tÊN m HET ROTTERDAMSCH PARCQT Naar de vruchtbare Unievallei door woud van formalismen m Krawtsjenko krijgt fr 150.000 schadevergoeding IBP r Laatste nieuws „Franeker" bij Bombay te pletter gevlogen Schiedam maakt ernst met woningbouw West Berlijn viert vandaag feest r Textiel, vlees, kaas, rijst vandaag van de bon - "V Sassen en Beel verward in internationale lianen Diepe verslagenheid in heel het land WEST IN 1949 Te nationaal Van Royen en Rum wetten- bijltje voor Lovink en Hatta Nee toch Heus! Streven naar veel licht en lucht Luchtbrug zegeviert over greep van Russische blokkade Ho line nlijst 7. Uitputtingsslag van oplopende prijzen tegen het huishoudboekje Voor primadonna Gorlova staat „tout Paris" urenlang in de rij te wachten i M <sm Gehele 9e Jaargang. Red. en Adm.LangeHdvènl41, Schiedam Tel. <59300 - Abonn.prijsi, per week ƒ0.32 per kwartaal /4,10/iosse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" 1 Januari '49—3.1 - December "49 Uitgave N.v. De Niéuwe Pet# 3^postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Rank te Rotterdam Directeurs B. .de Vries Hoofdredacteur: W. -Schaper Ook prinses Marijke slaat spijkers metkoppen SOESTDIJK, 5 Juli.- „Marijke ■mag ook helpen"-, zegt de konin- gm. Prins Bemhard tilt zijn jong ste dochter op, houdt haar handje vast en ook zij stent haar kope ren spijkertje in het grote hou ten bord, dat padvinders hebben meegedragen - in het jeugddefilé voor het koninklijk gezin ter ge legenheid van het koperen huwe lijksfeest van koningin en prins. De tekst ervan „Wij slaan spij kers-met koppen? is bijna geheel in koperen spijkers voltooid, maarde kinderen van het ko ninklijk paar mogen de laatste letter afmaken. Ze doen dat met enthousiasme en (behalve dan de kleine Marijkemet veel vaar digheid. DOEL BEREIKT, EEN JAAR NADAT DE ZWAARDEN RUSTEN (Eigen bericht van Vader Tfjd) DEN HAAG, 31 December. Precies een jaar geleden lieten Neder landers ïn het Indonesische oerwoud het zwaard zakken en In de 365 da gen, -.die sedert zyn verstreken hebben zy. en dé Indonesiërs zich met hun zwaarden een pad weten te kappen door het oerwoud van formalismen prestige.kwesties, intriges en andere taaie Hanen die een uitweg uit dit woud. naar de braakliggende, maar vruchtbare Unie-vallei, versperden. Experts aan Buitenlandse Zaken waren reeds dadelijk doordrongen van de noodzaak van dit besluit, maar niet'aldus de heren Sassen en Beel die meenden, dat z|j de weg naar de Unie.vallei ook wel alleen konden vin den. Zij kapten er danig op los, maar zagen over het hoofd, dat hun doel, de Unie-vallei samen met de Indonesiërs te betreden nimmer bereikt zou kunnen worden, daar achter deze Nederlandse woudlopers het pad, dat z(j 2ich hadden gebaand snel weer dicht groeide met hen onbekende in ternationale slingerplanten. Het was niet in de laatste plaats dr Van Royen, die de pioniers hierop opmerkzaam maakte. ï^AAA/NA^AAAAAAAAAAAAAAA^ In deze byzondere bijlage van ons blad geven wy Een 5 jaar Nieuws in 8 pagina's. Voor het allerlaatste nieuws zorgt, als immer, onze „ge- J wone" krant, die van Zater-1 s dag 31 December 1949. WVVAAA/WWVWWWWWV^ BOMBAY, 12 Juli. De K.L.M.-ConsteïIation „Franeker" met een aantal Nederlandse functionarissen aan boord, alsmede veertien Amerikaanse journalisten, die op uitnodiging van de Nederlandse regering een bezoek aan Indonesië hebben gebracht, is om 13.30 uur plaatselijke tijd in de om geving van Bombay neergestort. Alle 45 inzittenden zijn om het leven ge komen. Dorpsbewoners, die- op de.-rijst velden aan het werk waren, hebben 't toestel plotseling te voorschijn zien komen uit een. dichte regenbui bij 1 Bhaneertó met eelT 'gewehlig^awaai.,overfhun; hoofden en viel een ogenblik later plat op 'deS helling near,^ongeveer 15 meter beneden dc top van een 120 •meter hoge heuvel. Het-komt zó simpel in het hoofd kantoor van de K.L.M. binnen: Con stellation bij Bombay verongelukt. Maar de mededeling slaat in ais een bom. Op het vliegveld Schiphol brengt zij diepe verslagenheid -te weeg. De hemel is voor heel Ne derland verduisterd... En nog maar enkele weken te vo ren zag men op de derde: verdieping van het KLM-gebouw; waar. de vliegdienst zetelt, dezelfde ernstige gezichten. Toen kwam de tijding binnen, dat de van Batavia naar Schiphol onderweg zijnde „Roer mond",,met een bemanning van 11 koppen' en 22 passagiers brandend bij Bari in zee was gestort op on geveer V/2 km. .van de kust, nadat ooggetuigen vlammen en rook. uit romp en motoren hadden zien ko men. "Dat was op Donderdag 23 Juni. Het vraagstuk 1 van de Westerse defensie heeft ook dit jaar even als in 1945, 1947 en .1948 alle andere problemen beheerst. Uit ae verschillende berichten, die men in dit blad vindt, blijkt, dat er met ijver naar een oplossing gestreefd wordt. Maar is het inderdaad vol doende, wat het Westen tot nu toe te zijner beveiliging gedaan heeft; Daarop moet het antwoord helaas „neen" luiden. Er zijn tekortkomingen en -wel in hoofdzaak van dneerlei aard De eerste houdt verband met de politieke leiding. Zodra er een punt van gemeenschappelijke de fensie ter sprake komt, duiken po- litieke problemen op, die eerst tussen de rege: A ringen geregeld In bel 1 moeten worden, 1V t. I hetgeen tijd kost, Xoeklicnt terwijl juist snel- -J le beslissingen vereist zijn. De tweede is gelegen in het systeem van comité's. Montgomery is voor zitter van een „comité van opper bevelhebbers", een naam, die op zichzelf reeds een contradictio in terminis is. 'Dergelijke comité's bieden geëu énkele garantie voor het-nemen van prompte, doortas tende besluiten. En de derde te kortkoming is, dat wij te weir.ig internationaal denken. Overziet men de situatie, zoals deze zich in het afgelopen jaar ontwikkeld heeft, dan kan men als objectief toeschouwer vaststellen: gesteld tegenover de grote moeilijkheden, die er ongetwijfeld zijn, zijn de ge maakte vorderingen indrukwek kend. Gesteld tegenover hetgeen geëist wordt, zijn zij echter klein laat ons hopen niet te klein. Zo zou het ook zijn op die avond van de 20ste November, dat men in; Schiphols verkeerstoren en op Ypenburg tevergeefs wacht op enig bericht van d.e PH-TFA van de Aero-Holland, die al lang op het vliegveld:Fomebu "bij Oslo had moeten landen. Vierendertig inzittenden'.waaronder 28 'rJb'Óds'è Rjrideren," zijndood. De 12-jarigf-ï Isaac Allail ""asf/öe efn£éJ overlevende.. :,'v" Een slecht jaar voor de Neder landse luchtvaart.... ook door dl-, verse kleinere ongelukken. De heer Beel bleef doof 'voor. deze waarschuwende stem. Zijn strategie was, om desnoods de laat ste mijlen door het oerwoud in. ijl tempo af te léggen. Eenmaal bij de Unie-vallei gekomen, zou hij dan aan de rand van het woud zijn pakketje van Vervroegde Souve- reiniteitsoverdracht neerleggen. De eerste Indonesiër, die daar aankwam kon het oprapen en be houden, mits hij als bewijs van ontvangst een Unie-contract teken de, Op 9 Mei, toen ook de heer Beel inzag, dat zijn marsplan niet deug de, legde hij zijn HVK-zwaard neer. De heer Lovink volgde hem op aan het hoofd van de karavaan en aan hem en aan de heer Hatta, inmiddels bevrijd uit de kooi, waarin de heer Beel hem op Banka in de kost had gedaan, werd het bijltje, ter hand gesteld, dat de heren Van Royen en Rum tussen 7 Mei en 22 Juni voor hen hadden gewet. Op. 23 Augustus hebben de man nen in het woud een lichte plek gevonden. Zij hebben daar, om de verdere marsroute uit te stippelen enkele' maanden hun tenten opge slagen en zij noemden deze plek Den'.-Haag. .in ;de nabijheid van dë.;'vallei en dus was het ogen blik aangebroken om de toekomst plannen wat nader te omlijnen. Het klimaat In de vallei verzekerde I een welige groei van rijst, rubber, tabak, koffie en thee. Men zou er delfstoffen en petroleum vinden. En aangezien de Nederlander de Indonesiër al eeuwenlang had ver teld hoe hij. de zaken zou ..moeten aanpakken, brandde in hem het "verlangen dit nu haarfijn opnieuw 1 te doen. De Indonesiërs gingen dan van opwinding trillen, omdat zij zich allerlei dingen heel anders hadden voorgesteld. Dat waren dan de ogenblikken waarop de heren van de UNCI, als geen ander ver trouwd met exotische politieke ge wassen, te hulp snelden om; ruzie onder de tochtgenoten te voor komen. Al deze soms verhitte gesprek ken hield men aan een. ruwhouten ronde, ietwat ovale tafel. Doordat men elkaar ronduit zeide wat men ervan dacht, leerde men eikaar ook beter kennen. Dit weer leidde ertoe, dat de een de ander bij na der inzien toch niet zo'n '-wade kerel vond. Op 2 November waren de Neder landse en Indonesische leiders van de karavaan het eens. Nog 55 dagen heeft het toen geduurd eer alle tochtgenoten zich accoord ver klaarden. En nu juist vier dagen gèleden heeft het dappere troepje het oerwoud .kunnen verlaten en de rand van de Unie-vallei bereikt. Een weids perspectief deed zich voor hen open, Maar zij zagen ook een vulkaan die Nieuw Guinea heet. Verheugd over hetgeen zij samen hebben bereikt heeft dat hun echter niet verhinderd met verlicht gemoed de hand'te slaan aan het gereedschap des vredes. Wat ons te wachten staat in 1950?:volg ens koffie dik- Achille d'AngèXlo (die zich pro fessor noemt)Geen oorlog". Volgens Blanche Orion (werkt met kristallen bal); „Hitte, nare atoomwapenen, so ciale strubbelingen, doch geen oorlog Volgens 6 vdn de 8 eierdooier- kijkers: „Een wereldpoliticus zal sterven, vermoedelijk Sta lin!" - Volgens handlezeres Simone Fontaine: Koning George van Engeland 'wordt wederom grootvader". Volgens Nee tocli-Èevzer is dit 'voor variapond if&iocg: Hij is benieuwd wat oliebollen eetster s èr nog dan toe /ie voe gen hebben 23 DECEMBER. Met het goedkeuren van de bouw van het tweede honderdtal montagewo ningen voor Tuindorp Këihel heeft de gemeente Schiedam voor dit nieuwe stadsdeel bewust de weg ingeslagen van spoed bouw. Dit contingent vormt het sluit stuk van de nieuwbouw, waar voor in 1949 vergunning is ver kregen van het Ministerie van Volkshuisvesting en Wederopbouw. Terwijl in het Oosten van de stad verder wordt gegaan met het dichibouwen van de groene sleuf, die Schiedam nog van Rotterdam scheidt, bereidt de gemeente in het Westen, de uitbouw van de stad in de polder Nieuwland voor. In het verste Westen, bij het abattoir zijn in dé Klein-Babberspolder de wo- ningrijen strooksgewijs neergezet, waardoor een maximum aan lucht en licht wordt verkregen. In het begin van dit jaar trokken de eer ste bewoners er binnen. Voor de gemeentelijke plansoenendienst be- DE GROTE VIER ZIJN HET EENS FRANKFORT, 30 Augustus, Hedenavond om half zeven is het laatste vliegtuig, van do luchtbrug naar Berlijn opgestegen van- het vliegveld RheinMain. Zeventig minuten later is het aangekomen op de lucht haven Tempelhof en aan de bevoorrradlngsoperatie van de twee en een half millioen inwoners van West- Berlijn, gedurende 428 dagen uitgevoerd onder de moeilijkst denkbare omstandigheden is een eind ge komen. Stipt volgens hun dienstregeling, als gold het een autobusdienst tussen twee dorpen, is vijftien maanden lang, dag en nacht, elke drie minuten een Amerikaans of een Brits vliegtuig geland in de benarde veste, met aanboord levens middelen én brandstoffen. In het onverzettelijk tijdschema duurt de uitreis, met lading, 70 minuten, de thuisreis, leeg, vijftig 'minuten en eentonig wordt voor de bemanningen op het laatst de routine Van; commando op stijgen, tijdcontróle, bakenspeiling, tljdcontröle, commando dalen. Dan 17 minuten pauze, tijdens welke het vliegtuig werd gelost, en dan' weer stijgen etc. tekende het een nieuw object, want voor de eerste maal werden hier. in Schiedam gemeenschappelijke tui nen aangelegd. In Januari 1950 denkt men een aanvang te maken met de bouw van montage-woningen in Tuin dorp Kethel. De bouwtijd hiervan bedraagt nog geen half jaar, zodat medio 1950 tweehonderd gezinnen, die het buiten wonen prefereren boven de stoffige stad, daar een plaatsje zullen kunnen krijgen in de zeer doelmatig ingerichte wo ninkjes, waarvan men van binnen weinig zal kunnen bemerken, dat ze niet van baksteen werden opge trokken. 7 Juist voor de bouwvakken een week stil kwamen te liggen in ver band met de vacanties, is hij de bouw van dc twee flats voor onvol ledige gezinnen aan de Vlaardin- gerdijk op Vrijdagmiddag 5 Augus tus de vlag gehesen '.omdat het hoogste punt bereikt was. Tal van autoriteiten woonden het vlaghijscn dat geschiedde door; - de waarne mend burgemeester, mevr. Bent- hemde Wilde, bij. 3 Juli. Zestig ex-politieke de linquenten, die twee jaar vrijwillig in Nieuw Guinea hebben gewerkt, repatriëren. 7 April. De gemeenteraad van Amsterdam gaat accoord met een uitbreidingsplan voor Schiphol." De totale ko'tcn hiervan worden ge raamd op 170 millioen gulden. Zondag 19 Juni was hei ^Vader dag" en danrom.'kreeg dr. Drccs; de „vader der ouden van dagen"/, die dag op het Zomerfeest van de'\ ■VARA te Scheveningcn/n kistje' sigaren. Vanavond gaan on ge-:, twijfeld de gedachten van de tni-7 nister-president terug naar het/ met succes bekroonde overlegC met de Indonesiërsen •mis schien toch ook u>el naar dit on gedwongen, hartelijke feest. v OFFICIëLE BONNENLIJST VOOR HET TIJDVAK VAN 2 t. e. m 15 JANUARI 1949 Bonnen voor Vlees: 52L, 523 Vlees I0O gram vlees 522 Vlees 300 gram vlees Alle bonkaarten 901: 522 Algemeen: 250 gram boter ttf- margarine of 250 gram vet; BONKAART KA. KB, KC 901: 531 Algemeen: 250 gram boter or. margarine of 250. gram -vet; 532 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram Korstloze kaas; 533 Algemeen: 125 gram koffie; u 545: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas; BONKAARTEN KD, KE 901 537 Algemeen: 125* gram botër ofr margarine 'of 125, grain vet;~ 538 Algemeen: 100 gram kaas of. 125,, gram korstloze kaas. TABAKS- EN DIVERSEN KAARTEN 11 Tabak. 14 Diversen: Z rantsoenen tabak, Deze bonnen zijn veertien dagen geldig en kunnen reeds op 30 De- cembcr. worden gebruikt. Van l Januari tot 28 April zijn 45 punten aanaewezen va Üe maart 804. DEN HAAG. 3 November. Met Ingang van heden ia de rantsoenering opgeheven van textiel, vlees, kaas.en .rijst. Afgezien cr van dat nog steeds i bonnen moqten worden ingeleverd vobr koffie cn brandstoffen, is hiermede-, een eind gekomen, aan een periode van meer dan tien jaar van distributie van levensmiddelen. Een bonncnlUsl zal niet meer worden gepubliceerd. Koude Januari Weersverwachting, geldig van Zondag 1 tot en met Dinsdag 31 Januari 1950: Er bestaan aanwijzingen, - dat wij een koude Januari tegemoet gaan. Deze aanwijzingen dragen echter een onzeker karakter. Er kan niet dezelfde waarde aan gorden.gehecht als..aan derdage lijkse weerberichten. - WAT VÖÖR WEER? Abnormale warmte in voorjaar, en herfst (Van een weerkundige medewerker In het afgelopen jaar zijn er twee weer-records gebroken. Op 17 en 18 April beleefden wij de warmste Paasdagen sinds honderd jaar en de maand September is zo mooi geweest als. niet is voorgevallen sedert 1729: Wat September betreft: De eerste Zondag in deze maand kwam de tem- peratuur boven de 25,graden, hetgeen al minstens vijf graden meer was dan hetgeen in deze tijd van het jaar als normaal moet worden bxchouwd. Hei centrum van het land had 8 zomerse dagen. Het normale aantal in September i$ slechts 2. Ook de laatste Augustusweek was V. Kosten van de luchtbrug: 77 do den en 240 millioen dollar. Afgelegde afstand: 225 retourtjes van de aarde naar de maan. Op 4 Mei viel in New York de be slissing, die de luchtbrug overoodig zou maken. .De grote vier geraakten het eens over de opheffing van de blokkade van Berlijn. 12 Mei om 0 uur. 1 minuut, starten de auto's en treinen uit en naar Berlijn. Het weg verkeer is hervat, In West Berlijn flitst het electrische licht, dat maan denlang ter besparing van kolen, niet heeft gebrand weer aan. Men is in feeststemming. Nog zijn echter niet alle narighe den voorbij, want op 28 Mei moet de luchtbrug het weer alleen opknap pen. De Russische controle aan de zonegrens wordt zo streng uitge voerd, dat treinen in het geheel niet meer en auto's slechts druppelsgewijs doorkomen. In Berlijn ligt het spoorwegverkeer dagenlang stil door een staking van het personeel van de Stadtbabn. De ze onder Russische controle staande maatschappij weigert aanvankelijk de lonen van in West Berlijn woon achtige arbeiders uit te betalen in' West-marken. Op 29 Juni, nadat 39 dagen lang de spoorbanen het domein waren van roest en onkruid gaan de treinen weer rijden en /wordt alles zo nor maal als maar mogelijk is in het ab normale Berlijn. abnormaal ujartn en dat betekende voor agrarisch Nederland een hoogst onwelkome verlenging van een lang durige droogteperiode. En wil men in dit beknopte en hoogst onvolle dige overzicht, dat eigenlijk dié naam niet eens verdient nog meer abnor maliteiten: een uiterst zachte Janua ri, een uiterst zachte Februari en zomerse verschijnselen in October, zoals broedende vogels en bloeiende bomen... PARIJS, 4 APRIL. Biitzlampen flitsen in de rechtszaal van het Pa- riise Palais de Justice. Het geklik van tientallen camera's verbreekt de stilte. President Durkheïm staat op om mei duidelijke stem, maar nu en dan struikelend over een Russisch woord, het vonnis voor te lezen in het proces tussen het communistische blad „Les Lettres francaises" en de auteur van „Ik verkoos de vrijheid". Victor Krawtsjenko. krijgt een scha devergoeding van 150 000 francs. De door het periodiek geuite beschuldi ging, dat hy zün opzienbarend boek niet zelf geschreven zou hebben,, wordt door het Hof van de hand gewezen. André Wurrasef, de schrijver van het artikel, dat Krawtsjenko cr toe bewogen heeft een aanklacht in tc dienen, Claude Morgan, de .directeur van „Les lettres francaises" en hun advocaat, mr. Nordman zün niet gerechtigd hun tegenpartij een verrader, een leuge naar. een gewoontedrinkcr, een verachtelijk schepsel of een marionet te noemen. Dit is dan het laatste bedrijf van een schouwspel, dat op de kop af tien weken achtereen een vollere zaal gétrokken heeft dan welke film of welk toneelstuk ook in Parijs. Is het ook niet precies theater ge weest, dit proces met zijn ontelbare personen van uiteenlopend karak ter, die ieder hun grote of kleine rol spelen? Karakterspelers Daar is de man, die de titelrol vervult, Krawtsjenko zelf, niet zijn rollende ogen en zijn glimlach, zijn welsprekende gebaren, die een Bouwmeester hem niet verbeteren zou. Daar is André Wurmser, de karakterspeler met zijn duivels glimlachje, zijn. snij den de stem en zijn koud cynisme. Daar zijn Mattre Izard, Krawtsjenko"s advo caat, met zijn vlijmscherp ver stand, zijn slagvaardigheid, zijn verrassende aanvallen, zijn ver warring stichtende vragen zijn esprit en Rudenko, de Sowjetrussi- sche generaal, die zó uit een ope rette schijnt te zijn weggelopen met zijn olijfkleurige gala-uniform en zijn commando-stem, Daar is tenslotte ook Zinaida Gorlova, Kra.wtsjenko"s vroegere echtgeno te, aan wie de vrouwelijke 'hoofd- rol.in het stuk is toebedeeld en voor wie het Pariise publiek uren lang iri de rij heeft gestaan .„Victor," snikt Gorlova,. „heeft me geslagen en het aardewerk ge broken...." Getuige Romanïov: „Hij heeft al tijd zo'n succes bijvrouwen ge had.'..." Krewtsj enko: „Praatj eskinder achtig genoeg voor de Prawda. Getuige Romanïov: „Hij kan ons niet meer in de ogen blikken. Krawtsjpnko: „Hét is.ook niet zo verheffend naar een leugenaar te zien Getuige Romaniov: „Krawtsjenko poogdemet elegante costumes,:zijn. kaméraden de ogen uit te ste ken. Krawtsjenko: „Kus jij de hielen van Stalin maar zoveel je kunt hoor...." Getuige Kolybalov; „.Spreek niet op. zo'n manier over mijn geliefde leider..,." Krawtsjenko: „Ik kan hier over Stalin zeggen wat ik wil Generaal Rudenko: „Krawtsjen ko is een oorlogsmisdadiger.... Het Russische volk snakt naar vrede. Krawtsjenko: „Hebben jullie daarom half Europa bezet?" Generaal Rudenko: „Dergelijke brutaliteiten mogen niet voort duren." Mail re Iznrd: „Welke? ÏIct be zetter Europa?".... In i.'óji der bedrijven treedt, in zwart gewaad, ook de rode /dominé Hewlett Johnson op. „Ik heb," zegt hij, „drié boeken over de Sowjet- unie geschreven. Indien Krawt- sjenko's boek juist is, zijn de mijne onjuist.:Indien ik geltik heb. heeft. hij ongelijk. Nog erger? Getuige Kysilo: „De werkelijk heid in Rusland is erger dan Krawtsjenko heeft geschreven André Wurmser: Mr. Krawt sjenko, gij hebt ün uw boek vele pagina's gewijdaan „Een poppen huis", van Ibsen. :Kent gü": het, Poppenhuis?" Krawtsjenko: „Ik antwoord niet op zulke idioterie. Dit is geen co-' medie. Dit is een proces.-• President ;Dürkheim: .Vijf duizend. francs boete voor Wurmser en Morgan,Zijn hamer valt en daarmee ook het doek. Bij stukjes en beetjes is in de loop van dif iaar de djstributie steeds meer afgeknabbeld. Het begint op 1 Februari, als die voor t cacao en chocolade-producten wordt opgeheven. Op 23 Juni vol gen boter en vet en per 1 Juli: 'kwamen ook de tabaks-producten vrij. Aan deze feestelijke dag wijdt een zekere Nico' Tinus volgend dichtwerk: Eén Juli is de datum, r de datum'van het jaar!. De zwarte handelaren zijn eind'lijk de sigaar Wij Jiebben er tabak vaii/ De bonnen in de brand.' De laatste resten van het distri butie-tijdperk voeren verwoede achterhoede-gevechten. De koffie bon in het bijzr -r weert zich ge ducht, Zal hij j in 1950 over geven? y En de prijzen 21 April: Koffie voortaan f 1.10 pér half pond. 27 April: Margarine een.cent duur-. der. -: r->- 16. Mei: Ahihraciet 'tussen :5 en 15 cent..duurder. .- 3 Jimi: Benzinè wordt duurder. 1 September: Spoorwégabonnemen» ten vijftien procent duurder. 7 September: Verhoging "van 'én kele tarieven ',der: P.T.T. /-./.••' 24 Octobeiu; Thee (6', cent. per; ons, duurder. /".//;-- 77;/; 2 November: Rundvlees duurder, jonge kaas1 duurder maar. varkensvlees igocdkoper, 23 N°vember: Thee IQ cent per ons duurder. 7'7ZZ 3 December: Varkèhsvlees düüéderi maarsuiker wordt: goedkoper. V":v 10 December: Suikerwórdtniet' goedkoper; - Het lijstje isniet/..volledig en evenmin afgesloten; .want als de regering op 22 December verklaart; bereid tè zijn, een loonsverhoging van vijf procent, toe te. staan, dub- ken reeds' weer "riifeuwè,"^iiog"; hiètv-1 bevestigde, berichten op van stij gende prijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1