I HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 flood-witle vlag vervangt de Nederlandse driekleur Land „der zee ontrukt" dat meesten onzer niet kennen Sukarno is te Batata „Aero Holland" zet haar vliegbedrijf stop Zes landen erkennen de Indonesische republiek R.I.S. HEEFT HET GEZAG AANVAARD Sultan Hamengku Buivono en H.V.K. tekenen protocol Juichende menigte I bij het paleis Kwang Nan in rode handen Zijn triomfantelijke intocht is door vele duizenden gade geslagen Geboorte aangifte bij de V.N. Vier meisjes verbrand op een kerstfeest „Luchtvaartpolitiek der regering bevoordeelt de K.L.M. Ook achter de zeedijk aan de Dollard ligt voor boeren een nieuw bestaan Onze verliezen in Indonesië H. M. de Koningin telegrafeert president Sukariio Lang verzwegen Franse bijval voor Nederland 9e Jaargang, no. 304 Red. en Ada*. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week QJ2 per kwartaal 4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 28 December 194-9 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BATAVIA. Enkele ogenblikken nadat Dinsdagmorgen I.M. Koningin Juliana afstand bad gedaan van de Nederlandse jouvereïniteït over Indonesië heeft de regering van de nieuwe republiek Indonesia Serikat het gezag aanvaard. De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de heer A. L. Lovink en de plaatsvervangend premier van de nieuwe regering, snltan Hamengku Buwono tekenden het protocol van de bestuursover- dracht in het paleis van de vroegere gouverneur-generaal, onmiddellijk nadat de koningin haar rede, die door luidsprekers werd uitgezonden, had beëindigd. Dat was om 10.34 uur Nederlandse t\jd <17.34 uur plaatselijke tyd). Daarop werd de Nederlandse vlag gestreken onder de tonen van het Wilhelmus en vervolgens de rood-witte vlag gehesen onder de klanken van 1 het Indonesia Raja. De sultan en de heer Lovink salueerden. Sultan Hamengku had zich met zijn delegatie per auto van de vroegere woning van Sukarno naar het paleis i begeven. De heer Lovink begroette I het gezelschap in de grote zaal. In zijn rede zei hij te verwachten, dat de NA DE OVERDRACHT van de souvereiniteit over Indonesië aan de delegatie van de regering van de Verenigde Staten van Indone sië, legde de feider der Indonesi sche delegatie Mohammed Hatta een krans hij het Nationale Mo nument op de Dam. Mohammed Hatta en burgemeester mr. A. J. d'Aüly begeven zich van het pa leis naar het monument. HONGKONG. De Chinese na tionalisten hebben hun laatste be langrijke luchtbasis op het vaste land verloren door de bezetting van Kwang Wan ongeveer 50 km ten noord-ooaten van Tsjengtoe •door .4e roxmnunistem.Volgcns—lia- richten van communistische zijde is Kwang Nan gevallen, nadat „bijna zeven divisies" onder gene raal Hoe Tscen Nan waren over gelopen. Volgens deze mededelin gen liepen de troepen over na een „psychologisch offensief van drie dagen", waarbij vooruitgeschoven communistische eenheden de na tionalisten door middel van luid sprekers toespraken en hen wezen op hun hopeloze positie. Nasr verluidt, hebben de natio nalisten een betrekkelijk grote vloot" verzameld om dc verwachte communistische aanval op het eiland Hainan tegen te houden. Er zouden mijnen zijn gelegd in de straat van Hainan Li het zoeklicht SOWJET-UNIE Geen goede wil TV/I OSKOU weet zijn politieke be- XV1 doelingen in Azië meestal uit stekend te verbergen, maar af en toe geeft het zich toch bloot, zoals thans in het Indonesische geval. Alle buitenlanders van goede wil hebben de overeenkomst tussen Nederlanders en Indonesiërs een schitterend succes genoemd. Deze immers maakt een einde aan een conflict, geeft de Indonesiërs de t volledige souvereiniteit, waarom zij gevraagd hebben en voorziet in een Nederlands-Indonesische samen werking, in het bijzonder op econo- miseh 'gebied, die niet slechts voor de" beide staten, maar voor de ge. hele overige we reld 'van de grootste waarde kan zijn. Dit accoord is tot stand gebracht, hoewel er vele moeilijk heden te overwinnen waren en de onderhandelaars aan beide zijden verdienen ongetwijfeld de waar dering van allen. Waarom dan wordt deze waardering hun luist door de Russen onthouden? De re den is dit is duidelijk genoeg dat het gebeurde Moskou bitter te leurgesteld heeft. Zolang in Indo nesië wantrouwen en onrust heers ten, kon Moskou de situatie tot zijn voordeel exploiteren en bleef de kans op een communistische revo lutie bestaan. Maar op het ogen blik, dat Nederland de souvereini teit overdroeg en de Indonesiërs zich tot samenwerking bereid ver klaarden, begon Moskou's hoop te dalen. Het communisme zweert bij onrust en ziet niet gaarne, dat een Europese natie een edelmoedig ver gelijk met een Aziatisch land sluit. Het doel van dé communisten is niet. Azië de vrijheid te geven, maar situaties te scheppen, waarin het mogelijk is, de volken van dit werelddeel aan Moskou dienstbaar te maken. Zij zijn geen mensen van goede wil maar een nieuw soort imperialisten de gevaarlijkste van de hedendaagse wereld. BATAVIA. De Indonesische bevolking heeft president Sukarno een stormachtige ontvangst bereid, toen hij' met het eerste vliegtuig van de „Garada Indonesian Airways" uit Djokja op Kemajoran arriveerde. Reeds uren tevoren hadden mensendrommen, tot vele tienduizenden, zich in de nabijheid van het vliegveld en langs de weg, waar de president en rijn stoet zouden langs komen, opgesteld. De jongeren hadden een plaats ge vonden in palen, bomen en geïmproviseerde tribunes. Even na half 12 waren 2 Dakota's zou Sukarno op een boodschap uit- met rood-witte staarten boven het vliegveld 'verschenen, die met ge juich door de massa werden begroet. Zij maakten een ereronde boven de stad en wierpen pamfletten uit. Om 11.42 uur landden zij. Voordat Sukar no het vliegtuig verliet, werd de ge wijde rood-witte vlag dezeif-de, die 17 Aug. 1945 bij de onafhankelijk heidsverklaring op het gebouw aai? de Pegansaan Oost 56 werd gehesen door enkele militairen van de T.N.I, uit het vliegtuig gedragen en met een jeep, welke voorafgegaan en gevolgd werd door 2 motorrijders, naar het Koningsplein gebracht. Ook de kinderen van Sukarno gingen vooruit. President Sukarno, die met luid merdeka-geroep begroet werd, inspecteerde een erecompagnie van de T.N.I. Nadat Anak Agung gesproken had, speelde het haforkest van de sultan van Djokja het Indonesische Raya, dat meegezongen werd door de tien duizenden in de paleistuin en op het Koningsplein. Na de welkomstrede spreken op een platform, dat opge steld was op het grasveld van de pa leistuin. Doordat de mensenmenigte in de tuin was gegaan, was dat ech ter onmogelijk, zodat Sukarno zijn boodschap uitsprak van het bordes af. Hij werd telkenmale onderbroken door merdeka-geroep, en, kreten als „aceoord". Sukarno, die na vrijwel iedere zin door gejuich onderbroken werd, ver klaarde, dat voor het einde van 1951 Irian (Nieuw Guinea) deel zal uit maken van de RIS; „daarvoor moeten wjj werken, werken, werken en strij den, strijden, strijden en een natio nale eenheid vormen", zo zeide Su karno. Vervolgens verzocht hij om de veiligheid te bewaren en rust en orde te handhaven. De buitenlanders, ook de Neder landers, moeten wjj op waarde schatten. „Wjj zyn nn in vrede met de Nederlanders, De Nederlanders zijn onze geëerde gasten en het is mijn wens, dat u allen nette gast- heren rijt". Unie tussen Nederland en her vrije Indonesië een krachtige en duurzame band zou zijn. Bij het tekenen van de documenten voor de de jure overdracht zaten de sultan en de heer Lovink aan het hoofd van een lange groene tafel. Aan de lange einden bevonden zich zes en dertig Indonesische en Neder landse autoriteiten, die de regering van de nieuwe staat en de aftredende federale regering vertegenwoordig den. Verder waren er vertegenwoor digers van de vreemde mogendheden en vier gedelegeerden van de Com missie der Ver. Naties voor Indone sië. In totaal bevonden zich ongeveer 150 personen in de zaal waar de on dertekeningsplechtigheid zich af speelde. De sultan en de beer Lovink waren vlak tegenover een levens groot portret van koningin WUhel- mïna bij haar Inhuldiging gezeten. De sultan droeg het bruine uniform van generaal-majoor in het republi keinse leger, de heer Lovink was ge kleed in de witte tropemmlform van het burgerlijk bestuur. Hij sprak in het Nederlands, de sultan in het In donesisch. Precies om 10.54 uur Nederlandse tijd ging de Nederlandse driekleur naar omlaag Op de oprijweg voor de marmeren ingang van het paleis stonden de autoriteiten. Achter het plein van het paleis hield een. cordon van politie-agenten een juichende menigte van naar schatting twintig duizend personen-.-In- bedwang^ -Het gejuich zwol aan toen het Indonesia Raja weerklonk en het rood-witte dundoek langzaam omhoog ging, als symbool van het nieuwe gezag der Verenigde Staten van Indonesië. Een half uur nadat de heer Lovink zijn functie van Hoge Vertegenwoor diger van de Kroon bad neergelegd, vertrok hij per vliegtuig naar Neder land. Achter een motorescorte reed hij met zijn echtgenote langzaam naar het vliegveld Kemajoran. Het regende op dat moment, ""en fijne motregen daalde neer uit donkere re genwolken. Het witte palels stak scherp af tegen de zwarte lucht. Langs de drie kilometer lange weg stonden wachten opgesteld, Indone siërs riepen: „Merdeka!". Nederland steunt verzoek om lidmaatschap LAKE SUCCESS. - Dr H, Rie- mens, waarnemend leider van de Nederlandse delegatie bij de Ver- enigde Naties, heeft gisteren aan se cretaris-generaal Trygve Lie een brief overhandigd, waarin de ge boorte van de Verenigde Staten van Indonesië wordt aangekondigd en waarin wordt toegezegd, dat de Ne derlandse regering „alle mogelijke stappen zal nemen om een spoedige toelating van deze nieuwe staat ais lid van de Verenigde Naties te be vorderen". Bij de aanbieding van de brief sprak dr Rïemens de hoop uit, dat de Nederlands-Indonesische Unie beide landen zal versterken en de welvaart in de wereld ten goede zal komen. „Mijn regering," zo zeide hij. „verlangt alle mogelijke hulp aan Indonesië te verlenen en mede te helpen aan zijn gestadig voortgaan naar economische, sociale en geeste lijke welvaart" De „Prawda" heeft de Ver. Staten er van beschuldigd, bewijzen van Japanse wreedheden te hebben achtergehouden' gedurende de pro-* cessen tegen oorlogsmisdadigers te Tokio. FRITS DIEPEN: geen steun HAMBURG. Een tragedie, waarvan vier meisjes tussen de acht en twaalf jaar het slachtoffer zijn geworden heeft zich afgespeeld op een kerstfeest voor weeskinde ren te Buechen in Beneden-Saksen. Kinderen voerden een toneelstuk op „Sneeuwvlok"' genaamd. Zij droegen watten costumes om sneeuwvlokken voor te stellen. Een der jurkjes vatte vlam aan de kerstboom. Schreeuwend van angst en pijn liep het meisje naar de an dere kinderen toe, met het gevolg» dat de costumes var. nog vijf meis jes vlam vatten. Vier meisjes rijn overleden. De toestand van da twee anderen is zorgwekkend. Andrew Charles Stewart, fun gerend Brits consul-generaal in Djakarta, is benoemd tot tijdelijk zaakgelastigde in Indonesië, han gende de benoeming van een am bassadeur. AMSTERDAM. Het bestuur van de „Aero Holland" heeft besloten zijn vliegbedrijf stop te zetten. De liquidatie van het bedrijf zal geleide lijk geschieden, doch vermoedelijk reeds per ultimo Maart een feit zijn- Het bestuur van de „Aero Holland" is tot dit besluit gekomen, omdat naar zijn mening In ons land op het ogenblik de voorwaarden ontbreken, die onontbeerlijk zün voor de opbonw van een particulier vliegbedrijf naast de K.L.M. Het grootste deel van het zestig man omvattende per soneel van de „Aero Holland" is gisteren ontslag aangezegd met een op zeggingstermijn van drie maanden. Een klein deel van personeel zal in dienst blijven, omdat de „Aero Holland" haar commerciële activiteit voorlopig denkt voort te zetten en haar relaties, zü het voorlopig niet meer,met eigen vliegtuigen, hoopt te kunnen blijven bedienen. DEN HAAG. Eer de jonge re publiek der Verenigde Staten van Indonesië vierentwintig uren oud was, werd ril erkend door Canada, Zuid-Afrika, de Philippijnen, Au stralië, Engeland en Birma. De Verenigde Staten hebben bekend gemaakt, dat zij de RIS zullen er kennen. Er moeten hiervoor echter nog ..bepaalde formaliteiten worden Yervniar"*DoffiriHeT"" erkenning" wordt vertraagd, doordat president Tmman met vacantïe Is. India heeft bekend gemaakt met de Verenigde Staten van Indonesië' diplomatieke missies te zullen uit wisselen op ambassade-niveau 'en Cuba heeft te kennen gegeven prijs te stellen op het onderhouden van hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen,- welke mededelingen het vergezeld liet gaan van harte lijke gelukwensen. Ook de Zweed se regering heeft de jonge repu bliek gelukwensen doen toekomen, evenals trouwens alle landen, die haar hebben erkend, Philip Murray, de president van Iets minder zacht De weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Don derdagavond; Zwaar bewolkt met plaatse- hjk opklaringen en in de nacht en ochtend hier en daar mist. Overwegend droog weer. Zwak ke tat matige wind tussen zuid west en zuid, Iets minder zacht. 29 Dec.: Zon op 8,48, onder 16.35; Maan op I2.S4, onder 2.47, DEN HAAG. In het Noord-Oosten^van ons land, aan de rand van de Dollard ligt de Johannes Kerkhovenpolder en er naast, meer Oostelijk, de Carel Coenraadpolder. De laatste kwam in 1923 gereed. Zij zijn verschil lend van vorm en zjjn volgens een verschillende methode op de zee her overd. De Carel Coenraadpolder is, evenals de meer landwaarts gelegen Reldervrolder-, Finster wolder-, Stads- en Oostwolderpolders, langgerekt In dc breedte. Zij zijn ontstaan doordat men met behulp van de overheid dijken legde over de kwelders. Kwelders zijn, zoals men weet, met groen begroeide slikken die alleen bij zeer hoge waterstanden, bijvoorbeeld stor men,, onderlopen. Verder naar zee liggen de slikken, land dat bij elke vloed onder water komt te staan en by eb droog valt. De Johannes Kerkhovenpolder tief van de Amsterdamse koop- DE BOERDERIJEN in de polders wordendifcifüis geteisterd door een muizenplaagHet bezit van 6 katten is dan geen luxe. Wanneer practtsch alle muizen zijn gevan gen, is het de vrouw des huizes, die voor de maaltijden: der katten zorg moet dragen. kwam tot stand doordat men in het midden van de vorige eeuw een dijk legde over de slikken. Dit ging met grote moeite, want in die tijd beschikte men in het midden van de vorige eeuw een dijk legde over de slikken. Dit ging met grote moeite, want in die tijd beschikte men nog niet over technische hulpmiddelen. Al les moest met mensenhanden ge schïeden, kruiwagen voor kruiwa gen en schop voor schop moest die dijk worden gebouwd, Tot drie maal toe werd hij door de natuur gedeeltelijk vernield,maar in 18B3 was hij definitief dicht. Hij werrd' aangelegd op initia- man Johannes Kerkhoven en en kele zijner vrienden. Zij richtten een maatschappij óp tot inpolde ring van de Dollard, nadat zij van de Staa een stuk tweeduizend hectare slikken hadden gekocht. De koop kwam tóf stand onder de verplichting voor de kopers om in te polderen. Slikken in eigendom Toen de Johannes Kerkhoven- polder was ingepolderd was de naamgever reeds overleden. Zijn dertien kinderen hadden het werk voortgezet. Door gebrek aan er varing en het ontbreken van ma chines kwam de maatschappij in moeilijkheden, die in de loop der jaren werden overwonnen. In 1914 waren de uit de dijkdoorbraken ontstane schulden uit de winsten afgelost. Van dat jaar af werd tot 1945 toe, gemiddeld zeven procent dividend betaald aan de aandeel houders, Die aandelen zijn "door vererving in de handen van velen gekomen. Vierduizend hectare De heer Kerkhoven, met wie wij dezer dagen een onderhoud hadden, is van mening dat on middellijk drie. a vierduizend hec tare van de Dollard kan worden ingepolderd. Dat zou dan kunnen geschieden op de door zijn voor vaderen toegepaste methode; een dijk leggen in zee. Die dijk zou kunnen lopen van het vasteland onder de gemeente Termunten tot een punt westelijk van Nieuwe- schans. Met de tegenwoordige stand der techniek is het leggen van zulk gen dijk geen bezwaar meer. De heer Kerkhoven acht het Bij hoogtij lopen de zoge- naamde slikken onder water. Wanneer het water is teruggelo- pen, is er .een. hoeveelheid .slib achtergebleven. Langzaam maar zéker breiden de kwelders zich op deze manier uit (voorgrond) een nationaal belang, dat de plan nen tot inpoldering van de Dol lard spoedig tot uitvoering komen. Daar heeft de belangrijkste agra rische provincie van ons land recht op. Een dergelijke inpolde ring is, naar zijn mening even goed zoal niet beter dan dè inpol dering-van Zuid Oostpolder in het IJsselmeer. Al is het. gebied in de Dollard dan geringer van opper vlakte dan de Zuid Oostpolder ais men tenminste niet de gehele Dollard wenst droog te leggen), die vierduizend hectare zijn met veel minder moeite, veel minder kosten en met vrnwjjj onmiddel lijke gebruikswaarde aan ons' land toe te voegen. (Zie verder pag. i DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn geapporteerd: Koninklijke Landmacht: cerg.' H, Steggerdauit Leeuwarden. Kon. Ned, ïnd. Leger: Mal, mil soldt. 2de kb Sarmin uit Indonesië, het Committee for Industrial Orga nisation heeft een gelukstelegram aan president Sukarno gestuurd en daarin de wens uitgesproken, dat de RIS de vrede in Zuid Oost-Azië zal versterken. Voorts bevatte zijn boodschap een beroep op de Indo nesische arbeiders zich te organi seren in ..vrije1' vakverbonden. Trygve Lie, de secretaris-gene raal deFVerenigde Naties, heeft de vestiging van de Verenigde Staten van Indonesië een „historische ge beurtenis" van grote betekenis voor de gehele wereld" genoemd en hij verklaarde trots en voldaan te zijn. dat de V.N. hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook hij sprak gelukwensen uit aan het adres van Indonesië en prees het staatman- schap van beide volken. Met vrij wel dezelfde woorden als Trygve Lie heeft Pandit Nehroe de vesti ging van de RIS een „historische gebeurtenis voor Azië" genoemd. Generaal A, G. L. Mc Naughton, de permanente vertegenwoordiger van Canada bü de VU., die in Ja nuari j.l. ïn de Veiligheidsraad een resolutie indiende, die de basis heeft gevormd voor de Van Royen- Rum-overeenkomst. heeft gezegd,, dat alle volken, die de vrijheid liefhebben, waar ook ter wereld, één zullen-zijn in hun oprechte wensen voor het geluk en de voor spoed van deze nieuwe natie. De enige dissonant is voortge bracht door het Belgische blad ..Le Soir" 'dat de westerse voogdij in Indonesië graag nog enige jaren had zien- voortduren en dat de sou- vereiniteitsoverdracht een „nieuwe achteruitgang van Europa in de wereld" noemt. Toen de regering indertijd de aanvrage voor een concessie voor een charterluchtvaaxtbedrijf in willigde, was bekend, dat de KLM op dit terrein geen ambitie had. Nauwelïjks was „Aero Holland" echter opgericht, zo verklaart het bestuur, cf door de KLM werd be langrijk meer activiteit op dit ge bied ontplooid. „Aero Holland" on dervindt thans, dat de KLM tracht geheel door „Aero Holland" ont wikkelde en. op haar initiatief tot het luchtverkeer gebrachte relaties tot zich te trekken. - „Aero Holland" wil geen concur rentiestrijd aanbinden met een be drijf dat vopr bijna I0Q% aan de staat behoort en daardoor over ge heel - andere middelen- beschikt- dan. een particuliere onderneming. Zij hoopt, dat andere inrichten om trent het wezenlijk belang van de Nederlandse luchtvaart en .een" netere internationale -positie van Nederland het mogelijk zullen maken het volledig bedrijf in grotere vrijheid weer op te nemen. DEN HAAG, HAL de' Koningin heeft na afloop van de plechtigheid der soiivereiniteitsoverdracht bet volgende telegram aan president Sukarno gezonden; „Op deze aangrijpende dag, waar op Indonesië haar onafhankelijkheid heeft verwerven, zend ik u, mijnheer de president, mijn beste wensen voor het geluk en de voorspoed van uw land en volk. Moge de Tltrfe, welke thans onze beide landen verbindt; strekken tot zegen van Nederland en Indonesië." PARUS. I'Epoque schrijft: Nederland had reeds In 1940 plannen opgesteld om de souvereiniteit over het toenmalige Nederlandsch Indië aan de Indonesiërs over te dragen, doch de emancipatie van een gebied met zeventig miliioen Inwoners, verspreid over verscheidene duizenden eilanden en met verschillende levenswijzen, is een ongelooflijk moeilijke taak. Toen kwam de Japanse bezetting, die zoveel als maar enigszins moge lijk was, het ontstaan van anti-Ne derlandse en anti-Britse gevoelens onder de Indonesische bevolking aanmoedigde. Na de capitulatie van Japan, kwa men de Britten, die de taak van de nieuwe regering te Den Haag in geen enkel opzicht vergemakkelijk ten, De Engelsen lieten toe, dat er in 1945 in Indonesië een nationalis tische regering werd gevormd. Zij moedigden deze Indonesische natio nalistische beweging dermate aan, dat zij haar reeds spoedig zelf niet meer in de hand konden houden. En daarop was het de beurt van de Verenigde Staten, die op meer openlijke wijze optraden. Het is te vrezen, dat de politieke onrijpheid-der Indonesiërs het voor de nieuwe republiek moeilijk "Zal Telegram N.V.V. aan president Sukarno AMSTERDAM. Het bestuur van het N.V.V beeft het volgende telegram gezonden aan president Sukarno; „Wensen de volkeren van Indonesië in persoon van Uwe Excellentie hartelijke geluk met bekroning door souvereiniteitsover- dracht van bewonderenswaardige strijd om nationale zelfstandigheid. Hopen op vriendschappelijke sa menwerking tussen uw en ons volk en in het bijzonder tussen georga niseerde werknemers van beide staten". maken de vrede in haar gebied te bewaren. Ondankbaarheid is de eerste wij ze, waarop de souvereiniteit zich uit, doch de beschavende rol van de Nederlanders in Indonesië kan niet worden vergeten. Dank zij de Nederlanders werd. Indonesië een welvarend gebied en werden de materiële en morele voorwaarden geschapen, waarop de R.I.S. thans 'het recht op vrijheid grondvesten". F Nee toch.Heus Proeven, genomen met men sen die nog nooit een stomme en/of een geluidsfilm hadden gezien, wijzen uit dat zij voor 75% niet geïmponeerd zijn en er niets aan vinden. Uit een politierapportergens: gestolen automobielen: 23; teruggevonden: 27; ges tolén fietsen; J1; teruggevonden; 13. Byron, Dickens. ShelleyTen nyson, Baudelaire, Dostojej- ski, Flaubert, Goethe, Nietzsche, Jean Jacques Rousseau, Strind- berg zenuwspecialist "Brain te Londen noemt hen allen ge vaarlijk ziek en rijp voor opner ming in zijn kliniek. Zou hij niet weten, dat zü al haast weer terugkomen? Conchïta Cintron, de beroem de stierenvechtster heeft zich een man bij elkaar gevochten, nog wel een man van adel uit de familie BombeirsNog 20 stieren en dan gaat het paar naar Afrika.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1