'1 Nederlands inwonertal thans 10 millioen Zuiveringsstorm woedt over Oost Europa Zware herfststorm raast over Nederland Het Westen werkt aan zijn veiligheid Verdieping van Protestants bewustzijn belangrijker dan polemiek met Rome „Indonesische kwestie beheerste de Kamers Oudejaarsavond telt Nederland 10.020.000 zielen Reprises van successtuk met' wisselende' bezetting in de hoofdrollen Uitverkocht" Communisten krijgen harde klappen ZONNEWENDE EN DE ZON IN HET ZENITH r Ook Rusland heeft nu de atoombom Zaterdag 31 December 1949 Kruis had gelijk Me'UÜë:' mensen, die in. uw krant ingezonden stukken hebbenge schreven als 'protest tégengeneraal Kruis1; vahti-ïangè-haren-acUe, ben ik het helemaal niet eens; Ik ben zelf dienstplichtig soldaat. Toen-die order afkwam vond ik het éérst een „inbreuk op mijn persoonlijk heid".-Nu'het-haar eri&Lis/pn^ letterlijk „de wég terug is .afgesne den" en ik er eenmaal -aan ben ge wend, zou ik niet anders meer willen. Ook de meeste van mijn kameraden (ondier wie zazou-rid- ders) zien nu de redelijkheid en juistheid van dat besluit in. Gekortwiekte. Bedelende soldaten Voor de oorlog bestond er voor militairen een zogenaamd liftver- bod. Geldt dat thans niet meer? Met verbazing vraag ik mij ten minste af, wat dat gebedel van militairen moet om te mogen mee rijden. Het is geen verheffend' schouwspel; W. J.. (In de jaren onmiddellijk voor de oorlog was het in verband met de kans op spionnage aan militai ren verboden te liften. Nü geldt dit verbod niet meer. Hoe de legerlei ding zelf over het liften denkt, mo ge daaruit blijketij dat generaal KmU zo mogelijk m zijn eigen wa gen liftende militairen meeneemt). Werkverschaffing Die dames achter de bioscooplo ketten., verstaan die soms geen Ne derlands? Als ze dat wel doen, dan begrijp ik niet, waarom er nog zo'n fraai gegalonneerde man bij moet staan, die als een papegaai alles herhaalt, wat de bioscoopbezoeker zegt, II5Ü vind, dat het hoog tijd wordt aéze verkapte bedelarij te schaffen. C. K. Koffie-kommer Nu de tabak van de bon is, blijk baar doordat men daarvoor genoeg deviezen tér beschikking heeft, wordt het naar mijn. mening toch ook tijd het schrale koffiexantsoen te gaanverhogen. Mevr. H. tH. (U had eens moeten weten me vrouw,. dat aan het eind van het jaar er de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is, dat het icof- ficrantsoen zal worden gehalveerd.) „Moeten tiij eens horen?" Uw rubriek „Moet U eens boren" is misschien wel een aardig idee. Veel nut kan ik er echter niet in vinden. I„ gemoederen van de mensen, die erin schrijven, raken er maar door verhit. Ik denk hier bij aan de discussie „fascistische in fectie". Ik geloof, dat u uw plaats ruimte beter kunt besteden, van Dam (Zeide niet reeds professor Hui- zinqa, dat wie de modernste ge schiedenis mil bestudervn een schat van materiaal vindt in de rubriek Ingezonden Stukken? Moet u eens horen tuil een spiegel zijn van wat er onder onze lezers leeft). Gokkende kinderen Van de zomer ten ik met mijn vrouw, wij wonen in Utrecht, eens naar Scheveningen en Rotterdam - geweest. We troffen het, want in allebei de plaatsen waa kermis, evenals trouwens in mijn woonplaats Utrecht. Nu houden wij heus wel van gezelligheid maar .als ik moet zien hoe apen van jongens van een jaar of twaalf aan goktentjes eerst een gulden verspelen om daarna eindeloos te gaan raggen in-slinge rende en hotse-botsen.de autootjes, dan, erger ik. me. Hier moet .de kat de bel worden aangebonden. Het schijnt dat de politieverordeningen geen uitweg bieden. Een lezer. Radio-rumoer Wat helpt een anti-lawaai cam pagne, als het maar wordt goed ge vonden dat sommigen hun radio overluid laten spelen, soms nog mét de ramen open. Zoals het bij mij in de buurt is, is het niet mogelijk dat men zich rustig concentreert op zijn. eigen bezigheden. Mijn familie, .die uit het buiten land met vacahie bij me was, be- freep niét dat dergelijke toestan en hier worden getolereerd. Gedupeerde. Isaac Allal Getroffen door de diep humane opzet van uw publicaties over het kinderleed, geven wjj hierbij uiting aan onze diepe erkentelijkheid. Ph. A. J. de Hop secr. Iseac Allal Comité (Van onze verslaggevers) DEN HAAG, 27 October. Terwijl op de Nederlandse scholen.de kin deren gisteren nog werd onderwezen: „Ons land telt negen millioen in woners", -weten wjj sedert hedenmorgen, dat sindsV,hét midden van-deze maandJVederland in werkelijkheid tfen millioèn inwoners telt. Honderd jaar geleden drie millioen Nederlanders, in negentienhonderd vtff millioeh en nu, nog geen vijftig jaar later reeds tienmillioen. De ons omringende landen vragen zich af, hoe- het geboorteoverschot te doen stygen. Wü daarentegen bepeinzen de vraag: hoe geven wij ome mensen in de toekomst een redelijk bestaan?" Ons land heeft niet aJleen het hoogste geboortecijfer, maar ook sedert verleden jaar het laagste sterftecijfer voor alle landen en'alle tijden; namelijk 7,4 pér duizend. Dat betekent, dat een kind dat in 1900 werd geboren, mocht rekenen op een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. De baby's van nu kunnen sta tisch erop rekenen "gemiddeld .67 jaar, te worden. Om van de acht millioen tot .de negen millioen te komen, moesten tien jaar verstrijken; in acht jaar groeide ons aantal van de negen tot de tien millioen. De statistiek heeft uitgerekend, dat er nu 3.EOD.OOO kostwinners zijn, In 1963 zullen het er 4.500^000 zijn. Rui mer aanbod op de arbeidsmarkt heet dat en als niet ook de vraag stijgt, dan. is de uitkomst van het somme tje: werkloosheid. De bedrijfstakken landbouw, visserij, handel- en ver keer doen niet verwachten, dat zij het alsdan'grotere aanbod zullen.' op nemen. Resten dus emigratie ea in dustrialisatie. - fi Dit jaar September zijn er tussen de 180.000 en 200.000 leerlingen, naar de eerste klas van de lagere school gegaan, In 1952" zullen het er 30% meer, of circa 260.000 zijn, In 1953_ zullen zich 30% meer leerlingen aan melden voor middelbaar onderwijs en omstreeks 1962 zullen er even eens 30% meer candidaten, zich ver dringen voor de poorten van ons hoger onderwijs. Dat betekent een derde, meer kroontjespennen, 'een derde 'meer schriften, een derde meer schoolban ken, een derde meer schoolgebouwen en een derde meer 'ondèrwijzers. Met zen stuujboordslagzijvan ongeveer 37' graden is de- Zweed se houtboot. „Vetty" Zondagmor gen 23 October in zinkende toe stand de pieren uan Unuttden. binnengesleept en aan de grond gezet. Hedenavond 24 xrur STATISTIEK vertelt ons, dat er in ons land elke dag gemid deld 650 kinderen worden geboren; 1$4 mensen sterven; 240 huwelijken worden gesloten; 24 echtscheidingen worden uitge sproken: dat er élke dag613300 industrie- arbeiders naar hun werk gaan en dat er pemiddeld elke dag 437 arbeiders in staking zijn. Hoe komt het dan, dat zij ons niet kan vertellentvie onzer de tien mil- lioenste is? Op I October waren er 9392.258 Nederlanders. Men weet globaal hoe veel er'elke dag bijkomen en kon op grond daarvan berekenen dat op een bepaalde datum de tienmillioehste. is bereikt. De aanwas van de beuotkmg is echter niet constant. Op dagen, dat schepen met repatriërenden bin nenlopen is er een sterkere toene ming dan gemiddeld. Op andere da gen, dat, bij voorbeeld emigranten ons land verlaten, zal er incidenteel een daling zijn. Door deze en aridere oorzaken heeft men niet alleen precies de tien- miljoenste eruit kunnen pikken, en heeft men ook met de mededeling moeten wachten tot zelfs een plotse linge en zeer sterke daling het kroort- getal niet meer kon aantasten. Wel weel men nu reeds, dat bij de cfy'vhing van IS49 ons volk reeds weet 10.020.000 koppen zal tellen. BUDAPEST, 15 October. Ver- zoeken om clementie zijn afge wezen Voltrekking van het von nis „dood door de strop" is de laatste acte van, zij het niet het enige, dan toch het meest specta culaire verraadsproces dat. Oost Europa sedert de grote Moskou w- se processen uit 1936 heeft ge kend. Laszlo Rajk, enkele -maanden geleden nog nummer - twee op de ranglijst vande voornaamste Hongaarse communisten, „geliefd leider van de Hongaarse revolu tie" heet thans het masker te zjjn afgerukt. Volgens de aanklacht is zijn ware wezen dat van top-spion voor de imperialistische machten in deze wereld, agent -van Ame rika, .Vatjcaan en Tito. Niet de aanklacht echter maar de beken- De tienmillioenste? Vaticaan stoot communisten uit kerkgemeenschap VATICAAN. 14 Juli. Naar aanleiding ven het besluit van de katholieke kerk alle communisten en met de communisten sympathi- serenden uit te sluiten van de ge nademiddelen van de R.K. kerk, deelt een hoge functionaris van het Vaticaan eer. verslaggever van" Reuter mede. dat de bedoeling van dit besluit is de katholieken te doordringen van .de ernst van hun fout. indien zij het God-loochenen de materialisme steunen. „De. kerk houdt echter de armen open voor hen, die willen terug kerèn in haar schoot", zo vulde hij aan. DE BILT, 27 October. Eén dode, enkele gewonden, vergane sche pen, omvergeworpen schoorstenen en vernielde daken, alsmede enige branden, die door de sterke wind een onverwacht grote omvang aan namen, dat is voor wat Nederland betreft de balans van de zeer zware storm, die gisteren met een gemiddelde snelheid van 120 km. per uur over onze omgeving raasde en die tot dusver de hevigste is geweest van deze. herfst. Bij Ameland sloegen hoge golven over de tjalk „Geri", die in erns tige moeilijkheden kwam te verke- DEN HAAG5 Juli, 1949 Het bordje „uitverkocht?* hangt bij de ingang van de publieke tribune der -Tweede Kamer. Er kan geen muis meer by, >cant de behandeling van het Statuut van Europa trekt enorme be langstelling. Het wordt de vol gende dag zonder hoofdelijke stemming aanvaard. DEN HAAG, 19 Juli 2949. De Kamerbode behoeft 't bordje „Uitverkocht"f dat al klaar wa3 gelegd, niet op te hangen. Et is voor het Atlantisch .Pact, dat in veel opzichten over Nederlands toekomst beslist, weinig belang stelling. Ook de Kamer heeft geen overmatige interesse. Na dat minister Stikker vele plech tige ambtelijke zinnen heeft voorgelezen, wordt het. pact met 65 tegen 7 stemmen aangeno men. Meer dan een kwart der Kamerleden laat het afweten. -...—I -in..■J ren. De reddingboot „Abraham Foch" wist echter de drie opvaren den op het nippertje van boord te halen. Op de Westerschelde raakte het Zweedse s.s. „Astrid" aan de grond, dat later in tweeën brak. Op de Lek bij Schoonhoven zonk de met ijzer geladen „Vrede". Enkele dagen geleden nog maar, op Zondag 24 October, teisterden zware stormen eveneens de Lage Landen Toch waren deze herfststormen niet zo hevig als die welke ojp 1 Maart övêr ons land raasde",' het water van de Nieuwe "Waterweg zo hoog opstuwde, dat de Gelderse kade in Rotterdam blank kwam te staan en vele schepen voor onze kunst In moeilijkheden bracht. Ten westen van Terschelling, verdween het Poolse schip „Katowice" in de razende golven en op. hef Bloemen. daalse strand wierpen de'woeden de elementen de „C. A. Banck" tot aan de voet van de duinen, waar ze maandenlang nieuwsgierige kijkers trok- WASHINGTON, 4 April. Twaalf ministers vau buitenlandse zaken, vertegenwoordigende twaalf Noord Atlantische mogendheden hebben zich heden verplicht teza men te beraadslagen wanneer bun territoriale integriteit, hun politie ke onafhankelijkheid of veiligheid wordt bedreigd en om alles in het werk te stellen om hun vrije instel lingen te versterken en onderlinge conflicten op economisch gebied uit de weg te ruimen. Het srijjn Bel gië, Canada, Denemarken, Frank-' Tijk, Groot Brittannië, Italië, Lu xemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, de Verenigde Staten en IJsland. ZU leggen deze verplich ting neer in een verdrag van tien jaar en zö nccmen dit het Noord Atlantisch Pact MinisterStikker vergelijkt fa de rede bij deze gelegenheid, de lan den, die dit verdrag sluiten met een keten van schakels. Het doel ervan is de kracht van de sterkste te handhaven en die van de zwak ste te verhogen. De volgende dag zegt de staf chef van het Amerikaanse leger Omar Bradley, dat de borstwering van West Europa moet worden verhoogd. Hij gebruikt een andere beeldspraak als minister Stikker, maar bedoelt het zelfde. Een militair hulpprogramma zal het Atlantisch Pact zijn stalen tan den moeten geven. En een half jaar later (6 October) tekent president Truman de wet op de levering van militaire uitrustingsstukken ter waarde van een milliard dollar Daarmede wordt aan de woorden voor de partners van. het pact. van minister Stikker een begin van uitvoering gegeven en worden de zwakste schakels verstevigd. Sowjet-maarachalk deelt in Polen de lakens uit WARSCHAU, 1 November. Het Poolse leger zal in het vervolg onder bevel staan van de Russische maarschalk "Wassili Rokossofsky. Ook is hij belast met de leiding van het Poolse ministerie van de fensie. Commentaar uit Belgrado: Dergelijke gebeurtenissen zijn te verwachten in landen, die zich niet weten, te ontworstelen aan het „Sowjet-imperialïsme". Behalve de kring van,, gelijkge stemden in het Atlantische Pact is er dan ook nog de familie van de Westelijke Unie, binnen welk ver band in de loop van dit jaar onder meer- manoeuvres - zijn gehouden voor de gecombineerde lucht- en. z eestrij dkra c h ten Wië het gaat duizelen van deze pacten én verdragen bedenke, dat bet beter is een, verdrag te hebben gesloten, dat overbodig blijkt,dan. te hebben verfcuimd een verdrag te hebben aangegaan, dat op het cri- tieke uur noodzakelijk bleek. OSLO. 10 October. De Noorse communistische partij heeft bij de heden gehouden verkiezingen voor het parlement de elf zetels die deze partij bezette, alle verloren. In stemmenaantal liepen de com munisten met -veertig procent te rug. ïn ons land, -waar op 15 en op 22 Juni verkiezingen wer den gehouden voor de gemeente raden bedroegen hun verliezen in de 74 grootste gemeenten van ons land bijna de helft van het aan- tal zetels, van 215 op 112 zetels. Percentueel was de teruggang van 15.98 tot 10.41. In België, dat op 20 Juni ter stembus ging, liepen de op de communisten uitgebrachte stem men ten opzichte van 1948 terug van 12.6 procent tot 7.5 procent. Hun zetelaantal in de kamer daal de van 24 op'13. Commentaar van de communistische „Drapeau Rou. ge": „Onze partij is het slachtoffer geworden van het hatelijk off en* sief, dat sedert meer dan twee jaar door alle politieke partijen tegen haar is gevoerd." 5? (Van ónze parlementaire redacteur) DEN HAAG. 21 December 1949, 12.37. Zonnewende en de zon In het zenith: beslissende wen ding in de verhouding tussen Ne derland en Indonesië. De Eerste Kamer bekrachtigt met 34 tegen 15 stemmen, 1 meer dan de voorge schreven twee derde meerderheid, de overeenkomsten der Ronde Ta fel Conferentie en daarmede de overdracht der soevereiniteit. Der tien dagen later sprak de Tweede Kamer zich met 71 tegen 29 stem men uit voor aanvaarding van de resultaten der Ronde Tafel Confe rentie. In 1949 is de ontwikkeling naar dit beslissende ogenblik langs de volgende parlementaire étappes gegaan: DEN HAAG, 18 Februari 1949. Prof. Romme ontdekt In de Tweede Kamer een barst in de vaas, waarin de balsem van bet algemeen wel zijn is geborgen. Hij legt de onstui mige Emanuel Sassen, die een. week tevoren als minister van Overzese Gebiedsdelen moest aftreden, om- nat bij Amerika wilde dreigen met terugtrekking uit Indonesië, be hoedzaam in de watten ener boven matige waardering en kijkt het ka- binet-Drees scheef aan voor de door een politieke wildebras ver oorzaakte barst. DEN HAAG, 13 Juli 1949. Er lopen geruchten, dat prof. Hom- me jaagt naar ministeriscbe scalpen zodat hij in de geheime vergadering over. het Indonesische probleem de strijdbijl zal- zwaaien of... bij draaien.. De na de geheime gedach- tenwisseling bekend gemaakte Ka meruitspraak, waarin een openbaar debat wordt verlangd vóór de Ron de Tafel Conferentie is het duidelijk bewijs, dat de strijdbijl is opgebor gen. 3 Augustus 1949. Regeringsnota over Indonesië, waarin de leidende gedachte van het regeringsbeleid als volgt is omschreven: „De politieke leiders van een valk zijn verplicht, indien zü een redelijke mogelijkheid zien om langs vreedzame weg tot oplossingte komenvan een pro bleem waaronder 100 millioen men sen gebukt gaat deze mogelijkheid niet onbeproefd te laten. 17 Augustus 1949. Prof. Romme in de Tweede Kamer: de Regering heeft in Februari een nieuwe weg ingeslagen, toen zij minister Sassen aan de kant zette. Voor deze nieuwe weg aanvaardt de K.V.P. geen ver antwoordelijkheid maar zij is bereid om haar met de Regering af te wan delen. Hierdoor is de komende Ron de Tafel Conferentie gesanction- neerd, doch tot een bepaalde uit spraak komt de Kamer niet De arbeid der Kerken kan aan het eind van een jaar nooit worden samengevat in een „balans", in een Winst- en Verliesrekening, met een saldo, ten gunste of ten ongunste: De eindstreep onder haar werk, dat bovendien onverminderd doorgaatzet zij niet zelf. En meer do--, ergens, elders in de wereld, geldt voor de Kerkt dat zij slechts verantwoord heeft gewerkt, wanneer zij getrouw is geweest aan haar opdracht; het brengen van het getuigenis. Maar aak het oordeel daarover staat niet aan haar. Een herinnering aan wat in ons land in het midden der Kerken gebeurde in het afgelopen jaarkan dan ook niet anders zijn dan een heenwijzing op het verstaan van haar taak. Letten vrij eerst op de Hervorm de Kerk. Naar binnen toe stond het werk, in de leidende organen, sterk on der de indruk van de nieuwe kerk orde, In vier lange zittingen werd het ontwerp in de Generale Synode aan de orde gesteld en in October in eerste instantie aanvaard. Er wacht evenwel nog een zeer inge spannen arbeid, wil het plan ver wezenlijkt worden op 1 Januari 1951 de nieuwe kerkorde te doen functionneren. Immers: deClassi cal Vergaderingen moeten zich nu in tweede instantie beraden en daarna de Synode opnieuw. Is dit alles achter de. rug, en met goed gevolg, dan zal blijken of inderdaad een nieuw geestelijk leven in de Hervormde Kerk mo gelijk wordt, doordat de grote te genstellingen in het gezamenlijk: belijden worden en zijn overbrugd. Daarbij zal het. van veel beteke nis zijn, dat vooral de gemeenten, meer dan tot nu toe, in onmiddel lijke toekomst der Kerk worden betrokken. Herinnerd zij aan het Semina rium, dat gevestigd zal worden in het Eykman-buis van de Stich ting „Kerk en Wereld" te Drie bergen en waar de a.s predikan ten een verplichte vormingstijd 'van 4 maanden zullen moeten doorbrengen. Inmiddels werd Dr. M, Berkhof, predikant te Zeist, tot rector benoemd. Een en ander maal gaf de Herv. Kerk, alleen of als lid van de Oecumenische Raad van Kerken, kanselboodschappen uit De R, T. C viel onder de. aandacht, de ver houdingen in Indonesië, ook Israël. Er werd een jaarlijkse „Israël- Zondag" ingesteld. In Parijs weid de eerste ge- te in het buitenland; geïnstitueerd, ten behoeve van de naar Frankrijk geëmigreerde Hervormde Neder landers; Dr_ W. A. Visser 't Hooft, alg. secr. van de Wereldraad van Kerken te Genève, werd als pre dikant ia algemene dienst beroe pen ten dienste van het Oecume nisch werk, en als zodanig in de Nieuwe Kerk te Amsterdam beves tigd. In tal van conferenties op der verschillende kerkelijke buiten centra, werden groepen kerkera den en gemeenteleden bijeenge bracht. Het kerkelijk gesprek, dik wijls in deze samenkomsten be gonnen, ging voort en leidde in verschillende gemeenten tot ver blijdende resultaten. Dikwijls kon den oude richtingstegenstellingen worden overwonnen en werd door diverse kelkeraden de verant woordelijkheid aanvaard voor ge meenteleden, die eerst buiten hun officiële aandacht bleven.'. De Z e n d i n g deed. een beroep op de. gemeenten haar grote col- ^"Dit jgar in Kerk en Wereld V lecten beter te gedenken dan voor heen, teneinde niet tot verminde ring van de arbeid in Indonesië te behoeven overgaan De stem werd gehoord en zowel met Pinksteren als in November- bracht de Zen- dingscollecte 60 k 100 méér op dan in 1948. De actie van een be paalde zljdé gevoerd tegen de „progressiviteit" der Zending met betrekking tot de Indonesische, verhoudinngen, werd door deze offervaardigheid geloochenstraft. Tenslotte: het werk onder de van de Kerk vervreemden, zocht ook in dit jaar wéér nieuwe mo gelijkheden. In Groningen en Amersfoort werden filmvoorstel lingen gehouden op Zondagmor gen, die des avonds een nabespre king lieten volgen in een kerkge bouw, en onder grote belangstel ling. Ook op andere punten wor den' nieuwe wegén bewandeld. Mede tengevolge van deze arbeid is, zoals uit de cijfers der Volks- -telling bleek, het verval bij de Hervormde Kerk van 1930 tot 1947 numeriek belangrijk geringer dan in de jaren 19201930. Nog onge veer 3 millioen Nederlanders be- horen tot de oude volkskerk. In tussen. het verschil tussen Protes tanten en R. Katholieken is in deze 17Vx jaar met een ball mil lioen verminderd Letten wij nog een ogenblik op de andere Kerken. De Gereformeerde Kerken hiel den haar „Oecumenische Synode". Noch deze (waaraan ook. gasten uit het buitenland deelnamen) noch de Generale Synode der Ge reformeerde Kerken, kon beslui ten tot deelneming aan de We reldraad van Kerken. Het isole ment werd derhalve gehandhaafd. Maar er zijn tekenen, dat het op de duur toch verlaten zal worden, Zowel binnen de Remonstrantse Broederschap als de Evangelisch Lutherse Kerk is het gesprek gaan de over de basis der Kerk. Wat de Remonstranten betreft, gaan er stemmen op voor een kerkorde, die de Broederschap meer tot Kerk maakt; bij de Lutbersen ligt een Ontwerp Kerkorde voor. dat in dis cussie komt- Overigens wees de Volkstelling uit, dat de Remonstranten vrij sterk groeien en de Luthersen in gelijke mate afnemen. Wat de R. Katholieken betreft, opmerkelijk is. dat prof Kruyt, de Utrechtse socioloog, in het „Socio logisch Bulletin" er op wijst, dat precies honderd jaar geleden het percentage R.Katholieken in ons land nog iets lager was dan het thans is. Niettemin, stijgt het. En één ding moet ook in het oog wor den gehouden: wanneer het Prote stantisme een levendige activiteit ontwikkelt in het Evangelisatie werk in verschillende delen van. het land', kan en mag dit aan dè R.Katholieken nimmer worden ont zegd. Het korat er dus op aan, dat het Protestantisme z'<5 bewust is in haar overtuigingen, arbeidsmetho- den en duidelijk Bijbels getuigenis; dat ook zijn stem alom zal worden gehoord. Met andere woorden: vér dieping van het Protestants -be wustzijn is belangrijker dan'pole miek met Rome. In een wereld, die dagelijks aan de grootste spanningen bloot staat, gaat de Kerk verder. Zij. vergeet de aarde niet. En het Koninkrijk Gods, dat zpredikt, is geen „zalig ont komen" aan de smarten dezer we reld, maar slechts en voluit het le ven in de verwachting, dat op déze aarde het Rijk van Gods gerechtig heid zijn toekomst zal vinden. Communisten krijgen nóg hardere klappen AMSTERDAM, 13 Juli Schreeu- wen, schelden, bijten, slaan hebben hedenmiddag in de Amsterdamse raad de overhand verkregen over het redevoeren. Het lawaai bereik te een hoogtepunt, toen op zeker moment tien forse Amsterdamse rechercheurs de raadzaal binnen traden om'op verzoek van burge meester d'Ailly de communistische afgevaardigde de heer L. Seegers te verwijderen, daar deze weigerde zich te onderwérpen aan het regle ment van orde. Aanleiding tot deze rel waren andere rellen, die zich in de hier aan voorafgaande dagen op en or de Ceintuurbaan hebben afgespeeld, naar aanleiding van de vertoning van de film „Het IJzeren Gordijn" in een aan deze straat gelegen bios coop. fenis slaat de wereld met stom heid. Vier uur: lang :is Rajk aan het woord Hij - onthul^ feiten, die' l niet in de aanklacht; zijn opgeno men en die hem te méér belasten.; Zijn slotwoord, en het is .te-.; vens het schablocn voor dat van. de andere zeven beklaagden,- luidt: „Ons complot kon niet sla gen. omdat er in Hongarije een partij is, dié de reactionairen, li quideert en het land opbouwt.; Deée partij kon' dit .doen,' omdat' de Sowjet Unie de vriend is van. de kleine volkeren der wereld;" Over de hoofden van deze acht trieste mannen heen richtte de. rechtbank zich tot de hoofd-be-' klaagde, maarschalk Tito van Zuid Slavië. Diens commentaar:: „Het proces'is niets dan juridl- sehe klucht en een monsterlijke provocatie".. Negen maanden, eerder, op 2 Februari zit kardinaal Joseph Mindszenty fa. dezelfde stad In. het beklaagdenbankje. Hij zingt weliswaar niet de lof van Moskou - als „vriend der kleine volkeren", maar wel belijdt ook deze man, zij het ook niet met tranen ver- mengd, zijn schuld. De Kardinaal herroept de blief waarin hij in November 1948, toen hij- nogin vrijheid verkeerde, verklaarde,1 dat eventuele bekentenissen van: nul en gener waarde zouden zijru De wereld staat verbaasd en deze verbazing wordt; er niet r minder op," wanneer neutrale waarnemers van mening blijken, datdé kar dinaal niet .onder invli^'- van verdovende middelen stónd,, toen hij zijn bekentenis aflegde..: Andere spelers, zelfde stuk Sofia blijft hi et by Budapest ten achter. In een groot kerkelijk proces bekennen vijftien protes tantse geestelijken zich schuldig aan pogingen de Bulgaarse staat te hebben willen omverwerpen. Zij zouden in dienst hebben ge staan van Engeland en Amerika.. De openbare aanklager noemt ben: „Lui, lichtzinnig en in som-, mige gevallen onzedelijk." Weer verbazen verwoede zelf beschuldigingen als: „Ik weet dat ik een groot misdadiger ben." fZiapkof), „Ik beken mijn zwar te schuld en verzoek de staat mij te willen heropvoeden." (Dïnef), "Ik zondigde, geef mij de kans gezuiverd te midden van mijn volk terug te keren." (Zajarief). Tegen de vier hoofd-beklaagdea luidde de uitspraak levenslang. Voor het proces tegen de Bul- gnarse ex-minister Kostof, dat niet de doodstraf eindigde, her- leze men het proces Rajk en ver- wissele slechts de namen. Ondanks scherpe taal van Wisjinsky Zuid-Slavië in Veiligheidsraad LAKE SUCCESS. 20 October. Wisjinsky: „De Sowjet-Russiscbe delegatie stelt met de meeste ra- druk vast, dat Zuid-Slavië niet mag en niet kan. worden verkozen 'als lid van de Veüigheidsraad." Ondanks zijn boze woorden, die hem enkele malen in conflict bren gen met de voorzitter van de ver gadering wordt de Russische can- didaat, Tsjechoslowaklie verslagen en Zuid-Slavië verkozen met 39 te gen 19 stemmen. Tot de ondersteu nenden van de candidatuur van dit land behoren behalve de V.S-, ook Nederland,. België, Luxem burg en Frankrijk. Portefeuillekwestie DEN HAAG, 21 April 1949. De Eerste Kamer i$ een eigen zinnig gezelschap en zij trekt er zich bij de behandeling van dc grenscorrecties met Duitsland niets van aan, dat de Tweede Kamer ze met 54 tegen 24 stem- Tticn op 6 April aanvaard heefi. Sterker schijnt tot haar te spre ken het tegenstemmen van 6 P. v. dA.-lederi bij die gelegen heid. Een grensregeling met Duitsland in vrij overleg is het ideaal van véle sprekers; een opgelegde repeling wordt ver foeid. Het ziet er benauwd uit voor minister Stikker, die in de overredingskracht van de door. zijn ambtenaren opgeschreven plichtmatige zinnen blijkbaar geen vertrouwen heeft. En plompverloren stelt hij voor de ze zaak van weinig feitelijke be tekenis de portefeuillekwestie. Algemene verontwaardiging. Maar de KVP en PvdA gaan on der het juk door, behalve van ieder dier fracties 2 onverzoen- lijken: met. 25 tegen 17 stem men iootden de grenscorrecties aanvaard en daarmede de bulk- pijn. KARDINAAL MINDSZENTY" con/Uct tassen Kerk en wereld. Geschil tussen Praag en Rome toegesplitst PRAAG, 20 Juni. „Misschien zult ge binnenkort allerlei dingen van mrj horen over de radio. Er zal wellicht verteld worden, dat ik een bekentenis heb afgelegd, maar lk hoop, dat gij uw vertrouwen niet 2ult verliezen." Zaterdagavond In het S trahof klooster sprak monseig neur Bcran deze woorden. Gisteren, de Zondag daarop, tijdens het op dragen van een mis in da St Vitus- kerk hebben communisten met flui ten en spreekkoren de aartsbisschop zjjn predikatie onmogelijk gemaakt. Hy moest ontydig de dienst beëin digen, toen er een handgemeen ont stond tussen zyn voor- en tegen standers. De sacramentsprocessie na afloop van de dienst moest ver vallen, In plaats daarvan zijn hon derden gelovigen, onder het zingen van kerkelyke liederen naar het pa leis van de aartsbisschop getrokken.' Naar aanleiding van zijn woorden in de St Vitus-kerk typeert de Tsjechische premier Anton Zapo- tocky monseigneur Beran als een. misdadiger, provocateur en ordever stoorder." Ondanks vergeefss pro-, testen van H.K. zijde noemt op 14: October het Tsjechóslowaahse par lement twee wetten aan bij handop steken met algemene stemmen, waardoor de staat administratieve contróle verkrijgt over de kerken eu kerkelijke benoemingen, worden on derworpen aan goedkeuring door dé regering. WASHINGTON, 25 September „Webeschikken over gegevens", heeft president Truman - heden in een persconferentie medegedeeld, „dat zich onlangs in de Sowjet Unie een atoomontploffing heeft voorga- daan", fa Londen en Ottawa (Cana-; da) worden overeenkomstige ver klaringen afgelegd. Truman ver? 1; bindt aan zijn mededeling de waar schuwing, dat nu meer dan ooit de noodzaak bestaat tot internationale controle op de atoomenergie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3