HET EOTTERDAMSCH PAROOL Viooltjes bloeien alsof het lente is Gesprek met INedërlandse volk ing vijl jaar 11a noodlottig, doch een aangrijpend nar Minder hulp aan Europa zegt: Vandenberg Kerstboodschap van H M. dé Koningin Extra treinen met Kerstmis PLAN-MARSHALL Vergeten doel 35. Spanning in Eerste Kamer was groter dan in de Tweede Kamer Dr. Vari Mook schrijft, nieuw boek Gasten reddeu zich uit vuur met geknoopte lakens Koningin tekent de jongste wet Engels hof zal over - Schotse tweeling beslissen c Nee tochHeus! J Bïdault dreigt parlement met verkiezingen Heden Kamerdebat over lonen en prijzen Kamerleden P v. d. A. naai' Bonn NU DE WINTER BEGINT ÈXPOSfTIE „MIJLPAAL 1950" Arnhemse bosparken wórden tentoonstellings gebied Voorlopig nog geen herziening der belastingwetgeving 9e Jaargang, no..300 Red en Adm Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Aboon.pi!{«: per week 0.32 per kwartaal /4.10 losse nummers 0.09 •Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 22 December 1949! Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEK HAAG H M, &e Ko- nlngin-zal Vrijdagavond 23 Decem ber 18.15 uur over beide radiozen ders een Kerstboodschap richten tot het Nederlandse volk. ■■h In-verband met te verwachten druk reizigersvervcer tijdens de a.s.'Kerstdaken U van" Vrijdag 23 tot en met Dinsdag 27December een aan tal. extra treinen ingelegd. Prins Berrilïard iri Londen LONDEN. Prins. Bernhard is met. de twee .oudstq prinsesjes .he denochtend vööf 'eèri' kort bezoek' naar Londen Vertrokken, Vanmiddag zuilen de prins en zijn dochters eencircusvoorstelling aldaar bijwonen. EEN zeker gevaar bestaat, datbü de discussies over de wense lijkheid van een Finebei <het pro ject tot nauwere economische sa menwerking tussen Frankrijk, Italië en dè Beneiux-landen) en Ukiscan (het vèel bescheidener project, dat Gróot-Briltarinië en de Scandinavi sche landen omvat) het oorspron kelijke doel van het Marshall-plan geheel Euro- DR. DREES OVER DE BESLISSING: 33 In bet zoeklicht pa te verenigen en in dit. uitge strekte gebied de vrijê' handel te vestigen*— ver geten zal wor den, De Sowjet-Un'ie„heéft de helft van Europa ervan afgehouden.'van het plan. te profiteren, maar het zóu catastrofaal zijn. indien thans aan de vrije helft van ons .wereld deel zou worden toevé6tabn- zich weer in een noordelijke en een zui delijke helft te verdelen. Het is ook absurd, een van "deze combinaties in overweging te nemen (en van Nederlandse zij dé is daartegen reeds gewaarschuwd), zonder reke ning te houden met het .feit,'.dat Duitsland ongetwijfeld weer een belangrijke.positie in- dé..E.uropese handel zal gaan innemen. Regiona le economische overeenkomsten zijn zeer zeker een stap in de g^ede. richting, maar bovenal is het nodig meer vaart, te. zetten achter een, economisch pact, dat de handëlsbe-. tenmaedhKen'^ssênTaUe^Mjarstiall-; Tanden "zal""vëririiifdëféri^ 1 T? Wanneer men de behandeling van de. soevereiniteitsoverdracht in de Eerste Kamer nog eens dê rèvu.e iaat passeren valt op dat hier de span. ning sterker Was dan in de Tweede Kamer? waar al spoedig duidelijk werd, dat een dèel der C.H.U, en de V.V.D. het wetsontwerp zou steunen/ al was het .dan misschien niet con amore. Een ogenblik heeft hét er op geleken of ook thans een deel der C-H-U. zich achter de regering zou schargn, waarvoor öe rede van de heer Kolf! .de mogelijkheid open het, terwij) bovendien de fractie-voorzitter, de heer Pollema, nog eens- dui delijk'de. bijzondere positie van deze groep had belicht door z«n ver klaring dat bij de C-H.U. gcen stem.dwang' bestond. (Terecht is er van verschillende; zijden op'gewezen, dat deze ook in andere fracties niet bestaat. (ParL Red.) Intussen geeft de uitslag reden om aan te nemen dat de persoonlijke invloed van de fractie-voorzitters de.heren Kolff en Vixseboxsg, die nög*5chenen te weifelen, in het (nlet-bestaande!) gareel heeft gebracht, Dit is te merkwaardiger, omdat het betoog van de beer P.ollema, dat in hoofdzaak eem staatsrechtelijk ka rakter had, in bet geheel niet bijzon der sterk was, hetgeen met name werd bloot gelegd door prof. Kranen burg, minister^ van Maarseveen en minister Drees. Zowel zijn opvatting, dat de Kroon werd „gebroken" .als zijn uitvinding, dat deze wet eigenlijk niet in het parlement thuis hoorde, omdat 4c Kroon naar eigen believen de èou.véreiniteit over kon dragen onder ministeriële verantwoordelijk heid natuurlijk bleken niet be stand tegen de critiek van het bo vengenoemde drietal. Maar -eigenlijk hakte prof. Mole naar de knoop, door de heer Pollema zo kunstig gelegd, het krachtigst door toen hij zei: wat kopen wij eigenlijk voor al die grondwettelijke en staatsrechtelijke bezwaren? Wij hebben hier een plan, dat in 'ieder geval mogelijkheden van verwezen lijking inhoudt en dan zijn al dit soort van bezwaren tenslotte van bij komstige aard. De heer Molenaar NEW YOHK In Februari ver schijnt bij 'dë New Yorkse uitge verij „Norton" een nieuw boek van dr H. J. van Mock, getiteld: „The stakes of democracy in, South- East-Asia" (De kansen der demo cratie in Zuid-Oost-Azië), In dit geheel nieuwe werk bespreekt dr Van Mook de mogelijkheden van de politieke toekomst van Zuid- Oost-Azië,- ROERMOND. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is hotel Kissels te Roermond -grotendeels uitgebrand. Het, vuur moet om ongeveer één uur ontstaan zjjn in de vergaderzaal. Het meubilair en de kouten iam- brizering waren voedsel voor de vlammen, die snel om zich heen grepen, vooral toen enige ramen waren gesprongen en ér dus lucht kwam. kwamen twee kinderen der familie DEN HAAG. Hare" Majesteit de Koningin heeft Woensdagmid dag de wet op de Souvereiniteite- overdracht van Indonesië onder tekend. Tevens is verschenen het Staars blad J 570, waarin bekend gemaakt is de wet van 21 December 1949 houdende een voorziening in de zzn van artikel 21 der Grondwet (wet Soevereiniteitsoverdracht Indo. nesië). De gasten wisten zich^nog tijdig 5n nachtgewaad te redden-. Aan iets mfedenemen viel óp dat moment niet meer te denken. Drie Belgen zagen geen kans meer langs de trappen te ontkomen jen hebben zich via aan eengeknoopte lakens op. straat la ten- zakken. De familieKissels vluchtte over het dak naar buren. Ook het bëdiendenlogies_;. werd zwaar door het vuur .aangetast/Een der meisjes liepv vry ernstige won den op aan gezicht- en handen. Da brandweer verscheen- spoedig met groot materieel en stond voor een gevaarlijk karwei', om vla het bran dende gebouw aan de achterzijde te komen. De schade kan nog niet vastgesteld worden, "evenmin is iets met zekerheid te zeggen over.de oorzaak van deze brand. In October 1926 werd ditzelfde hotel door een- zware brand "getroffen, Daarbij Na de stemming ;in de Kamer werden "de ministers gisteren door de kamerleden gelukgewenstAchter de tafel: de ministers Joekes (die hand opsteekt), v. Schaik, Drees, Lieftinck e» v. Maarseveen Links op de voorgrond minis ter Mansholt, verder naar ach teren oud-minister Jonkman. Kissels in de vlammen om Deze keer geschiedden echter gelukkig geen persoonlijke ongelukken. (Van een, onzer verslaggevers) In overleg met beide partijen heeft de Haagse rechtbank gisteren de zaak betreffende de tweelingen Patricia,en Pamela Hooper voor onbepaalde tijd aangehouden. De rechtbank^ was van .oordeel, dat de beslissing in deze zaak afhankelijk .is van de uitspraak van het Hof in Edinburgh. De meisjes zijn nog steeds in Den Haag bij. de moeder en zullen hier het Kerstfeest vie ren. De zitting in Edinburgh is be paald op 5 Januari. De. tweeling is verplicht bij deze zitting aanwezig te zijn en. zal ondergebracht wor den bij een inwoner van Edin burgh,, die door het Engelse Hof. •wordt aangewezen. serveerde 'hierbij de- heer Pollema een koekje van zijn eigen deeg, want deze had gezegd, dat Nederland met dé voorgestelde regeling een kat In de zak koopt. Dat er omtrent de beslissing van de fractie der V.V.D. geruime tijd enige ongerustheid heeft bestaan, was "voornamelijk te wijten aan de nogal onbekookte aanvallen van de heer Wendelaar op het regeringsbe- l-r'd en de manier, waarop hij zich tot tolk maakte van allerlei oncontro leerbare, met een zeer duidelijke be doeling verbreide geruchten. Daartoe behoorde o.a. dat Sumitro in Bonn bij de West-Duitse regering stappen zou hebben gedaan om Duitsers in de directie van de Java'se bank te krij gen en dat de Indonesische gedele geerden ter Ronde Tafel conferentie zich in Den Haag,-wat hun levens gedrag betreft, zouden hebben mis dragen. "Waar het vaststaat dat Sumitro niet in Bonn is geweest en dit ge rucht reeds. eerder was tegen gespro- 'ken; kon minister.-van .Maarseveen volstaan met daarnaar te verwijz? Voor wat de tweede beschuldiging betreft liet hij een zo scherp en waardig protest horen, dat volkomen' te begrijpen is, dat deheer Wende- laar er bij de replieken het zwijgen toe heeft gedaan. De ongelukkige in druk, welkehet optreden van de WD-fractie in eerste instantie had gemaakt, werd gisteren door prof. Molenaar volkomen weggenomen en de omschrijving van zijn standpunt in deze zaak en dat van zijn fractie, was zelfs bijzonder reëel.'Dit betreft niet alleen de opmerking aan het adres van de heer Pollema, die wij reeds vermeldden, docji vooral zijn uitspraak, dat aan de regering een kans moet worden gegeven. Bij de overweging van de nu ge-, vallen uitspraak, welke voor Neder land van uitermate verstrekkende betekenis is, moge men in gedachten houden hetgeen minister Drees zeide over Ket uur der beslissing. Een noodlot t i g uur, waren zijn "^oor den, mag men het niet noemen, doch wel een dan grijpend uur, en daarvan waren gistermiddag de 49 Eerste Kamer-leden, toen zij hun stem uitbrachten, zich zichtbaar be wust.' Nachtgrappenmakers hebben in Londense Zoo dieren laten ontsnappen. Thans patrouilleert 18 maanden oude tijger met op passer 'mee. Je hoort de man al sissen: Pak zè!" Brrr. In Londen 's morgens flessen melk op de stoepf/it Totner ontsnapte raven pikken capsules door en wippen flessen om. Rol rond van de melk; laten zelfs vang-haas en verleidelijke kas tanjes staan. Straatventer had verkoopsuc ces met blaffende speelgoed- hondjes. die echter spraak kwijt waren zodra zij bij nieuwe baas belandden. Straatventer bleek buikblaffer te zijn! Zit nu in doos, want je mag niet jokken. Omdat' hij „Wir fahren ge gen Engeland" op 10 wijnglazen kon spelen en na afloop met dit speelgoed, ging smijten heeft een musicus (-want gewoon sterve ling doet zoiets niet) 9 maanden gevangenis opgelopen. In Ber- lijn-Oost. Want hij kwam uit .West. :"r PARIJS. —-. Premier Georges Bi- dault heeft: van zijn kabinet op dracht gekregen om de Nationale Vergadering;- „op constitutionele xvijze'" een vertrouvv.smotie te vragen inzake de begr oting. De voorwaarde „op constitutionele wijze" houdt in, dat als er binnen 18 maanden twee regeringen op deze wijze ten val worden gebracht, de .tweede .regering zonder toe stemming van de Assemblee nieu we verkiezingen kan uitschrijven. Bidault's regering zou de eerste zijn, die op deze wijze-zou komen te vallen. Zijn voorgangers hebben er de voorkeur aan gegeven, hun functie neer té leggen zonder: het parlementte dreigen met verkie zingen. Men verwacht, dat de mo tie zal worden, ingediend aan het eind vari het debat over de begro ting, dus pas over enkele' dagen. IJMUIDEN Dè. IJmuidense reders hebben .besloten de toepas sing vari de wachtgeldregeling voor opvarenden der IJmuidense trawlvloot in het algemeen te ver lengen tot 28 Januari-1950. Dit geldt voor de schepen, die direct betrokken zijn bij het be sluit van de redersvereniging om' tot nader order niet uit, te varen. (Van onze: parlementaire redacteur) DEN HAAG. - Vandaag, na. de ministerraad,waarin een beslissing wordt genomen omtrent de loons verhoging, zal de Regering óf een verklaring aan de Tweede Kamer doen, óf een communiqué aan de Kamerleden dóen verstrekken. Wan neer de Regering, vermoedelijk om één uur, een verklaring zal afleg gen, zal de Kamervoorzitter de ver gadering tot twee uur schorsen om de leden gelegenheid te geven om in de algemene beschouwingen over de begroting van Sociale Zakéri ook de regeringsverklaring te betrek ken. - Volgens de Kameragenda hadden de algemene, beschouwingen over deze "begroting gisteravond moeten aanvangen, doch met het oog op de aangekondigde - Regeringsbeslissing over de lonen,' zouden deze alge- mens' beschouwingen waarvan de Ionen, en" prezen een integrerend deel vormea een slag in de lucht zfjn. Daarom heeft, de Kamer zich gisteravond bepaald tot een bespre- king van het hoofdstuk Volksge zondheid van genoemde begroting. DEN HAAG. In Januari wordt in Bonn een Duits-Nederlandse so cialistische parlementaire confe rentie gehouden. Er zal worden ge spróken over de Europese situatie en de Nederlands-Duitse betrek kingen, De' Nederlandse parle mentsleden. 41 in getal, worden 23 Januari in Bonn verwacht. De heer H. van Gehdéren, hoofd van de pharmacologische af-, deling bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, te. Utrecht is be-" noemd tot wetenschappelijk hoofd- mabtenaar, hoofd van genoemde afdeling. (Van een onzer verslaggevers) Personentrein loopt op goederentrein UTRECHT..'—"Hedenmorgen om streeks zeven uur is te Mariënberg (O.) een personentrein op de ach terste wagens van .een buurtgoede- rentrein gereden. Drie goederen wagens werdenxzwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet yoor. Het treinverkeer'werd'. zij het met enige,vertraging nor maal onderhouden. Gisteren begon de winter," zegt ónze vriend da fotograaf. „Ga je mee kijken of. de boomgaarden al bloeien?" Omdat we hem kennen, weten we dat hjj niet probeert grappig te zijn. In .de auto begint hij er al wéérover: „Sinds ze atoombommetje hebben gespet staat aktea op z'n kop In de natuur," zegt hy deskundig. „Vroeger wist een fat- soenlyk persfotograaf waar hij aan toe was. Sneeuwklokjes in Januari en lammetjes in Februari. Moet je tegenwoordig om ko- j||§ men. Als je nu in December op zoek gaat WÈmÊM naar Het eerste lam metje, ben je al te Iaat. Wat je vindt is een flink schaapje, dat je in je gezicht uitmekkert." We rijden de stad uit. Eén raam pje hebben we opengedraaid, omdat de zon schijnt en de wind flauw tjes maar in de brede rug van. onze Citroen blaast. In de villa-tui nen langs de weg staan magnolia' in knop. Tussen de schriele takken plekt hier en daar nog het rood van trosjes zaadbessen. „Nou," zegt schamper onze met gezel. „Is dat normaal?" We halen de schouders op want er is zoveel mogelijk en kenners zjjn we niet. „Ik zal je nog eens wat.laten zien," wordt ons beloofd. En we stoppen by een iaag houten huis, waarvoor een perkje gele en blauwe viooltjes staat. „Maartviooltjes," spot onze vriend. „Om je een aap te lachen." Weer tuffen we vérder naar het park in een nabij gelegen dorpje. In de goed onderhouden tuinen kleuren rozenknoppen rose tegen de wat kale gazons. De mopperaar zet zijn fototoestel op het statief, dat met zijn drie poten in de drassige grond zakt. „Heerlijk voorjaar," roept hy, „kom aJs het je tijd i3 en niet eerder!" Maar hij gaat toch druk aan de gang, want in wezen is hfj tuk op een goed plaatje. „Als 'k nu op zoek ga, vind ik het eerste kievitsei voor je," verzekert hij. Ons klinkt dat wat overdreven in de oren. „Ach, hij heeft de lente in zijn hoofd," denken wy begrijpend. WASHINGTON. „De economische en militaire hulp aan Europa moet voortgezet worden, doch in aanzienlijk verminderde omvang," heeft Senator Arthur Vandenberg-/de woordvoerder van de republikeinse partij ver klaard. Hjj was niet bereid, cijfers te geven, die op een vermindering van de hulpverlening- over 1950 konden slaan, daar h(j niet de indruk wilde wekken, dat Amerika zich aan zijn internationale verplichtingen in dit opzicht wil onttrekken. „De grootste bezuiniging, in men senlevens en dollars, is hierin ge legen, dat men een nieuwe oorlog voorkomt alvorens h« is begonnen, of hem wint als hifSy.s uitgebroken, zei de senator. Als reden voor de reductie voer de Vandenberg aan, dat de landen, die tot dusver hulp ontvipgen, gro ter en doeltreffender verantwoor delijkheid op eigen schouders die nen te nemen, terwijl ook de bud get aire positie der V.S. bezuinigin gen over de gehele lijn noodzake lijk maakt. Twaalf gewonden doordat bus tegen bomen slipt ZWOLLE. Twaalf personen werden Donderdagochtend ge wond toen een bus van de Drent se Stoomtram Mij./die uit de rich ting Meppel kwam, by Zwoller- Kerspel op een vrachtwagen reed. De bus is vermoedelijk geslipt, toen- de chauffeur onverwachts moest remmen, omdat de vracht autobestuurder" plotseling lïnksaf- sloeg. Met een harde klap reed de bus tegen langs de weg staande bomen op. De toestand van som mige gewonden is ernstig. Louis van Tulder geopereerd DEN HAAG De concertzanger Louis van.Tulder is de vorige week i voor het ondergaan, van een gal- blaasoperatie in het Rode Kruis ziekenhuis: in- Den Haag opgeno men. De patiënt maakt'het thans I naar orastandighecten rede^k^goed. (Van onze speciale verslaggever) Arn^lem. verwoest, geblakerd, leeg geroofd in de eindstrijd van 1944—1945, wordt vrjf jaar later het symbool van het voortschrijdende Nederlandse herstel. De voor ons land unieke bosparken Sonsbeek en Zij- pendaal, waarin vijf jaar geleden de granaten uiteen barstten, worden nu herschapen in een tentoonstellingsgebied, waar op 5 Mei a.s. de „Mijlpaal 1950' geplant zal worden: een expositie van wat Nederland in vijf jcar van herstel bereikte en van wat de toekomst nog van:>ons verwacht. De gemeente Arnhem stelde het terrein beschikbaar en Iaat er van ruw bus hout paviljoens op bouwen, de regering zal zorgen, dat die paviljoens ge vuld worden met het expositiemateriaal: een prachtig voorbeeld van sa menwerking tussen rijk en gemeente. Burgemeester Matser van Arn hem is een- voortvarend man en uit zijn brein is het plan voor deze tentoonstelling voortgekomen, Mr J. Huges, bekend o.m. door de door hem in 1928 georganiseerde inter nationale ÏTA-tentoonstelling, ook in park Sonsbeek, belastte hij met de voorbereiding en de leiding der exploitatie. De regering, wees dr W; L. Groene veld' Meyer van binnen landse zaken aan als regerings commissaris voor haar aandeel in de expositie. De architect W. van Gelder werd met het ontwerpen der gebouwen belast en biet het toezicht op de inrichting van de tentoonstelling; Hij heeft zich daarvoor verzekerd van de mede werking van een aantal Nederland se kunstenaars, o.a. Jo Spier, J. F. Doeve, A. D. Copier, N. Wynberg, P. Worms, J, Bantzinger en D. Elf- fers.>; De prganisatoren hebben Woens dag hun plannen aan de" Neder landse pers uiteengezet en laten zien hoe men reeds opschiet met het bouwen van de riet-gedekte paviljoens onder de" hoge bomen van de beide bosparken, Mr 'Huges.' die het vorige jaar ook de grote bloemententoonstel- ling in Apeldoorn organiseerde, re kende, ons voor, dat de gemeente Arnhem f 650.000.- en de regering f 250.000.- in deze zaak steekt,.De toegangsprijs wordt een gulden per persoon, met reductie in verschei dene gevallen, zodat bij een ge middelde prijs van 80 cent zeker een millioen bezoekers naar „Mijl paal 1950" moet komen wil men de kosten er uit halen. De tentoon stelling duurt honderd dagen,, van 6 Mei 19 Augustus (officiële opening op 5 Mei) zodat men iede re dag rekent op 10.000. bezoekers. Dr Groene veld Meyer, vertelde het een en ander over de opzet van de expositie, waaraan alle minis teries medewerken. Zo zal het eer ste paviljoen een uitbeelding geven van de verhouding, van, de-burger tot de staat en van de staat .tot de wereld. Dit gebeurt op: zeer bevat telijke en-vaak humoristische wij ze: Voor; de gehele expositie heeft men als stelregel gekozén/dat men- niet te hoog. wil' grijpen,- 2odat alles wat men wil laten zien, voor iedereen begrijpelijk is. In de vol gende paviljoens ziet men het re sultaat van onze. prestaties op eco nomisch gebied, handel en indus trie krijgen een beurt, maar ook de wederopbouw, bet woningpro- bleem, de buitenlandse bedreigin gen en ook de binnenlandse (water, vuur, ziekten, schadelijk gedierte etc.) terwyl In speciale paviljoens aandacht aan de wetenschap en de kunst wordt gewijd. Eehalve een groot restaurant (in Zijpendaal) en een aantal winkel- tentjes komen er in het geheel acht regeringspaviljoens, die een geza menlijke oppervlakte van 4.000 m2 beslaan.. .jMen moet dit eigenlijk niet zonder meer een 'over een prachti ge omgeving verspreide tentoon stelling noemen," zei dr Groene- veld Meyer. „Dit is een ernstig gé- sprek met de gewone Nederlandse burger over de grote problemen van onze tijd, maar een gesprek, dat toch wordt gevoerd op een op gewekte toon. IS 'T GEEN BEELDJE?" vroeg oris de hutsvrotiW,. die dü viool tje kweekte in haar tuin.' EEN GRASVELD VOL madeliefn jes diende ons tot pickhickjpléats.'l Het werd wel een staande maal- tijd, want hetgazon was'. wat drassigIn elk zichzelf respects- rend weiland vindt u de „mei-' zoentjes" by tientallen: IN EEN TUIN;' terzijde van het. park in een nabljsijnd dorp, staat, deze rozenstruik in knop. En veel meer nog heöben we er gezien in en om de stad. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Kamervoor zitter geeft geen kamp. De begro tingen, welke voor behandeling gereed zijn. wil hij voor Kerstmis afgehandeld zien en spaart daarbij ae Kamer allerminst. Over de be groting van Financiën werd gister middag van één uur 's middags tot half acht 's avonds vergaderd. Maar toen de Kamer een uur later weer bijeen kwam. zat mr. Donker, dé tweede voorzitter in de presidents zetel, waarin hij'geen slecht figuur maakt. Het antwoord van de minister op de opmerkingen uit de Kamer ging, zoals bjj deze uiterst gewetensvolle bewindsman gewoonte is; uitvoerig in op de in het geding gebrachte punten. In zfjn rede van negen kwartier deelde hij mede, dat in dé materie van de destijds niet ingeleverde bankbiljetten wel vertraging moest optreden. Het tempo is nü versneld. Alle aanvragen, welke afgewezen waren, zijn opnieuw in behandeling genomen, toen de nor men waren herzien. De hervatting van de uitkering voor tractemebten van bedienaren van kerkgenoot schappen zal moeilijkheden opleve ren, vooral wat de" verdeling be- Mt. Het beste lijkt de minister instelling van een interkerkelijke advies-commissie. Als men in ker kelijke kringen voor een dergelijk adviserend college niets zou voelen, zou-'de minister naar eigen inzicht -moeten beslissen. Dat hij er nog niet in geslaagd is om de belastingwetgeving van Duitse smetten te zuiveren betreur de de bewindsman. Een algehele herziening van de belastingwetge ving zal echter" nog een poos op, zich moeten laten wachten. Over de mogelijkheid van vrij stelling van inkomstenbelasting van echtelieden, die tezamen meer. "dan. 4000. —verdienen, doch beiden afzonderlijke loonbelasting betalen, wilde de minister nog eensstu deren.. -vYy De Kamer op haar beurt oordeel de. dater ook tegen de minister geen maatregelen behoefden te worden - genomen en nam: "zonder hoofdelijke stemming zijn begroting aan. - Nevelig weer De weersverwachting, geldig van Donderdagavond tot "Vrij dagavond: Over het algemeen weinig be wolking en plaatselijk nevel of mist. Droog weer. Gedurende de nacht en vroege ochtend bijna overal lichte vorst, overdag temperaturen enkele graden.bo ven het Vriespunt behalve in mistbanken. In de kustprovin cies matige wind' tussen Zuid west en Zuid, elders weinig wind. 23 Deer.; Zon op 8.47. onder 16.31; M33Q op 11.48, onder 20.42.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1