HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Controle op leesbibliotheken ondeugdelijk en ongrondwettig Rusland kan Indonesië de voet dwars zetten Kabinet Bidault hangt aan4 een zijden draad Culturele vervlakking moet in de wortel worden aangetast M ichael eorodin. .die in de twintiger i aren Russisch ad viseur van de Chinese Hankau- regering was. heeft eens verteld, dat hij naar het Verre Oosten was "gekomen "met de bedoeling in het onmetelijke Hemelse Rijk het vuur van de wereldrevolutie te ontste ken. waarvan men in die dagen, in het Kremlin droomde. Maar toen hij eenmaal in China was, werd hij gegrepen, door de reusachtige pro blemen van het land, ging hü vol komen ónder in de massa, zag hii zich van dag tot dag geplaatst tegenover de typisch Chinese waagstukken en raakten zijn oor spronkelijke bestrevingen hoe lanr ger hoe meer óp de achtergrond, omdat China zelf hem in ziin greep kreeg en "niet meer losliet. Trekken der afdelingen Dr Hirschfeld biedt geloofsbrieven aan Vrees voor Russisch veto inzake toelating tot Verenigde Naties Vrijdag stemming over een reeks van vertrouwensvota Erkenning door tal van landen "Vredesboodschap Uit Straatsburg Adm. Kist wijst onze marine op taak en houding Arme oude weduwe erft 8 millioen dollar Op vermogen Bonté beslag gelegd Aardbeving te Manilla Watersnood in Israel Aan Indonesië V wieg staan enkele goede feeën Nee toch.Heus 9e Jaargang, no, 305 Red. sn Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel- 69300 - Abonn.prljsr per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10, iosse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Donderdag 29 December 1919] Uitgave N.V. De Nieuwe Pe 396644 Bankier i Amsterdamsdie te Rotterdam Directeur: B. de Hoofdredacteur: W. B. F. (Van onze parlementaire rédacteur) DEN HAAG. Wanneer voor grotere groepen van de bevolking allé culturele verlangens blijkbaar worden vervuld op het niveau van de beeldroman, de hit-parade en de bonte Dinsdagavondtrein, dan dreigt er een culturele vervlakking, dia tot nihilisme kan leid en. Aldus laten In het voorlopig verslag van het wetsontwerp voorschriften inzake lees: bibliotheken vele Tweede Kamerleden zlcb uit, H.i. wijst dit verschijnsel erop, dat de oplossing van het vraagstuk van verstrekking van onse- wenste lectuur door winkelbibliotheken in een andere richting - moet worden gezocht dan de !n het wetsontwerp voorgestelde controle door B. en W. der verschillende gemeenten. Behalve dat het kwaad hierdoor niet ia de wortel wordt aangetast, wordt als ernstig bezwaar aange voerd, dat de voorgestelde contröle 5b strijd is met artikel 7 van de Grondwet. Zfl verwijzen daarvoor naar de gedachtengang "van* een 9-tal hoogleraren In staats- of ad ministratief recht, neergelegd in een op 10 Februari j.l. aan de Ka mer gezonden adres. De beoordeling van de Inhoud der boeken door B. en ;W. wordt door genoemde hoog leraren in strijd geacht met de Grondwet en de hier genoemde Ka» merleden sluiten zich daarbij aan. Zfcj menen, dat alleen ai het feit, dat deze hoogleraren in het'staatèrecht deze .opzet strijdig achten met dé Grondwet voldoende reden la om het wetsontwerp af te wijzen, óm? dat zeker in een tjjd. als .deze de wetgever'alles moet vermijden wat redelijk - twijfel kan. oproepen aan het grondwettig karakter-der wet geving. Ofschoon vele andere leden het grondwettig bezwaar niet delen, met name, omdat da vrijheid van de drukpers, n.1. het vrfj openbaren van gedachten hier niet werkelijk in het geding Is, hebben zjj geen be zwaar tégen een andere methode om de verspreiding van uit zedelijk oogpunt ongewenste lectuur te be strijden, mits het kwaad maar af doende de kop wordt ingedrukt.' De tegenstanders van het wetsontwerp in zijn huidige vorm, die het ook vooral bedenkelijk achten, dat het mógelijk wordt gemaakt om streeksgewijze zedelijkheldsnormen vast te stellen, weike afwijken van die in de rest van het land, blijken van hun kant ook niet ongenegen om mede te werken tot maatregé-, len om het kwaad zoveel mogelijk mite- daarbjj -rekening 'gehouden wordt met'hun grondwet tige bezwaren. Zjj denken met name aan het stellen, zo mogelijk in over leg met de Bond van houders van uitleenhïbliotheken, van vestigings eisen voor exploitanten van dergelij ke bibliotheken en aan het opleggen CHINA Russificatie Het is interes sant dit getuige nis nóg eens aan de vergetelheid te ontrukken op een qgenblik. dat alle berichten. in bet zoeklicht van de els, dat aan minderjarigen zonder schriftelijk verlof van oudera en voogden geen boeken uit geleend mogen worden. Het nu aan B. eri W. gedelegeer de toezicht is naar hun mening ter rein van de Rijkswetgever, die tn het Wetboek van Strafrecht dit reeda heeft betreden. Het: gevolg van de nu voorgestelde', regeling kan zijni dat een in dé gemeente Au verboden boek, rustig betrokken kan worden uit de - aangrenzende gemeente' B., waar-het niet verbo den is. Vier dóden bij een trein ontsporing in Frankrijk SAINT DIE. v Vier mensen 'kwamen om" het leven en zeventien anderen" werden .zwaar gewond toen een trein, vol arbeiders, dié naar hun werk vervoerd werden in ds nabijheid - van Saint Die -in Frankrijkontspoorde in de vroege morgenuren.' Een tweejarig jongetje liep ern stige, hoofd wonden op en werd ter stond. naar het dichtstbijzijnde 'zie kenhuis overgebracht, waar eén spoedoperatie" plaats had. Andere gewonden ontvingen ter plaatse eerste hulp en werden met de vol gende trein verder vervoerd. Het ongeluk is - te wijten aan een foute constructie van de rails. (Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG. Tot de-voor het publiek ietwat mysterieuze handelingen van het Parlement behoort het trekken der afdelin gen. De Tweede Kamer doet dit als repel na de opening der Sta- ten-Generaal, na Kerstmis en na Pasen, de Eerste Kamer elke drie maanden. Het is een loterij waardoor de leden gelijkelijk over vijf afdelingen worden ver deeld, welke de ingediende wetsontwerpen onderzoeken, voordat tot openbare behande ling wordt overgegaan. In de Eerste Kamer heeft dit trekken der afdelingen een volmaakt plechtig karakter, omdat de le den zo naarstigaantekening houden, terwijl de voorzitter nö het trekken van een nummer uit een deftige bus een lid' zijn plaatsjn een afdeling aanwijst. Het'is éen eigenaardig gezicht, om de EdelHoogmogehden daar zo ijverig en toegewijd bezig te zienEen model-schoolklas kan niet meer gezamenlijke inspan ning'ten beste geven dan onze Senatoren, die ten' dele' al hun oplettendheid en- handvaardig heid nódig hebben om de hamen in: de juiste kolommente schrij ven op het grote vel, dat zij voor zich hebben. Het kan- ge beuren, dat een Eerste Kamer lid het' tempo verliest door het vallen van een potlood of iets dergelijksDan kan peen wiel renner zich heviger inspannen om de, kopgroep te bereiken dan zulk een Kamerlid om weer met zijn" collega's gelijk te,, komen. En alk'allen de armen voor de bórst kruisen-, ten tekendat het werkafis, sluit dg voorzitter dé vergaderingom deafdelingen gelegenheid te geven om voor zitters en onder-voorzitters te kiezen. BATAVIA Dr H. Hirschfeld. de Nederlandse Hoge Commissaris voor Indonesië, heeft Woensdag middag, gekleed, in ambassadeurs dracht,, aan president Sukarno zijn geloofsbrieven ovérhandigd. Hij was daarbij vergezeld van de heer De Beus,hoofdyah de Directie Verre Oosten eri Jhr De Rahitz. Voor.de overhandiging verklaarde dr Hirschfeld, dat hij zijn benoe ming als een buitengewoonvoor recht, beschouwde eri dat het de vurigef'Weris -»van- H-.M; dé Konin gin en;het.gehele. Nederlandse volk was, dat' de banden tussen Neder land eri; Indonesië, op, een nieuwe basis van vrijheid, gelijkheid en wederkerigheid, niet slechts zou den worden voortgezet, maar juist omdat Zij jthans uitvrijwilligheid voortspruiten, zouden groeien en nog levenskrachtiger worden. Hij verzekerde voorts, dat het zijn streven zou zijnzowel het - welzijn van het Indonesische als het Ne derlandse volk. te dienen. President.Sükarno verzekerde in zijn antwoord bok het zijne hiertoe te zullenbijdragen; NEW YORK. Vele afgevaardigden bö de Verenigde Naties hebben de vrees uitgesproken, dat een eventueel verzoek van Indonesië om als lid tot de Verenigde Naties te worden toegelaten een veto van de Sow- jetunie uit zou lokken. Ook in politieke .kringen te Den Haag houdt men met deze mogelijkheid rekening. Het staat vast, dat tenminste negen leden van de .Veiligheidsraad een verzoek om toelating zouden steunen.. Men acht het echter dufdelflk, dat Rusland zich ten sterkste hiertegen zou verzetten. Deze mening berust op het feit, dat dé Sowjetunle twee maal haar veto heeft uitgesproken over een resolutie van de Veiligheids raad, waarin de overeenkomst tussen Nederland en de nieuwe republiek met vreugde werd begroet. landse zaken a-i. is. Nederland houdt over deze twee kwesties ook regelmatig contact, met de landen der Benelux en met de regeringen van de staten der Westerse Unie. PARUS.Het lot van bet kabinet Georges Bidault hangt thans aan een zijden draad. In de nacht van Dinsdag ©p Woensdag en gisteren de gehele dag heeft de Franse premier een wanhopige strijd gevoerd om zijn begroting bij de weerspannige assemblee er door te krijgen. Woensdagmorgen om even voor half vijf vroeg hü voor de tweede maal binnen een weck een vertrouwensvotum en een uur later stelde hij de vertrouwenskwestie opnieuw. Het ging hierbij om een door de regering beoogde belastingverhoging van één procent op de productie en een belastingheffing van tien procent op de niel-verdeelde winst van maatschappijen. i. In de.loop .van Woensdag maakte hij nog vertrouwenskwesties van de credieten voor de industrialisa tie én van de "staatsleningen. Vrij dag zal over deze vertrouwensvota' worden gestemd. Worden zjj ver worpen, dan zal de regering af treden. Dokter Giles, een geneesheer-chi rurg, die in Georgia „eén vlie gende praktijk" heeft, stond tij dens een kefstvlucht plptselinp voor de keus een noodlanding te Lagrange zo uit te voeren, dat hij de minste brokken zou maken, en het meeste, profijt zou overhou den. De topgevel van een licht .huis ging er aan, het vliegtuigje zelf. kon naar de sloper, maar de inwonenden vanhet huis kwa men met de schrik vrij eii dokter Giles was zelf nog op tijd by zijn pfltiënt. die uit het China van Mao Tse Toeng komen opnieuw van een toenemende Russische invloed spreken. Bij honderdtallen zijn net als in de dagen van Borodin, de militaire en technische Sowjet-ad viseurs in China aan net werk. Zullen zij er in slagen China ge heel te russificeren? Of zal hun evenmin gelukken, wat ook een man als Borodin, die van een veel grotere bekwaamheid was niet tot stand kon brengen? Zolang het tegendeel niet bewe gen is; geloven wij. dat ook zij de Russificatie van China niet zonder meer tot stand zullen kunnen brengen. Wanneer zij zich strikt aan de orders van Moskou houden, bestaat er grote kans. dat zij al heel spoedig ook met 't communistische China in conflict zullen geraken. Dat is de Stalinisten in 1927 over komen en ook in 1945, toen Moskou "eerder geneigd scheen tot samen werking met de Kwomintang dan met.Yenan. Passen zü daarentegen -hun politiek aan de specifiek Chi nese behoeften aan. dan zou het Inmiddels is de nieuwe staat,-na dat dit Dinsdag reeds geschied was door Canada, Zuid Afrika, de Phi- lippijnen, Australië, Engeland en Birma, Woensdag ook officieel er kend door de Verenigde Staten, die hiertoe hun voornemen reeds ter stond te kennen hadden- gegeven, alsmede door België, Zwitserland, Egypte, de regering van het natio nalistische China, en Portugal. Het eerste overleg in Unie-ver- band tussen Nederland en Indone sië op het buitenlandse beleid heeft reeds plaats gehad. Het heeft in de eerste plaats betrekking op de kwestie - van de. erkenning van de regering van Mao Tse Tung in China en voorts op de de-juré erkenning van Is rael. De besprekingen over deze aangelegenheden zijn reeds inge leid in de -dagen, die onmiddellijk aan de souvereiniteitsoverdracht vooraf gingen dooi- de Hoge Verte genwoordiger van de Kroon, de heer Lovink, en- het nationale voorbereidingscomité in Batavia, Na de souver ei niteitso verdra etit werd dit overleg voortgezet in Den Haag met de minister-president van de nieuwe staat, drs. Hatta, die tevens minister van büiten- De onenigheid tussen het kabi net en de nationale vergadering betreft vooral de belastingen, die nóch de rechterzijde, noch de communisten verhoogd wensen te zién- Ds, toekomst van Bidault, hangt vooral'af van: het aantal stemmenjjciat ;hüj -van; deradicaal- soaalistëa Y én - rin dere"géfiiati gde groepen zal ontvangen. De radica len zijn weliswaar in het kabinet vertegenwoordigd :en steunen het theoretisch, ook, maar hun rechter vleugel heeft de laatste tijd her haaldelijk tegen Bidault gestemd. Politieke waarnemers achten de algemene atmosfeer, niet gunstig voor Bidault, maar toch zal de as semblee op het laatste ogenblik wellicht aarzelen hem ten val te brengen. Bidault zelf heeft verklaard, dat, indien men zijn regering omver werpt, hij er voor zal zorgen, dat zijn partij, de M.R.P., niet meer deelneemt aan een nieuwe coalitie- regerihg. Dit .zou waarschijnlijk de vormingvan, een nieuw kabinet onmogelijkmaken en leiden tot nieuwe algemene verkiezingen. Dit betekent, dat.de afgevaardig-, den, die tegen. Bidault stemmen, het.risico lopen zelf hun .mandaat' te verliezen, want het is onwaar schijnlijk, dat de socialisten en dé gematigderadicaal-socialisten te zamen of afzonderlijk een kabinet zouden kunnen vormen: Gisteren heeft de premier het kabinet in spoedzitting!, bij een ge roepen om een definitieve strale- gia:.vtt aK-het: -begro tings debat voor.: te bereiden. Nu Sukarno als staatshoofd te Djakarta is gaan wonen, valt ook' meer licht op zijn gezin. Hier ziet men zijn kinderen die afscheid nemen van Neerlands laatste HVK, de héér Lovink. V' STRAATSBURG De klokken van de Straatsburgse kathedraal zullen op Oudejaarsavond të 'mid dernacht ook' via de Nederlandse radio te horen zijn. Haar gelui zal worden gevolgd door de uitzending van vredesboodschappen van hét Europese parlement, dat zjjn zetel hun maar al te gemakkelijk net als straatsburg heeft. Zij zullen wor- wa-h want jr>1 tt.- Borodin' kunnen vergaan. Want China is een grote smeltkroes. Vreemde invloeden .mogen er schijnbaar een Üidlang opgeld doen, omgesmolten worden zij. Nevelig en kouder Weersverwachting geldig tot Vrijdagavond: Zwaar, bewolkt met plaatse lijke cpklaringén; op vele plaat sen nevel en. hier en daar mist. Overwegend droog weer. Zwak ke. later matige wind tussen Zqjd en Oost. Iets kouder. 30 Dec.; Zon op 8.48, onder 10.37; Maan op 13.07. on dér 4.00, den uitgesproken door Paul Henri Spaak, voorzitter van de Europese Consultatieve Vergadering en Gus- tav Rasmussen, Deens minister van buitenlandse zaken,, voorzitter van het Comité van ministers. Kardinaal Mindszenty Tiaar Moskou overgebracht P.OME. Volgens, het Italiaanse nieuwsagentschap Ari. dat door gaans goed c o de hoogte Is. met het katholieke nieuws, is kardinaal Mindszenty van Hongarije onder zware bewaking uit Boedapest weggevoerd. Waarschijniilk- zal>hij worden overgebracht naar Moskou.' BATAVIA. Ylce-admiraal F. J. Kist heeft de volgende dagorder uit gevaardigd: hBü Koninklijk Besluit hen ik op het moment van de souve reiniteitsoverdracht -eervol ontheven uithet ambt van commandant der Zeemacht in het Oosten en hoofd van het departement van marine in Indonesië en benoemd tot vlagofficier van de Koninklijke Marine in Indo nesië voerende het hevel over het personeel en de onderdelen van de Koninklijke Marine alhier. Gelijktijdig is in de positie van de Koninklijke Marine in deze ge westen verandering gekomen, dat zij niet meer vanzelfsprekend, maar op verzoek van de RJ.S. hier vertoeft Enerzijds volgt hieruit, dat het marinepersoneel hier te lande een behandeling kan ver wachten als gast, anderzijds rust op u de plicht u als correct gast te gedragen. Bedenkt, dat Nederlands prestige hier.-- beoordeeld wordt naar uw houding en dat gij uw. land geen betere dienst kunt be wijzen dan bewust vvan uw Neder landerschap, zelfverzekerd, waardig en correct op te treden en daar door respect af te dwingen van de Indonesiërs. Slechts-op» die wijze dient gij naar behoren uw land en .Haaiy die als hóófd van de Neder lands-Indonesische Unie de samen werking van Nederland en Indone sië symboliseert. Leve de Konin gin."" v. !'-• ■Tevens werd bekend -gemaakt, dat met ingang van 24 December j.l. de werving van personeel voor de Koninklijke Marine in Indone sië is stopgezet. POST VOOR DE „CAMERONIA" DEN HAAG. Post bestemd voor naar Nederland terugkerende militairen aan boord van het troe penschip „Camernnia'', welke in een der tussenhavens zal worden uitge reikt, moet uiterlijk op Januari 1959 in Nederland ter post worden bezorgd. Behalve de. gebruikelijke gegevens dienthet adres de ver melding te bevatten; „Aan boord van het troepenschip „Cameronia" op thuisreis naar Nederland". De naam van de vermoedelijke tus senhaven mag dus niet worden ver meld, Y. Truman is Woensdag per vlieg tuig uit zijn geboortestad Indepen dence {Missouri), waar bij de Kerstdagen - doorbracht, in Was-, hington teruggekeerd. STUTTGART De 75-jarige weduwe Rosa'Koehler uit Schwae- bisch.Hall heeft acht millioen dol lar geërfd. Haar beide kinderen, Lïna Wie- land en Ernst Koehler, zullen ieder 2.5 millioen krijgen, Zjj zjjn recht streekse nakomelingen van dé Amerikaanse smiiftabakkaning Hermann Schaefeoydie in het begin van de negentiende eeuw uit Duits land emigreerde. Sinds 1922 hebben honderden, die de naam Schaefer droegen, naar de erfenis gedongen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft thana de gelden vry gegeven. De drie erfge namen leven in zeer bescheiden om standigheden. (Eigen bericht) De inspectie der .belastingen heeft beslag gelegd op de bezittingen in Nederland van de politieke delin quent Bonté uit Zeist, die reeds geruime tijd in Zwitserland ver blijft Bonté is ds man, die de zaak tegen ex-burgemeester Visser "sri drs W. Bos aan het rollen heeft ge bracht. Op het vérmogen van Bonté in .Zwitserland, kan geen be slag worden: gelegd. Mr Ie Poole onderscheiden DEN HAAG. In een openbare slotvergadering van het hoofdbe stuur der „Stichting Toezicht Poli tieke Delinquenten" is Woensdag middag het werk van deze stichting officieel afgesloten. De drie, spre kers: prof. mr F. J. -F. M; Duyn- stee, minister Wjjers en Baron van Tuyll - van Serooskerken., spra ken zeer waarderende woorden over het werk van de stichting. Minister Wijers- maakte bekend dat ae oud-directeur, mr J- le Poóle door de koningin benoemd is tot ridder in de orde van de Neder landse Leeuw. Onder luide bijvel van het publiek overhandigde hij de versierselen. Noordaliantische raad 6 Januari bijeen WASHINGTON De Noordat- lantische raad zal 6 Januari te Washington bijeenkomen ter. be spreking van net in. het begin van December te Parps opgestelde plan voor gemeenschappelijke.:.., verdedi ging van het Noordatlaritischè ge bied. De goedkeuring vftn deze plannen door de raad is nodig voor de Amerikaanse wapenen aan de landen van het pact kunnen worden verstrekt. Burgemeester G, H. P. Bloe men zal in verband, met het berei ken van: de pensioengerechtigde leeftijd met. 1 Januari aftreden -als eerste burger van; Oldenzaal. Hem is het ereburgerschapder. stad-^aari- geboden. Marinekazerne Gubeng aan TNI overgedragen SURABAJA-— De marinekazer ne Gubeng In Surabaja is overge dragen aan het bataljon Djarot van de. T.N.I. Na het spelen van vaandelmars door ie tamboers en pijpers van mariniers werd de Ne derlandse driekleur neergehaald én vervolgens, ging de kazerne over in handen van kapitein Has san.-- V - Nederlander in Praag gearresteerd PRAAG Nakr eerst thans bekend wordt heeft de Tsjechische politie twee. weken geleden de Ne derlandse zakenman J. Louwera' in Praag gearresteerd. Dp heer Lou wera Is hoofdvertegenwoordiger yan. 4? '-Ór-K-'U.. in-.Tsjecho-SlqwalriJe; ;.Wélke: beschuldlgingentegen hem Worden ingebracht is niet bekend. De Nederlandse autoriteiten hebben hem nog niet mogen bezoeken,, of schoon de Nederlandse legatie in voortdurend contact 3taat met hot 'ministerie van buitenlandse zaken. Het bericht van de arrestatie heeft dé Nederlandse legatie ontvangen van dc assistent van de heer Lou- wers, de heer J. Dooren, die verteL ds, dat deze in een politieauto van zjjn bureau werd weggehaald. De heer Dooren vertoeft thans In Ne derland. SAN' FRANCISCO Te San Francisco is langs draadloze weg uit Manilla vernomen, dat daar om 4J0.uor vanmorgen Nederlandss tyd 11.10 uur plaatselijke tijd 'n hevige aardbeving Is begonnen. Bjj het ter perse gaan van ons blad ontbreken nog nadere bijzonderhe den. Tel Aviv staat voor een deel blank TEL AVIV Sedert vier dagen wordt Israel geteisterd door zware stortregens. Het weerkundig instituut meldt dat de neerslag in deze vier dagen. 80% bedraagt- van het jaarlijks gemiddelde. Tel Aviv staat ge deeltelijk blank. De gróententeelt heeft door het water zeer" véél ge leden.; Na de buitengewone droogte la' de zomermaanden ig deze over vloedige .regen voor vele land. bouwgewassen catastrofaal. Da toestand in de kampen voor immi granten -is ernstig. Vele tenten zijn door het water meegesleurd. De overheid heeft een dringend beroep gedaan op de.: bevolking, ora de 7.000 kinderen uit deze kampen op te nemen.. - De golven opde Middellands a Zee bereiken een nog. nooit, waar genomen hoogte. Centralisatie Gasbedrijven nog niét definitief (Van een onzer verslaggevers) 'r DEN HAAG Hét staat nog niet vast, dat de gas voorziening in. Ne derland gecentraliseerd zal worden. Wel is een regeringscommissie be zig de mogelijkheid tot centralisa tie te onderzoeken. Binnenkort zal een- uitvoerig rapport worden uit gebracht naar aanleiding waarvan een-., eventuele beslissing .volgt. Mocht de "centralisatie doorgevoerd .worden,, dan is te verwachten dat de - Haagse en Rotterdamse- gasfa brieken eén belangrijke roh'bil de voorziening gaan spelen. Zij zullen haar capaciteit 'dan' moeten verf twee h drie-voudigen, evenals enf kele fabrieken in andere gróte plaatsen.: Dit betekent-voorts,dat vele van de 130klemëfé"gasfabrie- ■ken iri Nederland wanneer dè -centxalisatie riporgaat uitgescha keld wordenY - - „Waterman" óp de thuisreis Het troepenschip -, „Waterman'* i» 24 December uit Tandjong Priok vertrokken, met 1465 passagiers. Aan. boord. beviuden rich 3-2 R.I., staf 3e inf. brigade groep, personeel tandheelkundige dienst, 2-1 en 4-1, A.A.T. en de 'staf van het bataljon A.A.T. x - Hét tróepenschip'. de „Groté Beer" wordt' omstreeks 10 Januari 1950 te Amsterdam, venvacht. DJAKARTA. Het regent erkenningen en gelukwensen te Djakarta gel(jk Jan Pieterszoon Coen's Batavia sedert Z7 December 1949 heet. Ier land, Australië, Egypte, Tortugal kwamen vrijwel gelijktijdig binnen met het bericht, dat Noorwegen in l£der geval de nieuwe staat dé jure zal erkennen. Het wemelt van mensen In Djakarta die telkens met een nieuwe ver-, anderlng aan hun uniform lopen te pronken. Het blijft druk, maar het blijft ook ordelijk. Grote zorgen zijn er op het ogen blik niet, of het moest al zijn, dat men de verbindingen met (en; in) het opvallend-zwijgzame Atjeh zwak vindt. De post gaat per vlieg tuig en per jeep, maar de spoorwe gen zijn er ontredderd, daar het materiaal in S jaar tijds niet is aan gevuld en bruggen ingestort zijn. Nadat bladen als i'Epoque, e.d. waarderende woorden hadden ge wijd aan het waarlijk vele goede waardoor het Nederlandse bewind zich meer dan drie eeuwen in de Oostelijke Archipel heeft geken merkt, zijn ook Amerikaanse en Engelse bladen daarin gevolgd, ook de liberale -News Chronicle; men verwacht veel van de Unie, daar In donesië anders erg open en weer loos zou liggen voor Russlsch-mar- xistische ondertnijhihgen. Er gaan zelfs stemmen op (o.m. in België's leidende politieke kringen) of het wel goed is Indonesië zo spoedig vanNederlandse troepen wordt ontbloot, iets" waarover men twee Duitse luchtbasis wordt weer opgebouwd BERLIJN - De vroegere proef- hasïs van de Duitse luchtmacht te Rechlin an der Muritz (Mecklen burg), die door het Russische leger in 19-15 volledig werd ontmanteld, wordt thana met spoed herbouwd, zo meldt „Der- Abend"; (Amerikaan se vergunning). Duitse-technici en specialisten van de Wehrmacht, die in Rusland krijgsgevangen zijn ge weest, herstellen de. loodsen, de la boratoria, de werkplaatsen - en de proefinstallaties. Y Gevechten met Titoïsten in Albanië ATHENE -r- In Noord-Albanië zijn gevechten uitgebroken tussen Anti-Kominform-Partisanen en Al banese. .veiligheidsbrigades.-. Het Hodja_regime voelt zich ernstig be dreigd door de -activteit van Tito- istische partisan en wier aanvoerder VerlasJL -zich - in iMacedonië schuil hóiidt.; Y weken geleden nog in alle talen zweeg. - - Dit houdt ook-een beetje verband, met een plotselinge opleving in de wereld die nog aan pleizierreïzen denkt en aan pleizierreïzen kan doen en die Indonesië (Bali!) boven aan haar verlanglijstje voor 1950 he eft -gezet. Geen atoomcontróle in de naaste toekomst WAEHmÖTON David Lillen. thai, die In Februari aftreedt als voorzitter van de 1 Amerikaanse commissie voor de atoomenergie, heeft verklaard, dat een interm overeenkomst over contröle van dó atoomenergie in de naaste toekomst niet verwacht kan wordgn,. doch dat de vooruitzichten op lange termjjn gunatig ztjn. Khotid el Azim heefteen nieuwe. Syrische coalitieregering gevormd van tien ministers. Cary Grant en Betsy Drake zijn getrouwd. Zn alle stilte Zonder bloemen. Zonder stera den, Slechts 12 mensen, tuisten ér van. Dal belooft iets: goeds' (uaor Hollyvjooders). d— V Van de 1900 dollar die een veertie?ijarige te Philadelphia' won. met éen radio-wedstrijd bracht hij- ineens 1000dollar naar de burgemeester „voor ar me kinders". Voor 20 dollarcent; .per mijl worden dronken autobe stuurders te Dortmund tussen 10 uur 's avonds, en: 's morgens 6 uur ucilig naar huts geloodst door leden van een nuchtere aiUamobielclub.-^r- Begrafenisstoette Courcelles (België) brok. al samba-ende naar kerkhof, omdat de overle dene zulksuitdrukkelijk had verlangd. Het ontbrak niet aan belangstelling/ —.;r.:v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1