m Middenin December in badpak zonnebaden aan dek toppen van mensel li Feestdiner in beste restaurant moest worden afbesteld Gemeenschap moet begaafde, jonge mensen n -s OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BESTAAN VIII Maar voorbij Bermuda moet je warme kleren aantrekken Aan boord is het precies een heel groot gezin „Tekeningen van FÖuquet ioi Cézanne" toont de óntmkkèling van vijf eeuwenaesthetisch en cultuur-historisch DE AFFAIRE JOANOVICl (slot) Ohals de kranten toch maar met zo waren Studenten zouden financieel gesteund moeten worden Zaterdag 31 December 1949 ,7. ATLANTISCHE OCEAAN. Je bent aan boord van een schip een. heel ander mens dan aan de wal. Doordat je jé mede-passagiers de hele dag om je;6een ziet, ga Je je met elkaar beschouwen als de leden van een heel groot" gezin. Je praat met iedereen, in het Engels, het Frans en het Duits, atg je dat tenminste kunt en anders weet je al gauw een paar woorden, waaarmee je je verstaanbaar kunt maken en met gebaren alleen kom je ook al *n heel eind. Ik heb dan ook heel wat kennissen opgedaan aan boord. In'Bermuda gaan honderd passa giers van boord, uitsluitend van de. eerste-klasse In New Vork spat ons grote gezin - helemaal uitéén en gaan. we naar alle windstreken. Maar de meesten van ons zullen deze: reis. nooit verbeten. Wij. voe len ons gewoon als; vorstinnen aan boord, want de verzorging en de bedïénine zijn boven alle lof ver beven. Alleen moest het fooienstel sel er niet zijn. Godsdienstoefeningen Iedere morgen om zeven uur wordt er in de touristenlounge een mis opgedragen 'voor de katholieke passagiers. De Protestanten hebben op Zondagmorgen een godsdienst oefening. Die heb ik op 11 Decem ber meegemaakt. Een Amerikaanse Evangelist leidde de dienst. Hij be gon in het Engels en eindigde in het Nederlands. Mooi en zuiver klonken de Nederlandse en Engelse waren alle lichten van het eiladn te zien. Er'was voor zeven uur geen loodsje krijgen en daarom bleef de ..Veendam" voor het. eiland heen en. weer varen. Toen het zeven uur: was begon het ook-licht te worden en konden wij de omtrekken van het eiland zien. Jammer vond. ik' het, dat mijn vader nu niet bij mij was. Hij zjju ei zo van genoten hebben. Spoedig was de duisternis geheel weg getrokken en zagen wij het eiland in al zijn kleurenweelde. Albert vau Dalsutn 40 jaar toneelkunstenaar AMSTERDAM, 29 October. In de rol van de aartsbisschop van Kantelberg in Eliot's drama „De moord in. ae kathedraal'' vierde Albert van Dalsum, die 4 Januari 6C jaar geworden was in de Am sterdamse Stadsschouwburg zijn toneeljubileum. Na afloop van de feestelijke première moest hij twee uur lang toespraken aanhoren, waarin hem hulde werd gebracht voor de verdiensten, die hij in de afgelopen veertig jaar voor het Nederlands toneel heeft gehad. Daarmee was 't feest niet ten ein de: de Amsterdamse studenten voerden hem op hun schouders in eèn draagkoets naar. Lido, waar hij hun gast was. Er op 15" No vember, bij zijn jubileumvoorstel- lingrin Den Haag, werd „Dal" ge- BERMUDA, een schouwspel om nooit te vergeten. gezangen door de luxueuze zaal met het uitzicht op het uitgestrekte wa ter van de oceaan buiten. Ook de preek, in twee talen uitgesproken, was voor allen een bemoediging. Het is steeds prachtig weer. Als de kalender het- niet anders vertel de zou je zeggen dat het. volop zo mer was. Thuis zitten zè hu om de warme kachel .maar wij lopen in een dunne blouse ofin badpak aan dek. En dan maar zonnen en bruin worden! Maar na Bermuda moeten wij weer warme kleren aantrekken is ons al .voorspeld.7 Dinsdag 13 December zien wij voor het eerst, vliegende vissen. Een wonderlijk gezicht is.üfei. De vissen duiken uit. het water, schieten door de lucht en duiken dan weer - on der. Ze waren zilverwachtig van. kledtC Baar ïs Bermuda Donderdagmorgen stond op' het mededelingenbord, dat. passagiers voor Bermuda hun koffers klaar moesten zetten om aan dek ge bracht te worden. Vrijdagsmorgens vier uur werden zij aan het ontbijt verwacht. Ik was die mor gen ook om 'vier uur aan dek. Het was een erg. warme nacht geweest en veel passagiers hadden dan. ook aan dek geslapen. Hét was- nog donker en heel in de verte zag ik een flauw lichtje. Pas om zes uur Bij J. B. Wolter» Uitgeversmaatschap pij N.V. is verschenen: II. Richtlijnen voor een Leerplan voor de scholen met do Bijbel van de hand van 23 medewerkers, die. in het kader van de vernieuwing van het onderwijs,, de onderwijzer op de Christelijke scho len door een aantal richtlijnen willen brengen tot het betreden van nieuwe paden; 2. Naar Gymnasium, Lyceum en H.B.S., een verzameling van opgaven bij toe latingsexamens in 1949. bijeengebracht door A. M. Polderman. Behalve ontel bare vragen betreffende - Nederlandse taal. rekenen, aardrijkskunde en ge schiedenis 2ijn ock de antwoorden op genomen, benevens een naamlijst der scholen en de officiële eisen van toe lating: 3. Tafels voor schoolgebruik, de 7de druk van een handig boekje,, dat loga- rithmische en eonloir.etrische tafels ln vier decimalen bevat, doch.tevens tafels voor de financiële rekenkunde voor de K3.S.-A; 4. Leidraad, samengesteld door de, In spectie van het lager onderwijs in de 3de Hoofdinspectie. Een herziene en ge completeerde uitgave-,19'19. die bijdragen van een groot aantal medewerkers be vat, welke aan de personelen der scho len ter overweging worden geboden; 5. Tekst en Inzicht, een vijftigtal frag menten met vragen ter voorbereiding voor het mondeling en schriftelijk M.U-L.O.-Examen Nederlands door G. B. Lebbink en C. G. M. van Reiisen. Een keuze uit modern Nederlands en Vlaams werk van een vijftigtal auteurs, om het Indringend lezen-te bevorderen en- de uitdrukkingsmogelijkheden te' ontwik kelen; - r 6. Geschiedenis van de Nederlanden voor de Christelijke school door Dr A. de Fouw, J Al van Bennekom en A. W. va tv de Bunt. De bedoeling heeft voor gestaan niet te' voldoen aan de be hoefte ..aan een min of meer aangekleed JaartaüenboekJc, dat meer been. dan vlees is", doch te streven naar histo rischs betrouwbaarheid in een boeiende vorm, 0.i zijn de samenstellers in hun pogen geslaagd; 7.- Boekhouden, nieuwe methode voor het UX..O., deel III door J. Hoepman en H,Kolenbrander, waarmede deze methode, la gecompleteerd. Een woor denlijst .van gebruikelijke handelstermen en talrijke Herhalings- en 'Examen opgaven ztin opgenomen: 8. Taalboek van W. Holthof en F. H. Ozhjga, ten behoeve van studerenden voor hét Middenstandsdiploma, samen gesteld aan de hand van de stof. die-ge vraagdwerd op de tot heden gehouden examens voor het diploma. De examens I944|itun, .1940' zijn geheel opgenomen, elk«*VHfde les geeft een herhaling; 9./Werkschrift vlakke meetkunde (dëétrt) door dr H. Turkstra .en S. 'J. Geüraen. bestemd voor hen, die voor. het .eerst met dc vlakke meetkunde .ln aanraking komen: De samenstellers be- CKèhéeen brug-te slaan tussen het strenge leerboek., en net sommenschrift^ Vim d^ leerling; ei; zijn in de opzet goed ge--, slaagd.Een'.;.Apaychologisch-didactische inleiding, "bp'.*.; dit', werkschrift is .voor leerkrachten;apart-' verkrijgbaar gesteld lÖ.-.Problemender. Natuurwetenschap pen ('deel' l,:BloïogieU voor Gymnasium A,:. samengeteld- door Cu. .-vah- den Brandhof - en'l Dr A.- Schierbeek. Een voortreffelijk, rjjk geïllustreerd, studie boek van; 140 pfrEinals, pver Afstam- mingslee^'eh Erfelijkheid, bestemd.,voor leerlingen- van de 5de klas. Met het oog op de Gymnasia la vrij- veel "aandacht bésteed aan de resultaten van het on- deraoek ln de klassieke .tijd, .doch .de leerriéllingen van Lamarck,tDarwlh. H. de Vries, Mendel e.a vinden mede een plaats in dit'.werkje. Bij de uitgeverij De Fontein te Utrecht verscheen- een- handzaam, boekje: Dieren- in "het Nationale, Park. Het -bevat 16 fraale foto's -van vogels en wild uit het schone natuurreservaat, de- HogeYelii-,- we» „De héér AB. Wi g ma n, die op dit teneln zo bij uitstek thuis-is,, voor zag de plaatjes van korte/ flitsende; doch instructieve'tekst. De directeur van het Nationale Park, de heer H. J. Worm- goor, zorgde voor een geestig woord- vooraf. Een kleine „catalogus" der .levende have ih een aantrekkelijke.vorm. Van éan hoekje, dat In de oorlogsjaren algemene aandacht genoot, is nu een 3de druk verschenen. We bedoelen .het bekende werkje Hoe kan ik zelf kippen houden?; van B.- v a n A b p ere n V e x- ven-n e, de Eijksplulmveeteeltconsulent, dat de uitg.mü W. de Haan. N.V. te Utrècht het licht deed zien. waarmede zij in een behoefte voorzag. Ook nu is deze handleiding nog hoogst belangwekkend Voor de-kleine pluimveehouder. Wijzi gingen en aanvullingen zijn aangebracht en het hoofdstuk ziekten is uitgebreid i,v.m. nieuwe onderzoekingen der laat ste Jaren.' Een schouwspel om hooit te verbe ten. (rt' Met de hartelijke groeten i. Van ANKIE. - Nationaal vocalisten- concours van Union Bel Canto DEN HAAG. 20 Juni. Hon-' derdvajftie zangeressen en zangers hebben deelgenomen aan het Na tionaal Vocalistenconcours dat door de Union des Amis au Bel Canto."georganlserd was.. Na- de voorselectie werden ér 56'vocalis ten tot tiet openbare concours toe-' gelaten. De beoordelingscommis sie kende tenslotte drie eerste prijzen toe- aan Maria ,van Veen Mulleruit- Landsmeer.;Leo Kete laars uit Vaals en Clementine Oom es te Hilversum; Zes tweede prijzen aan: Vera Doniska (Rot terdam), Willy Rinnooy (Wasse naar), Gé .Smith (Den Haag), Ge rard van den Berk (St. Oeden- rodc), Kiek Waas—/Raen en Jèan- .nc Baciliek (Amsterdam). Twee derde przen vielen ten deel aan Mien Blekxtcom (Rotterdam) en Anny .Delorie' (Amsterdam). DEN HAAG. 6 October. In de Tweede Kamer zijn aan de mi' ulsters van Binnenlandse Zaken en Financiën vragen gesteld over het Gouds bioscoopconflict: de ministers stellen zich geheel-, aan de zijde van het gemeentebestuur. GOUDA, 10 October. De Gouwenaren.- 'kunnen .voöé'Y'ëen dubbeltje; naar de bioscoop. Ze be talen alleen plaatsbespreekgeld, geen toegangsprijzen ex? de bios- coopondernemingen dus:.géén ver makelijkheidsbelasting. GOUDA, 15 October. De mi nisters hebben toegezegd het be sluit, dat de heffingspercentages voor de verma kelij kheidsb el a s t in g regelt, te- herzien. Hiermee ls het conflict ten einde: de drie Goudse bioscopen. gaan weer normaal draaien.;- T* E: «chrfjuefi, binnen het bestek van een kranten- x artikelover'tekeningen van Franse meesters die. in.de loop van vijf eeuwen zijn ontstaan, lijkt op het eerste gezicht een nogal hachelijke onderneming, toanneer.-men bedenkt wat zich al in deze vijfhonderd jaren op maatschappelijk en cultuurhistorisch gebied heeft afgespeeld en voltrokken. Politieke en economi se he veranderingen 'raken'nooit alleen de buitenkant van het menselijk teven én z{j komen evenmin plotse-' ling. Wij uinden zè, dikwijls reeds lang tevoren, weerspiegeld in allerlei andere geledingen van de maatschappelijke, structuur, in cultuur en kunst. Het is een af sterlings- .en regeneratie-proces,, waarvan de ontwikkeling niet altijd even nauwkeurig is te volgen, doch hoogtepunten kent in perioden," wanneer de ene fase door de andere wordt vervangen en de evolutie wordt onderbroken door een sprong. In de achter ons liggende vijf eeuwen hééft het oude Europa een ontwikkeling doorgemaakt van feo dalisme naar eenhoog ontwikkelde vorm van kapi talisme, een ontwikkeling dus, die vele „sprongen" heeft genomen en niet zonder invloed is geweest op de uitingen van cultuur en kunst. Een onyetwijft'd unieke tentoonstelling als thans in het museum Boy mans van Fouquet tot Cézanne kan derhaloe op tweeërlei wijze gezien worden, en wel zuiver aesthe tisch. maar ook cultuurhistorisch. In het eerste geval zou ik mij moeten beperken met een keus vit de bla den van de meer dan zeventig kunstenaars, van wie werk aanwezig w, een zeer moeilijke keus overigens, waaraan bowendten- het nadeel zou kleven, dat zc op een ietwat droge opsomming zou uitlopen; in 't twee de geval kan mei een forse omlijning worden vol staan, die het voordeel heeft belangstelling te wek ten voor dc expositie, waarover zoveel te schrijven I is. maar die men beter met eigen ogen kan zien. De Officier van Justitie hoadt requisitoir- Gedurende twee uren analyseert hy de affaire"; nauwkeurig worden twee elementen geschei den gehouden; de economische collaboratie en. Joanoylcl'a relatie» met de Gestapo enerzijds, zUn steun aan de Bés!stance anderzijds. Brief voor brief, rapport voor rapport, cijfer voor cijfer passeert de revué. 4Wat be treft -Tnano's bnip aan hét Veriet; deze beschouwt de officier als „een ga rantie genomen op de toekomst" als een „monsterlijke levensverzekering", gesloten door een man die „één van de intelligentste beoefenaars was van het dubbele spel, wetenschappelijk berekend en buitengewoon laag- ïarlig". A.-;.' Slechts de „liefdadige giften van Joanovlci" wil hij beschouwen al» ver zachtende omstandigheden. Op de laatste zitting komt Joa- novici aan 't woord. -Hn vertelt opnieuw langdurig over zijn optre den als, metealhandelaar en als Verzetsman. „Ik ben sedert veertjeri:'JaSr""!nr Fraukrijk, zegt hij aangedaan. Ik, heb de -Fransen nooit kwaad ge^ daan, eerder goed. Ik was in het buitenland toen ik gezocht wefd en ik lég er de nadruk op dat Ik.vrij willig terugkwam omdat ik het nodig vond me te rechtvaardigen. Ik me endat ik mijn plicht gedaan heb.";- y.\ Dan gaat het Hof langdurig In beraad, enals de rechters terug komen luidt de uitspraak:; v(jf jaar gevangenisstraf^" 600.000 francs boete, „nationale degradatie" {ont zetting uit alle burgerlijke recb- tené voor het leven (maar dit le vert, gezien Joano's status,; weinig incanveniënten op!) en „verbeurd- verklaring van goederen ten be drage van 50 millioen francs".; y Joanovici' -boort' de uitspraak verslagen en somber aan, dan trekt; hij z'n advocaat aan de l'mouw: „direct tekenen" beveelt, hij en hfj tekent cassatie aan op dezelfde manier, waarop hij zoveel chèques getekend heeft, met een vlotte ste vige handtekening, i Het Blitzlicht van de fotografen is niet van de lucht. Maar Joano is niet erg tevreden. Zijm kennis sen verklaren dat hij zo steevast rekende op een vrijspraak, en ;dat hij al plannen, gemaakt had voor een feestdiner dat -zou klinken als een klok., een feestdiner ln hef Xhicste: restaurant Maar' hiermee blijkt de Franse justitie toch biet accoord te z(Jn gegaan. Betreffende de vraag of de be klaagde, spionneerde VGor de vijand luidt de sententie; neen; maar be vestigend v is zfjwat betreft zijn optreden ten nadele van de lands verdediging eii zijn begunstiging van de vijand (de economische col laboratie dus). Joano's broer wordt veroordeeld tot 4300.000 francs boete en 5 Jaar „nationale - degradatie". Maar-, de- rlaatstgenoemde straf wordt hem- kwijtgescholden op grond van zijn steun aan het Verzet, Scandroglio, l Jpanbvici's mede plichtige: 200.00 frs; boete, vijf jaar nationale degradatieï Dg nadere medeplichtige, Victor. Terre, hoort vijf maanden" gevan genisstraf, 200.000 francs boete en vijf jaar nationale degradatie tegen zich eisen; Joanivici verliet-bij dit alles zijn Joviale glimlach .en -zijn zelfverze kerde houding.'HÖ ziet er nog al miserabel uit: men voelt dat hy de geweldigstetegenvaller van zijn leven incasseert. Johan de Wttt werkten, een kommies, vijf vaste klerken en particuliere secretarissen. De Witt stelde zelf al de rappor- ml Bffl door hem bijgewoonde vergaderingen en vernchtte persoon lijk de officiële correspondentie meb het buitenlandHet hoeft 9een 'Sar betoog, dat Se tijden, dat een groot staatsman zijn werk met eniae helpers kon verrichten; niet zullen terugkeren. De taak van de emge uvtVKis nrnnt deel. unn de Z7w .1 *w I.j staat werd immers steeds meer omvattend- en eep groot deel vnn^f daarvoor nodige ambtenaren,.van.de werkers .voor de steeds -«oort- schridende techniek, voor het steeds voortgaande specialisme tn med&e en andere wetenschappen, zal moeten worden geleverd door het hoger onderwijs. Het was prof dr-J. Hr.Kruyl te Utrecht, die als mogelijkheid om te voorzien in het tekort aan. acade mici de mening verkondigde,, dat. de -'ais.- leiders uit alle. bevolkings lagen'moesten worden betrokken, maar na een. strenge selectie, ./Stellig is:'de'-'.stichting, van ons Gemeentelijk - Avondlyceum een éérste stap geweest op. de weg,.die .prof Kruyt. te Amsterdam cp - het' congres wees. r 4 <Prof. Ereudenthal merkte op, dat: sléchts -iD/o der studenten uit de sr- /beidersstand voortkomt en hy meende-.dat een groot' aantal be gaafden doorsociale omstandighe- den werden verhinderd, de univer sitaire studie 'te volgen. In-de ruim. twee-jaar van met-be staan van bet Avondlyceum slaag den. 65 leerlingen, uit de lagere en "middelklasse onzer maatschappij er in, een H.B.S.-diploma (A ofr B) of een gymnasiumdiploma te beha- vf Sfèllfe schuilt - in ons volk veel1 verborgen intellect, ^/.overheid kan: niet anders doen dan. deom-' standighedën vöor. een aanwezige aanleg, zo.gunstigmogelykrte.rna-, ken. De gemeente Rotterdam bie&V vla haar Avondlyceum een. kans, die jaarlijks door ruim 400 mensen .wordt benut- Tot de leerlingen be horen o.a, metselaars, bankwerkers, kantoorbedienden.. De omstandigheden, waaronder deze leerlingen werken om een di plomarte behalen dat bun toegang geeft tót' hogere- functies 'in de maatschappij, zijn echter veel- te •zwaarrt Hetzelfde geldt voor velen, die aan universiteit of hogeschool als student zijn ingeschreven. Herhaaldelijk komt het voDr dat leerlingenmet een voortreffelijke aanleg hun studie moeten staken.: daar het hun-niet mogelijk is" deze studie, 'lichamelijk of geestelijk vol te houden. Voor ons Gemeentelijk Avondly ceum te Rotterdam is dit aantal 17, in bijna di'ie jaar! Hadden deze 17 leerlingen met zeer goede aanleg, 'onder' gunstiger omstandigheden kunnen werken, dan zouden zij stellig:zeer goede staatsexamens hebben afgelegd. Aan de ene kant kunnen .moeilijke omstandigheden een .bijzond ére1 aanleg de ge legen- beid -bieden - - tot uiting vte-bomen^ -maar aan ds-andere kant moeten Dr. F;j. Huisman,, reet or van'de gemeentelijke. Stichting Auond- Igceum ié Rotterdam, heeft naar aanleiding van het congres over de toelating tot het hoger onder-*: toys éeh beschouioing geschre- ven, waaraan wij het volgende ontlenen.- Deze keer heeft het „niet gemar cheerd!1; „ga ne mardie plus", moet hij gedacht hebben. In de gangen van het Paleis van Justitie wachten d« teleurgestelde familie leden {geen diner wat een ver lies var familiekapitaal). Zij kla gen over de zwaarte van de straf en vooral over het bedrag van de boete Een vrouw huilt over haar „monsieur Joseph'1. Een andere, zeer .elegante dame, roept nerveus snikkend: „Oh, als de kranten toch maar niet zo gemeen waren ge weest-" En tussen twee stevige bewakers verdwijnt Joanovici in een donke re gang van het Franse Paleis van Justitie.... Is hiermede mi'Ydeze .geruchtma kende zaak, deze na-oorlogse Sta- visky-affaire 'afgelopen? p';v:' "ijMen fluistert namelijk hier én- J.éarj'datlde,rechters,toX het,elQde: tóe-ovi^wogén, hebben. Joanovici geen gevangenisstraf - :gieviaju" Gedurende 'hiihl allerlaatste '.(be raadslagingen echter zouden hun documenten ter hand gesteld";''zijn' waaronder zich een gedateerd visum van Joanovici bevonden zou hebben.voor Spanje! Vol gens; dezelfde geruchten zou dit bezwarend materiaal door de ver dediging (weerlegd worden met, het argument dat Joanovici naar Spanjertwilde, om mede te werken aan de arrestatie van - de beruchte Franse nazi en-antisemiet Marcel Déat, van wie men destijds ver moeddedat r hij in Spanje vertoef de samen mét Laval. J1 Men merkt/hierbij 'op, dat de rechters de verdediging niet-op de hoogtelgesteld zouden hebben van de ontvangst: van deze documen ten.... Zullen deze: fluisteringen veroor zaken dat de affaire-Joanovici op nieuw, berecht zal /worden? Het is mogelijk, als; zij op waarheid be-, rusten. Want in dat'geval is "een reden van cassatie aanwezig. Zal men dus binnenkort opnieuw, de naam van Joanovici dagelijks, vet gedrukt zién op de voorpagi na's van de Parijse bladen? Men,, weet bet nog niet.l Y Vast staat ..dat er veel onduide lijk is-gebleven, j Joanovici: hoé. zal .men aan hem terugdenken?, als aanIemand, om te-léyen van vodden, champag- .ne, weldaden, wandaden, mysterie,' geruchten en talrijke wonderlijke transacties?...; Men ziet hieruithoe sommige bladen en de publieke opinie steeds meer door dit: proces geïrriteerd werden. diebijzondere omstandigheden, .waarondermoet worden gewerkt, niet te -zwaar'zijn, daar ze anders verstikkend werken- Het komt me voor dat de gemeen- schap in deze moet, helpen en nu de tweede stap moet. doen. Zij geve aan de harde werkers, die naast een dagfunctie een gymnasium- of U.B.S,-diploma willen - behalen (eventueel latscr ^universitaire ex amens willen afleggen) veel - meer, steun dan tot heden geschiedt Deze energieke werker^ moeten kunnen studeren volgens het devies van Johan de.. Witt:„Ago, quod agol" Wat.ik doe, doe ik goed! Hun, die zich voorbereiden via, ons Gemeentelijk Avondlyceum, kome' men zoveel mogelijk tege moet,-o.a. door hun, aie in over heidsdienst. zijn,, enige middagen vrij te geven om te kunnen stude- 'ren eh dan. met behoud van salaris: Imeh' zoeke "contact met werkgevers (bijv. via de Kamer" van Koophan- ""drili;V 'De derde stap zou mijns inziens' moeten zijn, dat de overheid het Franse systeem volgt en onze stu denten financieel steunt Voor hen, die zich.zoveel moeite getroosten, op latere leeftijd in te -halen wat zij in hun.jeugd door al lerlei omstandigheden ^voornamer lijk financiële) hebben gemist, gel de zoveel-mogelijk: „Ik doe slechts één ding tegelijk!" Eind November heatónd het Nederland» Toneelverbond 80 en deAcademie: voor Dramaüache Kunst (vroeger de Amster damse Toneelschool) ;76' Jaar: -De Jubilea werden gevierd roet .een toneelsympo- slon en eenspectacle-coupé. dat o.a. ook de toneelspeler Jacques Reule. die 18 November 70 Jaar. werd, op de plan ken bracht. VAN FEODALISME TOT KAPITALISME Jean Fouquet, wie met enkele andere onbekende meesters de eer te beurt valt aan het begin van de tentoonstelling te staan, leefde van circa 1420 tot 1480. Werkelijk zeld zaam, dat van hem en andere kun stenaars uit deze tijd tekeningen zijn bewaard gebleven, omdat teke ningen, tenzij met dc grootst mo gelijke zorg geconserveerd, veel sneller slijten dan geschilderde pa nelen. De overtocht over dc Rubi con levert een mooi voorbeeld van zijn;'-kunst evenals trouwens het portret: van (Juvénal des .Ursins. Hoewel tekeningen vaak voorstu dies zijn voor schilderijen,; zijn er uit deze periode toch vrij veel vol tooide bladen, vooral van portret ten. De overgang van religieuze kunst naar burgerlijke kunst deed zich al krachtig voelem Bij de adel. het hof en de gegoede burgerij groeide behoefte naar fcunsb zij het dah, ook, dat zulks niet.in deze zin werd verstaan. Het portret kwam ,ih de 'mode. De vaklieden op dit terrein, Wij noemen hen- thans kunstenaars, reisden stad (en Yland af voor op drachten. Van 'de zeer hoge perso nages, die zij portretteerden, zijn op - de tentoonstelling voortreffe lijke tekeningen te -vmdèn. Maar laat u vooral niet, bij het bekijken Vvan deze prenten, in de waan (bren gen, dat'-het leven toen zö prettig ;was. - Deze kunstenaarsgéhetfetiê ls lan ge tijd.; met het oude handwerk verbonden gebleven, -Hun tekenin gen tonen een subtiele verfijning en. bezitten ongetwijfeld technische kwaliteiten. Pen en krijt werden met grote vaardigheid gehanteerd. Vergeleken bij het bloeitijdperk der schilderkunst in de Nederlan den, valt eer. sterk verschil in geestelijke inhoud op. De Neder landers waren toen al nuchterder, zakelijker, stonden ook economisch op een 'hogere trap in de maat-' schappelijke ontwikkeling. Frank rijk had zijn overwinning op de feodaliteit nog niet: gevierd, was economisch achterlijker/ In zijn kunstzinnige uitingen leeft de geest van de adel oppermachtig. Het is de buitensporige weelde, uit. dé hoogste kringen, .die: in ..de kunst haar weerslag vindt. Er 3b; de, genre-schilderkunst van Chardin; en Greuze met een sterke/nadruk op. het morele element; de eroti-: sche boudoir-sfeer van de (adel en het haf, waarvan ook het portret dekentekenen dra a gt B ou ch e r en La Tour), en de idealistische ;ver- anderingen van deze sfeer "in land-- schap, gezelligheid;, "spel, (kokette-, rié enz, CWatteau), In deze kuhst_ vinden wij een poëtischelement en; in deze poëtische maskerade van arcadische verbeeldingen worden, antieke maskers en co6tuum3 geko zen. Het hof verbergt zijn gezicht Toch is het een tijdperk van grote kunstenaars. De" burgerlijke revolutie van1780 heeft uiteindelijk krachten vrij ge maakt, die in de negentiende eeuw gaan doorwerken. Louis Davld drukt reeds zijn stempel op een ge hele generatie. Zijn academisme kan echter...op de duurgeen weer- klank vinden en hef is-'Gro's, die de Franse tekemng van de (19el eeuw; bevrijdt van dit academisme; Géri- cault en Delacroix treden (in%2yo( (voetstappen, ,-.7. s. 1 Anders,; maar' niet. minder (groot is Daumiér, de'1 vlijmscherpe, satjj- rieke caricaturist, die in zijn teke ningen de leugenachtigheid en. ver- -• nicolas pbussmifjjf Angelica in Medor TOULOUSE LAUTREC Chocolat dansend" in dé bar rt. -• nAchllle" watenheid van het nieuwe - burger- dom te lijf-gaat Deze eeuw- is Tijk aan grote figuren. Het, is de eeuw, waarin het kapitalisme zich baan breekt, de (.industrie een ('grote vlucht neemt; maar waarin ook ,op schilderkunstig gebied revolution-/ naire veranderingen plaats grijpen- Het impressionisme verdringt -het naturalisme. Namen als Monet/,De- gas, Manet, Renoir,' Pisarro ejlv:Cé* zanne verschijnen aan hetfirma- ment. - -v '■■■-■ Voor ons, twintigste èfeuwérs, dié na-teren 'op de verworvenheden" Uit deze periode, hebben deze::tékenin- gen misschien wel de meeste waar de, omdat ze het makkelijkst aan spreken. Wij zijn nog niet1 los'van deze periode, -evenmin:,rals: wijTge- heei los zijn van deze vorige eeuw. Zón bar-tafreel van Toulouse- Lautrec: bezit in onze ogen: niéts, hoogstens op .het gaslicht na,.-wat tot het verleden behoort én in Gau guin en Odilon Rëdcm herkennen wij het; voorspel van onze eigen - moderne kunst.' Tussen Fouquet ëri Cézanne lig- gen vyf eeuwen. Hetis (eenmérk- waardig gevoel te' weten, j. dat wij de kunstzinnige uitingen--uit deze zeer lange .,tyd" van. het. ene-,einde tot het andere künneh ó'verzieh.'En het stemt ook tot dankbaarheid te weten, dat", de. prestaties - van da: menselijke -geest tot; zulke ^toppen. voert. Hrt^aakt' dé. terug)seér;i.na -vertoeft, te f;hebbenr m;;(dezq_:--wón- derlijke' .wereld, :(Y;(niakkiÉdi)kerf'(: schenktmok de overtuiging,, dat/.in- zinkingen alsin onze -tijdniet- on- overkomelijk zijn, maar - doét ("een begrijpelijke nieuwsgierigheid' op- komen wanneer wij ons afvragen hoe onze kunst zich- over- vijf eeuwen zal verhouden tot. wat nog geboren moet worden. B. SCHMIDT In zerr vel» spellen die ln een troéï- slsmcontract worden gespeeld, komt het probleem aan.de orde van het op het juiste wijze exploiteren varteen-of5me«- bij kleuren. Soms is .dat een; eenvoudige - kwestie, :,b.v, wanneer slechts een --aas der tegenstanders nioet wordenwegge speeld. waarna de kleur ;.fian:vrff - Is. Soms Js het 'wat moeilijker en-'moetide speler'een, keuze maken,uij: twee mo gelijkheden n.L óf snij den óf .vtljtroe- ven ener kleur. Wanneer dan bovendien )g de vaak moeilijke kwesties ian de ■ae komen hoe met de 'entrees/rooet worden omgesprongen .en. welke speel wijze het meeat kansrhk moet'worden: geacht, dan ls er. beslist eèn talentvolle. Het hieronder volgende spel ls naar mijn mening zeer moeilijk: 'lk( gelóóf niet dat. er bridgespelen; die pafi. korto ifjd het spej/beoefenen. gevonden-kun nen worden, die dit spel onmiddeUtjk ..aanvoelen". Niet' omdat ,dle/ spelers geen goede bridaespelers zouden kunnen worden, maar fclechts omdat bun" erva ringen nog onvoldoende zijn ain-4de moeilijke klippen te omzeilen. Maar men oordele zcU: We»t Oost' Seh. v.. 3 3ch: a, H: h, 6. 4. 2 .- -m-' 8: a. h, 10. 8, ff,'-2 R.: 4 IEL: a KI.: 10, 8,(6, 4. Oost moet eea contract met 6 Sch, spelen; Zuid komt uit. met (KL heer. Hoe de kaarten van NZ verdeeld:, zijn doet feitelijk niets ter zakoj.NZ hebben niets geboden en het gaat .«r, voor 'O, slechts om de. speelwijze te vinden, rdie em de meeste kansen op succes'geefL Ik wil vaststellen, dat het spel natuur-. hand of zijn de: Ruiten»uitzonder lijk slecht verdeeld, dan -zal. Ooeb'bet spel onmogelijk kunnen maken; □ost moet rijn speelwijze. haserenVop twee factoren. Ten eerste moet hij aan-', nemen, -dat de 6- ontbrekende Ruitens niet-alechler dan 4—2.en ook.-de-Cfont— brekende Sch. nlet.,S—1 of 60 ver deeld, zijn. Verder' zal O,: zUn(blipnen moeten baseren op het vrijspelen der R_ kleur; wanneer O. dat niet doet' en ..over. en weer." gaat troeven, zal. :hö onherroepelijk down gaan als de kaar ten by NZ niet héél gunstig-verdeeld- zitten. NV zal b.v; al "èa Sch.- lO èn^de 9 moeten hebben om'het „over en -weer troeven" een kleine kan» van slagen te bieden. 'V- IndienO. dus dat slechte plan .-ver- werpt en de R. gaat vrijspelen komt men tot de vraag, wat daarbij -de -beste methode If. De oplossing daarvan». 'Is eenvoudig.als men het maar- weetl In slag 2 moet men uit./W. de:(8.- 2:na spelen I I Nl .of Z. zullen a an slag komen en. mak en het Z; het moeilijkstdoor'Kk na te .spelen. In W. wordt afgetröefcl waarna 5cfa. v. wordt gespeeld en dan volgt'6- die ;-ln- O.- wordt afgetroefd met Sch. 8.: Nu gaat-O. (zo nodig nog driemsal); ,troeftrekken; gaat met heer naar tafel en speelt-dan R, a en ,h.; daar de H. kleur nu viermaal - ge, «seeld Js.- zal zelfs.^een 4—3 verdeling dier .kleur niet meer hihderen^enr O. .maakt nu. zon der,, verdere moeite^ zijn':: 12 slagen. Feitelijk ls de oplossing van dit spel- .prpbleem moeilijk, omdat het: geen .standaard-probleem"l ls. Een.. „Grand- Coup"., een. i.dwa'.igpOMtie" em: nog ;vele andere bekende figuren zijnY-gemeèn- goed geworden van een r groot aeel 'der bridgevpelexs. Zij hebben -ze kunhenrte- ren uit-bridEeboeken eri wanneer.rtë er. een tegenkomen kost dé1 oplossing daar- >V»nXniet':(tei)i^yelgén:.fhiapetótiiiteW'ii.-;A?' ;- Een »pel ids-Het(oavenstaandevis.'ze'-( ker géén" standaardfiguur!'>een speler. die (het goed oplost zaKdat'; tlecbteslóm- .nen - doen. .uit, hoofde". vapStalentJiailfin- zicht. Gewóón maar Hultén tweetjema- spelen ln de tweede slag 1 't ls maar 'een: weet,. - x -•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 15