R.T.C.-ACCOORD THANS DEFINITIEF AANVAARD HET ROTTERDAMSCH PAROOL 1 Wetsontwerp in Eerste Kamer met hakken over de sloot: 34 -15 Garantiewet belangrijk verbeterd Koningin spreekt eerste rede als Uniehoofd uit ministers in het vuur voor souvereiniteitsoverdracht Zijn borstbeeld op Azië's hoogste bergtoppen Wij voor U, Zuid'Afrika Onverm ijdelijk Zaak Visser-Bos met gesloten deuren Eis tégen May blijftdoodstraf Nee tochHeus! Hamid II II. C. in Den Maag DINSDAG IN DE BURGERZAAL STALIN 70 JAAR vrede ingesteld Sta"n Zware straffen voor bende vanGekke Piet'' flJ. dJ 9e Jaargang, no. 299 Woensdag 21 December 1949. Red en Adm. Lange Haven 141, Schledqm Tel. 69300 Abonn.prif*: per week '0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers /0.09 Opgericht door" de Stichting „Het Parool" Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postglr» 398644 Bankier» Am sterdam sche Bank te Rotterdam Directeur» B. de'Vries. Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze parlementaire redacteur) DEN'HAAG. Vanmiddag om 12.38 heeft de Eerste Kamer met 34 tegen 15 stemmen het wetsontwerp souvereiniteitsoverdracht Indonesië aanvaard. Hiermede is de vereiste meerderheid verkregen en kan dus de verdere uitwerking van de overeenkomsten der Ronde Tafèl Conferentie ter hand worden genomen. Voor het wetsontwerp stemden: 17 leden van de K.V.P., 14 van de P.v.cLA. en 3 van de V.V.D.; tegen stemden: 6 ledeh van de A.R., 5 van de C.H.U. en 4 van .de C.P.N. De heer De Wilde A.E.) was door ziekte afwezig, doch zyn aan wezigheid zou in de uitslag generlei verandering hebben gebracht. De eigenlijke beslissing viel een half uur voor de stemming, toen prof Molenaar (V.V.D.) verklaarde, dat zijn fractie weliswaar grote bezwaren had tegen verschillende onderdelen der overeenkomsten van de R.T.C., maar dat zij de Regering een kans wilde geven. De overdracht van de souvercini- teit op 27 December is hiermede definitief geworden. DEN HAAG. De economi sche politierechter, ror. Rinkel, heeft hedenmorgen medege deeld, dat op 29 en .30 Decem ber eërigeheime zitting zal worden gehouden, waarin op nieuw de deviezen.-affaïre rond om de Haagse oud-burgemees ter mr Visser en diens voor malige secretaris drs Bos zal worden behandeld. Deze beslissing houdt ivaarschijn- lijk verband met de gevoerde verde diging, speciaal wat betreft drs Bos, waarbij werd geponeerd, dat hij bui tenlandse valuta nodig had voor zijn internationaal inlichtingenwerk en om.zijn hulp aan politieke vluchte lingen te financieren. AMSTERDAM. „Ik bliil bij. mün eis, de doodstraf-," zei mr. Be- zier, de procureur-fiscaal bij" het Amsterdamse Gerechtshof ,irt de zaak „tegen de 43-jarige Duitser E. G.>May,^code^e^.ei4#.bij,rfSdtif èïè-r der's contraspionnagedienst, welke zaak verleden jaar werd aangehou den en Dinsdag opnieuw op de rol stond, May wordt beschuldigd van-deel genomen te hebben aan de execu tie van 70 Russische krijgsgevan genen in het kamp ;te Amersfoort De 38-jarige Duitser K. F. Titho gaf als getuige a charge een uit voerig verslag van de wijze, waar op in .1942 de Russische krijgsge vangenen zijn neergeschoten.' Tn zijn laatste; woord zei ver dachte, dat hij beslist niet had ge schoten en dientengevolge „un- schuldig" was. WASHINGTON. Het Ameri kaanse miinsteriê van handel heeft bekend gemaakt, dat in het derde kwartaal van dit jaar het dollarte kort van Engeland met 78 millioen dollar is verminderd endat van, het gehele 'sterlinggebied met- 106 millioen dolly. Ieder wil de eerste zijn om regering geluk te wensen Uit de replieken, die vanmorgen aanvingen, valt af te leiden, dat de gehele fractie der C.H.U. zal t e- gen stemmen, zodat de beslissing ligt- in handenvan de drie leden dér V.V.D., die naar de woorden van prat Molenaar te oordelen, zullen voorstemmen. Zijn laatste wóórd was: „Wy willen de regering een kans-geven". Toen de voorzitter de gedenk waardige woorden sprak:. „Ik ge loof dat hoofdeiijke^temming wordt verlangd", waren de bankjes, van de Kamérleden dicht bezet' en was- bo- vendien de gehele regering verte genwoordigd, met uitzondering van 'de staatssecretaris van Economi sche Zaken.; De gereserveerde tri bune liep toen het ogenblik van stemmen {vas aangebroken, geheel vol. Er waren zoveel - Tweede Ka merleden aanwezi g, dat de voor- hen bestemde loge geheel gevuld was. en mevr. Portanier de Wit een plaatsje had gevonden tussen dë journalisten op dé gereserveerde tribune. Ofschoon na de verklaring van .prof. Molenaar over de uitslag in feite geen onzekerheid meer be stond, was tijdens .de stemming toch de spanning, in de zaal voelbaar en het publiek, dat zichuiteraard niet had kunnen realiseren, dat',dé beslissing eigenlijk reeds gevallen Ook te^shjjóiiri N:W.~Frank- fijfc.aaji. de Tcust, Ibopt ïieffe- jen Kerstmis,'doch êr warden weer rijpe aardbèiengeplukt en ie appelbomen staan in volle bloei. Apparaat van 10 ton en ge naamd „het electronisch brein" zal van nu af te Evan- iton (lil.) allerlei, technische en mechanische puzzles oplossen. Brave New World! Uit stroom van ingezonden „rare dingen" kleine greep ,lk zou jou hebben willen zien lurven blijven zitten kijken" (uit Dordt); „erker in kerk van Lekkerkerk is* Lekkerkerker- kerkerkef' (uit Veenendaal). „Prijzen verlaagd'tot het peil van 1925", zette een Deens restaurateur op zijn ramen. Ge volg: nijd bij concurrenten, doch 30 maal zo veel klanten in zijn zaak.: Concurrenten walgden zyn voorbeeld; ook hun omzet meer. dan 200 «opruit. DEN HAAG. Na de souverei niteitsoverdracht moet er een conti nuïteit zijn in''de uitoefening van de overheidstaak. Uit dit oogpunt is overeengekomen, .dat ambtena ren—Nederlanders in dienst van de R.I.S. zullen-treden. Invoering van een vrjjwilligheidssysteem met een afvloeiingsregeling zegt de regering in haar Memorie van Antwoord over de Garantiewet, zou met, déze continuïteit niet te rijmen zijn. Het aan de ambtenaren overlaten van de beslissing1 over het voortzetten van het dienstverband zou de mo gelijkheid scheppen, dat velen de dienst zouden verlaten. Nu de nieuwe souverein in Indonesië op zich heeft genomen om minstens gedurende twee jaren.na de souve- reinitëïtsov'erdrecht de rechtsposi tie van dé ambtenaren—Nederlan ders niet in ongunstige zin te wij zigen, meent de regering van die ambtenaren te mogen .verlangen, dat zij niet zonder gegronde redenen de dienst verlaten. Niettemin is de regering bereid in het voorgestelde garantiestelsel een plaat3 in te ruimen aan het element der vrije keuze door aan ambtenaren, die menen de dienst te moeten verlatenzonder inschake ling van de in de j wet; voorziene commissie, gedurende enige tijd een onderstand toe te kennen vol gens naderte bepalen regelen.. Er Iets kouder De weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donder dagavond: .Gedurende t<Je;qvphd en nachtTijdelijke opklaringen; met op vele-'plaatsen v.orming van nevel of mist en weinig wind. -Temperatuur dalend tot om het Vriespunt. Morgen.averdag: Toepemende bewolking; maar overwegénd droog, weer én langzaam ver dwenen van de" nog aanwezige nevel „of mist. Matige, aan de kust later -vrij krachtige zuide lijke wind. Iets kouder dan van daag. 22 Deel; Zon op 8.46. onder 16.31; Maan op U.SS, onder-19.19. is een nieuwe bepaling in de wet. opgenomen, -dié de mogelijkheid opent'aan ambtenaren, die de dienst verlaten, een bescheiden onderstand toe te kennen,ten einde hen in staat te stellen elders een nieuwe werkkring te zoeken. Eveneens meent de regering te moeten" tege moetkomen aanhet verlangen om enige uitbreiding te geven aan de garanties van ambtenaren, die bij; het verstrijken van de vijfjarige dïenstperiode dedienst verlaten zonder inschakeling van bovenge noemde commissie. was, „turfde" met grote animo mede, evenals trouwens een aantal Kamerleden, dat moeilyk nog in het onzekere kon zijn. Toen dc voorzit ter bekend maakte," dat de vereiste 2/3 meerderheid was verkregen, brak er in de stemmige vergader zaal een soort, tumult los, want iéder wilde de eèrpt'e zijn om de re gering mét de uitslag geluk te wen sen. Vanzélfsprekeim waren de mi nisters, die hun aanvoerders tir Drees en mr Van Maarseveen wil den gelukwensen, het eerst aan bod, doch toen verdrongzich om de re geringstafel zulk een stroom van Eerste Kamerléden, dat de ministers onder al deze hartelijkheid bijna be zweken.;- Het was de minister-president,- die deze behandeling, had bijgewoond met een uiterst zorgelijk gezicht, omdat hij voortdurend de rampzali ge gevolgen van een eventuele ver werping voor ogen had, aan te.zien, dat hem een pak van het hart .was gevallen. Niet minder was dit het geval met mr Van Maarseveen, van wie men moet getuigen, dat hij voor deze zaak al zijn kennis en kunde heeft ingezet. BATAVLA. President Sukarno heeft de functie van Hoge Com missaris te Den Haag toegezegd, aan sultan Kamld n van Pontlanak indien de Indonesische minister, raad zich met deze benoeming kan verenigen'. "Sutan Sjahrir zal waarschijnlijk Minister van Buitenlandse Zaken worden. Op een persconferentie ver klaarde Sukarno tevens, dat Rus- lan Abdulgani Secretaris-Generaal van de Voorlichting wordt. Minis ter Mohammed .Rum,'wiens naam eerst als Hogé Commissaris ge noemd werd, blijft in Indonesië om zich te wijden aan: de opvoeding vari de Indonesische volken in Mohammedaanse geest. {Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Onmiddellijk na de ondertekening van de overeen komsten, welke ter Ronde Tafelconferentie zijn opgesteld, zal naar op dit ogenblik wordt verwacht H. M. Koningin Juliana haar eerste rede houden als hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie. Om tien uur Dinsdagmorgen zal' de plechtige bijeenkomst in de Burgerzaal van bet Koninklijk Palcis "N inis- - 1 in Amsterdam worden geopend door minis ter-president dr. Drees. Daarbij zullen tegen, woordig zijn de minister-president van de Republiek Indonesia Serlkat, drs. Hatta. de leden van de missie, welke met hem naar Den Haag zullen reizen, alle leden van de Neder landse regering, leden van de Raad van State vertegenwoordigers van de twee Kamers der Staten-Generaal en leden van het corps diplomatique. Of nog andere officiële perso nen zullen worden uitgenodigd is op dit ogen. blik nog niet beslist. Het aantal genodigden zal echter klein moeten blijven in, verband met dë beperktheid van de ruimte: Wanneer men afgaat óp de protocolairc gebruïlcn ijükt het niet uitgesloten, dat H.,,ML- de Koningin en Prins Bemhard de Burgerzaal eerst zullen betreden, nadat minister-president dr., Drezs, drs. Hatta en alle Nederlandse ministers de mantel-resolutie hebben ondertekend. De mantelresolutie en de bijbehorende do cumenten welke door de vertegenwoordigers van de Nederlandse en de Indonesische, rege ringenzullen worden ondertekend in het Koninklijk Paleis - te Amsterdamzullen na de ondertekening -wor den voorzien'van het grote rijkszegel. Allestukken zullen daarna worden gelegd in een kunstig be werkte schrijnwaar aan thans de laatste - hand wor.it gelegd. De plechtigheid, in de Burgérzaal zal vermtM-lriijk worden geopend door min;>;ier-president dr. Drèes, die. bij die gelegenheid een -korte rede zal uitspreken. Aan het einde daarvan" zal de minister-president de secretaris-generaal van de Ron de Tafelconferentie. mr. Prinsen, verzoeken de officiële stukken voor te lezen' om'ze daarna voor te-leg gen aan de ondertekenaars. Dat zal naar wordt aangenomen, het ogen blik zijn, waarop drs Hatta ëen rede zal houden, voor de laatste maal als vertegenwoordiger vanhet Indone sische deel van het Koninkrijk der - (Van onze parlementaireredacteur) DEN HAAG. Be rij der zes ministers, dfe in 't vuur kwamen tegen de crltiek der Eerste Kamer op het wetsontwerp Bouverelniteltsoverdracht van Indonesië, werd geopend door mr Van Maarseveen met een uitermate knappe en. scherpzinnige rede, welke by verschillende tegenstanders als een.boin :lg Ingeslagen, en gesloten door k eii rtóalls^ tlHCh de situatie/zó duidelijk 'schetste,"dat geen der..tegéhstëmméré~later zou kunnen zéggen, dat hem de gevolgen van zijn stem hl et nadrukkelijk voor ogen zjjn gehouden. De regering had in hoofdzaak af te rekenen met de anti-revolutioimalren en do chrlsteiyk-hlstorischen, hoewel de heren Molenaar en Wen de laar van de V.V.D. ook weinig hadden bijgedragen tot versterking van het standpunt der regering door hun critlek, die een heel wat minder evenwichtige geest ademde dan die van mr Oud In de Tweede Kamer. „r Minister Van Maarseveen hield de afgevaardigden, die als eerste eis stelden, dat het Neder lands gezag onder alle omstandig heden moest zijn gehandhaafd, voor, dat de Nederlandse legaliteit het dan waarschijnlijk niet van de In donesische Illegaliteit zou hebben gewonnen. En indien dit wel gelukt zóu zijn, zou er ten koste .van veel offers een volkomen vervreemding tussen Nederland en Indonesië tot stand zijn gekomen, waardoor - de souvereiniteitsoverdracht eèn 'ge heel ander'karakter zou hebben ge kregen. Dat Moskou deze oplossing zotegenwerkt, zei hy, is toch het duidelfjk bewijs, dat hier een oplos sing is gevonden, die de mogelijk heid van een democratische rechts vorming in Indonesië Inhoudt. Indien het wetsontwerp zóu wor den verworpen, zou. dit zware offers aan. mensenlevens betekenen, maar dan zou .eerst .recht geen sprake zijn van handhaving der Grondwet Aan het adres van de heer Pol- lama (C.H.), die 'amorgens ge sproken had over. de .gebroken Kroon, zei de bewindsman, dat door deze overeenkomst de* Kroon van Nederland intact Is gebleven, terwijl de Kroon voor Indonesië niet is ge broken, doch slechts een andere be tekenis heeft gekregen. Scherp pro testeerde hij tegen een uitlating van de heer Wendelaar (V.V.D.), die gezegd-had, dat de Indonesische lelegeerden ter Ronde Tafelcon ferentie'zich schandalig hadden ge dragen en htj eindigde met de ver- MOSKOU»v Joseph Stalin viert heden zijn 70ste verjaardag en dit Is voor de communisten van de ^gehele wereld aanleiding, hun leider extra eerbetoon te bewijzen. De Russische bladen noemen Stalin in hun edities van heden „de vader der arbeid ens". Een millioen portretten van stal In zijn uitgegeven, een half millioen exemplaren van zijn biografie zijn gedrukt en twee millioen aanplakbiljetten zijn in <le Sowjet-Unie verspreid. In alle schouwburgen in Móskou worden vandaag speciale voorstellingen gegeven. Delegaties uit vele landen van de wereld zijn naar de Sowjet-hoofdstad gekomen om Stalin de felicitaties der commu nistische partöen over te brengen. De Roemeense delegatie staat onder leiding van minister Anna Fauker, van wie onlangs beweerd werd, dat zy in ongenade gevallen zou zijn; v - de vrede is een Joseph Stalinprijs QfolJrmriic, VOOr de voor de vrede ingesteld- De prijs Oiaimprijb yuux uc bedraagt 100,000 roebel. Op 38 van -j: de hoogste toppen van Centraal- Ook - in de" satellietstaten wordt de-verjaardag op. grootse wijze ge vierd, in het bijzonder in Tsjecho- slowakije, waar. men nieuwe zilver stukken met .de beeldenaar van Stal in en speciale Stalin-postzegels heeft uitgegeven.Maar in Zuid- Slavië. negeert mén Stalins. verjaar, dag. Wel werden daar vanmorgen zestig kanonschoten; ^afgevuurd, maar die golden de Zuidslavische legerdag. Het" voornaamste /geschenk van •zijn eigen-volk is de belofte „alle productierecords te f^slaan", maar reeds dagenlang rollen treinlaom-- gen geschenken ter waardevan vele millioenen guldens naar Mos kou,-. De. aard- der. geschenken ^vari eert van zeep tot auto's, .van zijden sokken tot paarden. DeOpperste Raad der Sowjet-Unie heeft .Stalin de Orde van Lenin toegekend.''Als tegenhanger van de Nobelprijs-voor klaring, dat de regering Uit liefde voor', het land heeft aanvaard/dat zij verguisd wordt voor het uitvoe ren van deze noodzakelijke operatie. Als deze operatie achter de rug is zal Nederland minder pijn hebben dan wanneer zij was achterwege gelaten. Het ia hier niet God-zegen- de-greep; gelijk de heer Pollema gesuggereerd heeft, maar; God ze- gene zoveel goede wil, God zegene zoveel goede bedoeling, God zegene zoveel inspanning. Minister Drees nam .niet al leen het karakter.en de zuiverheid van vroegere ministers in bescher ming tegen aantijgingen van „laf", „eerloos", „landverraad", maar ook de ijver en het uithoudingsvermo gen van minister Stikker over wiens vele reizen de heer Pollema een schampere opmerking gemaakt had. Deze afgevaardigde had "ook met enige trots zijn partijgenoot minis ter Schokking geprezen, om dat die niet als minister 3tikker naar Djokja was gereisd, doch zyn partijgenoot-minister sloeg hém deze trots uit handen door de ver klaring, dat die reis van mr Stikker ook voor zijn verantwoording kwam en dat door die reis contacten wa ren gelegd, welke later hun waarde bleken te hebben. Bjj verwerping, steldé dr Drees, zijn er slechts drie mogelijkheden: de eerste is Indonesië aan zyn lot overlaten, waarmede indertijd mi nister Sassen Amerika wilde drei gen. Men moet zich Indenken wat dat voor gevolgen kan hebben voor de thans nog in Indonesië aanwe zige Nederlanders. Van een band tussen beido landen zal dan geen sprake zijn. Dit zal evenmin het ge val zijn, Indien wapengeweld aange wend zou worden. Iedere poging tot gezagsherstol Js een gang naar de afgrond. De derde mogeiykheid is de oplossing, wellro de heer Pol loma suggereerde: na verwerping toch eenvoudig do souvereiniteits overdracht te laten doorgaan omdat de Kroon boven de Grondwet staat, wat overigens betwist wordt. Men moet niet vragen, hoe men ln Indo nesië en ln Nederland daarop zou reageren! De redevoeringen van de minis ters Götzen, Joekes en Schokking brachten niet veel nieuws,maar wat - de staatssecretaris van oorlog, de... heer Fockema Andreae,.; mede deelde, was bijzonder ^belangwek kend, omdat hyfjuist uit Indonesië fundeerd óp recente ervaringen en hy kon allerlei sombere verwach tingen van dé héér "AXg.r a (A;R:) over de oneervolle positie van. de, Nederlandse troepen ;in Indonesië met volle overtuiging "ontzenuwen. Bakkerijstichting wenst herziening broodprijs DEN HAAG. De Nederlandse Bakkerijstichting heeft zich namens de werkgevers- en werknemers-orga nisaties ln het bakkerbedr(jf gewend tot de daartoe bevoegde Instanties met het verzoek de prijzen yóor volksbrood te ^herzien,' zulks naar aanleiding van de huidige kosten, als mede op grond van de binnenkort nog te verwachten kostenstijgingen. Nederlanden. Enkele minuten later, wanneer alle handtekeningen onder 'de documenten zijn gesteld, zal drs Hatta In de'Burgerzaal zitten, als de eerste minister-president van ,de. dan souvereine, onafhankelijke Verenig de "Staten van* Indonesië. De "ganse plechtigheid zal niet langer dan on geveer. drie kwartier duren. Aan het /eindezullen buitën' het paleis de volksliederen van Nederland en Indohesië worden' gespeeld. De mo gelijkheid bestaat, dat dit zal ge schieden door een militaire kapel. Maar er zijn ook plannen om deze volksliederen te doen klinken op het carillon van het Koninklijk Pa leis. Voor het; paleis - Verwacht wordt verder, dat na af loop van "de plechtigheid aan een klein aantal .genodigden - een lunch ten. paleize, zal worden aangeboden. Mét h'et oog op de zuiverheid van het verkeer .tussen Sta ten-Generaal en Regering, móesten alle voorbe reidingen voor de souvereiniteits overdracht echter tot-vandaag 'h bij zonder onofficieel karakter hébben. Vóór de Eerste Kamer zijn goed keuring aan het wetsontwerp heeft gehecht kon immers.met de executie van de wet moeilijk een";begin, van .uitvoering worden.gemaakt, -- Dat-mén zich intussen wel op hét. een- en ahÖër- hèëit. voorbereid, ligt; gezien dö" korte-spanne tUdsl welke nog rest, ;weT voor de hand.-. De tijd nood'gebiedt dat. Hét tijdstip van dc overdracht van de scuverelniteit heeft aanvankelijk enige moeilijkhe den opgeleverd,, in verband met het feit, dat de plechtigheid naar-Indoner sië zou worden uitgezonden. Uit In donesië was daarom verzocht de plechtigheid reeds om negen uur te doen aanvangen, doch dat is in Ne derland op, technische' moeilijkheden gestuit. Hef gevolg ós thans, dat'de zitting in de Burgerzaal om vijf uur Indonesische tijd zal beginnen en dat zij om ongeveer kwart voor. zes zal zijn beëindigd. .Daarna zal op het paleis te .Batavia de rood-witte vlag van Indonesia plechtig worden gehe sen. Dit is mogelijk omdat het eerst tegen half zeven duister wordt in Batavia. WANNEER de Eerste Kamer e e r s t :de resultaten van de R.T.C. had' kunnen goedkeuren om er daaroa óver te debatteren zou de werkelijke positie van dirihoge collége duidelijker zijnuitgekomen. Een andere uitslag dan waS onvermijdelijk en. het is deze on vermijdelijkheid, die niet alleen de Eerste Kamer tekent, doch geheel Nederland, de gehele Indonesische kwestie in alle aspecten. De voorbereidingen .voor de sou vereiniteitsoverdracht te Amster dam, de aanwijzing der Indonesi sche afgevaardigden, de-vertegen woordiger der Verenigde Statèn. van Amerika bij de R.I.S., de plan nen, van de nieuwe staat aan de evenaar: hel is allemaal reeds be kend gemaakt, alsof er geen be handeling in de Eerste Kamer aan vooraf moest goan. De stiptheid, in de naleving van het protocol of de inachtneming der goede vormen (waaraan anders en veelal zeer te recht streng wordt vastgehouden) was eigenlijk ten aanzien van de Eerste Kamer compleet zoek. Wij betreuren dit in hoge mate ondanks de door ons aanvaarde on vermijdelijkheid, omdat de einduit slag een ander, althans een zuiver der beeld zou hebben gegeven zon der dit gedwongen zijn door de on- verrnijdeiijkheid. Een geheel vrij „ja" ware or.s liever en had stcUig meer waarde dan deze aanvaarding op het laatste onvermijdelijke ogenblik. De onvermijdelijkheid zelve als wezenlijk element in de ontwikke ling der volken cn de nieuwe plaats van Azië in deze wereld, ,d i e 'on vermijdelijkheid hebben Wij van meet af'aan geaccepteerd. Zij.is.de erkenning van de schoksgewijze vooruitgang (zo men wil: verande ring) in de betrekkingen der vrije naties, door een wereldoorlog tot stand gekomen.- De aanvaarding van deze princi piële onvermijdelijkheid is nood zakelijk voor het herstel van on nodig verloren gegaan vertrouwen. Dat wat de Eerste Kamer niet kon: „eerst aanvaarden en dan pra ten" hadden wij als Nederlandse natie wel gekund. In onze houding tegenover Indonesië hadden wij de onvermijdelijkheid principieel ja ren geleden kunnen aanvaarden, om daarna over de „weg waarop" tc spreken. Wij hebben het niet ge daan. Wfj hebben gewacht tot wij voor de practische. onvermijdelijk heid stonden en er geen andere keuze overbleef. Vandaag kunnen^jvij beslissen of Wij voor de toekomst willen vol harden of veranderen, of wij de nieuwe staat in de tropen aanvaar den met: „vooruit dan maar, 't was onvermijdelijk" of in de zekere overtuiging: „dit is, de goede, On vermijdelijk juiste weg". AIX EN PROVENCE. Acht- tien leden van Frankrijks berucht ste misdadigersbende van na do oorlog hoorde straffen van in to taal 163 jaar tegen zich uitspreken. Dc belangrijkste verdachte, de 24 jarige Marcel Ruard, alias „Pepito i de Zigeuner", kreeg 25 jaar dwang arbeid. Hij werd er un beschul digd de meeste overvallen ontwor pen en geleid, te hebben en was de rechterhand .van Pierre Loutrel, alias „Pierrot le fou" (Gekke Piet), Russisch spelbrekerswerk te Tokio TOKIO.De Söwjet-Russlsche afgevaardigden in de geallieerde raad voor Japan hebben 'Dinsdag de zitting verlaten na de V-S- er van te hebben beschuldigd, dat zij de Japanners als „kanonnenvlees" in een anti-Sowjet-Russische „ka pitalistische oorlog" gebruiken. Verliezen in Indonesië .DEN HAAG. Tot haar leedwe- zem maakt de regering bekend, dat gesneuveld zijn in Indonesië, na vermissing op 13 Juli 1949, de soldaat J- G. M. Wolfs uit Hilva- renbeek; op 6 December; 1949 de res. It.-1. WiiM. Huynen ?ult Was senaar; en op. 23 November 1949: soldaat Karioseraito.' -n :_T"- „Ons Ptr jou Suid Afrika" -^-zo staat in eenvoudige letters op het reusachtige mausoleum, (hét heeft 3.5 mülioèn gulden gekostdat by Pretoria i3 opgericht voor Piet Be lief, Andries Pretorius en Hendrik Potgieter, die honderd'jaar geleden aan het hoofdvan dé „Voortrek kers"'afstammelingen van oude Nederlandse en Franse kolonisten het Afrikaanse binnenland in trokken om daar een nieuwe, blan ke beschaving te vestigen. Het Voortrekkers-monument is zojuist ingewijd door dr. Malan, de, Zuid- Afrikaanse premier. De plechtig heid werd bijgewoond door 300.000 Afrikaanders, die evenals huh voorvaderende tocht., naar deze historische plaats per paard en in huifkarren, maakten. De bovenste foto toont dr. Malan tijdens zijn {«- mydtngsrede (geheel links is maar schalk Smuts te zien); dc. onderste foto geeft een ocsrzichf tydens de plechtigheid met op de achtergrond het enorme boittoiaerk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1