had.een bemanning van- vier personen aan boord' en vief passa giers. Allen werden gedood. Het ongeluk gebeurde'bij 'Alünay aan de oostelijke buitenwijken van Parijs. De machine raakte een huis en ontplofte. De stukken- van de Dakota vingen in alle 'richtingen uiteen. Een hoek van het huis .werd weggerukt, doch de twee inwoners bleven ongedeerd. Geen taxi's voorlopig te Surabaja BATAVIA :De taxibedrijven, te Surabaja hebben besloten voor on-' bepaalde tijd hun bedrijf stop te zet ten in verband met het toenemend aantal, diefstallen van wagens. Don derdag werden opnieuw, acht auto's gestolen met of door .de chauffeurs. Donderdag werd op het emplace ment van de Nederlandsch-Indische Spoorwegen een gemaskerdeIndo nesiër doodgeschoten na zijn weige ring aan een sommatie-gehoor te ge-, ven, terwijl vier gewapende overval len worden gemeld. Ook in Malang worden auto's gestolen.-.- Tijdens zijn verblijf te Berlijn heeft Wysjinskl een bezoek ge bracht aan Grotewohl, cüe7ih.;eeri: Russisch, hospitaal aldaar .wordt verpleegd. Vrijdag.is Wjsjinski weer in Moskou' teruggeketxd- teb verkrijgen, dié. een geleidelijke aanpassing betekenen naar' de ver hogingen dié voor hen die ouder zijn dan 23 jaar "worden verlangd. De verhoging van vijf, procent za] ook moeten doorwerken in dé kinderbijslag, de uitkeringen op grond van. de noodwet "ouderdoms voorziening, de invaliditeitswet, de overbrüggingsregéling. en de rege ling- voor sociale' bijstand. -. Bovendien.' zal in afwachting van een definitieve herziening de loon grens voor,, sociale verzekeringswet ten, on 4500 moéten - wordengé bracht. „Er zijn- tekenen, zo ving-:de heer Vermeulen zijn r.ede aan, die ér sciiijijnbaar op wijzen, dat het met de economische positie van ons land „botertje tot" de boom!''is.. De, productie is gestégen, hét nationaal inkomen'; ligt dertien procent boven dat 'van'-'voor de oorlog, 'de 'begro ting wijst een overschot aan van een kleine twintig millioen, de geldcirculatie is dalende én, 'de con sumptie geeft een belangrijke sty- ging te.zien.: - *v.. Dé betalingsbalans geeft echter een minder rooskleurig beeld. Wjj hebben boven onze stand geleefd. De vraag is nu hoe lang het nog duurt voor, -wij voor, een catastrofe komen te staan.";' •De heer Verméülèn deelde voorts medé, dat i" September de rege ring voor ,de economische moeilijk heden een oplossing zocht door aanpassing van hét verbruik ap een lager niveau en. vermindering van het reële -loonpeil.Het! N.V.V,kon met die voórxiemens niet accoprd gaan. In dé impasse, wdarin men toep verkeerde, "kwam de devalu atie en werd de mogelijkheid ge opend -het overleg met een schone lei te' heropenen.. In 'het. -algémëèn. zal de socialte en .économische* politiek-er ^onver anderd óp gerichtmóeten blijven evenwicht te brengen in de beta lingsbalans* het -nastreven van- vol ledige werkgelegenheid - en het handhaven,'' zo -'mogelijk verhogen, •vant-bet levenspeil.' - - 7. - 'Tót^slot. drjbrig i'de -héér., Verbieü- - •lèn Taan op^kflftnigef^lWdrijfEbeheer door- de wérkgevér én óp :2mnig- heid bü de overheid, met name bij .de defensie, „De 'weerbaarheid van oris land zal er niet onder lijden, wanneer het dadr zuiniger toegaat." I (Van onze weerkundige tb erker De depressie, die Zaterdag en Zondag in onze omgeving storm, veroorzaakte, nam gistermiddag snél in betekenis af. Zaterdag kwa men langs de Nederlandse kust windstoten poor van meer.dan:hón derd km. per uur. Tegen'de avond nam de wind nog in stérkte toe en om tien uur meldde, het lichtschip Texel tijdelijk arkadnkracht. Ook ïn de hogere, luchtlagen trad geer grote windsnelheidop,udórat in 't overgangsgebied van èénkóu,de westelijke luchtstroom, afkomstig van Canada en een stroomr 'die warme lucht langs het :hogedrïik- gébied bij de Azören:aanvoert. Do ven Ziiid-Egelandwerd gisteren in dit -overgangsgebiedop een hoogte van ongeveer 9 km. een windsnelheid van ongeveer 300 km. per uur waargenomen. Hef trans- Atlantische luchtverkeer maakte van deze gxote snelheid gebruik om de route nan Amerika naar Wést- Europa in recordtijd af te leggen. De wind, die sinds Zondagmid dag in kracht was afgenomen; draaide 'in de Joop van de_* nacht naar hei Zuid-Westen. Het -cen trum van dé depressielag heden morgen over Schotland. Het störrn- veld breidt zich geleidelijk'óver de Noordzee uit en va oral in het Nóód den wakkert de wind \tot.' ztoaré. storm aan. In onze omgeving -zal ook morgen nog veel wind zijn, ter- Wijl zich :i in de lucht, - die aan de achterzijdevan de depressie wordt aangevoerd, enkele buien kunnen ontwikkelenDe temperatuur ver- toont voorlopig nag weinig: veron- defifig, :7"7- Storm bezorgt recordtijden aan West-Oostvluchten SCHIPHOL De PII-IEO. üe „Overloon", een Constellation van de KLM, vloog van Gander i(Néw Foundland) naar Frestwick (Schpt- landj bö de SoagpteWest-Oost- vlucht In vijf - utir en 28 mlputien- Hierznede brak gezagvoeydsr Hnt- chlnson het bestaande record met 21 minuten, ..:7'7,:! J.7.7 De „Overloon", dié de vasfe. lijn dienst Amsterdam-iNew jYork on derhoudt, had •op -dèzé. rèï'sV naaf Schiphol 30 passagrersjén ëgn..h^jé- veelhéid vracht*-' aan; board".: 7' Deze kampioensvlucht was, mo gelijk, doordat Bërtrand Hutchin son óen storm achter.zich Üad.vab reo mijl per uur!X7* 7. De „Pan American World Air ways" yerk]aart:étévenéens. .een nieuw record gevestigd té "hébben van zeven 'uur en 49, minuten.'.voor de afstand New York-Shapnon; de 420Q k.m. wérden met- één gemid delde snelheid vairi-832: :k.tfc"peb uurn^gefegd'óoörpilbot^ftdall. In Oostenrijk zal de inkom sten- en ondernemingsbelaéting met 20 worden verlaagd. Rotterdamse om het léven gêkomén NANCY. Zaterdagavóndisëen auto. waarin zich eén'.Nèderlands echtpaar bevond", riabU .Crëve- champs tussen „Epinél en Nancy in. een kanaal gerëdêri., Dé 58-jarigè mevrouw Mëria Bemardine-Wil- mëring kwam 'hiérbij óm het--le ven. Haar 63-jarige échtgénóot Joseph, éen textielhandelaar uit Rotterdam, rëëd dè wa'gen, tóen deze slipte en in het kanaal-terecht kwam, dat langs; dé hoofdweg loopt. Hij slaagde er in zich tn réd den. Het echtpaar heeft zes kinde ren in Nederland. Het was op .weg van ZUrich naar huis. (Eigen bericht) DEN HAAG. Voor Kerstmis wordt 'de beslissing van de regering verwacht ovér de voorstellen tot loonsverhoging welke baar vla de stichting van de arbeid hebben bereikt. Dezer dagen zijn zo vernemen wü deze vooratéllen en vooral de annéxen in de Loon- en PrtjjS- comnlissie behandeld.TpP de kortst mogelijke termijn zullen ze thans .worden doorgezonden: aan-de regering. De loonsverhoging zal vermoede lijk wel op 1 Januari Ingaan. ZUn Indien wü goéd-z«n ingelicht werknemers,werkgevers en regering het nu wel eens over het hoofd thema, eén loonsverhoging van 5%, over de annéxen bestaan nóg wel verschillen van inzicht,. 1 De regering hééft zich cp het standpunt gesteld, dat van een niéuwe loonrónde gébruik moet werden gemaakt, om de regèrings- subsidiës op verbruikdartikelen zo véél mogelijk in de richting van, het punt nul te. dringen Dergelijke subsidies bèstaan nog op brood, melk: en kolen. De subsidies op" 'varkensvlees is reeds drastisch ver minderd, dooreen prijsstijging met 44 .cent pér'kilo. Weliswaar zit er nu nog eén subsidie van 14 cent op dit vlees, doch deze zal in de loop van een of twéé maanden automa tisch verdwijnen, zonder verdere prijsverhoging voor. de consument, dit in tegenstelling tot „De Waar heid", die dezér dagen zeer mislei dend schreef dat hei. publiek straks nog, eens veertien cent; per kilo meer zou moeten betalen. Dat is 'n pertinente on-waarhëid. Nog steeds bestaat de indruk,- dat de broodprijs onveranderd zal worden, gehandhaafd. Maar met de kolen ligt het anders. De regering zou volgens onze inlichtingen van deze subsidié bepaald, afwillen. Daartegen .verzetten 2icb blijkbaar de -werknemersorganisaties, die volgens onze inlichtingen 7 zouden hebben voorgesteld, de subsidie althans voor de consument te hand haven. Hierover.zal de beslissing volgende week wel worden geno men-. Een tweede aspect van het vraag stuk van loonsverhoging is reeds naar voren gekomen uit mededelin gen van vakverenigingszijde, waar men zich op het standpunt.stelt, dat de, loonsverhoging vari 5> pet, ver plicht meet zijn. Daartegen schijnt van 'werkgeverszijde, verzet, te zijn gerezen,- ómdat reeds in het verleden geblekenzou- zijn, dat Verschillende bedrijfstakken een. stijging van de lasten niet meer zouden kunnen dra gen. Dat is reeds :gebleken bij een eerderdoorgevoerde ',vacantïe-toe- slagregeling. Er;wordt door'de werk geversorganisaties gevreesd,dat een aantal bedrijven bij nog .verdere verhoging/.van de lasten de strijd niet meer zouden kunnen volhouden. .Daar tegenover wordt van werk- nemerska.nt aangevoerd, dat dé ar beider nu .al zoveel tekort komt door de inmiddels totstand gekomen prijs stijgingen, dat slechts loonsverhoging hem nog kan redden.- '7V v Verwacht wórdt hu, dat ov'ërëen- stemtning;zal .worden.bereikt óp:ba- sis. van een 'verplichte' loonsverhó- ging;van 5. pet.' met mogelijkheid van 'dispensatie; welke echter slechts na onderzoek door het college van rijks bemiddelaars zou kunnen worden toegestaan.- Geen inkomstenbelasting beneden f 5.000 DÉN HAAG. Naar minister Ueftinck dé 'Tweede Kamer in zyn Memorie van Antwoord op het voor lopig verslag over dé begröüng-1950 van zijn' departement heeft meége- deeld, zal dè grens, waarhoven in komstenbei as tin g- verschuldigd ia, van ƒ4000 tot ƒ5000 worden ver hoogd. De heffingvan" loonbelas ting voor huispersoneel zal worden vereenvoudigd. Een, wetsontwerp in zake de vermogensbelasting van zaken, die men in vruchtgebruik "of in bloot eigendom heeft; nadert zQ» voltooiing.. Ook wordt vóórbereid een nieuw- wetsvoorstel voor dé in komstenbelasting. De minister, zal voorts overwegen óf hö .bij de in vordering voor 1950'nieteen 'soepele houding aan kan nemen. HQ beseft zeer wel, dat-.iö dat jaar -vele be lastingschuldigen In.moeilijkheden zullen kómen. ::l .7'. i.;' Slachtoffertje gruwelijke moord gevonden BRUSSEL, Hét' lijkje vón het vier weken !geled;en .door;'c,èn" fiét- ser te Borgenhout .ontvoerde meis je'is, uit een vaart te Brecht, bij Antwerpen; opgehaald..'777; De handen waren - óp de rü&ge- bonden 'en. uit-een eerste onder zoek bleek, dat hetckind .gëwurgd was- alvorens het -in- het kanaal terecht was gekomen.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1