m 3 DE KLERKéZN KLM r dtjjucklpoAi mok dwum Schaakrubriek Dam-rubriek Werkelijke koopjes Onze krant brengt groeten van zeevarenden over ÖE kinderkrant eii Sn-tSSen.Mg T 'pii .J Oplossing puzzle „Met zorg bereid" Radio-Programma ONBEKENDE Kruiswoordraadsel Zaterdag 31 December 1949 JIJ moet naar bed, had moeder gezegd, én daar'lag Anne mietje in haar bedje en b.éneden vierden ze. .oudejaar De. grote broers mochten ópblijven'en die kregen een glaasje echte punch en oliebollen; 'En zij lag daar. in haar bedje-en moest gaan.slapen. Maar ze kon-niet .slapen, o, he den, nee. Ze gingvoor- hetraam staan en keek naar buiten. Aan de overkant was'het ijzeren-: bekt het hek van hét, grote witte. huis,, dat tussen de'.-b'omen lag 'versého len en waarvan zé nu net' een glimpje zag in het .maanlicht. Het sneeuwde,, zoals het hoort op oudejaarsavond en Annemie- tje dacht bitzichzelf: Zou dat grote hek nooit eens opengaan? Zou er niemand, niemand, wo nen in dat. witte huis 'aan het eind van de oprijlaan? Terwijl ze zo stond te dromen voor het raam, zag ze plotseling in het witte huis in de verte een lichtje branden. Dat was nog nooit gebeurd. Er woonde dus iemand. En Annemietje werd zo nieuws gierig, zo verschrikkelijk nieuws gierig, dat Ze haar bedje uitkwam, heel zachtjes, haar dikke sok ken aantroken haar wollen jurkje, haar jasje er.haar want jes. Ze zette haar dikke, ijsmuts op en ze ging stiekem de trap af en de deur uit. En juist, toen ze daar voor het ijzeren hek aan de overkant stond, hoorde ze belgerinkel en hoefgetrappel en daar kwam door de laan een wonderlijk voer- tuig aan. Het was éen arrestee met vier prachtige witte paarden, Er zat een koetsier op de' bok, die" helemaal in het bont was ge huld. Achterop stonden twee pal freniers. in livrei niet goud én zilver, dat glansde, in het maan licht. En in de. slee zat een oude dame. een heel mooie oude da me .met een .gepoederde pruik, met een cape van hermelijn- en een lief. oud. gerimpeld gezicht. P)E paarden draafden het hek uit. ze hadden zilveren plui men- op hun kop, het was een prachtig gezicht, maar toen ze de bocht namén, zag Annemie tje iets uit de 'arreslee vallen, Niemand scheen het te merken en Annemietje haastte zich om het op te rapen. Het was een klein tasje van zilverbrokaat; ze holde achter de slee aan. en gilde; Hallooo, bo, ho, stop! En werkelijk, de oude dame scheen het gehoord te hebben. Ze liet de arreslee stilstaan en An nemietje holde erheenen zei hij gend: Uw, tasje, mevrouw. Ocb,: wat ben ik daar blij om, zei het oude dametje. Wil: je soms met ons meerijden? Ja, knikte Annemietje en daar zat ze. in de mooie-slee, naast de cude dame. - Zal .ikje nu vertellen, wat er in dat tasje zit? zè! bet oude da metje. Kijk. ik ben de Nieuw- jaarsfee. en. ze liet. Annemietje - een handvol okkernoten zien.. Dit. zijn geen gewone noten, zèi ze. In iedere nopt /zit;;/ een - nieuw jaarswens ;ë'n .wiezo'n., poo^ vatt me krijgt, is het hélé jaar géluk kig; -.•<';7//ó Voor wie" zijn die noten? vroeg Annemietje. Deze eerstel zei de Nieuwjaars zo deze eerste noot-is voor een meisje dat iedere dag haar moe der'helpt met afstoffen en vaat- wasseri. Daar saam wé nu naar toe. En daar stopte de slee voor een klein huisje. rnaar door ^et raam, zei üe Nieuwjaarsfee.. Enja, hoor, en fee hgde de noot op .hoofdkussen; De tweede tSS 'ioneen,-die al tijd zo driftig; is. Nu heeft-.hij'al dne magnden" lang zijn drift buien,bed wongen. Niemahd-wéet- ^0Q11 dat heeft ge- w het toevallig. En .- De; derde ,nbot was ivoor éen mf b'rn V^i^air klei ne broertjes zorgde en-de vierde noot was voor een jongen, dié ziek lag en best een beetje geluk kon gebruiken. 7° reden ze rond, -de 'hele. ■„tad door en Annemietje Averd erg moe en slaperig. Nu heb ik'nog één noot in hét tasje zei de Nieuwjaarsfee ein delijk. En d;e is... En die is..» Anne mietje keek slaperig: op. Die is"voor het meisje, dat zoet gaat slapen met Oudejaarsavond, zei de Nietjwjaarsfèe zacht,- Annemietje begon te huilen) Ik zal het nooii v/eer doen, zei ze. Ik. wij nu best zoet' gaan slapen Ik zal ,je^ naar-huis -bréngen, zei ae'feé. En even later'lag An nemietje in- haar bedje en ze sliep als een roos. Toen ze de volgende morgen wakker werd, dacht ze eerst dat alles een droom was geweest, maar daar zag ze naast zich op hef hoofdkussen een okkernoot liggen Ze maakte hem. open en er zat een- klein papiertje 'in, waarop stónd: Veel Geluk, van „de, Nieuwjaarsfee. En er onder stond in kleine 'lettertjes: Omdat je verder toch wel lief bent. Annemietje bewaardede. noot en 't briefje en ze kreeg een heel gelukkig, een heelerg gelukkig jaar. P éép. Januari dan sturen de mensen V elkaar mooie kaarten met groeten en wénsen maar ook alle dieren,,'t is werkelijk waar dié wensen elkander gelukkig Nieuwjaar De vink schryjt een brief aan haar zoetelief en Kareltje Mus - stuurt éen brief aan zijn zus entwee jonge roeken een brief r.aar hun moeke dat altes gaat dan met de luchtpost mee naar Overflakkee, of. naar Heiligerlee. De luchtpost staat klaar. Over veertien seconden vertrek, hij'naar Kaapstad of Zvtphën of Londen Die post is een pikzwarte kraai, moet je weten- hij roept; Kra, kra, kra! Hebt niets vergeten? Heeft soms het konijn nog een brief voor Berlijn? En jullie, fazanten, een kaart voor-je tante? Een brief naar je Ome p iit Brussel of Rome? Geen brieven meer verder, dan zal ik maar gaan. Maar net als hij weg wil, daar komt iemand aan,,, 'i Is Simon Kabouter, hij roept erg geschrokken: Gelukkig, jde post is nog^ net. niet vertrokken! Er liggen hog dertig brieven in't rond Ï- van allerlei dieren, daarginds op de grond -Eenbrief -van ,de muts aan haar ouderlijk huis, n'*'-: .„een.brief van twee mollen aan iemand in Zwolle, een brief van de spin aan zijn hele gezin een brief van de specht en éen brief van de sijs een brief vóór Zaltbommelen een voor Parijs, Okézegt de kraaistop het rriaar in mijn tas. Dan gaat hij vertrekken, dan geeft hij volgas. En dan krijgt ieder dier (het hindert 'niet waar) een brief in zijn bus met; GELUKKIG NIEUWJAAR! Flohr in actie Het is al weer 121/ jaar geleden, dat de FIDE, de internationale schaakfede- ratie, Flohr. officieel erkende als de be langrijkste pretendent ,voor de titel van wereldkampioen. Flüh'r had toen echter zijn hoogtepunt al gepasseerd. In het begin der dertiger jaren bijna altijd No. 1 of 2 tn grote tonrnooien, geraakte hij na .1937. in het achterste gelid der grootmeesters en kon bijgeen briljante successen roeer boe ken. In 2 grootmeester-achtkampen (te Baden 1935 er in het AVRO-toumooi 1938) werd h(j resp. 5e en laatste. Flohr ging naar Rusland in 1939, boekte nog. een fraai resultaat in het tournoo!te Leningrad-Moskou 1939. zijn laatste suc ces als Tsjech, en liet zich toen neutra liseren. - -■ In Rusland werd hij weliswaar inge deeld bij de eerste violen, maar nooit gelukte het hem, eerste of tweede con certmeester te worden. En dat is begrij pelijk. Flohr heeft nl. een stijl, die niet geschikt is om van collega's-grootmees ter 'te winnen. Flohrs successen werden voornamelijk verkregen door remises tegen zijn concurrenten en allemaal winstpunten tegén zwakkeren, dat mis te vrijwel nooit.Maar in Rusland zijn haast geen zwakke spelers in tour-' noolenl Ge volg.,,,zeer vëel „remises, en dat levert geen k tbpscares bp. Flohrs stijl is» wat dor. Hij is weinig 'agressief, houdt zich' heel erg aan hel safety-first-priocipe, wint' daardoor zei-; den van een andere grootmeester, maar- verliest ook zelden. Tegen zwakkeren verstaat hij als geen tweede de kunst, verzwakkingen uit te lokken en deze met geringe middelen virtuoos uit te buiten, Zijn stijl'is i® de 20 Jaren, die hij al in de schaakarena optreedt, altijd hetzelfde gebleven.. Vandaar zijn successen in grote tour- noolen buiten Rusland, waaraan veel zwakke spelers deelnamen, en zijn. ma tige resultaten In uitsluitend grootmees- ter-tournooien en dq Russische tOUr- nooien, Onderstaande partij geeft, een duide lijk beeld van Flohrs spel. De partij werd gespeeld,In een tournoot van de schaakclub „Balsevik". kampïoetisclub van de USSR, waaraan niet minder dan 28.a00 (III) spelers deelnamen. Via een afvalwedstrijd bleven 18 spelers over, die in Sept. 1949 elkaar óe eerste plaats betwistten te Odessa. Het resultaat was: i) Boleslafsky 13; 2) Flohr 12^; 3 en 4) Panov en Makagonov 12 enz. Wit: Jevscjcv Zwart: Flohr. 1) e4 c6 (Flohr zweert bij de- Caro-Kann verde diging, een bewijs ook van zijn geringe strijdlust en het safety-first-prir.clpe, Immers zeer vee: vatianten leiden tot enigszins saai spel met beiderzijds aan- valskansen) 2) d4 d5 3) Pc3 (met edö: cdó: c4 kan de strijd scherper gemaakt worden) dc4: 4) Pe4- Pd7 5} Pf3 Pf6 6) Pg3 e6 7) Rd3 Rei 8> 0—0 0-0 9) De2, cS 10) c3 (Scherper is Tdl. Het sy steem. dat wit volgt, is voos en com promitteert zUn stelling (zie zet J2). 10) b€ 11) Pc5 RM 12) f4? (Ontelbare malen is al bewezen, dat opmarsen als hier gepleegd, geen enkel effect sorte ren. Meestal valt het veld d4 (en ook e3) zwart vroegtijdig in handen, en dan blijkt hU via de open diagonaal c5—gl een geduchte aanval te kur.ncn ontwik kelen. Bovendien heeft f4 het nadeel, t'at de R op bï een vrij schootsve.ld krijgt en daarin haast niet geneutrali seerd kan worden. Tenslotte heeft ook Rel door de obstructie van pion f4 geen flhöez, Med.) Een nieuwe attractie VERWARMING in iedere Ravèro taxi ontwikkelingsmogelijkheden. Beter, of schoon openingsvoordeel, na- de weinig betekende manoeuvre' c3v en - Pe5- uitge sloten is, was Tdl "of Rb5) 12) ctM: 13) cü4: Pe5: 14) de5: Pg4! (een zeer sterke zet, die de gevaren van de witte stelling duidelijk dembnatreert;- 'tl apen diagonaal c3—gl; -een gevaarlijke zwarte raadsheer op' b? .en de open d- Üjn voor zwart. Positianeel staat* wit verloren, maar het is leerzaam te zien, hoe Flohr korte metten maakt) 15) Rh7:t(?) (Niet. Re4 wegens Dd4:f en wint. Wit had weinig kans: er dreigde Rc5t Kbl Dh4 (h3 Dh3: mat) Zo zou op Pe4 Dd4t 16) Khl Tfd8 17) Dg4 (of KeZ Tac8 of Rbl Tac8 met de dreiging Tel: Tel: Re4: De4:l De4: Pf2t) Dd3: hebben kunnen volgen met machtig spel voor. -zwart. Beter dan de tekstzet Rh7:t> was 'echter direct Dg4:, omdat de li-lijn dan. niet geopend wordt en -wit later ook geen tempo behoeft te verliezen om zijn Hieronder vinden onze lezers de op lossing van de kruiswoordpuzzle, die Zaterdag 24 December j.l. op pagina 9 van onze krant stond. Horizontaal: L aceet. 6. bas, fl. verver, 15, vrees, 16, ali, 17. voile, 18. Lk.„ 19. met. 21, CCD, 24. b.n., 25. m.s., 2B„ gul, 27. lef, 28, al, 30. puts,'32. lam, 34' ma,'35, 'wier,'37. strop, 39. nabob, 4L logee, 42. salet, 44. tin, 45, moord, •47.. fetisj, 49, deerne, 52. op', 53. Epe. 54 DDT, 55. Ra, 56. ananas, 58. oorlam, 61.. beeld,.62. vol, 64, Osman, 50. kroeg, 67 lijken, telen, .71, bill. 72. mug. ;73 "nor, 75. reet, 73.11, 77. los, 78. óer, 79.' ïn» 81. s.t., 83. M.T.S., 85. Ede, 86. de, abces, 91, eel, S3, parel. 95. dahlia, L taf, 97. TUsit. Verticaal; 1. ave, 2. sr., 3:.celstraf 4, eek, 5. és, 6. bat, 7, al, 8. sic, 10. e.v„ rób, 12. vinaigre, 13. el, 14/ rel. 10. miil, 20. elan, 22. club, 23. das..;25, muts, 29, Jeed, 30. p-s., 31. solemneel, 33,: mat- jésviig, 34. ronddolen, - 35. woonkamer. 36. re, 3B. pet, 40. b.i„ 41. lor. 53. tiend, 45". metro, 46. kot,'48, spa, ,50. EDO. 51, kas, 55, aeolisch, 57. alg., 59. 1st, 60. Maleiers,. 61. bril. 83, o.k., 65. neen, 66*. K.B., 67. lust, 68.. nood, .70. N.T., 72. mom. 74. ree, 80. bad, 82. tel, 84. set, 65 elf, 85. dal, 87. alt, 89. ba,-90, d, e.a.» 9S.. pl< 94. ei, - paard t* redden (de-19. Dh3J) 15) Kh7: 16) Dg4: Dd4f 17) Khl Tac» (dreigt Te2, dat in. combinatie met Kb7 een do delijke druk op gi betekent) 18) Ph5 g6 !9) ,Dh3 ThSI (niet wit profiteert van de open h-IUn. doch zwartl) 20) Pffitt Kg7 21) De^ Tc2! (een aardig dame-offer: de aanval op g2 is zo beslissend, dat zwart een dame kan offeren) 22) Dg3 (de enige methode om g2 te; dekken) Dd3!.' (Tg2; zou slechts geringe materiaal winst hebben betekend. Zwart wil ech ter matzetten) 23) Dd3: (Wit had geen kans, omdat ook TH. aangevallen stond) Tg2: dreigt Thhi: mat) 24) Pg4 (de enig denkbare zet) Xgh2:tt. en wit gaf op, omdat mat volgt op 02. OPL03S1NG KBR8TFROBLEEM A. U-hg3: Rg3: 2) P£3 R 3) g4 of 1) Tg3: Rel: 2) Th3t Rh4 3) g4. B' 1) hg3: Rb5 2) Tg4 Rd8 3) Th4t Rh4: 4) g4 C. 3) Tb7 Rgll 2) Tbl Rh2 3) Tel Kh4 4) ,Kg6 5)-Te4 Of 1) .Tb7 Re3 2)-Tbl Hg5 3) Thlt Rh4 4) Th21 gh2: 5) g4 (Ingez. Med.) CONSERVEN iet oen Wat paratè kennis waard is Wat parate kennis waard is kan uit onder volgende stand blijken. in deze stelling kan Wit winnen''in dien hij. over voldoende parate kennis beschikt.'. 1 40—341 11—17; (gedw.) 2 44—39, (en niet 34—29 en 2721, enz. dat niets op levert wegens Zw. 34—40; enz.) 2. 17—213 50—44 6—11 (gedw.) 4 44-^OÜ (Het moment waarop Wit moet bewij zen., over de.parate kennis te beschik ken. Duidelijkheidshalve even deze stel- Ung in cijfers: Zwart: 11 13 14 1<3 18 19 21 23 24 26 35. Wit; 25 27 28 32/34 37/39 44 48, Inplaats van 4 44—40, lijkt 4 48—42, eën snelle vvinst te geven. Niets ïs ech ter minder waar. Men zie slechts: 4 48—42 11—17"; 5 44—40 35x44 6 39x58 3011 (Niet goed is 17—22x12; wegens Wit 27—22 22x21 33—23 enz.) 7 33—29 30x39; 8 29—24 19x30: 9 28x10 39—4311 10 38x49 18—23. 11 25x34 23—28; 12 32x23 21x41; 13 42—37. (A) 41x32; 14 10—4 17—21; "15 4X43 21—27: enz. en het is remise. (A) 13 10—5 41—46; (gedw.) 14 49—43 46x14il -15 5x21 16x27; 16 43—33 27—31! 17 38—32 31—3613 42—37 45—2119 37x26 3641; me+ een zéér moeilijk eindspel. Hernémen we nu even de tweede clj- ferstand en vervolgen We dan. zoals de speler zou doen die over voldoende pa rate kennig beschikt. Dus; 4 44—40 35x44 5 39x50 11—17, (Nu is 5 24—30; gemakkelijk ge wonnen voor Wit. bijv,- 5 2430; 6 33—29 20x39; 7 29—24 19x30 - 8 28x10 44; (A) 9 50x39 18—23; 10 25x34 23-^28; 11 32x23 21x41; (gedw.) 12 39—33 dreigt 23—19 23—29 enz. 12 41—17; (gedw,) 13 10-—4 en wint door over macht). A> <8 18-23 - 9 25x43 23—28; 10 32x23 21x41 11 23—19!* 13x24; 12 10—5 41—47; (gedw.) 13 43—39, enz. wint). Waarmede dus bewezen is dat Zwart 1117wel gedwongen was. Daar had Wit echter, bewust op aangestuurd, om nu door de volgende verrassende slót combinatie een eind'aan de partij'te maken, S 34—2911 23x34; 7 28—23! 19x33; 8 ÏT—31 26x28; 9 50—44!! 21x431044x11 15x711 4BxlO. en Wit wint gemakkelijk! Voor probleemliefhebbars Zwart: 6 8 10 13 15 18 21 23 .27 37 WLt: 20 24 25 30 32 35 38 41 47 49.. Wit speelt en wint. OPLOSSING VORIG PROBLEEM 1. 27—22, 18x27; 2. 32X21, 23x34; 3. 40x7, 1x12: 4. 8x3B. 16x27; 5. 38-r32; 273B: 6. 4943, 42—49; 7. 37—31, 26x37; 8 4B-42. 37x48; 9. 50-44, 49x40 10. 45x 34. 48x30; 21. 35x2 en Wit wint. Hedenavond HILVERSIIM I: Een onbescheiden halfuur aan het einde des jaars. Klank beeld; 19.30Remonstrantse kerkdienst; 20.45 Meditatie; 21.00 Een jaar draait ■voorbij". 22.00 "Socialistisch commentaar;' 22;i5 Oudelaarsavondprogtamma; 23.00 Nieuws;23,15 De fluisterende'harTOoni-; ca; £3.25 Sextet; 23.50- Koorzang >n voordracht; 0.00 Havengëluiden en klok gelui; 0.02 Toespraken en. gramofoan- muziek; 0.30 .Voor de strijdkrachten; I.00 Nieuwjaarstoespraak; 1.05—2.00 Ge varieerde muziefe. HILVERSUM II: Nieuws; 19.15 Actua liteiten; 19.25 Katholiek thuisfront over al; 19.30 Lichte muziek; 19.45 Reportage; 19-50 West-Indisch commentaar; 20.00 Nieuws; 20.05 De; gewone man; 20.12 Gram. muziek; 20.15 Lichtbaken: 20.40 Gram. muziek; 21.00 Gevarieerd progr.; 22.00 Puzzle; 22.10 Jaaroverzicht; 23-00 Nieuws; 23.15 Populair concert; 23.45 Gram. muziek; 23.50 Gebed bij de jaar wisseling; 24,00 Nieuwjaarstoespraken en amusementsorkest; 0-30 -Nieuwjaars toespraak; 0.45 Gram. muziek; 1.00 Ge wijde muziek: 1.302.00 Gram. muziek. Radiocentrales Programma 3 19,00 Nieuws;- 19.30 Oudejaarsavond- revue; 21.30 Chansons; 21.50 Oudejaars- toespraak; 22.00. Nieuws 22.15 Symph. jazz: orkest; 22.45 Trio Kantrovitch; 23.15 Dansmuziek; 24.00 Gram. muz~; L08 Songparade 1.30 Dansmuziek. - ZONDAG 1 JANUARI 195Q - HILVERSUM.L "301.5 m. 3-00 NCRV. 8.30 IKOR 9.30 KRO: 17.00. NCRV; 19.45—24.00 KRO. v DO Nieuws- en weerberichten; 1 8:15 Gramofaonmuziek8.30 Vroegdienst; 9.30 Nieuws; 9.45 Gramoföonmüzlek 9.55 Hoogmis-, 11.30 Gramofoonmuziek; II.40 Piano én zang; 12.15 Apologie 12.35 Gramofoonmuziekvt, 12.30 Amuse mentsmuziek; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 nieuws, meedelingen en katholiek nieuws; 1320 amusementsmuziek; 13.45 „Uit het boek der boeken"; 14,00 vo caal kwartet;. 14.30 boekbespreking 15.00 harp en viool; 15.30 gewijde mu ziek 15.55 groeten van zeevarenden cn gramofoonmuziek; 16.15 reportage; 16.30 vespers17.00 gereformeerde kerkdienst18.30 voor de strijdkrach ten; 19.00kamerkoor; 19.15 „Kent gij uw Bijbel?";19.30 nieuws; 19.45 actua liteiten; 19.52; boekbespreking20.05 de gewone man zegt er 't zijne van: 20-12 gevarieerd programma; 22.45 avondge bed en. liturgische .-kalender; 23.00 Nieuwe; 23.15—24.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II. 41? 8.00 VARA 10.00 VPRO; 10.30 IKOR- 12.00 AVRO: 17.00 VPRO; 17.30 VARA; 20.00—24.00 AVRO S.0(i Nieuws8.15 Toespraak; 8.25 Gramofoonmuziek en groeten van zeevarenden; 9.15 Verzoekprograma (gr.pL); 9.45 Nieuwjaarstoespraak; 10.00 Wij dings wuord; 10.15 Voor de jeugd; 1,30 Nleuwjaarsdienst12.00 „Quo Va- dis 1950"; 12.30 Voor de jeugd; 12.45 pianospel; 13.00 Nieuxvs en mededelin gen; 13,15 Mededelingen of gramofoon muziek; 13.20 Orkestcaacert13.50 „Even afrekenen, heren"; 14.00 Gramofoon muziek-, 14.05 Boekenhalfuur; '14.20 Concertgebouworkst cn solist:: 1520 Filmpraatjé; 13.35 Vioolspel; 16.00 Dans muziek; 16.30 Sportrevue 17.00 Nieuw jaarstoespraken17.30 „De avonturen van ome Keesje"; .17.50 Orgel en zang 1B.15 Nieuws, en sportuitslagen; 18.30 Semi klassieke muziek; 19.00 „De brui lof van Kloris en Roosje", radiofantasie 20.00 Nieuws; 20.05 Actualiteiten; 20.15 „Nabucco", opera; .21.45 Nieiiwjaars- pregramma; 2215 Surinaamse, muziek; 22.30 Cabaret; 23.00 Nieuws23.15 dans muziek; 23.35-—24.00 gramofoonmuziek. R ADIO CENTRALES Programma. 3 8.0.0Nws,8.05 Lichte gram.muz,8.30 Dagklapper8.45 Negro' spirituals9.00 Nws,.9.15 Gram.muz,; 9.20 gesproken apèritlf; 9.30 Mozaxtconcert; 10,00 Ca (Inges. Med.) op onze MEUBEL*,' BEDDEN en TAPIJT-AFDELING Honderden Coupons ZIET ONZE ETAL AG E S WALENBURGERWEG - WINKEISTAD BIUOORP J BEUERUANCSEIAAN SMENON Dat Maigret de identiteit van Op- penfae'im, alias Pietr de Let ont dekt had, was niet van zo'n groot belang en daardoor liep de politie man geen gevaar. De Let verborg zieh nauwelijks, trotseerde de poli tie, daar hij zeker was, dat ze geen enkele aanklacht tegen hem had. Het bewijs er voor werd geleverd door die reeks telegrammen, die zijii spoor volgden, van Krakau naar Bremen,, van Bremen' naar Amsterdam, van Amsterdam naar Brussel en Parijs. Maar daarna was er de dode in de Etoile du Nord ge weest! En bovenal die ene ontdek king van Maigret, die van de be staande relaties tussen de Let en Mortimer Levingston. En die ontdekking was belang rijk! Pietr was een bandiet, die erken de dat te zijn, die zich vergenoegde met tegen de internationale politie, te zeggen: Probeer me maar op heterdaad *,te-betrappen! Mortimer was voor de hele wereld een eerlijk mens! Twee mensen konden de relatie Pietr—Mortimer geraden hebben. En dezelfde avond werd Torrence vermoord, en doorstond Maigret het vuur uit een revolver in de rue Fontaine! Een derde persoon, die ongetwij feld bijna niets wist, maar zou kun nen dienon als basis van een nieuw onderzoek, werd uit de weg ge ruimd: José Latourie, de danser. Nu. hadden Mortimer en de' Let vertrouwend op deze executie, hun plaats weer ingenomen. Ze waren boven in hun luxueuze appartemen ten, gaven per telefoon hun bevelen aan 't hele personeel van 't hotel, namen een bad, ontbeten en kleed den zich. Maigret wachtte ze alleen op, in een rotan stoel gezeten, de ene kant van zijn borst stijf en ste kend zijn rechterarm bijna onbe weeglijk door een doffe ï>ijn- Hij had de macht ze te arresteren. Maar bij wist dat dit nergens toe diende. Desnoods zou men bewijzen vinden tegen Pietr de Let, genaamd Fédor Yourovitch, of Oswald Op- penheïm en die misschien nog veel andere namen gedragen had, mis schien ook die van Olaf Swaan, Maar tegen Mortimer Levingston, de Amerikaanse milliardair? Een uur na zijn arrestatie zou het gezant schap van de Verenigde Staten, pro testeren! De Franse banken, finan ciële en industriële instellingen waarvan hij administrateur was zouden politici in. actie brengen. Welk bewijs? Welke aanwijzing? Dat bij emge. uren verdwenen-was na de Let Dat hij gesoupeerd had In de Pickwick's bar eh dat zijn vrouw ge danst had met José Latourie Dat een inspecteur van politie hem in een vuil hotelletje, genaamd „In de Koning van Sicilië", had zien, binnengaan Dat zou alles op nietsuitlopen. Men zou verontschuldigingen, moeten aanbieden, ja zelfs maatregelen, moeten nemen om de Verenigde Staten satisfactie te geven door Mai gret te ontslaan tenminste voor de vorm. Torrence was dood Hij was deze zelfde hal doorgegaan op een baar, enige uren geleden bij het eerste ochtendschemeren. Ten minste als de gérant niet, uit angst dat een of andere vroege gast een onaangenaam schouwspel zou zien gezorgd had, dat het transport door de dienstgangen plaats hadDat was waarschijnlijk! De smalle gan gen, - de wenteltrappen, waar de draagbaar- tegen de spijlen stootte De telefoon ging achter het ma honiehouten bureau. Heen en. weer geloop. Haastige orders. De gérant naderde. Mrs. Levingston gaat weg- Men belde daar net om haar koffers ta halen. De wagen slaat voor. Maigret glimlachte flauwtjes. Welke trein? vroeg hij. Zij gaat per vliegtuig naar Berlijn..,, Hij had. nog niet uitgesproken, of ïij verscheen gekleed in een grijze reismantel, een krokodillenleren tas 3n de hand. Ze liep vlug. Voor de draaideur kou ze toch niet nalaten zich om te keren. Opdat ze hem goed zou zien. stond Maigret met moeite op. Hij was er zeker van, 'dat 2e op haar lippen beet. toen haastiger naar buiten ging en haar bevelen aan de 'hvnffeur gaf. Men riep de g*"- De commissaris stony1 .^r de fontein, die plotse-,- g_ te wer ken. Op een vastgesteld uur werd de fontein zeker in werking gesteld. Hét was tien uur. - Hij glimlachte nog eens in zich zelf, ging voorzichtig weer zitten, want bij de minste beweging deed zijn wond, die steeds,gevoeliger werd, hem hevige pijn.' De zwakken werden verwij derd!.... Dat was het! Na José La tourie, die men niet erg sterk vond en die men met drie messteken in de borst verwijderd had uit de strijd, volgde Mrs. Mortimer; zij was ook te gevoelig. Men zond haar naar Berlijn! .Dat was een meer voorko mende behandeling! (Wordt vervolgd) Telegrammen van „Groote Beer" en „Nieuw Amsterdam." wenden om berichten" VOOR een zeeman is het slechts bij over schepen, hebben bij uitzondering- weg- "3 -de viering van Oud en Nieuw in fa miliekring te mogen bijwonen. 'Feestdag of geen feestdag, de sche. pen varen, ons ervan overtuigd, dat een zeer groot deel van onze lezerskring verwanten; vrienden of kennissen heeft. °P zee. Niets- liever "ware ons daarom dan op Ti acht Ook ditmaal <?ezE Oudejaarsavond 2ulleii bij de jaarwis. gelukwensen over seling honderden Ne. brengen van -de op-, derlandse!schepen bui- varenden van-alle op tengaats zün en zulten 0 wereldzeeën va- van duizenden schepe- rende Nederlandse lingen de gedachten eehepen. Doch men zou uitgaan naar huis, naar zich kunnen voorstel- vaderlof moeder, naar len, dat dit een lawL vrouw en kinderen. ue wan telegrammen De talloze malen, opleveren zou, waar dat lezers en .vooral voor .we méér dan 'een lezeressen zich tot ons krant nodig .zouden-. hebben om ze te pu blicéren. We moesten, dus uit die-honderden schepen, een keuze doen en wel zo,, dat zoveel mogelijk zee lieden en passagiers werden bereikt. Een gelukkig'. Nieuwjaar zij. toe gewenst aan alle familieleden van off icier e n en be maning van het stoomschip Nieuw Amsterdam. Kerst feest [werd gevierd varende tussen Cu rasao en Colon. Pakjes geschonken door Protestantse kerken zijn op eer ste Kerstdag met dank in ontvangst genomen. Algemene gezondheid van op varenden is pa-iJc.' Commodore Van Beek. Van viergróte Ne derlandse schepen heb- ben wij de gezagvoer der gevraagd iets te vertellen over de vie ring van het Kerst, feest aan boord en om overbrenging van de gelukwensen der op - varenden naar huis. Het eerste telegram ïs verzonden door com modore Van Beek, ge zagvoerder van de Nieuw Amsterdam, 't vlaggeschip van de Opvarenden wen- sen - jamilie een ge lukkig-Nieuw Jaar. Aan. boord' werd stemmingsvolle, overbevolktenacht mis gehouden. In vroege ochtenduur van eerste Kerstdag voorpatiënten een Kerstnachtdtënst met gemengde ko raalzang. Zeer ge slaagd. Veertig ^me dewerkenden voer den viermaal Kerst spel Bethlehem op. Schip 'smaakv ol versierd, rrièt kerst bomen én .kransen. Uitstekend-[kerstdi ner. Kerstmannetje bracht NIV/IN-pak ketten ron d aan mi litairen en} pafiën- ten. 'Sterhming aan boord uitstekend. Gezondheidstoe stand i patiënten zeer bevredigend'. De Wild. Nederlandse koopvaar, dij vloot, thans varen de van West Indische havens naar New York op een plezierreis: Van kapitein De Wild, gezagvoerder van het hospitaalschip Groote Beer. dat met zieke en gewonde mi litairen onderweg is van Batavia naar Am sterdam, ontvingen wij uit de Rode, Zee even eens antwoord. WERK KLEDING Kon Longer Mee KEER DAM 16 JAAR IN GEBRUIK BIJ DE KLM, ,n. r. -tHOij SLECHTS BEPEMT LEVERBAAR - f- F-A-B-R.- 'N. V. E-'HCÖ '- H A AKSfitfiG E N sinaprog.,11.00 Beiaard intermezzo 11.05 vrolijke gram.muz.11.45 Jazzmu ziek: met commentaar; 12.00 Salonork. 12,30 Weerberichten; 12.32 Vlaamse lie deren; 13.00' Nws.. 13.15 Hawaiian-mu- ziek; 13.30 Voor de soldaten: f4.00 Oudejaarsavondrevue; 16.00 Zangplaten; I6.3S Orkestmuziek; 17.00 Djakarta; 13.00 Symph. ork.; 1B.45 Gevar. prog. 19.00 Nws.19.30 Muziek voor verlief den; 20.00 Gevar. .:prog. s 21,50 Pop. gram.muz.; 22.00 Nws. 22.15 Verzoek- prog.;23.00 Nws.;' 23.05 Naohtconcert Programma 4 8.00 Nws.8.10 Verzoekprog.8,30 Weerberichten; 8.32 Verzoekprog.; 9.00 Johnny Denis en /zijn „Ranchers"; 9.20 Pianospel9.40 Orgelspel; ,10.08 Nws. lo.lo The Strings, in Harmony; 10.30 Pioneers of rhythme; 11.00, Gram.muz.; 11.30 Squadronaires Dance Orch.; 12.00 Kunstoverzicht12.0B Orwoepork.; 13.00 Verzoekprog.; 14.15 Peter Yorke en c oncer tork.; 15.00 Gram.muz.; 15.50 Militaire marseti; 16.on Verzoekprog.; 16.30 Take it from here; 17.00 Commu nity singing; 17.45 Test; 18.15 Bing Crosby; 18.30 Orkestparade; 19.30'Ray's a laugh.; 20.00 Nws.; 20.30 Tom Jen kins en orc'h.; 21.30 Nieuwjaarsbood schap door de aartsbisschop van Can terbury; 21.34 Gevar; muziek .22.00 Orkestmuziek; 23.00 Nws,; 23-15 Char lie Kunz:"23J0 Think on these things; 23.45 Orgelspel. - - Engeland BBC Home Service 342 m. 19.00 Nieuws.; 19,15 Klankbeeld; 20.15 Pianorecital: 20.45 Kerkdienst: 21125 LieldadigheLdsoproep; 21.30 Hoorspel; 22.00 Nieuws- 22.15 Causeriei;-22.30 Or kestmuziek; 23-50 Epiloog;-24.00—24.03 Nieuws./':.' Engeland BBC Light Programma 261 en 1500 m. 19.30 Gevarieerd programma; 20-00 Nieuws;20.3o „Palm' court orchestra" en solist; 21,30 Nieuwjaarstoespraak; 21.35 Gevarieerde muziék;: 22.00 Orkest muziek; 23.00 Nieuws: 23.15 Pianospel; 23.30 Muzikale causerie; 23.45 Orgelspel 24.15 Lichte muziek; 0J5G—1.00 Nieuws. Nordwestdelitscher Rundfunk 332 m. 10.00 Symphonië orkest en soigt19.45 Nieuws; 20.0D Gevarieerd programma;. 21.45 Nieuws; 22.20. Vrolijke muziek: 23.50 Voordracht: 24.00 Nieuws;' 0.05 Berlijnse uitzending; ,0.3O—1.30Dans muziek. Brussel 322 en 484 m. 19.00 Nieuws; 19.30 Lichte muzjek; 20.00 Gevarieerd programma21.30 Ac tualiteiten: ,21,45 Gramofoonmuziek; 22.00 Nieuws; 22:15 Gramofoonmuziek; 23.00 Nieuws; 23.0524.00 Gramofoon muziek; 19.00 Godsdienstig halfuurtje; 20.00 Omroeporkest.' 21.00 en 22.10 Gra mofoonmuziek; 22.30 Orkest Colemao Hawkins; 23,00—23.55 Gramofoonmuziek. Frankrijk Nationaal Programma 431, 7 en 278,6 m. 20-00 Lichte muziek; 20.55 Gratno- foonrauziek; 21.00 Klankbeeld: 21.30 Piano voordracht; 22.35 Kamermuziek; 23.45—24.00 Nieuws.. MAANDAG Z JANUARI 1359 HILVERSUM I.- 7,00 Nieuws; - 7.15' Een woord voor de dag; 7^0 Sluiting; 8,30 Nieuwe; 8.40 Gewijde muziek; 9.00 Weerberichten; 9.03 Gramofoonmuziek; .9.15 Voor de zieken; 0 30 Famlliecoinpe- title; 10.00 Gramofoonmuziek; 19.30- Morgendienst; 11.00 Gramofoonmuziek; 11.20 Voordracht; 11.40 Gevarieerde mu ziek; 12.10 Gramofoonmuziek; 12.30 Me dedelingen; 12.33 Koor, orkest en solis ten; 13.00 Nieuws; 13.15 Kamerorkest cn soliste; 14.00 Voor de jeugd; 14.35 Gra mofoonmuziek; 14,45 Voor de kinderen; 15.00 Tuinbouwpraatje; .15.30 Gramofoon muziek: 15.45 Bijbellezing; 1639 Sluiting; 17.30 Orgelconcert; 17.45 Regeringsult- zendlng; 18.00 Planoduo; 18.20 Gramo foonmuziek; 18.30 Voor de' strijdkrach- ten. HILVERSUM I. 19.00 Nieuws; 19.15 Engelse les: 19.30 Gramofoonmuziek; 19.40 Radiokrant; 20.00 Nieuws; 20.05 Gramofoonmuziek; 20.15 Geestelijke lie deren: 20.45 „Terwille van een kind", hoorspel; 21.45 Gramofoonmuziek; 22.05 Internationaal Evangelisch commentaar; 22.15 Pianorecital; 22.45 Avondoverden king; 23.00 Nieuws; 23.13—24.00 Gramo foonmuziek. HILVERSUM H. 7,00'Nieuws; 7.15 Victor Young cn orkest; 7.308.39 Zen dersluiting; 0.30 Nieuws; 8.40 Radio-och tendblad; 9.00 Weerrapporten; fl.03 Gra mofoonmuziek; 9.30 Waterstanden; r 9.35 Voor de vrouw; 9.40 Gramofoonplaten; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Arbeidsvita minen; 10.50 Zangplaten; 11.00 Op de uitkijk; 11.15 Kerk- cn. torenklanken; 12.00 Gramofoonplaten; 12.30 Land- en tuinbouw; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 The Rhythm Club;. 13.00 Nieuws; 13:15 Harmonctto; 1350 The Ink Spots; 14.00 Italiaanse liederen; 14.20 Wat gaat er om in de wereld; 14.40 Amsterdams trto: 15.15 Bonbonnieré;16.00 Musicaiender; 16.30—17.30 Zcndérsluiüng; 17.30 Hoort zegt het voort; 17.45 Maria Zamora;. 18.00 Nieuws; 18.15 Maria Zamora; 1B.30 Vrouivenvicrschaar; 18-40 Leidse a ca- pella koor. HILVERSUM II. 19.00 Het klokje van zeven uur; 19,05 Filmkrant; 19.30 Inleiding tot muziekbegrip; 19.45 Reg. uitz.; 20.00 Nieuws; 20.05 Radioscoop; 22.50 Berlyns; PDlh. ork.; 23.00 Nieuws; 23.1524.00 SwingCorner, Programma-3 7.00 Nieuws; 7.05 Gramofoonmuziek; 8.30 Morgenconcert;. 9.00 Nieuws;9.05 Lichte gramofoonmuziek; 10.00.'Nieuws; 10.10 Verzoekprogramma; 11.00 Orgel spel; 11.30 Militair orkest; 12.00 Gevar. gramofoonplaten; 12.30 Weer en lartd- bouwber.; 12.40- Pianosyncopen; 13.00 Nieuws; 13.15 Gramofoonmuziek; 14.00 Nieuws: 14.10^Those were the days; 15.00 BBC Schots orkest; 16.00 Billy Mayerl en ensemble; 7.30 Djakarta;. 18.00. Brun- nerhof-sextet; 18;30-Voor de soldaten. Programma 3 10.00 Nieuwe; 19.30 Stemmige gram. muziek; 19.50 Radiofeuilleton; 20.00 De triomferende rnin; 21.09 Actualiteiten: 21.15 Volksmuziek; 22.00 Nieuws; 22,15 Vlaamse klanken: 22.50 Nieuws; 22.55 gram.muziek; 23.00 Symph. gram.muz. Programma 4 7.00 Nieuws; 7.15 Bonjour ie monde; 8.30 Ochtendconcert; 9.00 Kookpraatje; 9.10 Gramofoonplaten; 10.OO Le ménage s en musique; 11.00 Le méiia'ge en musi- que; 11.30 Gram.muziek; 12.00 Muziek, -uit vreemde landen;: 12.30 Lunchconcert; 13.00 Dulcet Strings; 13.30 Voor de- kin- - deren; 14.00 BBC Welsh orkest;. 15.00 Voor de Vlaamse vrouw; 15.40 Barnabas von Geczy; 16.00 Amusementsorkest; 17.30-- Gevarieerd gram.muziek; 18.00 Voor de soldaten. Programma 4 18.30 Gramofoonplaten; 18.45 Sid. Phi lips en orkest; 19.45 Hoorspel;1 20.00. Le' crochet radiophonique; 20.30 Parlez-moi- d'amour; 20.45 LjTisch'e gram.muziek; 21,15 Werken van Bach,*; .22;oö: Nieuwsr 22115 BBC Revue-arkestr 23.00' Nieuws; 23.15 Topic for to-night; ,23.00 Geraldo en orkest. Omschrijvingen; Horizontaal." 1. kerkelijk gebruik; 6. mann. dier; 10. lief kindje; 1L jongensnaam; 13..mode gek; 14. hoofddeksel;;.vl5. mannennaam' (Spaans); 18. heftig; 18; -zihtuig;- 20.- plechtige gelofte; 21, meisjesnaam; 22. vreemd;geldstuk; 24. insectenetend zoog-- dier; '26, muzlaknoót;, 28.'/' muzieknoot;^:- 30 rund; 31. muzielchóot; :3Z.*;Finse/haf" vënstad; 34. jioodiat; 37;'-;vdd:!38Jiep;,:40.": mann.. kledingstuk; 41, oorlogstuig; '/42; gëmeente,in*Drente;. 43, aisluitlngsmid- del;- 45.' motorrenncn in Assen[-43.",berg; 48. klein gewicht; 49. drank (Engels); 51. hersens, verstand; 53. gemeente; in Gelderland; Ï5. jongensnaam; 57. ge meente lij N. Holland; 61. zo~ 63. ver schoppeling; 65. rivier in Nederland; 66. zintuig; 67. hondennaam. Verticaal: 2. gedachte; 3. heilig .Indiaans voor- werjv, 4 muzieknoot; 5. toespraak: 7. klaar; 8. meubel; 9. voedsel gebruiken; 11. onkundige; .12, regel; 14. uitstekend; 17, opslagplaats; 19. betoal-laket; 21. on-.J derwijs; 23, rots (onder water); 25. plakmiddel;; 27., vogel. ..(steltloper); 29.,. zetels; 3t. stad in Italië; 33, scnaaldler;!r 35. aanstaande; 36. kleintje: 37. vaar-./ tuig; 39 als 14 horizontaal; 41. rust-:!, plaats; 42. drank; 44; jongen»- of meis-i; jesnaam .(afgek:); -46.„slede; 47. naamf; van rekenkundige formule; 50.Bocd-;;f dhlsiische priesters; 51. pagina (afgek.); -; 52. Nederland (afgek); 54 wapen; ,56.,. voedsel; 58. deel v, ë.- wiel; 59.; redhtS- stuk water of weg; 60. boom; 61. Rijks-!-;)" mark; 63 familielid; 64. naam van water In Groningen; 05. muzieknoot. OPLOSSING VORIGE PUZZLE 17^H.;;)! 43 H„ 38 V.;', 33>h;: 34" H. si eren eten. kirla lans 'nier spil., element geleide kandeel logeren, nalateh' noorden noteren pastoor 51- H 1 H IV 50 V 9 V 8 H 48 V 33 H. 44 H 44 V. 3 V 7 V .41 'H ••"•"15 H 42 V 18'H 45 H 16 V 3:H 20 V 12 k 52 H 15' V 19 v 4.V. 24-H 37. V" 26 V 27 H ave God Ede Edo eed Epe "Ier lap lat lid Leo nee ode /■•oré.1-; :tël brood dader Eelde eikel gelid kater kruid - menie palen reeds speld r... st'eyk.'i draven edelen .editie .stomer 31 H 13 V 25 H 28 V-*. 46/-V-,. 47 V 21 HS 39 H ic i 14 V. i" 49 H 35 V 36 :H rl0':-Hl;'/ 48rKk^:-.v 11-H' ;'i 40)V:;,;^:' 22;V;-i 5:-.Vv' 29;H^ 30H'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 13