Uitstekende uitvoering R'damse Turnbond WREKER t 5 Oud en jong. licht en vlug op de planken van de Schouwburg Van der Vegt niet in Zwaluwen-elftal Nederlander ronselt voor profclub In kort bestek Hardrijders naar Noorwegen Jack Lovelock .^verongelukt >Wt "JOtaA KNVB wil Stichting voor invaliden Kerknieuws SCHEEPVAART Geopend AUTO-MOTORRIJSCHOOL „EVERSTEUr' i-SS' DE ONBEKENDE! Donderdag- 29 December 1949 In een tot op de laatste plaata toe betêfte Rotterdamse Schouwburg hebben we sisteravond van acht tot elf uur - mei een kwartiertje pauze ertussen met volle teugen zitten genieten van het menu. dat de Rotter- damae ^bond-ona vooraette. Vlftlén veraebltlende gereehten behelsde S,n~ üe officléle opening Inbegrepen en bij a! die gerechten was er IS? f "''"bP Stonden zeggen dat het niet beviel. Natuur, nik. bet een was beter dan het ander, er waren er die op kwistige wijze het mccmerBchap verrieden van de grootmeester kok (of kokkin), die hen had bereid en er -waren er die dat in mindere mate deden. We hebben de meisjes van Aspasia bezig gezien op de hen eigen wijze vol overgave,, zichzelf verliezend in de rhythmische bewegingen en een kennis van ons, die een bijzondere voorliefde heeft voor de rhythmische gymnastiek,' hoorden we na afloop beweren, dat dit te goed was om woorden voor te vinden, hijzelf kon het tenminste niet. Toch zouden we deze jonge damea "niet alleen de grootste lof toe willen zwaaien, de dames van Atlanta vertoonden in de vrije oefening met gedeeltelijke on dersteuning. ook, dat zij dë fijne kneepjes van deze moeilijke oefening meesterlijk goed kenden. Dit was'wel één der nummers, die ons persoonlijk het meest konden bekoren. De vrije oefening met wederkerige ondersteuning, welke door de heien van „Rotterdam" ten beste werd ge geven, was menen we wel wat uit gebreider dan bij de uitvoering, die de vereniging zelf heeft gegeven en de :,afwe.rkipg---T- hoewel tóen reeds voldoende .was nu nog beter. Voor het laatste nitnimer voor de pauze: de brug door het heren keurkorps van de'R.T.B,,' niets dan lof; het vol deed aan' alle" eisen, die' we .eraan zou den...willen stellen en hoewel er eenturher „was, wiens prestaties bo- ven die>ari de andere uitstaken, was het geheK nummer toch dermate goed verzorgd, dat we menen de R.T. B.-.geluk te moeten wensen met der gelijke turners. De' Bónd kan zich bóverdien: nog oni. een andere reden gelukkig:; prijzen..'Zij kreeg van de vereniging OJC.K;: een prachtig ring- taëstel cadeau,hóewei zij -er alleen maar óp: gerekend had. een ontwerp vö.or eend er gelijk toestel te krijgen.' Kort na de.pauze Iieten\de heren, sehioreh'i van Ulysses zien,- -datoud vani jaren nog niet stram van leden behoeft te .betekenen, hun" prestaties verrieden de oude vos, die wel zijn haren-6egint. .te-, verliezen, .maar die zich nog'bédreven'voelt in de""streken in casu oefeningen. Vooir de pauze gaven de dames'Van Hollandia dog een goede baloefening ten beste en aan het slot van de avond. toen ..de dames in de vestiaires hun eerste klanten reeds hielpen, werden we nog verrast door de heren van Kra- lingen, die in een nummer tafel- springen snelheid aan beheersing paarden. (Eigen bericht) Anton van der Vegt, die was op gesteld in het Zwaluwen-team dat op Nieuwjaarsdag tegen het Am sterdamse elftal zal uitkomen, zal op medisch advies niet uitkomen. Vlak voor het einde van de wed strijd HBS—RCH op 28 November liep de HBS-er een blessure op, die zich aanvankelijk niet ernstig liet aanzien, maar röntgen-foto's %-ezen Uit, dat een teen was gebroken. Het gips is verwijderd, maar de ge neesheer heeft v. d. Vegt nog geen toestemming gegeven te voetballen. Het bestuur van de K-N.V.B zal een lid van een der aangesloten verenigingen in staat van beschul diging stellen. Gebleken is. dat dit nog niet met name genoemde-lid optrad als. rondselaar voor een Franse prof-voetbalclub. Aldus meldt de Sportkroniek. Naar wij vernemen betreft het hier het lid van Hermes DVS, de J. Het bestuur van Hermes beeft de J.' gelegenheid gegeven, een ver weerschrift iïi te dienen. Men: ver moedt, dat hij voor enige tijd zal worden geroyeerd. Turnsters in actie. <BLnnenland> AMSTERDAM. Per Scaodi- navië-expres zijn enige bekende schaatsenrijders naar Noorwegen vertrokken. Jan Langedjjk, Oud- karspel, G. Maarse, Aalsmeer, C. Keus, Breukelen, J. W., van der Hoorn, Jb van der -. Hoorn en W. Vermeulen, alléri uit Ter Aar en de Leeuwarder J. 'Charistüs. Het gezelschap reist onder leiding van de .heer K.. Schenk, lid van de T.C. van: de NVBHS. De hardrijders tjzullen voorlopig vijf weken1 in hotel: Bóndeheimen in Hamar verblijf houden. - Voor eigen rekening 7 zijn - ver trokken: M. Nooy, Hoorn, M., van Wijk,- .Vries (Drente), F.:H, J. En schede, Utrecht, T. de Bruin," Naald wijk, A. van Ommen, Katwijk. a.d. Rijn en mej. M. M. Dam; Amster dam." Zoals bekend vertoeven Huiskes, Broekmanen Van "der Vóórt ;als' afgevaardigden van de KNSB reeds enige tijd in Noorwegen. Het dorpl* Bern zal zlch^mds^gg^ „r.NEML-.YQRK meen te Heusden afscheiaeb.™euscïen j0 -m-.- 7o. verlangt in ruil voor dit afgestane ge-.' bied de dorpjes Heesbeen en Doeveren, die thans tot de gemeente'Eethen beho ren. De Belgische bloemkwekers hebw ben geprotesteerd tegen bloemëninvoer uit Nederland. De door de vakraad voor de grote, metaalnijverheid voorge stelde 5 pet loonsverhoging is door het college van rijksbemlddelaara goedge keurd. De samenwerkende organisa ties van werkgevers In het bakkersbe drijf achten loonsverhoging van 5 pet. slechts dan aanvaardbaar, als deze lijktijdig gepaard gaat met een- verho ging van de prijs van het zogenaamde regeringsbrood. De samenwerkende patroonsorganisaties en de uniebonden in het bouwbedrijf hebben volledige overeenstemming bereikt, inzake d< door de-regering toegestane loonsverho ging van 5 pet. Op 1 Januari zal dr L, J. H, H. Crobach gepensionneerd wor den als geneesheer-directeur van het St Jozefsziekenhuis te Heerlen. Hij zal op gevolgd wórden door dr H Lindeboom, die wegens ziekte van dr Crobach reeds enige maanden de directeursfunctie waarnam. v (Buitenland) Polen heeft het Franse protest tegen de uitspraken van het proces te Wroc law „categorisch" van de hand gewe zen. Tussen Turkije en de V.S. is een cultureel accoord getekend. m In Leipzig zijn de vorige week een groot aantal zakenlieden gearresteerd. Een Jong Zweeds zakenman, Hoiger Hjelm. stond Woensdag voor een gerechtshof te Praag terecht. Hjj heeft reeds 3 maanden ge vangen gezéten, doch het is nog steeds niet bekend, waarvan hfj wordt beschul digd. De „Cunard White Star Shipping Company" heeft het voornemen om een reuzen schip van bijna 90,000 ton te la ten bouwen, dat dienst zal moeten doen op de routè over de Atlantische Oceaan. -In een restaurant in de stad Unna (Kuhrgebled) is een vechtpartij ontstaan tussen 40 Belgische soldaten en 150 Duitsers. Twee Duitsers moesten In een ziekenhuis worden opgenomen. Een roeiboot met 15 Kerstfeestvierders is op de Rijn, nabf). Wesel. omgeslagen. Tien personen verdronken In het ijskoude wa ter. Vier personen werden gedood en vijf anderen gewond.'door een brand In een Oost-Berlijns warenhuis. De brand ontstond, doordat vuurwerk vlam vat te. Een zeer zware sneeuwstorm, die Dinsdag met een snelheid van 75 mijl per uur in de omgeving van Vancouver woedde, heeft de telex-, telefoon- en te legraafverbindingen met het binnenland van Brits-Columbia verbroken, Vier personen kwamen om het leven toen In Alexandria reen huis instortte, tenge volge van de zware regenval van de laatste week Verschillende dorpen In Egypte zijn van de buitenwereld afge sloten, Dinsdagochtend had in d( Franciscaner Antonius kerk te Rome, d< plechtige bisschopwijding plaats, van mgr .Gori, de nieuwe .patriarch van Je ruzalem, m -De „Wiener Radiowerke", de belangrijkste fabriek van radio-on derdelen tn Oostenrijk, is door brand volledig vernield. Dinsdag zjjn te Frankfort aan de Oder drie transporten van 5.691 Duitse krijgsgevangenen uit Rusland gearriveerd. Dr Ebiro H. Sadun, van de Universiteit van New Orleans, 'hééft mededeling gedaan'Van de ontwikkeling van een nieuwe vita mine b, genaamd „pga". Deze vitamine, beschermt, kuikens tegen wormen-en Is de eerst bekend geworden vitamine te gen parasieten t 1 Jack Lovelock, de Nieuw-Zeelandse middenaf- standloper. die tijdens de Olympi sche Spelen van 1936 te Berlijn de sportwereld versteld deed staan met zijn overwinning ra wereld record-tijd (3 min. 47,8 sec.) op de 1500 m„ is te New York onder een trein van de ondergrondse geraakt en op slag gedood. Hii was 39 jaar oud. Lovelock was in 1933 wereldre cord-houder op de .1 mijl met een1 tjjd van 4 min, 07.6 sec. Naar de politie vermoedt heeft Lovelock een aanval van duizelig heid gekregen waardoor hij van het perron viel vlak voor een bin nenkomende trein. Kart tevoren had hi,i uit het ziekenhuis, waar hii sedert 1945 als arts werkzaam was, zijn vrouw oogebeld en haar ver teld. dat hii zich Riet goed voelde en naar huis kwam. Lovelock was vader van twee kinderen. Wereldkampioenschap schaken dames MOSKOU Het was „restjes- dagjLdn. Moskou, Alle afgebroken partijen uit de7vier gespeelde ron den werden beëindigd. De uitsla gen luiden: Eerste ronde: Larsen (Den.)— Langosh (Hong.) 01. Twéede-ronde:- Mora (Cuba) Langosh'V» Derde TondeLangosh—Karff (V£.) 1; Grosser (V.S.)— Gruhkoyè£ (Tsj.-Slowakije) "0—1; Bykova (Rusl.)Rubtsova (Rusl.) 0—4; Keiler .(Duitsl.)Rudenko (Rusl.) Vierde, ronde: Tranmer (Gr,Br.) Rudenkö (Rusl.) V*¥t\ Mora Karff i~-0; Grushkova—Bykova Vo-tï; ItudetikoFenny Heemskerk (Ned.)>l—0. Vreemde sprongen van een arrestant In de afgelopen nacht werd in de Noordmolenstraat een motorrijder lastig gevallen door een man; die zich monteur noemde en wel eens een ritje op een motorrijwiel wilde maken. Bij zijn pogingen óm het m&r torrijwiel aan de bestuurder te ont futselen-kwam de laatste te "vallen, waarop de zgn. monteur wegliep/De motorrijder beklaagde zich bij. een surveillerende agent en deze ging met een collega op onderzode uit. In de Wolvestraat zagen zij de monteur lopen. Juist toen zij hem 'in de kraag, wilden grijpen, koos dé man het'ha zenpad. Via Loofdakstraat er. Hamel straat ging het naar de Zwaansbak- kade, waar de- achtervolgde pardoes in de Rótte sprong. Nadat hij enige rondjes had gezwommen werd hij' door zijn vader hij woont op eén woonschip in de Rotte en een. voorbijganger op de kade getrokken, waar de politie al met een jeep klaar stond om"hem naar het'bureau te brengen. .De man, dié :staat' gesignaleerd 'als deserteur en ervan verdacht wórdt militaire goederen te hebben verhan deld, zal ter beschikking van de ma rechaussee worden gesteld. Grooters in hongerstaking HILVERSUM. Zoals wij reeds enige tijd geleden meldden, zou de 52-jarlge J. - L. Grooters, secretaris van de vereniging „Recht voor alle gebrekkige'in; hongerstaking gaan, omdat" gróte groepen nog veel moe ten ontberen. Door een hongersta king, die in de nacht van 24 op 25 December is, ingegaan, wil hij de re gering aanzetten nog. meer voor de gëbrekkigen te doen. JOHANNESBURG De eerste toetswedstrüd tussen Zuid-Afrika- én 'Australië eindigde in een Au stralische zege. De - Aussies wonnen met een innings'en 85 runs. De eindscores luidden: Australië éérste innings 413; Zuïd-Afrika eerste innings 137 eh tweede in- rfings. 19L':;i" Het bestuur van de KNVB, al-: dus de Sportkroniek, wil een on derzoek doen instellen om te ko men tot een Stichting voor Inva lide voetballers. Eventueel zal deze Stichting nauw samenwerken met het reeds bestaande Voetballers fonds, Schaaktournooi te Luzem LUZERN In het internationaal sehaaktoumool te Luzem werd .de vierde ronde gespeeld, De uitslagen luiden: Rabar (Zuid-SD— Znosko Bq- rovsky (Frankr;) 10; Unzicker (Duitsl.)—Tordion (Zwitserl.) 1— 0; Grob (Zwitserl.)Muller (Öos- tenr.) 10; Kramer (Ned.)Blau (Zwitserl.): afgebroken in een voor Blau iets';gunstiger" stelling. De stand luidt thans: 1. Rabar 3j$ pnt, 2. Unzicker 2 pnt. plus 2 afgebr.; 3. Grob 2 pnt.; 4. Blau Plus 2 afgebr., 5. Kramer IX pnt. Plus 1 afgebr.; 6. Znosko 1X pnt.; 7. Müller X put plus 1 afgebr.; 8. Tordion pnt. Damtournooi te Huissen HU1SSEN De uitslagen van de partijen, gespeeld in de 4e ronde van het- internationaal damtour nooi te Huissen, luiden: Gordijn (Den Haag)—v. Aalten (Huissen). 20; Verpoest (België)—-Van Dijk (Wageningen) 20; Ham (Rotter dam)Guignard (Zwitserland)0 -2; Dionis (Franrïjk)Olsen (Rot terdam) 2—0. De stand luidt thans: 1. Verpoest 8 pnt.; 2. .Gordijn 6 pnt.; 3 en 4 Van Dijk en Guignard 5 pnt; 5 en 6 Van Aalten en Ham 3 pnt.; 7. Dio nis 2 pnt.; 8. Olsen 0 pnt. Ned. Herv, Kerk BEROEPEN te Ommen., H. StoÜc te Scheveningen. Te Bruggen en Kerk wijk. C. van. Dop te Ameide. EEDANKT voor 's Grevelduin—Oa- pelie, L, Brasaer te Stfssen AANGENOMEN naar Arnhem, H. Hiensch te-Kampen: de benoeming tot voorganger der. Ned. Herv. Evangelisa tie te Wleringen, H. de Weerd Willems- zoon te Baarn.' die bedankte voor de benoeming te Gasseite BEROEPBAARSTELLING per 1 Maart 1950, w, Leegsma leger predikant Zwol. seweg 81, Deventer. Geref. Gemeenten TwKETAL te 's Gravenhagé, D. L, Aangeenbrug te Dordrecht en J VST. Kersten te Rotterdam. BEROEPEN te 's Gravenhage J. W. Kersten, candldaat te Ratterdam. Gerei Kerken EROEPEN te Valkenburg (Z.-H.) E. J, N ij huls,laatstelijk rea. leeerpred. te Rotterdam. Te Capelle aan de ,TJssei, H, D. Bruggeman, cand. te Bilt- hoven. Te Schettens, A. J. Janssens, cand, te Ter. Aard (Dr.). rr Te Ooster zee S. de Vries, cand. te Zuilen, Te Veenwoudsterwal, J. v. d. staal, te Leens. Te Zuid hern, K. P. v. d. Vjel, legerpred., wonende te Wagenborgen. Te Alkmaar (vac. dr. A, D. H. Pol- man), G. Vellenga te Schoonebeek. Chr. Geref. Kerken BEROEPEN te Noordeloos, S. V. d. Molen te Leeuwarden. BEDANKT voor Doesburg, -M,Dra- yer- te Drachten* Van promotor. Spaan heb ik bë- r ich^geI«egen^dat''pp-»-d e-'twec de dag vvanr- hét 'n ieuwe jaar amatèur- -b ok3\vénstrij deu'-'-wrorderr-géhtittden' in gebouw „Zuid" aan "de Doklaan. Bij deze wedstrijden, waarvóór de heer Spaan nog geen .programma kon verstreken, omdat .loting en weging één uur vóór de aanvang der wedstrijden zullen plaats vin den, gaat het zo schreef hu mij - om het kampioenschap van Zuid-Holland in de C-klasse. Er schijnt voor deze avond veel animo te bestaan onder de- boksers, alle bekende scholen in Zuid-Holland zullen hun vertegenwoordigers stu ren en alles wijst er op, dat er flink slag geleverd zal worden om de titel. En ja, dan kreeg ik verder een brief van meneer K„ die schrijft een trouwe lezer te zijn van mijn bescheiden sportkrabbels, iets waar voor ik hem -zeer dankbaar ben, maai* dat mij toch niet weerhoudt om het niet met hem eens te zijn, want nu moet -u eens horen, wat meneer K, graag wil. Hij schrijft me: „Beste"Kris-krasser, Maandag middag hebben we ondanks het feit. dat de KNVB eerst helemaal geen competitie-wedstrijden" wilde laten spelen toch nog versehei- (ïngez. Med.) MENTHO-REX VerkoudhetdlKlli WAMMIN Diwauvra Bestrijdt de kou van buitenaf langs twee Avegen. dene wedstrijden gehad. Nu kan ik me daarmpg^enfeszirts meeverzoe nen, omöatï'-dit. inhaalwedstrijden ^reii^fïi^fRïï^r 'misschien het wel VArat/denkbeeltiige gevaar bestond;'daTwé'in J"uli nog aan het voetballen zijn. Maar de clubs, die geen competitie-wedstrijd moesten spelen, hebben toch merendeels ge tracht een vriendschappelijke wed strijd te krijgen voor die Tweede Kerstdag, waardoor de spelers helemaal geen kans kregen om eens lokker uit te rusten en straks als de competitie verder gaat weer volkomen fit- in het veld terug te, komen. Ik vind dat niet goed" schrijft meneer K. en ik moet hem direct zeggen, dat. ik het wel goed vind. Want meneer. U schijnt te ver geten, dat die rust, die U ze wil geven, niet zo bijzonder goed is voor de spelers, ik. geloof niet dat ze overwerkt zullen geraken door die wedstrijd op Tweede Kerstdag, en boyendien blijven .ze erdoor in conditie^ Verder 2ijn ér geen w.ed- strjjden op Nieuwjaarsdag, er wordt slechts, een enkele vriend schappelijk wedstrijd gespeeld; 'dus- de rust, - die II ze wijde geven kunnen ze op die dag ook nog krij gen en dan hebben ze het .niet dubbel. Neen, meneer K„ laat die jongens maar gerust, voetballen, dan hebben zij-.hun zin en dan be hoeven wij ons geen. zorgen te ma ken, hoe we onze vrije middag" zul len besteden, en dan behoeven we ons niet te verkniezen bij de haard,: want heus op twee .van die vrije dagen achter elkaar kan ik best een voetbalwedstrijd gebruiken zonder thuis ruzie te krijgen.. Aangekomen schepen 28 December 1349.'' FRIESLAND, Batavia,Ruys, .Schielxa- ven. stg.; .DEAN.H-, Baytown, Van Om meren; Pernis, "olie; ALES. Caen. Worms, Waalhaven, ledig; RIJN. JCot- ka, Vinke, Merwchaven, hout; LYNEAS Zaandam,Fumcss. Wsalhaypn, ledig; KUNLABORI. m.b„ A'dain. "Erh. Dek kers, Waalhaven, ledig; ESCAUT, m.b.. Parijs. Muller, Parkhaven, stg.; AM- STELSTAD. Galveston. Holt., Scheep vaartbedrijf, Maashaven, graan,; REI GER. m.b., Blyth. S.SM.. Mexwehaven, kolen: KONINGIN EMMA. Harwich Ho.ek van Holland: EVERTSEN. m.b. Gefle, Vermaas. 2e Kathaven. hout; ALOUETTE, Goóle, 'V.A.M., Merweha- vén. ledig .v 7"-"* 25 December 1949 SANDHAMN, m.b._ terug uit zee we gens machïneschade. Muller, Maas ha-. A*en; ALCOR. Rlo Grande, Niev Gou- driaan. Lekhaven, stg.; - STANFIRTH, Liverpool, Anth- Veder; Wilton, Schie dam, ledig j FlRETHORN, A'dam Erh. Dekkers, Waalhaven, ledig; BRÏTTA.. m.b., Alexandrië. Ruys, Merwehaven, grult; HONDSBOSCH, m.b., Brussel. Vermaag Parkkade, ledigHAVORN, m b,. New York, Hudig .7Veder. - Merwe haven. stg.;i SHEAFFIELD, A'dam. Fur. ness,. Waalhaven, ledig;. KIRKWOOD, Ro'uaan. Fumess, Waalhaven, ledig; DUKE" QF YORK.HarwichHoek van Hóll3fid; TTFUS, A'dani:Hudig Veder. Lekhaven, stg*.; TROMPENBDRGH, Stockhci'rn Muller. Jobshaven, stg. .-MAGRIX. Huil. Erh. Dekkers. Waai. haven. Jedig: EMPIRE PARKESTON. Harwich Hoek van Holland: PRESI DENT ROOSEVELT. Lorden. Fumess, Capelle aan de Ussel, ledig; MARTINI. Immingham, Wambersle, Schiehaven, ledig; BLUE BOY, Londen. Mublo, Mtd- delharnls, ledig, Vertrokbe» schepen 28 December 1949 PRINSES BEATRIX, Harwich; FOG- DO, 1 Nordenham: DUIVEL AND, New Castle;' BRITISH SCOUT;- New Castle; FIAT, LondenVEGEA;rBóston L; YEW- forest; Lpnden; -* Martha geiss, Rensburg: ST. BERTRAND, Bremen: SANDHAMN, Golflto (is later terugge keerd) ALICE FBEYMANN, Cuxhaven; LILiDIE MATTHIESSEN. Stockholm: MAILAND. Oslo: UNIE, Lissabon via Antwerpen; SPRIKGCRAG, Londen VEGA, Stockholm; BATAVIER H. Loti- den r GREENFINCH. Londen; sCHT- CHAU, V Hamburg;, ACTINIA. Middles- bro; FORT RICHELIEU, Hull: SHE- RINGHAM. Harwich* TERGN1EK, RouaanHASEWINT, Kopenhagen; VINDO, Narvik; LINDEKERK. Bahrein vla Marseille; CLOVA, West Hartle. pool; NAHODKA. Wladiwostock*. PE- TERJON. Micdlesbro; ARNHEM. Har wich. 29 December 1949 MENTOR. A'dam:'TNO. Bristol; WTM, Londen EMPIRE WANSBECK, Har wich; TROUBADOUR, Calcutta; CENS. Rouaan GLENEARN. HamburgFRAN, KA. Porsgrun; KONINGSHAVEN. Casa blanca; AALSUM; Calcutta via Genua. Wind Z.Z.O. Flauwe koelte Kal me zee Bewolkte lucht, GRANGESTOFT, Huil. Las Palmas. 15 -Jan. te R'daro verw.; A RENDS KERK, thuis, pass, 28 ijam.-. Straat Messina q; Marseille. "3 Jan. te R-'dam verw.; ALCYONE, pass. 28 nam. Wight naar Spezia; ALDEbArAN. naar Portland Maine, 23 op 560 mijl west van Hebriden; ALGORAB, thuis.,29 te Bahia 18 Jan. te R'dam verw.; ALNATI, uitg. pass; 29 Bahia naar Rio de Janeiro; AXELDUK, n. Havana. 28 nam. op 300 mijl zuid ten O. van Bermuda's; .ALA- MAK, 28 v. Antwerpen naar Perzische Golf; ALHENA. thuis, 28 v. Santos, 16 Jan. "te Rotterdam verwacht. ATLAS, pass, 28 Finisterre n, A'dam: AMSTELDLEP,. 29 te La Guayra; AR ENDS D IJK, 29 te Santos;. AKKRUM- DIJK, 29 nam. 5 uur v. R'dam. vla Ant werpen n. Gulf havens; ALPHERAT, 2S te Boston Mass.- BREDA, 27 te Callao; "BOSCHFON TEIN, 29 v. Antwerpen te Amsterdam;. BAARN. 28 v. IJmuiden naar Bremen; BONAIRE, n. Barbados, .28 op 1200 mijl (Ingez. Med.) Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië INDRAFOERA, uitg„ "i pass,: 29 v.m. Straat Messina, naar" Port Said. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT. uitg., pass. 29 Kaap Bon, n. Port Said. TABINTA, uitg., pass. 29 Malta, naar Port Said,-/ ORANJEp thuis, pass, 28 Kreta, naar Southampton^. - *..-. GrateVaart ALMDIJK, 24ité- New'OrièanB; AVER- DIJK, 28 nam. V, Antwerpen te R'dam ver-W-: AMSTELSTAD, 28 V, Galveston te R'dam; ALMKERK, 30 v. Australië te R'dam. verw.; ANDIJK, 30 v. Ant werpen te.R'dam verw.;ALCOR. 29 v, Rio Grande R'dèmj'ltAALfiUNL van R'dam n. Genua en:"Calcütta, 29 vra. "4.5Ö uur In zee; AARDIJK, 29.-te Hamburg; ALCHIBA, thuis, pass. 29 Kaap Frio 'n. (Ingez. Med.) VINDING VAN GROTE BETEKENIS VOOR DE HUISVROUW Triomftocht .van ACTIEF. Wrr.;4 De Romeinse vrouwen waren ver rukt, tq.etehaar - mannen- uit -Ger-; manie vdor het. eerst_een\soort.zeep meebrachten^ waardoór -zy, baar kle- dij op een nieuwe' manierIkonden wassen. Vele eeuwen later kwam" het wassen in een nieuw-gtacUum: de harde zeep werd uitgevonden. Weer later volgden de waspoeders, daarna opnieuw een stap voor uit: het zelfwerkend wasmiddel.. En zojuist kwam een nieuwe omwente ling tót stand,de uitvinding van ;het<.4',.„Actief Wit", verwerkt in Castella Zelfwerkend Wasmiddel. .Daarmee- doet een geheel nieuwe methode, zijn intree: het optisch •bleken. Het-,goed wordt vele malen helderder en zachter. Wie sléchts éénmaal de uitwerking van „Castella" gadeslaat, begrijpt de unieke triomftocht van dit nieu we wasmiddel. Bij duizenden en duizenden tegelijk gaan de huisvrou wen van Nederland op „Castella" over. Zij spreken er met elkander over, zij schrijven geestdriftige brieven aan de fabrikant (Dobbel- rr.an in Nijmegen), in één woord: 'er voltrekt zich op het gebied van de wasbehandeling een complete ommekeer! KOM, pass. 29 Santa Maria (Azoren) naar* Trinidad-- BAARN, 23-te Bremen; BLITAR, naar Houston, 28 op 600 mjj! O ten Z. van Bermuda's;- BEVERWIJK, 28 v A'dam n. Stettin; BLOEMFONTEIN, 29" van Kaapstad n. Port Elisabeth; BENGKA- Lis, uitg,, -pass. 2a perim, n. Aden: BOSKOOP. 29 te Curacao. COTTICA. 29 v. West Ir.dië te A'dam verw,;. CELEBES, uitg. 28 v. Penang n. Sirigapc-re; CERAM, thuis, 28 ham. te Port Said, 18 Jan. te R'dam verw.; CLIO 26 v, Antigua naar St, Kltt's. GOTTICA 28 nam v Wes» Indië te A'dam. DELFT, 26 v. Paita n. A'dam; DELFT DIJK. thuis. 28 op 400 mijl Z.W. van Fay al, 4 Jan, te R'dam verw.; DELF LAND, uitg. pass. 29 Ouessant n Las Palmas; DUIVENDIJK, 28 nam.'te Bre- •men; DALERDIJK, uitg. 25 te Seattle. DRENTE 29 v Kuweit n Basrah. EEMDIJK, thuis, 29 te Havana* 10 Jan- te R'dam verw.; EDAM, 26 te Phila delphia. FRIESLAND. 28 nam. v. Batavia te Rotterdam. GANYMEDES 29 te Bahia. GAAS- TERKERK uitg. voer 29 tn het Suez- kanaal naar Port Soedan: HERMES,. 29 te-Barranqüülo;HERSI- LIA,thuis, 28 op 800 raai' N.N-.O. van Paramaribo, 13 'Jan. te A'dam verw,; HEEMSKERK, uitg. pass. 29 Gibraltar naar Genua; HILVERSUM, uitg. pass. 29 Kaap Bon naar Part Said- HELDER 28 van A'dam n West Tndië. HESTIA 28 V Ciudad TruJUlo naar Pu erto Plata. HELICON 29 te Maracalbo. ITTERSUM, Barbados. 28 typ 230 mijl Z.W. van Ouessant. ILOS pass 28 Messina n Gibraltar. JUPITER, pass; 28 Ouessant, 3» te R'dam verw.; JOBSHAVEN, pass. 28 nam. Kaap Sao Vincente naar A'dam. JUPITER pass 29 nam Casquets naar R'dam. KEILEHAVENthuis. pass. 2B Kaap Blanco naar Las Palmas; HELBERGEN, pass. -29 Kaap Sao Vincente naar Livor- no; KOTA GEDE, thuis. 28 op 200 mijl west van Minikoy, 17 Jan. te R'dajn ver wacht. KLIPFONTEIN 29 v Hamburg n Am sterdam. KERTOSONO 28 v Marseille naar Australië, Hoofdkantoor; FLAT ZUIDPLEIN Telefoon 73150 Sierin is gevestigd een geheel nieuwe Technische afdL, zowel vóór'Auto als Motor. Populaire avondcursussen. Nieuw snufje op gebied van autorijlessen De autorijschool P. J. Eversteijo heeft gistermiddag In haar bédrijf aan het ZuiöpJein eennieuw ingerichte afdeling In gebruik genomeri,'waar de adspi rant-automobilisten op geheel nieuwe wijze de eerste beginselen van het auto rijden worden bijgebracht. In* deze af deling, is een complete doorsnede van een auto op zodanige wijze opgesteld* dat dewerking van het mechanisme van de auto op duidelijke wjze kan worden gedemonstreerd Men kan zien wat er gebeurt als- men gas geeft, de versnelling inschakelt, de- rem indrukt enz, enz. Zelfs de werking van de schokbrekérs wordt gedemonstreerd. In dezelfde afdeling is -tevens een doorsnede van een' motorrijwiel opge steld die adspirant-motorrijders op dezelfde, wijze wegwijs maakt wat be treft de werking van het. mechanisme van een motorrijwiel. LAND. p. 28 Hottenau n. Stettin; HONDSRUG, 27 v. Delfzijl n. Drohak: HAGNO, p.. 28 Lizard'n. Dublin; HAST IV, 28 te Londen: HENRIETTE. p. 29 Kiel n. Groningen; -HEERENGRACHT, 28 v. Abo n, Mantyluoto. IBIS 23 van Kiel naar Xonenhasen. JANS, 28 te Londen"; JUTTE. p. 29 V!is- sin gen n.,Dingle. KITTY, 23v,r Klngslynn naar. A'dam. 55. 28 Vllssingen naar Hel- an naar Hel- yAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WYlA door GEORGES SIMENON Malgret herinnertie zich de jonge man met het zwarte haar; een zie kelijk uitziende gigolo met een on zekere blik in zijn ogen, die door emotie tegen zijn. tafeltje'gestoten had, toen hij terugkwam van zijn samenkomst met Moretto. Hij was niet naar huis durven gaan na de aanslag, én liet liever zijn rommel tje en zijn elf pakjes in de steek, die toch tegen kleinhandelsprijs een goede duizend francs waard waren, Zo een zou zich de een of endere dag laten pakken, want hij miste de nodige flinkheid en de angst zou hem altijd op de hielen-zitten. Pepito bezat een andere koel bloedigheid. Hij wachtte misschien aan een station op 't vretrek van de eerste, trein. Misschien was hij ver- dwénen In de omgeving van de stad of nog eenvoudiger was hij alleen maar verhuisd naar een ander hotèl in een andere buurt. Maigret riep een. taxi aan en had bijna het adres van het Majestic opgegeven. Maar bij rekende uit, dat men daar nog niet klaar zou zijn, anders gezegd, dat Torrence nog in da kamer was, Bureau van Politie, Quai des Orfèvres.'... Hij bemerkte, toen hij langs Jan ging, dat deze reeds op de hoogte was en hij wendde zijn hoofd af als een schuldige. Bij lette.niet op zijn vuur. Hy trok zijn jas niet uit en ontdeed zich evenmin van zijn boord. Gedurende twee uur bleef, hü onbeweeglijk met de ellebogen op zijn schrijftafel zitten en het:was dag, toen hij er aan dacht een. pa pier te lezen, dat er in de loop-van de nacht moest zijn neergelegd. „Aan commissaris Maigret, - Drin gend. Een "man In' rok' is tegen halt twaalf in Hotel „De Koning van Si cilië" geweest en is -er tien minuten gebleven. Vertrok weer in een li mousine.' De Eüs is niet wegge: gaan."' ,- Maigret schrok niet. Al het nieuws kwam tegelijk. Eerst een telefoontje van de commissaris uit de. wijk Courcelles. „Een man „José Latourie" ge naamd, beroepsdanser, is dood ge vonden bij het hek van park Men- ceau. Sporen van drie messtéken. Zijn portefeuille is niet gestolen. Men weet niet wanneer en onder welke omstandigheden deze mis daad begaan is, Maigret wist het wel! Hij stelde het zich dadelijk voor: Pepito Mo retto, achter de Jonge man bij 't verlaten van de P5ckwickJs Bar. vond hem te ontroerd en in etagt zich te verraden en* doodde hem daarom zonder zich de moeite te geven hem zijn" portefeuille en iden titeitsbewijzen al te nemen, mis schien als uitdaging? .Hij scheen ta willen zeggen: „U denkt door hem ons te bereiken? Welnu. Mer is hij!" Half negen. Aan de telefoon de stem van de gérant van het Ma jestic. Hallo! Commissaris Maigret? Het Is ongelooflijk, ongehoord! Enige minuten geleden heeft nummer 17 gebeld, nummer 171 Herinnert u zich?. Hij, dié;.,'- Ja Oswald Oppenheiïn. Welnu? Ik heb er een kellner heen.'gër zonden; Oppenheim fn bed Hggerjd, alsof er niets gebeurd was, heeft zya ontbijt besteld..,.* De terugkeer van Oswald Oppenheim Maigret was twee uur lang onbe weeglijk blijven zitten. Toen hij wilde opstaan kon b(j nauwelijks ztjn arm bewegen en hij moest Jan bellen om hem te helpen zijn over jas'aan te trekken. Bestel een taxi voor me. Enige minuten later kwam hij bij .Dokter Lecourbe binnen. Zes pa tiënten zaten In- de wachtkamer, maar hij kon in een andere kamer wachten en zodra de spreekkamer vrij was, werd hij binnengelaten. Een uur later kwam- hij., er weer uit Zijn boyenlichaam was stijver ge worden. De kringen onder zijn ogen waren zó diep, dat zijn blik" er door veranderd was, alsof hij gegrimeerd was,' _L Eue du Rol-de-Sicile! Uit de verte zag- hij zijn- twee In specteurs. die voor *t hotel hoen én wëeiv liepén. Hij stapte uit en ging naar hen toe, Niet weggegaan? Neen. Een van ons is altijd op wacht gebleven... Wie heeft het hotel verlaten? Een gebroken oud mannetje, toen twee* jonge mannen, toeii een Vrouw van ongeveer dertig jaar. Maigret haalde zijn schouders op en ruchtte: Had het oude mannetje een. baard? —.Ja. - Hij verliet ze zonder een woord té zeggen, klom de smalle trap op. voorbij de portiersloge. Even later bonsde hü op de deur van kamer" 32, Eenvrouwenstem riep Iets in een vreemde taaL De deur ging bp'ën én 'hij. zag Anna Gorskine, Waar .is je .minnaar? vróei'-hU. Hij sprak met tegenzin als iemand die haast heeft, die zich niet- de moeite-wil gaven rond te kijken, (Wordt vervolgd)'. LINDEKERK, v. R'darn via Marseille n. Bahrein, 28 nam 10.35 uur in zee; LAAGKERK, pass. 29 het eiland Maxl- rah naar. Ras. Tanura; LISSEKERK, thuis, pa85. 23 Ouessant naar Antwer pen, 4 Jan. te R'dam verw,; LOOS» DRECHT, thuis. 23 nam. te Port Said, 21 Jarv te R'dam very.; LUTTERKEBK, thuis, pasa. .29 Wight n. Antwerpen, 2 J an. te R'dsm -verw.DANGLEESCOT, 28 v..: Aden naar Kobe. - LIEVE VROUWEKERK 29 te Abadan. LEKKERKERK. uitg ,29 te Alexandrlë.. LAURENSKerK '29 .van Bandar Shah- pour n "Muscat. LUNA 28 te Thessalo niki - MËLAMPUS. 29. V. Batavia te A'dam' verw,; MENTOR, 29 v, R'dam te Am sterdam; MARIE KERK, uitg. 28 op 180 mijl W.Z.W. van Lissabon; MARKEN, pass. 23 's avonds Flore? (Azoren) naar New Orleans; MEERKERK, thuis, 28 op 120 mijl west van Sabang; MERWEDË, •uitg, 2a Bordeaux/-"" s. MID AS, 29 v A'dam'n. Oran; MA- DOERA. uitg., 29 v. Suez n. Djeddah; MAAS, 28 te Maracalbo, NIEUW AMSTERDAM, 29 nam. van Kingston Jam naar New York; NlGER- STROOM, 28 v. Lagos naar Port GentU; NOOKDAM, thuis, 28 op 100 mijl West ten zuiden van SciJly, 1 Jan, vm, te Rot terdam verwacht. NESTOR, pass. 2D Malta, n. Bremen; NOTOS... 23 v. New. York n. Fort au Prince. OSSENDHECHT, 28 nam. v. Frederica n.'Norresundby. OBERON, 29 te Poft au Prince; OS SENDHECHT, 29 te Norresundby. POSEIDON. 29 te Puerto Plata; PRINS - FREDERIK HENDRIK, 28 van Vigo.7 naar Valencia; PRINS JOHAN WILLEM FRISO, pass. 23 Kaap de Gata naar Algiers; PRINS ALEXANDER, n. St. John n.b.. 28 op 450 mijl w.z.w. van Ouessant; PRINS PHILIPS WILLEM, 28 op 200 mfjl z. ten o, van Cape Race, 13 Jan. te R'dam verw.; PRINS WIL LEM TV, pass. 29 Finisterre n. Oporto; PRINS WILLEM V, pass. 29 Finisterre, 1 Jan. te R'dam verw. PYGMALION, pass. 29 Jamaica, naar Puerto Cabello; PRINS FREDERIK HENDRIK, pass. 29 de Burling Eil. n, Valencia. RIJN, 28 V, Kotka te R'darh; RANDi KERK, 28 v. Loranzp Marques n. Beira; RADJA, 28 v. Singapore n Colombo; RAKI, n. Papt Said en Java', 28 op 800 mijl tent Z. van Flores (Azoren): RIDDERKERK, 20 te Nagoya; ROEPAT, uitg., 28 te Adelaide. SALLAND, Uitg. pass, 29 de AbroIhÖS Eilanden n. Rio de Janeiro; STENTOR, 28 v. Ceuta naar Piraeus; SAMARINDA, 29 te Bombay; SCHIEDIJK. n, Halifax, 28 op ÖB0 mijl O ten Z. van Sable Eiland; SILINDOENG, pass. 29 Algiers' naar Batavia; SLAMAT, 28 v. Port Said naar Marseille en New York; SIBE- ROET. 24 v. Belawan Dell n, Singapore. _SCHIE, 29 v, New Otleans 11; Curacao; STRAAT MALAKKA, 23 V. Rlo de Ja neiro n. Kaapstad. TARAKAN, 29 nam. 9 Uur v. Bata via te A dam verw.; TITÖS, 29 van A'dam te R'dam; TIBA, thuis, pass. 29 de Abrolhos Eilanden n. Antwerpen, 20 Jan te R'dam verw.; TJIKAMPEK, v. Saigon naar Singapore. TJIBESAR, heeft te Osaka tegen de kade gestoten, waardoor roerschade Ie ontstaan. TERO, 28 v St Vincent c.v., n. Santos; TRITON, 29 v.' New York n. Aruba. VOLENDAM, pass, 28 Anam Brothers (Rode Zee) naar Aden en Australië; VAN DER WAALS, n. A'dam, 2B op 900 mijl W. van Flores [Azoren); "VAN OS- TADE. n. A'dam. 28 op 450 mijl W.Z.W van Scllly. WAINGAPOE, 28 v, Soerabaja naar Benoa: WESTLAND, thuis, pass. 29' Per- nart* buct), 13 Jan, te A'dam verw. WAAL, 28. v. Mobile -n- Houston; WINSUM. thuis, 28 op 250 mijl O.'N.O, v. Guadeloupe. ZTONNEWLTK, n. Antwerpen, 28. dwars van Alegre; ZWIJNDRECHT. 2B v. Stet tin naar Nederland. ZWIJNDRECHT, n. Nederland, 29 nam. te Holtenau. An twerpen LU CAS- -BOLS* I, naar Helslngfors; LENY, bro naar'de Tyne. MARNE, 28 te B Southampton n Poole. NETTIE, 28 v. Vbssingen n. Kilrush; NOTTINGHAM. 27 te Goole; NIEÜ- WAAL, 28 v Abo naar Kiel. OUD BEYERLAND 29 te Mlddlesbro; OMLAND!A 23' te Mlddlesbro.'" PARAMOUNT pass. 26 Portland naar Waterford. ROSEMARIE - 2B te Bayonne.- speedwell, pass. 28 Beacby naar Al- 28 van Flekkofjerd naar Rotterdam: glers; SPURT 28 te Dundrum; SERVTJS StLVAPLANA-29 van Kopenhagen-naar. Aarhuus, *•-.■■■ TWEE GEBROEDERS 28 van. Goole naar Havre;, TROMP 28 te Gefle; TEM PO 29 te Huil. UNIE van .Rotterdam naar Lissaboa 29 te Antwerpen. VENUS 28 van Kiel naar Midcüesbrot VIKING 28 van Cuxhaven naar Rouaan; VOLKERAK 29 te Wilhelmshaf en. WICKENBURG 28 van Bordeaux naat Casablanca,-". ZEELAND (Harrtigh) 28 van London derry naar Mulroy; ZEESTER 28 van Delfzijl naar Southampton. Tankvaart ARXkULLA, 23 v. Singapore r>. Bang kok. CERQNlA. pass. 29 Bahrein. n. Faha- heel; -CLAVELLA, pass. 28 het-eiland Masirah, n. Berre; CORYDA, n, Punta Cardan,. 27 op 150 mijl,Z.W. v. Fayalr CORILLA. tn. Buenos Aires, 28 op' 400 mijl O. ton N. v. Cayenne.'.. DORDRECHT, n. Las Palmas, 29 t« Las Palraas. v ETREMA, n. Bombay, 28 op 60ö mfjl O.N.O. V.: Sombrero Eiland ERINNA, p, 28 Natuna EU, h. Pladjoe: ELISABETH, B., 27"tb Ldndeh."- - FLANDRIA, .38 v. Selzaete n. Bilbao, GADILA-. n. Frankrijk, 28 op 3t>0 mijl N v.' Sombrero Eil. MAGUBA ?n Casablanca 28, op 1500 mijl W.Z.W. van Madeira. MA COMA 28 te Yarray* ón Tyne. MITRA n 'Curacao 28 ip 400 mijl N.O, van San Miguel (Azuren). MATTHEW 28 te Nante». MANUELA 29 te Shellhaven. MERCURIUS. 23 v. Southampton n. Shóreham, NOORD SB v Port Jerome n la Bal tics ONDINA,'"p' 28 ham Point de Galle naajf Mirt. PERNA h Buenos Ayres 28 op 250 mijl N.N.O. v Paramaribo.-. sunetta p 29 Malta nP«risch* Golf.-. TANKHAVEN I 23 te Batavia. TANK HAVEN Iï 29 te Singapore. WIE LD RECHT p 29 Singapore n Ma nilla; WOENSDRECHT n Curacao 28 28 op 400 mijl N.O. va» San Miguel Buitenlandse Beliepen op weg naar Botterdam ANDAMAN, v. Japan, 25 te Genua, 8 Ja», .verw"'j BATAAN. v. Karachi, 28 te Ahtwer- an; BLUE GRASS STATE. v_ Balti more, 15 Jan. 'Verwn; BRA ND ANGER, .21 v. San Francisco, IB Jan. verw,; BERGJLOTi v. Abadan. 28. v. Port Said. CLAN ALPINE, v. Australië, :25 te Fremantle. DIANA, :v: MIdd. Zee, pass. 27 Fl* nlsterre, .31 verw; FLORA, v, Mldd Zee, 30 verw. GOLDEN 5TATÉ. v. Los Angeles, 22 te Baltimore, 11 Jan. verw.; GOVER NOR GRAVES. 23 v. Port Arthur, 2 Jan. verw, HIGHLAND PRINCE. 27 v. San Lo renzo; HAVMANN, 23 v. New -York, 7 Jan. verw.; HEMLAND, v. Japan, 26 te Casablanca, 2 Jan. verw. JETTE SKOU, v. Oost-Azië, pass. 19 Ceylon; JOHN HANSSON, v.* Golf van Mexico, 10 Jan. verw. KENNETH MCKAY._Orleans, Korte Vaart ADMIRAAL DE RUYTER 30 van Ply mouth -te Amsterdam verwacht; -AL CYONE 27 te Lissabn; ARY SCHETTER 29 van Brunsbutteikoog naar Rotterdam. BILL S 29 te Boston L 30 te Rotter dam-verwacht; BREEHELLE 27 te Goo le; BREM P 29 v.m. Cabo Villano naar Rotterdam. BIERVLIET 28 van .Cuxhaven naar Rotterdam, CONSTANT 28 van West Hartlepool naar Grangemouth;- CARPD 28 van Drogheda naar Fowey: COOLHAVEN pass. 2g de -Burlingellanden naar Casa-, blanca, CRESCENDO 28 van Kile naar Mldd lesbro, DIANA V 27 v Delfzijl naar New castle. DORINDA '28 te' Vlissingen. DA- VINA GOEKOOP 2B v Gdynia naar R'dam.DE RUYTER 28 van Grange mouth n Honfleur ECHO 29. v Belfast n Dublin'. ERNA 27v Delfzyi naar Londen. ELMA 29 V Brunsbuttel n Harlingen. ERDSTAAL 23 te Alexandrië. ELLEWOUTSDIJK 28 te Lissabon. EEMSTROOM 28 v Faro er n Hamburg. elsenburgh 28 nam Duinkerken naar R'dam. FOLLONICA. 22 te Paranagua: FRISO, 28 v.. Rochester; FRANS, 29 te Mlddles bro; GLASHAVEN. 29 v. Kopenhagen n. Malmo. HEBE NOBEL, 28 te Yarmouth; HOQG- 29 te Antwerpen; KONGSBORG v. cutta, 28 ta Karachi; KAMBODIA, van Japan, 23 v, Alexandria, 13 Jan. verw.; KONG HAAKON II, y. New.York, 23 verw. LOSINJ," v. Ryeka, 29 verw.; LOWE STOFT TRADER, v.- Yarmouth, 30 ver wacht; LALA ND IA, v. Bangkok. 24 van Port Swettenham; LOIDE PERU, van Santos, -23 v. Teneriffe, 10 "Jan. Verw.; LOIDE GUATEMALA, vy Santoa.'23 v, Bahia, 19 Jan>Yenv, MYKEN, 20 v.- -Galveston; MAHSUD, v. Calcutta,-29 v, Pórt Said; MAIHAR, v. Calcutta. 28 te Adert. PAUL DE ROUS IERS, v, Rouaan, 29 verw. ROW ALLAN CASTLE, v. Zuid-Afrika 29 v. St. Helena. ST. CROIX, v. Calcutta, 26 v. Colom bo; SOCOTRA. v. Japan, 27 le Hull; SHILLONG. v. Oost-Azië, 26 te Colom bo. TAMARA, v. Calcutta, 27 te Bombay* 31 Jan. verw.; TAMERLANE, v. Japan, 22 te Hongkong; TONGHAIj ,'v; Japan, 23 v. Davao: TORRENS. v. Australië, pass. 22 Gibraltar; TRIANON, v. India, 25 v. Casablanca, 1 Jan. verw.; TATRA, 26 te Calcutta. Sleep vaart NOORD HOLLAND p 27 Jebal Altelr naar Umuiden. WAARNEMINGEN Luchtdruk: 101^0; Wind; stll O; Temp. 7.6; Temp. max. (gistermiddag 5.40 uur) 8,6; Temp. min. (hedenochtend 9.20 u,); 7,0; Weersgesteldheid: mist, VAABWATEKDIEPTEN PannerdenUsselkop 285: .lifiselkop— Heveadorp 260; Heveadorp^—Wfjk bij Duurstede 225; Wijk bij" Duurstede- Vreeswijk 235; IJsselkopDoesburg 205; Doesburg— Zutphen 275; Zutphen—De venter 295; Dovenler—Katcrveer .280, Waterhoogte bij Arnhem 767.7—11. RIJNWATEKSTANDEN n^ohr l67 TI; Trier 87 —25; Constant 272 —8; Rhelnfelden 180 -1; Strassbure 165 —2; Maxau 342; Mannheim. 184 -fl; Slainz 195 —3; Bingen IS 3;"'* Caub 129 —5; Coblenz 166 7; Köln 183 U: Ruhrort —33 —5; Lobith 986 —13; Nij megen 765 8; Arnhem 767 11;' 'Eefde 316 Deventer, 2J4,—8; Dussrtdorf 72 Wesel 49 —9; Emmerich 98 ?iocóingen 109; Monsin 5570; Vlsce +7; Borgh 4097 .:~-ll;.. Belfeld 1153 +17; Grave 473 +3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5