VESTER IJAP0NNENHUI5 STEIHAS V. M C. Producten J. R. SJOER Maandag a.s. één uur begint STOFFEN en ZIJDEN DAMESJAPONNEN MANTELS - REGENMANTELS ROKKEN - BLOUSES - KINDERKLEDING UNIQUE-TAX Café „PLEINZICHV ^ptelef. mm Schiedams Handelsinstituut S.S. 0. D. DANSSCHOOL DANSSCHOOL A. SCHILPEROORO L. JITRGENS REMBRANDT BALANSOPRUIMING 10% KORTING Kwaliteits producten J. H. KREUQER J. ZUIDGEEST „BOUVAJRDIA' van een keurcolledie KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN weet toch nergens beU Hoogstraat 58 - Schiedam Steun voor het blinden-verk AGENDA WALDO^^ TAXI'S NIEUWE CURSUSSEN Kunst Door Oefening" een voorsppédig 1950 POST Co. Sciiippers' Welvaren A. DE BRUYN, Alg. Nederl. Vereniging E. H. B. O. Jac. Snel. loodgieters bedrijf I t zumoEEST TOT STEUN IN DEN STRIJD HOOGSTRAAT 82 - SCHIEDAM Zaal „Tivoli" te huur met toneel, zeer geschikt- voor bruiloften en partijen. Ook Zaterdag en Zondag, tegen zeer billijke prijs, Telcf. 67921. Nieuwe Haven 23.7, Schiedam. LOODGIETERSBEDRIJF ELECTR.TECHNTSCH BUREAU wenst AL ZIJN CLIëNTEN. VRIENDEN EN KENNISSEN EEN VOORSPOEDIG 1950. WU WENSEN ALLE MENSEN -v ^IN 1930 t DE VERVULLING DUNNER WENSEN KLEDINGHUIS. LANDTLAAN 83 TELEFOON 69877 SCHIEDAM. hoofdstraat: isd H. SITTON DANSINSTITUUT WENST ZIJN LEERLINGEN - OUD-LEERLINGEN. VRIENDEN; EN BEKENDEN EEN VOORSPOEDIG 1950. LANGE HAVEN 121. Regenjassen vanal 5.75 Pantalons 9.75 Sportcolberts-i 19.75 Demi's 29.75 Winterjassen 39.75 Costuums 49.75 op alle japonnen en mantels W. v. <L HOEVEN OOSTSINGEL 74 Motorbootdieast' Den Haag- Delft Weust. zijn cliëntele een gelukkig 19501 Tel. 66853. Aan alle afnemers V.M.C. melk en melkproducten - wordt een gelukkig 1950 toegewenst. AMSTERDAM NIEUWENDIJK 116-118 SCHIEDAM HOOGSTRAAT'41 43 HERENMODES BIJZÓNDERE KOOPJES IN HOEDEN, OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN] A DE VERKOOP BEGINT- -MA AND AG, 2JAyUARrt-QM 9 UUR L. A-.-d.-BEEK Schildersbedrijf Hoofdstraat 30 Een gelukkig-nieuwjaar wordt' u toegewenst door Makelaar. - - P. J. B. WOUTERS, BLOEMENMAGAZIJN Fa. GEBR. KRABBENDAM SCHIEDAM Levering van alje merfcen nieuwe personen- <sn bedrijisauldmo bi e ten legen cetflègusprljïen Dansschool DICK'-MEULSTEE, - wenst zijn leerlingen en oud- leerlingen een voorspoedig 1950. üng Med;i en 4 uur dhr De Groot van Kw. Lek- kerland. Oud Ger. Gemeente: Jeugdhuis Lange Haven 10 en 5 uur ds Roos. Kerk van Jezus'Christus' van de "Hei ligen der laatste dagen: .14.40 uur Zon dagsschool.': Stadsevangelisatie Jeruel: 10 uur sa menkomst, UIT DE OMTREK OVERSCHIE Vrijdag 30 December vergadert de Rotterdamse 'Debatingclub in de Tempel. 1 .PUNACKER. Onder zeer -grots belangstelling van' de'.,zijde van de burgerij en autoriteiten nam bur gemeester Van den Helm van. Pijn- acker Vrijdag-in'de. versierde zaal van het C-J.M-V.-gebouw ia-eeivbi- zondere raadsvergadering afscheid: Onder de aanwezigen" merkten wij om. op: mr H.'A. N. Dinger als!, vertegenwoordiger ,van ..de commis saris der Koningen in Zuid-Hol land, de burgemeesters Schokking van Den Haag,VanJtfetëlen van Bergsehenhoek, Van Elzen van, Rijswijk, dr J. W. Notenboom van Voorburg, mr Grundemam van Ber- kel en Rodenrijs, K- 'H. Brandt van Moordrecht,. b£"an van. Harinxma toe Slooten 'van Nëderhorst. WENST CLIëNTELE VRIENDEN EN BEKENDEN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Telefoon 68817 BURG- KNAPPERTLAAN 12 SCHIED. Er is maar weinig geld nodig om in de oprui-" ming bij Smoorenburg naar Uw zin te slagenjT Zaterdag 31 December 1949 Mej. E. J. M. v. d. WATER WENST AL HAAR CLIëNTELE EN BEKENDEN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. SINGEL 234 SCHIEDAM „De. fakkels bijeen" is de zin spreuk van de Stichting Christelij ke Blindenhulp te Amsterdam, Plantage Middenlaan 64, - Deze stichting vormt het ge meenschappelijk collecte-orgaan van verschillende bekende grote instellingen op het gebied van blin denzorg. o.a.: het Instituut. „Barti- meüs" té Zeist, het vacantieoord „Dennenheul" te Ermelo, de werk- inrichtmtf in de Plantage te Am sterdam en -tBlindentehuis „Son- neheerdt" te Ermelo. Het streven om het aantal collec tes te beperken vindt een doeltref fende verwezenlijking in het optre den van deze stichting, waarvan de actie ten goede komt nan de arbeid van blindenzorg op een zo uitge strekt en zo veelsoortig terrein. Blinden zonder onderscheid van gezindte of herkomst, vrouwen en mannen, jongelieden en kinderen zowel als volwassenen, vinden Jieföevolle en deskundige verzor ging in de door haar vertegenwoor digde Instellingen in de vorm van: oovoeding en onderwijs, vakoplei ding, voorziening met lonende ar beid. huisvesting, ontwikkeling' en. ontspanning, ondersteuning bli ou derdom of lichaamsgebreken, tact volle bijstand in bijzondere om standigheden^ De jaarlijkse collecte "in Schie dam. die op 17 December niet kon, doorgaan, is nu vastgesteld op Za terdag 7 Januari. Tentoonstellingen: Stedelijk Museum. Hoogstraat: Da. 10—5 Zo. 25 uur. Rotter damse Kunstenaarssociëteit F l m V: Passage.. Da. 2, 7, 9.30, Zo. 1.45; 4.15, 7, 9.30 u. (Za.avond alleen 7.15 uj: Gunga Din. Monopole, Da, 2, 7,-9, Za. 2, 5, 7, Zo. 3, 5, 7, 9 u: Nieuwe avonturen van Don Juan.' Receptie: 2 Januari, Aula Sted. Museum, 7.J.MJ8.30 uur; Nieuwjaarsrecep tie burgemeester en mevr. Peek Linthorst, L ti injen: 2 Januari. R.K. Volksbond, 8 *a: Toelichting Toonkunst-concert d.d. 9 Januari door dhr. H. B. v. Sijll. Gezien het werk en het doel van de verschillende inrichtingen voor blindenhulp, waarover U in het nummer van ,10 December hebt kunnen ltv.cn, acht dc Stichting het zeer zeker verantwoord, een drin gend beroep op hel Schiedamse, pu bliek te doen, zowel om tnet -mÜdè hand haarbijdrage té geven,rals om collectanten (vanaf :16 jaar), te leveren, die deze bijdragën kunnen inzamelen.-" *':v Opgaven voor collèctaat(trice) en verdere belangeloze medewer king worden ingewacht bij de. plaatselijke vertegenwoordiging: - Nassaulaah 13a. Passage „Gunga Din" Aan gebrek aan spannende avon turen heeft de toeschouwer van „Gunga Dun" nietfté klagen, .want niet veel films zullen er zijn,' waarin zoveel emoties "Zftn geconserveerd. Toch ia het geen gewone avontu riersfilm, zoals we maar al te vaak te •zien-krijgen, eerder een ruig ver haal 'over de wederwaardigheden van een drietal Engelse soldaten, een verhaal, dat eens werkelijkheid was. De held van de geschiedenis is" een Indische waterdrager, Gunga Din, di'fe zichzelf opoffert om de Europea nen te redden als zij door een grote groep inlanders zjjn omsingeld en een bfna zekere dood tegemoet 'gaan. Dat is dan het einde van de geschiedenis, die een begin heeft, vol van tairjjke verwikkelingen rond de drie hoofdfiguren, waarin Cary Grant, Victor McLaglen en Douglas Fairbanks Jr. zijn te herkennen. De beminnelijke Joan Fontaine spreekt tussen al die avonturen door ook nog-een woordje mee. Ru tl yard Kip. ling vereeuwigde de figuur van Gunga Din in een van z'n gedichten en in de film kunt U de (toen nog jonge) dichter zelfs ook aanschou wen. terwijl hij als aankomend oor logecorrespondent zqn dichtregels uitspreekt aan het graf wan de gro- "te Gunga Din, de waterdrager. flnqez. Med.) r,'- Voorspoedig Nieuwjaar Monopole „Nieuwe avonturen van Don Juan" Als de eeuwige Don Juan dwar relt Errol Flynn in dè zoete kleu ren van technicolor nu weer door de film, die de nieuwste veroveringen van deze' vrouwenjager openbaar maakt. Uiteraard valt. het te ver wachten, datonze vriend het ook nu niet bh' een avontuurtje laat maar een hele serie weet'-te beleven, Geen moeilijkheid is te groot, geen huwelijk zo solide, of de Don weet er tussen te komen en de vrouwen harten in brand te zetten, Van- Span je naar Engeland en van En geland naar Spanje maakt ..h# dé- paden der liefde onveilig. Het zou de échte Don Juan niet zijn, als hij zich. echter liet vangen en zo kan het dam .ook gebeuren, dat wé hem, nog stee ..zonder vrouw, moeten verlaten. Hij gaat nieuwe avonturen tegèmoet. Misschien zien we deze ook nog-wel eens KERKDIENSTEN OUDEJAARSAVOND Ned. Herv, Gemeente. Grote Kerk: ds A. Hoffman; Nieuwe Kerk: ds K. de Bel; Westerkerk;.' ds H. W. ..Hemmes; Vredeskerk: d$ J.Gras: Geref. Kerk. Oost er kerk: 8 uur ds J. J; van W agenlngenJulianakerk8 uur ds J. A. Schep. Leger des Hells, gebouw L. Haven: 7^0 uur Jaarslultingssamenkomst. On derwerk: „De vier snaren van ons ge moed".'- Evang. Gemeente, gebouw Broersvest: 7.30 uur dhr J. Segaar. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, zaal Tlvoü. Nwe Haven; 7 30 uur dhr De Groot van Nw. Lekkerland- NIEUWJAARSDAG Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds J. G. Jansen(Bevestiging Ker ke raadsled en), 5 uur dr L. J. Cazemler; Nieuwe Kerk: 10 uur ds K. de Bel, 5 uur ds A. Hoffman; Westerkerk; 9 en 10.30 uur ds H. W. Hemmes: Vredes kerk: 9 en 10.30 uur ds J. Gras. Geref. Kerk, Oosterkerk: 10 uur ds J. A. Schep, bev. ambtsdragers. 5 uur ds J. J. van Wageningen, Z. 17: Plan- tagekerk:, 10 uur ds W. A. Krijger, bev. ambtsdragers, 5 uur "ds J. A. Schep, Z. 16; Julianakerk: 10 uur ds J. J. van Wageningen,bev. ambtsdragers, 5 üür ds W. A. Krijger, Z:: 15. Kethelï 0.30 en 2.30 uur dhr W. Ai J. Dalmayer," Z. 16. - 'Evang. Luth. Gemeente, kerk L. 'Nieuwnjtraat: 10 uur ds J. van Leeuwen, bed. en inzeg. v. kerkeraadsleden. Oud-Kath. Kerk. Kerk Dam: 10 uur H. Mis v. d. feestdag van 'a Heren Be snijdenis. Leger des HeLIs: 10.30 uur Heiligings- samenkomst, 12.15 uur Zondagschool, 6.30 uur Openlucht-prediking aan de Gerrit Verboonsstraat,. 7,30 uur Verlos- 'slngssamenkomst. Alle -samenkomsten voor volwassenen o.l.v. majoor D. J. Korts. EvangeUscbe Gemeente: 10 uur dhr J, Segaar. Wijdingadienrt: 7 uur dhr J. Segaar. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie10 RotterdamsedUk 225 a Telefoon 67642 STENO-TYPEN ENG. CONVERS. ENG.. FRANSE. DUITSE HANDELSCORR ENG. FRANS. DÜITS STENO BOEKHOUDEN MIDD. OPLEIDING P- f. -. Woniugruil te Schiedam- Aangeb. Flat Rotterdamse- dijk, best. uit 4 kam., keuk., badk.. 2 balcons, céhtr. ver warm. voor vrij huis of et., best. uit 5 kam., keuk., bad kamer. Br. D327 Bur Broersvest 3, Schiedam. Te koop gevr. gebruikte schrijfmachine klein of groot model. Tel. 37097. Taander- straat 68. Schied. Toneelvereniging wenst haar leden, dona teurs en zusterverenigingen De schïllenophalers wensen hun cliëntele een gelukkig Nieuwjaar. Aan familie, vrienden en cliën ten een1 voorspoedig 19S0. W. FETTER. Herenkapper VlaardingeirUjk 251 cr Schiedam Aan famllié.'vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. Fa. M.. DE..VRIES-ZONEN Timmerlieden. Gasstraat 20-31, Schiedam. Hoe de Schiedamse korf ballers er voor staan -Vóór de laatste maal in" het oude jaar geven wij hieronder de tot dusver door dc SchiedamBC korfbalclubs bereikte re sultaten 7,.H m b. Hou- Stand 9 7 I 1 3818 15 Phocrix ld 8 Z 1 31—18 15 Sperwers 11 6 l 4 33—30 13 Deetos 4 10 5 ■2 3 35—25 12 Het Zuiden 3 10 S 1 4 39—28 11 T.O.V.- 10 4 1 5 26—33 9 O.D.O. 10- 3 2 5 16—22 fl AvanL 8 l 1 fi 9—39 3 Zwervers 2 10 2 8 20—37 2 ZJi me; H.K.V. 2'' 12 1 1 85—26 22 Die Haghe 11 0 1 113—17 21 H.S.V. 2 11 h 1 J» 3544 11 Rozenburg 2 .11 4 2 -5 32—48 1(1 De Raven .12 h 7 46—66 10 Schiedam 10 4 1 5 41—35 9 Achilles 3 10' 3 2 5 34—71 ft Algemene 2 7 3 4 20—27 6 Rood Wit 11 2 2 27—59 6 DJC.C. 2 9 fi 16—56 7„H hid VieusOrientis2 9 a 1 46—14 16 Zuiderkw. 10 8 -. 2 41—46 16 Olyrapiaan 2 12 fi 2 4 35-^22 14 H.K.V. 3 11 5 2 24—22 -Ui Wion 10 8 1 4 26-25- .11 Succes 10 5 1 4 25^26 u Achilles 2 11 Hou Stand 2 11 2 1 14—42 5 Die Haghe 2 10 1 .15—46 1 Medische Zondagsdienst V&*. Zaterdagmiddag 3 uur' tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door dr. J. van Buren. B. Ballotsingel 16, tel". 69661;-dr. J. Ris. Tuinlaan 92, tel. 67856; dr. A. Hoogendijk. Tuin- laan 74, tel- 68785. Geopend is apotheek Gouka en Go., Groenelaan 127. SCHIEDAM KORTE DAM 8 en 10. IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHf: ARTIKELEN wenst geachte'éliëntele een voorspoedig 1950. .J\ Expeditie en verhuizingen Nieuwe Haven 45. Tel. 68358- Schiedam. G. N. T. Leeawenh.straat-39 tel. 67139'. wenst zijn cliënten en be gunstigers een gelukkig 1950. TappcrU cn Slijterij wenst al zijn cliëntele ge lukkig Nieuwjaar. Beleefd, aanbevelend, S. TIMMERMANS, Bullenhavenwee 173. Levensmiddelen, Manufacturen a dn ex Fijne Vleeswaren Nassaulaan 27. pjt. AFDELING SCHIEDAM wenst, haar Léden. Donateurs en Begunstigers een. voor- sooedxg 1950. HET BESTUUR. - A wy wensen familie, cliëntele en bekenden een Cclukklf Oversch.str. 48a. Korte Haven 22a, Telefoon 67618.1 Schiidersbedryf G. "N. v. Leeuwenhoekstraal 39 Telefoon 67139 Schiedam Dc Heer Cn Mevrouw B. SCHILFEROORD wensen leerlingen en vrienden een voorspoedig 1950. WALVISSTRAAT 4 hoek Vismarkt. DE SCHIEDAMSE VOETBAL VERENIGING „DE RODE ZON" wenst al haar Leden, Donateurs en Vrienden een geluk- kig en voorspoedig 3950. De Schiedamse Arbeiders Toneelvereniging wenst al haar leden, donateurs en begunstigers- EEN VOORSPOEDIG 'ENGELUKKIG 1950. v KEMBEANDTLAAN 105 TELEFOON 67338, AANVANG NIEUWE LESSEN JANUARL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 17