i 1 IH Raad wimpelt plan voor Cultureel Centrum af Op de schouders met de kampioenen zen voor Schiedammers Geen stadsfeesten in 1950 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB H.B.S. feesten een groot succes Eerste paal voor het rioolgemaal Finse scholen in Schiedam Zware domper op het werk van vooruitstrevend Schiedam Oorlogsmonument verhit de gemoederen Onbewogen prijkt het in het Julianapark .maar zonder incriptie. Schiedam huldigt SVV P. de Bruin gehuldigd Hatitiecechlec Alberto wordt nu echt burgemeester Zaterdag 31 December 1949 10 NOVEMBER Schiedam zal het bij de herdenking van het b'75-jarig bestaan in 1950 zeer waarschijnlijk zonder grote stads- leesten moeten stellen. "Wy vernemen uit betrouwbare bron, dat het dagelijks bestuur van de „Schiedamse Gemeen schap" in een dezer dagen gehou den vergadering heeft besloten om de voorbereidingen van - de stadsfeesten in 1950 voorlopig op ie schorten en aan de nog in deze maand te houden vergadering van de bestuursraad van de Stichting voor te stellen de van het ge meentebestuur ontvangen op dracht tot voorbereiding en rege ling dezer festiviteiten terug te geven. Nog in 1950 denkt men klaar te komen met de 328 woningen, die in vier woonlagen langs de Rot- terdamsedijk worden gebouwd. 31 OCTOBER. Rond de gala- avond in „Lommerijk",die toch wel als het hoogtepunt van de festivi teiten ter gelegenheid van het 80- jarig bestaan van de Schiedamse H.B.S. mocht worden beschouwd, was nog een krans van kleinere, maar niet minder uitbundig be leefde herdenkingsfeesten geweven.. Zo trok er ee® grote schare reü nisten, leraren en leerlingen in lange tij door de stad, voorafge gaan door het muziekcorps van de Schiedamse politie. Bij de apothe ker Backer, een van de oudste oud leerlingen en mede initiatief-nemer van dit feest, die zelf met een ge broken been thuis moest blijven, zijn op deze tocht bloemen ge bracht. Terwijl buiten op straat de jongste schoolgarde zich nog eens uithoste achter de afmarcherende muzikanten, verzamelden zich in de aula van het Stedelijk Museum de reünisten, die hier werden ont vangen door het gemeentebestuur, namens hetwelk burgemeester Peek de gemeentesecretaris N_ J. Post en wethouder C. Kramers aanwezig waren. Belangrijke verbetering 14 APRIL. Na een klein op. onthoud veroorzaakt dcor een nukkige paal, is gisteren aan de Marconistraat de eerste paal ge slagen van de 139. waarop straks de onderbouw van het centrale rioolgemaal het grootste van Nederland zal komen te rusten. Met de bouw van dit nieuwe rioolgemaal, dat in de toekomst alle rioolwater uit Schiedam zal wegwerken naar de Maas, wordt niet alleen het rioleringssysteem van Schiedam aanmerkelijk ver beterd. doch zal ook de mogelijk heid worden geschapen tot sane ring en riolering van het oudste stadsdeel achter de Schie over te gaan. Hier immers bevindt zich thans nog een open rioleringssys teem. zoals-men in -ons land slechts zelden meer aantreft. 27 JANUARI. De gemeente Schiedam kreeg .dank zij de acti viteit, die men. hier ontplooide,, drie Finse scholen toegewezen. Aan het Lorentzpiein worden nu twee scholen in carré-vorm ge bouwa, beide eigendom van dc gemeente. Daar dé korte tijd van voorbereiding het niet mogelijk maakte de terreinen bouwrijp te maken, werdt het materiaal voor lopig in de Beurs opgeslagen.' 5 NOVEMBER. Het is zover! Vrijdagmorgen om half tien stap ten .de leerlingen van de Theo Thijssenschool aan het Etiison- piein met het hoofd van de schooi, de heer Van Woerkom en hun leraren naar het nieuwe scholen complex aan het Lorentzpiein, waar zij het grootste deel van de daar gebouwde scholen in beslag namen. De Kleuterschool aan de Laan profiteert ook van deze nieuwe school want voor de kleu ters uit het 'Oostelijk stadsdeel zijn er twee klassen gereserveerd. De zes resterende, bijna ook vol tooide lokalen van dit scholen complex, komen in gebruik bij het Katholieke onderwijs. Sportveldennood bijna ten einde 4 OCTOBER. Wanneer Schie dam eens geen sportcommissie of S.B.L.O. had gekend hoever zouden we dan gev/eest zijn met de oplos sing van het sportveldenvraagstuk in onze gemeente? Het is een vraag, die allen, die dit probleem van na bij hebben meegemaakt, direct kun nen beantwoorden met: Niet zo erg ver. Zo de secretaris van de S.B.L. O., de heer A. van Schie in zijn jaarverslag, dat Maandag tijdens de algemene vergadering werd voor gelezen. terecht opmerkte, zijn het deze twee instanties geweest, die steeds voor dc grote belangen van de Schiedamse sport hebben ge waakt. Hoe bleek de ïdracht ervan rog niet zo lang geleder,, toen door een belangenstrijd tussen twee mi nisteries in Den Haag en Schiedam het grote sportvelden-complex ten Westen van de Poldervaart dat nu waarschijnJijkin 1952 gedeelte lijk gereed zal zijn niet gegund zou worden. Op verscheidene ge- bicden was men actief bezig en vaak met resultaat, zoals uit het jaaroverzicht duidelijk bleek. De sportuitwisseling met Lier in het kader van de Benelux heeft de S.B. L.O. ook in handen en toen men in België onlangs besprekingen voerde over de mogelijkheden van uitwis seling, bieek men daar niet tot de finitieve afspraken te kunnen ko men, omdat Lier een dergelijk o verk o ep el in gsorga a n, zoals de S.B. L.O. is, ten enenmale mist. Voor de bestuurders van de Schiedamse Bond van Lichamelijke Opvoeding was bet een reden te meer om hun verheugenis over het bestaan van de S.B-L.O. en de prettige samen werking die men steeds met alle verenigingen mocht hebben, te me moreren, 24 Mei. Reeds geruime tyd lopen er In onze stad geruchten over de bouw van een Cultureel Centrum, dat onder meer een Schouwburgzaal voor «00 personen annex bioscoop voor culturele films, een restaurant met een groot terras, een vergaderzaal, een foyer'die tevens als tentoon stellingszaal en als baizaal zal kunnen dienen, een kantoor voor de Ver eniging voor Vreemdelingenverkeer niet een kiosk en het bureau van de Schiedamse Gemeenschap zal moeten omvatten; Dit culturele centrum, stichting van de Schiedapise Gemeenschap, zal moeten komen in de Plantage, in het gedeelte tussen het Postkantoor en de muziektent tegen over het Plein Eendracht. Het zou moeten worden een semi-permanent gebouw en worden gesticht in verband met de viering van het 675-jarig bestaan van Schiedam, welk feit in September van het volgend jaar wordt herdacht. Zonderlinge ommezwaai van katholieken Intussen hebben de geruchten over de plannen tot gevolg, dat er uit de burgerij een comité is ge vormd, dat 2ïeh tegen de plannen verzet en welk comité thans huis aan huis folders doet verspreiden om de burgerij up te wekken, deze actie te ondersteunen. Wij spraken in de laatste dagen van Mei met vele voor- en tegen standers over liet plan van de Schie. tiamse Gemeenschap, en we zijn tot de conclusie .gekomen, dat'de ge hele kwestie want dat ia het nu zo langzamerhand toch wel gewor den in een sfeer dreigt te gera ken, waarin ze in het geheel niet thuishoort. Niet de schuld van de voorstanders is dit, hoe gemakkelijk het ook lijkt de Schiedamse Ge meenschap'te verwaten, dat te lang met het bekendmaken van de plan nen werd gewacht, maar het zijn juist de anti-mensen geweest, die met hun voorbarige actie de zaak hu zo hebben gesteld, dat onder de bur. gerij bjj voorbaat stemming tegen de plannen voor een Cultureel Cen trum is gemaakt. 4 JUNI. Tijdens «en conferen tie met de ontwerper van het plan voor een Cultureel Centrum in de Plantage, architect Bakema uit Rot. terdam, hebben wij dezer dagen een, nader inzicht kunnen krijgen in het project, zoals men zich dat gedacht heeft. Naast een technische uiteen zetting van het gebouw zelf, heeft de heer Bakema in het kort iets verteld over de plaats waar het zou moeten verrijzen de Plantage. Duidelijk bleek hierbij, dat men in deze zeker niet onbezonnen te werk is gegaan", doch bij vaststelling van het plan in de eerste' plas.tg .ls uit gegaan van de plaats, waar men zou moeten bouwen en de grotë beteke nis hiervan voor de stedelijke ge meenschap. Licht en luchtig Van belang is vooral ook de in richting van de foyer, die zodanig is. dat d.m-v. uitsehuifbare wanden hier ln een oogwenk twee kleine vertrekken voor circa honderd per sonen elk z|jn te creëren. Dit zal vooral belangrijk blijken voor kleine bijeenkomsten, zoals bestuursver. gaderingen, lezingen e.d. Slechts 2000 vierkante meter van de totale oppervlakte van 27000 iry van de Plantage zal door het Cul tureel Centrum ln beslag worden genomen, en duarbtf dient vooral te worden aangetekend, dat tal van bomen in dit gebied nog gespaard zullen bleven. Zo verdwenen b.v. dc meeste bomen aan de voorzijde niet, maar worden opgenomen ln de bebouwing, evenals dit met het groen aan de Tulnlaan, voor het to. ncelhuis het geval zal zUn. Wanneer men de plattegrond van het Cultureel Centrum bekijkt, blijkt daaruit, dat het meest gesloten ge. declte, do zaal en toneelruimte, net valt np de plaats, waar nu dc grind, vlakte is. Van de zjjde van de Lange Nleuwstraat zal men het gebouw slechts kunnen zien door een haag van groen en wat de bebouwing aan <le z|jde van de Tuiolaan betreft, zullen de bezwaren ook niet zo groot zijn als velen het wel zouden willen doen voorkomen. Zo wordt b.v, de gehele ruimte, waarin zich kantoor, hal en garderobe bevinden, niet meer dan vier meter hoog en aan de straatzijde zal het geheel dan nog worden voorzien van een glazen wand. 6 JULI.- Om de leden van de gemeenteraad enig inzicht-te geven van de plannen die de Schiedamse Gemeenschap heeft voor_.de J>.ouw van het Cultureel Centrum in de Plantage, .ia Dinsdagavond na de raadsvergadering door de ontwerper van het plan, prof, J. H. v. d. Broek, in het stadhuis een uiteenzetting gegeven over het gebouw zelf en de plaats, die het zal. gaan innemen in het oude stadspark. Tal van lan taarnplaatjes verduidelijkten een err ander. Een bijzonder mooie maquet te gaf een goed beeld van de situa tie ter plaatse na de bouw. Prof. v. d. Broek heeft ook de plannen voor de plaatsing van een nieuw oorlogsmonument in het voorstuk van de Plantage gezien in het licht van een schouwburg complex aan het begin van het tweede deel en zo kwam hij even als de Dienst van Gemeentewerken tot een geheel nieuwe indeling van de Kop van de Plantage. Zo zou men een hefdenktngsmuur willen plaat sen voor het transformatorhuïsje aan de Postkantoorzyde. Dit huisje zou met - de lelijke gevel van de woning tussen Hav-bank en Post kantoor, dan door een brede haag- beplanting aan het oog worden ont trokken. Vele van de reigerbomen zouden, hier dan vallen, doch de prachtige bomengroep in het midden blijft in dit plan zijn plaats behou den. Om het oorlogsmonument door een ieder te laten benaderen, is over de gehele ruimte een prachtig tegel-plateau geprojecteerd, waar door ook bij de jaarlijkse herdenkin gen het monument in het middel punt komt te staan. Volgens prof. v. d. Broek zou het in de bedoeling liggen om in de muur bronzen platen aan te brengen met de namen van de gevallenen. Er ia bfl enkel© Schiedammers angst gerezeh' over nog verdere af brokkeling van de Plantage, b.v. door de aanleg van parkeergelegen heid. Dit pessimisme kon prof. v. d. Broek echter niet delen. Z.i. is er ruimte genoeg op Plein Eendracht en langs de Tuinlaan. Namens dè raadsleden heeft bur gemeester Peek aan prof. v. d. Broek dank gebracht voor zyn voor. lichting over een delicaat plan,, dat volgen» nir Peek op gelukkige wijze geprojecteerd werd. De ontwerper wenste hM uitvoering van de plan nen, die binnen enkele maanden aan Zo had het moeten worden OUDEJAARSAVOND aan boord van „De Vrij heid"! Rob zit samen met zün vrienden Taaie Toon en Cigaret-Larry in de gezellige kajuit van zijn zeilschip. En Skip is er natuurlijk ook bij. „We hebben samen veel beleefd in het afgelopen jaar, jon gens," zegt Rob; „als ik nog aan die rare ge schiedenis denk van het Levende Eiland „Hou maar op," zegt Larry; „daar denk ik niet graag aan terug. Jij bent nou m'n beste vriend geworden, Rob« en ik had je toch bijna de das om gedaan „Niet sentimenteel worden, oude jongen," zegt Rob; „die geschiedenis is achter df lig, niet waar Toon?" „Absoluut, Rob," antwoordt deze; „daar praten we niet meer over. Persoonlijk denk ik het liefst terug aan ons avontuur in dé Stille Oceaan met die Japanner. Wat schrok die knaap, toen ik daar op dat eiland voor spook ging spelen. Ik schiet nog elke keer in de lacht, als ik daaraan terug denkEn dan die vreemde geschiedenis met de „Vlie gende Hollander"! Dat was eigenlijk nog gekker." Rob kijkt op de scheepsklok, die twaalf uur wyst. Hij staat op en Toon en Larry volgen zijn voorbeeld. Even is het stil in de kajuit. Dan heft Rob zijn glas en zegt; „Ik drink op het nieuwe jaar, dat zojuist is begonnen. Moge het ons even veel geluk, evenveel voorspoed en evenveel avonturen brengen als het oude." Wat zal het nieuwe jaar voor „De Vrijheid" brengen? Niemand weet het nog. Maar het schip, waarmee deze drie vrienden én Skip! al zoveel hebben beleefd, zal ook in 1950 de zeven zeeën blijven bevaren.'Vaar wél, „Vrijheid"! Behouden vaart en goede wacht Rob! Schiedamse bevolking wordt doorgelicht In de raadsvergadering van Maandagmiddag 4 Juli heeft bur gemeester Peek medegedeeld, dat waarschijnlijk in Januari 1950 ook in Schiedam een aanvang zal worden gemaakt met het be volkingsonderzoek op tubercu lose. Er is een stichting gevormd, welke dit bevolkingsonderzoek districtsgewijs ter hand neemt. Met het bevolkingsonderzoek in Schiedam denkt men in onge veer anderhalf jaar gereed te zijn. de Raad zullen worden voorgelegd, zeer spoedig toe. Het vlot niet 24 SEPTEMBER. Het wil nog niet vlotten met de voorbereidingen. De katholieke Raadsfractie wil zich eerst beraden. De gemeenteraad zal het door de Schiedamse Gemeenschap ingedien de plan voor de bouw van een Cul tureel Centrum tn de Plantage in de komende raadsvergadering van Vrijdag nog niet in behandeling nemen. Het is de katholieke Raads fractie geweest, die na een steeds aangenomen welwillende houding, deze week plotseling met het be richt is gekomen, dat zij onmogelijk kan toestaan, dat volgende week reeds door de Raad een beslissing zou moeten worden genomen over het al of niét toestemmen .in de bouw Van een Cultureel Centrum. Zijn wij goed ingelicht, dan wil men aan deze zijde eerst nog enkele frac tie-vergaderingen beleggen alvorens zo mogelijk een algemeen standpunt in te nemen. 29 OCTOBER. By na vier uren lang had de Schiedamse- gemeente, raad Vrijdagavond nodig om het plan van de Schiedamse Gemeen schap'voor de bouw van een Cultu reel Centrum in de Flhntage, te tor pederen. Toen de klok van de Grote Kerk het middernachtelijk uur had aangekondigd, kon burgemeester Beek mededelen, dat van de twee en dertig leden er 15 voor de bauw waren en 17 er tegen. Deze laatste groepering, bestaande uit leden van de K.V.P., C.H,U. en V-V.D. moest twee stemmen missen. Zowel de heer Willemse als de heer Kramers stemde voor, dit in tegenstelling met hun andere fractiegenoten van de K.V.P. Het mocht echter niet meer baten. Schiedam mocht- het nog niet beleven, dat het grootse plan voor een eigen Cultureel Cen trum, dat in de toekomst van on schatbare waarde zal kunnen zijn, verwezenlijkt werd. 5 JULI. Het meest op de voor grond tredende feit van de begro- tingsdebatteri in 3949 zal zeker ook in de toekomst blijven de kwestie van het Schiedamse oorlog^monu-, ment. Nadat door enkele fracties het standpunt t.a,v. hiervan was uiteen gezet, kwam het geheel Maandag avond in stemming. De heer Sabel (P.v.d.A.) had echter voordien het voorstel Kedde (C.P.NJ tot het zijne gemaakt, waarbij het beeld wel wordt aanvaard, doch niet als oor logsmonument. Over dit voorstel had de Raad zich allereerst uit te spre ken. De K.V.P. en A.R. waren ook hier tegen ir. v. d. Toorn had bij niet- aanva arden een voorstel tot plaat sing in het Sted. Museum in porte feuille doch bij de C..H.U. bleken meer voorstanders dan gedacht wa ren, zodat met 1613 stemmen beslo ten werd tot plaatsing van het beeld van Starreveld in het Julianapark. Het eigenlijke oorlogsmonument zal in de Kap van de Plantage blijven, maar er komt een nieuwe muur. 15 DECEMBER. Het Schiedamse drama rond het beeld van Pieter Starreveld heeft een einde genomen. Nadat'vorige week door het gemeen tebestuur op grond van het genomen raadsbesluit om het beeld niet te be stemmen als oorlogsmonument de eis was gesteld dat de inscriptie moest worden verwijderd, had het comité de bemiddeling ingeroepen van de commissaris der Koningin in Zuid- Holland, mr. L. A. Kesper. Deze heeft geadviseerd aan het verzoek van het gemeentebestuur te voldoen. De voorzitter van het comi té, de heer W.. A. Hoek, heeft hier op medegedeeld dat het-comité zich bij het besluit: van B. en W. van Schiedam zal neerleggen. De verwij dering van de inscriptie, zal echter niet geschieden door het comité, doch door' de gemeente. -Woensdagis dit besluit definitief genomen. Metr de verwijdering van de in scriptie: „Aan allen, die vielen', die streden, die leden voor het Vader land?, is het laatste beletsel, dat een aanvaarden van bet beeld van Star reveld door het Schiedamse gemeen tebestuur nog in de weg stond, ver dwenen. 5 MAART. Vandaag mogen wij het eerste nummer begroeien van het periodiek dat dc Stich ting De Schiedamse Gemeenschap onder haar eigen naam de wereld instuurt 7 JTJNI. „Huppie, huppie, huppie en 't is zo'ri aardig kluppie", zong een stel vrolijke lieden Zaterdagavond op de Schiedamse Appelmarkt- brug. „En S.V.V. is karapioeoeoen galmdei^ze er nog uit, toen ze de hoek omsloegen om via de Hoogstraat huiswaarts te keren. Het was middernacht en voor veel Schiedammers betekende dit het einde van het kampioensfeest van hun S.V.V. Echter niet voor de toegewijde S.V.V-scliare in Musis Sacrum. Daar bleef men tot vroeg in de och tend bijeen om het blüde feest van het kampioenschap nog eens goed uit te vieren. t 8 JUNI. Dinsdagavond ston den ze op het toneel van het Pas sagetheater, de landskampioenen van S.V.V., niet om nog eens een nummertje weg te geven,.maar om de hulde in ontvangst te nemen van al die stadgenoten, wie het was gelukt nog een kaartje voor de tweede filmvoorstelling te be machtigen., voor het bordje „uit verkocht" v.-erd opgehangen. „Jul lie schijnen een abonnement op kampioenschappen te hebben ge nomen," sprak de burgemeester. Voor de derde maal in een jaar tijds stond mr Peek voor het front van de S.V.V.-keurtroep om hen geluk te wensen met het behaalde succes. 9 JUNI: Een geestdriftig pu bliek heeft Woensdagavond in het Utrechtse stadion een driewerf hoera uitgebracht op de voetbal kampioenen van Nederland. S.V.V. speelde, voor het eerst na de beslis sing van Zaterdag, een huldigings wedstrijd tegen een combinatie van tweede klassers enver loor met 52. 4 JULI. Over drukte was er ook op de laatste van "de reeks re cepties» welke S.V.V. hield ter ge legenheid van de behaalde kam pioenschappen, niet te klagen. Alle Westelijke eerste klassers waren vertegenwoordigd. De voornaamste gast was Zaterdagmiddag in het Schiedamse Corner House onge twijfeld de bondsvoozittèr van de K.N.V.B., de heer Lotsy, die riet alleen zijn gelukwensen nog eens kwam aanbieden, maar ook de gouden KNVB-medaille had mee genomen. om deze aanvoerder De Bruin ter hand te stellen. WW' Bet zeer omstreden beeld 17 OCTOBER. Toen tij- déns zijn huldiging ter gele genheid van z'n zeventigste ver jaardag, Pief dd Bruin Zater dagmiddag in het stampvolle Volksgebouw de zaal. inliep om de heer Vorrink, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de hand te drukken, viel er een bijna plech tige stilte over de aanwezigen. Een ieder begreep wat het voor deze pionier van de arbeidersbe weging moest betekenen, dat juist op deze dag de schaduw, die zijn laatste jaren zo verduisterde, voor goed werd weggewist. Het was wel het mooiste geschenk, dat hem tijdens deze huldiging gewerd, naast het prachtige geschilderde portret, dat namens het huldi- gïngscDmité door de heer A. B, de Zeeuw is aangeboden. Drie bekende stadgenoten heengegaan 24 MEI, Vrijdagavond is na een ernstigeongesteldheid in het Ge meenteziekenhuis overleden de heer J. van Katwijk Jzn. Er zullen niet veel Schiedammers ■geweest zijn, die de heer Van Kat wijk niet hebben gekend. Vanaf 1920 was hij werkzaam als ambte naar bij de Raad van Arbeid te Rotterdam en te Schiedam, waar bij op 31 Januari jl. wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd eervol werd ontslagen. De overledene, heeft wel een bij zonder werkzaam leven gehad, 33 SEPTEMBER. Met de heer G. W. v. Bergen "Walraven Sr., di recteur van de Havbank en Nieu we Havbank is een bekende Schie damse figuur 'heengegaan, wiens naam niet' alleen verbonden zal blijven aan de grote verzekerings maatschappijen, die hij oprichtte, doch tevens aan tal van Schiedam se instellingen en verenigingen, wier grote steun hij in de loep der jaren, is geweest. 13 OCTOBER. Op 89-jarige leeftijd is in het St. Jacobsgasthyis, waar hij het laatste deel van zijn leven" woonde, overleden J. C. Meyer, cud-hoofd-agent van poli tie in Schiedam. Meer bekend als „opa" Meyer, stond de overledene ook na zijn pensionnering in 1924, nog midden in. het Schiedamse le ven van alledag. Feestgeschenk voor Schiedam 7 SEPTEMBER. Een groepje Schiedammers heeft het plan opge vat om door een grootscheepse in zamelingsactie onder dp gehele bur gerij een fonds te vormen, waaruit de kosten kunnen worden bestre den, voor éeh carillon in de'toren van-de Grote Kerk. Een bedrag van f 60.000 of f 40.000 al naar de grote van het carillon wil men bijeen zien te brengen. Het nieuwe caril- lan zal bij de opening van de stads feesten, dip waarschijnlijk in de laatste week van Augustus 1950 /werden gehouden, namens de bur gerij aan 't gemeentebestuur wor den aangeboden. Geachte clientele, Misschien heb je me allang weer vergeten, maar op deze laat3te avond van dit jaar 1949 wil ik je toch nog even iéts van me laten merken. Nee. wees genest, je hoeft niet te gaan staan en ik 2al je niet „vermanen oplettend tg zijn" voor de Officier die de dagvaarding zal voorlezen, zoals ik je toen plechtig, beval. Blyf maar rustig op je bed liggen of op jc stoel zitten. De Offi cier heeft vanavond helemaal geen trek in dagvaardingen, hij hangt hier bij me in een diepe luie stoel en we drinken samen een glaasje van het oen of ander op jullie wel zijn en dat cr nog veel van jc tc. recht mhg komen. We hopen allebei echt hartelijk, dat je ook Iets hebt om mee tc klin ken en in te happen en als het niet zo is: het zij jullie oprecht gegund. In de geest eten we vanavond alle. maal appelbeignets, ik, jij Officier en jullie allemaal. Maar terzake, beste lasteraars, handtastelnken, mishandelaars, op lichters, diefjes, helers én andere booswichtjes, hoe dankbaar ben ik dat ik jullie allemaal heb mogen Ieren kennen. Ik heb je nu wel scherp toegesproken, als je geen zin had om te bekennen en wanneer je pet of hoed ophield in mijn ge wijde zaal, kreeg je wél een te rechtwijzing van me, maar wat heb ben jullie me dit jaar toch weer veel geleerd, Hoe ondeugend iemand kan zijn en hoe braaf, hoe listig en dom, vervelend en aardig. Ach, beste clientele, het is nu eenmaal zo: de een zijn brood is de ander zijn dood. Dat klinkt nu wel hard, maar als jullie er niet waren, had ik ook geen bestaan. En daar om ben ik'jullie vanavond zo goed gezind. Het mooiste zou natuurlijk zijn, dat mensen als rechters helemaal niet npdig waren,- datgoed en.glecht eenvoudig niet bestónd eh dat de wereld alleen bewoond werd door wezens, die konden leven zonder elkaar zeer te doen. Maar ja, zover zyn we nog niet en daarom tuigen jullie buurman af, als ie de ochtend wijding te hard heeft aanstaan, gooien jullie rupsen op de boom van mevrouw daarnaast, omdat de kruin van die boom ook net eén beetje over jullie tuin heen hangt, daarom pikken jullie kleine dingetjes, weg, zeggen jullie lelijke dingen over andere mensen. Waarom? Nogmaals, omdat we mensen zijn, die niet buiten onze eigen ikjes kunnen, treden, die boos warden, als iets niet naar óns idee uitvalt, die iets - nodig hebben om sentimenten en drtftjes op uit te vieren. Bedenk dit goed, beste lui, de straffen, die ik jullie gaf, hadden zin. Die zin, dat jullie zouden in zien, dat we voor alles moeten be ginnen om elkaar te respecteren - aardig vinden Is nog niet eens no dig. En als je dat kan, heb je zo ont zettend veel gewonnen. Dan heb je\ geen zin meer 'om het beter te we ten, of beter te hebben, dan voel je je alleen prettig, „als je weet, dat de ander het /naar zfln zin heeft, Ik weet wel, jullie denken na tuurlijk: die man leutert een beetje voor de gelegenheid, maar heus, denk er nog maar eens over na. Een heel goed jaar, waarin ik je niet meer wil zien, wordt je toegewenst door DE POLITIERECHTER 10 MEI. Een van Schiedams wethouders, de heer F. B. M. Al berts. is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rucphen in West Brabant. De nieuwe burgemeester van Rucphen volgt de onlangs overleden ir. A. van Mechelen op, is 38 jaar oud en lid van de Katho-' lieke Volkspartij. Toen wij dit bericht onder ogen kregen, hebben wjj gelijk dat met zoveel andere stadgenoten h'et ge val zal zijn geweest, het nog eens gelézen 'en herlezen. Niet dat wij niet geruime tijd reeds een derge lijke benoeming in het verschiet hadden gezien maar wel omdat Schiedam met deze benoeming een man verliest, die in de na-aorlogse periode eerst als waarnemend bur gemeester. en later als wethouder, krachtig mede hielp a an de op- en uitbouw van. de Schiedamse ge meenschap. Het zal moeilijk zijn een figuur te vinden, die zozeer een brug kan vormen'naar de andere politieke groeperingen als de heer Alberts. - Parool-raam bij Roelants 7 MAART. Zaterdag is in een zeer intiem gehouden plechtigheid bij de Kon. Ned. boekdrukkerij T. A. M. Roelants te Schiedam een Parool,-glas in.lood raam onthuld. Feitelij k geschiedde er een dubbele, onthulling, want het onderschrift, maakt van nu af aan bekend: „In dit gebouw werd niet gedespereerd, maar Het Parool gedrukt, vrij on- verveerd, in goede herinnering 1.944'45". De directeur van ons - blad heeft het raam na een korte dankrede aan mr H, A. M. Roelants aangeboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2