:.k r m f 3^ •BALI Fa. LYA MURRIS, Pelterijen WEGENS INVENTARISATIE terugblik m een beiefto wéét het iter'' DE COLOGNE VAN DAM'S W ieaMewMijk JEUQDTONEELGRQEP Gezichtsharen Jeanne Pellemans OPRUIMING! G. 11 B( IMIIT - Caltex Petroleum m' Maatschappij eer lichtdrukker, Coöperatie „Voorwaarts" Coöperatie „Vooruitgang" Ja. t is ivinr zegt Thomdsvaet ■j<m§ Oom Bob en Liau Li Naaimachinehandel VERSE WAAR VAN BOSSELAAR M. BOSSELAAR van Zaterdag 31 December 1949 11 WONINGINRICHTING C. MOLENDIJK Boezemsingel 48 (bij hoek Boezemstraat) J. MOLENDIJK A. MOLENDIJK v. WAL p.f,. Schoklandssstr. 2SB (2.) TONNY H. VAN LENT Rijwielhandel Groenelsan 111 wenst clientele en familie een voorspoedig 1B50. cliëntele en bekenden «en gelukkig Wij wensen familie, nieuwjaar, JOH, C. AARSE Zn., Gorzenpad 18—20, R'dam-Z. Stoel- en Meubelfabriek Wij wensen U. een M VOORSPOEDIG 19 50 g§j rïnet' een goed lopend AALSMEERS BLOEMENRÜIS Witte de Withstraat 59, tel. 28105, o,N. SLIJTERIJ PEETERS wenst al haar cliëntele een voorepoedlg iggo. ..DE STOFZUIGERBEURS" Vlerambachtsstraat 89, Rotterdam Tel. 30279 Speciale „Protos" Service G.N. CAFé BETS1E, J. Visser O ude Binnenweg89 wenst zijrf cliëntele' een voor spoedig Nieuwjaar. Een voorspoedig 1950 wenst U ROOZEN'S .glashandel Boezemstraat 99. Tel 26470; Coolsestraat 53, Tel. 50532. Aan alle cliëntele, vrienden en bekenden «en voorspoedig. 1350 E. V. d. LAND Maatkledingbedrijf Thorbeckestr. 11. Vlaardingen. Aan la mille, vrienden1 en cliën ten een voorspoedig 1950. G. J. CARPENTIER, Gouvernestraat 135 Water stokerij, Kruldenlervivaren H. VAN HERK Azn. Herlaerstraat 17, Tel. 42670, Aannemer van Stucadoorwer- p.f. Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. C. DRINKWAARD West Kruiskade 45. Lampenkappenhuis Lux D. HAVELAAR Glazen waasery Bergplein 19. p.f. D. VISSER Rijwielhandel Korte Kade 58, R'dam. p.f. BAKKERIJ C. KOFPENOL, Dorpsstraat 151 Capelle a„d. IJssel. p.f. DE SALAMANDER Oldenbameveldtstraat 133 Kipstraat wenst zijn. clientele een voor spoedig Nieuwjaar. A.. A, SURBEr Schildersbedrijf werst familie, cliënten «n vrienden een gelukkig nieuw jaar. D. v. <J. MOST Vleeshouwerlj Coolhaven. - Terras 4—0 p.f, „GEBOUW WESTEND" en „SNELBUFFET CENTRUM" wensen al. de verenigingen en cliënten een. voorspoedig nleuw- jaar. Aan cliëntele, 'vrienden en. familie een voorspoedig 1950. Gez. NAAHDEN-P. H. SCHUTT Her on-Kinderk ledtn'g Brouwerstraat 27A. R'dam. EDISON Oude Binnenweg 121 wenst zijn cliëntele een voor spoedig nleuwjaaiv Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950 D. RITKES Café [S*-~ t OOK IN X950 voor verlovingsringen en geschenken aan KO"K denken! Aan abonné's vrienden en bekenden een gelukkig 1950. Fam, DE WINTER agent Het Rotterdaïnseh Parool Rhcon en Poortugaal A. AALBERTS Inspecteur Het Botterdamsch Parool S. A AALBERTS K M, AALBERTS-BOiER Goereesestr. 49B. g. n. 1 Wegens Inventarisatie 1 1 2 en 3 Januari 1 j I gesloten Onze beste wensen aan familie cliëntele en vrienden voor-1950 Loodgietersbedrijf M. REUSELAARS Jac.. Catsstraat 57. 295 JUWELIER HORLOGER OPTICIEN J pJ. KleflSngmagazU n „CHEAP" Hondiusstraat 2 Rotterdam wenst alle cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1930. E Th. SCHILLER Gedlpl. Dameskapper Versydenstraat 13, Tel, 42SI3. wij wensen familie, nieuwjaar. Ger. Scholtenstr. 61 Wij wensen familie, clientele en bekenden een gelukkig nieuwjaar. J. J, OVEHBEEKE Zn, Bergse Dorpsstraat 2. v/m Hiberg. Aan tamilie. vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. C DE PATER Slagerij. 2e Schansstraat 65.- - Sigaren handel J. v. d- VEEKEN Zaagmolendrift 19. tel. 41099 pf- C. KEUZERWAAED. Patat a frites Inrichting Duyststraat b p. f. wenst alle vrienden én "he- kenden, zomede medewer kers KetelbinkSekrant .een vrolijk 1950. - clientele en bekenden een gelukkig J. W. HUNEN. „Café de Bel" TeL.45093 HOTEL-INDISCH RESTAURANT SCHEVENINGÏN H ii| Telefoon 551015 Aan familie, vrienden en clien tele eea voorspoedig 1950. D ROOK, Woninginrichting, Goudse rijweg 34—57. Aan cliëntele, familie, vrienden een voorspoedig 1950. NIEUW VELD'S Zakenbureau, 12()< Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950 JOH. BAKKER,. Meubelmag. „Wordt Wakker", Bergweg 162—164 - Tel. 49153. K.V. HD3NES VRIENDEN wenst alle sportvrienden een gelukkig 1950. Cafe Wolf v. Speykdwarsstraat 3. Een voorspoedig 1950 aan fa milie; -vrienden; a»,-cliëntele, WILLIJ .Café- Speykdwarsstraat 3. c.Lv. de keer A. v. Heusden P. t L. A. METTROP Tandb eelkundlge daes de Vrieseiaan 118 b, wenst zijn Clientele een GELUKKIG NIEUWJAAR Afdoende verwijdering van en wratten. Door arts gediplomeerd. Inst. voor Huidverzorging Bergweg 336 (by Schiekade) Telefoon 41103. BLOKJE PANDEN TE KOOP GEVKAAGD. Brieven met uitv. omschrij-, ving aan a G. M L L N Kssenburgsmgel 81, R'dam. Telefoon 31314 KLEIWEG 112 TELEFOON 83327 wenst'aan alle clientele een gelukkig en voorspoedig 1850 KORTINGEN VAN 10-20% Winterjassen, damesmantels costuums, sportcolberts, panta lons, demi's, regenkleding. Horloger Goudsmid, Nw, Binnenweg 195, R'dam is de zaak 2 en 3 Januari GESLOTEN (Nederland) N.V., vraagt voor da lichtdrukke rij van haar Raffinaderij te Pemis: die beschikt- over een goede ervaring op het gebied van lichtdrukwerk, folocopiewerk, varklainen en vergroten, van tekeningen, en fotografisch werk. Leeftijd 25-40 jaar. Alleen, zij, die over bovengenoemde erva ring beschikken, worden verzocht ta sollici teren met vermelding van volledig© gegevens, 1 Adresseren aan afd. Personeel. Postbus 200, Rotterdam. -w v» Het leven is in 1949 S E«n boodschap duurder geworden. uan de Wat dit betekende t Coöperatie voor de duizenden hardwerkende gezin nen, welke problemen dit stelde aan al die zorgzame huismoe ders - wie besefte dit beter dan juist de organisatie van 300.000 gezinnen;: de Coöperatie. Wat deze in 1949 voor U deed, legt van dit besef een sprekende ge tuigenis af. Door speciale aanbiedingen werden tal van levensmiddelen .voor lagere prijs beschikbaar gesteld. Onze soldaten denken nog met vreugde terug aan het Coöperatie - Tropenpakket, dat „thuis" voor 350 beneden de waarde gekocht kon worden. Het streven van de coöperatie vond terecht weerklank. Duizen den nieuwe leden traden toe. Tientallen nieuwe winkels wer den geopend. De eerste paal werd geslagen voor een coöpe ratieve meelfabriek, waardoor de coöpe ratieve bakkerijen wat betreft de voor naamste grondstof, onafhankelijk zullen worden.Een aanvang werd gemaakt met de wederopbouw van de in de oorlog verwoeste bedrijven. Nog krachtiger dan voorheen zal straks de coöperatieve productie op de bres kunnen staan voor de belangen der georganiseerde verbruikers. Ook in 1950 zult U merken, dat de coöperatie haar actie voor lage prijzen vastberaden voort zet. Haar devies: „Niet om het gewin, maar voor het gezm"\ geldt ook U, want het gaat er om wat U van Uw inkomen doen kunt. Blijf daarom niet aan de kant staan. Geef de coöpe ratie Uw steun, opdat zij nog beter kan doen, wat U van haar verwacht. Word lid! PUBLICATIE VAN DE „CENTRALE DER NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES". ROTTERDAM VOOR ROTTERDAM: Hoofdkantoor: TOCHT STRAAT 48. Hoofdkantoor: SCHXEKADE 1L WINKELS DOOR DE GEHELE STAD. Hec afgelopen jaar verdient een reuzenpluim Want Radion kwam wéér,., hoog borrelt weer het schuim.' Niet boenen, bleken, héél alleen doei Radion de was. En't goed? *t Wordt witter dan het ooit -tevoren was k Zeg tot mijn buurvrouw, die U pruilend naast me ziet Liefst één millioen koos Radion, jij deed het niet; Je- zwoegt en töch, echt wit krijg jij de was niet klaar. Neem Radion, 't wast witter, ook in 't nieuwe jaar. p. t p. t Een strijdvaardig 1950 KENT HET WEL Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. J. O IA VERSLOOT, Solide houtwaren en speek deren. Schied.weg 109, teL 3i Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. A MOERKERKEN, Slager. Uitweg 36, Hillegersberg. Aan familie, vrienden en cliën ten een voorspoedig 1950. T>. KUIPER, Huishoudelijke artikelen, 40. Onze beste wensen aan familie cliëntele en vrienden voor 1950, M. BHANDEL, Fa. H. DUIT5CH Jr. wynen en gedistilleerd, Schietfair.sev.ejt 104 B A. M P. VERWEY Dameskapsalon: Dresselhmsstr. 4 Herensalon: Stadhoudersweg 104 pJ. Wester Houthandel JOH. VAN BOXTEL Cath. Beersmansstraat -4JCZ.N. Onze beste wensen aan familie, clientele en vrienden voor 1950. GEBR. BOLRAAP, Vleeshouwerlj Levensmiddelen Schiedamseweg 50. A. SPRENKEL, Bloemenmagazijn, Schiedamseweg 62, pJt. W. VRIJHOF, vieeshouwerij Schiedamseweg 127. Vferamhachtastraat fiT Rotterdam. Tel, $2116 G. N. c. zwerver. Zuivelproducten Boomg aardstraat en vleeswaren. IS A, G.N. Onze beste'wensen aan familie, clientele en vrienden voor 1950. D. BEENAKKER, Adrianastraat 10. Rijwielen - Carriers Invalide wagens Fa. A. BLEECKE, Slagerij; Schieweg 170. pf. Bü de aanvang van het nieuwe jaar onze hartelijke gelukwen sen aan onze familie, vrienden, en bekenden. A. DE JONG N. A. DE JONG—ENGELS Willem Buitenwechstraat 217 B DE 5 GEBROEDERS BOSSELAAB wensen alle Cliënten, Be gunstigers en Familie eea zeer Voorspoedig Nieuwjaar Het BESTE VLEESPRODUCT voor UW BOND EN KAT Dagelfjks thuisbezorgd Gevestigd Abattoir R'dam ROTTERDAMS ESTR. 29 a TEL. 20016 V j De Arb. Harmonie vereniging „VOLHARDING*,* wenst allen ecu Gelukkig Nieuwjaar, .J - POELIER D. v. VLIET Schletbaanstr. 46 - TeL i 30833 wenst zijn cliënten EEN VOORSPOEDIG 1S50. F. LOS, Le vensmiddel enbedrijf annex Fijne vleeswaren Te]32405, Schietbaanlaan 30 BI Aan cliëntele, vrienden en fami lie een voorspoedig 1950,. ADR. v HERPEN Rijwielhandel NocrdmOlenstraat 30. Tel.; 47290. In mooie borda«ux- Gedurende de Balans-opruiming j brengen wij restant-partijen vanj ^1e ktas-fabrikaten tegen sterkj verlaagde prijzen!/' SCHOENMAGA2UNEN J K.b.r4r. Uo»!», HoeoWMI 231 J«» IWift luède m. Uk In zwart luide mat leder, Ook Iets In bruin suède Chroomleder met tussenaool, zwart -. en iets in bruin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 19