Behangsel - Opruiming VOL V0 lamMS ZAKKENHANDEL K. HULST Briedé 1950 -qtmo a~ G. T. LaNCZY Firma GEBR. DE HOOGE C. VAN DER TORRE <D. éhz&M „TEMPO" Firma J. WILHELM N.V. SCHOLTE's Advocaatfabriek rn VAN KOOTEN's J. k VAN WALSUM N.V. (SfttdsksiaaJtcfe, ^emaytnifu^t)an'ïwZ ss.NIEUWAMSTEUDAM fatMSè ttcutiufr §^attewa$&/tt/&tt/enct&i &t> ICetuit&iïcst -eet BONTWERKER VRIJ NEDERLAND VEEVOEDERHANDEL N.V. Goederenhandel Mij „RE POOL" MET GELUKWENS BREEDVELD'S FABRIEK v. J Fa. J. W. KAMEN ZONEN N.V. GLIMFABRIEK OVERSCHIE MAISON ALBERT KEES LENSE F. HUNTENBURG Jonker Fransstraat 31 W. LAUFER J. F. VAN LEENEN CAFÉ „DE SILO" H. A. M. ROELANTS STAALCONSTRUCTIE WERKPLAATSEN N T. im. G. DE JONG ORSPOED WILLEM BREE VAN DONGEN „HEFTICA" fetelferpershOCK- rottebdam TtlsS367J OH IS HET OUDE ADRES "WIJ Wensen onze clientele en begunstiger# EEN VOORSPOEDIG 1930 „ifBtvV. MSr«0f L. Visswr ftlej. N.',v. Vliet T. v. d. Vliet A. CL iVaur A. de Wiüril J. L. de Winter i G.. Witjes M J, Ysbrand}- W.rC. v. Zuilen W. A": Zn iers - F A. Bal. F. v. d_ Berg C. BJoekman, J„ N. Boer.H Jl*. J. Booy J. BrandenDurg F de- Bree A. BJres\jn A. van BreHffel jV Büeh m„ sicji C. Al. Sti'iictre J. Stalls' H.ytbt rnobund ïf. Tiggeiman. W. J.' Timmermans, G. Tol L. v. d. Valk P, Verwy •B; J, Visser B, Leeflang H. Leur N. G; Lupcscu. J. Luyend^k _JL_Maaskaöt— 3. Maliepaard P. j. y. Merkeasiein R. v. «L Meuten C. Neleman. ff. Burggraaf J. By is ma L. Coppoolse 11. H. van Craaicamp M. X Cullêns C. Das H. Rekker D,. v. Doorn A. v." Dorp H. G. de GoeU J. C. Gout Joh. v. d. GraaT J. v. Gurp - A. M. v. cL "Hall' jp, Hameete V" -n' A; Hartman-" J.. H. Helders C. den^Hoed J. Jacques- B. H. Jncfaems "W. J, Hagenaar G. H. de Klerk Kranendonk j. Krtesch A. J. Kruisen J. T. Kuste rs J, J. Langbroek J, Nelemans X. Nor tier S. S. CHlespoor -JrOudenhuizen G-'Ouyvendyk D. H. Pleister W. Pons L.0. v. Riet It Rietveld C J. Dorr P. Dörr Chr. v. Driel TVI, J Dri essen A. A. Dubbeld M_ Essen iPv. Evek J. Gelens XL C. GerUrh G. Rivseuw "II. Itonit'üd A. XV. .Roosenburg. C. J. Sakko J, Scheer man 3, Scheffêr P Sebel 3', v. Sebilïe Sr. C SUeker iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Telet 36983 - Rotterdam Wij wensen onzs geachte clientele een Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar fóKerpershO«K- ROttEBDAM TtlsS367J WU wensen familie,, dlëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaar*. JOH. MUL. Nieuwe Binnenweg 17BB Slagerij Wij wénsen familie, eliënteleen kenniseen een' gelukkig nlyuwjaar.ii -• rS, Ï3RMA-A. V1SSEH, -- 's-Gravandijkwal J3d:, -..Poelier Wfl .wensen clientele en bekendeneen gelukkig nieuwjaar. iv:;:"';vv -w.;p^vebmaas,- -••• Café Dijkziebt 'i.- ..«'"-.V Hochussenstraat 62 "Wü Wensen onze EEN VO' weHtfSH een geiukk Bit ooorepoedit ANNO 1753 -U allen .de "beste wensen voor 1950, V.' <L' STERRE'S f AKKERU Sergselaan 322 Stadhoudersweg 106 Telefoon nos. 45294 46274 Tel.42065 z. N. Directie, Redactie en Administratie van bet weekblad Telefoon 43426 Er«mitósliigel 2-5 1 RO!Ï!TZfiI>AM Xvóormalig: Schiebroek) jonkerfreeustraat 14. Roberdarn TjL Louis Davids ROCHTSSZKSTKAAT 56 (vJi. Bosje 37) ROTTERDAM TELEFOON 28891 van Binnenbetixomerirrg en Meubilering 3U ST.-LAUREN5" N;V. Oude Kleiweg 33-35 - Rotterdam-N. - TeL 45339 G. N. MARKIEZEN- en R OLLUIKENFABKIEK J. SEVENHUUSEN Straatweg 35c en d, Hillegersherg, Telefoon 44160 Wenst zijn clientele een GELUKKIG NIEUWJAAR Boezemstraat 34 Telefoon 224S2 wenst cliënte»^ familie, vrienden en bekenden een Gelukkig 1950 Rotterdam, 1 Januari 1050 Noordplein 73 CAFé VAN OOSTEN Rotterdam WENST GEACHTE CUëNTELE EEN VOOfiSPDEMG NIEUWJAAB Wij hopendat 1950 het jaar waarin de Glimfabriek 40 jaar zal bestaan voor U een goed jaar wordt; gaarne wensen wij U veel voorspoed in zaken en gezin. Rotterdam Wij wensen familie, cliëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. H. HEUSCHEN. O. Binnenweg 99 Sigarenhandel Schlekade 143 Bouw- en Aannemingsbedrijf NIEUWBOUW - VERBOUW en HERSTELLINGEN Kat hen eeserlaa n 393 S'dam Telef. 31036—52283 -G. N. Schrijfmachlnehandel KORTEKADE 99 TELEFOON 22898 wenst cliëntele, vrienden en - bekenden .-.EEN VOORSPOEDIG. 1950 Een gelukkig en voordelig 1950, aangeboden aan onze vele Clientele, Familie en Vrienden, doar Dirksmifsstraat 26 (bovenhuis), Tel. 20235, Rotterdam. Aan familie, vriendenen be kenden een gelukkig 1950. VAN LEEST, Franse laan lSDc, Aan familie, vrienden en be kenden een gelukkig.1950, B. v. d. HEERIK- J. J. NIEUWENBUHG Van Speykstraat 22. Aan familie, vrienden en Cliën ten een voorspoedig.1B50, J. VEHFOORTEN. Sigarenhandel Nieuwe. Binnenweg 412, Onze béste wensen aan familie, cliënten en vrienden voor 1950. KBAAIJEVELDS Wijnhandel N. Binnenweg 375. Aan familie, vrienden en be kenden een gelukkig 1950. CAFE ENGELS le Middellandstraat 2, J. C. CHRISTIAANSE, Bloemenmagazijn, Rozen laan 1. p.f. Familie, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar, HENSEPETER. I Café Nieuwe Binnenweg 184 a Wij wensen familie, clientele en bekenden, een gelukklf nieuwjaar. S. ROMEIN, le Gijsingstraat 53 Scheenbersieller een beter 195C Zaterdag 31 December 1949 Een voorspoedig 1950 wensen wfj U. DISTILLEERDERIJ LIKEURSTOKERIJ ANNEX SLIJTERIJEN ROTTERDAM De bij begint Maandag 2 Januari om ZVi uur. EEN VOORSPOEDIG 1950 Statlonsatngel 20 - TeL 4SÏÖ7 PUTSELAAN 253» ROTTERDAM' wenst zijn geachte clientele en vrienden een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. WJj wensen familie, cliintele en bekenden een .gelukkig nieuwjaar. M. A. HOOGENBOEZEM. r Bergselaan 77. Hotterdam. Slagerij en fijne vleeswaren. Aan familie, vrienden en diën- ten een voorspoedig IB50. T. L, J. BOOS Vleeshpuwerij Ruivenstraat 45. Aan familie, vrienden en be kenden een voorspoedig 1950. ELECTR,- DEKENOVERTREKKERIJ SrieUemanstraat 87 b. B'dam-N. Aan familie, kennissen en clien tele, een gelukkig 1950 van ouds bekend, TIEN DE BELS i :'-- Atjchstraat -12, Katendrecht. Onze beste wensen aan cliën- tele, vrienden1 en bekenden, voor 1850. 'k. P. MENDELS Rijwielen - Electr. art. Mathenesssrdijk 243. Aan' mijn geachte eliëntele, vrienden en familie, het com pliment van de dag NIGGELÏE-FRENSD ORFF Zwaanshals 294—296. - wensen familie, eliëntele en bekenden -een gelukkig -• - roelof; baljon.' le Gtjsingsbraat 55A Vleeshouwer Wij;,'"wensen 'familie, eliëntele en bekenden een gelukkig nleuwiaar; ■Ni. 'FIRMA' W.-.v. BERKEL GÖ#inS5txBat-3a Levensiniddelenbedrijf Mr. G. E. KLEIN N'AGELVOOKT JXLridiscb Adviesbureau. Eendra chtsweg 41, Rotterdam-C., geeft ad-ries in ZAKEN-. BELASTING-, VERMOGENS-en ECHTSCHEIDINGSKWESTIES. (Ook p. brief). Aanv. VER TROUWENS OPDRACHTEN op elk gebied. Spreekuren; Ma. t/m Vrij, Ï9-21 uur; Zaterd. 15-17 u. Strengste discretie. Koninklijke Mederl. Boekdrukkerij SCHIEDAM venst al zjjn vrienden en geachte clientele een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar ROTTERDAM-ZUID BIEBEBK8TRAAT t TELEF. 71235 M. h. g. wy wensen familie, eliëntele en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. - BLOEMENHUIS Eeftdrachtsweg 79 S. WU wensen eliëntele en bekenden een.'Voorspoedig Nieuwjaar. F. J. BOER Wij wensen familie, eliëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. STUG FR Mlddeliar.dstr. 14 Slager EEN JAAR Wij wensen familie, eliëntele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. J. v. WESTRENEN, Zwart Janstraat 150. Sigarenhandel. wenst al zijn verbruikers een gelukkig nieuwjaar. BOLLETJE. HET EXCLUSIEVE BAKKERSBESCHUITJE Vertegenwoordiger: H. ESCABACHE Saffierstraat 36 - Tel. 82019 Onze beste wénsen aan. familie, eliëntele en vrienden voor 1950, O. N. FOHMENOY. Sigarenmagazijn' Schieweg 78 D Tel. 83930 Aan-familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. G, P.'VAN DER BILT en echtgenote Café de Vijgeboom, Tollensstraat 30. TRUCK BUS - LUXE - BESTEL VOLVO-DEALERS ZUCMOIEWUOeVti TEL 4 ««ZO - BOTTERDAM METAALWAREN- EN RADIATEURFABRIEK ZegWMrdstraat 14a, Rotterdam (N.) TeL S1591—41305 weriat' ztJn geachte 'eliëntele een gelukkig en voorspoedig 1950, Aan'familie, vriender' en cliën ten een voorspoedig 1950. W. CORNELISSE *t Kaashuis Berkelselaan 52. s. wenst hare geachte Begunstigers en Vrienden een gelukkig en voorspoedig NIEUWJAAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 14