HET ROTTERDAMSCH PAROOL Fans roept op tot ware broederschap Bouwkosten moeten o minister In 't Veld Een millioen voor emigratie Weduwen, wezen, werklozen en vervolgden, allen zijn bedacht Kinderbijslag voor de kleine zelfstandigen WAT VOOR WEER Geen witte Kerst OOSTENRIJK Opnieuw uitstel Minister Drees' plannen voor de Kerstdagen: „In ieder geval niet werken 9e Jaargang, no. 302 Zaterdag 24 December 1949 Red en Adra Lange Haven 141. Schiedam Tel, 69300 Abonn prljs: per week 0.32 per kwartaal f 4 10 Io8& nummers ƒ0,09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Uitgave N V De Nieuwe Jers Postgiro 398644 - Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de-Vriei Hoofdredacteur: W, B. F. Schaper (Van onze parlementaire - redacteur) DEN HAAG. Toen gister- middag om kwart voor vijf de A.R-afgevaardigde Biewenga het spreekgestoelte in de Twee de Kamer beklom, om te spre ken over het beschikbaar stellen van een mültoen gulden voor emigratie van ongeschoolden naar Australië, brak er, een oor verdovend tumultlos.Van alle kanten werd. geroepen,jNee, nee!" en er werd met vloeïbla- den geklapperd, dat horen en zien verging, - De voorzitter, die deze reactie op weken ingespannen arbeid en de wenkende vacantie be greep, liet de storm rustig over zich heen razen, maar de heer Biewenga, die dit kabaal nog nooit had medegemaakt, stond .beduusd in de Kamer te kijken en probeerde tevergeefs zich verstaanbaar te maken. „Vol houden! Volhouden!" moedig de zijn •fractie-voorzitter Jan Schouten hem aan en hij trot seerde zolang het ongenoegen van zijn jnedeleden, totdat hij eindelijk met steun, van des voorzitters te langenleste in actie komende hamer zich ver staanbaar kon maken. Het bleekdat hij enkele wen sen had ten opzichte van de se lectie van de emigranten door de arbeicLsburèdux en de vrees koesterde, dat pressie op hen zou worden uitgeoefend. Minis ter Jcek.es, die lang genoeg in de Kamer gezeten heeft om de stemming vlak voor een recès te kennen uit het grijze ver leden worden daarvan allerlei voorbeelden verhaald, waaruit blijkt,, dat Kamerleden vlak'. Voor de vacantie een neiging hebben 'om zich te gedragen als schooljongens in deze situatie maakte zich met een lange nietszeggende zin van de op merkingen1 van de heer Biewen ga af. fin de Kamer, die anders een dergelijke behandeling van een harer leden weinig waar deert, juichte hem uitbundig toe.. i Kerstfeest op de kindermaal in 't ziekenhuis. Op een tafeltje de boom met glanzende, ballen en sneeuwvlokken, die nex echt ïy- ken De. kleuters, die bijna, beter zijn, mogen een uurtje op als de kaarsjes worden aangestoken en de hoofdzuster voorleest. „Hè, wat een prachtig kerstverhaal," verzuchten ook de kleintjes, die in hun bedjes moesten blijven Twee dagen lang blijft de zaal met groen versierd, worden er kerstliedjes gezongen enblijft er geen restje eten staan. Want de maaltijden zijn extra lekker! VATICAANSTAD. In een toespraak tol het college van kardinalen heeft de Paus tot de gehele wereld een oproep gericht „aan Christenen: ongelovigen, atheïsten en heidenen, om tot God terug te keren". De toespraak is uitgezonden en later in 23 talen herhaald. De Paus riep de mensen, drin- vmeamsam gend op om'tot broederschap te komen in „een crisis van de we reld, die na twee eeuwen van droe vige ervaringen en dwalingen een nieuw juk van haar eigen keuzen in de plaats heeft gesteld van dat van God." De Paus gaf uiting aan zijn diepe bezorgdheid over „de gevaren die dé godsdienst en zijn instellingen in Oost-Europese en Aziatische lan den bedreigen of reeds hebben be reikt." Bloeiende plaatsen van leven zijn veranderd in kerkhoven. Ongelukkigerwijze zijn er „gelovi gen en rp'oms-katholieken, wier zv^akka- - geestHen tot ..het vlees leidt en heil doet vluchten van, hun plichten enhun de werkelijke waarden doet vergeten." Het heilige jaar zal. een periode van geestelijke yer niemving zijn en gelegenheid geven tot vergiffenis van mens tot mens.' Gedenkt de weduwen en wezen van hen, die nooit terug komen, en hen, die om hun geloof en overtui ging vervolgd worden. De vluchte lingen en de bannelingen, de werk lozen en de .gevangenen en allen die leden onder de een of andere vorm van onrechtvaardige onder drukking. Duizenden klokken te Rome be-, gonnen .daarna als .aankondiging van de opening van het heilige jaar te luiden. DEN HAAG. De regering is bereid tegemoet te komen aan de lang gekoesterde wensen der klei ne zelfstandigen niet grote gezin nen die het niet. minder moeilijk hebben dan. Joontrekkenden. Er -zal voor hen een kinderbijslagre geling komen. Het zal echter een noodregeiïng zijn, omdat de rege ring er nog niet in",is geslaagd een systeem te scheppen, volgens het welk de kleine zelfstandigen zelf de premie moeten betalen, waar uit de koste#yaiij;dèzé 'kinderbij- "slag kunnenworden* bestreden. De; oorzaak-daarvan is, dat het ma-' ken van een dergelijk schema bui tengewoon ingewikkeld is. Voor lopig dus zal de. hijslag voor klei ne zelfstandigen geheel uit. de schatkist worden betaald. Waar deze niet onuitputtelijk is, zal zij slechts de helft bedragen van de kinderbijslag, die Joontrekkenden genieten en bovendien pas ingaan bij het derde kind. r. Beïoodste Kota Inten doet VL 85 in Waterweg zinken MAASSLUIS. Het troepen- transportschip Kota Inten, dat Vrij dagavond om 11 uur de Nieuwe Wa terweg binnenvoer, is ongeveer een kwartier na middernacht ter hoog te van de Zwarte Tol in de buurt van de Maassluisc havén In aanva ring gekomen met de Vlaardingse visserslogger VL 85. De Kota 'In ten Ilep dwars op het vaartuig in, dat zeer ernstige averij któe en spoedig te zinkende toestand ver keerde. Alle .opvarendep van de logger op één na atfn dodr de. Kota. Inten aan boord genomen, die ene werd door het rapportccryaartuig van -Dirkzwagers Scheepsagèntuur gered. De logger is daarna gezon ken. Van onze weerkundige medewerker Het hogedrukgeb'ted dat het weer in geheel West-Europa beheerst, nam in de afgelopen 24 uur nog verder in betekenis toe. In onze omgevingzul men niet op een icitte Kerst behoeven te rekenen. Nadat gisteren vochtige lucht ons land was binnengedrongen kwam deze hier tot stilstand en konden zich uitgebreide mistvelden vormen, die gistermiddag .bijna het gehele land bedekten. Het zicht liep hierfrtf plaatselijk terug tot minder dan 20 meter. Onder invloed van een de pressie op de Oceaan begonnen gis teren de barometers op de Britse Eilanden langzaam te dalen. Tenge volge hiervan kwam er in onze om geving in de loop van de nacht meer loind, zodat de mist plaatselijk ge heel verdween. Ook boven Scandina vië begint de luchtdrujc te dalen daar de fronten nan depressies bij Dslatid langzaam naar het oosten doordrin gen. In onze omgeving vertoont hét ho- gedruJcgebted echter nog geen ver zwakking, zodat in de komende da gen het rustige weer zal aanhouden Dodelijk verkeersongeval op Lekbrug bij Vianen VIANEN Op de verkeersbrug over de L£k begaf een 19-jarige loodgietersknecht zich .met zijn bakfiets naar Vreeswijk. Hij werd achterop gereden door een vracht auto, komende uit de richting Den Bosch. De bestuurder reed er' boven op, met het noodlottig ge volg, dat bakfiets en jongen onder de auto terecht kwamen. De lood gietersknecht is. Vrijdagavond aan zijn verwondingen overleden in de Rijksklinieken te Utrecht. President Truman en de Paus hebben Vrijdag Kerstgroeten ge wisseld, waarbij zij plechtig beloof den opnieuw hun krachten in tè spannen ten behoeve van de we reldvrede. Jobstijding voor minnaars van koffie DEN HAAG Op grond van de thans bestaandè hoffievoorraden in ons land zal het rantsoen aanzien lijk verminderd moeten worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal op de koffiebon, die over enige weken wordt aangewezen, slechts de helft van de thans geldende toe wijzing worden gegeven, over de zelfde periode. Vernomen wordt, dat sommige levensmlddelenbcdrjj. ven voorbereidingen hebben ge troffen om opnieuw tot fabricage van koffiesurrogaat over te gaan. De Amerikaan J. G- Jacobson is te Boedapest door de Hongaarse politie gearresteerd „wegens spïon- nage". Metaalionen herzien DEN HAAG In de „Vakraad voor de Grote Metaalnijverheid" is overeenstemming bereikt over de 1 oensherziening overeenkomstig de richtlijnen van de regering. DE zich nu ai drie jaren voort slepende onderhandelingen tus sen de vertegenwoordigers van. de Grote Vier over een vredesverdrag voor Oostenrijk zijn opnieuw afge broken. Juist op bet ogenblik, dat de laatste.moeilijkheden uit de weg ge ruimd schenen te zijn, verklaarde de Russische vertegenwoordiger, Zaroe- bin, dat hij geen accoord zou kunnen ondertekenen vóór het afsluiten van de Russisch-Oostenrijkse besprekin gen In Wenen over betaling van be paalde leveranties van levensmidde len, die de Russen onmiddellijk na de oorlog aan de hongerlijdende Oos tenrijkers hebben ge daan. Deze stap der Sowjets kan niet anders dan een vertragingsmanoeuvre zijn. Het. is Immers duidelijk, dat de Russische onderhandelaren in Wenen binnen 24. uur met de Oostenrijkers de ze eenvoudige be- talingskwestie zouden Uühnen regelen, Indien zij daartoe slechts de opdracht kregen. De Russen kunnen voor het nieuwe, door hen geforceerde uitstel verschillende redenen hebben. D_e meest waarschijnlijke is" wei dat z\\ zich nog niet uit Oostenrijk wensen terug te trékken. Met een Tito, die thans openlijk met het Westen sa menwerkt en een groeiende onrust op de Balkan, kunnen zij zich moei lijk veroorloven hun positie in dit gebied nog verder te verzwakken. Vocht de Oostenrijkers, die nu reeds zo lang op hun .werkelijke bevrijding wachten, is er onder deze omstan digheden slechts één schrale troost: de in New York afgebroken onder handelingen zullen, naar Zaroebin beloofd heeft, na Nieuwjaar worden voortgezet. Auto te Sacramento giert ra kelings langs man met open jets, scheurt stuk van jas mee Laat daar nu 's mans portefeuil le in zitten mét 102 dollarAuto zoek. Zeuenjarige Jerry gaat met vriendjes spelevaren op Mis sissippi; hij roept üeuelingsgeit;. het dier fcomt aangehold, springt op Jerry-udder's geweer, 'schot, Jerry dood. v Warenhuis-Kerstmannetje in Chicago is uit wandelen ge stuurd, omdat hij bij reclcme- sneeuwbalgooien te harde bal len maakte, te goed mikte en te hard gooide. Klanten riepen te aak au en dat was de bedoe ling niet. Hij h#d au moeten roepen, Trein in Totoa kwam'voortdu rend te. Iaat. Oorzaak:, perso neel'had in wildernis konynen- fokkerijtje opgezet en wilde al door weten hoe het met de lang oren stond! Bandiet in schoenenzaak te New Orleans: „Geld of leven!" „Geld heb ik niét", zei eigenaar, „alleen schoenen". „Ga ergens IQO dollar lenen, onderwijl pas. ik op je schoenen." /^Allright". En aldus geschiedde tot tevre denheid van twee. Maar „die van de 100 dollar".is boos. Eidault krijgt votum van vertrouwen PARIJS Na een nachtelijk debat in de Franse Nationale Ver gadering over de begroting heeft de Vergadering een motie van ver trouwen In de regering volgens nog officieuze cijfers met 303 tegen 297 stemmen aangenomen. TWEE DAGEN HUISELIJKHEID Het nieuwste portret van onze Landsvrouwe HM. Koningin Juliana in be t zoeklicht echter nog niet vastleggen omtrent het percentage. Sprekend over de nieiiwe wet op: de materiele oorlogsschaden, deelde de minister .mee, dat de jaarlijkse Rijksbijdrage in de stichttegskosten van- nieuwe woningenvervangen zal worden door een vaste premie, waarvan de grootte mede afhanke lijk zal zijn van het type woning,, dat wordt gebouwd. De minister besloot zgn toespraak met een dringend beroep te doen op allen, die direct of indirect bij de bouwnijverheid zijn betrokken, hun beste krachten te geven aan de tot. sta'ndkoming van een eminente volkshuisvesting in Nederland. Nevelig tbeer De weersverwachting, geldig van Zaterdagavond tot Zondag avond: Nevelig of mistig overwegend droog weer met plaatselijk en kele tijdelijke opklaringen. Inde kustprovincies-zwakke tot ma tige wind tussen Zuidwest en Zuid, elders meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Iets kouder. 25 Dec,:. 2on op "8.48. onder 16.32; it :-T.T S .TT- A.'ÜÜ iit.ïtois>T ..TTf,\T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1