I M 12 5# SS De aanblik zal ik van al die cellen ïiooit vergeten Tijdvak waarin nieuwe s I m hun aanzien en WILLEM DE JONG Henri Matisse 80 jaar r H.V.J.VAH BEKKUM Achter de gevangenispoort is het anders dan men denkt De bajes is zo groot Oost Europa gaat steeds meer Moskou s hegemonie voelen Rusteloos werker met een enorme scheppingsdrang Zwarte schijven met bekende klanken pracht sortering platen A. v. Gogh-Kaulbach 80 jaar Het moet anders Zaterdag 31 December 1949 t» (Van onze verslaggever) itaM JhJÏh™,'*l":flpn'norS«' uitspraak sfdaan In da' nat iescn «T Ms W WJ K"*»ordaeId to teen (revansenisstraf van drie jaar met aftrek van voorarrest, weekJro0rbü'L<? In de dagbladen kan men een dergelijk bericht tegenkomen, De ongeïnteresseerde lezer, meneer Dinges, leest het vluchtig en zal er met lang b(j stilstaan in gedachten. Voor zover hij er nooit mee te maken heeft gehad, zal hem bij het woord .gevangenis' zeer vermoedelijk geen duidelijk beeld voor ogen staan, HU denkt wellicht aan kale cellen, aan gestreepte gevangenispakken, kaalgeschoren hoofden, cipiers met rinkelende sleutelbossen en tralies, vooral tralies.... Ook-in de gevangenis wordt het Kerstfeest gevierd. De boom, die «•fiier sfcot ia versierd door vrouwelijke gevangenen aan de „Noordsingel". Links en rechts de deuren van de cellen. HET VTJLCA NIS CHE JAAR 1949 Die meneer Dinges zal de bijna- men kennen van.de gevangenis, ••'zo als nor, bak, doos, mik en petoet en bij bajes zal hem het eenmaal popu laire liedje te binnen schieten van: en waarom- zouden we treuren, de bajes is 20 groot, van voren niet twee deuren, van achteren met een sloot. En die goeie meneer Dinges zal dat zelfde liedje misschien met pretoog jes zingen op een familiefeestje..,. Maar wat zou die: uitbundige Dinges stil en kleintjes worden, wanneer zij hem zó van het gezellige familïe-sa- menzijn, binnenbrachten door de poort van de strafgevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam. Niet als gedetineerde, maar gewoon, zo maar, als nieuwsgierige bezoeker. Kom meneer Dinges, sta daar niet zo beteuterd te kijken als de .portier Uw naam en adres wil opschrijven. Het is maar een formaliteit. Dat stelt U een beetje op Uw gemak nietwaar, wanneer die man in zijn donkere uniform, zo gemoedelijk doet, een praatje maakt over het weer? Nu steken wij een binnenplaats over. Schichtig kijkt U naar de tralies voor rijen vensters. Weer gaat er een hoge deur achter U dicht. U voelt zich een beetje gevangen, is het niet? ,U zoudt wel zo weer terug willen - De vrouw, dié hier als een trotse jonge moeder haar baby van acht maanden omhoog tilt uit het le dikant je, is een gevangene. Ze mag haar kindje bij 'zich houden in de cel, zolang zij het zelf kan voeden. Bij zacht en zonhig weer wordt de baby op de birtne»- plaats gelucht. gaan, Nee, nu doorzetten; kalm door die lange, lange gang wandelen en geen acht slaan op mannen in uni form, die sleutelbossen dragen. U hoort en ziet ze lachen. Hoe is dat mogelijk, denkt U, lachen in eén ge vangenis! Een deur gaat open en U staat in een grote, hal, nee, het lijkt meer" op het schip van een koepelkerk met zijbeuken. Maar na die eerste indruk wordt U gefascineerd door de ijzeren zigzagtrappen, die naaf langè gaan derijen leidèn. Gaanderijen met on telbare ijzeren deuren. Deuren van cellen, denkt U. allemaal cellen, cel len, cellenDat', geeft een gevoel van sensatie en tegelijk van beklem ming. En U zegt in Uzelf; "die aan blik vergeet ik van mijn leven niet. Dit meneer Dinges is de directeur van de strafgevangenis. Mag ik hem aan U voorstellen? Nu gewoon, nor maal doen. U mag gerust eens glim lachen. Niets 3aten mèrkén van Uw verwarring. Nog met enkele andere heren moet U kennis maken; met de directeur afdeling arbeid én met sociaal ambtenaar. Ga nu eens zitten, hier, stil in een hoekje. Want U hebt al gemerkt, dat er wat bijzonders aan de handiïs. In het'midden van de hal zit eei> orkest. De musici stemmen hun instrumen ten. Ja.- kijk maar goed, daar in da zijbeuken links en rechts, zitten ge vangenen. in rijen achter elkaar, half verborgen ih het schemerdonker; van de ruimte, waarin de hoge boogven sters,het daglicht slechts spaarzaam binnen laten. En op de gaanderijen staan mannen, gedetineerden; Ze hangen over "de ijzeren balustrade. Donkere manchester kleding dragen ze, geen .pyama'-pakjes, zoals U hebt gedacht. Hun gezichten kunt U niet alle onderscheiden, maar U durft "niet goed omhoog kijken. Waarom niet? Schaamt U zich voor hen als Vrij Man? U weet" het niet goed, zegt U? Meneer Dinges, kijk nu eens naar de kleding, die dg vrouwelijke gede tineerden dragen. Had U. dat kunnen denken? Beige kousen, een grijze jurk met bloemmotieven en een dón kere overgooien En geen kortgeknipt haar, maar normale kapsels. Luister, hoe goed de muziek hier klinkt, hoe ze opstijgt langs die hoge wanden. Een meisje staat er bij het orkest. Haar zuivere sopraan ont roert U hier meer, dan het waar ook elders zou hebben gedaan. U ver bindt onbewust deze tere, ijle klan ken met het gevangen-zijn, met tra lies, droefheiden ellende. Applaus klatert..,, ïn een korte pauze raakt U in ge sprek met de gevangenisdirecteur. En hij glimlacht, als U hem zegt, dat U zich alles zo hèel anders had voor gesteld. Het was vroeger ook heel anders, antwoordt hij. We spreken nu niet meer van' „luchten" van de gevangenen maar van wandelen", een uur lang op, de binnenplaats. Vroeger was dit' maar een half uur. Nog niet zo lang geleden mochten de gedetineerden niet met elkaar in con tact komen; zelfs niet tijdens de kerkdiensten. Het gevangeniswezen is humaner geworden. Er is een bi bliotheek; de gevangenen mogen na drie maanden straf een krant en een tijdschrift ontvangen en -tweemaal per maand na schriftelijk verzoek, een kwartier lang familiebezoek. Overdag werken ze in de werk plaatsen van de gevangenis; in hun vrije ,tijd* kunnen ze knutselwerk dóen. Zowel mannen als de vrouwen hebben een eigen zangkoor. In „Leeuwarden" en „Breda" zijn er bovèndien ontspaonings- en gym nastiekzalen.; „Leeuwarden" heeft Zelfs een gevangeniskrant en eigen- sportclubs. .Neè, -mèenfnu niet,1 dat. het nog zo kwaad niet is in dè ba jes'! Een mens-van zijn vrijheid be roven is bijna he tV érgste wat hem kan overkomen. Een cel is een cel, al zegt U nu, dat U hét interieur erg meevalt. De mannen, die aan de „Noord singel" zijn gedetineerd, hebben straf fen tot vijf jaar, maar dan is er nog de bijzondere strafgevangenis voor vrouwen, die van 15 jaar tot levens lang zijn veroordeeld. En meneer Dinges gaat cel in ccl uit- ziet de bewoners en verwondert zich diep over'hun schijnbaar opge wekte en berustende houding.Hij weet niet, wat te zeggen in .een cel, waarin een jonge moeder haar baby omhoog tilt uit het propere kinder bedje. Ze mag het bij zich houden, zolang ze het moet-voeden. Hij treedt een cel binnen m,eer een eenvoudig,, maar keurig ingericht vertrek is het waarin hij van aan gezicht, tot aangezicht staat met drie vrouwen, die alle drie een moord op hun, geweten hebben. Hij boort ze vertellen over hun knutselwerkjes, over hun dagelijkse arbeid in de ge vangenis; hij ziet ze daarbij glimla chen. En hij kijkt van de. gevangenen in hun nette kleedy naar de bewaak ster in haar blauwe japon met hagel witte .schort -rrinet een zusterer .hètUSiliein wonderlijk tc moede, „"Wfenheèr devportier meneer Dinges .uitlaat,; komt h'cm het .in gedachten voorbereide grapje, ja man. ik ben ontslagen wegens goed gedrag niet eens over de lippen.... tlnqez. Med.) Joop doet tzo.M Ja, je hebt van die men sen, die spelen met de rook. De kringetjesblazert en andere „rook-artisten". Meestal rijn dat de lui, die met extra zorg hun shag en. vloeitjes kopen- en die dan ook zeggen: Hoe je 't doet... met Mascotte gaal-ie gi XT' EN van de be- ■*-' langriikstc en vruchtbaarste kunstschilders van Frankrijk, Henri Matisse wordt vandaag tachtig jaar. Matisse zal tot die figuren in de moderne Fran- schilöerkunst blijven behoren, dié een aparte plaats innemen. Na in Parijs I'Ecole des Beaux Arts be zocht te hebben en hét ateliér van Gusiave Moreau. wendde hii zich tot de impressio nistische meesters - Monet en Cézan- ne. Eigenlijk im- presSionist is hii t nooit geweest sterke, persoonlij- f - ke inzichten dre ven hem verder en zo zien wit hem j- in het begin van deze eeuw optre- den als de enthou- siaste aanhanger L en woordvoerder van de richting, die in het schilder- - kunstige woorden- boek bekendheid geniet onder de naam Fauvisme. De vrijheid Voor de disc ophiel bevat dezé ru briek ditmaal geen interessant nieuws. Er blijkt tegen het einde van het jaar een tijdelijke stilstand te zijn ingetreden in de registratie van.be langrijke wcrlccn. Waarschijnlijk heeft men zich ten gevolge van. ge brek aan voldoende materiaal beper king moeten opleggen. Zo vermeldt Decca in zijn hulsorgaan, van deze maand, dat de voorraden der mees te opnamen zeer beperkt zijn en het beter geacht werd ze niet aan publi citeit prijs te.geven. Toch kan hier nog de aankondiging van twee zwarte schijven volgen die u klassieke klanken brengen, zij het, dan van minder zwaar gehalte. Daar. is de plaat met twee delen uit de balletmuziek „Coppélia" van de' Franse componist Léo Delïbés (1836- 1B9.1)n.1, de Mazurka en Czardas,- met vërve gespeeld door liet National Symphony Orchestra onder leiding: van Anatole Fistoulari. De operaliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan een opname van een tweetal aria's O, Mïo Bambino Caro en" Muselta's Waltz Song res pectievelijk uit de opera's Gianni Schicchi en La Bohème van Puccini. De sopraan Hïlde Gueden zingt ze volgens allé regelen der Italiaanse operakunst en The London Sym phony Orchestra onder Joseph Krips zorgt voor een fraai' klinkende be geleiding. Decca" kondigde deze pla ten aan onder de nummers K 4,294 en M 32862. De zanger-Leo Fuld die het zover heeft gebracht dat men hem voor een enkel optreden in het Londensö Pal ladium een honorarium van tiendui zend gulden toezegde, maakte met oichestrale begeleiding onder lei ding van Bruce Campbeil voor Dec ca een opname van liet in het Yid- ZIEN wij op het jaar 1949 terug, dan beseffen wij eerst goed, hoezeer wij leven in: een vulca- nisch tijdperk van de geschiedenis, waarin de mensheid nieuwe groe pering zoekt, daartoe genoopt door afbrokkeling en omverwerping van het oude. De mensheid is, in haar formaties, conservatief, Sc alleen de hoogste nood en de 'hevigste schokken kunnen haar op nieuwe banen leiden. - Wij hebben in dit jaar nieuwe volken zien ontstaan. Daarvan vormen de Verenigde Staten van Indonesië de grootste, en door hun ligging en economische mogelijk heden ook de belangrijkste. Het is niet de eerste keer dat de Oost Indische Archipel verenigd'is in één groot inheems rijk. Van Java en ook van Sumatra uit heeft, in de vroege en nog eens in dé latere middeleeuwen soms een macht uit gestraald, waarvan het gebied over de grenzen nog reikte van de nieuwe staat.' Moge de glorie der beschaving van die dagen herrij zen in de V.I.S., waarvan het be staan nog juist voor bet einde van het jaar, door het carillon van het koninklijk paleis op de. Dam te Amsterdam ingeluid is. U^EN andere staat is Israel, Ook h-daar een verrijzen van het oude, in een wereld die in haar geheel door de Arabische volken geabsorbeerd scheen. Het is het onwaarschijnlijkste van alle mo- derae verrassingen der geschiede nis: De Joden, feitelijk de verlaten, weg van de kruisvaarders betre dende, er. hebben waar de macht van de moderne diplomatie en van de nieuwe wereldorganisatie on voldoende bleek, zich gewapender band gehandhaafd en zelfs uitbrei ding van gebied afgedwongen 'te genover de stormloop van de heir- scharën der eens zo gevreesde Sa- racenen. Wie tien jaar geleden een Joodse militaire suprematie over de Arabische volken had durven voorspellen, zou aan de xvereld werkelijk een homerisch gelach ontlokt hebben. Moge Israel nu gelegenheid krij gen aan te knopen aan een verle den. waarinhet zich. door de kracht van een heel eigen geestelijk karakter, meer dan een. millennium wist te handhaven in een wereld waarin machtige rijken opschoten, zich razend snel uitbreidden, en dan weer in andere rijken ver vloeiden, in kaleidoscopische ver anderlijkheid. \A7 IJ hebben in dit jaar meer kük gekregen op het drama tische proces <jat zich in Oost-Eu ropa voltrekt, en waarvan niemand het beloop nog kan gissen. De gren zen van dit proces hebben zich zui verder afgetekend nadat de stout ste greep der'Russen in hun op dringen westwaarts,, de blokkade van Berlijn, op een mislukking is uitgelopen. Dergelijke hoofdsteden zijn als symbolen. Zo strandden de Turken v> or Boedapest en Wenen, Napoleon te Moskou. Hitier voor Moskou. Wilhelm II voor Pari.is. Tegelijk heeft in dié Oost-Euro- pese wereld een desperate strijd zich in zijn ware wezen onthuld, waarvan wij de gevolgen voor de toekomst van ons werelddeel nog niet kunnen overzien. De zware en ruwe hand van Moskou drukt als een verpletterende last op de va zalstaten. En wie daar, zelfs onder de oudste en trouwste vrienden van Moskou nog aan een eigen volk durft te denken, wordt geëlimi neerd. Natuurlijk is deze. hand sléchts in staat tot plompe politiek. Eu plompe politiek richt zich tegen zich zelf. Markos de aanvoerder van de Griekse rebellen, is wegge haald. en dood. Tito is dezer dagen nog door Molotof zïin spoedig ein de aangekondigd. Maar hij leeft nog. en Joegoslavië weigert zich-te onderwerpen. In Griekenland is de opstand na het verdwijnen van Markos. zo goed als gesmoord. Al- (Ingez. Med.) Wjj bieden U wederom een zowel klassiek als modern Wyiemaweg a/d Mathcri.laan kruispunt Rochussenstraat Telef. 28098 - Botterdam dish en Engels gezongen Where can I go? en Hebrew Chant gezongen in het Hebreeuws. Men krijgt in de voordracht van deze beide werkjes om het maar heel zacht te zeggen een beetje te veel van het goede. En dit "hébben de liederen van het oude volk in hét geheel niet nodig. Ik heb Yiddische en Hebreeuwse liederen op eenvoudige wijze horen zingen en ze werden, zodoende tot zeldzaam ontroerende momenten. Maar de zangeres die zé toen voordroeg kreeg geen tienduizend gulden voor. haar optreden.... HERMAN VAN BORN Stilleven van Henri Matisse blii moedigheid, die wij zo dikwijls in impressionis tische schilderijen aantreffen, vin den wij ook in het Fauvisme terug, maar dan in nog hogere mate. Het schilderij moest, de mens geluk schenken, het moest bevrijdend op hem inwerken én daarom was het oók niet nodig, dat de toeschouwer het bestudeerde of analyseerde. En Matisse zeide;. Bij het bekijken van een schilderij moet men vergeten wat het voorstelt. In 1908 opende hij een schildersacademie, die zich in een grote, internationale^ toeloop mocht verheugen, maar die 'door Matisse wéér werd gesloten toen hii bemerkte, dat hij slechts gficopi- èerd werd. Hij zocht eén meer de coratieve kunst en heeft, tijdens een tweejarig verblijf in Marokko ge vonden, wat hij zocht. Meei* en meer, vooral in de jaren na de eerste wereldoorlog.' zien wij- Matisse streven, naar een grotere ëénvoud in de vormgeving en een sterkere intensiteit in de kleur Ge zichten vervagen tot helle kleur- noten, het'naakt wordt een broëie- rige vlek, dikwijls ondergeschikt gemaakt aan een omgeving met de coratieve kleden en tapijten. De vlakken zijn groot, eh een-kleurig, de ruimte leég met ijle. neutrale tonen; een vrouw schildert hij om het rood of het blauw van een ja pon, de contouren zijn grillig, als toevallig cn dienen niet eens meer om vlakken bij elkaar te houden. Het is alles warm en weldadig, de schilder geniet van de kleur en componeert ermee. Bloemen cn vruchten houden op bloemen en vruchten' te zün, het worden mid delen om de decoratieve aankle ding van het schilderij te verhogen. Het menselijk lichaam wordt be trapt in een houding of gebaar, het model is cr voor de brandend rode mantel, de paarse japon, de gele hoed of het opzichtige bloemetjes- behang. Zo wordt de Fauve geheel be heerst door de kleur en zijn voor liefde voor sterke en rijk-gevari eerde contrasten. Wanneer Matisse dan ook een liggend naakt schildert tegen een achtergrond van verti caal. gestreept behang.dan is de vrouw voor hem "niet zozeer een psychologisch probleem of een sen sueel onderwerp, maar een rhyth- misch golven-vari passieve, hori-, zontalé lijnen tegen de réchte, staande strepen van de achtergrond; De natuur, heeft hij nooit losgela ten, wel streefde hij in latere jéren naar .een synthese ervah in verfijn de kleurcombinaties. In heel 2ijn leven is Matisse een Zij wijdde zich vooral aan de familieroman Terwijl menigeen nog ce biografie var. Henrië'.te Roland Holst leest om met dankbaarheid te overdenken wat zij ons volk en de wereld hl een rijk en boeiend tachtigjarig leven heeft ge schonken treedt ai weer een andere vrouw uit de rij der Nederlandse let terkundigen naar voren om een zelfde feest te vieren. Haar plaats in de Ne derlandse litteratuur ls van een andere rangorde dan die van Henr. Roland Holst cn zij is ook ccn andere dan die van Top Naeff en Ir.a BouöierBakker. Haar werk mag echter minder groot zijn, het onderscheidt zich niettemin door eerlijkheid en innigheid van ge voel. Anna van Gogh—Kaulbach heeft zich vooral gewijd aan ce familieroman en daarin baar kracht gevonden. Dit lag voor de hard omdat huiselijkheid en menselijkheid twee factoren zijn die haar sterk trokken. Ma3r haar werk haa tcgh tegelijkertijd «cn breder pers pectief'doordat haar belangstelling uit ging naar de problemen van haar tijd. De algemene vrijhcidsstxomtng cn de emancipatie van de vrouw hebben niet nagelaten hun invloed op baar te oefe nen. (Zij was één van de eerste meisjes die fietsten). In haar werk vindt men dan ook de problemen van. de jeugd en het htiweüjk weerspiegeld en ook de sociaal-politieke vraagstukken kregen haar aandacht. Zelf heeft zg eens gezegd, dat haar boeken (alleen al ongeveer 30 romans 6cbreef zö) tezamen eigenlijk haar le vensgeschiedenis vertegemvoordigèn en „Het brandende hart*' zou men het meest een spiegel van haar leven kun nen noemen. Anna Maria van Gogh—Kaulbach mag Haarlem de mcisjes-H3.S. en daar muntte zij reeds zo uit, dat Zij er eens van werd verdacht haar opstel uit een boek te hebben overgeschreven. Reeds vroeg begon zij te schrijven en. haar eerste gepubliceerde roman was reeds door een andere voorafgegaan, maar daarvan zyn de snippers in de prulle- mand .terechtgekomen. Als negentien jarige schreef zij een treurspel In ver zen. dat haar de aanmoediging van dr. Jan Tenbrink bezorgde. Ook publiceer de zij schetsen in ..Elseviers Maand schrift" en in ..Nederland". Haar eerste roman aanvankelijk schreef zij onder rusteloos werker geweest, .een kun stenaar van grote begaafdheid, een "man met een enorme scheppings drang. Zijn onafhankelijkheid van geest verschafte hem een aparte •positie in de kunstenaarswereld en' zelfs1 nu, op zijn tachtigste verjaar dag, heeft: hii het penseel nog niét. neergelegd. Wel; een Tecteiy om eni ge o genb.likk.en - bij deze - uitzonder lijke figuur stil te staan. E. SCHMIDT. het pseudoniem WLiheltnina KeyrJbach werd goed ontvÈngen.. Het was Al- bert O verberg (18941. „Het Rijke teven" was de eerste roman wélke onder haar éigen naam verscheen. Zij schreef bo vendien toneelstukken, waarvan er en kele werden opgevoerd, toneelcritieken én. kinderboeken. Haar wérk, waarin de onderwerpen ernstig en gewetensvol worden behan deld, en waarin zy toont een strijdbare geest te bézitten, welke zich vooral richt op de maatschappelijke en ethi sche vraagstukken, heeft zich in eén grote belangstelling mogen verheugen. doof; dr. M. v. Blankenstein banië. alleen hanst in die buurt nog geïsoleerd, en met minder zelfver trouwen dan te voren, aan het sowjetgebieö. Dimitrof, in Bulga rije werd „liefderiik" weggehaald naar Rusland., „ter genezing", en stierf subiet. Kostof, zijn tweede mar., en haast zitn eéiiike. is opge hangen. Rajk, de Hongaar, is op gehangen, De ketterjacht, juist on der de communisten, is in Tsjech'o- slowakïje en Roemeniëin volle gang. Polen heeft een Russische dictator gekregen in oude stijl, en in de hatelijkste vorm; een verrüs- sischte Pool wordt ervoor gebruikt. Weinig van. de 'grote communisten- leiders in de wereld der vazallen zijn er overgebleven die geen spi onnen en verraders „bleken". Zo heeft Stalin ook 'n Rusland zich van alle mededingers ontdaan. Het tafereel wordt met de maand dra matischer. rumoeriger, bloediger. Is zo een wereld op te bouwen? J~)iT jaar zijn in Duitsfand twee staten gevormd, waarvaner geen vrüj is van onmiddellijk bui tenlands gezag. De hoop op een hereniging van Duitsland binnen afzienbare tijd. is in 1949 verdwe nen. De eenheid is in Duitsland tot een leuze géwordén; die door wei nigen. eo niet eens de besten, met werkelijke kracht van overtuiging in de mond gevoerd wórdt. De Duitse eenheid, schepping van de tweede helft van de vorige eeuw. en historisch ."gezien een jonge en daarom zwakke plant.'is tegen Hit ler's razernij niet bestand geble ken. pat is in 1949 eerst ten volle duidelijk geworden. In deze .vuicanïsche wereld waarin het moeilijk is te leven, en nog moeilijker te gedijen is voor vreedzame volken, heeft de vrees nog meer verwonderlijks gewekt: Het Westen heeft zich varenigd in Enorme koopjes op aile afdelingen Uitsluitend courante goederen van dit seizoen S T ATEN W EG 184 WINKEISTAD-BLIJDORP het Atlantisch Pac.. ven naar, vroeger on nomische samenwer West Europa rond, poogt men van de trekken tot het samen een zekere vorm van West Europ se federatie. 2a 1 het gelukken? Wi. weten het niet, omdat wij de kracht van de druk nog niet ken nen. En ook niet.de duur van de druk. GHINA mocht daarbij niet ont breken. Reeds in de tijd van Egyptenaren, van de West Aziati sche Rijken, van het Romeinse Rjjk vertoonde zijn bestaan parallellisme met de gebeurtenissen en ontwik keling in die westelijker wereld, ook al was het contact er mede uitermate gering. Nu is het niet anders. 194S heeft de zegepraal gebracht van nieuwe meesters, wier macht echter door de wijze waarop zij is opgebouwd, en door de losse samenhang van het Chine se Rijk, evenmin consolidatie be looft en rust, als vorige macht hebbers na de val van het keizer rijk die hebben weten te scheppen. 1949 vertoonde aldus in alle eruptieve delen van de wereld een. aanwakkeren van vulcanische wer kingen. Het "Westen tracht zich daartegen te beschutten. Het moge ook hier op plekken rommelen nog heeft het kans zich door vernieuwing te handhaven. (Ingez. Med.) U, TOEGEWENST DOOI? ALS straks de boten gefloten en de klokken gebeierd heb ben hoevelen. zijn er gelukkig alweer! dan zal de tweede helft van de twintigst e eeuw zijn aan- gesneden. De eeuw der techniek, {wij spreken en adverteren zelfs van de „triomfen" der;tëchniek> die vrijplotseling .zijn dreigende en ternauwernood controleerbare nieuwste aanwinst heeft verwerkt in een nieuwe naam: het atoom tijdperk. Het wentelt onweer- staanbaar voort. De toekomst tege- moet óf het beslissend .einde? Om- ringd van al dat nieuwe, steeds sneller verplaatst over zee, óver land en door de 'lucht, het ^huise lijk leven, vergemakkelijkt door de laatste snufjes van technische vin- dingrijkheid, in een nauwelijks meer tot verbazing te brengén af wachting van het nög volmaaktere, dat zeker al ergens uitgevonden is, leeft de mens voort op de oude aarde, alweer een jaartje ouder ge worden. Ook wijzer geworden? Het vraagteken staat er uitdagend; een beetje' spattend!zelfs. ,•-. r Wié spreekt er nu nog over de; eeuw van het kind? Het mag.waar zijn dat cr geen kinderen meer worden gelegd in de witgloeiend verhitte metalen armen van. vuur god Moloch (een „overwonnen standpunt" noemen wij dat), het mag uitzondering heten dat kinde ren nog gedwongen worden tot ar beid in de mijnen of uitgebuil in ander veel te zwaar werk (zegen rijke vrucht van de „vooruitgang" zeggen wjj dan); het is dan toch maar een ontstellend feit dat er na deze oorlog 25 tot 30 op de duizend kinderen imbeciel geboren worden, dat er duizenden kinderen moeten opgroeien in gestichten of bij vreemden, omdat vader en moeder op de moderne manier hun kinae- ren hebben geofferd aan de god van hun lusten. Wat helpt sociale vooruitgang, wat baat de voort- schrijdende techniek, als de samèn- levfng met even rasse schreden de endergang tegemoet gaat? Onze wereld, onze beschaving, wijzelf wórden ouder, maar niet wijzer. Sombere óudej aarsavondgedach- ten? Zyn de uwe zo veel fleuriger? Als u zich niet een roes hebt inge dronken (dat gaat dé "geheelont houder zonder stérke drahk sorhs nög beter'af dan de -drinkebroer) bent u- dah zo opgewèkt over hét afgelopen jaar? Koe is de balans van dezé eerste helft der veelge-: roemde twintigste eeuw? Hoe is uw eigen jaarbalans? Nu niet alleen in uw zaak of werk, maar ook in uw gezin, uw huwelijk, uw persoonlijk geestelijk leven? Praat u daar lie ver niet over? Geeft u uw gedach ten liever een verzetje?-2et dan de radio maar op swing of andere ou bolligheid naar uw smaak. Grijp het glas of pik een blóscoópje, eet u rond of omhels een vrouw.;., af leiding genoeg. Maar de tijd staat niet stil. Straks wordt u wakker uit üw roes. In het kille licht van nieuwjaarsdag vindt u dé resten van de drang naar vergetelheid, en het hamert in uw oude hoofd dat wel van hout geworden lijkt, er hangt een smaak in uw mond die niet weg te slikken is en de vragen die u wilde vermijden komen terug, treiterender dan ooit. Hoe komen wij eruit? Wjj ver lichte en verwende mensen vah èen tijd die zoveel triomfen vièrt, wij triomferen ons dóód. En merken wij het? Ja, wij merken het wel. Iets er van tenminste. Soms. Dat is onze kans, Omdat het God's kans is. Hij heeft al twintig eeuwen lang aan het wóórd willen komen. Hij werd hoe langer hoe luidruchtiger over stemd. Maar wie opmerkzaam is geworden, kan.nog altijd/nog He den, 31 December 1949, in dat jaór onzes Heren dat bijna -voorbij is, het woord vernemen d&t alles an ders en nieuw maakt. Hét woord van schuldvergeving en van. le vensvernieuwing, dat geen. woord bleef maar daad wérd vlees! r-bloed in de. komst van 'tiet Kind, 'dat alle. eeuwen en tijd perken beheerst;ook alle lévens en harten, en .dié. bovendien lief heeft. Onherroepelijk vervliegt het onherstelbaar; blijft vèeh wat wij. daarin deden'of nalieten.: Maar hoort u öe'ètémi'dié u roèpt in de nacht, hóórt u Hem, dié ;de ware verhouding herstélt? „Zié Ik maak alle dingen, nieuw", - ••'..'-if.; OBERMAN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 11