en antwoordenspel over gemeentebegroting 1950 Koningin zal de Prins tot Rotterdam begeleiden ,n Democratie moet dieper el schieten in gemeenschap B. en W. zijn wel erg voorzichtig DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Moskovse zege voor Fenny Heemskerk SAARLOGS' HANDELMIJ N.V. Zege van Kramer op Zwitser Tordion Ook prinsesjes zullen vertrek van „Karei Doorman" bijwonen -Belg Verpoest wint dam tournooi Van Roessel naar N AC Euwe speelt remise tegen 17-jarigè SCHEEPVAART Zaterdag 31 December 1949 v leder jaar, heeft ook de begroting van de gemeente voor het komende jtuir by het onderzoek in de drie raadssectles weer aan- Ung tot talrijke op- en aanmerkingen gegeven. Vele punten werden ®og eens extra aangesneden, waarbij soms nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen of het antwoord van B_ en \V. zodanig was, dat problemen voor de tot dusver niet Ingewijden een geheel ander aspect kregen. Op. merkelijk Was bet, dat zoveel raadsleden hebben gewezen op de noodzaak om de bclangstelnng voor onre democratische Instellingen aan te kweken. Dit Is nódig, r,o zeggen zU. om de democratie te verstevigen, want waar deze verzwakt, kijkt de dictatuur om de hoek. Door vele raadsleden zijn vragen .gesteld over de wenselijkheid van <e.èn „burgerdag", waarop een des.' kundige de jonge mensen, die de kiesgerechtigde leeftijd hebben be reikt». zou kunnen inlichten over onze democratie en tiet parlemen taire stelsel. Ook is de „jeugd- gemeenteraad", zoals deze voor het eerst in Zalt.Bommel is geformeerd, ■ittr. sprake gebracht. Alhoewel ten zeerste overtuigd van de noodzaak van enige goede propaganda, zjjn B. en "W. toch de mening toegedaan, -dat meii de uiterste voorzichtigheid in acht dient te nemen. Men. vraagt zich trouwens at of een algemene navolging Ah alle gemeenten wel op haar plaats zou zijn. 'De financiële pSSiUe van de ge meente, die in de geleldebrief niet al ^.'/rooskleurig;;werd afgeschilderd b|j hét bespreken van 1de toekomst- -mogelijkheden, vorrnde méérmalen het - onderwerp van het gesprek tus sen raadsleden en college. Nauw hiermede in verhand stonden de dis cussies over de uitgaven .;voor de openbare werken. Door het college is toegezegd een overzicht van de ncwdzakehjke investeringen voor de .naaste toekomst. Dit wordt dan een 'z.g: urgentieplan. Natuurlijk is ook geïnformeerd naar; de gevolgen van de-devaluatie op de gemeen te-fin sm_ ciën en hoe men de 5 loonsverho ging denkt te financieren. Ondanks dé prijsstijging door devaluatie zul len de onderhoudskosten e.d. toch afet boven de cijfers van de begro ting mogen' uitkomen. Wat de loons verhoging betreft, deze znl, wanneer het Rijk hiervoor geen ex tra-bij drage verstrekt, de gemeente ca, 74.000 gaan kosten, welk bedrag :dan binnen het raam van Öe inge diende" ..begrotingzal 'moeten wor den gevonden. Hoe staat: het eigenlijk met de industrialisatie, vroegen enkele raadsleden. Zij meenden te weinig activiteit hij het Grondbedrijf te be speuren waar het betrof het aan trekker. van nieuwe mdnstrieen. Verder duchtte men het gevaar van éen te. kostbaar .industrieterrein ;jangs dé .Schier DïL; laatste ontken- B.én W,die erlwel .van 'door- drongen zjjn, dat in de politiek van het,Grondbedrijf .een element-..van. 'koopmanschapclientschuilen, •niaar de tijd leent zicli slecht voor verwezenlijking van grootse toe- -konistdrotnen Blijkens hun antwoord denken. B. en W. er niet aan om de vestiging van: grote industrieën, die, de erva ring heeft het geleerd, erg conjunc tuur-gevoelig zijp, te animeren. Kokjes in de gemeente- keuken Reeds eerder zjjn in de gemeente raad opmerkingen gemaakt over de adviseur voor de verdeling 'van de ■woonruimte, welk© functie - volgens sommige' leden overbodig is. -Men 'kan zich niet aan de indruk onttrek- ken, dat de leiding-van het Bureau Huisvesting „topzwaar" is. Enkele de Rotterdamsedyk bij het Pomp station, niet voldoen, dan zal over wogen worden om daar ook auto matische verkeerslichten aan te brengen. De politie legde in de Ver- keerscommissie een gróte activiteit aan de dag. Van haar was ook af komstig een plan voor dc Koemarkt, dat toch niet zal worden verwezen lijkt. Te duur, zeggen B. en W„ zo als zoveel andere plannen. De ver. keerssituatie op de Singel is verre van ideaal, maar ook hiervoor zit de Verkeerscommissie ijverig te den ken. Van „jeugdverkeersregelaars" moeten B. en VV. niets hebben. Het ligt in de bedoeling voor school gaande kinderen op bepaalde plaat sen oversteekgelegenheden te ma- raadsleden gingen we] iets Te ver, Ken. Wegens gebrek aan vitte steen „„„„'Kon hieraan nog geen uitvoering Genoeglijke feestavond van. oud-MTS'ers Talloza, oude -vrienden en studie- - makkers uit dè M.T.S.-.wereld waren gisteravond in de Rivièra-Hal bijeen- tjjdens de jaarlijkse reünie-bijeen komst en feestavond, die .de Vereni- 1 ging van afgestudeerden der M.T.S., daar hield. Vanzelfsprekend waren ook.'de heer J. Franken, directeur van de'MT.S., benevens vele leraren en voorts- de heef^J. v, <1 Hoek, in specteur Van Eêt Nijverheidsonder wijs, directeuren van ambachtsscho len enz. enz, aanwezig. De heer G. ,van Tussenbroek, voorzitter, heette al. deze. personen in een hartelijk speechjê welkom en bracht dank aan de heer en mevrouw A, J. Moo? én dhr. Bruyn's. welke bestuursle den veel werk'voor deze avond had- den verzet. De heer D, W. Cousijnse, ,voorzitter van de afd. Rotterdam der ,lanelelijkè vereniging; Voerdeeven eens het woord. ;'ik - fliéfi uitgebreid en gezellig pro- gramma ol;v- Daan Hooykaas was de hoofdschotel Van het feestmenu. Lou Bandy, bracht weer ware lachsalvo's teweeg'en 'verdóri ware» het onder méér Lesdeiix .Bicó's, pe Spelbre kers. Uesbeth van Buul en Toby Rix diër het., pubhek amuseerden. Joop-, de Leur en Koos Vermeulen traden als "begeleiders op en Theo Moens leidde het gezellige bal, dat de avond besloot. Burgerlijke Stand Geboren: Arncldus M., z. van A, Ve ringmeier. en H-.M- A. Zoetmulder; Hay- mundus A. J., z. van J. H, B. Vredëbregt H."A. M. Vv Adricbem: Kendrika, d. van T. Bos én A.'C. Valkenburg; In grid, d. van J. Bakker en. N. op den Brouw. Overleden: N. Kooper, 1 jaar. yissekUberiCht SCHEVEXINGEN - 'SCHEVENiNGËN? 31 Dec.Besom mingen kustvigsers Van 30 December: Sch.-133" met 260,—, Sch. 165 met t 75^-r,. Sch. lie met 13Ö.—Sch. 96 met I 4D,Kw. 215 met 340.Uk. 105 met 180.—-De. 93 met 680, CÖ2. gillet^-7 80;—-Sb 16 met f 70,—, SI» 2 met'/ 65.—, SL' lO met 7 33,—, SI. 49 mot 7-570,—-Sl. -ft met 130,—. toen zij meenden, bezwaren naar voren te moeten brengen tegen het feit, dat een der hoofdambtenaren van Huisvesting in z'n vrije ttfd de functie van commandant van de Nationale Reserve in Schiedam ver» vult. Door B. en Wr. werd tegen deze opmerking dan ook terecht bezwaar gemaakt. Het college vindt de lei ding van Huisvesting zeker niet topzwaar. In 1951 zal er wel een verlichting tot stand komen. Het was ook niet voor de eerste maal, dat er door de raadsleden op werd aangedrongen, dat de politie nauwlettend er op zal toezien, dat de veiligheidsmaatregelen bij de uit oefening van een bedrijf op straat in acht worden genomen. De des betreffende orders zijn andermaal uitgevaardigd. De verkeersbrigade van de politie had woorden van lof in ontvangst te nemen voor het veie. wat zij met de gebrekkige middelen, die haar ten dienste staan, weet te bereiken. Zorg» dat het Schiedamse politie corps er up-to-date uitziet, zo merk te men op. B- en W. zullen het oog gericht houden op tijdige vervanging- van het vervoermateriaal. Veilig Verkeer Van de verkeersvraagstukken, werd ditmaal de Koemarkt-kwestie nu eens niet het eerste aangesneden- Men wilde eprst wel eens weten hoe het zat met de hoofdverkeersweg RotterdamVlaardingen. De Nieu we Haven is blijkens een beslissing van de Kantonrechter geen hoofcC verkeersweg, zodat het bordje „pas op voor voprrangsweg" verwijderd is. Het snijpunt Oranjestraat Lange Nieuwstraat "wordt spoedig weer voorzien van automatische verkeerslampen, waardoor bet ge vaar ter plaatse aanmerkelijk zal verminderen. Mochten de maatrege len, die thans genomen worden op hieraan nog worden gegeven. In Varkenoordsepoider 135 nieuwe woningen Op 20 Februari 1940 behandelde de gemeenteraad een uitbreidings plan voojj de Varkenoordsepoider. Oorlogsomstandigheden verhinder den'toen, de uitvoering hiervan. In de oorlogsjaren daarna hebben wo ningbouwverenigingen met over heidssteun in dit gebied een groot aantal woningen gebouwd. Voor een gedeelte van deze polder zijn nu nieuwe bebouwingsplannen ge maakt, die aansluiten op de reeds tot stand gekomen bebouwing. Er zijn o.tn. 135 woningen en een vier tal terreinen voor bijzondere be bouwing. als scholen en een kerk. in opgenomen. Het aantal wonin gen in dit gebied, dat begrensd wordt door de Stadiomveg. de Sta dionlaan- en de BuitendijkKreek kade, komt nu van 510 op 645. Deze 135 eensgezinshuizen, zuilen "tenminste enigszins aan de woning behoefte in de omgeving van IJs- selmonde tegemoet komen. Een spoedige verwezenlijking van deze plannen zal mogelijk zijn. 3n de Beursfoyer te Rotterdam werd Vrijdagmiddag, op initiatief van de districten Zeeland, Noord- èn Zuid-Holland van de Algemene Nederlandse pluimveeteeïtvereni- ging, de heer B, van Asperen. Ver ven ne uit *s Gravenhage gehuldigd in verband met zijn afscheid per 1 Januari a.s. als rijkspluimveeteelt- consulent in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, welke functie hij sinds 1921 bekleedde, 1166. Rob ziet Skip rondcirkelen boven de atoomstaa De bond maakt enkele fraaie lo- pings en stelt zo Lupar- di in staat nauwkeurig de ligging der fabrieken waar te nemen, want via de tconoscoop, die de slaven voor hun meeseer bedienen, wordt elk beeld terstond over gebracht naar het labo thorium op het eiland. »ob volgt met spanning de verrichtingen van zijn brave hond. Dan hoort hij opeens sirenes loeien. Blijkbaar heeft de verdediging van de stad de vliegende hond ^opgemerkt. Ja, daar j zijnRob besluit nu in te grijpen en .sluipt beuren. Skip mag niet het slachtoffer worden stijgen al vliegtuigen op.. -Voor die sneüe behoedzaam, naar de mannen, die met de ico-1 van de duistère plannen van Lupardi. straaljagers zal Skip eengemakkelijke prooi l noscoop in de weer zyn. Wat er ook mag gé-I MOSKOU. Uitslagen 'van dt zes- de ronde van hét tournooi om het wereldkampioenschap schaken da mes luiden: Belóva (R.3Mora (Cuba) 1—0; Rubtsova (R.)—Larsen (Denemar ken) 1—0; Bykova (R.)— Germanova (Polen) 1—0; Chaude de Silan (F.) Karff (V.S.) I—0; Fenny Heemskerk (Nederland) GrushkhovaBelska (Tsj. Slow.) 1—0. De overigs partijen werden afge broken. De stand na de 6e ronde luidt: 1. Rubtsova 4 pnt 1 afgebr.; 2. Gresser 4 pnt; 3. Chaude de Silan 3& 4 1 af.: 4 en 5. Rudenko en Belova 3 pnt 1 af.: 6. Langosh ZV» pnt 2 af.: 7. Karff 21a. pnt 2 af.; 8. Mora 2',i pnt1 af-; 3/10. Beninl en Keüer 2 pnt 2 af.; 11 en 12. Bykova en Fertny Heemskerk 2Va pnt -f 1 af.; .13, Tranmer l!a pnt 2 af.; M.-Germanova Ui» pnt: 15. Grushkova—Belska l pnt l af.;16. Larseti 3 pnt. Burgemeester d'Ailly heeft Vrijdag in het Stedelijk Museum te Amsterdam een aantal kunstschat ten namens de stad aanvaard. (Ingez. Med.) Importrice van gereedschappen en werktuigen voor garages en industrie-automobielmateriaal. Weenaplein, vraagt" voor spoedige indiensttreding: STENO-TEPISTE IN DE -NED. TAAL EEN MANNELIJKE KRACHT VOOR KAART SYSTEEM EN VOOR- KAADCONTEOLE. i: .'U TWEE MACHINE. j I BANKWERKERS EENJONGEMAN MET RIJBEWIJS A, HOOFD ZAKELIJK VOOR HET ONDERHOUD VAN AUTO MOBIELEN. Aanmelden persoonlijk aan het kantoor. LUZERN. Onze landgenoot Kramer Won in de zesde ronde van het internationaal schaaktournooi te Luzern- van de Zwitserse kam pioen Tordion, die kennelijk de reeks nr -"n. in dit t< n»*nooi geleden, niet te boven kan komen. Na de 21ste zet verloor hij een paard en gaf kort daarna de partij gewonnen. Dé resultaten van enkele afgebro ken partijen luiden: Unzicker—Blau 10: Grob—Un- zicker 10; Tvf -ZnoskoBo- rovsky 10. De afgebroken partij Blauw Kramer moest na 8 uur spelen op nieuw worden afgebroken; dc Zwitser staat het gunstigst. Hetzelf de geldt voor Kramer's afgebroken partij tegen Rabar (Z.SL). De stand luidt thans: 1. Rabar (Zuid Sï4 punten en 1 afgebroken partij; 2. Unzicker (DuitsL) 4 pnt,; 3. Kramer (Ned.) 3 pnt. en 1 atgebroken partij; 4. Grob (Zwitserland) 3 pnt.; 5. Blauw 2V2 pnt. en 2 afgebr, par tijen; 6 en 7 Znosko—Borovsky en Mueller teder 2'A pnt.; 8, Tordion (ZwitserL) XA pnt. Op 2 Januari a.s. te ca. 16.00 uurzullen het Vliegkampschip „Karei Doorman", de zeegaande onderzeebootjagér .Jfohari Maurits" en de lichte kruiser .Jacob van Heemskerck" tezamen vormend het „Smaldeel Antillen" de haven, van Rotterdam verlaten voor dc reis naar de Antillen en de manoeuvres in de wateren aldaar. Z.K.H. Prins Bernard zal, zoals hekend, aan boord van dé „Karei Doorman" deze reis meemaken. Het ligt in het voornemen van H.M. de Koningin, met waarschijn lijk de twee of drie oudste prinsesjes, by dit vertrek tegenwoordig te zijn. Tal van hoge autoriteiten zullen mede dit vertrek gadeslaan. Te. ca. half twee zullen zich van het Willemsplein naar de „Karei Doorman" begeven: >Deminister president, .de ministers van Buiten, landse Zaken, van Oorlog eri Ma- line, van Economische1 Zaken,, van Unie. Aangelegenheden én Over zeese Rijksdelen, de staatssecreta ris' van Marine, de directeur van het. Kabinet van HJVl. de Konin gin, de ambassadeur van Canada, de gezanten van Argentinië, Bra zilië. Mexico én Venezuela, mr dr R. H. Pos en mr Gorsira, vertegen woordigers in ons land van resp. Suriname en Curasao. Op de Willemskade nabij het af- vaartpunt der sloepen betrekken intussen matrozen van het smal deel de erewacht en- stelt zich ook de marinierskapel op. Te 'ca. twee uur arriveren daar de bevelhebber der zeestrijdkrach ten,. vice-admiraal jhr. E. J» van Holthe» de-chef van het militaire hiiis van H.M. de Koningin, vice- admiraad N.'A, Rost vanTonnin- gen én de-burgemeester van Rot-. Ier dam, mr F, J. Oud. 'HM.-de Koningin, Prins Bemhard en-;de Prinsesjes worden te kwart over twee. verwacht.-Nadat de ko ninklijke familie is begroet door vice-admiraal Van Holthe, wordt de erewacht geïnspecteerd.- Even later; zullen de koninklijke familie, de vice- admiraien Van Holthe en Rost van" Tönningen en. Rotterdams burge meester aan boord gaan van het vaartuigje „Stad Rotterdam", dat hen naar de .Karei Doorman." zal brengen. De bemanningen van de schepen zullen paraderen» .Aan boord van de „Karei Door man", worden de hoge gasten door 'de commandant van het smaldeel. Schout bij nacht J. J. L. Willinghe en de 'commandant van de „Karei Doorman", kapitein ter zee C. W. Slot; 'ontvangen. De reeds genoemde leden vanda ministerraad, leden' vaii het corps diplomatique eet. zijn intussen ter begroeting aan boord gegaan. - -4 -w Na de begroeting worden de com mandanten van de schepen en de officieren van de Doorman aan H.M. de Koningin en ZK.H. de Prinsder Nederlanden voorgesteld. Te kwart voor drie gaan alle gas ten van boord. Als een kwartier, la ter de Koningin en de prinsesjes, de Doorman verlaten, joelen de. beman ningen. van Doorman en de Joh. Maurits. De Jacob van Heemskerck ligt verder op. Haar bemanning joelt bij het passeren van de „Stad Rot terdam". De Koningin, en de Prinses jes-blijven nl. op dit scheepje rond varen terwijl de „Karei Doorman" de ankers licht. Dat duurt ongeveer 3 kwartier. Het geschut van de „Karei Door man" lost direct na het joelen5 35 sa luutschoten.- Omstreeks- ;;vier uur vaart het smaldeel 'de Nieuwe "Waterweg, af. Nagewuifd door tallozen, begint; het de grote reis. k Gordijn eindigt op de tweede plaats HUISSEN Vrijdag werd te Huissen de zevende en tevens laatste ronde van het internatio naal damtoumooi gespeeld. De uitslagen luidden: Gordijn ("Den HaagJ-Verpoest (Antwerpem 1-1; Dionis (Frankrijk)-Guïgnard (Zwitserland) 1-1; Van Dijk (Wa- geningen)-Van Aalten {Huissen) 1-1; Olsen (Rotterdam)-Ham (Rot terdam) 2-0. De Antwerpenaar Verpoest is met 11 punten uit 7 wedstrijden ongeslagèn winnaar van dit tour nooi. Onze nationale kampioen Gordijn bezet met 10 punten de tweede plaats. De eindstand luidt: 1. Verpoest (België) 11 p. 2. Gordijn (Den Haag) 10 p. 3, Van Dijk (Wageningen) 9 p. 4, en 5. Guignard (Zwitserland) en Van Aalten (Huissen) 7 p. 6, Ham (Rotterdam) 6 p. 7. en 8. Dionis (Frankrijk") en Olsen (Rotterdam) 3 p, (Ingez. Med.) TILBURG. Jan van Roessel, de middenvoor van Longa heeft overschrijving aangevraagd naar NAC, zo bericht de correspondent van de Volkskrant: Indien de KNVB hierintoestemt kan hij per 1 Aug. 1950 voor de Bredase club spelen. Zoals men zich zal herin neren, brak Van Roessel» die een prima partij speelde in de wed strijd FinlandNederland, tijdens de ontmoeting Zuid-Nederland- Luxemburg op 23 Oct. j.l. een scheenbeen. De blessure is al bijna genezen. Tenniskampioenschappen te Calcutta CALCUTTA Uitslagen Aziati- sche tenniskampioenschappen Halve.finales heren enkelspel: Bosa (India) sl. Narendra Nath (India) 6-4 6-3 6-4; Misra (India) sl. Ampon (PhilippijnënV 4-6 6-3 5-7 6-4 8-6. Hah'e finales dames enkel: Betty Hilton (G.B.) si. Kay Tuckey (G.B.) 2-6 9-7 6-4; Fat Todd (V.S.) sl. Jean-Quertier (G.B.) 9-7 6-3. Halve finale heren dubbel: Bose en Misra (India) sl. Mitie en Pal- lada (Z.SL) 9-7 6-4 3-6 6-0. Kwart finale gem. dubbel; Was her (B.) cn Gertrude Moran (V.S.) sl. Spychala (P.) en Jean Quertfer w.o. Halve finale gem. dubbel:Mitic en Pat Todd sl. Abdessalam en Nelly Adamson (Fr.) 6-2 6-1 Niemand zal beweren dat wij er met deze deva luatie zonder kleerscheuren ztjn afgekomen en degenen, die direct daarna alles kochten wat zij voor oude prijzen konden kopen, zijn wel erg ver standig geweest. Maar niet iedereen was hiertoe in staat, niet iedereen beschikte over voldoende contanten om zich onmiddellijk te dekken. Nu kwam deze deva luatie niet direct onverwacht en daarom plaatsten wij grote orders tegen oude prijzen. Speciaal textiel en karpetten kochten wij, want daarvoor werd toch de grootste prijsstijging verwacht. Al deze goederen zijn aangekomen en nu kunt U kopen en toch dezelfde, neen grotere voordelen genieten dan zij die vroeger kochten. Nu is het Uw beurt om wit katoen en zakdoeken, pyama- flanel en badhanddoeken te kopen voor prijzen die 20 tot 40 lager zijn dan de thans geldende. Maandag 2 Januari om 1 uur begint de grootste textielverkoop die wij ooit hielden, tegelijk met de verkoop van restanten opruimïngsaan- biedingen en magazijnvoorraden van alle afdelingen. MATHENESSERIAAN (DIJKZICHT) HASTINGS. In de tweede ronde van het internationaal schaaktour nooi te Hastings speelde onze landge noot dr Euwe remise met de 17-jarige Amerikaan Larry Evans. Christien van Bommel overleden HAARLEM. Op 55-jarige leef tijd is: in haar woning te Bloemen- daal overleden de' toneelschrijfster mevrouw Christien van Bommel Kouw, die tezamen met Henk Bakker talrijke toneelstukken voor amateurs heeft geschreven. Passagierstxein stort in rivier „:v.; PILAR. Een lange passagiers- trein Is Vrijdag naar benedén ge stort toen een brug over de Rio Lu- jan (Argentinië) instortte op het ogenblik, dat de trein' passeerde Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. Aangekomen schepen 30 December AMERIGO Mena aï Ahmsdi Arm Farina Femis olie. BILL S motor Bos ton L RKC Waalhav, kOfc«. HOLDER- NASSE Londen Lenders Waalhav. ledig BOLBEC Calais Fumess Vlaardingen ledig, JOOST motor Bordeaux Maurits Dordrecht hout. CILELWOOD Nantes Fumess Waalhav ledig. MARCELLA motor Frederdcstad NBK Zwljndrecht olie PAUL motor Noordzee Ned. RIJnv. Ver 2e Kathav cellulose BREE-HELLE motor Goole SSM Merwehav kolen. ANDIJK New Orleans TAL Rijnhav stg. PLM 13 Boulogne Worms Waalhav ledig. FRANCIS KA motor Kopenhagen Ned Rijnv. Ver. Parkhav stg. KONIN GIN" EMMA. Harwich Hoek van Holland, SIDSEL K' Hamburg v Uden Blnnen- hav ledig. FAIR PLAY Vil slbt Cux- haven Vermaas Parkkade. GREBE mo tor Londen VAM Merwehav stg. IR- WELL Huil Hudig Pieters Lekhav. stg- SEAHAM motor Goole SSM bijlegger Maassluis. SERVUS motoV Flekkefjord Fumess Maashav pulp. 31 December EXPORT Londen Corn elder Jobska de stg; DIANA motor Beyrouth Hudig en Veder Lekhav stg; BATAVIER I motor. Londen Jobshaven Rott Londen-. JIjn Jobshav stg. JAMAICA Domsjo v Ommeren Merwehav stg; AARDIJK Hamburg HAL Rijnhav stg. LIBELLE motor Bremenx Wambersle Wilhelmi- ARCTURUS Bergen Burger Usselhav stg^STA Kotka Oudkerk 2e Kathav pyriet. LOANDA motor Londen Ruys IJsselhav stg. GERMAAN motor Stug- sund Wagenborg Lithoyen hout. LO- SINJ Jtyeka Kuiper van Dan smeer IJselhaV. stg. TOR Stockholm Burger IJselhav atg. DUKE OF YORK Harwich Hoek vanHolland ARY SCHEFFER motor Stralsund Invotra Spoorhav. ARBROATH motor Londen Lenders Waalhav. led. KATHERINA PETERSEN Kolding n Oud Beyerland v Visser m paling. SKERINGHAM Harwich Hudig Pieters Lekhav stg. STRABO motor Amsterdam. Hudig Veder Lekhav stg. SPES motor Londen Walscheepv Wïl- helminakade stg, JUPITER Valencia Hudie Veder Lekhav sinaasappelen, KARI, Trondheim,. Kersten Hunik. Waalhaven, kaü: HOLDER-NORE. Lon den. Erhard Dekkers, Waalhaven, ledig; MARVA, motor, Poole, De Poorter, Dordt,erts; NEOCARDA, motor, Pur- fleed. v. Ommeren," Pernis; VIENNA, Harwich. Hoek van Holland; DORNOCH. Huh Anth, Veder. Waalhaven, ledigt Vertrok!«ja schepen 30 December DEAN H," Antwerpen, MAGRIX. Huil, NASSAUHAVEN, Kopenhagen JACOB LUCKENBACH. Baltimore BRITSUM. 'Panama City. OLDAMBT. Rostock. EI- LIAN HILL, Belfast BI ANC A CORRA- DO. Venetië. .TRENtwOOD. ..Middles-' 'bro. YEWDALE. Caen. TARANGER. San Frahciisca. HARTEL, Heraburg. VRJJEURGH. Casablanca. ALOUETTE. Londen. PUCK, Gdynia.BADEN-, Oslo. APT IT Y. Hull. BATAAN, Hamburg. SIR IUS .Londen. WANDIA, Cher bourg ckATEAU PALMER. Rouaan. DÖRIS, Flensburg. 'NORDEST Havre. EMPIRE V/ANSBECK, Harwich. PAL- MA. Kalmar, EB an. Boston. ARNHEM. Harwich SEAHAM, Harüngen. 31 December CHRISTIAN RUSS. Abenraa. AM- STELDUK, New York. CRONEN- BURCH Swansea. EGEE. Caen. TABO- GA. Swansea. MARSDIEP. Kopenha gen ALGONQUIN VICTORY. New York. CORFU ISLAND. Antwerpen via •Vlissmgen. 'Wind Oost, matige bries, kalme zee, helder. KALEV. Caen. Trocpén- eri passagiersschepen naar en van Indonesia ASTURIAS (Charter); thuia. 30 van Aden. GROOTE BEER. thuis 31 v. Port Said. INDRAPOERA, uitg.. pass. 30 Kreta, hedenavond te Port Said verwacht. ORANJE, thuis, pass. 31 Algiers naar Southampton. TABINTA, uitg.. pass. 30/31 's nachts Kreta naar Port Said. WATERMAN, thuis. 30 óp 360 mijl West v. Minikoy (Maladlven). Grrotp Vaart INO, 28 v, Ciudad TrujiUo n. Cu- raCao; ITTERSUM, n.. Barbados, 30 .op 500 mijl N.O. van San Miguel; IRIS. 30 in de Sant n. Horsens. JAARSTROOM, thuis. - 29 v. Sapele: JUPITER, 31 v. Valencia te R'dam; J OB S HAVEN, pass. 30 nafn. Finlsterre n. R'dam. KERTOSONO, pass. 30 ,'s avonds Straat Messina n. Pert Said en Austra lië; KOTA AGOENG, 31' te Djakarta; KOTA GEDE, thuis, pass. 31 Socotra n, Suez; KLIPFONTEIN, 31 v. Hamburg te A'dam. Xankvaart ANTON1A, 23 te Pladjoe; ADlNDA,'23 te Pla.djoe. BAREND.RECHT, n. Kaapstad,30 op 330 mijl O.N.O, v. Cayenne. HET MOEILIJKE UUR K kan me] best voorsteLlen dat u 1 tegen, deze avond opziet» voor al tegen dat laatste uur van het jaar, als uw zonden van .twaalf maanden naar boven komen borre len en al uw goede voornemens voor 1950 gaan. uitsliepen. Zoiets is zelfs niet het lekkerste glaasje en de vetste oliebollen moeilijk te ver- knoersen en daarom lijkt mü de beste raad die ife u in dit jaar nog kan geven de volgende: tracht dat laatste uur, dat moeilijke, uw geest wat afleiding- te bezorgen, wat on schuldig vertier, want het helpt t.och geen zier of ge u al afpijnigt in berouw het volgend jaar ver valt u toch weer in de zelfde on hebbelijkheden en misstappen, net als iedereen, dat weet u nu toch langzamerhand wel. Nu dan, hier zijn dan enige idee tjes om dat laatste uur récht gezei- ,lig en opbeurend te maken. Zodra de klok II heeft geslagen worden vier der gasten geblind doekt. Wij geven ze ieder een bran dende kaars in de hand en leiden hen tot vlak bij de tafelhoeken. Vooraf dient échter gezorgd dat de grote schaal met oliebollen midden op tafel staat. De geblinddoekte gasten stellen de rechtschapen ster velingen voor, die het licht voort- dragen zonder' aanzien dés .per- soons. Naast ieder rechtschapen mens staan er: in werkelijkheid, zacht gezegd, een honderd duizend dii.r/else schurken, maar. ..ómdat we maar ixiet èen klein gezelschap zijn, plaatsen, we naast die. geblinddoek te kaarsendragers slechts één schurk bij elk. - Deze .slechte geniussen nu leiden de 'argeloze handen dïe de kaarsen torsen zo, dat tegelijkertijd 'alle vier de hoeken van het tafelkleed vlam vatten. Men late het vuurtje rustig tieren en knetteren, maar lette er goed op dat het iich .niet Verder dan de tafel verspreidt, want n hebt al. begrepen, dat het om clie" oliebollen .te. "doeii is. Die moeten: namelijk gepoft 'wohleh. Doe nu niet 20 dom als die boer die niet eet wat hij niet Kent: als u wist hoe verrukkelijk gepofte oliebollen smaken zoudt'ge er. met plezier uw. hele-huls voor im.brand steken, dusniet .flauw ,-zijn en door laten'-.zeifen dié brand' op->' tafel. Mocht er onverhoopt toch een uit slaande brand '.■van ;.'kbmen,. dah in de eerse plaats.de oliebollen ïn vei ligheid brengen, want u weet pas wat lekker is, als u gepófte bollen gegeten" hebt. Dat huis laat u maar branden, gelegenheid tot gezellig inwonen is er'genoeg hier. Inmiddels is het zonder dat.u een traan gelaten hebt al ver ovèr twaalven gewordenmet dat ver makelijke bollen poffen en u bent van - alle narigheid af. Wees ïiiet eigenwijs en probeer het. Veel suc ces en zalig uiteinde! DESIDERIUS GORILLA, n. Buenos Ayrës, 30 óp 40Ö mijl N.W. van Fernando ■-NÖronha; CHAMA, pass.-31 -Strat- Grmuz n. Aden. daarna Mena al Ahmadi, Engeland en Continent. ETREMA, h. Bombay, 30 op 1500 mgï W.Z.W. van Madeira; ESSO AMSTER DAM pass. 31 Sombrero Eil. n. Pernis; ELISABETH ,B. pass, 30 Casquets oaat GADILA, n. Paullas en P.ousan, 30 op 1400 mijl W.Z.W. van Flores (Azoren). MURENA, n. Gibraltar, 30 op 600 mijl O. ten N. van Guadeloupe; MIJDRECHT n; Zuidelijke IJszee, 30 op 1000 znijl Z.O. van Diego Garcia; MAL VINA, p. 30 Sandy Cape n. MiriJ MARPESSA. p. 30 nam. Brothers. (Rodë Zee) n. Mena "al Ahmadi .daarna Duitsland; MERCXl- RIUS, 31 v. Southampton n. Guernsey, OÜULA, 25'tc Pladjoe, daarna Singa pore (dokken);OMALA, p, 30®Dondra Head (Ceylon) n. Singapore voor or ders. 31 Wreta n.Abadan. TANKHAVEN I 31 te Soctlgei Ge- rong; TANKHAVEN n, 21 te Palem- bang. - WOENSDRECHT, p. 31 nam. Som-' brero-eiL n. Aruba. Buitenlandsp 'schepen op weg naur Rotterdam ARDENNTA van Gothenburg 1 J"an. verwacht; AMASTRA 22 van Curacao. BONN van Oslo 2 verwacht; BUCK- LOW van. Grangemouth 2 venv.; BUK- GuNDIA .van' Gothenburg 1 venv.. BENNEVIS van Japan 29 te Liverpool; BRANDANGER van. .Vancouver 22 te Los Angeles. CITY OF CHESTER van Oost Azië 2 verwacht; C LI A 27 van Lobito; CLAN MACBETH van India 31 van Port Said; CALAIS van .Oost Azië' pass. 30 Oues- sant; CLAN MACIVER:van India 39 van Madras. EMPIRE TOWY van Midd. Zee 2 ver wacht; GOLDEN STATE 24 van Balti more. INgER MARIE van Alexandria 2 ver wacht; JYTTE van Oost Azië 30 van Port Said JOSEPH LYKES 27 van New Orleans. KRAGEHOLM 23 van New Orleans; L1EUTNANT ROBERT BIE van Oost- Azië 29 van Algiers. 1 MATINA van Golf ito 1 verwacht; MENAPIA van Dublin. 29 te St. Iver. schuidenr; MONGOLIA van Levant 29 te Algiers. .ROBERT MAEESK 27 te-New York 6 Januari verwacht. SOCOTRA van Japan, i verwacht. TATRA van Calcutta 29 te Madras; TALISMAN van Óóst Azië 29 te Pe- nang. 1 Jan. Hoog water te Rotterdam le tij 2.29 2e tü 14.42.. 2 Jan, Hoog water te Rotterdam le tij 3.12 2e tij 15.25,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 10