Van de zijde der Eerste Kamer ;ernig geen gevaar 'I HET EOTTEKDAMSCH PAROOL1 NoL de Brabander komt voor de rechtbank Rusland bou wt een sterke slagvloot Oostelijk van Coolsiugel verrijst een nieuwe city r Straf voor gladwangigen Reg) ering kiest eieren voor haar geld R.I.S. heeft haar eerste regering Ook enkele CH léden zullen misschien voorstemmen Verzet in Hongarije roept om hulp tegen de onderdrukkers Timmermans wordt prof. De ledige stoel Machtigingswet Nieuw Guinea aangenomen Mooie landing met defecte machine Van Schijndel in het Ziekenhuis y Geen reden voor pessimismezegt Ir Van Traa - 'Nee toch.Heus! Atoomschepen op komst Bed en Actnu Lange Haven HI; Schiedam Tel. 49300-.rr Abono-prifs: peT,.week f 0.32 pér Wartaal 4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de stichting: „Het Parool" Waarschijnlijk is hetnooit eerder voorgekomen, dat hij inspectie der troepen berispin- gen werden uitge deeld aan hen, die keurig. .- glad ge schoren waren. Dit isthansAhet geval in, New York. Zo- aZs tetj de vleeslo ze' dagen hebben gekend, heeft Anzerika's groo t- ste .stad, die ten gevolge van een .lange periode van uitzonderlijke droogtemet een hof baden en daarom krijgt dè'glad- watertekort te kampen heeft, nu geschoren sergeant Gardner een haar waterloze-dag. Op die dag 'flinke uitbrander van.zijn common- DE SOEVEREINITEITSOVERDRACHT mag-geen New Yorker zich scheren Garantiewet toch Vrijdag 1 in de Kamer (Van, onze parlementaire redacteur) Gisteravond las de voorzitter van de Tweede Kamer een briefvoor van* minister-president Drees, waar in deze mededeelt, dat de .regering wenst tegemoet te komen, aan hef verlangen der Kamer om de behan deling van de Garantiewet nog in de loop van deze week mogelijk te maken. De regering betreurt hét» dat de Kamer ten onrechte heeft gemeend, dat dë regering zich aan de gedane toezegging had willen onttrekken. Kaar het oordeel van de minister-president is hier, sprake van een misverstand. .j De ,;Memorie^.van - Antwoord j ové r het wetsontwerp" zal vandaag ver schijnen. Het wetsontwerp zal a.s. Vrijdagmorgen om U uur aan de orde worden gesteld. F Elf Republikeinen en vyf r Federalisten BATAVIA. De eerste regering van de R.I.S. is hedenmorgen be ëdigd. Het kabinet telt vijf leden'"dit de kringen van de B.F.O. en elf uit Republikeins- milieu. De officiële lijst bevat de volgende namen: Minister-president: drs Moh, Hat- ta; Buitenlandse Zaken: Moh. Hatta ad interim; Binnenlandse Zaken: Anak Agung Gde Agung; Defensie: de sultan van Djokja; Zonder porte feuille: sultan Hamid II; Justitie: prof rar Supomo; Economische Za ken; ir Djuanda; Gezondheid: dr Leimena; Verkeer en Waterstaat: ir H. Laoh; Financiën: mr Sjafruddin Prawiranegara; - ^Sociale zaken: mr Kosasih; Onderwijs; Abuhanifah; Godsdienstzaken: Kial Wachid Ma- sjid.v Arbeid: Wilopo; - Voorlichting:, Mononuto; Zónder portefeuille: Rum. - dant, tot leervermaak van zijn ge- stoppelde wapen broeders Op het Nederr landseconsulaat- generaal werkt men aan deze ac tie met volle over gave mede. Wie op de waterloze dag geschoren het consulaatsgebouw betreedt, moet een flinke boete beta len ten bate van een Nederlands liefdadig doel. De tweede foto toont mevr. Goudriaan van 't Nederland se Informatie Bureau, die zich er van overtuigt, dat de consul-gene raal.de heev H. J.'Scheurs, onge schorenis, terwijl dr. W. CKoop- mans lachend toekijkt. (Van onze parlementaire redacteur) De verrassing in het Eerste Kamerdebat ovèr de sohvereinlteitsover- dracht van Indonesië bracht gisteravond de heer Kolff van de C.H.- fractie, die na een onuitputtelijke waslijst van grieven te hebben voor gelezen ten slótte met de mededeling kwam, dat de bezwaren van. zijn fractie groot waren, doch dat zij voor'enkele led,en. niet-onoverkomelijk zouden zijn, indien het antwoord der regering emgermate bevredigend was. Bij de neuzentellerlj, welke aan een beslissing^ als de onderhavige nu eenmaal onverbrekelijk verbonden is, was in het algemeen met deze Mogelijkheid geen rekening gehouden, omdat in de Eerste Kamer de Christelijk-Historischen zich altijd, wat de Indonesische politiek betreft, een stuk onverzoenlijker hebben betoond dan hun broeders aan de over kant van het Binnenhof. Overigens stelde Jonkman (Aïb.) terecht de vraag, wat de Eerste Kamer in feite hier nog te beslissen 'heeft, nadat de Rónde Tafel-overeen komst is gesloten en de Tweede Kamer die met voldoende meerder, beid heeft bekrachtigd, terwijl ook de parlementen in Indonesië er hun goedkeuring aan hebben gehecht. Deze overeenkomst met de daar uit voortvloeiende souvereiniteits- overdracht maakt in Indonesië een einde aan de eenzijdige wilsopleg- ging door Nederland. Dé Verenigde Naties ondersteunen deze ontwik- keling- Is het nu'in te denken, dat- de Eerste Kamer deze ontwikke ling zou tegenhouden en daardoor opnieuw zou komen tot een eenzij dige wilsopleggipg? Voor de Eerste Kamer blijft mets anders over dan aanvaarding, zij hét met kantteke- FRANKFORT. - „Wjj z|jn ons ondraaglijk lijden moe geworden en hebben besloten alle maatregelen te nemen om onze vrijheden te her winnen. wy vragen u (vakbonden In het Westen) om ons met alle be- schikbare middelen te helpen. Vertel een leder overal wat „volksdemo cratie" betékent. Het betekent een staat, waarvan we de grenzen als ge-, vangenlsmuren beschouwen, omdat het lot van hen er binnen dat van gevangenen is. Men eist onze gedachten en onze gezinnen op. Men wil onze kinderen zo .opvoeden, dat zy onze vijanden worden en dat zij hun ouders- aan brengen. Men neemt .het. land-weg van dc Hongaarse boer. Onder schending van alle Internationale wetten, zijn er 300.000 sovjet-solda ten in ons 'ar.d, die ons vee, or.s graan en ons bezit stelen en onze vrouwen en dochters bij duizenden lastig vallen. We hebben besloten dit niet lan ger te tolereren. Help ons met wapenen en geld» opdat wij In staat zullén zijn.' oels tegen onze tirannen-te keren. Wjj hebben het vrije verbond van Hongaarse vakverenigingen opge richt en In de toekomst wensen wjj ons eigen lot te bepalen. Naast Gods. genade, kunnen wij alleen op uw hulp steunen. Maak het mogelijk voor óns om een vertegenwoordiger naar u te zenden'en voor ons op. te treden." Déze proclamatie in het E mi gr an- ZwitserlandNederland op 1 October Naar de Sportkroniek meldt, wordt de voetbalwedstrijd Zwit serland-Nederland op 1 October 1950 gespeeld en niet zoals op de kalender was vastgesteld in het voorjaar. De plaats waar de wed strijd gespeeld zal worden, is no'g niet bekend. DEN BOSCH.- Veertiendagen na de mislukte overval op de tuln- bouwbank -aan de Hoofdweg te Amsterdam in April werd de hoofddader In deze affaire A. F. uit Tilburg, Alias Nol de Brabander, gearresteerd. Met deze arrestatie liquideerde de politie de bernchte „gang^Vdie jarenlang depro- vincle Noord-Brabant onveilig heeft gemaakt. „Na de zaak Oss is deze affaire de grootste, ;dle In ;dit arrondissement is voorgekomen", aldus de officier van justitie In het Arrondissement 's-Hertogenbosch, ma. J. J. M. Dony. 'j-r-*:r'*' '- Op 23 December aA zal Nol de Brabander zich voor de Bossche recht bank bebben te verantwoorden. Ruim een jaar hééft de politie no dig gehad, om de zaak tot klaarheid te brengen; 215 processen verbaal, dietezamen 1850 getypte pagina's bevatten, werden opgemaakt;. 3 mis drijven worden de bende ten laste gelegd. Het totaal aantal verdachten bedraagt 41,-van'Wie er. 28 voor de officier van justitie zijn geleid; 22 zijn in bet Buis van-Bewaring in-, gesloten. Voor- ceh totale waarde, van ongeveer 500.000,'gulden heb- bij zij aan goederen,' sieraden en gebruiksvoorwerpen -weggenomen. 8000 Uren is de politic aan deze zaak doende geweest met als resultaat een. meer dan „tafelhóóg" dossier. Door deze bende op te rollen heeft* men kunnen voorkomen, dat zes beraamde roofovervallen. werden uitgevoerd. Vijf boerenleenbanken Wisselend bewolkt Weersverwachting geldig van Dinsdagavond- tot Woensdag avond: Wisselende bewolking met hier en daar enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen west en zuid-west. Weinig verande ring in 'temperatuur. 21 Uee.: Zón op 6.49,. onder 18.80» Maan op 10.67, onder 17JS6, en een bankinstelling waren- reeds zgn. „afgelegd". Behalve op 22 December, zal ook op 5 en 19 Januari de zaak tegen NoT de Brabander-.en zijn handlan gers worden behandeld. tenblad Hungaria, dat met goedvin den van de Amerikanen verschijnt, was ondertekend in Hongarije, op 29 Augustus 1949. (Eigen bericht) De Nederlandse voetbalwereld zal binnenkort een nieuw verlies lijden dat zijn directe terugslag zal hebben op het Nederlandse elftal. Theo Timmermans van. „ADO'f, cq tevens linksbinnen-van. het Neder lands elftal, zal op IS Januari.als professional naar Frankrijk ver trekken en gaan spelen voor Nimes. Waarschijnlijk" zal Timmermans nog eenmaal voor „ADO" uitko men, nl. op 8 Januari, De.ADO-er krijgt in, zijn nieuwe woonplaats een -vrij huisje-en in Juni, als het seizoen afgelopen- is, zal hij naar Nederland komen om in het huwe lijk te treden. Niet alleen voor de KNVB bete kent dit vertrek, een groot verlies, doch uiteraard evenzeer voor ADO, dat de laatste-weken juist wèer in de running is "gekomen. Nirries is een tweede-klasser. oud-minister ningen en critiek. Doch zij moet begrijpen, dat de-tijd'drmgt als eeii omwenteling moet wórden gecon solideerd en in feite dé geschiede nis de feiten al voorbijloopt. Ook de P.v.d.A. zou aan een grotere ge leidelijkheidin de ontwikkeling .tot zelfstandigheid de voorkeur hebben gegeven, maar de omstan digheden, hebben dit belet. - De strijd van de Nederlanders onderling over het tempo van deze ontwikkeling, overde vradg of de bevolking, voldoende rijp is voor zelfstandigheid en in welke vorm deze tót stand móet wórden ge bracht, dateert niet van vandaag of gisteren. Wij zouden het. daarover nooit .eens geworden zijn en daar om is de plotsèlinge 'dóorbraak.van het nationalisme nuttig geweest. Aan hen, die zich op de bewoor dingen van de, Koninklijke Rede van 7 December 1942'beroepen, in het bijzonder op.de handhaving vail hét Rijksverband, hield. mr. Jonk man voor', dat in haar rede van 3 Februari -.1948- Koningin 'Wilhel- mina ..persoonlijk een aanvulling van haar rede heeft gegeven, waar in duidelijk Is.-gespróken .van dé zelfstandige federale staten van Indonesië;- /V". -y .IJróf;:Aném''a heeft hëï; anthrë- vólütiohnaire standpunt ten op zichte van het wetsontwerp zeer beknopt toegelicht, waarbij hij' tot de conclusie"kwam, dat de. A;R. het principieel niet kunnen aanvaar den omdat het de revolutie- aam ten met de grondwet en dat zij ook niet- kunnen; overwegen hier van twee kwaden het minst kwade te kiezen, omdat deze souvereiniteits- overdracht. bewust isgewild en geen gevolg, is van overmacht. Dat de regeringsverantwoordelijkheid zou overgaan op de.tegenstemmers, ontkende hij, omdat zij geen*werk- meerderheid kunnen vormen. De verantwoordelijkheid blijft dus ook bij 'verwerping bij de regering. Nadat gisteravond de heer Van Santen (C.P.N.), zich als strijder voor de vrijheid van Indonesië ver klaard had tegen de hier voorge stelde vrijheid, behield vanmorgen de heer Pollemna (C.H.) zich zijn stem voor in een rede. waarin hij de regering verweet de kamer in een slop te hebben gebracht,, waar uit geen terug mogelijk schijnt. Hii stelde de. regering de vraag, of de Amerikaanse journalist in Batavia, die onze Koningin, in 'zijn blad zwaar beledigd zou hebben, uit In donesië is uitgewezen. De fout van de regering is,'dat zij niet eerlijk ;de mislukking van haar .pogen heeft toegegeven; Er zou dan meer begrip zijn geweest voor haar po sitie van „God zegen de greep"-, wjjihopen er het beste van. In feite zijn de hoogste belangen van de Nederlandse staat in handen van de Indonesiërs gelegd. Daarmede heb ben wR een kat .in de zak gekocht. Volgens het nationaal nieuwsbureau in China zouden de nationalistische troe pen Koenming, de hoofdstad vat» Joen- nam hebben heroverd. vaardt, dat zij het in strijd' ach- - Wet nooit zal het achter de rege ringstafel in de Eerste Kamer zo dritfc' zijn geweest, als gister avond tóen het ivetsontwerp Sou- vereiniteitsóverdracht Indonesië aan de orde kwam. Vele stoelen moesten'worden bijgeschoven ofn het- gehele -kabinet -een plaats jte kunnen, bieden.) Twee leden ont braken t'.w, 'minister Weyers -&n staatssecretaris - v.'d. Grinteni, Men'.ziet v.l.n.r/omde tafel dé ministers Teulings, Spitzen, Rut- i uten•.stacts-secVctaris Fóckema Andreae; SctiókkiripJoekès,' Stikker, ..v. -Schaik,Drees, -n,* Maarseveen,Got zen, Lief tink, -v. d. Brink, r Mansholt, In 't Veldr en staatssecretaris Schout - bij' i-rj Nacht'Moorman. - (Van onze parlementaire - redacteur) - - In de Eerste Kamer had' gister- ■avond bij de behandeling van de souoereiniteitsooerdrachi de rega- nngstafel aan beide einden een 'uitbreiding ondergaan, zodai er voldoende plaats was voor net grote gezelschap, dat de munster- 'president, bij gewichtige gelegen- 'heden pleegt mede te nemen Toen. de zitting, begon zaten er welge teld 15 heren achter de-regerings* tafel, van wie 13 ministers en 2 staatssecretarissen. Of, óm eert andere onderscheiding te maken: 9 autoriteitendie br'iilen, en 6 die om ié lezen en rond te kijken völdöëhüc hebben aan de lenzen hunner ogen. Maar terwj! al deze excellen ties overigens weien wij nog steeds niet of de aanspreektitel van een staatssecretaris eveneens excellentie is 'een schilderach tige groep Nederlandse degelijk heid vormden, waarop de fotogra fen -grote aantallen platen ver schoten, stond er achter h^n rug gen een ledige stoei, Deze stoel was een verschoppeting, waarme de blijkbaar niemdnd raad wist. Minister Wijers was in de Twee de Kamer bezig, zodat in ieder geval voor hem deze zetel niet behoefde te worden gereserveerd. En 20 werd de stoéï her en der geschoven met een opvallende minachting voor de strikte' huis- houdelijke orde van de Eerste Kamer. Dekans bestond, dat ministers tot de orde zouden worden ge roepen, omdat zij met deze ledi ge stoel zo respectloos omspron gen, doch gelukkig kwam minis ter Joekes dan olie onzekerheid eeneind maken. Zijn slankheid liet toe, dat hij zich behoedzaam tussen de heren Stifckér enSchok- kino in kon schuiüen. Hierdoor was het kabinet, met uitzondering van minister Wijers en de staatssecretaris aan econo mische zaken, au grand complet. DEN HAAG. r;De Tweede Ka mer heeft gistermiddag:.de. machti- eingswet Nieuw Guinea zonder-be raadslaging én zondag hoofdelijke stdmmfng.hangenpme'ri. In deze wet worden -voorzieningen getroffen mei betrekking 'tot He voortzetting van het gezae van het-Koninkrijk der Nederlanden over de- residen tie Nieuw-Guinea. Deze wét 'geldt tot '3.1December vanhet volgend iaar- ~.V' LONDEN., Een tweemotorlge Viking van-de B.EA.. met zes pas sagiers en een bemanning van vier koppen heeft Maandag met een defect landingsgestel bjjna 'vier uren gecirkeld boven Londen al vorens een perfecte noodlanding te maken op eéii 0 'hulpvliegveld te Weybridge in'Surrey. De Viking was van het vliegveld Nortbolt „opgestegen voor een vlucht naar Brussel. Kort- na de start ontdekte de piloot dat het landingsgestel niét normaal func- tionneerde. Hij bleef tóen boven Londen cirkelen in de hoop:-, het mankement te kunnen verhelpen. Later seinde hij dat hij zou trach ten te landen op een „strip", bij de Vickers vliegtuigfabrieken te Wey bridge in Surrey. De 'hulpploegen van de Vickers fabrieken stonden gereed, maar behoefden niet; in te grijpen: de landing gelukte! Rusland'zal drie slagschepen van 35.000 ton. bouwen, hewapend met langs .radiogi-afische..weg. bestuurde luchttorpedo's," zo meldt het Brits® Standaardwerk vópr de Marine Janes Fighting Ships". De Russen zul len eveneens spoed zetten achter, dé bouw van een vloot van-1-000 onder zeeërs, waaronder een: type.met. een grote actieradius én een hoge*onder watersnelheid. -.'/J 'i." ROTTERDAM Naar wij ver nemen is Jan van Schijndel, de rechtshalf van S W eh van het Ne derlandse elftal." Zondag na de wedstrijd SW-ECH in het Militair ziekenhuis 'in Den Haag opgeno men met een gebroken kuitbeen. Zoals men weet werd Van Sehijrt- del bij deze wedstrijd zodanig ge blesseerd, dat -hij zich moest laten vervangen. Over de aard van het kwetsuur was echter nog niets, be kend. Van Schijndelzal waar- schijnlijk-vyf-dagen in het zieken huis blijven, maar SVV zal - hem toch wel vijf zes weken moeten missen want die tijd zal hij thuis rust moeten houden. i Handel in Amerikanen wordt 2 Januari hervat De Vereenigin'g voorden Effec tenhandel, daartoe voor zóver nodig door- de Nederlandsche Bank ge machtigd, deelt, het" volgende mede: De handel ter beurze van Amster dam tussen ingezetenen iiv" Neder landse certificaten van in dollars luidende effecten - zal mét ingang ,van 2; Januari 1950 worden openge steld - Teven s zal - da or dé Ned e rland- sche - Bank onder-bepaalde voor waarden arbitrage tussen Amster dam 'en New .Vork wórden toége- ataan,-. f Dé verhahdelihg van originele, hier te-" lande; berustende dollar effecten, zowel shares als bonds, kan slechts in éénrichtingsverkeer worden toegelaten, met, dien. ver stande evenwel, dat na 1 .Januari denetto-dollaropbrengst voor - de zelfde arbitragedoeleinden zalmo gen worden .aangewend. Certifice ring vóór vérkoop zal noodzakelijk blijven, doch zal .worden bespoedigd, De Hortus Atomtctts is er: te Chicago.' 'Er groeien verbo den vruchten en gewassen die radio-actie/ zijn. Aan een aantal daarmee gevoederde dieren neemt men de reacties waar. Tuin?,' of laboratorium? „Tussen hemel en aarde staan twee zonnen, de gewone en Stalin. Vadertje is de eerste ar beider, dë eerste mijnwerker, de eerste boei-, de knapste geleerde en de dapperste frontsoldaat aldus de Prawda de maarheicLJ De laatste gepromoveerde uit de XIX-de eeuw van de Leidse universiteit is de Hage naar mr. B. C. L, van den Steen- hove; de 22ste December viert hij als zodanig zijn gouden ju bileum.. .- Te Nieuwhoom doet de boer derij Toledo noch aan winter noch aan lente, want ooien krij gen er thans tweelingen, terwijl dit jaar Januari ook tweeling lammeren werfLen geboren, Arend zit op hoogspannings draad, vleugels vatten vlam, arend strijkt brandend neer vn hooiland, 40 acres oerbrandén, 18 man..nodig bij Mussing! Is er een geirronde reden,om te twijfelen aan de mogelUkhéid, de ver woeste kern van Rotterdam'binnen redelijke termijn te kunnen herbou wen? Deate vraag- die wjj in een exclusief Interview hebben voorgelegd aan de directeur van de Dienst van Stadsontwikkeling cn "Wederopbouw, ir. C. van Traa, werd door deze met krachtig o»een' beantwoord. De uitvoering van het tien-jarenplan voor de city .acht Ik zeker mogèHJk, alle pesslmitlsche verwachtingen ten spüt aldus de heer Van Traa. De materialen voor de nieuwbouw vormen geen probleem meer; de vraag Is echter of In Rotterdam de eerstkomende jaren voldoende bouwvakarbei ders beschikbaar zullen zjin." Staan er zoveel bouwplan nen op stapel? vragen: wij.De heer Van Traa glimlacht. U wilt, dat ik letterlijk en figuurlijk de kaarten optaf él leg? VindtXT niet, antwoorden wij, dat; het goed is, de burgerij de twijfel té ontnemen, die gerezen is, ten aanzien van de wederopbouw van de city? De bevolking ontleent een zeker pessimisme enerzijds aan haar werkelijkheidszin, er wordt nog zo weinig gebouwd in de city, anderzijds'aan de uitlatin gen van figuren inonze stad, die niet tot .de eerste de beste gere kend kunnen warden. - Ik geef toe, zegt ir.- Van.. Traa, dat ér in zekere zin wel enige reden voor bezorgdheid aanwezig is, wanneer- het publiek in de'krant leest, dat 'slechts-een gering- per centage van het grote aantal ..re serveringen in de binnenstad is uitgevoerd. In de memorie van antwoord op het centraal rapport van de gemeentebegrotingwordt door B. en W. de verwachting uit gesproken, dat. het. aantal grondre- serveringen in 1950 enige terug gang zal vertonen. Ik; kan dit laat ste niet tegenspreken, maar wan neer ik U vertel/ datde hele - bin- nenstad tot nu toein ^theorie reeds tweemaal •-.volgeboekt7 -Ü. geweest zal niémand dë fluctuaties in" het. aantalreserveringen kunnen ver wonderen., Het aantal reserveringen is ech ter niet beslissend maar wel dat van de geréde bouwplannen en de wil en mogelijkheid deze uitte voeren.. Bij. het woord mogelijk heid' denk ik in de eerste plaats aan de financiële aspecten van de nieuwbouw in de binnenstad. En juist wat de finahciëring aangaat is er een wending ten goede in het vooruitzicht. Hét ontwerp wet op, de materiële oorlogsschaden opent gunstige perspectieven voor de adspirant-bouwers-in onze city. Premie-regeling Er komt voor woningen ën klel- ne bedrijfspanden een premie-re geling, d.w.z„ degenen, die tot her bouw willen overgaan,-kunnen net R|jk verzoekenom een contante bijdrage, die in de plaats komt van de renteloze lening of een jaar lijkse vergoeding. -Een contante bijdrage ls natuurlijk veel aanlok kelijker. Voor de wederopbouw van de city is het eveneens belangrijk, dat nu ook voor de bouw van middel matig grote bedrijfspanden een Rijksbijdrage In 'f uitzicht wordt gesteld, variërend van 40---10D% van-de bouwkosten - naar - do prij zen van Mei 1940. Ondernemingen met meer dan vijf, ton kapitaal, die grote bedrijfspanden willen bou wen, vallen echter In 't algemeen buiten de Rüksbijdrage-rcgeling. De gegevens over de nieuwe wet op de materiële oorlogsschaden werden ons verstrekt door d.e heer Brautigam, chef van de economi sche afdeling van de dienst van Volkshuisvesting. De kaart op tafel Op een schetskaart- van het ver woeste stadscentrum, die ir. Van Traa voor ons uitspreidt, zijn de straten en pleinen met zwarte inkt aangegeven. Langs die zwarte lijnen staan hier en daar blokjes, waarin namen van bekende Rot terdamse firma's' en instellingen.. Deze hebben op die plaatsen grond- gereserveerd voor de herbouw van bedrijfspanden én woning-met- winkelblokken. Die kaart geelt vrijwel de stand'aan van hét ogenblik,; verduidelijkt de heer Van -^"'•• Volëens-jJunés'* némt merihwj dat Rusland reeds ongeveer 36Ö onderzeeërs bezit. Janes" acht het waarschijnlijk, dat men de eerstkomende, jaten kennis' zal maken met verscheide ne soorten van oorlogsschepen, van een volkomen nieuw type, zoal# bijvoorbeeld een vliegdekschip voor atoombommenwerpers, een schip voor de strijd mét bestuur bare projectielen, een overvalschïp, een anti-onderzeeboot kruiser, ra- ketvernielers, snelle 'en laag lig gende fregatten en gasturbina schepen. Verhoging belastinggrens van f 4000 tot f 5000 Het bericht- betreffende, de aan- gekondigde verhoging van de be lastinggrens had uitsluitend betrek king op belastingplichtigen, die loonbelasting betalen. Op het ogen blik wordt aan hen, als zij meer dan ƒ4000 per jaar verdienen, ook nog een aanslag- in de inkomsten belasting opgelegd. Het ligt in do bedoeling deze grens van f 4000 tot ƒ5000 te verhogen. „Collaborantenkapitaal handhaaft zich" DEN HAAG. Bij de behande- ling van dé begroting van O., K. en W. betoogde Maandag de heer Stufkens (P.v.dA.) in' de Tweede Kamer, dat het collaborantenkapi taal in de pers ..zich heeft kunnen handhaven, ten koste van de éx- illegale pérs."; Het gebeurt" in het Gooi, het gebeurt overal. Dat de Telegraaf geen voet aan de grond heeft gekregen is te danken aan de zuivere gevoelens van hèt volk. De minister antwoordde de Pers- raad. wiens werk' vrijwel afgelopen is, te willen handhaven als advies college van zijn. ministerie. Traa. Bovendien zijn. die reserve ringen, die sinds kort slechts een. looptijd hebben van drie maanden, grotendeels serieus', d.w.z., do verwachting is, dat; vele, adspirant- bouwers, binnen niet al te lang» tijd zullen kunnen beginnen. (Zie verder pag; 5) Grote delen van Rotterdams city zijn nog leeg en verlaten. Zal het tien-jarenplan hetstadscentrum weer een gezicht kunnen geven?, Dinsdag 20 December 1949. 9e Jaargang, no. 298 Uitgave N.V. De Nieuwe fers Postglr» 399644 Bankier: Amsterdamsche Bank tè: Rotterdam Directeur: B. de Vrle« Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1