HET ROTTERDAMSCH PAROOL Loonsverhoging van vijf procent brengt ;ing mede groepen van werknemers vallen er buiten NVV is niet voldaan Wel fijn die vijf procent, maar r~- Loonsverhoging niet bindend ZUEDAFRIKA Malans terugtocht KAB en CNV over de loonsverhoging Drie ministers in touw voor het loonvraagstuk -• J Santa Ghiz verzinkt 'dóór aardbeving 50 Brandweerlieden door rook bedwelmd Er zijn er die 5 procent meer loon kunnen krijgen Vergroting der arbeidsproductiviteit is voorwaarde, zegt Kinderbijslag ook omhoog WAT VOOR WEER? Rus fig en nevelig met Kerstmis Indones ischedelegatje telt 12 leden - Katoenindustrie kan tevreden zijn 9e Jaargang, no. 301 Bed so Adm. Lange Haven Ul. Schiedam Tel 69300 Abonn-prtfs: per week ƒ0.32 per kwartaal M.IO. losse nummert ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool"' .Vrijdag 23 December 1949 Ultgcrvo N.V. Do Ni«uw» .,»r«Postgiro- 39S44» Bankten Amitérdamscho Bank te Botterdam Dlrectéarr B. de- Vrtel Hoofdredasteur; W. B. F. Schaper (Van onze parlementaire redacteur) PEN HAAG. Ovci de loonsverhoging van vjjf procent, welke gisteren is aangekondigd, heeft de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd, waartoe alle aanleiding was. In de eerste plaats was hier geen sprake van een regeringsverklaring, zoals vervracht werd, doch van een perscommuniqué, waarin de uitslag van onderhandelingen over de Ionen wordt mede gedeeld. Sommige Kamerleden vonden het een zonderlinge figuur, dat een niet aan de Kamer gericht perscommuniqué als onderwerp voor een zo belangrijke discussie moest dienen. Bovendien laat het vele vragen open. Na de beantwoording door de ministers Joekes, van den Brink en Manshoit bleek wel, dat de loonsverhoging van vijf procent verschillende schadnw- zijden heeft, waaraan in het communiqué generlei aandacht is geschonken. Daar is in de eerste pfaats de doorberekening van de loonsverhoging. Hóewei zij niet over de gebele linie zal plaats hebben, moet toch verwacht worden, dat op verschillend gebied prijsverhogingen zuilen optreden als gevolg van de loonsver hoging. Bovendien is deze loonsverhoging niet bindend opge legd de vraag is, of zulks zelfs mogelijk zon zijn maar de vrijwilligheid van de toepassing biedt geen absolute garantie voor dc doorvoering. Weiiswaar Is het de taak der rijksbemiddeJaars om bindende be slissingen te nemen voor bedrijfs takken, waar het overleg tussen ondernemers en werkgevers niet leidt tot een vjjf procent loonsver hoging, doch het staat geenszins vast, dat zij dan dit percentage bin. deDd zullen opleggen. Het percen tage van vijf ls Immers een maxi mum, tenvfil, gelijk o.a. de heer And r i e s s e n (KVP) uiteen zette, de vjjf procent m iniraaal nodig is, om de prijsverhogingen van, het ogenblik, op te vangen. Bo vendien vertonen de groothandels- prijzen nog een neiging om te sta gen, Maar, zei,minister ,'J o e'k.e s, zou 'de regering verantwoord zijn, indien; zij een loonsverhoging van vijf procent,hoe-billijk, die ook moge zijn, -zou opleggen .aan- een be drijf, dat dit bedrijfseconomisch niet kan ér L ;dus; af terieiden* dat er_ voor - de werlcnemér's gë^b' "zeker heid bestaat, dat zij a3,1 en hun loon, dat met het oog óp de prijs stijgingen onvoldoende is, met vyf procent zullen aden,stijgen. Boven dien vallen belangrijke groepen hui ten deze regeling. Onder de hier tussen de Interdepartementale com missie voor de lonen en prijzen met de Stichting voor de Arbeid ge maakte afspraak valt het over heidspersoneel niet. Ook de onder wijzers, het huishoudelijk personeel en geestelijken delen in dit lot. Er werd verder in de Kamer gevraagd, of er voor de kleine zelfstandigen en dc cconomlsch-zwakkeren niets gedaan werd, en of de toeslag wel ke de regering'voor de trekkers van buitengewoon ouderdomspensioen en enkele andere groepen overweegt, ook zal gelden voor gepénsionneer- dcn. De antwoorden van de minister van Sociale Zaken over deze punten bleven erg in de ruimte. Positiever was minister Van den Brink, die duidelijk maakte, dat de aan vaarding van overwerk ter vergro ting, van de productie ln feite neer-- komt op werktydvêrlengin'g. Terwtjl by de z.g. Joekes-gulden- in het al gemeen geen doorberekening van de prijzen is toegestaan, zal tegen- over deze belangrijke verhoging, vooral in z.g. loon-intensieve bedrij- DR. MAL AN, dc leider van Zuid- Afrika's nationalistische rege ring, heeft de uitvoering van, zijn plannen om de niet-blanke bevol king van zijn land haar magere po litieke rechten te ontnerhen, uitge steld. Op het ogenblik kiezen iet3 minder dan 2 millioen blanken 150 leden van het parlement, terwijl 8 millioen niet- 1 blanken 3 blan- In bet I ke leden zen en zelfs Zoeklicht dat Is dr. Malan S -té veéL ,Het is v bekend, dat ver schillende ministers van Malans ka binet verontrust zijn over het wei nige vertrouwen, dat het buitenland in een Zuid-Afrika, onderworpen aan een dergelijke politiek, stelt, En het ls waarschijnlijk, dat deze Verontrust! dr. Malan heeft ge noopt, tijdelijk do terugtocht te aanvaarden. Maar deze maatregel moge al tot gevolg hebben, dat de huidige crisis ih het Zuidafrikaanse kabinet overwonnen wordt, het ver trouwen van de wereld in Zuid- Afrika kan slechts worden hersteld door een bindende belofte, dat de politiek van onderdrukking defini tief tot het verleden behoort. Maar deze is van de tegenwoordige Zuid- Afrikaanse regering nauwelijks te verwachten. Nevel of mist De weersverwachting geldig' van Vrijdagavond tot Zater dagavond Mistig of nevelig, overwegend droog weer met weinig winden later enkele verspreide opkla ringen,. Iets kouder. 24 Dec.: Zon op 8.47, onder 16^2; Msan op 12.03. onder 22.01. ven, deze gedragslijn niét klakke loos gevolgd kunnen worden. In de vrije prijssector zal in het geheel geen overheidsingTgpen plaats -vin den, omdat de wet van vraag en aanbod hier bepaalt, ln welke mate de loonsverhoging doorberekend zal worden. Waar een prijsregeling-be staat, zal de overheid niet louter af. wijzend staan tegenover het ver-' langen naar doorberekening. 'Dit zal van bedrijfstak tot bedrijfstak moe ten worden bezien. Ook bij het kleine ambacht em de kleine middenstand zal geen sprake kunnen zijn van een afwijzing zon der meer van de doorberekening van. de loonsverhoging in- de "prij zen. Minister Ma n s h ol tWas niet minder positief. In de. agrarische sector vond bö belangrijke wijziging van het onkostencgfer steeds een nieuwe prijsvaststelling plaatsen dat zal naar aanleiding van de thans door de' regering aanbevolen loonsverhoging ook zo zijn. Indien de kostprijs belangrijk daardoor wordt beïnvloed zal .naar bevind van zaken worden gehandeld. Welis waar werkt de aanstaande afschaf fing van de ondernemers belasting in' tegengestelde - richting,: doch beide factoren heffen elkander niet op.- Zij zullen afzonderlijk moeten wor den bezien. Wat de tuinbouwpro-- ducteh betreft, waar een vrije- prijs vorming. bestaat, verwachtte - de minister, dat de werking van- de wet van vraag en aanbod ook hier prijsverhoging van- betekenis zou voorkomen. Od een-vraag,, wat er waar was vaneenvóór de deur staande ver hoging van: de prijs yan- het brood. verkiaarde.de bewindsman, dat dit KmS'"ÏI 'atSn een loos gerucht was. Wel is de bo- 1P vast komen, te staan, B chart ens waardig was de wenk van de heer Andriessen onj ons volk over de thans, aan de orde zijnde problemen beter voor te lichten. ,Wjj moeten, zei hij, aan het volk in klare, eenvoudige taal zeggen waar wij aan,toe zijn. Met loonsver hogingen alleen komen wy er niet. 'Van communistische zijde zijn'bü dit debat een tweetal moties inge diend. In de ene wordt een bindend voorgeschreven loonsverhoging van 10 procent geëist/Minister Van den Brink zeide van üeze; eis, dat het natuurlijk heel mooi lijkt; als de ar beiders deze tien-procent in handen krggen, maar dat de vreugde-al heel :spoedig. zou verdwijnen, indien als gevolg van een dergelijke maatre gel de werkloosheid'zou toenemen, hetgeen hij onvermijdelijk achtte. In de andere communistische motie wordt verlangd, dat de thans aan gekondigde vijf procent loonsverho ging bindend zal worden voorge schreven. -v - terp rijs. verhoogd,, als gevolg van de vermindering' van - de devaluatietoe slag. i.: - In het communiqué'over de loons verhoging is deze zeer sterk gekop peld-aan verhoging van de produc tiviteit en dat deed de vraag rijzen, of loonsverhoging eerst'een feit zou woéden/Indien de productiviteit stij gende bleek. Uitdrukkelijk beeft mfnister Joekes vèrzekérd, dat dit niet het: gevalis,. Het is echter noodzakelijk oni tot" produetiëvèrho- ging te komen, ómdat de loonsver hoging anders economisch niét te dragen is i By het debat is dus ln de eerste. dat voor alle onder de overeenkomst vallende arbeiders eën verhoging van vijf procent geen zekerheid 16, - dat belangrijke groepen werkne mers er bulten vallen, terwijl voor verschillende door:de regering over wogen maatregelen eerst wetswijzi gingen moeten worden Ingediend, o.a. voor de toeslag op de kinderbij slag. De praktische verwerkèltfldng van de vijf procent loonsverhoging zal vermoedelijk te veel tijd vergen, om haar met',1 Januari a,s. reeds over de gehele linie in werking tc doen treden. Gelukkig heeft de' re geling tot Januari terugwerkende bracht.. - AMSTERDAM. De Katholieke Arbeiders Beweging staat volledig achter de wijze, waaróp de regering thans, een loonsverhoging van 5 heeft mogelijk gémaakt. Het .ging haar er om, dat-de prijsstijging zou worden;gecompenseerd. Zij. rekent er, op, dat alle ondernemers grote zowel als. kleine hun -medewer king zullen verlenen'. Wat het C.NAA betrefthet is be reid aan dé verwezenlijking van de derde loonrpnde van. harte mede-t'e werken, maar het is van oordeel, dat het minder gunstig-is, dat deze niet 'bindend is voorgeschreven. Juist daarom echter wil het'C.N.V. er bij de werkgevers met alle kracht pp „aandringen de verhoging te rea liseren. Overleg zal niet langer worden gerekt AMSTERDAM Het N.V.V." en. de daarbij aangesloten vakbonden hebben tijdens het jongste overleg, over de lonen met teleurstelling kennis genomen van het standpunt, der werkgevers, dat niet verder zou kunnen worden gegaan dan het geven van een algemene vér-, gunning de lonen met-1"-maximaal 5.% te verhogen. Met de tussenweg, die de regering thans besloten! heeft in te slaan, kan men even-, min instemmen. Het hoofdbestuur stelt zich echter op het - standpunt,- dat langer rekken van bet overleg, het bereiken van tastbare resulta-; ten op 1 Januari 1950 practisch ón-' mogelijk zal maken. Waar het al lereerst om die resultaten gaat, zullen: alle organisaties terstond de- nodige stappen ondernemen om de' toegestane 5% te realiseren, De krachtige aanbeveling van de regering om de loonsverhoging van, 5%" in alle bedrijfstakken door ta voeren, meent het N.V.V. aldus te moeten verstaan, dat" het College van Rijksbemiddelaars bij doorko mende moeilijkheden als algemene richtlijn aan een integrale door voering van de 5% loonsverhoging zal vasthouden. Zou hiervan wor den afgeweken, dan wijst he* N.V.V. alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen af. ;'Hóe'in(öapiklceld het'vraagstuk van:tonen ert' f prüzeh isobaar de vijf procent loo'fisoërh'oging gons opnieuw middenin geplaatst heeft,vond een- typische bevestiging in dé aanwezigheid van drie ministers achter de ministertafel geduren de- de débatten over de loonsverhoging tn de 'Tweede'Kamer. v.: Minister Joekes vertegenwoordigde het so- i-jgtïale element. Hijjziet natuurlijk' de- sociaal- teconomische toestand van ons tand niet uoórby én' heeft een open oog uoor handéls- en béta- -'ilijigS'balansen, .maar in eerste instantie is 'hij '-"dé man, dié voor het volkswelzijn heeft te zor- 1 jgen. Op hepi rust de verantwoordelijkheid vóór }iae somate verzorging van het Nederlandse volk ^jen voor: het levenspeil, dat niet benedeneen zeker niveau-kan dalen .zonder dé,grenzen van •- •..•v-ytA'tfsa.-vi-wv verpaupering te naderen, - A Vart den. Brink, dié. zich ten bpzic'ht?- héteetfdA:>urgagstufc;^hg<^^(teéé,.-iuraioga; möetèieilen: Hij moét ^Öbèrëh uii rïé kïèrtén.'oi dë' öpbterigst van onzê ihdttsiriële' prödiïctle één loonsverhoging wel kan dragen én hij is. tot de uconclusie gekomen, dat dit niet kan. Vandaar de laan' de Ujonsvérhogiiig...verbonden voorwaarde :,van opvoering der productief Bovendien moet zfoiji met het oog op onze export, die een lévens t voorwaarde ïs voor .het op eigen benen staan. "<L I als de Marshallhulp is geëindigd,' zich gewetens' fM: fvol afvragen of de verhoging van de kostprijs, welke van een loonsverhoging het gevolg is, de concurrentie op de buitenlandse markten voor ons tand niet zal .'verzwaren. En bovendien heeft hij nog rekening te houden met het feitdat de industrialisatie investeringen vergt en dat een loonsverhoging de daarvoor nodige bedragen in gevaar kan brengen. En aan.de andere!'kant van minister Joekes zat minister ManshoU, die ten opzichte^van ons volkswelzijn de moeilijke taatc heeft, dat hij moet zorgen, dat Nederland góed gevoed wordt tagen redelijke prijzen en dat de boeren die rornnisbaar zijnvoor de voedselvoorziening, zo behoorlijk aan "'''Kun trek komen, dat zij er nog plezier in hebben om ons van eten te voorzien. In feite zijn tegenover de loonsverhoging zijn perikelen dezelfde als uon Zijn collega Van den Brink. Of eigentyk zijn zij nog' een. beetje, groter, want het leeuwendeel van onze 'export komt uit de agrarische sector en deze mag door loonsverhoging niet in gewaar worden ge bracht. En ook de binnenlandse prijzen van de eer ste levensbehoeften,mogen niet te zeer stijgen,want anders is de hele loonsverhoging een wassen neus. Zo is'het=dus geen wonder, dat drie ministers in- touw zijn voor het loonvraagstuk, dat in schier alle gebieden vanfiet maatschappelijk leven en spe- cical in de peuoeKgste ingrypt. En het was onge twijfeld deze\vnj ingewikkelde samenhang van aBerlei voor het leven der natie belangrijke problemendie de heer Andriessen tót zijn sug gestie brachten, dat dit het Nederlandse volk eens op een duidelijke, begrijpelijke manier moet worden verteld, opdat het weet, waar Het aan toe is. MENING-VAN EEN HUISVROUW (Van een onzer verslag gevers) „Als uw man die vijf procent loonsverhoging krijgtmev, rouw, wat 'gaat u den met liet geld, dat- hij, extra .-mee naar huis neemt, doen?", vragen toe - een beetje - f :i- De jonge [Vroufjb, dié'wij de vraag stellen, is: zo uit de keuken naar de voor-'' deur gelopen. Zij draagt 'n b lauw sch ortje en, haar handen zijn nog vochtig..' Even kijkt zij ons: pein zend aan, en zegt'dan: ls hij het krijgt. Want -, dat is nog niet zeker, is hét niet?" Wij geven toe, dat dit- jnderdaad waar i$, maar dat de Rijksbemiddelaars- eventueel bindende voor schriften kunnen geven,- zodat het vrijwél vast staat, dat alle arbeiders van de loonsverhoging, zullen profiteren,, fi „Ik zou het natuurlek fijn vinden, als mij man meer kreeg, want ik kom, nu al geregeld-te kort. Ik, moét -al zo- lang het-ene,- minder noodzakelijke, la-' ten om het andere hoogst-, noodzakelijke te kunnen doen. Ik" ben eigenlijk al gewend op dlles ^tot':' Het- uiterste te bezuinigen". Haar man is metaalbe werker, vertelt ze. .Zijn normale loon is tussen de f 44.en 45.pei* week. Daar zijn kosten.als' belasting ziekenfonds e:cL af. Het komt- vrij; vaak- voo'r, dat hij prestatie-toe-, slag heeft off öi?ërtc ër#-; geld, dan brengtfhij een kleine f 50:thuis. .-.. „We 'hebben twee jon gens, een uan ~12; én een van 10. Nou; die künnèn' wat aati. Ik-loop de hele dag te prakkizeren, hoe ik gaan. Dan zijn we weer even ver, of liever: dan zitten we nog verder in de narigheid. Vfees is -bijna'niet te .betalen. We hébben alleen met het weekeind stukje.- 'Kaas etén we ■Maast rtoóit meer. 'Veel te duur! Ik koop. voor de hele weekeen paar ki lo goedkope appels, rdaarmee „Ik geloof, .dat de knapste koppen geen'oplossing weten" v moeten de jongens het maar doen. Alleen -melk hebben we vrij veel. M'n 'man moet hard werken, die heeft i een liter per 'dag nodig.'En dan "de kin deren --natuurlijk! Maar wat moet het worden; als de huurverhoging vijf tien procent loaarscHtjn- -lijk, niet? doorgaat; Ik ':heb nu f 6.— huur, dat zóu dan f:6.90 morden. Dat is al meer dan een derde van de loonsverho ging!*! y 'Dan "stellen-we e'en-dis crete vraagwaarop ze toch vrijmoedig ant woord geeft: „Hebt- u vee I achterstand in kleding en hoe is- het gesteld'-met de ze het beste te eten kan gesen en kan kleden.. Vooral de laatste..tijd Wéét ik er soms nie t* uit té. ko-, men. Je stopt :het ene gat met het andere. Als mijn man' hu opslag: krijg^bén ik even geholpen. -Ja; even maar! Want de kolen worden weer - duurder, klerenach: schefi_ jhaar uitdie ztjn;Bijnarniet^ té bétalen. Eh ik heb'^ge- lezen, dat de wijzen daar van nog meer. zullen sty- gen. i - Die -.vijf procent. rme- neer, dié lykt-Tne^'te laag. Ik ben zo bang, dht over een paar maanden de prijzen'vècl meer- dan:vijfx. procent.-omhoog zijn ge- inhoudvan uw linnen kast?" - „Slech,t.,"J«antu;oordt ze kort. „We zijn middèn in de crisisjaren ito or '40 ge trouwd Een grote uitzet hadden-' we miet- In aVdie jaren is: er' vrijwel niets, bijgekomen. Eerst de oor log, toen de distributie. en de gestegen prijzen.' Het loon van mijn man was feitelijk aldoor al aan ds lage kant. We weten heel goed, dat ons hele land verarmd is, maar als je je laatste lakens ziet slijten, dan En ze maakt een moedeloos gebaar. „En dan wil ik er nog niet eens wan spreken, dat de muren binnen schreeu wen om een nieuw be hang, dat het houtwerk na dip geschilderd moet worden, dat de vloerbe dekking op ist dat, de meubels ook niet best .njéer zijn. En de huisbaas dóet niets, kanmisschien óók niets doen, omdat z y n inkomsten nog met geen cent zijn: gestegen. Ja; die loonsverhoging is wel even fijn, rhaar toch geloof ik, dat wé er daar door nog niet komenHóe wel, dat: weetik .niet, daarvoor ben "ik- te onont wikkeld. Maar, ik heb dé- indruk, dat de knapste koppen ook geen oplos- - sing weten!" FUNTA ARENAS. ZeveD etl vijftig mensen -zijn om het'leven gekomen- doordafc tijdens eèp hevi ge aardschok? een Argentijnse 'mij nenveger gezonken -is: die zich in de omgeving van het eiland Santa Cruz bevond. Hét eiland zelf is voor het grootste deel onder de opper vlakte vaii de zee:verdwenen. Al leen de boomtoppen steken nog boven de golven uit. In de Straat van.Magelhaens duren intussen de aardschokken voort. Ontzaggelijke hoeveelheden water komen uit de scheuren naar boven en overstro men het' omligende .land, dpt ge lukkig schaars bevolkt'is.- Militairen in Indonesië in de kazernes BATAVIA De militaire, auto- riteiten te Batavia hebben alle Ne derlandse militairen, behalve dege nen. ,die dienst mbeten verrichten van 26. December middernacht af (de avond vóór dé overdracht der souvereiniteit) in de kazernes ge consigneerd. Naar- vernomenwordt zou deze maatregel ongeveer een week van kracht blijven. PHILADELPHIA. 50 Brand- wecrlieden zijn door rook en zure dampen bedwelmd bij een brand in 'n laboratorium van een arsenaal te Philadelphia. r Het laboratorium, dat geheel van beton was. werd gebruikt voor proeven"met munitie. Daar er geen ramen in. het gebouw waren., moes ten de brandweerlieden met drilbo ren- gaten'in. hef betonnen dak ma ken om de rook te laten ontsnap pen. Ofschoon de brandweerlieden gasmaskers droegen, konden zij niet langerdan énkele minute i werken in de-dichte rook. die door de zwa re mist ni'ei' kon wegtrekken. De brand-duurde vier uur^ Over de grootte van de schade is nog niets bekend.. DÉN IJAAG.-— Met inguig van 1 Jaanari 1950 zullen do hebben béreiCt met vjjf procent mogen worden "vérlioogdi-Een verhoging vao vjjf proéent zal eveneen<i worden toegepast óp de kinderbijslagen, zonder inachtneming van een leeftijdsgrens. Voor mannelijke werknemers, die een, volledige werkweek heb ben, zal de minimnm-verhogtng twee gulden bedragen. Manne lijke én vrouwelijke werknemers, van lS tot 33 jaar kannen, indien het Collie van Kjjksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid hieraan hun goedkeuring verlenen, geleidelijk meer gaan verdienen, wanneer zulks noodzakelijk is in het belang va.il de scholing. De metingang van l Nóvember, 1948 tijdelijk toegekende loonbij!1 slag van 1.per week, of 4.50 per maand zal, samen met de nieu we loonsverhoging:definitief :ïri loonbepalihgenwórdéh verwerkt: De positie" van'Hét overheidsperso neel zal afzonderlijk worden gere geld; In die gevallen, dat ;;de' invoering der nieuwe loonsverhoging tin" een bedrijfstak of een bepaalde' onder- aeming tpt moeilijkheden leidt, zal- het College van Rijksbemiddelaars na overleg met de Stichting van de Arbeid een bindende beslissing nemen. Im die gevallen, Waarin het niet mogelijk blijkt,beslissingen in za ke loonsverhoging voor 1 Januari te nemen, .zal aan het besluit te-' rugwerkende kracht worden ver leend tot 1 Januari 1950. Op een nader aan" te geven wijze zal. f 1.—- per persoon, worden Uit gekeerd' als :ompensatie voor de afschaffing der ;kolensubsidie en de daarmee gepaard gaande verho ging der 'kosten 'van huisbrand en gas.A v".- In overeenstemming met het ge voelen van de Stichting van de Arbeid beveelt de regering het In voeren van deze loonsverhoging per bedrijfstak krachtig aan. De 'interdepartementale Looti en Prijscommissie en "de Stichting van de. Arbeid, die óver deze ma terie overleg hebben gepleegd, be velen Voorts het volgende aan de regering- aan:'- -'vj' 1.' overeenkomstige verhoging RIS en KLM-stichten: een nieuwe luchtvaartmij. BATAVIA; In besprekingen, tussen vertegenwoordigers der RIS.,' en de directie der K.L.M. is overeen stemming bereikt'inzake de apoedige 'stichting van een gemengd, bedrijf voor de uitoefening, der burgerlucht vaart in Indonesië,- alsmede'tussen -Indonesië én de. omliggende landen. Hiertoe zal een naamloze vennoot schap worden opgericht, - genaamd „Garuda. Indonesian Airways"/ 'die haar-zetel te Batavia zal hebben en die de ;taak van het in ter-insulaire ■bedrijf van de K.L.M. zal overnemen. De regering, der R.I.S. .verleent aan de nieuwe N.V. een concessie voor. de duur van 30 jaar. De RJ:S, en de K.L.M. nemen beide deel in het ka pitaal; De K.LJVI. stelt haar: persbneel da delijk: beschikbaar .en zal terstond aanvangen met een intensieve oplei ding van- Indonesische krachten.. van dc uitkeringen van de Nood wet Ouderdomsvoorziening, van de Invaliditeitswet en van de Rijks regelingen voor sociale bijstand (waaronder de overbruggingsrege ling); 2. overeenkomstige verhoging van de gezinsleden-toeslag voor degenen,dionder, de rijksregelin gen, voor sociale bijstand (waaron der de- ovérbruggingérégellné) val len en van. de "kinderbijslag voor de inyaliditeitsrenfetrekkers; 3^ het bevorderen van. een. over eenkomstige verhoging van: de' tij- dèlij ke uitkeringen ingevolge dé ongevallenwetten èn van de zie kengelden krachtens dé ziektewet; 4. vérhoging van de loongrens voor de sociale verzekeringswetten tot f 4.500,-, echter; onder voorbe houd -van nadër overleg met be trekking tot de ziekenfonds-verze kering. Het is de bedoeling, van de rege ring- om wetsontwerpen van deze strekking, voorzover 'nódig zo spoedig mogelijk aanhangig :te maken', ■- Met de voorstellen betreffende de loonsverhoging van viif procent hééft de regering zich alleen ac- coord kunnen verklaren: mits te- geiykertiid maatregelen zullen worden toegepast tot verhoging der productie, ten einde dé toegestane loonsverhoging economisch verant woord te doénziin. De jongen op de 'voorgmnd; die -vol trots zijn vingerHn dé' lUcht: steekt, cm de onderwijzer'té da- ■ten, dat hij.zijn^les-kèngis Isaac AllalHetis nauwelijks'J-èni.ge_. weken geleden,dat dit; jarige '- kind, ontkwam aan't verschrik- kelijk lot,dat. 27 tan-zijn Uavié-^ raadjes bij. Oslotrof: Maar-de, tijd heelt gelukkig allé wanden èri de - leiders van het Crefsr.od KarpP voor Joodse kinderen'ih. Noorwe- gen,. waar ,de kleine AHal-bpCHet r iogenblik vertoeft, hébbenr ver- klaard, dat Tsaac de schok/wélke hij bij.het vliegtuigóngeluk^kréëo geheel tc boven is gekomen. Slechtst de plcisler -op- zijn' neus. herinnert nog aan de zwarte dag, waarop de Dakota van de Aëry- Hotfand verongeiukfe. Nu -no; 'n paar maanden aahsterkef in Noorwegen en dan vèrtrekf ,$aac naar Israel. Nee', toch - Heus! Vertaalmachine die ln 12 fa- lén- „wérkt",, kóst 10.000 p.s. Maar mis zij bovendien een hart en'- ëeri, zielheeft 'en. mens;, héét kan 'zij -sgifiS niet meer'.[d&n 10 gulden. per;, dagverdiénen, aU heeft', zij nog zo'n .„flair"; ;NMt& zo verscheiden afè vrou- 'welijkécharme,zégt Holly wood, gelukkig mcar! Angela Lapsburg' is ih evenwicht, Joan Crawford beschikt over wereld se charme, Greer Garson ovèr >en statige. Bétte Dauis pper eéh: emotionele) Rhónda i fléming ovér ;een btïjse 1 ij ke charme; - enz. Die huiseïykè kon, de^feeusélyk-1 sfèwel eens zijn. t Hét' opehluchtthedfer te Phi ladelphia. krijgt een paraplu,- -. dig-, in': 2 minuten alle toeschou wers vrijwaart voor nat worden* Zo'n plu hadden de Romeinen lopk-ali .- '-.c ;J>e orkesten van Wenèn en. 'Amsterdam zijn de béste vdn: Europa", schrijft George Szelt, „maar, zij halen niet bij de Ame rikaanse". Ruzie maken hier over helpt nietj want Szell eet en drinkt van Amerikaanse or- kestén. (Van onze weerkundige mede werkerj Na het voorbijtrekkenvan de diepe depressie dier'in het- begin' van deze week ook.-in: ons >'lönd storm veroorzaakte,, begonnen- ~de barometers in^West Europa-snel'te stijgen. Boven Frankrijk en Duits land ontwikkelde zich #en belang rijk hogé-drukgebied, da$- H«t-tpézr in gehéél W.est-Europai.'hhahs^' be-*- ~heérstr>^:p-:- In de afgelopen nacht trok een kleine, storing over dè<:Noofdzèe naar N.W. Duitsland. Onder in vloed daarvan namïin'ons 'land de bewolking tijdelijk- toe! Daar de wind naar het Westendraaide, stroomde iets warmere lucht' over onze omgeving, zodat de tempera tuur tot boven 5 gr: kon. stijgen.V Daar/het hoge druk-gebied boven West Europa nog in stérkte toe- neemt zal in de komende dagen weinig verandering komen, in het huidige weertype. De regenkahsen blyven gering en het'ziet er-naar uit; dat ook gedurende de Kerstda gen het over het algemeen riistig weer zal z\jn. Wel moet .men :op vrij veel nevel of .mist'tekenen, maar ook kunnen ér. af, en-toe óp- klaringen voörkomen^De temp era-. turen blijven vrij laag' eri geduren de de nacht- kan .vooral in hè£ Oos ten van- ons land ptaatsëly£':vörst optreden. DEN HAAG. De delegatie -van. de R.LS., die in Nederland'dè-sou- vereiniteitsoverdracht in ontvangst zal nemen, is thans.definitief vast gesteld. Zij zal bestaan uit'de vol gende personen: drs. 'Moh. ;Hatta (minister-pi-esident); prof. dr. mr, Supomo (minister van Justitie); sultan Ilamid 2 (minister -zonder portefeuille): dr. SupaTmb. (minis ter zonder portefeuille); - mr. dr» Kusuma Atmadja ;(presidènt van het hoge gerechtshof);1 mr.-A.' K. Pringgodigdo (eerste alg: secr. -vin - het nationaal voor bereid mgsconn- té)moh. Jahja (tweede alg. secr. - van het nationaal voorbereidings comité); mr; Sujdnó Ha'dlncrfcio (voorzitter van de PJJ.I.); dr. Su- kiman (voorzitter- van de Masju- mi); Arifin (adj. van de minister president); Batangtaris (adj. .van de minister-president) en Jusuf Barnas adj. van sultan. Han)id/2)> ROTTERDAM, -r Dé iVTereniging ,yóor,, de K|tbeiihandél té Rotterdam zegt. in. :haar vér1948^^-: dat. deka'toënmdustriè.'friëae-jJ®c& zy. het Europees- hér^telprógfam, dit j aar weer bijha- op, v.ollé capaci teit Jieeft:;künnënt AveritepViDé/ber zeitingspercentages Ibeojpopgaii ivoor de spinriërijen' drca*3& Procent' en voor de weverye^circa" 94-)JïriSceiit van de vooroorlogse-productie, de ka'toenaahvöërëh >var^-October 1948 tot èn met! September,>1949 bedroe gen 432.701 balen, waarvan 297:074 uit de'Verenigde Staten van Nóórd- Amerika; 106.oo.ö'/balé|j,i;m( .—«...I meer aan m. het vorigedaai;.' /.Het ledental hdêr- vereniging^.; breidde zich uit;van' 89 tot.95; pok belangrijke L buitenlandse Jirma'-s traden als lid ioe:;-'?- POST VOOR DE „ÊVÊRTSEN" DEN. HAAG.-,^- Met ingang van 'heden dient post'.beatemd voor op- varenden van' Hr; Ms. „Èvertsen1 te worden geadresseerd:per adres- Marine postkantoor' Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1